ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


טפושה תמר


רודמה לש םיניינעה ןכותל
ד"וע ,רינ החמש
44281 אבס רפכ ,'ג1- ליג לועשמ
051-520000 דיינ ,09-7424838 'לט
09-7424873 סקפ
www.quimka.com


18.01.01 ,אבס רפכ

דובכל

ד"וע ,ןהכ המלש ר"דה
ןידה-יכרוע תכשל שאר
ביבא לת

,ידבכנ

םייתעמשמה ד"היתבל םג - בושמ :ןודנה

-יכרוע תכשל תושארב ךכרד םעו ךתא םיכסמ ינא רבד לכב אל יכ דחכא אל
.ךתא םיכסמ אל וליפא ינא םירבדה בורבש דואמ ןכתיי .ןידה

.םיטפושה בושמ טקייורפ :םלש בלב ךתא םיכסמ ינא תוחפל דחא רבדב לבא

ןאכ לבא ,ליעל ותבתכ רשא ,ילש רתאב אורקל לכות הזה טקייורפה לע יתעד תא
לש םייתעמשמה ןידה יתב לע המוד טקייורפ םייקל ךשקבמו ךילא הנופ ינא
.םימייקמ האנ םג לבא ,םישרוד האנ הייהנש .הכשלה

לש םייתעמשמה ד"היתבב םיטפושהמ דחא לכ לע בושמ לבקל הצרנ םא ,ןכא
תוקהבומ תלעב האצות תרשפאמה ,תיטירק הסאמ לבקל לכונ אל ,הכשלה
,םייחה לכל םירחבנ םניא םייתעמשמה ד"היתב ירבחש םושמ םג ,תיטסיטאטס
הזה דסומה לע תיללכ הנומת לבא ,לבגומ םיקית רפסמב קר בשוי םהמ דחא לכו
.ןיד-יכרוע יפלא ותוא םיריכמש םושמ ,לבקל רשפא םג רשפא

תא ריכמש ימ לכ :עדוי התאש חוטב אל רשא רבדל, ךנזא תא ריעהל שקבמ ינא
!םילוונמ :דבלב תחא הלימ וילע ךל דיגי ,הזה דסומה

!!!םילוונמ ?טלוק התא םאה

-ךסב ינאש םושמ ,עודיה "רבדמ ינודא ןונגס הזיאב"ה תא יפלכ סירתת אנ לאו
רוביצה ישחר תא ,ילשמ העיד לכ עיבהל ילבמו ,דבלב תיתדבוע ,ךינפל איבמ לכה
.ושארב דומעל תרחבנ התאש

עמשת אל התא - !!!םילוונמ - הזה יוטיבה תא :ךיניעב רבדה לקיי אנ לאו
תא .םהבש םיעורגה לע םג ולו - םיטפוש לע םירבדמ םה רשאכ הכשלה ירבחמ
אל ,ירא-ןבא לע אל ,רדא םייח לע אל עמשת אל התא - !!!םילוונמ - הזה יוטיבה
.ןייטש הינה לע וא הזוח לחר לע אל וליפא הארנה לככו ,ןורוד םירפא לע

- ונרשבמ-רשב תויהל םירומא רשא הלא - ונתוא םיטפושה "םירבח"ה לע וליאו
!םילוונמ :בושו-בוש הלאה םירבדה תא עמשת התא

,ךנזאל ןברעי םירבדה םא ןיב ,עמשתש המ הז - !!!םילוונמ ?טלוק התא םאה
ןמ תולוק ךילא יתאבה קר אלא ,ילשמ העיד יתעבה אל ןיידע ינאו ,ואל םא ןיב
.הצרת םא ,יאנותיע חוויד ךכל ארקת .בוחרה

ינאשו ,המודק העיד יל שיש אוה הזה רבדה דגנכ רמול לוכי התאש דיחיה רבדה
.בושמ םימייקמ ךכ םשל קוידב לבא ,יל חונש המו ,הצור ינאש המ עמוש

ד"היתב לע ,הכשלה ירבח לש בושמ :ךורעל שקבמ ינאש המ קוידב הזו
.הכשלה לש םייתעמשמה

-רב םג אוהש אלא ,ירשפא קר אלו ,ינויח קר אל הזה רבדה יכ ןייצל הצור ינא
םייקל הכשלה תדמוע אליממ ותוא ,יצרא-ללכה בושמה לע "פמרט"כ עוציב
הלוכ םייתעמשמה ד"היתב תכרעמ לש התרדגהמ רתוי טושפ המו ,בורקב
ד"היב תמרב דחאו םייזוחמה ד"היתב תמרב דחא - םיינש וא) דחא "טפוש"כ
?םאתהב םהילא סחייתהלו ,(יצראה


,הכרבב


ד"וע ,רינ החמש


עיצמה תבוגתו ,ןידה-יכרוע תכשל שאר תבושת :ךשמהל

םיטפושה בושמ טקייורפ לע

רודמה לש םיניינעה ןכותל

הלעמל רוזח


טפושה תמר

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח