רעשה ףד
.תיטסיסקס החידב וזש םירמוא יברוקמ
תינצקוע הידוראפ וזש רמוא ינא
,בוחר ןרק לכב תובצומה תויטסיסקס תועדומ לע
.וידרב תורדושמ ףאו
םיטפושה םתא ויה

התוש ינאשכ

לוהוכלא

תנתונ ינא

רחא והשימל בכרה תוחתפמ תאהלעמל רוזח