ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


םירמאמ


רמוא טפושה עודמ
"ןימאמ ינא"
?ןימאמ אוה תמאב המבו

עובקלו ,םהמ םשרתהל ,םידע עומשל אוה טפושה לש םידיקפתה דחא
.םתודע יפ לע םייתדבוע םיאצמימ

:םיינשל קלחנ ,ודיצמ ,הזה דיקפתה

,רמוא אוה המ עדוי דעה םאה - דחאה

.עדוי אוהש המ רמוא דעה םאה - ינשהו

םאה :הכובס הלאש וז ,רמוא אוה המ עדוי דעה םא הלאשל רשאב
דגוב וניא ונורכז םאה ,וישוחב הנוכנ וטלקנ עמש וא האר רשא םירבדה
.הזה םוקמב הב ןודנ אל תאזה הלאשב .הלאה ןכו ,וב

אלמל בחרנ רכ טפושל ןאכ :עדוי אוהש המ רמוא דעה םא הלאשב וליאו
.ולישבת תא חידקהל םג לבא - ודיקפת תא

הדוב ונייהד ,רקשמ אלו ,עדוי אוהש המ רמוא דעה םא טפושה עדוי דציכ
תונתינ רשא תובוגת ידי לע ?םינוכנ םניאש עדוי אוהש םירבד ובילמ
.'וכו םייניעה תובחרתה ,םוגמג :השומח יתלב ןיעב םג יוהיזל

בוט ,יעדמ ףילחת ונשיש וא ,הז ףרוצל םייד םידח טפושה לש וישוח םאה
ךותמ אצנ הזה בלשב לבא ,ףרגילופה לע קרפב ןודנ ךכ לע ?ךכל רתוי
םישמתשמ םיטפושה המכ דע איה הלאשהו ,שיש המ הזש החנה
לש תויודע יפ לע תונמיהמ-יאצמימ עובקל םחוכב רשויבו תויעוצקמב
.םדו-רשב םידע


.היזיוור ןועטו ,גיאדמ בצמב אצמנ הזה אשונה לכש הארנ

תוכזל ידכ ,"ןימאמ ינא" הרטנמה תא רמזי אוהש טפושל ול יד םויה
תאכרע לש התרוקיבמ ,תיטולוסבא-טעמכ וא ,תיטולוסבא תוניסחב
ודיעה רשא םידעה תא בוש תעמוש הניא ,עודיכ ,הנורחאה וז .רוערעה
,(הנורחאל הל םיארוקש יפכ ,"תינויד"ה האכרעה) הנושארה האכרעב
עובקלו ,םידעה ןכוד לע םתוגהנתהמ םשרתהל הלוכי איה ןיא אליממו
.םתונימא-יא וא םתונימא לע רבד

הנקסמל העיגמ רוערעה תאכרע םאש .םיגירח םנשי הזה ןורקיעלש ןוכנ
וניא אוהש עובקל הלוכי איה ,הריבס הניאו תינויגה הניא דעה לש ותודעש
הקול ןהב תושלוחה ןתואב הקול הזה ןורקיעב שומישה םג לבא ,ןימא
םיעמושה ,הנושארה האכרעה יטפוש ידי לע "ןימאמ ינא"ב שומישה
היאצממ תא תונשל םיצור רוערעה יטפוש םא :םידעה תא םמצעב
םנמא :"לבא - םנמא" םירוא םה ,תינוידה האכרעה לש םייתדבועה
יאצמימב ברעתהל ונל לאש ןורקיעה לבא ,דעה תא ונעמש אל ונחנא
םה ,תונשל םיצור אל םה םא ,ךדיאמ ,לבא .רובעי-לב-ללכ וניא תונימאה
רוערעה תאכרעש ןוויכ יכ םירמואו ,תאזה הכימשב בטיה-בטיה םיסכתמ
אלש ידכ לבא .ותונימא תעיבקב ברעתת אל איה ,דעה תא העמש אל
םירקמב אלא ..." :ףיסוהל חכשת אל בורל איה ,תורובב התוא םישאנ
."םירידנ

ןהו ,ןורקיעה תא ןה ריכמ ירה התא .טוידה אלו ,רוב אל ירה התא לבא
,טפשמה תיב תא ענכשל הכורא העש למע התאו ,ולש םיגירחה תא
םג הנשי םהב ,םירידנה םירקמה גוסמ ןכא אוה ךלש רוערעהש ,רוערעב
הניא ךרוערע זכרמב תדמועה הלאשה .ברעתהל תורשפאה םגו הקדצהה
תיזכרמה הלאשה .ויגירח לש םמויק אל םגו ,ןורקיעה לש ומויק םצע
.םיאתמ וניאש וא ,גירחל םיאתמ הזה הרקמה םאה איה ךלצא

