ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


טפושה תמר
יולג בתכמ

רודמה לש םיניינעה ןכותל
:קרב ןרהא
?ךל ץוחנ הז המ םשל
דובכל
קרב ןרהא טפושה
ןוילעה טפשמה תיב אישנ
םילשורי

,ידבכנ

ןוגילא דדוע טפושה לש ומודיקל ךקבאמ :ןודנה

םולשה ש"מיבמ ןוגילא דדוע טפושה תא ץירהל בושו-בוש הסנמ התא
.יזוחמה ש"מהיבל

אלש הביסהו ,רחא םוקמב ,יקלח ןפואב ,ונדמע רבכ הזה טפושה לע
בצקב ןתוא קיפמ אוהש איה תפסונ תילגרמ קיפה אוהש תמיא לכ וילא ונרזח
,םהב תונעל רתוי םיבושח םירבד ונל שיש םגו ,וקיבדהל ונלוכי אלש הזכ
אלו ולעי אל המגוד תוחפ וא המגוד דועש ךכ ,םיעדוי םלוכ רבכ ןוגילא הז ימו
.ודירוי

םיטפוש תריחבל הדעווב הזה םודיקה תא ריבעהל תיצר הב תמדוקה םעפב
םעפב לבא ,הדעווה ןתפמ תא תרבעש ינפל דוע ,ןויערה תא ךושמל תצלאנ
רומגו יונמ רשאכ ,ןתפמה תא תרבעו ץמוא תרזא ,24.12.00 םויב ,הנורחאה
.העבצהל הזה יונימה תא דימעהל ךתא

םג ןכ תושעל וצלאנ ךתאו ,ךמצע לש העצהה דגנ עיבצהל םעפה תצלאנ ,הנהו
.ןוילעה ש"מהיב יטפוש םהינש ,הדעווב רשא ךירבח ינש

תא ךושמל ץלאנ רשא ץ"גבל-רתוע ומכ הדעווה לומ םעפה םתדמע םתא
םתאש םושמ אלא ,תקדצומ הניא ותריתע יכ ענכתשהש םושמ אל - ותריתע
הלאכ "תואצוה" ףוטחי אוה ,ותריתעמ וב רוזחי אל אוה םאש ול םיזמור
.ומוי תא ללקי אוה ןללגבש

העצה הדעוול םישיגמ םתא םא ,תואצוהב םכתא בייחל תורשפא ןיא ,ןכא
ש"מהיב יטפוש תשולש לש טועימב-םתוראשיה לבא ,"תינרטנקו תינדרוט"
.ןורחאה עגרב קר הארנכ - םתספת תאז תאו ,המיענ אל טלחהב איה ןוילעה

.ךל ץוחנ הז המ םשל ימצע תא לאוש ינאו

ןמ םיזוחא 100 ןוגילא טפושל םנשי יטופישה גזמלו תוברתל טרפש חיננ
.טעמ אל טלחהב .ילאידיאה טפושל שורדה

םיזוחא 99 קר ,יטופישה גזמלו תוברתל טרפ ,םנשי רותב וירחא-אבלש חיננו
תכרעמ לש החצמ לע ןולק תואו הפרח שממ .ילאידיאה טפושל שורדה ןמ
םינכומ ויה ,תוחפל ,רוביצהמ םיזוחא 51 הארנה לככש אלא ,טפשמה
.םיינש-קוריחב םג ולו ,תאזה הלבגמה םע םילשהל

הדגנכש םושמ ,תאזה הלבגמה םע םילשהל םינכומ ויה םיזוחא 51 םתואו
תויחל רשפא יטופישה גזמהו תוברתה תניחבמ רשא טפוש םילבקמ ויה םה
דדובה זוחאה ותוא תא םג םילשי אוה םינשה תצורמבש הוקתבו ,ותיא
.ילאידיאה תגספ לא עיגהל ידכ ול שורדה

.ךל ץוחנ הז המ םשל ימצע תא לאוש ינאו

לש ומודיק ןעמל רבדה ותוא תא תישע אל עודמ ימצע תא לאושו ףיסומ ינאו
.ןוילעה ש"מהיבל יזוחמה ש"מהיבמ ,לשמל ,רדא םייח טפושה

ילערב המלש טפושה לש ומודיק ןעמל שפנ-ףוריחב תמחלנ אל עודמו
.יזוחמה ש"מהיבל

?ךרדה ילושב הרבח םיחנוז םתס-הככ .ןייטש הינה םע המו

החפשמ בורק אל אוה .ןוגילא דדועל היצקטורפ השוע התאש בשוח אל ינא
הביתכל ךלש ףתוש היה אל םגו ,הימדקאל ךלש רבח אל ,עודיה לככ ,ךלש
.אל שממ .רחא וא הז רפס לש

,רעצמל ,וא - יבמופה "חכ רשיי"ה ותוא איה לכמ הריבס יל תיארנה הביסה
םויה :ולש םיניכה-ימואנמ דחא רחאל ןוגילאל תתנ רשא - הצחמל-יבמופ
תודוהל םוקמב לבא ,הזה "כורבמ"ב ךרב תלשכ יכ ,םתסה ןמ ,ןיבמ התא
.םיטפוש תריחבל הדעווהמ היצמיטיגל הל לבקל הסנמ התא ,תועטב

היהת ךלש הליפנ לכו ,רובעי אלו דובעי אל הזש םידיעמ םינמיסה לכ לבא
ךיצירעמ לש םהיניעב םג ךלש תימדתב עגפתו ,תבאוכ רתויו השק רתוי
.רתויב םיעבשומה

ץעייתהלו תכלל אוה הזה ןיינעב ךל עיצהל לוכי יתייהש רתויב בוטה רבדהו
.ןייטשלקניפ רותרא םע

,בר דובכב


ד"וע ,רינ החמש

רודמה לש םיניינעה ןכותל

הלעמל רוזח


יולג בתכמ
טפושה תמר
ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח