,1989 תנשב רואל אצי רפסה :הרהזא .168 - 149 'מע ,רינ החמש ד"וע לש ורפס ,ןוישרה תא ךממ וחקי ךותמ
.םינוש םיניינעב רבחמה לש ותפקשהב ןהו ,הקיספב ןה ,הקיקחב ןה ,םיבר םייוניש ולח זאמו


רבחמה    רפסה :ןוישרה תא ךממ וחקי

רצוקמה םיניינעה ןכותל      אלמה םיניינעה ןכותל      םיניינעהו תומשה חתפמ

רתאה תפמ     רעשה ףד

'ב קרפ ,ישילש רעש

םיארוקה תובוגת
םיחכוותמל הבושת
ינש רעש
תומרונה

"תישימחה המרונה" - הריצעה תבוח :'ב קרפ

אובמ

ידימלתמ 19 ופסנ וב ,"םינובה" ןוסא ירחא שדוחכ יתמסרפ הלאה םירבדה תא
-תגהנ םג םהב ,םיוולמ-םירגובמ השולשו ,לויטב ויהש ,הוקת חתפב רנרב ס"יב
לזרבה תליסמ תא הצחו רפע ךרד לע עסנ סובוטואה .ל"ז בודיוד תור סובוטואה
החינהבו ,שגפמה ינפלש "רוצע" רורמתל התייצ תגהנה .םינובה בשומ דיל שגפמב
.עודי ךשמההו ,הליסמה תא תוצחל הלחה - הייונפ ךרדה יכ
םהיתובוגתו ,םירבדה לע הקיתשב םיארוקה ורבע אל ,חינהל היה ןתינש יפכ
.םיחכוותמל יתבושת ןכו ,ןה םג תופרוצמ
םושב הזה רמאמה תא ןקתמ אל ינא ,םת אל ןיידע רטקה גהנ לש וטפשמש ןוויכ
ךומס םיברב ומסרפתנ רשא תודבוע לע ךמתסמ קר ינא .השדח תיתדבוע הלאש
.דבלב תויביטמרונ תולאשב אוה ןאכ ןוידה לכו ,המצע הנואתל


"םינובה" תנואתו הריצעה תבוח

חכמ וא ,"רוצע" רורמתה חוכמ הריצעה תבוח .הריצעה תבוח תא םישאמ ינא
םתייצח ינפל סובוטוא תריצע ןוגכ ,הריצע תובייחמה תורחא תויפיצפס תונקת
.תבכרה יספ לש
ךכב המרגו ףכה תא עירכהש םרוגה התייהש ךכב ,הריצעה תבוח תא םישאמ ינא
."םינובה" בשומ דיל סובוטואה ןוסאל
וז הנואת יכ יאדוול בורק - הריצעה תבוח אלמלא :הדעו םע לבק רמול זיעמ ינא
.תורחא תובר תונואת ןכו ,תשחרתמ התייה אל
,התוא םימייקמש ימ תאו ,תאזה הבוחה תא ואיצמהש ימ תא םישאמ ינא
אל קלחל תוירחאבו םיכרדב תוחיטבה םש לש אוושל-ותאישנב ,תוירבה תאנוהב
.םיכרדב לטקה ןמ לטובמ
לש טלחומה הלוטיבל תושעל ,ול רקי םיכרדב תוחיטבה ןיינעש ימ לכל ארוק ינא
.ןלשר גהנל ,וחרוכ לע ,גהנ לכ תכפוהה הבוחה .הריצעה תבוח


?הנואתל םרג המ

ןעטמ וילע םיסימעמ ונאו ,ובג לע הנוט לש ןעטמ תאשל לוכי םסרופמה למגה םא
?הריבשל "ירקיעה םרוגה" והמ ,רבשיי למגה בגש ךכל םרוגה רבד ,שק דועו ,הזכ
?וידעלב היה רשפא רשא ,שקה ,"ילוש"ה ןעטמה וא ,רתוי דבכה ןעטמה
.הנואתל "ירקיעה םרוגה" התייה תגהנה לש התועט יכ העבק הריקחה תדעו
"ןורחאה שקה" והמ ונמצע תא לואשל ונא םיבייח הנואתל םרג המ תעדל ידכ
,"ןורחאה שק"הו .הנואתל המרג םתורבטצה קר רשא םימרוגה תרשרשב
ןתינ רשא םרוגה ותוא אוה ,(!"תיגולונורכ"ה אלו) "תיגול"ה תוארה תדוקנמ
.ולרטנל ,רתוי הברה תולקב ,היה
הרובעת טפוש וא/ו רטוש הל דימצהל היה ךירצ תגהנה לש התועט תא לרטנל ידכ
אל הז ךא ,"ףרועב הל ופשני" רשא ,םיחמומ תדעוו וא/ו הגיהנל הרומ וא/ו
בכר לש גהנ לכל אל וליפא ,גהנ לכל "תצעיימ הצעומ" דימצהל רשפא יא :יטקארפ
.ירוביצ
טופישה רשכמ זוחא 95 וא 90 -ב "קר" התייה סובוטואה תגהנש חיננ
תופצל ןיאו ,תונלשר םושמ ךכב ןיא ןיידע - הזכ בצמב גוהנל .הלש ילאמיסקמה
."ףייע תצק" אוהש םושמ קר ךרדה םא לע םידלי אלמ סובוטוא ריאשי גהנש ךכל
ןיא ךכב םג - "ירוטומ"ה הרשכמ זוחא 95 וא 90 -ב "קר" התייה תגהנהש וא
.תונלשר םושמ ןיידע
ןיידע - וחוכמ זוחא 95 וא 90 "קר" חתפל לגוסמ היה סובוטואה לש ועונמש חיננ
בכרה תא סינכהל תעדה לע הלעי אל ירהש ,"ןיקת אל ינכט בצמ" ךכב תוארל ןיא
!"עונמ לורבוא"ל רקוב לכ
לכ םיצפשמ אל ותוא םג ךא ,םייוסמ חוכ-ןדבא תויהל לולע וב םג - דמצמהו
.רקוב
רשפא םאה - חטשה יאנתל םיאתה אל ,והנבמ תניחבמ ,סובוטואהש חיננ
?הליסמה ינפל ופילחהל
רימחהל קר תולוכי הלאו - הלק תורפחתה ,הלק הקלחה לש תורשפא םג תמייקו
לולעש רבד ,הרתי תוימואתפב "זאג"ה תשווד לע ץחולו ,"ץחלל סנכנ" גהנה םא
...עונמה לש "הקינח"ל איבהל םג
תשלש ירחא אל םימלבה תא ליעפהו ,ובטימב היה אל אוה םג רטקה גהנש חיננו
ירחא קר אלא ,"הירואית"ה ירפסב בותככ ,סובוטואה לש ותזוזתמ היינשה יעבר
םושמ ךכב ןיא ןיידע ךא ,ךכ לע לבקי אל אוה סרפ - רתוי תצק וא םייתש ,היינש
.תונלשר
-ב "קר" התייה תבכרה לש םימלבה תכרעמש תורשפאה םג תמייק יכ חיננ דועו
םומינימה לעמ הברה לבא) הלש ילאמיסקמה המילבה רשכמ זוחא 95 וא 90
."תוניקת-יא" םושמ ןיא ,ליעל ורכזוהש םימרוגה לכב ומכ ,ךכב םג - (לבסנה
םהמ דחא לכ רשא םימרוג רסירת וא רסירת-יצח לש תורבטצה :תואורה וניניע
רשאו ,גהנה תושרל דמועה ןמזה ןמ שולש וא םייתש ,היינש עורגל יושע ומצעלשכ
ידכ דע םירימחמ םניא תונלשרה יניד םגו) םלרטנל רשפא יא ריבס ץמאמב ףא
.(ךכ
תוינש המכו המכ לש תרבטצמ תועטב תולעל םילולע וידחי וללה םימרוגה לכ
הפסותנ דוע םאו .יהשלכ תונלשר התייה אלש החנה ךותמ תאז - תורקיו תובוט
תא רמא םנמא םא ,רטקה גהנ לש וירבדמ :ןכש לכ אל - תוילוחה תחאב תונלשר
200 רבעש ירחא קר םולבל ליחתה אוה יכ םידמל ונא ,ול םיסחוימה םירבדה
לש רוחיאב ונייהד ,"הליסמה ףס לע בצינ" סובוטואה יכ ןיחבה וב עגרהמ םירטמ
.יהשלכ תונלשר לש האצות וניאש ירשפא רבטצמ רוגיפ לכל ףסונב ,תוינש 7
ימוליצ תא הארש ימ לכו ,החמומ תויהל ךירצ אל) חטשבש םינותנה ןמ
תגהנל יכ םיעדוי ונחנא (תואדו לש הריבס המרב תאז ךירעהל לוכי סובוטואה
לש היאצממ ךותמ) "שגפמ"המ םולשב תאצל ידכ ,ךרעב ,תחא היינש קר הרסח
לש לדוג-רדסב היה הל רסחש ןמזה יכ תורשפאה תא לולשל ןיא הריקחה-תדעוו
.(!דבלב היינשה תירישעכ
רידנ ףוריצ" ןאכ היה יכ רמול רשפא ."תענמנ יתלב הנואת"כ תאז רידגהל רשפא
.שארמ ותוא תופצל לוכי היה אל שיא רשא םימרוג לש "יגארטו
,תונלשר התייה םנמא םא ,לבוקמ הז .יהשלכ תונלשר לע ינולפ שינעהל םג רשפא
םירקמב תונלשר לש התונשה תא ענמי אל םגו םיפסנה תא בישי אל הז לבא
ןיינעל ,ןלהל הארו) דיתע ינפ רשאמ רתוי רבע ינפ הפוצ ,עודיכ ,השינע :םיידיתע
.("תועדומ"ה
תוצלמה םע דחא הנקב הלוע איהש ןיב ,תירשפא החנה לכמ תאצל רשפא
שקה" ןיינעל רבד ונשי אל הלא לכ - ןתיא דחא הנקב הלוע הניאש ןיב ,הדעווה
."ןורחאה
.תרחא םג רשפא לבא
14-13 -ל ,הליסמה לש רבעמה תמלשהל דעו התזוזת עגרמ ,הקוקז התייה תגהנה
אל תגהנל לבא ,תוינש 11 -ל ,רזוחה רוזחישב ,ועיגה "םינומיא"ה ירחא) תוינש
םא הטלחהה ךרוצל .(וילא "לגרתהל"ו הליסמה רבעמ תא לגרתל תונמדזה הנתינ
הקוקז התייה איה - הדדמ אל הארנכ הדעווה תאז - הליסמה תא תוצחל רשפא
דעו הריצעה עגרמ ,לכה-ךסב .רתויל ילואו ,תופסונ תוינש שולש-םייתשל ילוא
ןתוא תורבטצמ ןהילאש ,תוינש 20 דע 15 -כל איה הקוקז התייה רבעמה תמלשהל
.תרבטצמה תועטה ןמ תועבונה תוינשה
םינותנה תא תלקושו תויטיאב תמדקתמ ,רוצעל םוקמב ,תגהנה התייה ול
14-13 -ל אלו תוינש 20 -ל אל הקוקז התייה אל איה - תאזכ "הליחז" בגא חטשבש
תויהל הלוכי התייה אל תרבטצמה תועטה םגו ,הברהב רצק ןמזל אלא - תוינש
.תוינש שולש-םייתשמ הלודג
.קוחל התייצ תגהנה לבא
ךכו-ךכ לש טפשמ-תרירב הל הייופצ התייה - קוחה תא הרפמ איה התייה ול
.הנואתה יגורה דחאו םירשע ראש תאו התוא דיפסהלמ םירוטפ ונייהו ,םילקש
הלש "יגהנ"ה תעדה לוקיש תא הריקפה איה ןכ התושעבו ,קוחל התייצ איה לבא
.םילשוריב רשא "ללכ" ןיינבב םיבשויה לש םהידיב


"ץוחנ םצעב המ" לעו "תועדומ" לע

ונממ רשא "חוקיפ לדגמ" וניא "ללכ" ןיינב .הרובחתה דרשמ ןכוש "ללכ" ןיינבב
,םינובה בשומ דיל רשא תבכרה יספ שגפמ תא הממיב תועש עבראו םירשע םיאור
,רוצעת וישכע :גהונה תא תוחנהל רשפא ונממ רשאו ,םירחא שגפמו תמוצ לכ וא
.עוסנל ליחתת וישכע .ןיתמתו
,רגפמ דלי אוה ילארשיה גהנה יכ ,עודיכ ,םירובסה םישנא םיבשוי "ללכ" ןיינבב
יעוצקמה ילארשיה גהנהש אלא ,דבלב וז אלו .תיפכב ותוא ליכאהל ךירצ רשא
רוצעל םיבייח דבכה בכרהו םיסובוטואה יגהנש הייאר אה :םייתעבש רגפמ אוה
רוטפ הנממש הבוח) לזרבה תליסמ ינפל םג אלא ,"רוצע" רורמת לש וליצב קר אל
.(...ולש ןושארה הגיהנה ןוישר תא לביק שמא קר רשא ,"ליחתמה רגפמה"
תצק איה דבכ בכרו םיסובוטואל תדחוימה הריצעה תבוח לש הזה ןיינעה ,ללכב
ילכלש אלא ,םייעוצקמ םיגהנ םה הלא בכר ילכב םיגהונהש דבלב וז אל :הנושמ
ןיינעל עגונה לכב הכופה תוסחייתה תובייחמה תופסונ תונוכת שי הלא בכר
:ןהו ,הריצעה

;רתוי בוט הייאר הדש רשפאמו ,הובג גהנה בשומ .א
לש בצממ האיציה וליאו ,"הליחז"ה תא תולק רתיב םירשפאמ םיכומנה םיכוליהה .ב
;סומע בכרה רשאכ דחוימב ,רתוי תיטמלבורפ איה הדימע
."יוניפה ןמז" לש ותכראהל םיפיסומ בכרה לש ולקשמו וכרוא םג .ג

תא ןווכל םיאצויו םירטוש-ידמ שובלל םיבדנתמ ויצעויו הרובחתה רש ויה ול
,"יתרובעת" רסומ תפטהב םיקוסע םה לבא .אחינ - רתאו רתא לכב העונתה
.הזב אצויכ תוקרי ראשו "תועדומ" לע ,"איה ונשפנב" לע ההובג-ההובג ירובידבו
רשאכ .גהנה לש וינזאו ויניע ,וילגר ,וידי לש ןוכנ דוקפיתל ףילחת הניא "תועדומ"
לע ,בושחל ךירצ אוה ןיא םגו ,בשוח אוה ןיא תבכר-שגפמל וא תמוצל ברקתמ גהנ
תיאליטרעה הייעבה לע בושחל ךירצ אל םג אוה .ךכו-ךכ גהני םא ול יופצה שנועה
.םולשב בושי יכ ,תיבב ול םיכחמה וידלי לע אל ףאו ,םיכרדב לטקה לש
םתא רשאכ ,'וכו ,"תלפוכמו הלופכ תוריהז"ל םיפיטמה לכ :וניניב ראשייש
םישקבמ וא ,תמוצ םיצוחו ,(םיגהונ םנמא םתאש החנה ךותמ) בכרב םיגהונ
לע םיבשוח תמאב םתא םאה - תרחא הגיהנ-תלועפ לכ עצבל וא ,בכר ףוקעל
?םכל םיכחמה םכירבח ,םכידלי ,םכתחפשמ
םאה :רתוי תויאזורפ תולאשב םיקסוע םתא הכלהכ םיגהונ םתא םא .אלו אל
םכל רשפאמ םכירחאמ רשא בכרה םאה ?השוודה ןמ תופרהל וא ,"זאג" ףיסוהל
.האלה ןכו ?ואל םא ,תוטסל
- !אוה ךכש בוטו - קר םירכזנ םתא "םיכרדב תוריהזה" לש יאליטרעה אשונב
תשודקב ,הגיהנה ןמזב ,הגוהש ימו .לשמל ,היזיוולטב תורשה ירידשת לומ ,תיבב
םוקמב ,(םתובישחב לזלזל ןיא רשא תונורקע ראשבו) קוחה דוביכבו םייחה
.רחא "טואנורטסא" לכ ומכ ,הנואתב ברועמ ומצע אצמיש ופוס - המצע הגיהנב
.בל םישל אנ
ידכ ןמז רתויל קוקז אוה - 'וכו לזרבה תליסמ ינפל ,תמוצ ינפל רצוע גהנה רשאכ
.הצאהל ןמז ,הדימע לש בצמהמ האיציל ןמז ,הטלחהל ןמז :לושכמה תא רובעל
תאזה תועטה - הלא לכל שורדה ןמזה תכרעהב תועטל תורשפא תמייק םאו
.ףסונ ןמז לש הלאש וז םגו ,הדימע לש בצממ םיליחתמ רשאכ רתוי הלודג
אוה ,וידעלב היה רשפא רשא "שק"ה ,"םינובה" דיל הנואתב "ילוש"ה םרוגה
ךרוצ ןיא ךכ םשל .סומלוק-ףניהב לוטיבל תנתינ וז הבוחו ,הריצעה-תבוח
.ביצקת תפסותב


הריצעה תבוח לש התוהמל

,תויתוחיטב תונקת ןניא ,חינהל גוהנש המל דוגינב ,הריצע תובייחמה תונקתה
.ןתלעותמ בר ןקזנו ,ןתרדגה םצעמ אל ףא
לכ ?"המידק תוכז ןתו טאה" רורמתה ןיבל "רוצע" רורמתה ןיב לדבהה המ
לבא ...תטלחומ הריצע בייחמ "רוצע" רורמתה :תוצרחנ ךל בישי דלי לכו החמומ
חוכמ הריצעה םג - תטלחומ הריצע איה ,התרדגה םצעמ ,הריצע לכ :ןוכנ אל הז
.(ןלהל האר) "המידק תוכז ןתו טאה" רורמתה
גהנל ריאשמ וניא" ,ורבחל דוגינב ,"רוצע" רורמתה יכ תצרחנה העיבקה םג
הריאשמ הניא קוחבש-הבוח לש הרדגה םוש :הנוכנ אל איה םג - "תעד לוקיש
.תעד לוקיש חרזאל
לדבהה המ .ינשה בייחמ המו ,דחאה רורמתה בייחמ המ ,אופיא ,איה הלאשה
.?םהיניב
21 הנקתה םע דחי ןהיתשמ תחא לכ ארקנ ןידבש-תובוחה יתש ןיב תוושהל ידכ
תוריהזה יניד ראש םע דחיו - תיללכ תוריהז תבייחמה - הרובעתה תונקתל
,ןיקיזנה ינידב ,םייללכה ןישנועה ינידב ,הרובעתה ינידב םייוצמה תונלשרהו
אל םיכרדב-תוחיטבה אשונל ינא דרחש םושמ תאז השוע ינא .רחא ןיד לכבו
יטאמויסקא ךרוצ םיאורה הלאמ תוחפ אל דחוימבו ,רחא םדא לכמ תוחפ
.תמוצו תמוצ לכב רוצע רורמתב
יניד ראשו 21 הנקתה םע דחי ארקנ אוהשכ ,"המידק תוכז ןתו טאה" רורמתה
:רמוא ,תוריהזה

;תיללכ תוריהז רהזה .א
;תמוצל ךברקתהב טאה .ב
;(דרפנב תונקתב רדגומ "המידק תוכז ןתמ") הצוחה ךרדב בכרל המידק תוכז ןת .ג
.ךרוצ שי םא רוצע .ד

:רמוא ,ןפוא ותואב ארקנ אוהשכ ,"רוצע" רורמתה וליאו

;םדוקה רורמתב ומכ :ד - א
ךרוצ אל ;רחא ךרוצ לכ אלו יתוחיטב ךרוצ אל - ךרוצ לכ ןיא םא םג רוצע .ה
ךרוצ אל ;המודמ ךרוצ אלו יתימא ךרוצ אל ;יביטקייבוס ךרוצ אלו יביטיקייבוא
.םירמואש ומכ ,"םולכ םוש" .דבעידב ררבתמה ךרוצ אלו שארמ הארנה
.("תישימחה המרונה" םשב וז הארוהל ארקא ךליאו ןאכמ)
םג) ד - א תוארוהה לש ןמויקב תדחוימ תיתוחיטב תובישח שי יכ תקולחמ ןיא
םירבדמו - ונלצא םירבדמ רשאכ לבא .(והשלכ קוקיחב תובותכ ויה אל םא
לש םעבטמ ,"רוצע רורמתל תייצ אל גהנהש ללגב" ומרגנ רשא תונואת לע - !הברה
."תישימחה המרונה" לש התרפה ללגב ומרגנ רשא תונואת לע םירבדמ םירבדה
בייח - "תישימחה המרונה" לש התרפה ללגב הנואת םרגתש ידכ .ןכתיי אל הז ךא
ךרוצ) הריצעב ךרוצ לכ רדעה אוהו ,המרונ התוא לש המויקל יאנתה םייקתיש
.(רומאכ ,רחא וא יתוחיטב
םורגל הריצעמ תוענמיה הלוכי דציכ - הנואתמ ענמיהל ידכ הריצעב ךרוצ ןיא םאו
!?הנואת
ןכתיי .תוחיטב לע םירבדמ ונחנאו ,םיטשפומ תונורקע לע רבדמ התא :ורמאת
אל םג ךא ,שיאל הליעוה אל דוע ילוא הריצעה תבוח יכ ,ורמאתו ופיסותש
םיקוח המכ ףידעו ,רימחהל יוארה ןמ - םיקסוע ונא םדא ייחבש ןוויכו ,הקיזה
.שפנ חופיק לע - םירתוימ
.םייח תנכסמ הריצעה תבוחו ,תוחיטב לע הנושארבו שארב רבדמ ינא לבא
רמגל דעו הטלחהה עגרמ גהנל ול שורדה ןמזה תא הכיראמ הריצעה דציכ וניאר
עוסנל ליחתמ גהנש תנכוסמהו הזיגרמה העפותה תא םיריכמ םג ונחנא .עוציבה
לבא ,תמוצה תא רובעל קיפסמ ןמז ןיידע ול שי ,הרואכל ,רשאכ ,הריצע-בצממ
דאמ הזכ רבד .תמוצה ךותב םירטמ השולש-םיינש רבכ אוהשכ ול "הבכנ" עונמה
.רצוע אל גהנה רשאכ הרקיש ריבס אל
הז הרקמב) המידקה תוכז לעב גהנה לש ותואר תדוקנמ םג בצמה תא הארנ הבה
.(רטקה גהנ -
קיזחמ" וליאכ אוה שגפמה תדוקנ לא העיסנב ברקתמה בכר האור אוה רשאכ
הלגמ שגפמה םוקמ לא הלוקש אל הרוצב ברקתמה גהנ ."קפודה לע עבצא
בר ןמז הנכסה תא "חירהל" רחאה גהונל םירשפאמה ,"םימדקומ םינמיס"
.עוריאה תורק ינפל תיסחי
םינמיס" לכ הלגמ וניא תמוצל ץרפתמ ןכ ירחאו ,"תטלחומ הריצע" רצועה גהנה
ךרדבש בכרה םע תושגנתהה לא רשיה "קנזמ"ו ,העוט אוה רשאכ ."םימדקומ
גהנ ותוא היה לשמ ,שארמ תאז תופצל לוכי התא ןיא - (תבכרה םע וא) הצוחה
..."הניפל רבעמ" ךל ברוא


?הריצעה תבוח הגהנוה ,אופיא ,עודמ

ןיחבהל רשפא ...יכ הלגמ ...דיל תבכרה שגפמ דיל העש-יצח לש המימת היינח"
יאדוובו ,לתפתמה שיבכל םבל תמושת תא םישידקמ םיגהנה יכ רוריבב
."הייונפ הליסמה םנמא םא ןוחבל קפיס םדיב ןיאש ('נ'ש - ילש השגדהה)
דחאב הרובחתה רודמ לש וכרוע ,הנואתה ירחא םירופס םימי ,בתוכ ךכ
לש ודיב ןיא וא שיש קפיסה המ וזכ "תואדו"ב תעדל לוכי אוה ןיינמ .םינותיעה
ותושרל דמועה ינולפ ןמז קרפב ,לוכי וניאש וא ,גהנ ותוא לוכי םאהו ,ינולפ גהנ
!?הנוכנה הטלחהה תא לבקלו ,הייוארה תוזירזבו ןיעה תיוזב ץיצהל
יתלב הגיהנ" חיכוהלו תעדל םילכה ול ןיא :בצמ ותואב דמוע יוצמה רטושה םג
תקלחמ שאר ותויהב ,עשוהי-ןב מ"צנ לש ותעיבק תאזו) "ןיינעה תוביסנב הריהז
עובש דומעל לוכי רטושה .(רחא אלו אוה ,הרטשמה לש יצראה הטמב העונתה
הריהז יתלב הגיהנ" לע דחא ח"וד םושרל ידכ ,תבכרה יספ שגפמ דיל םימת
...תאז חיכוהל חילצת אל העיבתה ףוסב לבא ,"ןיינעה תוביסנב
רטושל דואמ לק רבכ - "ךירצ אל םאו ךירצ םא" הריצע-תבוח םיעבוק רשאכ לבא
תא םהב חיכוהל ישוק םוש ןיא רשא תוחוד תורשע םע הדובעה םוי םותב אובל
םע םירשי היהנ הבה :תרתוכה תחת ,ןלהל האר - ךכל רושיא) ...המשאה
.(ונמצע
רשפאל ידכ אלא ,תוחיטבה יכרע לע רומשל ידכ האב אל הריצעה תבוח :רוציקב
!הרובעתה יניד לש םתרטמ וז אל לבא ,"הפיכא" ןיגפהל תונוטלשל


תדעו) הנושארה הריקחה-תדעו ח"וד תובקעב תורעה יתש
(הנביל

שגפמה ןמ םירטמ 400 -כ לש קחרמב האצמנ תבכרה רשאכ קר יכ העבק הדעווה
ןמ עיגהל הל שורדה ןמזה ש"מק 100 לש תרתומה תוריהמב .התוארל היה ןתינ
ןמזה לעופב תבכרה העסנ הב תוריהמבו) תוינש 14.5 -כ היה "יטפוא"ה קפואה
.(דבלב תוינש 13.5 -כ היה שורדה
ילואו ,הזה ןמזה לכל הקוקז התיה תגהנה ,ליעל וניארש יפכ ,הדימע לש בצממ
רשאכ ,ריהז גהנ לכ ומכ ,עוסנל הליחתמו הטילחמ התיה םא וליפאש ךכ ,רתוי
.רזוע היה אל הז ,"קפואל דע" תיארנ תבכר לכ ןיא
יפכ ,העונת בגא הילוקיש תא תלקושו ,"הליחז"ב תברקתמ התייה ול ,ךדיאמ
,(ליעל 'ר) "המידק תוכז ןתו טאה" רורמת יוצמ וב םוקמב ריהז גהנ לכ גהנתמש
.תוחפ ילואו ,תוינש 8 ילוא :הברהב תוחפ ןמזל הקוקז התייה איה
קפואל רבעמ ש"מק 100 לש תוריהמב החיגמ תבכר רשאכ ,וללה תוביסנב
וליאו ,תיאדוול הנואתה תא תכפוה הריצעה - םירטמ 400 לש "יטפוא"ה
,םימוד םיבצמ) הנואתה תא תענומ התייהש איה אקווד - הריצעה ןמ תוענמיהה
.(םיליגר םיתמצב םג בורל םימייק ,םינוש םיקחרמבו תונוש תויוריהמב יכ םא
ןיטולחל הריתסה סובוטואה לש דצה-תארמ הדימע בצמב יכ העבק םג הדעווה
.הליסמה תא
"זז" ריתסמה םצעה העיסנ לש בצמב .הדימע לש בצמב קר תורקל לוכי הז רבד
ןמז ךשמב רתסומ תויהל לוכי וניא בכרל ץוחמ םוקמ ףאש ךכ ,דימתמ ןפואב
.יתועמשמ
דואמ בורק ,תענמנ התייה הנואתה - הריצעה אלמלאש ךכל תובוט תויאר יתש
.יאדוול


יתרובעתה ךוניחב ילילש םרוגכ הריצעה תבוח

ותוא םיליגרמ ונחנא - ךרובע בושחנ ונחנאו ,םטמוטמ התא :גהנל םירמוא רשאכ
.תוירחא תרסחו הבשחמ תרסח ,תיטסינאכמ הגיהנל
.המידקה תוכז תלעב ךרדב גהונ התא :ידמ החיכש .החיכש העפות הארנ הבה
חינמ התא ."רוצע" רורמת דיל הכלהכ רצועה רחא בכר האור התא הצוחה ךרדב
-טעמכ" וז בוטה הרקמב ...רשאכ קוידב ץרפתמ אוה לבא ,ךל הכחי אוה יכ
:ןנד הרקמב הרקש המ הזו) !!!יתרצע לבא :דימ זירכי גהנ ותוא לבא ,"הנואת
וניא ירמגלש רבד - הדעווה לש היאצממ לע ךמתסהל ונא םיאשר םא ,תגהנה
.(!!!טובור ומכ האציו ,טובור ומכ הרצע - חוטב
בותכל ןכ ירחא ונל רשפאמש רבד) !!!"ןטקה שארה" תא םינוב ונחנא ,יתובר ,ךכ
.(..."ילארשיה גהנה" לע רופס-ןיא תוירואית חירפהלו םידמולמ םירמאמ
רתוי הז - "תישימחה המרונה" תא קר םיפכוא הריצעה תבוח תא םיפכוא רשאכ
םיסנכנ םירבדה .תוריהמה תפיכא ומכ שממ .(ליעל 'ר) חונ רתויו טושפ רתוי ,לק
לכה תוזח תא תישימחה המרונב םיאור םהש דע ,תוירבה תעדותל קומע ךכ לכ
תא ןייצל םיחכוש אל "םינובה" דיל הנואתה לע םירבדמש םעפ לכ :הדבוע)
רשקה המ הלאשב רהרהל זיעמ אל שיאו ,הרצע םנמא סובוטואה תגהנש הדבועה
.(...הנואתה ןיבל הריצעה התוא ןיב
םגו - ךירצ םא רוצע" איה הריצע תבוח לש תיטפשמה התועמשמ יכ ליעל וניאר
,רוצעל ךרוצ ןיאש ךתא םיכסמ ינא" חרזאל רמוא קקוחמה רשאכ ."ךירצ אל םא
לש הזירפאקכ ,קדצבו ,לבקתמ הז - "הריצעה תא ךילע הפוכ ינא תאז לכב לבא
.הררשה
אוה דחא םוי - "ךירצ אל םאו ךירצ םא" ,רצועו רצועו ,רצוע חרזאה רשאכו
.רוצעל קיספמו ,תישפיט הארוה םייקמ ,םצעב ,אוהש סופתל ליחתמו ררועתמ
.ןמז לש הלאש קר וז - לוע לכ לש הקירפל דעו ןאכמ


הנואתה םוקמב םירוקיב ינש :גוליפא

יתישע אל הנווכב ."םינובה" שגפמ תא תוארל יתאצי וללה םירבדה תביתכ ירחא
.ימצע תא רקבל לכואש ידכ תאזו ,ןכ ינפל תאז
היה ןתינ אלשו תעדה תא וילע ןתנ אל שיאש רבד - םוקמ ותואב יתיארש המ
וא הבותכה) תרושקתה יעצמאב רוביצה ינפב גצוהש המ לכמ וילע דומעל
.יתעד תא קזיח ךא - (תיתוזחה
,הנימי הדח היינפב הניה ("ףולא-תת"ה רורמת) הריצעה תדוקנ לא השיגה
לולסמ הז היה ומכ ,"המינפ" תעפושמ היינפה םוחתב ךרדהו ,הלולת היילעבו
םוקמב ירוחא-ינמיה וקלח היה הריצעה תדוקנב סובוטואה דמע רשאכ .םיצורימ
.הליסמה ינפמ - רתוי אל םא - עברו רטמכב ךומנה
הז - הדימע לש בצמב םיליחתמ רשאכ ,הזה "רוב"המ סובוטואה תא איצוהל
לש תוריהמב החיגמה תבכר םע תורחתב תאז םישוע רשאכו .יניצר "טקייורפ"
.לרוגב תורגתה וז - םירטמ 400 -כ לש קחרממ ש"מק 100
תובקעב םש ושענ רשא "םירופיש"ה ירחא היה םוקמ ותואב ינשה ירוקיב
- תיתשתה רופיש ונייהד ,םייסדנה ויהי םירופישהש והשימ בשח םא .הנואתה
ילוא היה יד ךכ םשלש ףא ,ל"נה "רוב"ה תא אלמל חרט אל שיא :העט אוה
חיש תא רוקעל חרט אל םג שיא .יולימ-רמוח לש שולש וא םייתש ,תיאשמב
ליבגמה) שגפמל םורדמ םירטמ 150 -כ ,הליסמה לש יחרזמה הדיצב חמוצה ףלצה
ףא ,(סובוטואה דמע וב םוקמב אצמנה ךומנ בכר לש וגהנל תוארה תא המ-תדימב
.הטושפ הירוטב ךכ םשל היה ידש
דבל ,ןאכ םג ןכלו ,רוביצה-יסחי קושב "הרוחס" םניא הלאכ םירופיש לבא
רדסה לש הלקה ךרדב תויושרה ורחב ,הליסמה ינפ לע לק יטמסוק לופיטמ
תא סובוטוא יגהונ לע רסואה רורמית וביצהו ,יסדנה-יזיפ רדסה םוקמב יטפשמ
דבכו ךורא בכר ;רוסא - (1+8) סובינימ ,לק סובוטוא התעמ .שגפמב רבעמה
...רתומ - (הפייעל סומע ךמתנ/רורג + תיאשמ)
?ןויגהה ןכיא :לאוש ינאו


םוכיס תולימ המכ

-ארי וניאש ימ ."םשה די"ל הנואתה תא סחיי ,ץרפ קחצי ברה ,זאד םינפה רש
ותנומאב םדאו ,"לרוגה די"ל וא "לזמה רסוח"ל הנואתה תא סחייל לוכי םיימש
.היחי
לש ןיינע ,הבר הדימב ,איה הנואת תורק - הייהת רשא הבושתה הייהת
.תאז רשאי םיכרדב תוחיטב יניינעב קסועה לכ .תורבתסה
םכסומה רקשה ןמ קתנתהל יוארה ןמ תונואתל תורבתסהה תא ןיטקהל ידכ
ללגב ,םימעפל ,לבא ,הנואתל םרוג אל שיא :"תומרגנ אלא תורוק ןניא תונואת"ש
הנואתה ,ילאיווירט אוה דרפנב םהמ דחא לכ רשא ,םימרוג המכ לש תורבטצה
.(!!!תמרגנ אל) הרוק
לעו "הפיכא" לע רבדל ,"תועדומ"ל ףיטהל ךישמיש - תורבתסהב ןימאמ וניאש ימ
יכ ונל רמול הברמ רשא ,ופרוק רשה לא ףרטצהל םג לוכי אוה .םישנועב הרמחה
- רדסב ויהי םיגהנה םא ,םיעוער בכרה ילכו םיעורג םישיבכה ויהי םא וליפא"
."תונואת הנייהת אל
ויהי הב האבה הנואתל דע ,םינש שמח דוע הכחיש - תורבתסהב ןימאמ וניאש ימ
יכ רמול לכוי בוש אוה הב האבה תונמדזהל דע .םיגורה םישולש וא םירשע
לע םילמ ריבכהל םגו ,"הנואתל ירקיעה םרוגה התייה" ינולפ לש ותוגהנתה
...ישונאה םרוגה
תא ןיטקהל ידכו .התוא ןיטקהל ידכ לועפל ךירצ - תורבתסהב ריכמש ימ לבא
םוקמב לועפל ליחתהלו ,םימרוגה תא דחאל-דחא דדובל שי תונואתל תורבתסהה
.תידיימ איה תלעותהו ,תיספא איה העקשהה וב
-תכרעמ תועצמאב אל םג ,טולשל רשפא יא םיירקמ זוכיר רסוחו תופייע לע
.רתויב תללכושמה השינעה
...לזרבה תליסמ ינפל בכר לכל "יתנש טסט" ךורעל רשפא-יא םג
.האלה ןכו ,האלה ןכו
-ףניהב לטבל ,רומאכ ,ןתינ ,הקיזמהו תרתוימה הנקתה תא ,הריצעה תבוח תא
.ביצקת תפסותב ךרוצ ילבו ,סומלוק
.הריצעה תבוח תא ולטב ,אנא - תוחיטבה ןעמלו ,תוחיטבה םשב


םיארוקה תובוגת

.(רוקמב - תושגדהה)


םזיכרנא

רמאמ םייסאש הרק אל התע דע ךא ,(תיסחי) בר ןמז רבכ םכנותיע תא ארוק ינא
תויפש יבגל קופקפ תושגרב - תומדקתמ תועיד לעבכ ורידגמ יתייהש - הז ןוחריב
רינ החמש לש ותסריג תא יתארקש רחאל הרקש יפכ ,רמאמה בתוכ לש ותעד
יבגל תובר תוגשה יל שי :ןוכנ אל יתוא וניבת אלש .סובוטואה ןוסא חותינ יבגל
רבסה ךא .ןתפיכא יכרד יבגל רתוי דוע תובר תוגשהו ,ונצראב הרובעתה תונקת
,יתעדל - הגיהנל הרומ לש ויפמ דועו - הריצעה תבוח תא לטבל יאדכ עודמ "יעדמ"
.טלחומ םזיכרנאב רבדה לבוג
ןאכ דע) תטלחומ הריצע רוצעל גהנל תורוהל אוה "רוצע" רורמת לש ותרטמ .א
הייונפ וינפלש תמוצה םא קודבל וילע הריצעה ירחא ךא ;(חוכיו וניניב ןיא
,וינפלו וביבס הרוק המ קדוב אלו ,"רוצע" רורמתב רצוע גהנ םא .בכר ילכמ
."רגפמ דלי" תמאב אוה יזא - תיטמוטוא גוהנל ךישממו
תרצוע התיה אל סובוטואה תגהנ םא תענמנ התייה הנואתה םא עדוי אל התא .ב
.עוסנל הכישממ אלא
בצומ םהב םיתמצ רפסמו ןכתיי .תטלחומ הריצע תבוח תמייק תמוצ לכב אל .ג
רורמת םהב םיטעמ אל םיתמצ םתמועל םימייק ךא ,םזגומ אוה "רוצע" רורמת
.(ןויסנהמ תאזו) יחרכה וניה הזכ
שרפמ גהנה רשאכ םעט תרסח איה "תישימחה המרונה" גוסמ םיקוח תפיכא .ד
"תישימחה המרונה" חוכמ תמוצב רוצעי גהנ םאש ,רבדה ןוכנ .ןוכנ אל םתוא
יזא ,וילא סחייתהל שיש תוריהזו הייפצ לש טנמלא והשזיא שיש ןיבי אלו ,דבלב
,גהנה זא יכ - קיזי אלא ,ליעוי אל ירמגל רורמתה לוטיב ךא .ךרע רסח רורמתה
עדויש גהנ ותמועלו ,תמוצב טיאהל חרטי אל םג ,רבד ול תרמוא הניא תוריהזש
.השורדה תוריהזב גוהנל עדי אל - (ול רכומ אל ילואש) תמוצל סנכנו גוהנל
תבוח לוטיב ךא .םימכוחמ וא/ו םיישעמ לארשיב תונקתהו םיקוחה לכ אל
24 ובהבהיש ךכ םתעיבק וא) ץראב םירוזמרה לכ לוטיבכ הומכ ,ירמגל הריצעה
ןוישר ןתמכ הומכו ;תוריהמה תלבגה לש טלחומ לוטיבכ הומכ ;(הממיב תועש
ןחבמ זאו) "גוהנל עדוי אוה"ש דבלב תישיאה ותודע ךמס לע שרוד לכל הגיהנ
לש ותעד לוקישב לוזלז הווהמ ןחבמה זא ירהש ,רתוימ תקזחב אוה ישעמ
גישהל תוכירצ ןהש המ תא זוחא 100 -ב תוגישמ ןניא הרובעתה תונקת .(...םדא
,םיגהנ לש םיוסמ זוחא םייק ךא ;התרטמ תא הגישמ םיקוחה תפיכא דימת אלו
םיכירצ םללגבו ,םתעד לוקיש לע ךמוס יניא תישיא ינא ,םהילא דובכה לכ םעש
אל עגרכ ךא ,הלש תונורסחה תא שי וז תכרעמל .תולבגה לש תכרעמ יהשוזיא
.םישיבכב יתבר תוללותשה עונמל תנמ-לע שיש המ םע רדתסהל אלא ונל רתונ


הפיח ,ילמרכ השמ                                                                                           


רחאמ .רתוימו העטמ ("רתוימ טלש אוה רוצע טלש") רינ החמש לש ורמאמ
ירגוב ידיב ןותנ םירורמתו םישיבכ ןונכתש רחאמו ,ןטפשמ אוה רינ החמשש
יל הארנ - םינטפשמ ידיב אלו - הז אשונב םיחמתמה תיחרזא הסדנהל הטלוקפה
.תיטנוולר הלכשה אלל רמאמה לע ביגהל ןתינש
1500 -כ קחורמ (וכע-הפיח שיבכל ךומס ,תיחרזמה םייח-תירק) ירוגמ רוזא .א
הדבועה יתוא העיתפמ דימת ,ינוריע אוה רוזאהש תורמל .לזרבה תליסממ רטמ
שגפמב גהנ םאש ןכתיי .הליסמב תפלוחה תבכר לכ עמוש ינא רורב המכ
לכוי אוה ,תוינש רפסמל טקש ויעסונמ שקביו וידרה תא הבכי ,רוצעי "םינובה"
.םוקמב יטפואה קפואל העיגמ איהש ינפל תבכרה תא עומשל
שיבכב השענב ןיחבהל לוכי םהילא ברקתמה גהנש םיתמצ הברה ריכמ ינא .ב
הזכ תמוצל ברקתמ ריהז גהנש חיננ .תמוצהמ 'מ 2 -כ אצמנ אוהשכ קר הצוחה
םירטמ המכ :ש"מק 5 - וניתוינוכמ לש תוריהמה ידמב העיפומ אלש תוריהמב
םבטימב תינוכמו גהנ לש הבוגתה ןמז תא חקינ םא .רטמ 1.38 ?היינשב רבוע אוה
ןימאמ ינא .תמוצה ינפל רוצעל םעפ ףא לכוי אל הזכ גהנ ירה ,תוינש 1.5 -
.הנוכנו תילאיר איה ש"מק 5 לש המגודהש
תלהנתמ הצוחה שיבכבו ,תוצחל הצור אוה התוא תמוצל ברקתמ גהנש חיננ .ג
וזיאב הארמה בושיחה תא תוארל הצור יתייה .םינוויכה ינשל הרע העונת
חילצהל ידכ ןוויכ לכל טיבהל וילע םימעפ המכו תמוצל ברקתהל גהנה לע תוריהמ
ריאשי הז בושיחשו - תמוצל ברקתמה בכרה תויוכז תא רפהל ילב התוא תוצחל
אלש גהנו .תמוצה ינפל רוצעל אל וא רוצעל םאה ףסונ לוקישל ןמז קיפסמ גהנל
רורמת ומש אלש ול וריבסי ?וילע היהי המ - הזכ תמוצל ברקתמ אוהש עדוי
רוצעי גהנש רינ החמש עיצמ ילוא וא ?םישפטל דעוימ "רוצע" רורמת יכ "רוצע"
?ריכמ אל אוה ותוא תמוצ לכ ינפל
ותונמוימ רסוח ללגב וזכרמב עקתנו תמוצמ אצוי בכר יתיאר יתמ יל רוכז אל .ד
.רתויב הכומנ תוריבסב תמייק הז עגרב קוידב הלקת .גהנה לש
טפשמה יתב ,רמאמב ןייוצ אלש תורמל .הגיהנב עירפמ םרוג אוה תעד-לוקישה
אוהו הרפוה ולש המידקה תוכזש גהנ לע םג הנואתל תוירחא םימעפל םיליטמ
,תעד-לוקיש םוקמב אובל םירומא םהש ךכב םירורמת םישאהל ןויערה לכ .עגפנ
םינותנ לוקשל רתוי לק ,הרקמ לכב .הנוכנה הגיהנה ןורקע תא רתוסו העטומ
.העונתב אצמנ בכרהשכ רשאמ ,דמוע בכרהשכ ןוכנ טופשלו


םייח-תירק ,הירא רוג                                                                                            םיחכוותמל הבושת

המדקה

תושודנה תואמסיסה לכב םישמתשמ ךתתגולפ ינב רשאכ חוכיו להנל לק הז ןיא
ול םישיגמו ,ונויגה לא םוקמב ארוקה לש ויתושגר לא םינופ ,הפייעל-תוטובחהו
ותוא תוקיחרמה תורצרצק תואמסיסב ךורע אוהשכ ,סועלל ליגר אוהש ןוזמה תא
ךכל םיארוק .תקולחמב-תויונש תמאב ןהש תולאשה ןמו ,קמועל-הבישחה ןמ
.היגוגאמיד
השמ ארוקה :תיבטוק-םידגונמ םינוויכמ ךתוא םיפקותשכ רבדה השק םייתעבש
אוהש םיגהנ לש םייוסמ זוחא" שיש םושמ הריצעה תבוח תא קידצמ ילמרכ
יכ רובס ,ותמועל ,הירא רוג ארוקה וליאו ,"םתעד לוקיש לע ךמוס וניא תישיא
."הגיהנב עירפמ םרוג אוה תעד-לוקישה"
יתויהמ םלעתמ דחאה :ירבע ינשמ םיינשה םיבצייתמ ישיאה רושימב םג
ינש תא יתכרכ הנווכב ינאו - הגיהנל-הרומ יתויהמ םלעתמ ורבח וליאו ,ןטפשמ
.ייחב הנושארל ,וידחי םירבדה
ףפורל עיצמ התא רשאכ :העודיו תרכומ ילמרכ ארוקה לש תיגוגאמדה הקינכטה
םירחא רשאכ לבא ,"היצזילארביל" וז ,טרפה ישעמב תינוטלשה תוברעתהה תא
םע רדסהל עיגהל עיצמ התא רשאכ .ל"ר ,"םזיכרנא" הז - שממ רבד ותוא םיעיצמ
- שממ רבד ותוא םיעיצמ םירחא רשאכ לבא ,"יטילופ םזילאיר" הז ,ברע תונידמ
רבדה אוה ךכ .האלה ןכו ,האלה ןכו ,"ינלאמש םזילאוטקלטניא-ודביספ" רבכ הז
,וגצוה תישונאה הירוטסיהה יקנעמ המכ :תוישיאה תופקתהה ןיינעל םג
םקלחו - אל המו םיטסינומוק ,םיילאוסכסומוה ,שפנ-ילוח ,שפנ-יפיכ ,םתעשב
,אלימ לבא ,הזה דובכל ,ןטקה יכונא ,יתיכז המ םוש לע עדוי יניא .הלאכ ויה ףא
.היהיש
רמוא ךכו ,ישיאה םוחתל יעוצקמה םוחתה ןמ גורחל שקבמ הירא רוג ארוקה םג
ןונכת אשונש רחאמו ,ןטפשמ אוה רינ החמשש רחאמ" :וירבד תישארב אוה
."... תיחרזא הסדנהל הטלוקפה ירגוב ידיב ןותנ םירורמתו םישיבכ
לככ) "רוצע" רורמתש דבלב וז אל ,יתרובעת עוצקמ לעב םג ינאש דבלב וז אל
"רוצע"ה ירורמת תאש דבלב וז אלו ,יסדנה אלו יטפשמ ילכ אוה (רחא רורמת
רורמית תושר" םייורקה םיאקיטילופיצינומ-ריעזה אלא ,םיסדנהמה םיעבוק אל
שומישב תוברהל םיארוקה םה םינקסעה אקווד ללכ ךרדבש אלא ,"תימוקמ
שומישה תא תיחפהל םיארוק ,םתמועל ,םיחמומהש דועב ,"רוצע" ירורמתב
לע םימעפל םיעמוש ונא הרובחתה דרשממ קניל ןד ר"דה יפמ .הלא םירורמתב
ףיסומ אוה ךא ,דרשמה ותואמ תואצויה ,הז ןיינעב היצזילארביל רבדב תוארוה
ידיב דקפומ אשונהש ןוויכו .הזה אשונב הימונוטואמ השעמל תונהנ תויושרה יכ
,הז םוחתב םג תגגוח היצאלפניאה דציכ םיאור ונא ,םיימוקמה םיאקיטילופה
היתובוחר םיאלמתמ םואתפ ,תוימוקמה תויושרל תוריחב ינפל דחוימב ,דציכו
- ףסכ ראשנ :ביצקתה תנש לש המויס ינפל םג ךכ ."רוצע" ירורמתב ריע לש
."תוליעפ" םיניגפמ
עיצמ (83-21 םוסרפ) ןוינכטב הרובחתה רקחל ןוכמב ךרענש רקחמ םג
תבצהב תויושרה לש הלועפה שפוח תא ליבגהל םירומא" רשא םינוירטירק
ישנא" ."הז רורמת תבצהל רוביצה ישנא ץחל תא ןיטקהלו 'רוצע' ירורמת
רשא ,יעוצקמ-אלה "בוחר"ה תא םיגציימה םינקסעה ,ןבומכ ,םה הלא - "רוביצה
.ונממ קלח םנה היראו ילמרכ םיארוקה
לשו עוצקמה ישנא לש םלעפ תא םיקדוב ונא רשאכ ,ןייצל דוע בושח
םינקתה - א :ל"נה רקחמה יאצממ םיינש ,הזה אשונה לכב םיאקיטילופה
ףא ,ץראב םג - ב ;םכרצ יד םירורבו םייעמשמ דח םניא םבור םלועב םימייקה
םירצונ לעופב ,םידיחא תויהל םירומא רשא םייצרא םינוירטירק םימייקש
שי ,םינוירטירק םתוא תרגסמבו ,ריע התואב םגו ,ריעל ריעמ םירכינ םילדבה
וביצהו ולקהש וא ,"טאה" רורמת םוקמב "רוצע" רורמת וביצהו ורימחהש
.ינא אל ,רקחמה ילעב ךכ ."רוצע" רורמת םוקמב "טאה" רורמת
םיגהנ לש םייוסמ זוחא" לע רבדמ ,רומאכ ,רשא ,ילמרכ השמל םג הנוע הזו
םיכירצ ('נ 'ש - ילש השגדהה) םללגבו ,םתעד לוקיש לע ךמוס וניא תישיא אוהש
וא ,דחאה רורמתה לש ותבצה תואיצמב רשאכ :"תולבגה לש תכרעמ יהשוזיא
עורגה גהנה תא ףידעמ ינא ,תלפוכמו הלופכ תוירקמ לש הלאש איה ,והנשמ
בשויה ,רתויב בוטה יאקיטילופה תא רשאמ ,ךרדה לא וינפו בכרב בשויה ,רתויב
.תוריחבה לא וינפו היריעה ןיינבב
.רוהטה יעוצקמה דצב קר עגא ינא