.תאזה הלאשל וסנכי אל רוערעה יטפוש לבא

וטילחה םה םאש םושמ .םהל חונ אל הזש םושמ ,הילא וסנכיי אל םה
לע לומעל רשאמ ,ומצע ןורקיעב ףנפנל םהל לק רתוי ,ברעתהל אלש
.לח וניאש וא ,לח אוה םא הלאשה


ותוא תנסחמה ,טפושה לש "חוטיבה תדועת" ,אופיא ,וניה "ןימאמ ינא"ה
םייח ומצעל תושעל ול תרשפאמ םגו ,רוערעה תאכרע לש התרוקיב ינפמ
תויטפשמו תויתדבוע תולאשב טבלתהלו טבחתהל ךרוצ ילב ,םילק
.תוכובס


:תואמגוד יתש איבנ

.שוכרה תקולח לע טפשמה תיבב םיניידתמ השיאו לעב

,תצצונו השדח תיאשמ ומיע איבה םהמ דחאה הזל הז ואשינ םה רשאכ
ךשמבש אלא ,המוד יוושב ויה םיסכנה ינש .הברעב ןטק תיב - ינשהו
שרגמהו עונצה תיבה וליאו ,ךרע תרסח האטורגל תיאשמה הכפה םינשה
רוזא לש וזכרמב םינוילמ הוושה סכנל הברעב-רערעמ וכפה יונב אוה וב
.חותיפ

רשא גוזה ןב לש סרטניאה ,המוציעב תיטפשמה תוניידתהה רשאכ ,תעכ
זאמ ,התייה השיאהו לעבה לש םתנווכש ןועטל אוה הרידה תא איבה
וליאו ,ומיע איבה רשא סכנה לש וילעב ראשיי םהמ דחא לכש ,םלועמו
םתנווכש :רבד-לש-וכופיה תא ןועטל אוה תיאשמה איבמ לש סרטניאה
שוכר הליחתכלמ ויהי םיסכנה ינשש ,םלועמו זאמ ,התייה םיינשה לש
.ףתושמ

,בותכ םכסה םישוע םה ןיאו הבהאמ םיאשינ השאו לעב רשאכ ,הזכ ןוידב
ורבטצה רשא תודבוע-ירוריפ לע םהיתודמע תא ססבל אלא םידדצל ןיא
ןמזב ,תירוקמה םתנווכ לע - ילוא - דומלל ןתינ םהמ רשאו ,םינשה ךשמב
.תמא

תודבועו תויודע לש אנ-ץבשה תכאלמב ץמאתהל טפושל ול המל לבא
אוהש דצה תבוטל אלש קוספל ותוא איבהל םג תויושע רשא ,ריבכמל
?הדהא שכור

אוה םא :בל בוטו חמש התייבה תכללו ,"ןימאמ ינא" רמול לק רתוי
"ןימאמ" אוה ,תיבה תא האיבה רשא וז איה השיאהו ,השיאה תא דהוא
איבהש שוכרה לש םילעבה היהי אוה דחא לכש התייה םידדצה תנווכש הל
םתנווכש הל "ןימאמ" אוה - תיאשמה תא האיבה השיאה םאו ,ומיע
.ףתושמ היהי ולוכ שוכרהש הליחתכלמ התייה

םגו השיאה תא ףידעהל ,הדובע ומצעל ךוסחל טפושה חילצה ןכ יכ הנה
רוערעה תאכרע ,עודיכ ,ירהש ,תירוערעה תוברעתהה תא ומצעמ ךוסחל
ןכ לעו ,םהמ םשרתהל הלוכי הניא םג אליממו בוש םידעה תא תעמוש אל
.תירוקמה האכרעה לש ןומיאה יאצממ תא הל ןיא


:ירמגל רחא םוחתמ ,תפסונ המגוד

.תינוריע ךרדב תזרפומ תוריהמב הגיהנ לש הריבעב םשאומ התא

תוריהמה תא קר אל חיכוהל העיבתה הכירצ הריבעה תא חיכוהל ידכ
התרדגהכ ,תינוריעה ךרדה לש המויק תא םג אלא ,ךל תסחוימה
.תיטפשמה

.הל םיביכרמ המכ - תיטפשמה הרדגהה

תושר לש הטופיש חטשב יוצמה םוחתב" תויהל הכירצ ךרדה :תישאר
תויושר וא תימוקמ
אוה ץוביק םאה :רורב ךכ-לכ דימת אל הזו - "וזב וז תולבוגה תוימוקמ
קלח תיטמוטוא איה ריעה יתאפב השדח הנוכש םאה ?"תימוקמ תושר"
?"תימוקמ תושר לש הטופיש חטש"מ

,ךרדה ידיצ ינשב ,םיבצומ תויהל םיכירצ םוחת ותואל הסינכ לכב :תינשו
הסינכ" םתועמשמש םירורמת ינש
,םיינשהמ דחא רורמת לפנ .-24ב ירורמת ינש ."תינוריע ךרד םוחתל
,"תינוריע ךרד" תויהל הלדח ךרדה לכ - םוחתה ותואל תוסינכהמ תחאב
.תונקתב התועמשמכ

םויה ותואב יכ דיעהל רטושה ךירצ םירורמתה לש םמויק תא חיכוהל ידכ
,הזה "ינוריע"ה םוחתל תוסינכה לכב ,םירורמתה לכ תא קדב אוה שממ
.תמא-ןמזב ךרעש םימושיר יפ לע חיכוהל ךירצ אוה הזה רבדה תאו

,תותיא וא תוא ,ןומיס לכ" :ידמל תבכרומ הניה "רורמת" תרדגה םג
לע ןמוס וא בצוה רשאו תיזכרמה רורמיתה תושר העבקש ,רוזמר תוברל
העונתה תא רידסהל ידכ רורמית תושר תאמ הארוה יפ לע וא הכמסה יפ
."ךרד -ירבוע ךירדהל וא ריהזהל ידכ וא םיכרדב

םיעבצבו הרוצב ,תודימב היה "רורמת"הש הדבועה תא םג חיכוהל ךירצ
.םינוכנה

םגו ,החכוהה ילטנ לש תודבכנ תולאש תוררועתמ הלא לכל רבעמו
רש םאה :ןוגכ ,ינויצוטיטסנוק-ילהנימה טפשמה םוחתמ תולאש
תא עובקל תוכמסה תא רחאל לוצאל - השעש יפכ - יאשר הרובחתה
?םירורמתה תואמגוד

הרוש עובקל ךרוצ שי "תינוריע" איה ךרדהש עובקל ידכ :תואורה וניניע
לש הרצק תוחפ אל הרוש לע תונעל םגו ,םייתדבוע םיאצמימ לש הכורא
.תויטפשמ תולאש

יכ דיעה רטושה" הרטנמה תא ללחל קורזל - רתוי הברהב - רתוי לק לבא
."ול ןימאמ ינאו ,תינוריע איה ךרדה

רבכ ינא :טפשמה תיבב ותודעב ,רמוא ח"ודה תא םשרש רטושה םא המו
?-24ב רורמת הז המ רכוז אל ינאו ,תורישב אל םינש שולש

ךכ ."ול ןימאמ ינאו ,תינוריע איה ךרדה יכ דיעה רטושה" :םלבורפ ונ
?ולש "ןומאה-יאצמימ" לע קולחי ימו ,טפושה


,ח"ודה תא םשר אוה וילע רורמתה ותוא והמ דיעהל לוכי אל דעה רשאכ
אלא ,"תודבוע" לע תודע - תועידה לכל - הניא "-24ב רורמת" לע ותודע
.אדירג תיטפשמ הנקסמ

תונקסמה תא וליאו ,תודבוע לע דיעהל םידעה לעש אוה ללכ לבא
- תודבועה לע החכוה רדעהבו ,טפשמה תיבל ריאשהל שי תויטפשמה
.יאכז תאצל ךירצ םשאנה

ומצע לע ןגהל םגו ,החריט ומצעמ ךוסחל הצור טפושה רשאכ ?יאמ אלא
רוזעל םג הצור אוה ךכל ףסונבו ,רוערעה תאכרע לש התרוקיב ינפמ
תויטפשמה תולאשה תא ףפוכמ אוה - לשוכ קית הרובע ליצהלו העיבתל
המיאתמה - תיתדבוע-דח תרגסמל :קוידה ןעמלו - "תיתדבוע" תרגסמל
.עיגהל שארמ טילחה אוה הילא האצותל קוידב

?ונרביד רבכ ילאוטקלטניאה רשויה לעו

הלעמל רוזח


םירמאמ

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח