ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


טפושה תמר

רודמה לש םיניינעה ןכותל
טפושה תמר

,םתא רשאב ,םיטפושה ירבחל

.והשמ ההומת םכיניעב תואריהל הייושע "ירבח" לאכ םכילא יתיינפ

םכיבגל ינא וליאו ,'וכו ,"ודובכ" יבגל םתא ,הדובעב םישגפנ ונחנא רשאכ
רבכ - םינוויכה ינשב - הלאה םינוניגהש הז .המוד והשמ וא ,"ינודא"
בגא ,ריעא קרו ,ןאכ לפטא אל וב ,הנוש ןיינע הז ,ןמזמ ילע וסאמנ
רשא הלא תא דחוימבו ,ותלוז תא דבכמ םימתבו תמאבש ימ יכ ,אחרוא
רשאמ דובכה תא עיבהל רתוי תמלוה ךרד אוצמל לוכי ,םהילע הררש ול
.םייתימא דובכ ישחר ףקשמ דימת אל רשא ,"ינודא" ותוא

ינאו םתאש םושמ הז ,םירבח לאכ םכילא הנופ ינא תאז לכב םא לבא
םה םיארוטה ןורחא םגו ל"כטמרה םגש םשכו .תיזחה התואב םילייח
...ה ראש תורמלו ,"דקפמה" תורמל ,תועדצהה תורמל - קשנל-םירבח
שיא ,ותטישל שיא ,וכרדכ שיא - ינא םגו םתא םג ךכ - המ םיעדוי םתא
תיישע רשאכ ,יל יוא ,םכל יואו ,קדצה-תיישע תא םיתרשמ - ותנומאב
,תואלקפה תא זוראל םילוכי ינא םגו םתא םג זאש םושמ ,תעגפנ קדצה
.התייבה תכללו

טפשמ-תכרעמ םייקלו םיקהל :ההז ,אופיא ,אוה ילשו םכלש סרטניאה
ןומיאל הכוז איהו ,הארנ םגו השענ םג קדצה הב תכרעמ ,הראפתל
,םשאר לע םדיו טפשמה תיבמ םיאצויה הלאל דחוימבו - ולוכ רוביצה
.רחא םוקמב הילא סחייתאש הייגוס

סולפ ,םיעבש ליג דע קר טפשמה ימלואב דובעל םירומא םתאש אלא
האמ ליג דע םש דובעל רומא ינא וליאו ,"ארטסקא"ה ישדוח תשולש
ותווהל/ותחמשל ,יתלחתה ,הנה - םיחידקמ םתאש לישבתה תאו ,םירשעו
ןמז קרפ לכב - זיגרמ והשמ ילב םילמ 200 ינממ עומשל ליגר אלש ימ לש
הארנ ןיא וחכשת רבכ םתאש ירחא הנש םישימח לוכאל ךרטצא ינא ,ןותנ
.םינפבמ טפשמ תיב


?טפושה תמר עודמ

.םינפתמ היסכנו ,תקרפתמ תיצוביקה העונתהש םושמ

לע רבדל זעתש ,ןטקה רינ החמש ,התא ימ .זיגרמ הזה םשהש ןיבמ ינא
ךמש ימ .ונתמר יהמ עבקתש התא ימ ."ךילעמ" םהש ,םירחא לש םתמר
.ךתוא טופשל ונתוא םש הנידמה אישנ רשאכ ,ונתוא טופשל

תויהל םדא לוכיש םשכו ,דיגהל המ תאז לכב שי ןטקה םכדבעל ,ןכבו
אלו ןקחש אל ,ררושמ אל ,רייצ אל - ןמוא ומצע אוהש ילב תונמוא רקבמ
תא רקבל ןינמואבש-תוחפה םג לוכי ךכ - איבנ ןב אלו איבנ אל ,ןדקר
.ויתוברו וירומ

,לוט .טפושה תא רקבל ידכ ןטפשמ תויהל ללכב ךירצ אל םימעפל ,ללכבו
ןעטנל סחייתמ אל טפושה רשאכ .ילאוטקלטניאה רשויה ןיינע תא ,לשמל
לאשימ ר"דה רמאש המ תא וילע רמול ידכ ןטפשמ תויהל ךירצ אל ,וינפב
.םדא ינב לע םיפצפצמ םהש :ךכ םיגהנתמ רשא םיטפוש לע ןישח

הנשי טפוש לכלש םושמ ,סג והשמ אל ללכב הז "טפושה תמר" לע רבדל
,וצרת םא ,איהש ,תמייוסמ המר הנשי תכרעמה לכלו ,תמייוסמ המר
תויורשפא ןנשי ,תרחא וצרת םאו ,היביכרמ לכ לש תעצוממה המרה
איה ילאידיאה טפושה תמר םג .המרה תא ללקשל וא ךירעהל תופסונ
המכ םנשי תיחכונה טפשמה תכרעמבו ,הילא סחייתהל שי רשא המר
.ושיחכת .תאזה המרל םיעיגמ םניא רשא םיטפוש

סואג תמוקע לכמ הנוש הניא טפשמה תכרעמ ,וצרת אל וא וצרת
לכל-תחתמ םיעורג טעמ ,דחאה הצקב םילועמ טעמ :המצע תא תדבכמה
.ןיבל-ןיב םיינוניב הברה-הברהו ,ינשה הצקב תרוקיב

,וחק .םידלי קחשמ שממ הז םימעפל ,טפושל טפוש ןיב תואוושה תושעלו
תא ;סקופ ביגי לומ הזוח לחר תא ;ןליא םחנמ לומ רדא םייח תא ,לשמל
...סוארטשנדניל הכימ לומ רנילרב לאומש

!ילובג אל וליפא הז ?וניתומוקמב ןנירמא ךיא

ךומנה ףתושמה הנכמה והמ איה הז ןיינעב רתויב הבושחה הלאשהו
"לבקמ" רשא ןיד-לעבש םושמ ,רתויב הבושח תאזה הלאשה .רתויב
וא ,רתוי בוט אוה "עצוממ"ה טפושהש ךכב םחנתהל לוכי וניא עורג טפוש
.אל שממ .הלעמו-ומכשמ אוהש טפוש ינפב ןיידתהל הכז ורבחש

:םכמצע תא ולאשו ,םיטפושה ירבח ,םכיניע ביבס ואש

?וירבח ראש לשמ תותוחפ תויעוצקמה ויתועידי רשא טפושה ימ ***

?וירבח ראש לשמ תוחפ יטופישה וגזמ רשא טפושה ימ ***

?וירבח ראש לשמ תוחפ ילאוטקלטניאה ורשוי רשא טפושה ימ ***

לכ יפל וא ,םיטפוש תריחבל הדעווה לש םינוירטירקה יפל ,האלה ןכו
טפושה לש לדומה תא הז יפל ונבת ךכ רחאו ,וצרתש רחא ןוירטירק
.עורגה

,ונל רשאמ תוחפ אל םכל בושח הז .ףיעהל שי הזה עורגה טפושה תאו
ךכל םימרוג םיעורגה םיטפושהש םושמ ,םכל בושח הז .םיניידתמה
עבצאב םכילע םיארמ תוירבהו ,ריע לש הבוחרב תכלל ושייבתת םתאש
... לש הדובעל-רבח הז :םירמואו

ךכל איבמ תכרעמהמ טלפנ רשא עורג טפוש לכש םושמ ,םכל בושח הזו
.רתוי הבוט הרבחב םיאצמנ ,םיראשנה ,םתאו ,הלוע "תעצוממ"ה המרהש


.תאזה המבה לש התובישח לע םילמ המכ דוע םכל רמול הצור ינא

תלוז ,םכנעמל ,תושעל לוכי םדא לכו ,תושעל לוכי ינאש םירבד םנשי
.םכמצעב םתא

,םיטפושה תורוכשמ ןיינע ,לשמל ,ךכ
.םיחמומ םיטפושל דחוימה לומגיתהו

םירחאו ,םכרובע שרוד ינאש המ תא םכמצעל שורדל םילוכי אל םתא
.םיציב םהל ןיא יכ ,תאז ושעי אל - םילוכיש

.הנורחאה הלימה תא יתרמא אל דועו


וילא רוזחי הזה לוזלזה ,טפושה תמרב לזלזמש ימ - תאזמ ץוחו
.בשח אוהש הממ רהמ רתוי ,טשוקירכ

לע יתרערע הלא תורוש לש ןתביתכ תעב םייתסנ םרט רשא ךילהב
,םייוסמ טפוש לש ותושארב ,ןוילעה ש"מהיבב םיטפוש בכרה לש הטלחה
תוסחייתהה ןפואש יתרמא רוערעה תעדוהב .ומצע תא לוספל אלש
ויתונעטב גולגלו לוזלז עיבהל ידכ אלא וב היה אל המצע הליספה תשקבל
.רערעמה לש

הסרתהב יב וחלתשיש ששחמ ,ומיחרבו וליחדב יתרמא הלאה םירבדה תא
לע ראודה תמתוח השבי םרט לבא ,"!רבדמ ינודא ןונגס הזיאב" ,העודיה
ותוא תא קוידב טפושה ותוא לע םתרמא םכמצע םתאו ,חולשמה-רושיא
.18.9.2000 ,ץראה ואר .(םירומח רתוי ףא םירבד השעמלו) רבדה

.םכנויעל השרפה


!ךרדה תליחתב קר הזה רודמהו - םכלוכל המיענ האירק

.סורק הירוטקיו הזחמה םע ליחתהל ,"חתפוס"כ ,ץילממ ינא
.רואנה םלועב םיטפושל רפסה יתב לכל הבוח הזחמ

תחטבומ תוידוס - והשמ רמול הצורש ימו


ד"וע ,רינ החמש

רודמה לש םיניינעה ןכותל

הלעמל רוזח


טפושה תמר

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח