ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


ןוילעה טפשמה תיבל רוערע - רזיילה חדקא לע

תמאה לכ - רזיילה חדקא לע :הרדסה תליחתל רוזח
הרדסה לש םיניינעה ןכותל
תומדקתה ח"וד

םיניינעה ןכותלרזיילה חדקא לע ברקה

ןוילעה טפשמה תיבב קיתה בצמ
הפ-לעב םכסמ ןויד םייקתה 6.10.2002 םויב
םידדצה לש בתכב-םימוכיסה תובקעב

:טפשמה תיב בכרה
ןידה תיב םא ,רנרוד הילד תטפושה
יול דנומדא ,הי'צקורפ הלייא םיטפושהו

:תורעה
,רמוחב תואיקב התליג ןידה תיב םא
.רתוי םייביספ ויה םירחאה םיטפושה
םידדצה תמכסה הלבקתנו השקבתנ
(ךרוצ היהי םא) בכרהה תבחרהל
תופסונ תובישיב ךרוצ אלל

ןיד-קספ ןתמל החדנ
םידדצל רסמית העדוה
הריהז תוימיטפוא םע ונאצי

:תופסונ תורעה
העונצ תוחכונב םעפה הקפתסה לארשי תרטשמ
(דבלב םיריכב-אל םיניצק ינש)

:תדחוימ הדות
ןוידל ואב רשא םיניינעתמה יפלאל
ןוילעה ש"מהיב יחטבאמלו לארשי תרטשמל םגו
םעונ יכרדב ,רדס וטילשה רשא
!!!ךשמהב םג ונמע ויה


רערעל תושרה הנתינ ןהב תוביסנל
:המצע רוערעה תעדוהל
םיניינעה ןכותל     ןושאר רעשל
    
ףדה שארל רוזח
תמאה לכ - רזיילה חדקא לע :הרדסה תליחתל רוזח
הרדסה לש םיניינעה ןכותל

ןוילעה טפשמה תיבל רוערע - רזיילה חדקא לע

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד
ףדה שארל רוזח