ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


ישקב ימר תשרפ


:ישקב ימר תשרפ
רינ החמש ד"וע לש ישיא ןולשיכ
הפצוחה ,תועיבצה ,םירקשה ןוחצינ
השובה רסוחו
'צאטרפל סרפ
ןידה-תכירע לש היינזה

/00 פ"ע

םילשוריב ןוילעה טפשמה תיבב

,ישקב ימר :רערעמה
44281 אבס רפכ ,'ג-1 ליג לועשמ ,רינ החמש ד"וע כ"ב י"ע

09-7424873 סקפ 051-520000 'לט

ד ג נ

לארשי תנידמ :הבישמה

רוערע תעדוה


פ"נד קיתב ןד רשא בכרהה לש 29.8.2000 םוימ ותטלחה לע
.ומצע תא לוספל אלש 9263/99

.13.9.2000 םויב קר רערעמה כ"בל האצמוהו ,רדעהב הנתינ הטלחהה


רוערעה יקומינ

אובמ .א

לוספל שקבתמה טפוש יכ ןימאהל ידכ הנקת אלל יביאנ תויהל םדא ךירצ .1
יפלכ םינפ אושמ יל היה ןוכנ ,המודק העד יל התייה ,ןוכנ :רמאי ומצע תא
דוע ,שארמ ומצע תא לוספי ןוגהו יעוצקמ טפוש :תולספה שקבמ לש ובירי
- ומצע תא לוספי אל ןוגה-אלו יעוצקמ-אל טפוש ;ןכ תושעל שקבתנש ינפל
.דבעידב אל םגו ,שארמ אל

ןיבק הברה םע ולבקל שי ,הז ןיינעב ומצע לע רמוא טפושהש המ אליממ
.ןיטמוח לש

יאדוובו ,שממ לש הקמנהב הבוגמ אוה ןיא םא ולבקל ןיאש יאדווב
.יהשלכ הקמנהב הבוגמ אוה ןיא םא ולבקל ןיאש

רבדב הנעטה לש אמלעב-הלילש אלא היה אל הז רוערע אושנ הטלחהב .2
ןהילע רשא תונעטה לש ןפוגל תוסחייתה םוש אלל ,המודק העדו םינפ אושמ
.תולספה תליע תתתשומ

רמא אל וליאכ ,תולספה תשקב לע רמול ול שיש המ לכ הז רשא טפוש .3
הניא ,"םינפ אושמ יל ןיא" וא ,"המודק העד יל ןיא" הזרכהה ירהש ,רבד
הרזח אלא וז ןיא השעמלו ,הטלחהה לש תיפוס האצות אלא ,הקמנה
תשקב אושנ ךילהב ןד אוה רשאכ הקיתשב רמא אוהש המ לע תילולימ
ונודב םינפ אושמל המודק העד ,ותעדל ,ול ויה ןכא םא ,רומאכ ,ירה .תולספה
תא לספ אל אוהש הדבועהו ,זא רבכ ךילהב ומצע תא לסופ היה אוה ךילהב
תא לוספל השקבה תובקעב ומצע תא לסופ וניא אוהש ךכל תפפוח זא ומצע
.ומצע

,םינפ אושמו המודק העד רבדב תונעטל ףסונב ,רשאכ אוה ןכש לכ אלו .4
שגוה אל ,יטנוולר היה אל רשא יתדבוע רמוחל תוקקזיה רבדב הנעט הנשי
.ןידכ חכוה אלו ןידכ

טפושה לש ותליספ תא שקבמה דצה רשאכ םירבדה םירומא םייתעבשו .5
תיב ךא ,ןכירפהל ואו תודבוע ןתואב ןוידה תא עונמל שקיב ,ץראו םיימש קעז
רוסא ןהילע תודבועה ןתוא לע ותטלחה תא תיתשהו ,ול העש אל טפשמה
.ךמתסהל ול היה

העד יל ןיא") ל"נה תימתסה הרימאב תולספה תשקבב ןוידה תריגס .6
הילע תיתשתל אובמה קר אוה הז ןיינע רשאכ ,("םינפ אושמ וא/ו המודק
אושמל וא המודק העדל ששחה תא רתוי דוע תקזחמ תולספה תשקב תכמסנ
.םינפ

הבריק לע תולספה תשקב תכמסנ וב הרקמל :המוד רבדה המל לשמ .7
,תולספה תשקב תא ותוחדב ,טפושהו ,דגנכש דצה ןיבל טפושה ןיב תיתחפשמ
,"םינפ אושמ יל ןיאו המודק העד יל ןיא" יכ ,ןנד הרקמב ומכ ,אוה םג רמוא
תיחדנ איהו ,תוחדהל השקבה ןיד הז םעטמ רבכ" יכ ,ןנד הרקמב ומכ ,ףיסומו
."הזב

ןיבש תיתחפשמה הבריקל ללכ תסחייתמ הניא רשא ,תאזכ הטלחה .8
איהש יאדובו ,השדח תולספ תליע וליפא ,השעמל ,תרצוי ,ןיידתמל טפושה
.תירוקמה תולספה תליע תא תקזחמ

ןורקעל יבטוק דוגינב תדמוע רומאכ הטלחה לש הניעב התראשה .9
.אוה-ותולספ ןיינעב ןורחאה קסופה וניא טפושה םלועל ויפל


.הז רוערע אושנ הטלחהבש לוזלזהו גולגלה לע .ב

רומאה לכ יכ הזב ןייוצי ,"הטוב ןונגס"ב שומישב מ"חה םשאוי אלש ידכ .1
ש"מהיב 'בכמ שקבמ אוה התוא ,מ"חה לש תישיאה ותנקסמ אלא וניא ןלהל
.הז רוערעב ץמאל

המו ,הז רוערע אושנ הטלחהב שיש המ לע תכמסנ מ"חה לש וז ותנקסמ
.הב ןיאש

תא לוספי הז בכרהש ,איה בישמה תשקב :םילמב תחתופ הטלחהה .2
וליאכ ... בישמה תנעטל דוסי לכ ןיא יכ הב רמאנ ךשמהבו ... "דבעידב" ומצע
... שארמ "השוחנ הטלחה" בכרהל תייה

ומצע תא לוספי בכרההש התייה אל רערעמה לש ותשקב ,דובכה לכ םע .3
.תואכרמ ילב .דבעידב ומצע תא לוספיש אלא ,"דבעידב"

....."השוחנ הטלחה" התייה בכרהל יכ ןעט אל רערעמה דובכה לכ םעו
.תואכרמ ילב ןכ םג .'וכו השוחנ הטלחה ול התייהש אלא ,'וכו

התשענ אל תולפוכמו תולופכ תואכרמ ךותב ל"נה םייוטיבה לש םתמיש .4
.רערעמה לש ויתונעטב גולגלו לוזלז עיבהל ידכ אלא

םושמ ,דחוימב םמוקמ השוחנ הטלחה ביבס תואכרמב שומישה .5
והשמ וניה שארמ-השוחנ-הטלחה לש טפושל הסוחייש וליאכ איה ותועמשמש
,תעדה לע הלעי אל רשא רבד ,ותוא הריכמ הניא תירבעה הפשהש ףוריצ ,סג
ןובשחו-ןיד תתל ילב ,ןנוגתהל ילב ,קמנל ילב ,היבו-הינמ ופנפנל רשפא רשא
.םולכ ילב - קדצה ינפ תיארמל אל םג ,שיאל

תכאלמב סג םביל" רשא םיטפוש לע םעפ רביד ןוזנרב 'צ טפושה דובכ 6
."הטיפשה

,תולספה תשקב לש הביל בלמ תומלעתההו ,רומאכ ,תואכרמב שומישה
טפושה ןיבש יתחפשמה רשקהמ תומלעתהל תיגולנא - ןלהל רבסומכ
רוערע אושנ הטלחהה תא תכיישמ - ליעל -8ו 7 'עס ,אובמב רומאכ ,ןיידתמל
.ןוזנרב טפושה 'בכ רביד הילע הירוגטק התואל הז


תולספה תשקב לש הביל בל .ג

,ומצע פ"נדה ךילהב ,תוקקזיהה היה תולספה תשקב לש הביל בל .1
תודע אלל ,הפ לבהבו סומלוק לבהב הנידמה ידי לע ונעטנ רשא תודבועל
-ןמ-העומשה יפמ יח הלאה תויתדבועה תונעטה תא ןעוטה רשאכ ,ןידכ
.ןידכ תודע לש ךרדב התייה אל איה םג רשא ,העומשה

םלעתהל רומא םינפ אושמ וא המודק העד ,היידצ רסח ,יעוצקמ טפוש .2
.הלאכ תודבועמ

,ןידכ וחכוה אלש וא ,תויטנוולר אל תודבועמ עפשוה טפוש םא הלאשה .3
,תודבועה ןתואל סחייתמ וניא טפושה רשאכ םיישקב לקתיהל יושע הרוריב
- תודבועה ןתואמ ,עפשוה אוה יכ ששח םייקש וא ,עפשוה אוהש איה הנעטהו
.הרכהה תתב םג ולו

הרוש לכמ תטלוב תוגירחה תודבועה לש העפשהה ןנד הרקמב וליאו .4
.ןידה-קספב הרושו

הדשל הטוב הדירי םושמ הב היה תודבוע ןתואל בכרהה לש ותוקקזיה .5
.הנידמה תבוטל תידדצ דח תוברעתהו הכרעמה

ןיינעל ,דבלב זמרב ףא ולו ,סחייתהל ןוכנל אצמ אל בכרההש הדבועה .6
.ריתסהל המ ול היהש םידע ףלאכ הדיעמ ,הז


םינפ אושמו המודק העדל ששחה לש ומויק .ד

תויארב תאז חיכוהל לוכי וניא בורל ,םינפ אושמו המודק העדל ןעוטה .1
.חטשה ינפל תחתמ םה םייובח בורל הלאכ םירבדש םושמ ,תורישי

תולספה תנעטל תיתשתהמ קלח תוחפל ןנד הרקמבש הדבועהמ דבל .2
המודק העדל ששחה תא חיכוהל יד הכלהה יפלש ירה ,חטשה ינפ לע יולג
העיגפו ,קדצה ינפ תיארמב עגופה אוה ששחה םצע ירהש ,םינפ אושמו
המצע קדצה תיישעב העיגפ הניה קדצה ינפ תיארמב


החכוהה לטנ לע דוע .ה

חוור ,אדירג ששחה לע תתשומ היהתש הל יד תולספה תנעטש םגה .1
תוטלחה) להנמה ירדס ןוקיתל קוחה אוהו רחא רוקממ םג ונל הלצהו
(תוקמנהה קוח - ןלהל) 1958-ט"ישת (תוקמנהו

תוכמס הל הקנעוהש תושר" וניה טפשמה תיבש ךכ לע תקולחמ ןיא .2
.הז קוחב ותועמשמכ ,"רוביצ דבוע" איה אליממו ,"ןידכ

ףיעס יפלו ,ובוריס תא קמנל בייח רוביצה דבוע ,קוחל 'א 2 ףיעס יפל .3
הייארה לטנ תא רוביצה דבוע ריבעמ תאזה הבוחה ירחא יולימ םא (א)6
.טפשמה תיב ינפלש ךילה לכב ,ובוריס תורשכל

,קמונמ היה אל ומצע תא לוספל בכרהה לש ובוריס ,רומאכ ,ןנד הרקמב .4
אל ומצע תא לוספל בכרהה לש ובוריסש תירואכלה הקזחה תדמוע אליממו
.רשכ היה

אוה בכרהה אל אדירג תילמרופ הניחבמש הדבועה וניניעמ המלענ אל .5
.תולספה תשקבב ילאמרופה בישמ היה אל אוהש םשכ ,הז רוערעל בישמה

ןעוטל דוגינב ירהש ,דוחל תיתוהמ תוביריו דוחל תילמרופ תוביריש אלא
בישמלש ירה ,תולספב ימיטיגל סרטניא ול שי רשא ,טפוש לש ותולספל
ףאל ירהש ,ימיטיגל סרטניא לכ ןיא טפושה לש ותורשכל ןעוטה ,ילאמרופה
.ול חונה הז תא םירשכה םיטפושה לכמ רוחבל תימיטיגל תוכז ןיא ןיד לעב

תאו הבישמה תא תוארל ,ילאמרופה ישוקה לע רבגתהל ידכ ,רשפאו .6
החכוהה לטנ אליממש ךכ ,"אדח-אתווצ"כ השקבתנ ותליספ רשא בכרהה
.תווצה ירבח ראש לע םג לח ,תווצהמ קלח לש ומכש לע ץבורה


תפסונ הרעה .ו

רחאל ,דבעידב טפוש לוספל תורשפא ןיא היפל הנעטה םעפ אל העמשנ .1
.ד"הספ ןתינש

.הנריכי אל המוקמ ,וז השיג .2

תיתחפשמה הבריקה לע תולספה תליע תתתשומ וב הרקמ ,לשמל ,לוט .3
,םידדצה דחאב ןיינע-לעב טפוש לש ותויה לע וא ,ןיד-לעב ןיבל טפושה ןיב
.טפשמה םות רחאל קר הלגתמ רבדהו

,ןידה קספ ןתמ רחאל קר תפשחנ תולספה תליע רשאכ םג ןידה אוהו .4
.ומצע ןידה קספ ךותמ

םייעוצקמ םיטפוש השימחש שארמ תעדל היה לוכי אל שיא ןנד הרקמב .5
לכב השחכוה רשאו ,הפ-לבהב התלעוה רשא תודבוע תכרעמ ירחא ופחסיי
.םניד-קספ לש השארה-ןבאל התוא ושעיו ,השחכה לש המצועו ךרד


םימלועל דוכלימ ,תורודל דוכלימ .ז

תירוביצ תובישח הל שי תשקבתמ ותליספ רשא בכרהה לש ותוקקזיה .1
.(לזלזל ןיא וב םג ,ןבומכ ,רשא) רערעמה לש ישיאה וניינעמ הברהב תגרוחה

םישקבמ ,"רזחושמ" ח"וד שגוה וב רחא םשאנ לש קיתב ,ונחנאש חיננ .2
אובמה-תנעטו ,ןנד פ"נדב ולעוה רשא תויתדבועה תולאשה לכ תא תולעהל
רשא תודבועל לובכ אוה ןיאו ,ישקב ימר פ"נדל דצ היה אל ןנד םשאנהש איה
.םש ועבקנ

,רינ רמ :שארמ העודי האצותהו רוכמ קחשמה ,הזה רבדכ הרקי יכ היה .3
לש בכרהב ,ןוילעה ש"מהיב לש ןיד קספ לע רוערעב ןאכ םיבשוי אל ונחנא
... םיטפוש השימח

רוגינסה לש ויתונעט :םכרדכ ,ופיסוי דוע םיטפושה ןיבש "ןירדהמ"הו
ולשב אוהו - םיטפוש השימח לש בכרהב ,ןוילעה ש"מהיב י"ע וחדנ דמולמה
...

.םעפ אלו ,םלועמ םירבד ויה רבכ ,ןכ

םע ,ןוילעה ש"מהיבל בוש עיגנ םא ףאש םושמ ,הפורת ןיא הזה דוכלימל .4
הנודנ רבכ תאזה הלאשה :הבושתה תא לבקנ םש םג ,רערעל תושר תשקב
התולעהל םוקמ ןיאו ,םיטפוש השימח לש בכרהב ףסונ ןוידב ,הז טפשמ תיבב
...בוש


םוכיס .ח

המודק העדל ,דבכ ששח וליפאו ,ריבס ששח הלוע ליעל רומאה לכמ .1
.םינפ אושמו

.שארמ רוכמ היה קחשמה ןכא יכ ,רומאכ ,ששח הלוע ליעל רומאה לכמ .2

.הזה רבדה תא המצעל תושרהל הלוכי הניא קדצה ינפ תיארמ .3

ןדש בכרהה תא לוספל הז דבכנ טפשמה תיב שקבתי ןכ לע רשא .4
.םידמועו םייולתה םיקיתה תמישרל רזחוי קיתהש תנמ לע ,הריתעב


ד"וע ,רינ החמש
רערעמה כ"ב

םיטפושה תליספל השקבה
ומצע תא לוספל אלש בכרהה תטלחה


הלעמל רוזח


ישקב ימר תשרפ

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח