ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


טפושה תמר


רודמה לש םיניינעה ןכותל
ד"וע ,רינ החמש
44281 אבס רפכ ,'ג1- ליג לועשמ
051-520000 דיינ ,09-7424838 'לט
09-7424873 סקפ
www.quimka.com


12.01.2001 ,אבס רפכ


דובכל
ןילייב יסוי ר"דה
םיטפשמה רש
םילשורי


םייניב םוכיס - 12.11.2000 םויב ונתשיגפ :ןודנה

הרוצב ןאכ םכסל ינוצרבו ,החישל ינתלביק רשא לע בוש ךל תודוהל ינשרה
.ונתחישב יוטיב ידיל ואבש יפכ ,יתודמע תא תרדוסמ

ךא ,ביחרהל הצור יתייה רשא תודוקנב העירי-תובחרה םג ףיסוא ןיינעה יפל
םירבעומ אליממ םירבדה רשאכ ,תעכ וליאו ,תאז הרשפיא אל החישה תרגסמ
.שרדנה לככ ביחרהל רשפא ,ךיצעויל םדוק

ןוגריאב ךתכשלב לופיטה ןפואש ךכ לע עיבצהל שקבא םירבדה תישארב
החדנ רשא ,ותוללכב הרובעתה טפשמ לש ודמעמ תא יניעב ףקשמ תאזה השיגפה
עגונ הזה יטפשמה ףנעהש תורמל ,רבדב םילפטמה םימרוגה לכ לצא תיוז ןרקל
ךותמ אצוי ינא ,קפס רסה ןעמל .רחא יטפשמ ףנע לכ רשאמ םישנא רתויל
ןיבש תומידקה-ירדס קרו ,ןגוהו יתרגיש היה הזה ןיינעב לופיטהש החנהה
.וינייעמ שארב הרובעתה יניינעש ימכ ,יל עירפמש אוה םיאשונה

:םיאשונ המכל וקלחתי הלאו ,םירבד לש םפוגל תעכו

יללכ
םיטפוש תריחבל הדעוה ר"וי
םיינשל םיטפשמה רש לש ודיקפת תקולח
ןישח לאשימ טפושה
הלשממל יטפשמה ץעויה לא יתיינפ
טפשמה תיבל םהב םירקמה ןיינעב
חלשנ םשאנלו דחא םושיא בתכ שגומ
הנוש ,רחא םושיא בתכ


טפשמו ,הרובעתל טפשמה יתב ןיינעל
ותוללכב הרובעתה
תנידמב טפשמה לש תירוחאה רצחה הניה תאזה תכרעמה
לארשי

םייזוחמה טפשמה יתבב ,הרובעת ירוערעב דיחי ןד יבכרה
ןוילעה טפשמה תיבבו ...
בוט הז ימל
הריקח תדעו
הרובעתה יטפשמב בתכב תוריפכ
תלעות-תולעה ילוקישו יחצנה םירופישה-יצקימ ןותאראמ לע
הרובעתה יטפשמב

םיפסונ םירוטרט
ףוס תאזה העפותל םישוע דציכ
רוערעה תואכרע לש ןדי תלזא לע
עיצמ-שקבמ ינא המ
הנידמה תוטילקרפב הרובעת-קסד
הרזע תעצה


יללכ

םיטפוש תריחבל הדעוה ר"וי

יכ םא ,םיטפשמה רש ידיב ראשיהל בייח הזה דיקפתהש ךתדמעב ךמות ינא
רש אוה םא ,הניקת אל הלועפ השוע הדעוה ר"וי רשאכ :הנוש אוה ילש קומינה
ויה רבכ) םימיאתמ םירקמב ברעתי ץ"גבהו ,ץ"גבל רותעל רשפא - םיטפשמה
ר"ויכ םיטפשמ רש לש ותלועפל רשקב ,ןוילעה ש"מהיב דצמ תוזימר רבעב
ר"וי םא ,ךדיאמ ,לבא .("הזב לפטנ ונחנאו ,ץ"גבל ורתעת קר" חורב ,הדעווה
אל הלועפ התוא תא קוידב השעי אוהו ,ןוילעה טפשמה תיב אישנ אוה הדעוה
.לבקתת ותריתעש יוכיס ןיא רותעי םא םגו ,ץ"גבל רותעל זעי אל שיא ,הניקת


םיינשל םיטפשמה רש לש ודיקפת תקולח

,םיטפושה תוגהנתה לע הנוממכ ודיקפתב ,םיטפשמה רשש ךכב בר ןורתי שי
.תאז תחכוה ךמצע התאו ,תיטפשמה הליהקל "רז עטנ" היהי

הדובע ךירצמ םיטפשמה רש דיקפת ,תאזה היצקנופה ילב םג תאז םע דחי
תכרעמה לע ףטוש חוקיפל היגרנאו ןמז הברה ראשנ אלש ךכ ,האלמ הרשמב
םינש 10-ל תחא שיגי ןיד ךרוע לכש ךכב ידש הארמ טושפ ןובשח :תיטפשמה
םיטפוש דגנ תונולת רשעב לפטל ךרטצת תאזה היצקנופהש ידכ ,טפוש דגנ הנולת
ראשנ אלו ,דישאר-לא-ןוראה חסונ "םירויס"ה תא ךכל ףסוה .הדובע םוי לכב
.רחא רבד םושל ןמז רשל

תונולת דועו דוע "ןימזמ" םיטפוש דגנ תונולתב יוארו תואנ לופיטש ןבומכ
.(הזכ ןונגנמ ןיא םויכש חינמ ינאו) םלש יעוצקמ ןונגנמ ךירצמ רבדהו

רש תושארב םלש יתלשממ דרשמ הכירצמ תאזה היצקנופהש ,אופיא ,איה יתעד
ןכתיי .הנידמה רקבמ לש הזל ותוהמב המוד דרשמ וא ,הז ןיינעל דחויי רשא
הרטמל םג רוביצה תונולת ביצנכ הנידמה רקבמ לש ויתויוכמס תא ביחרהל שיש
לש היתורושמ אב ,דימת אל םא ,בורל אוה הנידמה רקבמש ןוויכ םלוא ,תאזה
היושע וידיל הזה דיקפתה לש ותריסמ ,קדצב :רמוא יתייהו ,תיטפשמה הליהקה
.ליעל יתדמע וילע ןורתיה תא ץימחהל


ןישח לאשימ טפושה

.השיגפה תעב בתכב ךל יתשגה התוא ,יתנולת לע רזוח ינא

ליחתמ אל ילאוטקלטניאה רשויה לש ורדעהש ךכ לע דומעל ינוצרב תאז םע דחי
דעו דסמה ןמ ,תכרעמה לכב תמייק תאזה העפותהו ,הזה םייוסמה טפושב רמגנו
.ינטרפה לופיטל ףסונב ,יתכרעמ לופיט ךירצמה רבד ,תוחפטה

הריבעכ ןידה ילעב תונעטל תוסחייתהה רסוח תא תוארל שיש יל הארנ
1984-ד"משתה ,[בלושמ חסונ] טפשמה יתב קוחל (1)(א)18 ףיעס יפל תיתעמשמ
יתב לש םתפצהל ששח םייק ,ןכא .("ודיקפת יולימב הכלהכ אלש גהנ טפושה")
ליחתהל רשפא םלוא ,הזה גוסהמ תונלבוקב םיטפושה לש םייתעמשמה ןידה
ןכא ליחהל םישקבמ ונא ןתוא תומרונהש הווקתבו ,םיקהבומה םירקמב
.הנמנפות

רוקעל םייתעמשמה טופישה ימרוג ושושי הלקנ לע אלש היעבה םג תמייק
לככ םיטפוש םניה םיטפושה יטפוש םג ירהש ,וזכ תחוור העפות שרושמ
תאזה היצקנופה תא םג איצוהל יוארה ןמ ,ךל יתרמאש יפכ ,יתטישלו ,םיטפושה
הדיחיה תכרעמה ,הארנה לככ ,הניה טפשמה תכרעמ .םיטפושה לש םהידימ
טפשמה תכרעמ לש הידימ הזה דיקפתה תאצוהל םאו ,המצע תא תטפוש דועש
אצת ןויצמ הז ןיינעב םגש יוארה ןמ יזא ,םלועב רחא םוקמ םושב םידקת ןיא
.הרות


הלשממל יטפשמה ץעויה לא יתיינפ
טפשמה תיבל םהב םירקמה ןיינעב
חלשנ םשאנלו דחא םושיא בתכ שגומ
הנוש ,רחא םושיא בתכ

םע תובתכתה לש הכורא תרשרשב ףסונ בתכממ קתעה ךל יתרסמ ונתשיגפב
יביטרטסינימדאה להנמה רותב ,ךיתשקיבו ,הז ןיינעב הלשממל יטפשמה ץעויה
אוה ףוס ףוסשו ,ותכאלמ תא השעי אוהש גואדל ,הלשממל יטפשמה ץעויה לש
ןכותב ברעתהל ךממ יתשקיב אל ינאש ןבומכ .דימתלו תחא ,הרורב הבושת ןתיי
.ותוכמס םוחתב לועפל ןוביר אוה יטפשמה ץעויהש יילע לבוקמש םושמ ,ןיינעה

.הזה ןיינעל םג תוסחייתה לכ םויה דע יתלביק אל ירעצל


הרובעתה טפשמו ,הרובעתל טפשמה יתב ןיינעל
ותוללכב

.לארשי תנידמב טפשמה לש תירוחאה רצחה הניה תאזה תכרעמה

הבושתב ,םיטפוש תריחבל הדעוה םאו ,תיעוצקמ אל איהו ,קדצ השוע הניא איה
תועידי תויהל תוכירצ אל הרובעת טפושלש השוב אלל הנעט ,ץ"גבל הריתעל
.םינפה לע אוה תאזה תירוחאה רצחה לש הבצמ ,הרובעת יניינעב

הגיהנ תארוהל ןוישרב קיזחמ ינאש הדבועה תא ריכזמו רזוח ינא הזה ןיינעב
לע דמוע ,יעוצקמ הגיהנ-הרומכ ,ילש לעופב-קתווהשו ,הנש םיעבראל בורק
לוכי התא ,הרובעתב םיניבמ אל םהש רמוא ינא םאו ,וטנ הנש םירשעכ
.תיעוצקמ תעד-תווח לאכ ךכל סחייתהל

.השירד יפ לע - הז ןיינעב תדרפנ האצרה

הרובעתל טפשמה יתב תא ףילחהל :רבעב רבכ יתילעה רשא העצה לע רזוח ינא
ד"היתבב .הדובעל ד"היתב תכרעמל המודב ,הרובעתל ןיד-יתב לש תכרעמב
תא הארי אל אוהו ,תדחוימ הרשכה רובעי םג רשא - טפושה דצל ובשיי הלאה
-ירומ) עוצקמ-ישנא םג - םולשה ש"מיבל "הציפק שרק"כ הרובעתל ד"היב
.הגיהנב תונלשר םניינע רשא םיקיתב תוחפל ,(יעבט ןפואב ,הגיהנ


םייזוחמה טפשמה יתבב ,הרובעת ירוערעב דיחי ןד יבכרה

ירה ,הרובעת יניינעב והשמ ןיבהל םירמייתמ תוחפל הרובעתה יטפוש םא
אל וליפא ,יזוחמה טפשמה תיבב הרובעת ירוערעב ןידל םיבשויה םיטפושהש
םתלאשמ לכו ,וב יעוצקמ ןיינע םהל ןיא םגו ,הזה םוחתב רבד ןיבהל םירמייתמ
טפוש ונשי רבכ םאו .רהמ רתויש המכ םהל רמגת תאזה "תונרות"הש אלא הניא
והשמ דומלל ,הרובעתה "תונרות" ךלהמב ,ליכשמ רשא יזוחמה טפשמה תיבב
רחא טפוש בוש ויתחת םילבקמ ונאו תונרותה תא רמוג רבכ אוה ,הזה םוחתב
.שדחמ לכה דומלל ךירצ רשא

,יזוחמה ש"מהיב לש םדוקה ואישנ ,ןליא םחנמ טפושה תא הז ןיינעב ריכזמ ינא
ול ןיאש ףיסוה לבא
,"תוקדוצה ךיתורעה דעב הדות" יל בתכ רשא ,א"ת
.םירוערע יקית לש םתורבטצה ללגב תרחא הרירב לכ

דיקפ" וניא טפשמ תיב אישנש םושמ ,ילע לבוקמ וניאש ןבומכ הזה רבדה
,אישנכ ןהכמ אוה וב טפשמה תיב לש ונויבצ לע דקפומ אלא ,םיטפושל "המשה
ךופהל ךירצ אוה ,םיקית לש רחא וא הז גוסל םימיאתמה םיטפוש ול ןיא םאו
רושימב תולק תורשפ שפחל אלו ,םימיאתמה תומוקמב תונחלוש
.יביטרטסינימדאה

םיעמשנ הרובעת ירוערעש ךכל איבה רשא ,פ"דסחל 9 'סמ ןוקית ,תאזמ דבל
םייקה טעמה תא םג םישרקה לע ביכשה ,השולש בכרה ינפב אלו ,דיחי ןד ינפל
הז ןיינעב םויכ בצמה ,ריהזמ היה אל בצמה ןוקיתה ותואל דע םאו ,הזה אשונב
.ריפחמ אוה


ןוילעה טפשמה תיבבו ...

יטפושל רשאמ הנבהו ןיינע תוחפ םנשי םייזוחמה טפשמה יתב יטפושלש םשכו
םהינייעמ לכ בורלו ,הזה םוחתב הברה ןיא ,רומאכ ,םהל םגש) הרובעתה
םנשי ןוילעה טפשמה תיב יטפושל ךכ ,(םולשה טפשמ תיבל "םודיק"ל םינותנ
.םייזוחמה טפשמה יתבב םיטפושל רשאמ הזה םוחתב הנבהו ןיינע תוחפ
לככו ,ןהינומהב תוחדנ הרובעת יניינעב רערעל תושר תושקבש איה האצותה
.הרות םוש תאצוי אל ןוילעה טפשמה תיבמ ,הרובעתה טפשמל עגונה


בוט הז ימל

טפושהש לככ - רוערעה תואכרעב םגו ,תינוידה האכרעב םג - יכ חיכומ ןויסנה
.רתוי ער םשאנה לש ובצמ ךכ ,הרובעת יניינעב תוחפ ןיבמ

.םינפה לע אוה ,ליעל ראותמכ ,בצמהו


הריקח תדעו

תקידבל הריקח תדעו םיקהל םעפ עיצה ,ל"ז גוצרה םייח ,ותעשב ,הנידמה אישנ
ש"מהיתב םע ליחתהלו ,רשפתהל יתעצה ,ןטקה ,ינאו ,ש"מהיתב לש םדוקפית
.תנייוצמ הלחתה .הרובעתל

,רחא יניצר םורופ הזיא וא ,תיתכלממ הריקח תדעו םיקהל ,אופיא ,יוארה ןמ
,םירושימה לכב - ונלש טפשמה יתבב הרובעתה םוחתב השענה תא ורקחי רשא
.תומרה לכבו


הרובעתה יטפשמב בתכב-תוריפכ

תא םיחוורמ םניא הרובעתל טפשמה יתבש ךכל תוקהבומה תואמגודה תחא
.בתכבש תוריפכה תייגוס לא םסחיב יוטיב ידיל האב רשויב םמחל

ול שי םאו ,הדובע םוי ךכ םשל דיספי ,טפשמה תיבב בצייתי םשאנהש השירדה
רופכל תירטנמלאה ותוכז תא "תונקל" ידכ לכהו - ףסכ םג דיספי אוה רוגינס
איה היינשה ,העיבתה תבוטל איה ןהמ תחאהש תואצות שולש הל שי ,המשאב
.ותוללכב קוחה ןוטלש תערל איה תישילשהו ,םשאנה תערל

,םושיאל לשב אל קית םע טפשמה תיבל אובל הלוכי איהש :העיבתה תבוטל
אל איהש המ יפלו ,םשאנה לש ברעו יתש תריקח - טפושה םע דחי - להנל
תוכירצ רשא הלא – תויארה ףוסיאב ליחתהל תאצוי איה ,ונממ איצוהל החילצמ
,ןוילעה טפשמה תיב .םושיאה בתכ לע המיתחה ינפל דוע תונכומ תויהל ויה
לבא ,םינש ששמ הלעמל ינפל הפירח תרוקיב הזה להונה לע חתמ ,ןדעל תשרפב
הז ןיינעל דוע) עגנה לש ותרבדהב ןיינע לכ ,הארנה לככ ,ןיא םיטפושלו העיבתל
ילוקישו יחצנה םירופישה-יצקימ ןותאראמ לע תרתוכה תחת ,ןלהל האר
.(הרובעתה יטפשמב תלעות-תולעה


ןוחטיבו ,ותקדיצב הנומא רודח ,טפשמל אב םשאנה רשאכ :םשאנה תערל
החדנ"ה תא טפושה יפמ עמוש אוהו ,ותקדיצב טפושה תא ענכשל ותלוכיב
דיספהל לוכי אל ינא ,טפושה דובכ" :רמאיו ,םיידי םירי בורל אוה ,"תוחכוהל
םיסנאנ" םיטפושה יכ ןייצל רתומל אל ."ךינפל ינא הדומ ,הדובע םוי דוע
הלא ןיאש בטיה םיעדוי םהש ףא ,הלאה "תואדוה"ה תא םילבקמו ,"תולקב
לע ןגהל תנמ לע הדובע םוי דוע דיספהל ןכומ םשאנה םאו ,תמא-תואדוה
,האדוהה תא ונממ םיאיצומ םיטפוש טעמ אל - המשאב תודוהל ץא אלו ,ותקדצ
ןוגכ) םיירקש לבה-ירבסהב ןיב ,םירחא םיצחלב ןיב ,םייולג םימויאב ןיב
םימשרנ אל םלועל רשא ("?חכוותהל רשפא יא םולצתה םעש עדוי ינודא"
.לוקוטורפב

.הצילמה תראפתל וניא הז - רשויב םמחל תא םיחיוורמ אל םהש רמוא ינא םאו
.תואיצמה וז

"הפעוה" רשא הרובעת תטפוש התוא יכ הז רשקהב ןייצל הצור ינאו
ינאו ,םייקה דיחיה הרקמה הניא ,(ונתחישב רכזוה המש) התנוהכמ דובכ-רחא
.תכרעמב רתויב רומחה הרקמה היה הזש חוטב אל וליפא

תריקחב הלועפ םיפתשמ עבותהו טפושה רשאכ :ותוללכב קוחה ןוטלש תערל
תוריקחה דימעה ןוילעה טפשמה תיב - הארקהה בלשב םשאנה לש ברעו-יתשה
ונחנא רשאכ לבא ,"םייוניע ידי לע תודוותה תלבק" םע תחא הרושב הלאכ
ךרד טפושהו - "עמוש אל" אוה ,הרובעתה טפשמל רשקהב הז תא ול םיריכזמ
םילגתמה העיבתה יכרוצ יפל םושיאה בתכ תא העיבתל בתוכו ךישממ עבק
תא הזבמ טפשמה תכרעמו ,העיבתה לש דיקפל ךפוה טפושה ,הריקחה ךלהמב
.תעדל המצע

,ךל יתשגה ,ינעטמ וניא ינורכז םאו ,בתכב-תוריפכ רשפאל שיש איה הנקסמה
םש ,לארשי תנידמ 'נ רנרו יש ,1138/00 פ"ערב הטלחההמ קתעה ,ונתשיגפב
:ןהכ-גרבסרטש הבוט תטפושה תרמוא
קוחל 240 ףיעסב תויונמה תוריבעב םשאנל רשפאל שי יכ יל הארנ
תבישיל םשאנה תא ןמזלו בתכב תודבועב רופכל ילילפה ןידה רדס
.התושעל הכאלמה קקוחמה לעו הארקהל ןומיז אלל תוחכוהה
,"תולק תוריבע"כ רידגמ אוה ןתוא תוריבע לע רבדמ 240 'עס ;ילש השגדהה)
םע אקווד לקהל אל עודמו ,אקווד העיבתה םע תולקמה תוארוה ןהב עבוקו
.(?תולקה תוריבעב םשאנה

אישנ רידגה 1990 תנשב דועו ,תימעפ-דח תואטבתה ויה אל הלאה םירבדה
-הריפכ חלשש ימ לש) "הארקה"ל ןומיזה תא ,רגמש ריאמ ,ןוילעה ש"מהיב
ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ יראב דורמנ ,1556/90 פ"ע) "םניח-תחרטה"כ (בתכב
.(705 ,(1)המ


תוארל לכות ,בתכב-תוריפכה דגנ םיקומינה לכ םה םיירקשו םיכרפומ המכ דע
-ךמדוקל יתשגה רשא ,"ורביקמ םהב לשומ" תרתוכה תא אשונה ךמסמב
,םכלצא רמשנ אל הזה ךמסמה םאו ,ותשקב יפ לע ,יאביל דוד 'פורפה ,דיקפתב
.בוש ותוא םכל איצמהל ןכומ ינא

,תודעו-יבג-לע-תודעו לש ןחתפל הזה אשונה תא לגלגל ןויסנה יכ ןייצל הצור ינא
תורמל תאז רמוא ינאו ,תיטילופ-תיכרע-תירוביצ הערכהמ תוקמחתה אלא וניא
קרו ,םינשה לכ ןעוט ינאש יפכ וצילמה ןכא אשונב ונד רשא תודעווה בורש
תא וחנהש םיסרטניאה לע) ךפיהה תא הצילמה ןהבש - הרטוזהו - הנורחאה
.(ל"נה ךמסמב האר - תאזה הדעווה

?תיטילופ-תיכרע-תירוביצ הערכה איה וזש רמוא ינא עודמו

תודוהל ןכומ וניא רשא חרזאה תא רטרטל קדצומ םא איה הלאשהש םושמ
-תיעוצקמ הלאש הניא ,ותמשא תא חיכות העיבתהש ךכ לע דמוע אוהו ,המשאב
םיטפשמה-רשו ,הילע ותעד תא תתל ךירצ רוביצה רשא הלאש אלא ,תיטפשמ
.(צ"מדכ ךמצע תא תרדגה קדצבו) תאזה תכרעמב רוביצה-גיצנ וניה


הרובעתה יטפשמב תלעות-תולעה ילוקישו יחצנה םירופישה-יצקימ ןותאראמ לע

:לשמל) יהשלכ הנעט ,טפשמה ךלהמב ,תנעטנ רשאכ ,תנקותמ טפשמ תטישב
טפשמה ,טילחמ טפושה ,םיקמנמ םידדצה ,(הליבק יתלב הייאר תשגהל תודגנתה
-רוערעכ םימעפל - הילע רערעל לוכי אוה ,וחורל הניא הטלחההש ימו ,ךשמנ
הז םג םא ,יפוסה ד"הספ לע רוערעה תרגסמב םלועלו ,םייניב-תטלחה לע תושרב
.וחורל היה אל

עבותה יוארכ ןכומ וניא העיבתה קית רשאכו ,ךופה לכה הרובעתה יטפשמב לבא
טפושהו ,םירופיש-הצקימל הייחד שקבי קר אוה :הנעט םוש לע ךתא חכוותי אל
התלע ךלש תקדוצהו הנוכנה הנעטהש איה האצותה .הייחדה תא ול ןתיי בורל
,המואמב התלע אל איה (לשרתה רשא הז) עבותלו טפושל וליאו ,הבישי דועב ךל
.הדובעל םוי לכ םיאב אליממ םה יכ

החוד טפושה ,הייחדה תא שקבמ עבותה רשאכ םימעפלש םושמ ,םולכ דוע הזו
,יתרגשה "שקובמכ"ה תא ןתונ אוה זא קרו ,"הטלחה ןתמל" טפשמה ךשמה תא
דועב ךל התלע ךלש תקדוצהו הנוכנה הנעטהש ךכ ,ךשמהה תא םעפ דוע החודו
לפקתמ ךתוא תוארל יוכיסה תלדגהב סרפ לבקמ ןלשרה עבותהו ,תובישי יתש
.המשאב הדומו

.המשאב-םירפוכב םימחלנ םה .העונתה תוריבעב םימחלנ אל םה

.תלעות-תולע לש אירלקפסאב ,רוביצל יאדכ הזה ןותאראמה םא איה הלאשהו

תובצייתהב ןיב ,המשאב םידומ םימשאנה בורש ךכ לע םייונב הרובעתה יטפשמ
-ספא לש לדחמה-תרירב שומימב ןיבו ,בתכב-האדוהב ,תיביטיזופ האדוהו
רשפא .ןידה-רזג לע העדוהל הכחמו ,רבד חלוש אל ,טפשמל בצייתמ אל :השעמ
לש םנמזמ תוקד שולש דע הקד לש השדקה לע םייונב הלאה םיטפשמהש רמול
.קיתו קית לכל עבותהו טפושה

ךירצי הזה קיתהש ללגבש רמול רשפא-יאש ןבומכ ?קיתב הריפכ שיש הרוק המו
םא לבא ,ורפכי םימשאנה לכ זא יכ ,םושיאהמ רוזחל שי תוקד שולשמ רתוי
:ךופהה ןוויכל קוידב לעפי לוקישה ותוא יזא ,םירופיש-יצקימ ךירצמ קיתה
תכרעמהש קר אלו ,ולבסי םימשאנהש קר אל ,םירופישה יצקמ תא ריתנ םאש
ץירמת הווהי הזש אלא ,יוצמ תוחכוה-קית ךרוצל בשחנש המל רבעמ דרטות
ךבוסמ היהי טפשמהש לככש הווקתב ,הדובעה תא 'ץטרפלו ךישמהל העיבתל
.רתוי לודג לפקתי םשאנהש יוכיסה - רתוי

רמא ןוילעה ש"מהיבש המ תורמל :הרובעתה יטפשמב הרוקש המ ,השעמל ,הזו
,
הילישבת תא חידקהל הכישממ העיבתה ,העודיה ןדעל תשרפב
.יופיח הל תתל םיכישממ םיטפושהו

:לשמל ,ךכ תדבוע הטישה
.הליבק-יתלב הייאר שיגהל שקבמ עבותה

.דגנתמ :רוגינסה

ינא ,הלב-הלב-הלב תמאה-רקח הלב-הלב-הלב ,ודובכ :עבותה
שקבל שייבתמ אל עבותה) םאתהב ךרעיהל ידכ הייחד שקבמ
אלמ הפב האדוה וב שי רשא יוטיב "םאתהב ךרעיהל" ידכ הייחד
,הנגהה תונעט יפל אלא ,ןוכנה לולסמה יפל אל תלהונמ העיבתה יכ
.(ןהל "םאתה"בו

הלאה םיצוריתה תא .הייחד לכל דגנתמ ינא ,ודובכ :רוגינסה
ול קינעהל עודמ ריבסמ דמולמה ירבח .םינש רבכ םיעמוש ונחנא
תאזה הלקתה עודמ ריבסמ אל אוה לבא ,םירופיש-הצקימל הייחד
לש ויוכיזו - יתודגנתה תלבק יכ שיגדהל שקבמ ינא .תינשנו תרזוח
-תוריבע רובעלו ךישמהל היצמיטיגל ןתת אל - היתובקעב ,םשאנה
העיבתל היצמיטיגל םושמ היהי העיבתל הייחדה ןתמב לבא ,העונת
.הילדחמב ךישמהל

המכ לע תולגה ךרואכ הכורא האצרה התליחת רשא הטלחה טפושה ןתיי ןאכו
רדסב אל הזש המכו ,תקדוצ אל העיבתה המכ דעו ,קדוצ דמולמה רוגינסהש
לכ ךשמתמו ךישממ םיקיתה לש תרדוסמה הנכהב העיבתה לש הזה לוזלזהש
.םינשה

אב ןאכ לבא ,תוגרדמה לכמ עבותה לש ותקירז תשקבתמ ךא הזכ "חיתפ" ירחא
הקוחש ןושל-עבטמ הז םג) "ןיינעה תוביסנ"ב ,תאז םע דחי :"... תאז םע דחי"ה
ותשקבל רתענ ינא (שממ-לש-םיקומינ םהל ןיא רשאכ םישמתשמ םינטפשמה הב
... עבותה לש

ונשי טפושל םגש םושמ ?הזה ןיינעב העיבתל םיחונ ךכ לכ םיטפושה עודמ
!האדוה ידיל םשאנה תא איבהל סרטניאה

לכ ךל הלעת הנגהה - יאכז אצת םא םגש ךכ ידיל תוחפל - האדוה ידיל אל םאו
םע רשי הדותו ,הז םע ליחתת אל ללכב התא האבה םעפבש דע ,רקויב ךכ
םימחלנ םה .העונתה תוריבעב םימחלנ אל םה ,רומאכ ,ירהש ,טפשמה תחיתפ
.המשאב-םירפוכב

.השירד יפ לע - הז ןיינעב תלעות-תולעה ילוקיש לע תדרפנ האצרה


םיפסונ םירוטרט

לש םתובצייתה-יאו ,דיעהל ידכ טפשמה תיבל עיפוהל םיבהוא םניא םירטוש
תור הרובעתה תטפוש ירבדכ ,"תממוקמו הצופנ העפות" אוה דיעהל םירטושה
.יקציבוכוז

רועיש םאו ,"םינפה לע" אוה דיעהל םירטושה לש תובצייתהה רועיש
התייה לארשי תרטשמ ,םייתרטשמה םהידיקפת ראשב םג היה הזה תובצייתהה
."הטסאבה תא רוגסל" הלוכי

םעטמ יל ובישה רשא ,לארשי תרטשמב םיריכב םיגרד םע יל ויהש םיעגמב
.ונלשכנ ונחנא הזה ןיינעב יכ ,ומצעבו ודובכב ל"כפמה

.םמצע לע םירמוא םהש המ הז

,םעדיב ,העיבתה םע הלועפ םיפתשמ הרובעתה יטפוש הזה ןיינעב םגש אלא
.םשאנה לש ותולפקתה תא תברקמ טפשמה לש הייחד לכ יכ ,ליעל םג רומאכ


ףוס תאזה העפותל םישוע דציכ

תוביסנ" ןהמ הרקמו הרקמ לכב טילחיש :טפושה םייק קוידב ךכ םשל הרואכל
רשפאל קדצומ אל וא קדצומ םא עבקיו ,הרקמה ותואל תויפיצפסה "ןיינעה
.ודי לע שקובמה םירופישה-הצקימ תא עבותל

.הכ דע המצע תא הקידצה אל תאזה הטישהש אלא

םימשאנה תא שיתהל סרטניאה ,רומאכ ,ונשי טפושל םגש םושמ - תישאר
;האדוה ידיל םאיבהלו

רשייל תורשפא לכ ןיאש ךכ ידכ דע םירידא םה םיטפושה ןיב םילדבהה - תינש
לש ךרדב םג תאז תושעל רשפא - ןלהל הארנש יפכו) הקיקח לש ךרדב אלא ,וק
.(הנשמ-תקיקח


הזה אשונה תא ריאשהל רשפא יא עודמ תואמגוד יתש ןאכ איבהל הצור ינא
:טפושה ידיב

רשע ומייקתה ,ינוציקה הרקמה היה הזש עבשיהל ןכומ אל ינאו ,דחא קיתב
הב רוזחל םיימעפ העיבתל ריתה טפושה ונייהד) העיבת-תושרפ שולשו תובישי
תאז לכ תורמל לבא ,(שדחמ תוחכוהה-בלש תא חותפלו ,"ידע הלא" תזרכהמ
.ולשמ תוחכוה איבהל ילב יאכז אצי םשאנה

ןד אוה יכ טפושה רמא ,תינשנו-תרזוח תאזה העפותה יכ יתנעטשמ ,רחא קיתב
העפותהמ םלעתמ אוה הזה הרקמה ךרוצלש ונייהד ,"ורקאמב אלו ורקימ"ב
.תאזה תינורכה השיבמה

טפוש לכ ידיב םילוקישה תא ריאשהל תוירחא-רסוח הזש ךכל רבעמ לבא
רתומ המכ דע :תיטפשמ רשאמ תירוביצ-תיטילופ רתוי איה הלאשה ,טפושו
תא רטרטל רתומ המכ דע ,ללכבו ,לשוכ קית ליצהל ידכ חרזאה תא רטרטל
תא חיכות העיבתהש ךכ לע דמוע אוהו ,המשאב תודוהל ןכומ וניא רשא חרזאה
.ותמשא

תא לבקל תודגנתהה לש ךשמה ,אופיא ,וניה םירופישה-יצקימ ןותאראמ
"הזיו"כ הדובע םוי לש דספה םשאנה לע תופכל השירדהו ,בתכב-תוריפכה
.תוחכוהה בלשל


רוערעה תואכרע לש ןדי תלזא לע

,רוערעה-תאכרעל םג רטרוטמ תויהל םשאנ ךירצ םא איה הנושארה הלאשה
לע תכלל" ןכומ התא םא םג לבא ,תינוידה האכרעב אושל-רטרוט אוהש ירחא
ימ לכו ,התא ךרטצת האבה םעפבו ,שמומי אל גישתש גשיה לכ - "פיצנירפה
.שדחמ לכה ליחתהל ,היצאוטיסה התואב דומעיש

ילש ילאטנמונומה גשיהה תא שממל ידכ םינש ששמ רתויל יתקקזנ ,לשמל ,ךכ
.התמ-תוא לאכ וילא םיסחייתמ ,ירעצל ,ש"מהיתב רשא ,ןדעל תשרפב

לש ותקיספ לע ירה :רוערעה-תוכז םע המ איה תמדוקהמ תרזגנה הלאשה
אובת ,הנושארה האכרעה החידקהש המו ,רוערע תוכז הנשי הרובעתל ש"מהיב
.ןקתתו רוערעה-תאכרע

-ךרד ,רוערעה תואכרעשו ,רבדל ימ םע ןיא רהה-הלעמב םגש חיכומ ןויסנה לבא
האר) "ברעתהל ןוכנל יתאצמ אל ןיינעה תוביסנב"ב ןמצע תא תורטופ ,עבק
.(םייזוחמה טפשמה יתבב ,הרובעת ירוערעב דיחי ןד יבכרה תרתוכה תחת ,ןלהל

תססובמ הניא העשרהה יכ ררבתמ םהב םיבר םירקמבש אלא ,דבלב וז אלו
תנמ לע ,הרובעתל ש"מהיבל קיתה תא תוריזחמ דוע רוערעה-תואכרע ,הכלהכ
!םירופיש-יצקימ דועו דוע העיבתל רשפאל

תירוביצ-תיכרע-תירסומ קר אל ,הקדצה שי םא הלאשה תלאשנ הזה ןיינעב םגו
לש ולוהינ תא ,התוללכב תכרעמה לעו ,חרזאה לע סימעהל ,תיניינע םג אלא
.ןושארה לוגלגב הלשכ העיבתהש ירחא ,שדחמ טפשמה


עיצמ-שקבמ ינא המ

עובקל" ,תולק תוריבעל עגונה לכב ,םיטפשמה רש תא ךימסמ פ"דסחל 239 'עס
."הז קוח תוארוהמ הייטסב ףא םיכמסמ תאצמהו םושיא ירדס תונקתב

:ןהילע לח פ"דסחל 239 'עסש תוריבעב םהיפל םירדסהה תא ןימזמ-שקבמ הזו
,פ"דסחל (א)152 ףיעס יפל ,םושיאל םשאנה לש ותבושת .א
תיב עבקי ,ןכ תושעל םשאנה רחבשמו ,בתכב םג ןתניתש לוכי
.תוחכוהה תעימשל דעומ טפשמה

םרפסמ םא תלוז ,תחא הבישיב םייקתת תוחכוהה תעימש .ב
יאשר םלוא ,ךכ גוהנל רשפאמ וניא םהיתויודע ךרואו ,םידעה לש
טפשמה תיבו ,רחא דעומל הנגהה תשרפ תא תוחדל שקבל םשאנה
ןתיל אלש ,םושריש תודחוימ תוביסנב ,האר םא תלוז ,ול רתעיי
.רומאכ הייחד

יפל קר השעיי ,פ"דסחל 92 'עס יפל ,םושיא בתכ ןוקית .ג
.םשאנה תשקב

תא ריזחהל וא") פ"דסחל (213)1 ףיעסל אפיסה לוחת אל .ד
.("תמדוקה האכרעל תוארוה םע טפשמה

הנידמה תוטילקרפב הרובעת-קסד

לומ הרובעתה םוחתב הנידמה לש הניינע תא תלהנמה ,הנידמה תוטילקרפב םג
ןיא (םייזוחמה טפשמה יתב לומ - תוזוחמה תויוטילקרפו) ןוילעה טפשמה תיב
טפשמה יתבב תיעוצקמה המרה רשאכ :ךכב המת ןיאו ,הזה םוחתב בר עדי
שמתשהל ששוח יניא - ברעו םכשה העיבתל םירזוע םיטפושה רשאכו ,הכומנ
עדיל םיקוקז םניא הנידמה לש היגציימ - הז רשקהב תנקתמ הילפא יוטיבב
תטלוב - העיבתה לש תינורכה "תונכסמ"הו ,ללכב םא ,דחוימב בר יעוצקמ
ךא - ןיד-ךרוע חרכהב וניא עבותה םהב תומוקמב ,הרובעתל ש"מהיתבב דחוימב
-רעד-ןושמשה ,לודגה חאה תבוטל תנקתמ היילפא התואל םיטפושה תא העינמ
.רקידכעבענ

- טפוש ונשי :הנורחאל שממ יתרבעש היווח ךמע קולחל שקבמ ינא הז ןיינעל
-יצקימ תא העיבתל ןתונ אל רשא - ומש תא ןייצא אל אשיב-אניע תמחמ
לש הליבח םע רקוב לכ ונממ אצוי התא םא ול תפכא אלו ,הלש םירופישה
.םייוכיז

תיב תושעל" ידכ ,םכלצא הדובעל יתוא ולבקת ילוא :תעבותהל ,הל יתרמא
?םיקיתה תא םכלצא ןיכמש ימל "רפס

תא ןיכהל רשאמ ,םשו-הפ םייוכיז ףוטחל ונל לוז רתוי :תעבותה יל התנע
.ךירצש ומכ םיקיתה

הנקב הלוע הניא םגו ,יל תיארנ אל תאזה השיגהש תורמל יכ ןייצל חרכומ ינא
'צאטראפה ריחמ תא טרפה לע הליטמ הניא תוחפל איה ,ןדעל ד"ספ םע דחא
.ללכה לש וחתפל םיצבורה ףייוזמה "ןוכסיח"הו

.ליעל יתרמאש המ לכ םע בשייתמ הזו


הרזע תעצה

'רפס תיב תושעל' ידכ ,םכלצא הדובעל יתוא ולבקת ילוא") תעבותל ילש העצהה
.םשור תושעל ידכ וא ,טינקהל ידכ האב אל ("םיקיתה תא םכלצא ןיכמש ימל

.יל הרסח אל ,םשה ךורב ,רשא ,הקוסעת ימצעל שפחל ידכ אל םגו

בוזעל ןכומ ינאש ,ירשפא יתלב וא ירשפא םורופ לכב ,םעפ אל יתרהצה רבכ ינא
.ירוביצה תורישל בצייתהלו ,לכה

.ליעל יתרביד וילע "קסד"ה לש ותמקהב לשמל ,םורתל המ הברה יל שי

.אב ינאו - יתוא ונימזת קר

.תוניצרה לכב ךכל ןווכתמ ינאו


,הכרבב


ד"וע ,רינ החמש


יללכ
םיטפוש תריחבל הדעוה ר"וי
םיינשל םיטפשמה רש לש ודיקפת תקולח
ןישח לאשימ טפושה
הלשממל יטפשמה ץעויה לא יתיינפ
טפשמה תיבל םהב םירקמה ןיינעב
חלשנ םשאנלו דחא םושיא בתכ שגומ
הנוש ,רחא םושיא בתכ


טפשמו ,הרובעתל טפשמה יתב ןיינעל
ותוללכב הרובעתה
תנידמב טפשמה לש תירוחאה רצחה הניה תאזה תכרעמה
לארשי

םייזוחמה טפשמה יתבב ,הרובעת ירוערעב דיחי ןד יבכרה
ןוילעה טפשמה תיבבו ...
בוט הז ימל
הריקח תדעו
הרובעתה יטפשמב בתכב תוריפכ
תלעות-תולעה ילוקישו יחצנה םירופישה-יצקימ ןותאראמ לע
הרובעתה יטפשמב

םיפסונ םירוטרט
ףוס תאזה העפותל םישוע דציכ
רוערעה תואכרע לש ןדי תלזא לע
עיצמ-שקבמ ינא המ
הנידמה תוטילקרפב הרובעת-קסד
הרזע תעצה


:םיינשל םיטפשמה רש לש ודיקפת תקולח ןיינעל דוע

2001-א"סשתה ,הלשממה תושאר לע םידדומתמה לש םהילגרל הפפכ

יאביל דוד 'פורפה לא יבתכמל

יאביל דוד 'פורפה לש ותבושתל

רודמה לש םיניינעה ןכותל

הלעמל רוזח


טפושה תמר

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח