ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


ןיד יכרוע


רודמה לש םיניינעה ןכותל

29.12.00
דובכל
ןוביד ודיע ד"וע
ופי-ביבא-לת

,נ"א

םיזוחה ינידב ןיא יכ הארנ ויפל רשא ךמסמ ךדי תחתמ תאצוה הנשכ ינפל
םימייק םאו ,"ספא ריחמ"ב םירכמנה םיביכרמ ללוכ רשא הזוחל תורשפא
תתל תובייחתה וא ,"הנתמ" רדגב םה הלאש ירה ,הלאכ םיביכרמ הזוחב
.הנממ וב רוזחל יאשר ןתונה רשא ,הנתמ

תחא לע ,הרואכל ,הדיעמ ךלש "הזית"ה יכ רובס אקמיק לש רתאה
:םייתשהמ

- וא ,אשונה תא ריכמ אל תמאב התאש .א

תויהל םילוכי ןכאש עדוי םג עדויו ,אשונה תא בטיה ריכמ ןכא התאש .ב
.הזוחהמ דרפנ יתלבו בייחמ קלח םניה רשא ספא-ריחמב םיביכרמ הזוחב

,ךדיצמ תורוב ,לע ,הרואכל ,הדיעמ הנושארה תורשפאה יכ םירובס ונחנא
,הדיעמ ,ךמסמה תא תאצוה וב הרקמה תוביסנב ,היינשה תורשפאה וליאו
.ךדיצמ תולבנ לע ,הרואכל

ךל שיש המ לכ תא ריבסהלו ,ךמצע לע ןגהל תונמדזהה תא ךל םינתונ ונחנא
.ךתנגהל

.ךיניע תא ריאהל חמשנ ,רבודמה המב ךל עודי אל םא

.לאשת קר

,בר דובכב


אקמיק לש רתאה

רודמה לש םיניינעה ןכותל

הלעמל רוזח


ןיד יכרוע

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח