ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


לשמימ


"!!!קוחה תא עקעקמ התא ,רינ החמש"

----- Original Message -----

From: amit
To: quimka@quimka.com
Sent
: Sunday, November 11, 2001 7:20 PM
Subject: !קוחה תא עקעקמ התא

ךתשיג יל הרורב אל ,ךלש רתאהמ ילש תומשרתההמ
!קוחה לא

,ךיניעב םילוספ םלוכ.?רודה קידצ וא ?טסיכרנא התא
.םיטפושה ,הרטשמה

?תותיחנ תויעב םע יחרזמ התא
?ךיניעב לאידיאה המ.תונמדזה יל תתנש לע הדותו ,תימע םולש

לכ לע רזוח יתייה ,שדחמ םויה דלונ יתייה םאו ,ינלופ ינא יתשובל
.ינלופ דלוויהלמ ץוח - תואיגשה

הז ןיאו ,תוחילש םייקמ ימצע האור ינא לבא ,ימצעל םינויצ ןתיל יל אל
.םגו-םג וא ,ילש וגאה תבוטל ,ללכה תבוטל םא הנשמ

:ילש םיש"לצה תמישר הארו ,יניעב םילוספ םלוכ אל
http://www.quimka.com/decorations.htm
טעמ :הז המ עדוי התאש הווקמ ינאו ,סואג-תמוקע איה תכרעמה
.םיעורג טעמו ,םיינוניב הברה ,םינייוצמ

ריאשמ ינא תיפי-המה יריש תאו ,ןותחתה הצקב רקיעב לפטמ ינא
.םירחאל

היילוחה יפל דדמנ ,םתסה ןמ ,ךל עודיש יפכ ,תרשרש לש הקזוח
יל ןיא ירה - רתויב עורגה טפושה תא לבקמ ינא םאו ,רתויב השלחה
םנשיש הדבועה יתוא תמחנמ אל ירמגל - יטפוש תא רוחבל תוכזה
.אל שממ ,םינייוצמ וליפאו םיבוט םיטפוש

תחא לכב תיתחתה-תוכיא יהמ ךמצע תא םעפ-יא תלאש םאה
?תוירוביצה תוכרעמהמ

תיבב - רחבתש רטמארפ לכ יפל - תוכיאהש חוטב תמאב התא םאה
הדיחיה לש תוכיאהמ ההובג - רחא ש"מיב לכב וא ,ןוילעה טפשמה
דוע םהש הדבועה םאה ?1995 תנש יהלשב ,כ"בשב םישיא תחטבאל
?"תרנצ"ב והשמ םהל ןיאש ךכ לע הדיעמ ולפנ אל

-אלה לכלש תוארהל ידכ אלא ,ףינחהל ידכ אל הז ,םיש"לצ יתתנש הז
.םדקתהל ןאל דוע שי םיש"לוצמ

אש תינמז-ובו ,ילש רתאב שפחל ךישמהו ,"תומשרתה"ב קפתסת לא
.ךיניע ביבס

?יושירה דרשמל םעפ-יא תקקזנ םאה

?םינפבמ טפשמ תיב םעפ-יא תיאר םאה

עבצאב ףנפנמ רשא ,םיטפשמל ר"ד ,הטיסרבינואב הצרמ תיאר םאה
לע ופצפצת לא" םדגנכ סירתמו ,ןוילעה ש"מהיב יטפוש לא המישאמ
ןוילעה ש"מהיבב הסרוכה לע חוורתמ ומצעב אוהשכ לבא ,"!!!םדא ינב
?רפורפ-תועיבצ וז ןיאה ?רבדה ותוא קוידב גהונ אוה

דועש וא זא ,רמוא התאש ומכ איה ילש רתאהמ ךלש תומשרתהה םא
ךמצעל תשביג אל דועש וא ,ןחלס דואמ התאש וא ,םהב תלקתנ אל
.םלוע-תסיפת

,יברעמה - התאש תמיא לכ ראודה קנב יפתרמל ץר התאש תויהל לוכי
וא/ו סנק לע םחליהל ךל "יאדכ אל" הז יכ ,ח"וד לבקמ - םתסה ןמ
לבא ,םהל בושח דואמ הזש םירחא םנשי לבא ,תודוקנ וא/ו הליספ
תא םהל ףפוכל יתרטשמה עבותל רזוע טפושה ,ש"מהיבל םיאב םהשכ
?המשאב ודוי םהש ידכ ,דיה

רבד םוש לע אלו ,ךליג לע ,ךאצומ לע ךתוא לאוש אל ינא ךממ לידבהל
.ךתוהז לע אל וליפא ,רחא

ינפמ וילע רומשל שקבמ כ"הסב ינא .קוחה תא עקעקמ אל ינא ,אל
הטלוקפב ירומ ויהש הלא .המצועו חוכ ידמ רתוי םהל שיש הלא
-ש יתוא ודמילו ,םיטפשמל
Absolute power absolutely corrupts,
לע הפי ךכ-לכ םהל תבשייתמ תאזה הפפכה ךיא םיאור אל םה םויהו
.םיילגרה

.םהידסחלו ,םהל קקדזת אלש ךל לחאמ ינא

רשא והשימ היהש רוכזת ,םהיפלכ יתונעט תקדצב חכווית םעפ םאו
.תיבא אלו - ךנזא תא ריעהל שקיב

תורמלש םושמו ,ךדובכ םושמ קר תאז יתישע .יתכראהש החילסו
.הלאש-ןמיסב תמייס תאז לכב ,ךבתכמ אשונב רשא האירקה-ןמיס
.ברעהל הדובע ןומה יל שיש תורמל ,ךל יתינע זא

,םולש היה
. ד"וע ,רינ החמש


From: amit
To: quimka@quimka.com
Sent
: Sunday, November 11, 2001 11:08 PM
Subject: !קוחה תא עקעקמ התא

!ךכ אלו לזלזמ יתעמשנ םא רעטצמ ינא !רינ החמש ד"וע דובכל

וא םיפוג דגנכ םישק הלאכ םירבד אורקל יל אכדמ יד טושפ
!אמגוד תווהל םירומאה תודסומ

ימ לכ ץירעהל ילע הווצמש ךוניחהו ינלופה יפואה הז ילוא
!םואלה לגד ובגב ףפונתמש

קחרמהו ויעשופ ךכו ויטפוש ךכ בלכה ינפכ רודה ינפ יתעד יפל
,ךבילב תילאוטריו ןיכס עקותה שיו ךבילב ןיכס עקותה שי ,רצקתמ
רתאב בוקעל ךישמא ינא ,יתבוגת ןכלו דאמ ןינעמ ךלש רתאה
לבקא םא בושח אל ,יתוא םינינעמ דימת םימכח םישנא יכ ךלש
!!!ואל םא םתעד תא
.תימע ,הדות

.ילש תימויה תא יתחוורה

.הב תפקתשמה האובבה אלא ,הארמה אל הש אכדמש המ

.לדתשמ ינאש ומכ ,תוינלופהמ למגיהל לדתשהו

החמש


הלעמל רוזח

לשמימ

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח