ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


ןוילעה טפשמה תיבל רוערע - רזיילה חדקא לע

תמאה לכ - רזיילה חדקא לע :הרדסה תליחתל רוזח
הרדסה לש םיניינעה ןכותל
אובמ

םיניינעה ןכותל

,םירקי םיארוק

.ירוטסיה עוריאל םיפתוש תעכ םתא

תלאשל סנכיהל בריס ןוילעה טפשמה תיב ןהב םינש שמחכ ירחא
תעכ תאז תושעל דיתע אוה ,("רזיילה חדקא") ז"לממה לש ותונימא
.וחרכ-לעב ילוא -

רערעל תושר תושקב טעמ אל ושגוה הלאה םינשה שמח ךשמב
.ןוילעה ש"מהיבל

ונייהד ,ינש רוערעב רבודמ רשאכ השורד רערעל תושר תשקב
טפשמ תיבב ליחתמ קיתה רשאכ בצמה והזו ,רוערע-לע-רוערעב
.יזוחמה ש"מהיבב ינש רוערעל עיגמו ,םולשה

ירה ,תוכזב אוה ,יזוחמה ש"מהיבל ,ןושארה רוערעהש דועב
ידכ תאזו ,תושר ךירצמ ,ןוילעה ש"מהיבל ,ףסונה רוערעהש
םיעגונה ,םיינורקע םיניינעב קר קוסעל לכוי ןוילעה ש"מהיבש
.םמצע םיניידתמל קר אלו ,בחרה רוביצל

"רשאמ" אל אוה ,רערעל תושר תשקב החוד ןוילעה ש"מהיב רשאכ
שוריפ תיטפשמ הניחבמו ,יזוחמה טפשמה תיב לש וניד קספ תא
לכ תוררועתמה תולאשב אצמ אל ןוילעה ש"מהיבש קר אוה רבדה
."תעה התואב" ,בחר ירוביצ ןיינע

ןוילעה ש"מהיבש ןמזה לכ ןועטל חונ דואמ היה הרטשמל לבא
הדלונ הטלחהל הטלחהמ ,ךכו ,ז"לממה לש ותונימא תא "רשיא"
"תרשאמ" ,לוכיבכ ,רשא "הפינע"ה הקיספה רבדב הדגאה המצעתהו
.ז"לממה לש ותונימא תא

.לודג דחא ףולב אלא הניא רשא הדגא

.ונמע ויה

םויב - םייוניש ולוחי אל םא - ןוילעה טפשמה תיבב עמשיי רוערעה
.1130 העשב ,12.11.2001

.םכינפל ומשרו םינמוי וחתפ

תנידמ דגנ הייטע השמו יול לאירבג ,4682/01 פ"ע אוה רוערעה
.לארשי

.םכינומהב ואוב


רערעל תושרה הנתינ ןהב תוביסנל

:המצע רוערעה תעדוהל
םיניינעה ןכותל     ןושאר רעשל
    
ףדה שארל רוזח
תמאה לכ - רזיילה חדקא לע :הרדסה תליחתל רוזח
הרדסה לש םיניינעה ןכותל

ןוילעה טפשמה תיבל רוערע - רזיילה חדקא לע

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד
ףדה שארל רוזח