ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


ישקב ימר תשרפ

השובה רסוחו הפצוחה ,תועיבצה ,םירקשה ןוחצינ
ןידה-תכירע לש היינזה ,'צאטרפל סרפ
רינ החמש ד"וע לש ישיא ןולשיכ

השרפה לש םיניינעה ןכותל
:ישקב ימר תשרפ
רוערעה תא דפרטמ ימ
בכרהה לש ובוריס לע
?ומצע תא לוספל

יעלקלא הימ ד"וע לש הבתכמ
בתכמל תורעה
םיביגמ ונחנא
חצנמ ןויגהה

ומצע תא לוספל בכרההמ השקבה
ומצע תא לוספל אלש בכרהה תטלחה
תאזה הטלחהה לע רוערעה תעדוה


התריתעב ןד רשא בכרהה לש ומצע תא לוספל ובוריס לע רוערעה
םויב ןוילעה טפשמה תיב תוריכזמב לבקתנ ישקב ימר דגנ הנידמה לש
.15.9.2000

,יעלקלא הימ ד"וע ונל תבתוכ ,19.9.2000 םויב ,ןכמ רחאל םימי העברא
:אנשיל יאהכ ,(!?הז המ) ןוילעה טפשמה תיבב "תיטפשמ הקלחמ"מ


ןוילעה טפשמה תיב                

ס"שת ,לולא ט"י
2000 ,רבמטפס 19

דובכל
ד"וע ,רינ החמש רמ
'ג - 1 ליג לועשמ
44281 אבס רפכ

,.נ.א

בכרה תליספל השקבב הטלחה לע רוערע :ןודנה
9263/99 פ"נד

לע ,ןודנבש ךרוערע ראודה תועצמאב לבקתנ 15.9.00 םויב .1
תליספל ךתשקב התחדנ הב ,םיטפוש השימח לש בכרה תטלחה
ןידה קספ ןתינש רחאל תשגהש ,9263/99 פ"נד קית תרגסמב בכרהה
.וז הריתעב

אלו ותכאלמ הז טפשמ תיב םייס ,ל"נה הטלחהה הנתינשמ .2
תמושת בסהל ינוצרב ,ןכ ומכ .ףסונ ךילה לכ טוקנלו רוזחל תעכ ןתינ
.המצע דעב רבדמ הנכותש ,הטלחהה תפיסב רומאל ךביל
.ךתיינפ תא םושירל לבקל ונידיב ןיא ךכיפל

.ןודנבש רוערע ךילא תרזחומ ףרוצמב .3

,הכרבב

ד"וע ,יעלקלא הימ ( - )
תיטפשמ הקלחמ


:ריעהל שי הז בתכמ לע

.רוקמב הניה ,ול עירפמ רבדהש ימל ,ןושלה-תוגליע .א

ינא" :2 ףיעסבש הזיתה לע רמוא ,םתסה ןמ ,היה ןישח לאשימ טפושה
."ן"יש-ב רמגנש והשמ הז לבא ,דיגהל דחפמ

ד"וע לש הנחלוש לע םימי העברא השרפה התשע המ רורב אל .ג
."הבונת"ה וז םא ,יעלקלא

,המצע יעלקלא ד"וע י"ע בתכנ הזה בתכמה םא רורב אל רתוי דועו .ד
םותחלו ןכתסהל ןכומ אל רשא ,הילעמ והשימ י"ע הל בתכוה אוהש וא
.הזה בתכמה לע ומצעב


:יעלקלא ד"ועל ונתבושת ןלהל

ד"וע ,רינ החמש
44281 אבס רפכ ,'ג-1 ליג לועשמ
051-520000 דיינ ,09-7424838 'לט
09-7424873 סקפ
www.quimka.com

21.9.00 ,אבס רפכ

דובכל
ד"וע ,יעלקלא הימ 'בגה
תיטפשמ הקלחמ
ןוילעה טפשמה תיב


,יתדבכנ

9263/99 פ"נד - ישקב ימר :ןודנה
ומצע תא לוספל אלש בכרה תטלחה לע רוערע        

.19.9.00 םוימ ךבתכמל .1

תא ךל רמול ינממ תוענומ ד"ועכ ילע תולטומה ןונגסה תולבגמ ירעצל .2
.יברימה קופיאב ביגא ןכ לעו ,בשוח ינאש המ לכ

אוהש לכ קלחל יבל תמושת תא תונפהל ךנוצר תא לכו לכמ החוד ינא .3
הל קינעהל לוכי וניא הטלחהב קלח םוש ירהש ,רוערעה הילע הטלחהב
.הל ןיא רשא תוניסח

תפיס"כ הרידגמ תא המ יתאצמ אלו יתעגי יכ ןייצא רגסומ רמאמב
- "רבדל" הלוכי הטלחה דציכו ,"הכאלמה םויס"ל רשקה המ ,"הטלחהה
-רשכה תלוז ,םולכ אלו תרמוא אל איה רשאכ - םירחא דעב וא המצע דעב
.קמונמ-אל ימצע

,ןוילעה טפשמה תיבל שגומ טפוש תולספ ןיינעב הטלחה לע רוערע .4
.1984-ד"משתה ,[בלושמ חסונ] טפשמה יתב קוחל 'א77 'עס יפל

הטלחה הנתינש רחאל קר ,םירבד לש םעבטמ ,שגומ רומאכ רוערע .5
.טפוש לוספל השקבב

רחאל קר תנתינ ,םירבד לש םעבטמ ,טפוש לוספל השקבב הטלחה .6
.טפושה תא לוספל השקב השגוהש

,[בלושמ חסונ] ילילפה ןידה רדס קוחל (ג)146 ףיעס יפל .7
הזמ רחואמ דעומב םג תולספ תנעט תולעהל ןיד לעב יאשר 1982-ב"משתה
,("תרחא הנעט לכ ינפלו טפשמה תליחת רחאל") (א)146 ףיעסב עבקנ רשא
."תולספה תליע ול העדונש רחאל דימ תאז השעיש דבלבו"

התייה אל רשא תולספ תנעט רשפאל ידכ ,ןבומכ ,האב תאז הארוה
.רתוי רחואמ בלשב קר ול העדונו ,ןידה לעבל העודי

("תפסונ הרעה") 'ו קלח תא ןויעב תארוק תייה םא ,דובכה לכ םע
לש ונושלכ ,םיילגר ןיאו םיידי ןיא ךלש הזיתלש הניבמ תייה ,רוערעה יקומינל
.ל"ז (ןמסוז) אישנה 'בכ

םירוערעה תא רזנצלו אורקל תוריכזמה לש התוכמסב ריכמ ינאש אל
הכירצ ,תאז תישע רבכש ןוויכ לבא ,םהיקומינ יפ לע ,טפשמה תיבל םישגומה
.לכה תא אורקל תייה

רתאב הארקל ילכות תא ,רוערעה תעדוה תא יל תרזחהש ןוויכ ,תעכ
.תיגש המכ דע דומללו ,
www.quimka.com

אכפיא תטישב תכלל ךל עיצמ יתייה ,ךתועט לע ךדימעהל ידכ .8
תעדוה תא - ךתטישל ,תועטב - תלבקמ התייה תוריכזמהש חיננ :ארבתסמ
לסופו ,ותוא לבקמ היה רוערעב ןד היה רשא בכרההו ,שממ תאזה רוערעה
לטב רוערעב ןידה קספ היה ךתטישל .השקבתנ ותליספ רשא בכרהה תא
.תוטש וזש יתא ימיכסת לבא ,(void) היה-אלכ

תושרהו תוכמסה תא טפשמה תיב תוריכזמל ןתנ ימ איה הלאשהו .9
-הז רוערעו ,ןודייו םשריי ,לבקתי הזו-הז רוערע :תאזה היצקלסה תא עצבל
.ןודיי אלו םשריי אל ,לבקתי אל - ומדוקל ההז רשא- הזו

הטלחה ירהש ,לגרו די הל ןיא "הכאלמה םויס" רבדב ךלש הזיתה םג .10
.רוערעל איה הנותנ םלועל טפוש תליספל השקבב

ילילפה ןידה רדס קוחל 148 ףיעסל ךבל תמושת תא בסהל ינוצרב .11
אלא תולספ תנעט תולעהל ןתינ אל ויפל רשא ,1982-ב"משתה ,[בלושמ חסונ]
רחאל דע תולספה תליע תא ריתסהל חילצמ טפוש םאו ,יתלעפ הב ךרדב
.ךכ לע תוניסח ול העיגמ אל ,ןידה קספ

בכרההש איה הדבוע ,רוערעה אושנ הטלחהל תקקזנ רבכ תא םא .12
ותעד לע הלע אל םגו ,ומצע תא לוספל השקבה תא תימיטיגלכ האר ומצע
.הפוגל הב ןודל אלש קומינכ "הכאלמה םויס" לע ססבתהל

,146 ףיעס יפל הב ןודלו השיגהל ןתינ בכרהה תליספל השקבה םאו
.147 ףיעס יפל הילע רערעל ןתינ אליממ

תעדוה תא םושירל לבקל בוריסה ןמ ךב רוזחל ,אופיא ,תשרדנ ךניה .13
.רוערעה

,בר דובכב

ד"וע ,רינ החמש


(ןבומכ ,הנשמה תשרפ) השרפה ףוס

ונבתכמ ללוכ ,הזה רתאב הזה ןיינעה םוסרפ רחאל
איהו ,הנממ ןופלט ונלביק ,יעלקלא הימ ד"וע לא
לבקת איה ,םישקעתמ ונחנא םא"ש ונל העידוה
תורמל ,טפושל ותוא ריבעתו ,םושירל רוערעה תא
."התעד לע תדמוע ןיידע איהש

טפשמה תיב אישנל רבעוה ,םשרנ רוערעה ,ןכאו
.ותעימשל ךיראת עבקנ ףאו ,ןוילעה

הלעפ ןכא יעלקלא ד"וע םא ררבל קר ראשנ תעכ
.םירחא ןעמל ,רדגה לע הבכשנ וא ,המצע תעד לע
עיגתשכו ,טפשמה יתב תלהנהל ונינפ הז ךרוצל
.התולגל רחאנ אל ,הבושתה

יעלקלא הימ ד"וע לש הבתכמ
בתכמל תורעה
םיביגמ ונחנא
חצנמ ןויגהה

ומצע תא לוספל בכרההמ השקבה
ומצע תא לוספל אלש בכרהה תטלחה
תאזה הטלחהה לע רוערעה תעדוה

השרפה לש םיניינעה ןכותל

הלעמל רוזח


ישקב ימר תשרפ

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח