ונילא ובתכ  רעשה ףד


ל"ז יחימע הדוהי
אקמיק רתאב שדח


10.8.2003
םישנא ד"וע םנשי ןכיא
?אלוז ("J'accuse!!!") לימא ומכ

7.8.2003
?רורט ןוגראב רבח ,רינ החמש ד"וע

25.7.2003
!!!םתסאמנ ,םיתחשומ
:שדח רודמ-תת
!!!היטרקומדה וצ - תיראטנולוו ןיד-יכרוע תכשל
תויח רתסא (לעופב) ןוילעה ש"מהיב תטפושל הדות
ל"ז ןמסוז לאוי ר"דה,ןוילעה ש"מהיב אישנ
הירבח יפלכ הכשלה תוגהנתה לע

31.5.2003
2003 ,ןידה-יכרוע תכשלב תוריחב
?אל ימ ,ןכ ימ
?תויאשח תמאב הלאה תוריחבה םאה
?ץ"גבה דיגי המו

8.4.2003
:רד יסוי ד"וע תא חראמ אקמיק
קוחה ןוטלש ימענמו קרב ןרהא

30.3.2003
:טפשמב התא
?הבוח םג איה ןנוגתהל תוכזה םאה

16.1.2003
תויטילופ-אל תולאש
תודדומתמה תוגלפמל
תסנכל תוריחבב
28.1.2003

23.12.2002
:ןולינ ד"וע ,ןנולתמ חרזא
יתעמשמה ןידב םכשפנ הצקה
לש
?ןידה יכרוע תכשל

7.10.2002
תומדקתה ח"וד
םילשוריב ןוילעה טפשמה תיבב ןוידה לע
רזיילה חדקא ןיינעב
6.10.02 םויב

15.9.2002
?הנשה חלסא אל ימל :ג"סשתה ,רופיכ םוי ברע

6.9.2002
"םיביבה ןושל" לע
ןוילעה ש"מהיב יטפוש לש

2.8.2002
תויפ-תמיתסו היגוגמד ,הקיתא לע

31.5.2002
:לאירזע יאתבש תא חראמ אקמיק
"!ץ"גבה תא רזפל"

8.3.2002
?הז ,"םזיביטקא" הז
?יטנאוולר אוה םאה - ןוילעה ש"מהיב

1.2.2002
ןידה-יכרוע תכשל לש תועיבצה בושמ

9.1.2002
סורק הירוטקיול תנכדועמ הסריג

6.1.2002
!!!קרב ןרהאל לודגה ןחבמה
(םיטפושה תא רקבל תוכזה לע)

10.12.2001
תינש הכמ ןישח לאשימ טפושה

6.12.2001
?ןמסדובמוא יצחו ,יצחו רבוד וא ,ןמסדובמואו רבוד :לארשי תרטשמ

12.11.2001
"!!!קוחה תא עקעקמ התא ,רינ החמש"
:רזיילה חדקא לע ברקה
תונש םייפלא ירחא הנושארל ,ןוילעה טפשמה תיבל רוערע
הנושאר הבישי ,ןוילעה טפשמה תיבב ןוידה

3.11.2001
רוביצל םינכוסמה םיטפוש לע

30.10.2001
תיבמופ תרוקיב חותמל רוסא וא רתומ םאה
?התמה תטפושה לע

16.10.2001
?הנוע אל םיטפשמה רש עודמ

(ךשמה) !!!התייבה יכל ,לברא הנדע

30.9.2001
:ולש הנידמה םע דרוי לש תונבשחתה :ב"סשתה ,רופיכ-םוי
!ךל חלסא אל

26.9.2001
?הנשה חלסא אל ימל :ב"סשתה ,רופיכ םוי ברע

17.9.2001
ןינקאו-הנדהוב יתא תטפושה השעת המ
?םוי לכ תויראלולס תועש שמח םע

30.8.2001
,חופנ הזחב ץ"גבל םירתוע םיאב עודמ
?םילגרה ןיב לפוקמ בנז םע םשמ םירזוחו

?ראדרה יאלגל התודגנתה תא הרטשמה הריסה עודמ


19.8.2001
?תודבוע קרבפמ ןוילעה ש"מהיב םאה

10.8.2001
:ןייטשלימ ירוא ר"ד
,יתדוד ,תררושמה לחר
ילארשיה לאמשה תובאו

26.7.2001
?תוכרעמה ףוריטל ףוס
רפמ ןוילעה טפשמה תיב
ךישממו ,ומצע לש םיווצ
- תעדל ומצע תוזבל
הנומתל תסנכנ טפשמה יתב תלהנהו
חוטב אל דעצב

22.7.2001
השנוע תא בצק השמ
(?רימע תא לאגי ימו)
?ץ"גבל הריתע היהתש םכל ונרמא

15.7.2001
:רזיילה חדקא לע
(4682/01 פ"ע) רוערעה תעדוה

1.7.2001
?ל"ז ןענכ יבג ר"דה תא גרה המ

25.6.2001
:תוכרעמ ףוריט
ךישממ ןוילעה טפשמה תיב
- תעדל ומצע תוזבל
!םיקתוש לכהו

15.6.2001
הרצוי לע המקש תצלפמ - תירוביצה הירוגינסה

10.6.2001
- תקתוש לברא ("די-תצחור-די") הנדע
- םיטפשמה רש תכשל םגו -
הכלהכ הביגמ ןידה יכרוע תכשלו

2.6.2001
םוירניפלודב עוגיפה יחקל :ןייטשלימ ירוא ר"ד

31.5.2001
ןורש רה-בל תור תטפושה דובכ

24.5.2001
"!ןטק דוע אוהשכ גורהל ךירצ הזה קו'גה תא"
,הקוחל ש"מיב הצור אל קרב ןרהא עודמ
?"םוקמב" עיצמ אוה המו

16.5.2001
:ז"לממה לש ותונימא לע
!!!רערעל תושר שי

3.5.2001
:ליעפ ריאמ ר"ד 'נ ןייטשלימ ירוא ר"ד
?ברקה הדשמ ןיבר קחצי ט"חמה חרב םאה

29.4.2001
:די תצחור די
!!!התייבה יכל ,לברא הנדע

20.4.2001
אובמ :רחש לט טפושה תשרפ
!תרבודה דובכ :רחש לט טפושה תשרפ

6.4.2001
:םיפולבה לכ לע תמאה לכ ?הרובעתה יטפשמב בתכב תוריפכ םירשפאמ ןיא עודמ
:ורבקמ םהב לשומ
יאביל דודל רודכה תא רסומ רודירמ ןד
הלשממל ררדכמ יאביל דוד
תסנכה תא המרמ הלשממה

:ץמח רועיב
!!!לכה תא םימרמ לכה

2.4.2001
ימואל ןוחטבל הימדקא לע ,ןייטשלימ ירוא ר"ד :חראמ אקמיק

30.3.2001
םינפ תלבק ,תירטיש ריאמ ,שדחה םיטפשמה רשל
םעטו דוסי תרסח - ןייטשניבור םיקילא לש יל'גה יציב לע ךתרעה :סוקרמ לאויל
הרובעתל טפשמה יתבב "תוארקה"ה לע :הגהב זחואל

16.3.2001
ד"וע ,הידבוע דורמנ :חראמ אקמיק
םוריעה ךלמה לעו ,היטרקומדה בלב טפשמה לע


9.3.2001
?"תיבב הליחתמ הקדצ" תווצמ תא ןידה-יכרוע תכשל םייקת םאה
"הקיתא רמ" לש הקיתאה לע :ןידה-יכרוע תכשל

22.2.2001
:ןידה-יכרוע תכשל לש םיטפושה בושמ טקייורפ לע דוע
'וכו "תעצוממ"ה המרה לע

רלשיפ (יניפ) סחנפ ; ד"וע ,בגשמ םייח ר"ד :חראמ אקמיק

11.2.2001
:ןידה-יכרוע תכשל לש םייתעמשמה ד"היתב לע דוע
דיעהל רחובה םשאנ לש תישארה ותודעב םיברעתמ םה דציכ


02.02.2001
?עיבצא ימ דעב
!תיביטקאורטר לכ םדוק - "יערד קוח"

30.1.2001
:היחיפסו ישקב ימר תשרפ לע דוע
"לארשי תנידמ" המצעל תארוקה םינרקשה תדע לע


19.1.2001
הלשממה תושאר לע םידדומתמה ינשל רגתא
!םיטפשמה דרשמל יבעוז טפושה
ןידה-יכרוע תכשל לש םיטפושה בושמ טקייורפ לע
!ןידה יכרוע תכשל לש םייתעמשמה ד"היתב לע םג בושמ םייקל

12.1.2001
דועו ,הרובעת ,םיטפוש לע :םיטפשמה רש םע השיגפ םוכיס
?תנתונ ינא - התוש ינאשכ

5.1.2001
הנואת הנארקת יכ היהו :הגהב זחואל
!התייבה - ןידה-יכרוע תכשל לש ד"היתב !ןכערב ,אי

01.01.2001
- קוחמל הכישממ ק"חמ ,תעדל ומצע תא הזבמ ןוילעה ש"מהיב
?"ןיינעה תוביסנ" הז המ :המידק םירעתסמ ונחנאו


29.12.2000
ןוגי-לא טפושה לש ומודיק לע ?ךל ץוחנ תמאב הז םאה ,קרב ןרהא
?ןוביד ודיע ד"וע ,התא ימ

23.12.2000
"הפינע הקיספ" ומשו רקש :ז"לממה לע
הנואת הנארקת יכ היהו :הגהב זחואל

15.12.2000
ול תקחומ ק"חמו (ךשמה) ומצע לש םיווצ הזבמ ןוילעה ש"מהיב
"תיסחי תולטב" המשו תלוויא

30.11.2000
!תובינע אלל הנש
(קדצב אלו) הכלמה תא ךכ לכ םיבהוא םיטפושה עודמ

29.11.2000
םלשנ אלו םת - הבח תילגיסו סייו יכדרמ תשרפ :ז"לממה לע
(תמאה לכ :רזיילה חדקא לע הרדסה תרגסמב)

17.11.2000
םדא ינב לע ףצפצמ ןישח לאשימ טפושה
ליבקמ ברק ,שדח חיפס :ישקב ימר תשרפ
ריהצתב םעפהו - הנידמה לש םיפולבה לע:ישקב ימר תשרפ

10.11.2000
עומשל הצור אל קרב ןרהא :ישקב ימר תשרפ
ןידה-תכירע לש היינזה :ישקב ימר תשרפ

3.11.2000
ומצע לש םיווצ הזבמ ןוילעה ש"מהיב
?ןימאמ אוה המב - "ןימאמ ינא" רמוא טפושהשכ
(קדצב אלו) ףרגילופה תא םיאנוש םיטפושה עודמ

27.10.2000
תוליזה ףיעס ןיינעב ,סניפ ריפוא כ"ח לא בתכמ
"םייניעה הבוגב"ל תישילש הכרעמ

22.10.2000
?"םיחצר" המכ וא ,דחא חצר
.סולאוזא תשרפ לע

12.10.2000
!?ךיפה יתלב טקא - םיטפוש תריחב :תלוויאו לבה לע
ןידה-יכרוע תכשלב "תותיחשה תוחורא" לע

6.10.2000
אל ימל ,חלסא ימל :א"סשת 'ה ,םירופיכה םוי תארקל

29.9.2000
"תטפושה תושרה לש התואמצע" לע דוע
ןילייב-קרב יסחי לע

26.9.2000
תטפושה תושרה לש התואמצע לע

22.9.2000
ל"ז יחימע הדוהי

!!!דחוימ !!!דחוימ !!!דחוימ !!!דחוימ !!!דחוימ !!!דחוימ
ימיטיגל רוערע תדפרטמ יעלקלא הימ ד"וע :ישקב ימר תשרפ
(ןכמ רחאל הב תרזוחו)


19.9.2000
טפושה תמר :שדח רודמ
ומצע תא לוספל אלש בכרהה תטלחה לע רוערע :ישקב ימר תשרפ

8.9.2000
הייעב ול שי לבא ,תצלפמ אלו ךאלמ אל קרב ןרהא
טפשמה תכרעמב רוביצה ןומא לעו יערד הירא תשרפלע

29.8.2000
:ישקב ימר תשרפ
רינ החמש ד"וע לש ישיא ןולשיכ
הפצוחה ,תועיבצה ,םירקשה ןוחצינ
השובה רסוחו
'צאטרפל סרפ
ןידה-תכירע לש היינזה

27.8.2000
?ךייחל עודמ :רזיילה חדקאו הגיהנה ירומ לע

20.8.2000
ףייע לבא - ןוגה טפוש ךל םולש

13.8.2000
!קדוצ אל קרב ןרהא
טפשמה יתבב םינוידה םוליצ לע

9.8.2000
!רתוי ףאו - שלשל ,ליפכהל :םיטפושה תורוכשמ

6.8.2000
!קדוצ קרב ןרהא
?טיפש וניא םייוסמ םוחת רשאכ הרוק המ

31.7.2000
ןליא םחנמ :ןמלטנ'גו טפוש
םלוכמ לודגה ש"לצה לע - "תוקדוצה ךיתורעה דעב הדות"

השובה תא הדביא בוש הנידמה

28.7.2000
ילאוטקלטניא רשוכ לעו ילאוטקלטניא רשוי לע

ןטב-תושוחת יפ לע "תיעוצקמ" הטיפש לע


רערעל תושרה תשקבל הנידמה לש התבוגת תקיחמל השקב :ז"לממב שדח

"יטופיש גזמ" ומשו ףולב

טפוש םיפיעמ אל ךיא / םיפיעמ ךיא
אקמיק רתאב שדח

ונילא ובתכ  רעשה ףד