ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


ישקב ימר תשרפ

השובה רסוחו הפצוחה ,תועיבצה ,םירקשה ןוחצינ
ןידה-תכירע לש היינזה ,'צאטרפל סרפ
רינ החמש ד"וע לש ישיא ןולשיכ
השרפה לש םיניינעה ןכותל

:ישקב ימר תשרפ
קרב ןורהא
ןוילעה טפשמה תיב אישנ
עומשל הצור אל

תא םייסמ אוהש רחאל קר הלגתמ טפוש לש תולספה-תליע רשאכ הרוק המ
?ןידה-קספ תא ןתונו ,ותכאלמ

לבקי טפושש ןכתיי אל ירהש ,דבעידב-ותולספ תא שקבל ןתינש איה ונתעד
.ןידה-קספ ןתמל דע ותולספ תא ריתסהל חילצה אוהש ךכ לע סרפ

תשרפב ונאבה הלאכ םירקמב תולספ שקבל ןתינ עודמ םיטרופמ םיקומינ
ןוילעה ש"מהיב לש תיטפשמה הקלחמהמ ,יעלקלא הימ ד"וע לש הנויסנ
ןוילעה ש"מהיב בכרה לש ותטלחה לע ישקב ימר לש ורוערע תא דפרטל
לש (9263/99 פ"נד) התריתעב ןודלמ דבעידב ומצע תא לוספל אלש
.2558/99 פ"ערב ערכוה רשא ןיינעב ףסונ ןוידל הנידמה

עומשל ןכומ היה אל ,רוערעב ןד רשא ,קרב ןרהא ,ןוילעה טפשמה תיב אישנ
לש םבוריס לע רוערע םג שי אליממו ,"דבעידב תולספ" שי עודמ תונעט
אצוה ןידה קספש םינעוט םתא םא" .דבעידב םמצע תא לוספל אלש םיטפוש
.רמא ךכ - "ןידה-קספ לוטיבל השקב ושיגת ,המרימב

םש ונל ודיגי ,ןידה קספ לוטיבל השקב שגות םאש אוה ,הזכ הרקמב ,ששחה
יקחשמ תא בטיה םיריכמ ירה ונחנא .תולספ-יכילה טוקנל ךירצ היהש
.הלאה רבכעו-לותחה

תא לבא ,ןידה-קספב םג הלא וירבד תא רמאיש אישנה ןמ ונשקיב ךכיפל
.השע אל אוה תאז

.םיבותכב הז תא תתל השק רתוי לבא ,רבדל ,הארנכ ,דואמ לק

,דבעידב-תולספ ןיא היפל תשרופמ הקוספ הכלה לע ונל עודי אל ,תמאה ןעמל
התייה םא םג לבא ,ןידה קספ ןתמ ירחא קר הלגתמ תולספה-תליע רשאכ
'בכ םאו ,היפ לע בייוחמ וניאו ,הל ףופכ וניא ןוילעה טפשמה תיב ,תאזכ
-יכילה םייקל ,הלאכ םירקמב ,ןתינ יכ עובקל קקותשמ דואמ היה אישנה
.וכרדב דמוע היה אל רבד םוש - תולספ

איבהל הייושעה הקמנה לכ עומשל הצר אל אוה .קקותשה אל אוה לבא
.הכופהה האצותל

-רסמתה רשא בכרהה תא לוספל ישקב ימר לש ותשקב - הז ןיינעב רוערעה
.החותפ ןיידע השרפה לבא ,החדנ םנמא - הנידמה לש הירקשל ןוצרמ

תא - אל ךיא - התזח איהש תורמל :יעלקלא הימ ד"וע תשרפל רשאבו
םג ירהש ,רוערעה לש ותשגה תא דפרטל תוכמסה הל התייה אל ןיידע ,דלונה
.אוה רוערע - ןולשיכל ןודנ רשא רוערע

ןולשיכל דעונ רשא רוערעו ,לגלגה ךפהתי יתמ עדוי ךניא םלועל - תאזמ ץוחו
-וימידקתל לובכ וניא ןוילעה טפשמה תיב ,רומאכ ,ירהש ,עיתפהל לוכי ןיידע
.אוה

השרפה לש םיניינעה ןכותל

הלעמל רוזח


ישקב ימר תשרפ

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח