,1989 תנשב רואל אצי רפסה :הרהזא .204 - 193 'מע ,רינ החמש ד"וע לש ורפס ,ןוישרה תא ךממ וחקי ךותמ
.םינוש םיניינעב רבחמה לש ותפקשהב ןהו ,הקיספב ןה ,הקיקחב ןה ,םיבר םייוניש ולח זאמו

רבחמה    רפסה :ןוישרה תא ךממ וחקי

רצוקמה םיניינעה ןכותל      אלמה םיניינעה ןכותל      םיניינעהו תומשה חתפמ

רתאה תפמ     רעשה ףד

'א קרפ ;אובמ ,ישימח רעש

ישימח רעש
הבשחמל רמוח

אובמ

.םהילע בושחל יאדכ רשא ,תונויער המכ לע ,תועפות רפסמ לע דומענ הז קלחב
.םירבד תונשל הלוכי ,עיפשהל הלוכי הפיקת תירוביצ הדמע
שיבמ דמעמ אוהש ,הרובעתה יטפשמב "הארקה"ה דסומ לע ןאכ דומענ ונא
יכילהב הערל שומיש" יוטיבל רתויב תקהבומה המגודה תא הוהמה ,ךיבמו
."טפשמה
,אוה הרובעתה טפשמש ךכל תעדה תא ונלצא םינתונ דימת אלש ךכ לע םג דומענ
תויוכזל עגונה לכב דחוימבו ,ךכמ עמתשמה לכ לע ,ילילפ טפשמ ,לכה תורמל
.ילג-שירב תוסמרנה ,םשאנה
תונואתב המחלמה" תרתוכה תחת הפינעה תוליעפה טהלבש ךכ לע דומענ דועו
םג רואנה םלועל אב "המחלמ" גשומה םע דחי יכ םיחכוש ונחנא "םיכרדה
."המחלמ רסומ" גשומהדרמל "הארקה" :'א קרפ


תיב טפוש ,ןמזורטש ירוא טפושה ירבדמ תונהיל וניכז הז רפסל אובמב רבכ
יטפשמב השינעה לע ןויזופמיס תרגסמב רמא רשא ,ביבא לתב יזוחמה טפשמה
:הרובעת

ארקיהל םיכירצ הרובעתל טפשמה יתב ,םהילע לטומה סמועבו ,יחכונה םבצמב םא קפס"
הרובעתל טפשמה יתבב םינוידה תרוצ .טפשמ רדגב םה הרובעתה יטפשמ םאו ,טפשמ יתב
תויוכז ... תברקה איה האצותה(ו) ... "יאבצ יתעמשמ ןיד" לש םשור רתוי השוע םויכ
םמוקתהל הרובעתה יטפושל ארוק ינא .האלה ןכו ותמשא חכותש דע ותופח תחנה ,םשאנה
.('נ 'ש - ילש השגדהה) "!הז בצמ דגנ

שממ הלאכ םירבד יתנעט ,םיטפשמל טנדוטס יתויהב דוע ,הנש םירשעכ ינפל
טפשמה תיב לש ןיד-קספ לע רוערע תרגסמב ,םילשוריב יזוחמה טפשמה תיבב
!?הלאכ םירבד רמול זעמ ינודא ךיא :זא התייה םיטפושה תבוגת .הרובעתל
ןיתממ ינאו ,ךכב םיריכמ רבכ םתא םג םויכ יכ חמש ינא ,םכדובכ ,ןכבו
.תולצנתהל
הרובעתה-יטפוש וירבחל ארוק יזוחמ טפשמ תיב לש טפוש םג רשאכ
טפושה יכ ינששוח לבא ,ןיינעמ שודיח ךכב שי - הזה בצמה דגנ "םמוקתהל"
הנפת ךל .תגלפומ תויביאנ הליג ,ולש הלימ לכ לע םותחל ןכומ ינאש ףא ,ןמזורטש
ןיא םשאנה-לייחל וב בצמה דגנ "םמוקתהל" העצהב םייאבצה טופישה-יניצק לא
טופישה-יניצקל עיצת ךל ."דקפמה ,ןכ" רמול תקפקופמה תוכזל טרפ ,תויוכז
םע ,הרהזא תחת וא העובשב תויודע תייבג םע ,ךירצש ומכ םיטפשמ להנל
עיצתו ךל .'וכו םשאנה-תבוטל-קפסה ןורקע םע ,ןועיטה-תוכז לע האלמ הדפקה
קלח .םהמ הצור התא המ וניבי אל וליפא םה :םייאבצה טופישה-יניצקל תאז
לייח םיסינכמ םהש ךכב הנידמה-ןוחטב תא םיליצמ תמאב םהש םינימאמ םהמ
-סרוק ורמג ישוקב .הזמ םינהנ טושפ םהמ קלחו ,תועדצה ללגב רהוסה-תיבל
...!לארשיב םיטפוש ושענ רבכו ,םיניצק
-טפוש לש ויפמ ,שממ ןויזופמיס ותואב ,ןתינ "וקה-יטפוש" לש םתשיגל זמר
אוה ןכא םא ,העתרהה-תכרעמב תובישח שי ריהמה ןוידל יכ ןעוטה הרובעת
םע ?ןורוד טפושה דובכ ,"תרדוסמ הרוצב" הז המ ."תרדוסמ הרוצב" להנתמ
םניאש םילוקוטורפ םע !?םהידעלב וא ,"םיידי-יפופיכ"ו תויפ-תמיתס
!?םהידעלב וא ,רבד םיפקשמ
ימש קפס ןיא לבא ,תילאטוט העתרה וז ןיא" :בייחתהלמ רהזנ רבודהש ןבומכ
לכו ותיב ינבו אוה ירה ,העונת תריבע עציבש רחאל השולש-םיימוי ןידל אבומש
המכ יפ לפכוי םבילב השינעה דהו ,הבוגתה תוריהמ םצעמ ועפשוי וירכמ
..."המכו
דה" אלא ,תונואתה לש ןתעינמ לע רבדמ אל רבכ הרובעתה-טפוש :בל ומיש
לכו ותיב ינב" לשו םשאנה לש םבילב היהיש "המכו המכ יפ לפכומ"ה "השינעה
!ינא ימ ועדייש ..."וירכמ
"רדסה תיישע" יכ רמוא ,ליעל ונאבה רבכש םירבדה חורב ,ןמזורטש טפושה
:ףיסומו .הרובעת יניינעב הטיפשה לש "תוילהנימ"ה תא הרימחמ קר תאזה

ךכל תובישח ןיא םג .תובישח לכ ןיא ויתונעט תא ןועטלו בצייתהל םשאנל ןתינש הדבועל"
לוכי הרטשמ ןיצק ינפב תילהנימ הליספ לע ןוידב םג ירה .רוערע תוכז ול שי הז ךילהבש
."?טפשמ והז ךכ םושמ םולכ .רוערע תוכז ול שיו ויתונעט ןועטל דושחה

יתבב השענה לוועה תאש ,('ט-'ח םיקרפ ,ןושאר רעש) ונדמע רבכ ךכ לע םג ,ןכאו
תיב אל יכ םש וניאר .ןקתלמ הרצק רוערעה-תואכרע לש ןדי הרובעתל טפשמה
"םיגירח"ה לע רבגתהל םילגוסמ ןוילעה טפשמה תיב אלו ,יזוחמה טפשמה
תוועמה תא ןקתל ןוילעה טפשמה תיב לוכי רבכ םאו ,ןיול בד טפושה רביד םהילע
דומעת .ןכ תושעל םירחאמ הפצמ התאש ינפל ,ךמצעל רוזעת התאש אוה יאנתה -
לכ יכ דיפקת םגו ,טפושל ךראווצ טישות אל ,תוכומנה תואכרעב ךיתויוכז לע
הרק םנמאש יפכ ,"ןוילעל תכלל המ םע" ךל היהי - לוקוטורפב םשריי ןכא רמאנה
.('א קרפ ,יעיבר רעש) תינוריעה ךרדה ןיינעב ,ליעל ונחתינ ותוא הרקמב
,הרובעתה-יטפושב ןומא-יא העיבה תסנכה יכ ונל "הלגמ" םג ןמזורטש טפושה
וליפא" .לעופב-הליספ ישנוע ליטהל םתוא הבייחו םתעד-לוקיש תא הליבגהש ךכב
..."הרובעת יטפשמב אל ךא ,תעד לוקיש טפושל שי יאנת-לע-רסאמ תלעפהב
רוזגלו ,בשחתהל רתומ ,תומייוסמ תוביסנב ,םיחצורב וליפאו ,םיסנאבש הז
בייח םימעפל םש ,הרובעתה-טפשמל דוגינב) ספאל-םיפאושה םישוע םהילע
דומענ דוע ךכ לע םג - (ונופצמ-וצמ בייחתמהמ רתוי רומח שנוע רוזגל טפושה
ןומא-יא העיבה" תסנכהש העיבקה לבא ,(ןלהל ,'ג קרפ ,המחלמ רסומ :האר)
םניאש םיטפוש הפידעה הליחתכלמ איה :קייודמ אל הז - "הרובעתה-יטפושב
ומצע קוחה ןכותמו .קוחב תאז העבקו ,תעד-לוקיש לש טידרקלו ןומאל םייואר
לש תוילאטנמ רתוי הלגמ התאש לככ ,"ןטק שאר" רתוי התאש לככ יכ הארנ
.הרובעת-טפושכ תסנכה יניעב התא ףידע ןכ ,למיג-ןיש
לש המקנה תושירדל םיענכנ דחא דצמש ,ןמזורטש טפושה דמע הילע העפותה
ומרגש םישנא ןידל ללכ םידימעמ אל ינש דצמו ,"םוהילע" עבותה ,רוביצה
הרז אל איה םג - תונכוסמו תורומח ןה ורבענש תוריבעה רשאכ םג - תונואתל
לש םג) "םיידי יפופיכ"ו "ןועיטה-תוקסיע" תשרפב דוע הילע ונדמעו ,ונל
:(העיבתה

קבאמב םרוגכ ,הרובעתה-טפשמ לש ומויק םעט :"הסוכמ יתלב" ראשנ דחא ןברוק קר"
ינשה דצהמ לבא ... "קיספ" לכ לע ןידל דימעהל םישקעתמ דחא דצמ ... םיכרדה-תונואתב
רעש) "םיכרד-תונואתל ומרגש תוריבע לע וליפא .תמאב-םירומחה םירבדה לע םירתוומ
.('ה קרפ ,ןושאר


לגלגה תא יתאצמה ינא אל

םג יכ חינמ ינא .םתוא הליגש אוה ינא אלו ,בר שודיח םושמ םירבדב ןיא רומאכ
לכב לבא ,הזה ןיינעב םישודיחה-שדחמ לש רתכל-ןעוט וניא ןמזורטש טפושה
םתעדל יתנוויכ םאו .חבושמ הז ירה - ףרטצמה לכו ,םיעמשנ םירבדהש בוט תאז
.חמש טלחהב ינא ,ינממ םילודג לש
ךירצש ימ .םה-םמוקמב םהל םחו םהל בוט :וממוקתי אל הרובעתה-יטפוש לבא
טישוהלמ לודחל ךירצ התא .יחצנה לזאזעל-ריעשה .גהנה ,התא הז םמוקתהל
רידגהש יפכ ,"ןוסא הטיממה ,תעדה-תחסה"ל עייסלמ לודחל .טפושל ךראווצ תא
םג ,םגלט השמ טפושה - ןויזופמיסה ותואב - הרובעתה-יטפשמב השענה תא
.ביבא לתב יזוחמה טפשמה תיב טפוש אוה
."הארקה"ה תבישי :הרובעתה-טפשמ לש דחא םצמוצמ רזגימב ןודנ הז םוקמב?"הארקה" תאז המ

