ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


ןיד יכרוע


רודמה לש םיניינעה ןכותל
ד"וע ,רינ החמש
44281 אבס רפכ ,'ג1- ליג לועשמ
051-520000 דיינ ,09-7424838 'לט
09-7424873 סקפ
www.quimka.com

18.2.01 ,אבס רפכ
דובכל
ד"וע ,ןהכ המלש ר"דה
ןידה-יכרוע תכשל שאר
ביבא לת

,ידבכנ

הרומח תיתא הריבע ,ןמטרה סכלא ד"וע :ןודנה

-יכרוע תכשל הלביק שממ םויה ותואבו ,קוח ,ןידכ ,תסנכה הלביק 13.2.01 םויב
תא םג לבא ,אהת רשא קוחה לע ונתעד אהת .קוחב תכמותה תיקוח הטלחה ןידה
תקפואמ הרוצבו ,תסמונמ ןושלב עיבהל שי רתויב תבקונהו השקה תרוקיבה
.חלתשמו הטוב ןונגסב אלו ,תנסורמו

לש תיצראה הקיתאה תדעו ר"וי ,ןמטרה סכלא ד"וע ?םיחלתשמב ימו ימ ,הנהו
ד"וע לכמ רתוי תיתאה תוגהנתהה לש ןמסה תויהל רומאש ימ .ןידה-יכרוע תכשל
רוביצ תא תשייבמה ,השיבמ הטלחהב רבודמ" ?ןמטרה רבחה רמוא המו !רחא
.(14.2.01 ,ץראה 'ר) "לארשיב קוחה ירמוש ןידה יכרוע

תכשלב תאזכ הרוצב חלתשמש ימ ,הקולחל ןתינ אל ןיקתה ןונגסה ,דובכה לכ םע
-יתרשמש םושמ ,עיגנ הנאו ,םיטפושב םג ךכ חלתשי אוה רחמ - ןידה-יכרוע
םאש ,דחאכ םינטקו םילודג לע לח הזו ,דובכ לש םיזוחא האמל םיאכז רוביצה
,םמצע ןיבל םיטפושה ןיב םג היצאיצנרפיד תושעל ליחתנ רחמ ןכ רמאנ אל
-הזכ קתו לעב טפושלו ,דובכ רתוי עיגמ תאזכו-תאזכ האכרעב טפושל יכ רמאנו
,תוחפ קתו לעב וא ,רתוי הכומנ האכרעב טפושל אליממו) דובכ רתוי עיגמ הזכו
.(דובכ תוחפ עיגמ

.רמאש םירבדה לע יתעמשמ ןידל ןמטרה לש ותדמעה תא םוזיל ךנימזמ ינא

ר"ויכ שמשל לוכי אל ןמטרה ,םייתסה אל תאזה השרפב ןוידה דוע לכש ןבומכ
הרומא איהש ןוויכ ,הב רבח וליפא תויהל לוכי אל אוה יתעדלו ,הקיתאה תדעו
.אוה-וניינעב ןודל

,הכרבב


ד"וע ,רינ החמש


ןמטרה סכלא ד"וע :קתעה


לארשיב ןידה-יכרוע תכשל
ד"וע ,ןהכ המלש ר"ד
הכשלה שאר

א"סשת טבש ה"כ
2001 ראורבפב 18
159/מ

דובכל
ד"וע ,רינ החמש רמ
'ג 1 ליג לועשמ
44281 אבס רפכ


,בר םולש

ןמטרה סקלא ד"וע :ןודנה


.ךבישהל רהממ ינאו 18.2.01 םוימ ךבתכמ תא יתלביק

תכשל לש התדמע ןיינעב ןמטרה סקלא ד"וע לש ותואטבתהב םגפ לכ האור ינניא
."יערד קוח" ןיינעב ןידה יכרוע

ןונגס ןיבל (ותעדכ יתעד) תיתוהמה יתדמע ןיב ןיטולחל דירפמ ינא הז ןיינעל
.תואטבתהה

םידיחי ידי לע ןה ,רוביצה טפשמל תדמועה ירוביצ ףוג איה ןידה יכרוע תכשל
םג תאז תושעל רתומו ,התוא רקבל רתומ .הירבח ידי לע ןהו ,ללכב רוביצה ךותמ
הנניא וליפאו תימיטיגל הנונגסבו הנכתב וז תואטבתהו .תינפקותו הפירח ןושלב
.תינפקות וא הפירח,הכרבב
ןהכ המלש
:קתעה
ןמטרה סקלא ד"ועד"וע ,רינ החמש
44281 אבס רפכ ,'ג1- ליג לועשמ
051-520000 דיינ ,09-7424838 'לט
09-7424873 סקפ
www.quimka.com

21.2.01 ,אבס רפכ
דובכל
ד"וע ,ןהכ המלש ר"דה
ןידה-יכרוע תכשל שאר
ביבא לת

,ידבכנ

הרומח תיתא הריבע ,ןמטרה סכלא ד"וע :ןודנה

.18.2.01 םוימ ךילא יבתכמל הריהמה ךתבושת לע הדות

תוחפ הברה םירבד לעש םושמ ,המצע תא קודבת ןידה-יכרוע תכשלש ןמזה עיגה
םיכילה םדגנ תלהנמו ,הירבח תא תפדור איה - "ןונגס"ה תניחבמ - םירומח
.םייתעמשמ

- יואר ןיינעהש אצמת םא אלא ,תחא המגוד אל וליפא ,טרפא אל הז בלשב
.הקידבל - תינורקע

- יל תורכומה הכשלה לש םייתעמשמה ד"היתב תוטלחה לכמ יכ תאז קר רמוא
ןמטרה 'חה לש וירבדש תחא וליפא יתאצמ אל - תוטעמ אל יל תורכומ ירעצלו
.הל םיאי םניא

לכב ,הכשלה ירבח לכ דגנ תעמשמה יכילה לכ ובכועי הז בלשב יכ עיצמ ינאו
םניינע רשא ,וחתפנ םרט רשא הלאכ ןיב ,רבכ וחתפנש הלאכ ןיב - תואכרעה
תיישעל קוחה יפל םיכילה לע ומכ ,תעמשמה יכילה לע אלהו) "ןונגס"ה םוחתב
ךכל איבי הזה בוכיעהש ששח ןיאש ךכ ,תונשייתה ןיא ,םהירזועו םיצאנב ןיד
.(רקפהה ןמ הכזי והשימש

םשאות איה םא המצע לע אלא ןילהל לכות אל הכשלה ,הזה רבדכ השעיי אל
.תועיבצב


,הכרבב


ד"וע ,רינ החמש


ןמטרה סקלא ד"וע :קתעה.התעגה םע דימ ןאכ םסרופת ןידה יכרוע תכשל שאר לש ותבוגת

רודמה לש םיניינעה ןכותל

הלעמל רוזח


ןיד יכרוע

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח