.תירוקמה הרודהמל םיסחייתמ םידומעה ירפסמ ;רינ החמש ד"וע לש ורפס ,ןוישרה תא ךממ וחקי ךותמ
:הרהזא
1989 תנשב רואל אצי רפסה
.םינוש םיניינעב רבחמה לש ותפקשהב ןהו ,הקיספב ןה ,הקיקחב ןה ,םיבר םייוניש ולח זאמו

רבחמה    רפסה :ןוישרה תא ךממ וחקי
רצוקמה םיניינעה ןכותל      םיניינעהו תומשה חתפמ
רתאה תפמ     רעשה ףד

םיניינעה ןכות

15 רקב השמ ר"ד - המדקה
17 . . . . . אובמ
17 . . . "הארונ תכרעמ"
18 . . ןבל ןוראווצ ,הרוחש הבינע
19 . . . "תרחא הטנאלפ"
20 . . . רבד יתשדח אל טעמכ ,ילשמ ,ינא

21 . . רודירמ ןד ,שדחה םיטפשמה רשל

23 ךרדה תליפתו ,תודות ימלש

24 ?ןוישרה לע רומשל דציכ :שמתשמל תוצע
24 . ביואה תא עד :הנושאר הצע
25 ןנוגתהל וא ,"ראווצ טישוהל" םא טלחה :הינש הצע
// 25 "תפסותה-תוריבע"מ רהזה :א הנשמ תצע
26 תרחא הריבע לע רשפתהל העצהל תעד-לוקישב סחייתה :ב הנשמ תצע
26 . . ןיד-ךרוע לש ותרזע לע רתוול םא םיימעפ בושח :תישילש הצע
,ןיד-ךרועל תונפל ,רבד לש ופוסב ,דיתע התא םא :א הנשמ תצע
// 26 טפשמה תליחת ינפל תאז השע
27 ךמצע תא חטב :ב הנשמ תצע
28 . . . "הארקה"המ קומחל ידכ ןתינה לכ תא השע :תיעיבר הצע
:תישימח הצע
- המשאל בישת לא טפשמה תיבב
28 'וכו "יבילא" ןועטל ךנוצרב םא תלוז
// 29 תובישח תרסח "שק תדבוע"ב הדוה :א הנשמ תצע
29 ברעו-יתש ךתוא רוקחל תונמדזה טפושל ןתת לא :ב הנשמ תצע
30 . . . עבותה ידי לע תשגומה הייאר לכל דגנתה :תישיש הצע
:תיעיבש תצע
רטושל ךמצע תא "ריבסמ" התאש ינפל םיימעפ בושח
30 . . ח"וד ךל םושרל שקבמה

31 "תלשוכ ןויד תטיש" :ןושאר רעש

33 . בוריסה תיזח :'א קרפ

36 ןמצע יניעב - תולעופה תושפנה :'ב קרפ

36 . . הרובעתה-טפוש ,ינא
// 36 טפשמה תיב לע הדובעה סמוע
// 37 הרטשמה תדובע לע
// 37 םייתרטשמה םיעבותה לע
// 38 "דוקינה-תטיש" :לודגה תוויעה
// 38 ?טפושל עירפמ המ
// 39 ?הרירב תתל םאה
// 39 םסרופמה "ןימאמ ינא"ה לע
40 רכזיהל םיענ
40 . םיעבותה
41 . םירוגינסה

:'ג קרפ
:תסנכה יניעב ,הרובעתה-טפוש
43 . . . ?ונל הלוע הז המכ
43 יקוחה לדומה - הרובעתה-טפוש
44 . . יאבצה טופישה ינפכ הרובעתה טפשמ ינפ
45 . . . הרובעתה-טפוש לש "םיצוליא"ה
45 . "העיבתה דידי"כ טפושה
46 . ?רובה ימ :וא ,םיישיא םינויצ קלחמה טפושה
47 . רירש םהרבא ,םדוקה םיטפשמה רש תועצה
48 . םוכיס

:ד קרפ
הרובעתל טפשמה יתב
49 . . ןוטלשה-יתרשמכ

50 . . . טפשמה תיבמ תונומת :'ה קרפ
57 . . . העיבתה-קיטוב
58 . תונוש תושיג - תחא הייעב :המגודל הייגוס
59 םייוצמה תונורתפה // 58 הייעבה שרוש
59 "ןועיט-תוקסיע" :קחשמה םש
60 "םיידי יפופיכ"

62 . םייללכ םיניינע :'ו קרפ
62 . . השינעה "תודיחא" לע
63 הרובעתה-יטפשמב תויבמופה לע
,םשאנה תונעטמ םלעתהל
,ויתוצק ינשמ לבחה תא לוכאל :וא
63 . . . המלש הגועה תא ריאשהלו
64 ?םולח יתמלח וא ,"תישופיח" התייהה
67 . םיש"לצ
// 67 "תטלקומ העדוה וז"
// 68 בוטהו ערה ,רעוכמה
// 68 רנילרב תשרפ
69 "קוחב ותרדגהכ 'ףויז'ב לבוג"
69 דצהמ טבמ
70 ?םיכרדב תוחיטבל םימרות הרובעתה-יטפשמ םאה
71 . הליענ
// 71 הבהאמ םיאב אל
// 71 ליחתה הז דציכ
72 !ןכערב ,אי

:'ז קרפ
,םיבולשה םילכה ןורקע לע
74 . ?"תוארקה"ב םייתסמ קדצה-יא םאה :וא

:'ח קרפ
:רוערע תואכרעכ םייזוחמה טפשמה יתב לע
76 . העושיה חפנ
76 . . ?תאז םישוע םה דציכ
// 76 םשאנה לש ורוטרטל די ןתמ :הנושאר המגוד
// 77 ?םשאנה תא רורגל רתומ תואצוה המכל :הינש המגוד
// 78 ?ןועשה המ :וא ,טוידיאכ רוגינסה תא גיצהל :תישילש המגוד
// 79 ?רוסא המו רתומ המ עבוקה והימ :תיעיבר המגוד
// 80 תיטמוטוא הליענו - יטמוטוא םוליצ :תישימח המגוד
// 81 ..."תיבב אל אבא" :תישיש המגוד
,"יקחצי ראפ" הז ימ :תיעיבש המגוד
81 ריהקב תחנ הלשממה שאר לש וסוטמ :וא
82 תוחיכשה המ
82 . . רלוד 64,000 -ה תלאש
,"יעבטה קדצה-יא"
83 . . . !תואריהל םג ,תושעיהל קר אל :וא
84 . . הנותחתה הרושה :םייזוחמה טפשמה יתב

:'ט קרפ
ןוילעה טפשמה תיב לש ותמורת לע
85 לארשי-תנידמב הרובעתה-טפשמל
85 רסח-יוגיה
86 . . לשמכ "הפיח ןוינח"
// 87 הרקמ חותינ
// 90 ?ןכ יתמ
90 רוערע תושר תתל בוריסה לש וניד
91 . . רשויה לעו קדצה לע

91 . הלוכ תכרעמה לע תוכלשהה

93 . . . מ"עב םיפכואה :ינש רעש

95 . אובמ

95 ?הפיכאל יואר המ :'א קרפ
95 . ינשה גוסהו ןושארה גוסה :הרובעתה-תוריבע
95 . . תוילאסקודאראפה
// 96 הרובעתה תוריבע לש הילמונאה :ןושארה סקודאראפה
// 96 רתומ - רוסא ,רוסא - רתומ :ינשה סקודאראפה
"ןידל הנמזה"ה :ישילשה סקודאראפה
// 97 תוטלחהה תלבק ךילהתב הכופהה הדימריפהו
// 98 םינושמה תופידעה-ירדס :יעיברה סקודאראפה
99 םימטמוטמה "םיבראמ"הו הפיכאה-רעפ :ישימחה סקודאראפה

101 . . םיפכוא ךיא :'ב קרפ
101 . הידגרטה
102 . . . ורקימו ורקאמ
103 םינותנ ןיא
103 "םיעצבמ"
104 רשקה המ
105 רקבמ ןיאב
106 . . רמוא אוה המ בוחרה
107 . . . םיספהמ דרי ןדא
108 . בוחרל דרי ןוירטסינימה םג
108 . . יניצר אל והשמ ,חרפ אברוע - "תיצראה העונתה תרטשמ"
109 Act I, Scene II :בוריסה תיזח

110 . . יאוול תועפות :הפיכאה :'ג קרפ
110 . !שיבכהמ םתוא דירוהל
// 110 "סייק" םכל ןיא
// 110 !דוקיפל - הנוצקה
// 111 ןטק דלי תעמד
// 112 ץיוושוא תא ץיצפהל
113 םישוח תוהק ,תומיטא ,תושיגר רסוח
113 השובה ןדבואו לארשי תנידמ
// 113 הנושמ שוריפ
// 114 ..."טלחהב רורב ךלהמה"
// 114 "... יפוד לכ אלל"
// 114 ?ודמלי םה יתמ ,ודמלי םה יתמ
// 115 הלילב םיבנגכ
// 115 'ב בלש ,השובה ןדבא
// 115 ןושארה וכרועו ודסיימ
116 'ג בלש ,השובה ןדבא

117 תוילהנימה תוליספה תירורעש :'ד קרפ

117 בלוצה היבוט :וא ,לסופ ומומב
// 117 קתפהו השאה - 'א הרקמ
// 118 עונפוא-תלתהו ןקזה - 'ב הרקמ
119 לילה תכשחב עונטקה בכור - 'ג הרקמ
119 . . . "קוש"ה תלקלק
120 הלבנ השעמ
120 . . . ודעונ םא יתלב ,וידחי םיינש וכלייה
121 . . ?"לעופב" רשאמ רומח "יאנת לע" יתמ
121 הסדה תבהא
122 . . . לכה אל דוע הזו

123 . . !!!תלעופ .ד.ו.ק.נה תטיש :'ה קרפ
123 . . "העדוה" לש הלוגלג
124 . . ?םהמ "ןוקית-יעצמא"
125 . . . םילדבהה תא אצמ - תילהנימ תושרו תיטופיש תושר
126 ?ןויגהה ןכיא
127 . . . יעבטה קדצה לע
127 םירחאה "ןוקיתה-יעצמא" לעו יעבטה קדצה לע
127 . "הנוכנ הגיהנ"ב "תומלתשה"ל תונמזהה לע תפייוזמה המיתחה

129 תומרונה :ישילש רעש

131 . אובמ

131 . . !רהמ רתוי :'א קרפ
131 רבד תישאר
132 לבוחה בר ינא
132 . . ?"היצמיטיגל ןתמ"
// 132 דציכ תוטש
// 133 דציכ תויעוצקמ-רסוח
134 דציכ השוב רסוחו תועיבצו
134 . . ש"מק 119 :תרוכזת
135 ...תודעו ...תודעו ...םירקחמ
136 . . . תוריהמה-תלבגה לש םיגוסה ינש לע
137 תוריהמה-תלבגה לש םיגוסה ינש ןיב םאתימה לע
137 (54 הנקת) תילמיסקמה תוריהמה תעבקנ דציכ
תרטשמ לש םיימשרה הימוסריפב רשא הקיטסיטטסה יתוויע לע
138 . . . לארשי
// 138 ?הז תא ונל ושע םה עודמ
// 139 ?"ובאש ןייאמ"
// 139 ?ספא-הדוקנ-ספא וא ,לימורפ השולש ,םיזוחא ינש
140 "הנואתה תביס"כ תוריהמהו תיתרטשמה הריקחה
141 םייקה בצמה תוכזב םיקומינה
// 141 ופרוק רשה לש וילוקיש
// 142 "רחמ - רחמ"
// 143 "םעה יטושפ" לעו ,"תיליעה יגהנ" לע
143 "רתוי תוהובג תויוריהמל המיאתמ הניא לארשיב םישיבכה תיתשת" יכ הנעטה לע
144 לשמכ "דגא"
144 . . תוריהמהו הרטשמה
145 יתגרדהו ריהז יוסינ
145 . . תוריהמהו טפשמה יתב
146 . תונוש
// 146 תלבסנה ןוכיסה-תמר לע
146 ?"םזיאו'צאמ" הז המ
147 . . . ןמז לש הלאש

149 . . . "תישימחה המרונה" - הריצעה תבוח :'ב קרפ

149 . אובמ

149 . . . "םינובה" תנואתו הריצעה תבוח
// 149 ?הנואתל םרג המ
// 151 "ץוחנ םצעב המ" לעו "תועדומ" לע
// 152 הריצעה תבוח לש התוהמל
// 153 ?הריצעה תבוח הגהנוה ,אופיא ,עודמ
// 153 (הנביל תדעו) הנושארה הריקחה-תדעו ח"וד תובקעב תורעה יתש
// 153 יתרובעתה ךוניחב ילילש םרוגכ הריצעה תבוח
// 154 הנואתה םוקמב םירוקיב ינש :גוליפא
154 םוכיס תולימ המכ
155 . . . םיארוקה תובוגת
155 םזיכרנא
156 . . . םיחכוותמל הבושת
// 156 המדקה
,תישימחה המרונה לש התילכת לע
// 157 (םייק םא) תונואתה ןיבל הניבש רשקה לעו
// 158 תויפיצפסה תונעטל
- שומימב תועט וא הטלחהב תועט - תויועטה יגוס ינש לע
// 159 שגפמה וא תמוצה לא םיברקתמ דציכו
// 161 ...זא םג ,םכומכ בשוח יתייה וליפא
// 161 תמוצל תוברקתהב תוריהמה תוסיו :יפולח יקוח רדסה
// 162 הטלחהה-שומימב-תויועטה לש ןתרבדה לע
// 163 תופסונ תורעה
// 164 ונמצע םע םירשי היהנ הבה
// 165 "רוצע"ה ירורמתו לארשי תרטשמ
// 165 "רוצע"ה ירורמתו רורמיתה תויושר
// 166 ?םכייא ,םיחמומה
// 167 ...הנקת דוע ,הדעו דוע ,ליגרכ ,הנהו
// 167 הריקחה תודעו קוח יפל הריקח תדעו םיקהל העצהלו
168 אעייסמד אנת

:'ג קרפ
:הייצח-רבעמב תוגהנתהה לע
169 . ?"לגר-יכלוהל המידק תוכז" םנמאה
169 . הייעבה
// 169 "גגה תנקת" - 21 הנקת :ןושאר תונשרפ-בלש
// 170 אדירג יסדנה רדסהכ הייצחה-רבעמ תפסותב 21 הנקת :ינש תונשרפ-בלש
170 ?תויטנאוולרה תונקתה ראש תורמוא המ :ישילש תונשרפ-בלש
171 ?םהיתונקתב םימכח וליעוה המ
172 . . . תופסונ תורעה

בכר-ילכל המידקה-תויוכז לש הקיטאמלבורפה לע :'ד קרפ
173 םיתמצב
173 . הייעבה
173 . . . הייעבה לש םילקה םיקלחל ןורתפה
// 173 ?והמ - "המידק-תוכז ןתמ" :'א בלש
// 174 64 הנקת :'ב בלש
174 ?המידקה תויוכז הלאש תררועתמ ללכב םאה :'ג בלש
175 . הייעבה לש השקה קלחה

177 . . . יארקא-תומיגד - הקיספה :יעיבר רעש

179 . אובמ

םשאנה תויוכז לעו "תינוריע ךרד" לע ,"רורמת" לע :'א קרפ
179 . . . הרובעת-תוריבעב
179 הבוט הלימ
// 179 ?"תוינוריע םיכרד וא תינוריע ךרד םוחתל הסינכ" הז המ :הלאש
// 180 ןידה תוארוה
// 180 םידדצה תונעט
// 181 ?ןוילעה טפשמה תיב קספ המ
181 ?טפשמה תיב קספ אל המ
182 ךוותה-דומע איהש "בגא" תרעה
183 . . . תכרעמה לש התומד לע תוכלשהה

185 . תיתימא תונלשר לעו "תזרפומ" תוריהמ לע :'ב קרפ
185 אשונה תגצה
185 . הנואתה
186 . תוריהמה-תלבגה לש םיגוסה ינש לע :תרוכזת
// 186 תונלשרהו - לעופב-תוריהמה
// 187 יתביסה רשקה
188 לכשה רסומ
188 . תרוקיב

190 . . . "םיילוש"-תרעהו ,םיינש ןיד יקספ :'ג קרפ
190 . . . יהמ הכרדמ .א
191 . . םינפב תוחתפמה .ב
192 ינשה טוח .ג

193 . . הבשחמל רמוח :ישימח רעש

195 . אובמ

195 . . . דרמל "הארקה" :'א קרפ
196 . לגלגה תא יתאצמה ינא אל
197 . . ?"הארקה" תאז המ
198 היסורב ומכ
199 . םיענ אל
199 ?תושעל המ
199 . םה-םבנז ירחא םיפדורהו ,"תפסונ"ה הארקהה
200 NO MORE
202 ...םא היהו
202 . . . ...אל םא היהו
203 . !טפשמה יתב תא םותסל

205 . . . ןיד תיישע :'ב קרפ
205 . אובמ
205 . הנתשנ המ
206 . םיכרדב תוחיטבה םש תא אוושל םיאשונה
207 . . . ראווצ טישוהל אל

209 . המחלמ רסומ :'ג קרפ
209 . . . טפשמה תיבב "תואדוה תבילח"ו םשאנה לש ורוטרט
210 . . םירפוכל הבוח-שנוע
211 . תוחא ךל ןיאש חיכות ךל
211 . . . ...רסוב ולכא םינב
212 . . . בשחתהל רתומ ,לידבהל ,חצורב
212 . . . יטפשמה ןויסחהו תיאופרה תוידוסה
213 . יושירה-ידרשמב תותיחשהו המחלמה-רסומ
213 ?ונללפתה תאזה הרענל םאה

214 . ישונאה םרוגה :'ד קרפ
214 . אובמ
214 . . . !תורוק ןה - תומרגנ אל תונואת
215 . . . ?והמו ,והימ - "ישונאה םרוגה"
216 . ?"ישונאה םרוגה" תא "חיבשהל" ןתינ םאה
218 . . ישונאה םרוגהו תימואלה תונחרצה לע
218 . . יטרפ הרקמ - תימואלה תונחרצה לע
219 . . "הפיכאה תא ריבגהל" השירדה לע דוע
220 ?ובטימב דימת היהי גהנהש ךכל םורגל ןתינ םאה
220 . . םיכרדה תונואתב תוירקמה םרוג לע
221 . . . ?תושעל ןתינ המ
221 . . . ?יתפורת לופיט
222 . . המודמה רוזמרה תנומסת
222 . "הביתכה תינוכמ" תנומסת
223 רבד תירחא

225 . . המרופר תארקל :ישש רעש

227 . אובמ

227 . . הדעו דוע :'א קרפ
228 . . . הרובעתה-תוריבע לש םיגוסה ינש לע
229 ?"ףוכאל" םהמ שקבנ תוריבע וליא ?םירטוש 2000 םע השענ המ
230 ?השדחה הדעווה ןמ ונל יופצ המ
230 . . . תיריפמאה השיגה

232 הדפית טפשמב אל :'ב קרפ
232 . הדעוה
233 . תונקתה
233 . יוסינה
234 . ץולחה
235 . . הבישחה "תוצבשמ"
236 "אל"ו "ןכ"
236 . . . תוכיאהו תומכה
237 . . . הירוטסיה תצק
237 הנתשנ המ
238 לפטו - רקיע
238 םיינרקב אל
239 . . . תפסותמ רתוי הזש תרמוא אמא
240 ךרדה תצירפ

241 . . . ?טפוש "תחקל" םאה :'ג קרפ
241 . . . ובנ תעפיל הדות
242 ?"םשו הפ" קר םנמואה ?"םיגירח" קר םנמואה
243 . ןיול טפושה לש ויתועצה
244 . . . רינ החמש תועצה
245 היזיוור ךירצמ יתוהמה ןידה םג

246 תיעבטה הרירבה :'ד קרפ
247 . . . רתימ יבצ תעצה
248 . . (תרפושמו תצפושמ) רינ החמש תעצה
250 . . . המילשמ העצה

251 . . . הנידמה תוירחאו הרובעתה-טפשמ :'ה קרפ

253 . . לילא תאופר - ןיול תדעו תוצלמה :'ו קרפ
254 . . תילהנימה הרירבה
254 . . קורי יכות ,םודא יכות
255 ?רשקה המ
256 םוקמב הכירד
257 . . תיתוכאלמה הרירבהו תיעבטה הרירבה
258 . . . הליחת ןרקיעו
259 'ג תוריבע תצובק // 259 'ב תוריבע תצובק // 258 'א תוריבע תצובק
259 . . . הלודגה הבזכאה
260 . . . הרובעתל טפשמה יתבב דחושהו "תיטמוטואה השינעה"
261 . שבדה לעו ץקועה לע
262 . םיבאשמהו - תופיאשה
262 . . תידסמימה תושפטהו םיטפושה רפסמ
263 . . הרובעתה-טפושל םישורדה םירושיכה ןיינעל ,"ףסונ המ-רבד"ו
264 ןיול דגנ ןיול
264 . תיתרטשמה הייעבהו קדצה
265 . . . דבוכהו - דובכה
265 . . . ח"וד לש הימוטנא
266 "יללכ" תרתוכה תחת תוצלמה
266 . . . "םיכילהה רופיש"ל הדעוה תועצה
267 . . . הבוח ידי תאצל
267 "תוכמסומה תויושרה ידי לע ןוידל תועצהו םיילהנימ םינייניעב תועצה"
268 הקסטורג
268 . תאז לכב - תוכרב רורצ
269 . הפפכה
269 (רזוח רודיש) רינ החמש תועצה

:'ז קרפ
,םכלש "תימוי"ה תא :רורד-ןב תדעו
270 . . !םתישע ,תאז לכב
271 הדעווה י"פע ,בצמה-תנומת
271 תוצלמהה
271 . . םשאנה תויוכזלו םיכילהה תוניקתל תופידע :החנמה וקה
272 . . . יתקתש ןאכ דע
272 . . . ךוניח אל ,יוסימ
273 . . . יעיברה ש"לצה
273 . . . "יקלח" ןיד-קספ

274 . . "הארקה"ה לש התומ :ןורחאה עגרב

275 . . דיתעב ונל יופצה לע רינ החמש תכרעה :הליענ

277 םיניינעהו תומשה חתפמ
רבחמה    רפסה :ןוישרה תא ךממ וחקי

רצוקמה םיניינעה ןכותל      אלמה םיניינעה ןכותל      םיניינעהו תומשה חתפמ

רתאה תפמ     רעשה ףד