ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


ןוילעה טפשמה תיבל רוערע - רזיילה חדקא לע

תמאה לכ - רזיילה חדקא לע :הרדסה תליחתל רוזח
הרדסה לש םיניינעה ןכותל

םיניינעה ןכותל     אובמל


ACT IV, SCENE II :רזיילה חדקא לע ברקה


םילשורי ,ןוילעה טפשמה תיב ,12.11.2001 ,'ב םוי

לארשי תנידמ 'נ הייטע השמ ,יול לאירבג - 4682/01 פ"ע
ד"וע ,רלפ דג 'נ לארשי תנידמ - 2216/01 פ"ער


Personae Operandi:_______________

ןידה-תיב-םא ,רנרוד 'ד תטפושה 'בכ
תטפוש ,הי'צקורפ 'א תטפושה 'בכ
טפוש ,יול 'י 'א טפושה 'בכ

דלפניא 'א ד"וע - הנידמה םשב
םירחא - םירחאה םשב

.םירחא ;ריאי-ןב לאיחי ץ"נסמ ץוח ,לארשי תרטשמ לכ :להק


(ןורכזה י"פע) לוקוטורפ

.תוניצרב דואמ הזה ןיינעל םיסחייתמ ונחנא :ד"בא
.הרובעתל ש"מהיתב לש תורתוס תוטלחה ןאכ שי
.AD NOVO לכה חתפנ ונחנא
.וילאמ ןבומ היהי אל רבד םוש
.הפ-לעב ןויד עבקנ ןכמ רחאלו ,בתכב םכיתואתכמסא תא ושיגת םתא
.הנושאר שיגת הנידמה
?םיקוקז םתא ןמז המכל (דלפניא ד"ועל)
.םוי 60 :דלפניא ד"וע
?םתאו :(םירחאל) ד"בא
.םוי 60 ןכ םג :םירחא


(ןורכזה י"פע) הטלחה

.רוערעכ ןודית רערעל תושרה תשקבו ,רערעל תושר הנידמל תנתינ
.םוי 60 ךות היתואתכמסא תא שיגת הנידמה
.םוי 60 ךות םהיתואתכמסא ושיגי םירחאה
.הפ-לעב ןוידל דעומ עבקיי ןכמ רחאל
(-) .12.11.2001 ,םויה עדוהו ןתינ


רושיק ןאכ איבנ ,טפשמה תכרעמ רתאב םסרפתת הטלחהה רשאכ :הרעה


ךשמהל


םיניינעה ןכותל     אובמל     ףדה שארל רוזח

תמאה לכ - רזיילה חדקא לע :הרדסה תליחתל רוזח
הרדסה לש םיניינעה ןכותל

ןוילעה טפשמה תיבל רוערע - רזיילה חדקא לע

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד
ףדה שארל רוזח