רתאה תפמ     רעשה ףד


4.5.2000


?ותועמשמ המ - עוגפ רורמת

הצור תמאבש ימו ,הלעמ יפלכ וינפש חיננ .ץרא-ילע לטומ רורמת
אוה םשאנה לבא ,הארנ אל רורמתהש חיננ .ותוארל לוכי םג לוכי
.המימי םימימ רורמתה תא ריכמ אוהו ,םוקמה בשות

?הלא לכ לש תוקפנה המ

:הרובעתה טפוש רמוא

תויאר תאבהל ןמז םשאנה זבזב םעט המ יל רורב אל"
.עוגפ היה רורמתהש

:ןעוט םשאנה רשאכ קר תיטנבלר רורמתה לש ובצמ תלאש"
עוגפ רורמת ךא .'ותוארל יתלוכי אלו רורמתה תא יתיאר אל'
לע עדוי גהנ םאו ,עגפנש תמחמ קר רורמת תויהל לדח וניא
."ותארוהל תייצל וילע המוש - םוי ותואב וב ןיחבה םגו ומויק

ןיבל ןימ ןיב .תויגוס יתש ןיב בברע טפושהש יל הארנ ,דובכה לכ םע
.ונימ וניאש

ולש דומעה רשא רורמת שי .תושק עוגפ שיו ,תולק עוגפ רורמת שי
םיזוחא ינשו ,עקרקה ינפל תולעמ 85 לש תיוזב בצינ תעכ אוהו עגפנ
תאזכ העיגפ .(ףנכ ילעב לש תשלשל חיננ) ךולכל םיסוכמ וינפ חטשמ
.תיתועמשמ הניא איהש רמול ןתינ

יצחו ,ץראה לע דומעה לע לטומ .תושונא עוגפ רורמתהו שי לבא
.רפעב םיסוכמ וינפ חטשמ

המל המוד אל וליפא אוהש םושמ ,"רורמת" ארוק יתייה אל הזכ רבדל
.רורמתה תושר הביצהש

אוה םא ןיב - דחא ףא בייחמ אל אוה ,"רורמת" וניא הזה רבדה םאו
עדוי אוהש ךכ לע םדא שינעהל ןכתיי אל .ואל םא ןיב ,ומויק לע עדוי
.רתוי

.דואמ-דואמ תיטנאוולר הניה רורמתה לש ובצמ תלאש ךכיפל

הניה רורמתה תא תוארל היה לוכי וא האר גהנה םא הלאשה
ץעה יפנעש ןוגכ ,רתסומ אלא ,עוגפ וניא רורמתה רשאכ תיטנאוולר
תויהל לוכי .םזוג ןיאו - יקלח וא אלמ יוסיכ - םינשה ךשמב והוסיכ
םגש תויהל לוכי לבא ,תיטנאוולר הייהת העידיה הזכ הרקמבש
הלאשה המוקמל רוזחת אליממו ,בשחיי רורמתב העיגפכ הזכ "יוסיכ"
."תיתעיגפ" איה תאזה העיגפה המכ דע

:טפושה דוע ףיסומו

תונומתהמ הלועכ - רורמתה לש עורגה ובצמ לע ןועיטה םצע"
ךל המ - תרצע םא .רצעש םשאנה תנעט םע בשייתמ וניא -
הלעמ התא זאו תרצע אל הארנכש אלא ?רורמתה לש ובצמלו
...".רורמתה דגנכ יקורסו יקוב תונעט

.היגוגמידב לבוג אוה רשאב ,יטפשמ ןועיט אל הז ,דובכה לכ םע

,וזל וז תורבטצמ ןיב ,תונוש תונעט תולעהל םדאל ול רתומ םג רתומ
.וזל וז תויפולח ןיב

וניא רורמתה ,יתרצע אל וליפא לבא ,יתרצע רמול םדאל ול רתומ
.ללמואה ובצמ תאפמ ,רורמת

עודמ ,רורמת וניא רורמתה םא :ומצע תא לאשי בוחרה ןמ םדא ,ןכא
לש ובצמלו ךכל המ" ,רצע אוה םאו ,רצע אוהש ךכ לע דמוע אוה
?"רורמתה

ןתינ ,ןטב-תושוחת ידי לע ךרדומ וניאש הזכ ,יעוצקמ טפושמ לבא
.םיקבדה ןיב דירפי אוהש תופצללע רחש-תורסח תונעט םשאנב חיטמ טפושהש ינפל :הנורחא הרעהו
וליפאו ,הליחת ומצע תא קודבל ול היה בטומ ,"יקורסו יקוב תונעט"
.רקיעו-ללכ ומצע טושקל היה ךירצ אל

ותועמשמ ,(תויורצ ף"וק יתש) "יקירס יקוב" אוה ןוכנה יוטיבה
ןיאש םירבד ,לבה ירבד :הלאשהבו - "םיקיר םיקובקב" איה תימראב
).ןשוש ןבא ןולימ ,אקוב ךרע ןייע) 'וכו ,שממ םהב

אתשבש וניה (הקורש ש"יר ,תוקורח ף"וק יתש) "יקורס יקוב" יוטיבה
.תיראגלוו

וניה ,טפושה שמתשה וב ,(רוביחה ו"ו םע) "יקורסו יקוב" יוטיבהו
.אתשבש-לע-אתשבש

םה וירבדש ,טפוש לע הזכ רבד םירמוא ונייה ונחנאש רסח :בגאו
ינודא ןונגס הזיאב"ה תא ונינפב םיחיטמ ויה דיימ :"יקירס יקוב"
יוטיבהנש םושמ ,קדצ לש תמייוסמ הדימב ףא ילואו - םהלש "!רבדמ
.יתוברתה לובג לע תמאב אוה הזה

ןוקיסקלה םוחתב טלחהב אוה הזה יוטיבה ,ינולאשת םא ,ימעטל
וא ,םלוכל רתומ אוהש וא :דמוע יתייה דחא רבד לע לבא ,ימיטיגלה
לע הזה רבדכ רמול רתומ טפושלש ןכתיי אל .םלוכל רוסא אוהש
םושמ ,טפושה לע רבדה תא רמול רוסא ולגזובל וליאו ,ולגזוב
.רתוי לוחכ אוה ןורחאה הז לש ומדש

.ונקי אל םלועל םה הזה ןויערה תא לבא:טפושה דובכ לא תוישיא םילמ המכ דוע ףיסוהל הצור יתייהו

!ךכ ."לפת חט" ינאש ילע תרמא .יב תעגפ התא םעפ

י"ע תוריהמה תדידמ םע רשקב םיארונ םירבד דוע ילע תרמא םג
טפשמה תיבו ,עודיה ןייטשנוארב ד"ספ אב לבא ,יתרטשמה רושכימה
.ילש-יתשיג תא ףידעה ןוילעה

.בילעמה ךנונגס לע לצנתמ ךניא עודמ איה הבושח תוחפה הלאשה

יפלאו תואמ ינפב לצנתמ ךניא עודמ איה הבושח רתויה הלאשהו
?םניח-תועשרה םשאר לע תאבה רשא םימשאנהקרפה תליחתל הרזח
רתאה תפמ     רעשה ףד