ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


תמאה לכ - רזיילה חדקא לע

הרדסה לש םיניינעה ןכותל

לע
טפשמה יתב
לעו
רזיילה חדקא
:("ז"לממ" ה)
,תומיטא
תיתודלי השיג
אל המו -

הרדסה לש םיניינעה ןכותל


,ןמזה תודלות רוציק - רזיילה-חדקא לעו םיראדרה לע המישרה תא
איהו ,1997 סראמ שדוחב יתבתכ ,תאזה תובתכה תרדס תא תחתופה
.האולמב טעמכ זא המסרפתה

לש יטפשמה ודמעמ לע חוכיוהו ,ינמחרןמלפוק ימי ויה םימיה
.ותליחתב ןיידע היה רזיילה-חדקא
םצע דעו התליחתמ השרפה תא תללוגמה תובתכ תרדס ןאכ חתופ ינא
.הזה םויה
הלעוי קרפ לכו ,םיקרפ-םיקרפ בתכית תאזה הרדסה םינבומ םימעטמ
.ותביתכ רמג םע רתאל
,רתאל רתוי וסנכיתש לככ .םיארוקה ,םכב הייולת ןוכדעה תורידת
.בותכלו ךישמהל ונלש ץירמתה לדגי ןכ ,ביגהל וברתש לככו

ונל איצמהל ,תוחפל ,וא ,הרדסל םיקרפ ונל םורתל לוכיש ימ
.הכרבה לע אובי - תיטנאוולר הקיספ

הבתכנ תאזה הרדסה תא תחתופה המישרה יכ רוכזל שקובמ
1997 תנשב
.םימיה םתוא לש אירלקפסאב התוא טופשלו
הרדסה ךלהמב
.תינכדעו האלמ הנומת תלבקל דע ,םירעפה תא םצמצנ ונחנא

.םייוניש ונכתיי .(ינמזה) םיניינעה-ןכות תא ואצמת הטמל
,הנוש יגולונורכ רדסב רתאל ולעי םיקרפהש יאדוול בורק
.הרותב רחואמו םדקומ ןיא רמאנ רבכ ךכ לע לבא

.ונמע ויה


הז ןיינעל דוע

תויתרשטמה תודוכלמה לע

םגו
החמומ דע לש ורופיס
(ינמז) ןכות
טפשמה יתב לע תמאה לכ - רזיילה חדקא לע    אובמ
:("ז"לממ"ה) רזיילה חדקא לעו          
אל המו - תיתודלי השיג ,תומיטא          
ןמזה תודלות רוציק - רזיילה-חדקא לעו םיראדרה לע
(אובי דוע)    ןמלפוק תשרפ
(אובי דוע)    ינמחר תשרפ
(אובי דוע)    לגנא תשרפ
(אובי דוע)    רחש תשרפ
(אובי דוע)    ץילטסוק תשרפ
(אובי דוע)    יולרטניו תושרפ
הבחסייו תושרפ

(אובי דוע)     הייטעיול תשרפ
!!!רערעל תושר ןתונ בונשרטס ןונמא טפושה :ז"לממה לש ותונימא לע
רערעל-תושרה יפ לע השגוה רשא רוערעה תעדוהל


"הפינע הקיספ" ומשו רקש
(אובי דוע)    רוחש םוי
(אובי דוע)    תיתודלי השיג
(אובי דוע)    בושחל וקיספה
(אובי דוע)    םיעמוש אל
(אובי דוע)    "ךמסומ אל ינא"
(אובי דוע)    ילאוטקלטניאה רשויה הפיא
   ?ךייחל עודמ :רזיילה חדקאו הגיהנה ירומ לע

?"הפינע הקיספ" ומשו רקש" םכל ונרמא
ז"לממה ןיינעב ןוילעה ש"מהיב ד"ספב ןידה-תוויע לעו רסחה לע ,שיה לע
ואסכמ טפשמה תיב םק םרטב השקב
השיבמ הטלחה
ןכל םדוק םירופס םימי קספ ומצע-אוהש הכלהה תא חצור ןוילעה טפשמה תיבתמאה לכ - רזיילה חדקא לע