תא םשאנה ינזאב אורקל טפשמה תיב לע ילילפה ןידה רדס קוחל 143 'עס יפל
:הרורב ךכל הביסהו ,"ךכב ךרוצ האר םא" ,ונכות תא ול ריבסהלו ,םושיאה בתכ
תוהמ תא ןיבמ אוהש ילב ,עשרוי ףאו ,ןידל םדא דמעוי יכ תעדה לע הלעי אל
."הארקה"ה לש תירקיעה הרטמה וז .ודגנ תומשאהה
תא גיצהל וא ,תודבועהמ קלחב תודוהל םשאנל רשפאל :הרטמ דוע הנשיו
לוהינ תא וילע לקיש וא ,ול רוזעי הזש בשוח אוה םא .ךכב ץפח אוה םא ,ותסריג
םשאנ .(תולדבה יפלא ףלא לידבהל) קוינאימד טפשמ תא ,לשמל ,ולט .טפשמה
עוציב ןוועב ,םהירזועו םיצאנב ןיד תיישעל קוחה יפל ןידל דמעוה ,עודיכ ,הז
.האושה ןמזב ,הקנילברט הנחמב המחלמ יעשפ
אוה ."תילאטוט" הריפכ .תודבועה לכב רופכל קוינאימד היה יאשר םשאנ לככ
היה אל הקנילברט הנחמ יכ ,הארבנ אלו התייה אל האושה יכ ןועטל היה יאשר
,ןכ השוע היה אוה ול .האלה ןכו ,האלה ןכו ,ינלוח ןוימד לעב לש האצמה אלא
לבא ,לכה תא חיכוהל תבייח התייה העיבתהו ,רבד ודגנ ןועטל יאשר היה אל שיא
"ללדמ" ףאו ,וירוגינס תא שיתמ ,הנגהה לוהינ תא ,םשאנל ,ול רקיימ היה רבדה
ויפל ,ולש הנגהה וקל עגונה לכב טפשמה תיב לש ותונלבס תאו ירוביצה ןיינעה תא
.רחא והשימ היה "םויאה ןאויא"ו ,םוקמ ותואב היה אל ללכ אוה
הארנש יפכ ,לעופב לבא ,"הארקה"ה לש תוירקיעה היתורטמ ,אופיא ,ןה הלא
.רוביצה תא "רטרטל" ידכ הז ןיינע לצונמ ,(המחלמ רסומ :'ג קרפ) ןלהל טוריפב
.ןנוגתהל קשחה תא ונממ איצוהל ידכ
רפוכ אוה יכ טפשמה תיבל עידומ היה ,הרובעת תריבעב םשאנ רשאכ ,רבעב
העיבתהו ,תוחכוהה תעימשל הבישי דימ עובקל םיגהונ םיטפושה ויה המשאב
ודיצמ רשא תוארוהה תא ןויעב ארק אלש ימ .הידע תא איבהל הכירצ התייה
הווקתב ,המשאב רפוכ אוהש עידוהל ידכ טפשמה תיבל אבו ,ספוטה לש ינשה
:העתפהב ...אלא ,ןידב אל לבא ,םנמא הכוז ,ותוא הכזיו ול ןימאי טפושהש
.תוחכוהל החדנ ,בוט ול רמא טפושה
,ותבוח תא אלממ אוה הזכ הרקמב .טפושה לש וזכ תוגהנתהב בבר לכ ןיא
,הדובע םוי דוע דיספהל ,םשאנה תניחבמ ,לבא ,תושעל ךירצ אוהש יפכ קוידב
,"רבשיי" םשאנה ,םירקמה בורב ,זאו ,ידמ רקי תצק הז ,םיקחרממ אובל
ינא זא ,הדובע םוי דוע דיספהל לוכי אל ינא ,טפושה דובכ ,בוט :רמאיו
...הדומ
רשאכ המשאב-הריפכה לע דומעל תויאדכה ,םשאנה תניחבמ ,תתחופ רתוי דועו
,ןאכ םהילע רוזחל םעט לכ ןיא רשא ,םיעודיה םיזמרה לכ תא ול "זמור" טפושה
טפושה יכ ותוא וריהזה רשא ,הנוכשב םירבחה לש תורהזאהו םירופיסה םגו
.םהלש תא םישוע ,רטושל דימת ןימאמ
.ןנוגתהל םתוכז לע ודמעי רשא םימשאנה םיטעמ הזכ בצמב
שקיב רשא םשאנ :"תפסונה הארקהה" דסומ תא וגיהנהו - םיטפושה תאז ואר
רטרטל ."הארקה"ל בוש ונימזהו טפשמה תיב רזח - תוחכוהב ןוידל ונימזהל
.ןנוגתהל קשחה תא ול איצוהלו ,ותוא
.יתוא םילאוש ,תושעל המ
תואמ לש שיבמה דמעמהמ קמחתהל .יתבושת תאז - "הארקה"המ קמחתהל
,"תפסונ"ה הארקההמ םגו ,העשה התואב ,םויה ותואל םינמזומה םימשאנ
ידכ האב אל ,רומאכ ,איה םג לבא ,"דבלב" תורשע המכ לש םורופב רבכ איהש
תא עבוקו הכלהכ גהונ טפושה וב הרקמב וליפא .ךתוא רטרטל ידכ אלא ,ךעישוהל
זא םג - ליעל רבסוהש יפכ ,םשאנה לש תידגנ-הריקח אלל תוחכוהל קיתה
ללכ ךרדב לבא ,הב ךורכה לכ לע ,טפשמה לש תפסונ הבישיב קוזינ אצוי םשאנה
.ךכב רמגנ אל הז
רפוכ התא םאה :יתרטשמה רקוחה אוה היה וליאכ ,ותוא לואשל ליחתמ טפושה
?...הזב םגו ...הזב םגו ...הזב םג
ןחלוש לע הירעו םוריע םשאנה תא "טישפמ" ,השעמל ,טפושה :רוציקב
תורמל ,ולש הנגהה וק והמ קוידב רורבש דע ,ברעו-יתש ותוא רקוח :םינוידה
איבהל המייס העיבתה וב בלשל דע ןיטולחל קותשל ,םשאנל ,ול ריתמ קוחהש
- אוה הצר ןהילע רשא תולאשה לכ לע טפושל הנע רבכ םשאנהש ירחאו .הידע תא
איצוהלו ,"הנגה אל תאז" :םשאנל רמול דואמ ול לק ,הבושת לבקל - טפושה
.המשאב-האדוה ונממ
רקוח טפושה ןהב ,רתוי וליפאו ,תוקד רשע לש "תוארקה" םעפ אל םיאור
תא דדחמ התא ןהב "תוארקה" .ןיד ךרוע י"ע גצוימ וניאש ,םשאנה תא תוכורא
תאזה הריקחה םא תעדל חילצמ אל תאז לכבו ,תונטנאה לכ תא ףלושו ,ךישוח לכ
איצוהל ךלוה אוהש וא ,"הרהבה תולאש" רדגב איה - טפושה לש ותניחבמ -
?המשאב האדוה םג םשאנהמ
עבותה לא הנפ טפושה רשאכ ?רבע רבכ העשרהה בלש יכ ספות התא יתמ
לש בלשל רבעמו ,העשרה אוה השוריפש הלאש ,"?שרוד התא המ" :הלאשב
.שנועה ןיינעל ןועיטה
.יקוח-יתלב םג אלא ,האנ אל קר אל הז
ירחא וא ותאדוה יפ לע םא ןיב ,םשאנה תא עישרהל טילחמ טפושה רשאכ
.עשרוה אוה יכ עדיי םשאנהש ידכ ,ןידה-תערכה תא אורקל וילע ,טפשמה תעימש
םג לבא ."... םויה ,יבמופב עדוהו ןתינ" רמוא טפושהשכ םיעמוש ונחנאש המ הז
םצע אלו ,שנועה הבוג קר אוה ארוק טפושהש המו ,הרוק אל ללכ ךרדב הז
ןיאש קר אל הרובעתה יטפושל לבא .ךילהב יאמצעו דרפנ קלח איהש - העשרהה
,(ונידב עשרומ םשאנהש העיבקה תא ונייהד) ןידה-תערכה תא םג אורקל ןמז
יתידוה אל ,ודובכ ,עגר-עגר :דיגי םשאנהש ,הארנכ ,םיששוח םג םהש אלא
...רחואמ רבכ הז רשאכ קר רבדה תא הלגי םשאנהש םיפידעמ םה !המשאב
,תועודיה תוזימרה :תורחא תועפות תמועל הצק-ספא ןיידע םה הלאכ םירבד לבא
...ונדמע רבכ ןהילעש תולוחה-תוערה ראשו "םיידיה יפופיכ"
,המשאב הדומ וניאש רמול ידכ טפשמה תיבל אב רשא ,םשאנהש איה האצותה
ךכ רחאו" ,האבה הבישיל הידע תא איבהל ליאות ,"דובכה לכ םע" ,העיבתהשו
ירחא ,'וכו ,לודג סנק םע דחיו ,ולש הגיהנה-ןוישר ילב התייבה רזוח - "רבדנ
.הליחתכלמ ןווכתהש המל דוגינב ,המשאב הדוהש
ןדבוא לש "טוש"ה םאש םושמ ?"הארקה"ה בלש תא רובעל חילצה אל אוה עודמ
"םיריבסמ" .םיפסונ "ףופיכ יעצמא" וראשנ ןיידע ,וילע דבע אל הדובע-םוי
וא רסאמב וילע םימייאמ ,המשאב ותריפכ תורמל עשרוי םא ול יופצ המ םשאנל
הבישיב םג ךכל ףסונבו - טפשמה תואצוהב ובויחב ,טפשמה תיב ןויזב לע סנק
..."הארקה" דועל ,תפסונ
הנעטה תא - קדצב אלש וא קדצב - הז-דגנכ-הז תולעהל םיברמ ןיד-יכרוע
םה רקיעב ."טפשמה יכילהב הערל שומיש השוע ירבח" :שומיש בורמ הקוחשה
...תויניינעה תונעטה לכ םהל ורמגנ רשאכ הב םישמתשמ
- "טפשמה יכילהב הערל שומיש" רבדב הנעטל קודיצ ,תאז לכב ,םייק םא לבא
.ךכל רתויב תקהבומה המגודה אוה "הארקה"ה דסומ


היסורב ומכ

תררושמ ,הייקסנישוטאר הניריא לש הרופיס תא איבמ 26.12.86 םוימ בירעמ
הבתכ ךכו .היריש לעו היתועיד לע רסאמ תונש המכל הנודנ רשא היסור
:תררושמה

רמוא המ ,ילש הריקחב
הכרד לומ דומעל ,רבדל ינוצלאי םא
- הנידמה לש
,יפוג תובחסב ,תמליא ,תשרח
,תוומ דע טעמכ הלובח
.ילא ,ילא ,וה

,היסורב רשאמ רתוי בוט אל בצמה ,הארנכ ,ונלצא הרובעתל טפשמה יתבב
?תושעל המ :איה הלאשהו
ינא .ךמצע לש ןיד-ךרועל ךתוא תושעל ודעונ אל םויה איבמ ינא םתוא םירבדה
תרגסמב .ךתוא עיתפהל םילוכי דימתש םושמ ,דבל םתוא תושעל ץילממ אל
.הפורת הל םידקהלו ,הכמ לכ תוזחל רשפא יא וז תמצמוצמ
תתלו ,"הארקה"ה תבישי תא ךל ךוסחל איה םעפה המישרה לש הדיחיה הרטמה
- "הארקה"ל תכלל ךירצש ךל דיגי ךלש ןידה ךרוע םא לבא ."עקר רמוח" תצק ךל
דציכ עדוי םג אוהו ,ךלש טפשמה תואצותל יארחאה אוה .ול עמשיהל ךירצ התא
.םירקמה ללכמ יפיצפסה הרקמה תא ןחבאל
ךל רמול לוכי אל ינא ."תיטקאט"ה המרב תויטפשמ תוצע תתל ,וז תרגסמב ,השק
.הלאה םירבדה תא ארוק אוה םג ירהש ,יתרטשמה עבותה תא עיתפהל דציכ ןאכ
לכו םיטפושה לכ םא יל תפכא אלו ,רשפא םג רשפא "תיגטרטסא"ה המרב לבא
םהש הצור ינא :ךפיהל .תאזה המישרה ירחא עדת התאש המ תא ועדיי םיעבותה
.ועדיי


םיענ אל

וב ,"טפשמה תיבל םשאנה תעדוה" יורקה ,ח"ודה לש חפסה תא חלוש התא םא
:הלאמ תחא תורקל הלוכי ,תודבועב הריפכ לע עידומ התא

.תויהל ךירצ םנמאש יפכ - "תוחכוה"ה תבישיל ןמזומ התא .א
,תאזה העפותה לעו - ךמצעמ עונמל תיצר התוא "הארקה" התואל בוש ןמזומ התא .ב
.ןאכ ןודנ ונחנא ,רקיעב
ךלוהש וא - םושר ראודב ותוא תחלש םא וליפא - טפשמה תיבל עיגמ אל ךבתכמ .ג
העדוה" התייבה לבקמ התאו ,המצע טפשמה תיב תוריכזמב "תונחלושה ןיב" דוביאל
.םיענ אל ."ןיד-רזג לע
הז הרקמב םגו ,תחלשש "םשאנה תעדוה"מ ומלעתהב ,ךינפב אלש ךתוא ןד טפושה .ד
.םיענ אל הז םג ."ןיד-רזג לע העדוה" ךתיב לא לבקמ התא


?תושעל המ

ידכ ,דעומב טפשמה תיבל אוב .ךתרטמ תא תגשה - "תוחכוה"ל הנמזה תלביק םא .א
םהיפמ תוארהל תוסנלו ,םתוא רוקחל ןכומ היה .הידע תא האיבמ העיבתה תא עומשל
- תויודע איבהל ךל םג היהי רתומ העיבתה תויודע םותב .תושלח םהיתויודע המכ דע
.םירחא לש וא ךלש
ןיסח התא ,ןלהל רבסומכ גהנת םא .הנממ םלעתה - "הארקה" דועל הנמזה תלביק םא .ב
.ךינפב אלש העשרה ינפמ
ץראב םייזוחמה טפשמה יתב לכ וקספ רבכו ,"טפשמה תיב ןויזב" םושמ ךכב ןיא ,אל
,הפיחב יזוחמה טפשמה תיב וליפא ."תוחכוה"ה תבישיל ןמזות יכ תופצל יאשר התא יכ
ותעיבקמ גוסנ - "תפסונה הארקה"ל םשאנה תא ןמזל הבוח הנשי יכ עבק רבעב רשא
יתב לש םיטפוש 25 -כ :אוה ,םירבדה לש םתביתכ םויל ןוכנ ,"תוחוכה יסחי"ו ,וז
.הזה "דסומ"ה דעב 3 ,"תפסונ"ה הארקהה דגנ - םייזוחמה טפשמה
אל וז םא ןיב - "םשאנ תעדוה" תשגהש תורמל ,"ןיד-רזג לע העדוה" התייבה תלבק םא .ד-ג
יכ ךתוא ןדש טפושהמ שקבל יאשר התא - הנממ םלעתה טפושהש וא הדעיל העיגה
טפשמה תיבב .יזוחמה טפשמה תיבל רערעל ץילממ ינא לבא ,ןידה-קספ תא לטבי
דימת אל ןידה-קספ תא ןתנש טפושה וליאו - לטובי ןידה-קספ יכ ךל חטבומ יזוחמה
רבדה ךא ,תרחא הביס ילואו ,"ויפכ ריצי"ל תדחוימ הבהא ול שי ילוא .ולטבל םיכסי
.קדצ תושעל רשאמ ,"תיחדנ השקבה" םילמה יתש תא בותכל לק רתוי .רורב אל


