ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


טפושה תמררחש ול ןיא
רשא טפוש-דובכ לע
תכרעמל דובכ ףיסומ אל
תכרעמה לבא
הרוצב המוחכ ,וביבס תדכלתמ


תרבודה דובכ

דבוע" וניאש םדא לכ ומכ ,םהלש סובל םיפופכ םהש םידיקפת ילעב םנשי
סובה שממ הדימה התואב לבא ,הדובעה ינידב ותועמשמכ ,"יאמצע
.םהל ףופכ םהלש

לש ריכש דבוע אוה דחא דצמ :הלשממל יטפשמה ץעויה תא ,לשמל ,לוט
יאמצע אוה ינש דצמ לבא ,עגר לכב ותוא רטפל הלוכי רשא ,הלשממה
הלוכי הניא איהש יאדוובו ,ולש תויחנהל הפופכ ,הלשממה ,איהו ,ןיטולחל
הרקמ לכב הל ץעייל המו ,הל קינעהל יטפשמ ץועיי הזיא ול ביתכהל
.ותוא הרטיפ אל דוע לכ - הרקמו

הנוממה רשה םע םהיסחיב ,הרטשמה ל"כפמו ל"כטמרה ,לשמל ,וא
לש ךרדב אל ,םייעוצקמה םילוקישב םהל ברעתהל לוכי אל רשה :םהילע
.רחא ךרד לכב אלו ,"תוילאירטסינימ תוצע"

.רתוי םיכומנה םיגרדב םג רמשנ הזה ןורקיעה

יונימה-בתכ תא לבקמ טפשמה תיבב עיפומה יתרטשמ עבות ,לשמל ,ךכ
לש קוחהמ רשיה קנוי אוה המצע תוכמסה תא לבא ,ל"כפמהמ ולש
תונובירמ הנהנ אוה ,ודיקפתמ רבעוה וא ,רטופ אל אוה דוע לכו ,תסנכה
.תוארוה ול תתל לוכי וניא שיאו ,תטלחומ תיעוצקמ

יא וילע םג :תילהנימ הליספ לע טילחמה הרטשמ ןיצקב םג ןידה אוהו
."הלעמלמ" תוארוה תיחנהל רשפא

.קוחב םירדגומה םידיקפת יבגל קר אל רמשנ הזה ןורקיעה

אוה דחמ :הלשממה שאר תא םיחטבאמה כ"בשה ישנא תא ,לשמל ,לוט
אוהש ,ולש םיחטבאמה לע םג אליממו ,ולוכ כ"בשה לע ןוילעה הנוממה
ונוחטיבל עגונה לכבו ,םהל ףופכ םג אוה ,ךדיאמ ,לבא .םהלש "סוב"ה
.ןורחאה קיספה דע םהיתוארוהל תייצל בייח אוה ,ישיאה

תולכשומה רדגב הז לבא ,םוקמ םושב בותכ אל הז ?בותכ הז הפיא
דקפמל הלילשב בישהל לוכי אל הנידמה אישנש ומכ הז .םיינושארה
.הזכ רבד ןיא :"ךישמהל תושר" שקבמה ,דעצמה


.רבוד לש ודיקפת לא ונתוא איבמ הזו

ידכ ,םירבדה עבטמ ,תאז השוע אוה ,רבוד ומצעל הנממ והשלכ ףוג רשאכ
לכמו ,רתויב בושחה קלחה ילוא - תימדתהמ קלחו ,ותימדת לע רומשל
- רבודה לש רתויב ההובגה תויעוצקמה תמר תא ךירצמה קלחה םוקמ
לש ןומאה לע רומשל ץפחה יעוצקמ רבודו ,תוירבה יניעב ןומאה אוה
.אוה-ותונימא לע רומשל ,לכ-םדוק בייח ,גציימ אוה ותוא ףוגב תוירבה

לוק" תא ,סופדה תיבל איבמ וא ,ןיירקמה רלבל וניא ןימא יעוצקמ רבודו
."וינודא

לע םהל קופדל ,ויחלושל אובל לגוסמ תויהל םג ךירצ ןימא יעוצקמ רבוד
לש רדע וניא רוביצה .רובעי אל הז ,יתובר :םהל דיגהלו ,ןחלושה
.ותוא ליכאהל םיסנמ וב "שקול" לכ הנוק רשא ,םימטמוטמ

ץימא קיפסמ היהי ,ולישבת תא חידקהל שרדנ רשא ןימא יעוצקמ רבוד
םתאו ,התייבה ךלוה ינא ,םיצור םתא ךכ םא :ויחלושל רמאיש ידכ
.דבל ורדתסת

-ותונימא לע רומשל ונוצרב םא - ךירצ רבוד קיסעמה ףוג :תאזמ הריתיו
תלבק לש ךילהתה םצעב םג רבודה תא ףתשלו ,םכח קיפסמ תויהל - אוה
תויורשפא המכ ןנשיו ,יהשלכ הטלחה לבקל םידמוע רשאכ .תוטלחהה
ןתינ אל רשא תאז לע הפידע הריבסהל ןתינ רשא ןהמ תאז ,תוריבס
.הריבסהל

לביק אוהש ירחא שדק עצבמ לע תיפוס טילחה ,רוכזכ ,ןוירוג ןב דוד
ןיכה ןורחאה הזש הנגהה םואנ חסונ תא ,ם"ואב רירגשה ,ןבא אבאמ
.םלועה לכ לומ ,הזה עצבמה לע הנגהה ךרוצל

דיקפתב שמיש הינפל .ןהכ-לופ רמת ןידה-תכרוע איה טפשמה יתב תרבוד
,יאנותיע וניה ,ירקיעה וקוסיעב ,ןורחאה הז .ילרוג השמ ןידה-ךרוע הזה
"רבוע" המ עדוי יאנותיעכ ימ ירהש ,ללכב רבודל דואמ הבוט הנוכת וזו
ללגב ,הארנה לככ ,התייה ילרוג לש ותדובע תקספה .תרושקתה יעצמאב
םהיניעב םינינצל היה ,הארנה לככ ,רשא רבד ,ולש תיעוצקמה תואמצעה
.םדיצמ םכח היה הז םא איה הלאשה .תכרעמה ישאר לש

אל ונחנא .NO-WHERE -ה ןמ האבש הארנכ ,ותמועל ,תיחכונה תרבודה
יתב תרבודל התשענש דע ונעדי אל העמשו המש תאו ,רבד הילע םיעדוי
.טפשמה

,הלש רצומה לש FACE VALUE -ה יפל ,התדובעמ םשרתהל קר ונל ראשנ
המ הברה דוע הל שיש הארנ ,רחש לט טפושה תשרפב הלופיט יפלו
םוחתב עקר-תרסח ,הריעצ ןיד תכרועב רבודמ יכ הארנ .דומלל
הציפק-שרקב תוכזל ידכ ,תכרעמה ךותל הגרבתה רשא ,תרושקתה
דוגינב) "הבוט הדלי" היהת איה םאש תויהל לוכי .תיטופיש הרשמל
איה םאו ,םולשה טפשמ תיב לש תמשר תרשמל הכזת איה (המדוקל
טפשמ תיב תטפוש ךכ-רחאו ,הרובעת תטפוש תנוהכל םדוקת איה חילצת
לבא ,הטימה-ךרד-םודיקב תוכזל רשאמ תדבוכמ רתוי ךרד :'וכו ,םולשה
םניא הלאה "םודיקה ילולסמ" ינש ןיב לדבההו ,תדבוכמ שממ אל ןיידע
לע ותויעוצקמ לע רתוומ יעוצקמ רבוד םאש םושמ ,ונתעדל ,םייתוהמ
.ןיינעו רבד לכל ,היצוטיטסורפ וז ירה ,ויחלוש יניעב ןח תאשל תנמ

.תגלפומ תונימא הרדיש אל ןהכ-לופ ד"וע ,ןנד השרפל עגונה לכבו

רחש 'בכל הרמאו ,רסלקב ךמסמ השפיח הריעצ תעבות רשאכ ,לשמל ,ךכ
שממ הבושת ."?סובוטוא גהנ ,ינא המ" :'בכ הל הנע ,"ינודא ,עגר קר"
.המכח

ורמאנ יאדו ,הז ןונגסב םירבדה ורמאנ םא" ?תרבודה ךכ לע תרמוא המו
."רומוהה ךרד לע

דימ לבא ,"... לבא ,קוחצ-קוחצ" םירמוא הז גוסמ "שרק-רומוה" לע
.ךפיהה תא קוידב רמוא תרבודה 'בכ דציכ הארנ

הייחל םישימחה תונשב השא ,'ג לש הרופיס תא ונאבה וז הרדסל אובמב
64,000-ה תלאש לעו ,דש תתירכל לשוכ חותינ לע םייוציפ העבת רשא
?הבקנב וא רכזב הז םיידש :השאה תא רחש 'בכ לאשש רלוד

תבתכה ךרוצל קר היה ינושלה ןוקיתה" ?תרבודה ךכ לע תרמוא המו
."תוחדבתהכ אלו ,לוקוטורפל הנוכנ תירבע

עבקת רשא וז איה תרבודהו ,ושפנ תוואכ שקשקל טפושל ונת :ןכ יכ הנה
.יניצר אוה יתמו ,חדבתמ טפושה יתמ

.תרבודה דובכ ,יניצר אל הז

אקמיק לש רתאה
44281 אבס רפכ ,'ג1- ליג לועשמ
051-520000 דיינ ,09-7424838 'לט
09-7424873 סקפ
www.quimka.com

19.4.01 ,אבס רפכ
דובכל
ןהכ-לופ רמת ד"וע
טפשמה יתב תרבוד
םילשורי


,יתדבכנ

.רחש לט טפושה תשרפ תא תעכ םילעמ ונחנא ליעל ותבותכש רתאב

תאזה השרפב יתרמא רבכ ךרבד תא יכ ,רורבדל ךיילא םינופ ונייה אל
לכ תא ךתושרל דימענ - ריהבהל וא ףיסוהל ךנוצרב םא םלוא ,ריעהב
.שורדה םוקמה

דרפנ "םטייא"כ םילעמ ונחנא אשונה תרגסמב יכ ןאכ ךילא םינופ ונחנא
.השרפב תרבודה לש הלופיט םצע תא

דחוימבו ,ךלש יעוצקמה עקרל תוברלו אשונל סחייתהל תנמזומ זא
.תפרוצמה הטויטהמ הלועכ לכה ,תרושקתה םוחתב

.ישישל ישימח ןיב ,הלילה דוע אשונה תא תולעהל איה הנווכה

,הכרבב


ד"וע ,רינ החמשטפשמה יתב תלהנה
תרבודה תכשל


א"סשת ,ןסינ ו"כ :םילשורי
2001 ,לירפא 19
703 :ךמסמ

דובכל
רינ החמש ד"וע

19/4/01 םוימ ךבתכמל הבושת :ןודנה

.תוסחייתהל יואר וניאו הטוב ךנונגסו רחש תורסח ךיתונעט


,הכרבב

ןהכ-לופ רמת ,ד"וע
טפשמה יתב תרבוד

אקמיק לש רתאה
44281 אבס רפכ ,'ג1- ליג לועשמ
051-520000 דיינ ,09-7424838 'לט
09-7424873 סקפ
www.quimka.com

19.4.01 ,אבס רפכ
דובכל
ןהכ-לופ רמת ד"וע
טפשמה יתב תרבוד
םילשורי


,יתדבכנ

19.4.01 ,םויהמ ךתבוגת :ןודנה

תורשפא ןובשחב איבמ אוה ,ןוצרמ-רורבידל רמוח שיגמ יאנותיע רשאכ
.העוט אוהש

יפלכ תוניגהה-תבוחל דוסיה-ןבא הניה ןוצרמ-רורבידל תורסמתהה
.דחאכ םיארוקה יפלכו רקובמה

םג ,ךיפלכ תוניגהה תבוח תא יתאלימ רורבידל המישרה תא ךל ישיגהב
.עוצקמל-הרבח רותב

.ןתונימא תא ודביאו ,קד-דע וקחשנ ןמזמ רבכ "הטוב ןונגס" לע תונעטה
ךנונגס יכ ךל ורמאי ,םיבוטר םימהו םילוחכ םימשהש ידיגת םא םויה
."הטוב"

."הטוב" הלימה שוריפ המ ןולימב םתקדב אל ללכ םתא היינעה יתעדל

.יתמישרב רומאה תא תששאמ קר ךתבוגת

לומעל םיכירצ וירבוד (דחוימב ילואו) תוברל ,ירוביצ ףוגש ןובשחב יאיבת
םוש ,יטמוטוא וניא רבד םוש :העש-העשו םוי-םוי תוירבה לש םנומא לע
דמועו תישארב ימי תששמ הנקומ וניא רבד םוש ,וילאמ-ןבומ וניא רבד
,שדחמ רקוב לכ וסנרפלו ונוזל שי - הנקנ םא - הנקנ רשא ןומא םגו ,דעל
.הבכיו ךעדי לבל

יתמ הארנ ונחנאו ,ןוצרמ-רורבידל דוע ךילא הנפא אל ךתבוגת רואל
טפשמ תיב תמשרכ ינמתתו ,(םירעשמ ונחנאש יפכ) ךמולח תא ימישגת
.םולשה

.ןיירק וניא רבודש ןיבהל יחכפתתש וא

,הכרבב


ד"וע ,רינ החמשאובי ךשמה

םיניינעה ןכותל    ףדה שארל רוזח


טפושה תמר

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד
ףדה שארל רוזח