םה-םבנז ירחא םיפדורהו ,"תפסונ"ה הארקהה

אוה .ח"ודה תא םשורש רטושה ידי לע עבקנ "הארקה"ה תבישיל ירוקמה דעומה
אל ינא .ךל "רכומ" אוה הלא תאו ,םידעומ לש "יאלמ" הרטשמה תנחתב לבקמ
תיב עובקל רומא והשלכ טפשמ חתפיי וב דעומה תאש םושמ ,יקוח הזש חוטב
.תדרפנ השרפ וז ךא ,הרטשמה אלו ,טפשמה
ןימזהל טפשמה תיב רומא ,המשאב רפוכ אוהש טפשמה תיבל עידומ םשאנה םא
םשאנה תא םינימזמש םיטפוש םנשי ןיידע וניארש יפכ ,לבא ,"תוחכוה"ל ותוא
.טפושה לש סומעה ונמוי תא "ללדל" ידכ לכהו ,"תפסונ הארקה"ל
?הרובעתל טפשמה תיבב סמועה לע רבדה לקמ תמאב םאה
.אלש חוטב ינא
רעש האר) התוכיאב אלו "הפיכא"ה תומכב םה הינייעמ רקיע ,עודיכ ,הרטשמה
תמישרמ תיחפהל חילצמ טפושהש קית לכ לע ןכלו ,(מ"עב םיפכואה :ינש
-המכ וילע "סימעת" הרטשמה ,תוחכוהה בלשל עיגהל םירומא רשא םיקיתה
אוה םא םג .אוה-ובנז ירחא ףדור ומצע תא אצמיי טפושהו ,םירחא תוח"וד המכו
הרטשמה - קיתו קית לכב עקשומה ןמזה-ךשמ תא זוחא םיעשתב רצקל חילצי
ויהי אל הרובעתה יטפוש לכ לש םהינמוי דוע לכ טוקשת אלו חונת אל
עודמ ןיבהל יתחלצה םרט ,יתונוועב ,ינאו ,המידק םישדוח המכל "םימותס"
אל ילוא ,אלימ - קדצה תיישע .הרטשמה לש הלילח יפל דוקרל םינכומ םיטפוש
עורכל םינכומ םה עודמ :םמצע םהל עגונש המב לבא .הילע ךכ לכ םהל תפכא
!?םהילע םיסימעמ םירטושהש סמוע לכ תחת
יקית תואמ שמח דחא הדובע םויב "רוגסל" ףידעמ הרובעתה טפוש יכ ןכתיי
עדת ךל .יעוצקמ ןיינע םהב שי רשא םיקית השולש-םיינש רשאמ "תוארקה"
.טפוש לש ובבל תונופצ
,פיצנירפה תא וספת רשא הרובעת יטפוש רבכ םנשי יכ קופיסב ןייצל קר רשפא
הז םג לבא ,קיפסמ אל דוע הז ילוא .הרטשמה לש אלו ,םהלש בצקב םידבוע םהו
.והשמ
.הילע רערעל לוכי אל התא :תאזה "תפסונה הארקה"ה םע תפסונ הייעב םג שי
םיניינעב םייניב-תוטלחה לע רוערע שיגהל רשפא יאש עבוק טפשמה יתב קוח
ךל תיארנ אל םייניב-תטלחה םא .הזכ רבד ןיא .תושרב אלו ,תוכזב אל ,םיילילפ
-קספ לע רוערעה םע דחי הילע רערעלו ,טפשמה ףוסל תוכחל ךירצ התא ,הנוכנ
ןמזה תא ךל ריזחי אל שיאו ,רערעל המ לע ךל ןיא אליממ - תיכוז םא .ולוכ ןידה
הבישיל תנודינש ךכ לע ?רערעת המ לע - רערעל ךנוצרבו תעשרוה םאו .דובאה
!?תרתוימ תחא
ןודל טפשמה תיב יאשר םהיפל רשא ילילפה ןידה רדס קוחב םיפיעס המכ םנשי
הדוה וליאכ םשאנה תא תוארל םג רתומ םימייוסמ םירקמב .וינפב אלש םדא
תרירב"כ םיעודיה הלא - םירחא םירקמבו ,ושנוע תא רוזגלו ועישרהל ,המשאב
ינפל קיתה תא איבהל םיכירצ אל וליפאו ,"יטמוטוא טפוש" אוה ןמזה "טפשמ
.טפושה
םיצורשכ .םושיאה בתכ תא ןיבמ התא םא תפכא אל שיאל הלאה םירקמה לכב
רשאכ ?ךל "גואדל" םיליחתמ יתמ ...ךיתויוכזל םידרח ךכ לכ אל - ךילע "תדרל"
קר אל אוהש ךכ ידכ דע ךיתויוכזל אנקמ טפושה םואתפ !ןנוגתהל הצור התא
-בתכ תא ךל אירקי ןכא אוה "הארקה"בש אלא ,תדרפנ הבישיל ךתוא ארקי
אוה דרפנב הלימ לכ לעו ,ךל אירקי אוה הלימב-הלימ !אירקי ךיא דועו - םושיאה
בורמ ךתעדמ אצת התא ףוסב .הלימ התואל ךתבוגת המ ,טאל-טאל ,ךתוא לאשי
!"ךיתויוכז"ל טפושה לש הגאד


NO MORE

דגנ דורמל ןיקתה להנימהו רואנה רטשמה ,היטארקומדה ירחוש לכל ארוק ינא
.ושעי יכ הרובעתה-יטפושל עיצה ןמזורטש טפושהש המ תושעל .הזה בצמה
- "הארקה"ל עיפומ ךניאו המשאב-הריפכ לע טפשמה תיבל עידומ התא רשאכ
טופשל יאשר טפשמה תיב .ךתוא רטרטל טפשמה תיב לש ותוכמס תרמגנ ןאכ
"םשאנ תעדוה" רסמ אל אוה םא קר המשאב הדוה וליאכ ותוא תוארלו םדא
טפשמה תיב יאשר הזכ הרקמב .(ילילפה ןידה רדס קוחל (1)(א)240 ףיעס) ל"נכ
תיב תבישיל ןמזוה אוהש - ףלא :םיאנת ינשב ,וינפב אלש םג םשאנה תא ןודל
תא תווהמה תודבועה לכ תחכוהל םידע איבת העיבתהש - תיבו ,טפשמה
.הריבעה
,המכח תישאר ,ךילע - המשאב תודוהל ןיינועמ ךניאו ,ח"וד לבקמ התא רשאכ
,ח"ודה לש חפסה לע תויהל הלוכי העדוהה .תודבועב הריפכ לע העדוה חולשל
:הז חסונב ,בתכמ חולשל ץילממ ינא .יחרכה אל הז לבא

דובכל
...ב (הרובעת) םולשה טפשמ תיב
...'סמ ןידל הנמזה :ןודנה
:הזב עידומ ... העשב ... םויב ןידל יתנמזוהש ,... ,מ"חה ינא
.יל רורב אוהו ,םושיאה-בתכ תא יתארק יכ .א
.םושיאה-בתכבש תודבועה לכב רפוכ ינא יכ .ב
. . . . . . . . . . . . . . המיתח . . . . . . . . . . . . ךיראת

!שפנ לעוג .העורג תירבע וז ."טפושה דובכ דובכל" בותכת לא :תיטפשמ אל הרעה
קלח לש םתעדל ,הז ךרוצל הרשכ הניא "תילאטוט הריפכ" יכ ררבתנ הנורחאל
"תוניסח"ב הכזתש ידכ תודבועה "תצקמ"ב תודוהל שי ןכלו ,תוחפל ,םיטפושהמ
הנושמה הנקסמל עיגה ביבא-לתב יזוחמה טפשמה תיב .ךינפב אלש העשרה ינפמ
הריפכהש דועב ,קוחה תושירד לע הנוע "תילאטוט טעמכ"ה הריפכה יכ
הניא איה אקווד - רתוי הקזח תויהל הכירצ התייה ,הכלהל ,רשא ,"תילאטוט"ה
ובשיש םיטפושה תשולש לכ - טפשמה תיב ...הבותכ איה הילעש ריינה תא הווש
ללגב ןכ תושעל ץלאנ ומצע האר ךא ,הילא עיגהש האצותה תא בהא אל - ןידב
.םיפיעסה דחא לש חלצומ-אלה וחוסינ
:ופיסוי ןירדהמה ןכל

םושרש יפכ) ... גוסמ אוה (ח"ודב םושרש יפכ) ... 'סמ בכרהש ךכב הדומ ינא .ג
.(ח"ודב

הנגהה-וק תא ףושחל ךתוא האיבמ הניא רשא תרחא "קיטסאלפ תדבוע" לכ וא
."תצקמב הדומ"ה רדגל ךתוא איבהל ידכ הקיפסמ ךא ,ךלש
:תפסונ הקספ ףיסוהל לוכי התא - המלש ךתכאלמ תושעל הצור התא םא

קוחל (1)(א)240 ףיעס תוארוהל טפשמה תיב 'בכ לש וביל תמושת תא הנפמ ינא .ד
.ילילפה ןידה רדס

תא זיגרי אוה יכ ןכתיי :ץוחנ ירמגל וניא 'ד-ו 'א תואקספב רומאה השעמל ךא
בתכ תא ךל ריבסהל" ידכ תדרפנ הבישיל ךתוא ןימזמ תמאב אוה םאה) טפושה
ךכיפל .(!?ילילפה ןידה ירדס תא ותוא דמלתש ללכב התא-ימ-המלו ?"םושיאה
- הכלהכ ןבות אלש יאדוול בורק רשא - טפשמה תיב יפלכ תוניגהה לע רתוול ףידע
ןוגכ ,תובישח תרסח ,תחא הדבועל טרפ ,תודבועב רפוכ התאש ךכב קפתסהלו
יזוחמה טפשמה תיב לש ןיד קספב) "יטרפ גוסמ אוה 34-567-89 רפסמ בכרה"ש
.(יפוד לכ ןיא ךכב יכ רמאנ עבש ראבב
,הנושארל םסרפתנשכ הזה רמאמה תא ארק הרובעתה-טפוש יכ רורב םוקמ לכמ
אוה םאו ,ארק רבכ אוה ךדיב תעכ קיזחמ התאש רפסה תא םג יכ חינהל ריבסו
!םהילא סחייתהל הצור וניא אוהש ןמיס - ךירבדל סחייתי אל
תא ריכמ אל התא םא .הריסמ רושיא םע םושר ראודב חולשל שי בתכמה תא
-רושיא לש "הייולג"ה לע .ןיינעב ךל רוזעל חמשי ראודה דיקפ ,תאזה הרודצורפה
תא ךל ריזחהל עדיי ראודהש ידכ ,ךתבותכ תא דחא דצב םשור התא הריסמה
.טפשמה תיב לש ותבותכ תא - ינשה דצבו ,לבקמה י"ע םותח אוהשכ ,רושיאה
,הריסמ-ירושיא המכו-המכ הרזח לבקל לולע התא ןאכ רומאה יפל גהנת םא
דיל םושרל יוארה ןמ ,קית הזיאל ךייש רושיא הזיא תעדל לכותש ידכ ,ךכיפלו
הריפכ לע העדוה :הרעהה תא ,רחא יונפ םוקמ לכב וא ,טפשמה תיב לש ומש
קתעה ךמצעל ריאשמ התאש ילב העדוהה תא חלשת לאו) ... 'סמ קית ,המשאב
.(הנממ
קיתל עיגמ אל הריסמ רושיא םע םושר בתכמ וליפאש הרוק :קיפסמ אל הז לבא
לש ההובג הדמל עיגהל ידכ ...תוחא ךל ןיאש חיכות ךל - זאו ,טפשמה תיב
םוי ,ךילהתה לע רוזחל ךילע קיתל עיגת ןכא ךלש הריפכה-תעדוהש תורבתסה
.חבושמ הז ירה הברמה לכ .םימעפ עבש ,שולש ,םיימעפ .םימעפ המכ ,םוי רחא
תיב תוריכזמל תשגל ,ןוחטב רתיל ,םג יוצר ,ךממ קחורמ וניא טפשמה תיב םא
תא ךל םיתחיש דיקפהמ שורד .ךרובע קתעהבו ,ל"נה העדוהב דייוצמ ,טפשמה
.תישיאה ותמיתחב םותחיו ,ךיראת םע "לבקתנ" תמתוחב ךלש קתעהה
.ליעל רומאכ ,ךתרטמ תא תגשה - "תוחכוה"ל הנמזה טפשמה תיבמ לבקת םא
אל התא לבא ,ךתוא רוקחל ךישמי טפושה תוחכוהה תבישיב יכ ,םנמא ,ןכתיי
תא איבת העיבתהש ירחא גיצת ךתסריג תא יכ רמול יאשר התא .הנעת
.ןמז זבזבל המלו ,המשאה תא חיכות אל ללכב איה ילוא .היתוחכוה
וניאר רבכו ,טפשמה תיבל אובת לא - "הארקה"ל הנמזה תלביק ,תאז תמועל ,םא
קינעהש תוכז לע רותיו לכה-ךסב אלא ,טפשמה תיב ןויזב םושמ ךכב ןיא יכ ליעל
סמונמ תויהל הצור התא םא ?תויוכז לע רתוול רוסאש רמא ימו ,קקוחמה ךל
חולשל ץילממ ינא - ךדגנ "האבה-וצ" לש האצוה עונמל ידכו - טפשמה תיב יפלכ
:וז חורב בתכמ טפשמה תיבל

דובכל
...ב (הרובעת) םולשה טפשמ תיב
. . . 'סמ ילילפ קית . . . 'סמ ןידל הנמזה :ןודנה
:הזב עידומ . . . םויב הארקהל יתנמזוהש , . . . ,מ"חה ינא
.הארקהב חכונ תויהל יתוכז לע רתוומ ינא יכ .א
.הניעב תדמוע םושיאה-בתכבש תודבועה לכב יתריפכ יכ .ב
.תוחכוהל טפשמה תא עובקל שקבמ ינא .ג
. . . . . . . . . . . . . . המיתח . . . . . . . . . . . . ךיראת

רושיא םע םושר בתכמ :הרודצורפה התואב חולשל שי הזה בתכמה תא םג
אלו .חוטב חוטבש המ .בתכמה ותוא לש - םימעפ המכ - רזוח חולשמו ,הריסמ
טפשמה-תיבל העדוה :בתכמה לש ותיצמת תא הריסמה-רושיא לע םושרל חוכשל
... 'סמ קיתב הארקהה לע רותיו לע
הדעונש הבישיב ךתוא עישרהל זעי אל טפשמה תיב יכ חינהל ריבס הלא לכ ירחא
הז תוחכוה םע ךתוא עישרהל .תוחכוה ילב אלו ,תוחכוה םע אל ."הארקה"ל
עישרהלו ,ךכל הדעונ אלש הבישיב תוחכוה איבהל ןיאש םושמ ,ירשפא יתלב
.ל"נה (1)(א)240 ףיעס רואל ,ירשפא אל הז םג - תוחכוה ילב ךתוא


...םא היהו

יכ עמתשמ ןאכמו ,ךתוא עישרהל זעי אל טפשמה תיב יכ "חינהל ריבס" יתרמא
וא ,טפשמה תיבל ועיגה אל תחלשש םיבתכמה לכש וא .תרחא תורשפא תמייק
לש ןידה-יקספ ללש תא ארק אל םגו ל"נה (1)(א)240 ףיעס תא ריכמ אל טפושהש
םירכוז) טפשמה תיבל ךיתועדוה תא ארק אל אוהש וא ,םייזוחמה טפשמה יתב
םויב םיטפשמ תואמ שמח וא תואמ עברא םילהנמשכ" ?ןיול בד טפושה רמא המ
.(!קדצ לש היישע תויהל הלוכי אל
ךילע ,"ןיד-רזג לע העדוה" התייבה לבקמ התא ,תוריהזה-יעצמא לכ תורמל ,םא
-קספ לוטיב תא םש שקבלו ,ןידה-קספ תא ןתנש טפשמה-תיב לא רשייה ץורל
התאש רוערעב ןידה-קספ ןתמל דע ,ןידה-קספ לש ועוציב-בוכיע - ןיפולחלו ,ןידה
.שיגהל דמוע
לע ךתוא רוקחל יושע טפושה :םייוסמ ןוכיס לטונ התא ,וזה ךרדב ךלוה התא םא
אל םאש ןיבהל ךל ןתונ אוה .ךתשקבב טילחמ אוהש ינפל דוע ,ןמצע תודבועה
ןיבהל ךל ןתיי אוה - ול תינעש ירחא לבא ,ךתשקבל רתעיי אל אוה ול הנעת
שנוע לבקלו ,המשאב תודוהל ךל יאדכו ,שדוחמה טפשמב יוכיס ךל ןיא השעמלש
"ךל רוכזי" טפושה וב רשא ,עגיימה ךילהתה לכ לע רוזחל םוקמב ,תיסחי ךומנ
םשרו ,ךיפמ איצוה אוהש ירחא ,ףוסבלש ןכתיי .תאזה "תונשקע"ה תא
,ךתשקבל רתעיי אל םג אוה ,רוערעב ךל קיזהל םייושעש םירבד ,לוקוטורפב
!ןאכמו ןאכמ חרק תאצי :לבקת אל עוציב-בוכיע וליפאו
תיצר אלש וא ,הריזגה עור תא ריבעהל הרובעתל טפשמה תיבב תחלצה אל םא
- רוערעל רשי ךלת יכ ץילמהל הטונ ,רומאכ ,ינאו - הזה שיבמה דמעמה לא רוזחל
תא שקבל םגו ,ןידה קספ לע רערעל :יזוחמה טפשמה תיב לא רשייה ץור
קר עוציב-בוכיע שקבתש ףידע ,ינונטק אל התאש תוארהל ידכ .ועוציב-בוכיע
ללכ-ךרדב יפסכ שנוע יבגל .הזמ רומח שנוע ,הלילחו סח ,וא ,ןוישרה-תלילש יבגל
ןיא הלאכ םירקמב) ריזחהל רשפא דימת ףסכש םושמ ,עוציבה תא םיבכעמ אל
.(!הדמצהו תיביר
קתעה זוחמה תוטילקרפל ריבעמ אוה עוציב-בוכיע לע טילחי טפשמה תיבש ינפל
תחקל לוכי הזו ,הבוגת םשל ,ךלש עוציבה-בוכיעל השקבהמו רוערעה-בתכמ
הזיתה תא ןחבמל דימעהל יאדכ אל .קפאתהל ?זא דע תושעל המ .השולש-םיימוי
.השולש-םיימוי ללגב האבה
םשאנ םהב םירקמה לכב עוציב-בוכיע םייזוחמה טפשמה יתב לכ ונתנ וישכע דע
ךא ,אבהל םג וגהני ךכ יכ חינהל ריבס .וינפב אלש ןודינ הריפכ-תעדוה חלש רשא
?עוציב-בוכיע לבקת אל םא תושעל המ .םייק אל םלועל 100% חוטיב


...אל םא היהו

םיקולח םינטפשמה םג וב םוקמל .םישקומ הדשל םיסנכנ ונחנא ןאכ
וא ,ןיבמ התאש יפכ השעת - התאו ,תודמעה יתש תא ןאכ גיצא ינא .םהיתועידב
.ךל ץעיי ךלש ןידה ךרועש יפכ
טפושהש בשוח אוה םא ומצעל ןיד תושעל יאשר םדא ןיאש אוה ינושאר ללכ
םאו ,םדו-רשב אוה םג .תועטל רתומ טפושל םג ,תועטל רתומ ונלש ומכ .העט
התא םא .עיגנ הנא - וידיל ןידה תא לוטיי טפשמב חפוק אוהש שיגרמה דחא לכ
לוכי הז םגו - ועט רוערעה תואכרע םג םאו ,רוערע שיגת - העט טפושהש רובס
קלח והז .קדוצ וניא אוה םא םג ןידה תא לבקל ךילעו ,"התוא תלכא" - תורקל
.תנקותמ הרבח םייקל ידכ םימלשמ ונחנא ותוא ריחמהמ
תונמדזהה תא ול תתל ילב םדא ןודל ןיא :ףסונ ללכ ונשי הזה ללכה דגנכ לבא
אוה םגפה טפשמל-הנמזה תלביקש ילב ךתוא עישרמ טפשמה תיב םא .ןנוגתהל
.הרומח תועט לש רדגל סנכנו ,"הליגר" תועט רדגמ אצוי אוהש ךכ ידכ דע רומח
תא הווש אל ןידה-קספ הללגבש תועט .תוכמסהמ הגירח ומכ הרומח תועט
אלש ידכ) וילע רערעל ,םנמא ,יאדכ .הכלהה וז ,ןידה הז :בותכ אוה וילע ריינה
יאשר התא םייתניב לבא ,(ןוישרה תא שדחל דעומה עיגהב תויעב ךל הנייהת
.ןוישר-תלילש ךל קספ טפושה םא םג ,גוהנל ךישמהל
עיפומ אלו ,המשאב רפוכ התא יכ טפשמה תיבל עידומ התא רשאכ יכ וניאר
הבישי עובקל ילב ךתוא עישרהל יאשר טפשמה תיב ןיא ,"הארקה"ה תבישיל
גהנ אל טפשמה תיב םא .העיבתה ידי לע ואבוה ןכא תוחכוההש ילבו ,תוחכוהל
ךכ לכ תועט וזש וא ,רוערעב קר יופירל תנתינ רשא ,"הליגר" תועט וז םאה ,ךכ
?תוכמסמ הגירח ידכ דע העיגמה ,הרומח
טפשמב ינממ םילודג םג .תיעמשמ-דח העיד תווחל ןכומ אל ינא תאזה הלאשב
לקוש התא רשאכ .שדקו האר הזכ רמוא יכ ינא ימו ,הז גוסמ תולאשב םיקולח
תא לוקשל ךילע הלאכ תוביסנב ןוישר-תלילש תלביקש ירחא גוהנלו ךישמהל םא
:הלא לכ
העיד תעבהב ןכתסי אל ,ינומכ ,אוהש שחנמ ינא) ךלש ןידה-ךרוע לש ותעד .א
.(תצרחנ
הגיהנ לע ךתוא ןודי רשא טפשמה תיב םא לוטיל ןכומ התאש ןוכיסה והמ .ב
.ףקות ןיא תמדוקה הליספלש העידה תא לבקי אל הליספה ןמזב
דע יקב תויהל שרדנ וניא יוצמה הרובעתה טפוש ('ג קרפ ,ןושאר רעש) וניארש יפכ
םא הלאשהו ,"הרובעת יניינע" לש קהבומה םוחתהמ םיגרוחה םיניינעב ךכ ידכ
םא וליפא ,"הרובעת לש ןיינע" הניא וז הלאש - אל וא איה תיקוח תמדוק העשרה
!!!הרובעת טפשמב רבודמ
הז ,תוחכוהל הבישי עובקל ילב המשאב רפכש םשאנ לש ותעשרה יכ רובס ינא
לבא .ףקות-רסחל ןידה-קספ תא השועה ,תוכמסמ הגירח רבכ הז ."תועט"מ רתוי
לעש ןוויכו ,תיעמשמ-דחו הרורב הניא הזה ןיינעב םויה תמייקה הכלההש ןוויכ
תא לוטיל םויכ ץילממ אל ינא ,רסאמ ישנוע םג םילבקמ הליספה ןמזב הגיהנ
.ןוכיסה


!טפשמה יתב תא םותסל

תבישי תא וילע ופכאי אלש םשאנה תויוכז לע הנגהב ונקסע הז םוקמב
לע ,'ג קרפ ,ןלהל האר) "םירפוכל הבוח שנוע"כ רידגמ ינא התוא ,"הארקה"ה
.(המחלמה רסומ
שי תילאמרופ רשאכ םג" ,ח"וד שיגהל םיכירצ רבד לכ לע אל יכ רמוא ןיול טפושה
לע תוח"וד שיגהל הכישממ :הלשב הרטשמהו - ולשב ןיול טפושה ."הריבע
."ךכב המ לש םירבד"
לש וז ותעצה תא סינכהל עיצמ ינא (ישש רעש ,ןלהל האר) המרופרה תועצה בלשב
4 ףיעס לש היצפצנוקה תא הרובעתה ינידל ץמאל ,תיתקיקח תרגסמל ןיול טפושה
וליפא ,הריבעל ובשחיי אל "ךכב המ לש םירבד" יכ עובקלו ,ןיקיזנה תדוקפל
ןכ אלמלאש םושמ תאזו ,תרחא וא וז הריבע לש הרדגל םיסנכנ םה ,תינכט ,םא
.תאזה העצהה תא ץמאל תוצר תיללכה העיבתה תאו הרטשמה תא תוארל השק
-תחישב ,םילגוסמ םה .ץחלה תא םהמ לקהל רוביצהמ םיפצמ הרובעתה-יטפוש
תודוהל הז "ללדל" .המשאב-תוריפכה תא "וללדי" יכ ןידה-יכרועל זומרל ,הכשל
-ךרוע חקול וניא המשאב תודוהל הצורש הרובעת-תריבעב םשאנ לבא ,המשאב
:םושיאה לע הבוגת לש ךרד לכמ ענמנ וליפא וא ,המשאב ומצעב הדומ אלא ,ןיד
.המשאב האדוהכ בשחנ ,קוחה יפל ,הז םג
דחא זוחא קר וליאו ,המשאב םידומ םימשאנהמ זוחא העשתו םיעשת יכ חיננ
"לוליד" הזיא לע .ןנוגתהל ידכ ןיד-ךרוע ול חקול (!חוטב אל הז םג) םימשאנהמ
!?ןאכ רבדל רשפא
איה ,רומאכ ,רשא ,הרטשמה אוה טפשמה יתב תדובע תא "ללדל" ךירצש ימ
וניבה רשא הרובעת יטפוש רבכ םנשי .םימשאנה אלו ,תכרעמה תא תמתוסה
ןוכנ-אלה ןוויכב "לוליד"ל םיצחול םהו ,וניבה אלש הלאכ םנשי לבא ,הז תא
.לבחו -
תא םותסל הייושע "ךכב המ לש םירבד"ב התוקסעתה יכ הרטשמל תוארהל ךירצ
םיקסוע םה המכ דע וניביש ידכ תוטלחהה ילבקמ לע ץוחלל ךירצ .טפשמה יתב
לש יצראה הטמב העונתה תקלחמ שאר ,דדח השנמ מ"צנ) רקיעב םוקמב ,לפטב
הרובעתה-יטפשמ לוהינ יכ וניביש .(?ךכמ ונל אצוי המ ךא ,תאז ןיבמ הרטשמה
ותונוכנל לובג שי יכ תוארהל ךירצ .שיבכב תיתרטשמה תוחכונה ןובשח לע אב
םש תא אוושל-םיאשונה הלא לש "םירוטרט"ה תא לובסל ילארשיה גהנה לש
.םיכרדב תוחיטבה
לכל הידע לכ תא איבהל העיבתה תא ץלאל םיכירצ ונחנא תאז גישהל ידכ
רוזחל ,תאזה תוכזה :בגאו .המשאב תודוהל ,ילוא ,ןנוכתמ התא םא םג ,טפשמ
!היתוחכוה תא האיבה העיבתהש ירחא םג ךל הרומש ,ךתריפכמ ךכב
ןובאית הל ןתונ - םילק םייח העיבתל השועש ימ .המשאב תודוהל ץורת לא
.בושו-בוש תאז תושעל

ןיד תיישע :'ב קרפ ,הבשחמל רמוח:ישימח רעש :ךשמהל

קרפה תליחתל הרזחרבחמה    רפסה :ןוישרה תא ךממ וחקי

רצוקמה םיניינעה ןכותל      אלמה םיניינעה ןכותל      םיניינעהו תומשה חתפמ

רתאה תפמ     רעשה ףד