ןיבל הניבש רשקה לעו ,תישימחה המרונה לש התילכת לע
(םייק םא) תונואתה

תמוצה םא קודבל ('נ 'ש - גהנה לע) וילע הריצעה ירחא ... :ילמרכ ארוקה רמוא
.('נ 'ש - רוקמב היינשה ,ילש - הנושארה השגדהה) בכר ילכמ הייונפ וינפלש
תברקתה םא :הריצעה ינפל דוע הקידב ןועטה תא קודבל יאשר התא :ןוכנ אל הז
יאשר התא - םייונפ הצוחה ךרדהו תמוצהש תואיכ תאדיוו ,תמוצה לא תויטיאב
םוש תרבע אלו ,(!"ןמז ספא" ירחא ונייהד) הריצעה תמלשה םע דימ תאצל
קקוחמל םאו) הדעונ איה המשלש הרטמל הריצעב תשמתשה אלש תורמל ,הריבע
.(תואיכ הרידגהל ליכשה אל אוה - תרחא הנווכ התייה
רשא "רגפמ דלי" ותוא וניא ילמרכד אבילא םג רשא גהנ ותוא יבגל רומא הז רבד
אלו ,'רוצע' רורמתב רצוע" רשא הז יבגל המ לבא .הריצעה תבוח העבקנ ונעמל
גוהנל ךישממו ,וינפלו וביבסמ הרוק המ ('נ 'ש - רוקמב השגדהה) קדוב
דלי' תמאב אוה יזא" :די-תלזואב ויתופכ םירמ ילמרכ ארוקה ןאכ ?"תיטמוטוא
."'רגפמ
ןושארה יבגל :ינא םג יתנווכתהש המל קוידב ילמרכ ארוקה ונתוא איבמ ךכ הנה
!הליעומ אל איה ינשה יבגלו ,הצוחנ אל איה תישימחה המרונה -
הנואתה םא ('נ 'ש - רוקמב השגדהה) עדוי אל התא" :ילמרכ ארוקה יל רמוא
."עוסנל הכישממ אלא תרצוע התייה אל סובוטואה תגהנ םא תענמנ התייה
אלמלא" יכ אלא יתרמא אלו ,דואמ יתרהזנ ימצע ינא אלהו ,תונברדכ םירבד
חוטב תויהל לוכי אל םג ינא ."יאדוול דואמ בורק ,תענמנ התייה הנואתה הריצעה
.סומע אלו ,םירטמ השימחב רצק היה סובוטואה םא תענמנ התייה הנואתהש
!תורבתסהה ,יתובר ,תורבתסהה לבא
יכ ,ראשה ןיב ,הלוע ,ול םדק רשא הנכה-רקחממו ,ל"נה רקחמה ןמ :ןייצל בושח
ןיבל "רוצע" רורמתה בצומ םהב םיתמצב תונואתה רפסמ ןיב רשק אצמנ אל
יכו ,"המידק תוכז ןתו טאה" רורמתה בצומ םהב םיתמצב תונואתה רפסמ
רורמתה םש בצומ םא ןיב ,לעופב-הריצעה זוחאב יולת וניא תונואתה רפסמ
תפלחה יכ אוה אצמנ ןכש המ ."טאה" רורמתה בצומ םהב בצומש וא ,"רוצע"
רפסמ לש (!) היילעב אקווד הרושק התייה "רוצע" ירורמתב "טאה" ירורמת
.("תיטסיטאטס תוקהבומל החכוה ילב יכ םא") לעופב תונואתה
תושק תויצאוטיסל תואמגוד םיאיבמ ,הירא ארוקה והומכו ,ילמרכ ארוקה
תוקהבומ תואמגוד איבהל לוכי ימצע ינא .םהילע קולחא אלו ,הריצע תובייחמה
הריצעה םא לבא .איה תואיצמה תבייוחמ הריצעה ןהב תויצאוטיסל םייתעבש
שי םא רוצע") תיעיברה המרונה י"ע םג הסוכמ רבדה - איה תואיצמה תבייוחמ
!אוה רתוימ רורמתה ןאכ םג ןכלו ,("ךרוצ
יתא םיכסמ תישימחה המרונל "ביבסמ" רשא תומרונה תא ןיבמ וניאש גהנ יבגל
,לבא .ךרע תורסחו םעט תורסח ןה - היתומודו - המרונ התוא יכ ילמרכ ארוקה
תוריהזש ,גהנה זא יכ - קיזי אלא ,ליעוי אל ירמגל רורמתה לוטיב" ,אוה ףיסומ
'ש - ילש השגדהה) "תמוצ(ה ינפל) טאהל חרטי אל םג ,רבד ול תרמוא הניא
.('נ
.יתוא םמוקמ רבדה - ןטפשמכ :"תוישיא-לוציפ" לש בצמל יתוא הסינכמ וז הנעט
תורש קוחב םיעבוק ןיאש םשכו ,לק רבד גישהל ידכ ,רומח רבד םיקקוחמ ןיא
לש "יקלח עוציב"ל ,תינויצילאוק הרשפ ירחא ,עיגהל ידכ םינש שמח לש הבוח
תויצה תא גישהל ידכ תישימחה המרונה תא עובקל ןיא םג ךכ ,םינש שלש
.תיעיברה המרונל
עיצמש "הרשפ"ל - םייחב םימעפל שרדנש ומכ - ןכומ ינא הגיהנל-הרומכ לבא
לש יצראה הטמב העונת תקלחמ שאר לש ותמיתח תא איבת קר .ילמרכ ארוקה
רשא ילש רמאמה תא "הרזח חקול" ינאו ,הזה "הרשפה םכסה" לע הרטשמה
יכ ינודמילש יתוברו ירומ חורב טלחהב לבא ,הצפח שפנב אל) חוכיווה תא חתפ
.(רשפתהל אלא הרירב ןיא םימעפל
רשא יפולח יתקיקח רדסה ןאכ עיצהל ןנוכתמ ינא םירבדה ךשמהב - םוקמ לכמ
לש םתעד תא םג חינהל ךירצ אוה ןכלו ,ילע םיקלוחה לש םהיקומינ םע בשייתמ
.הירא ארוקה לשו ילמרכ ארוקה


תויפיצפסה תונעטל הבושת

.ול רכומ וניאש תמוצל עיגמ גהנ הב היצאוטיסל וסחייתה דחאכ םיארוקה ינש
םיגהנ שי ,ללכה ןמ אצוי אלל ,תמוצו תמוצ לכ ירהש ,יטנאוולר וניא ללכ הז ןיינע
גהנה תמועל יכ רמוא ילמרכ ארוקה .ותוא םיריכמ םניאש שיו ,ותוא םיריכמה
סנכנו גוהנל עדויש" גהנה ירה ,"תוריהזו הייפצ לש םיטנמלא שיש ןיבמ וניא"ש
ונינפב גיצמש המ ."השורדה תוריהזב גוהנל עדיי אל - (ול רכומ אל ילואש) תמוצל
םג הכלהכ גהני יזא ,גוהנל עדוי ותוא םא ירהש ,ירתסד-יתרת אוה ילמרכ
.ול םירכומ םניאש תומוקמב
ינפל רוצעי גהנש רינ החמש עיצמ ילוא" :ילע וגלגלב תכל קיחרמ ףא הירא ארוקה
אקווד אוצמל לכות ,הליחמב ,תאזה העצהה תא ."?ריכמ אל אוה ותוא תמוצ לכ
רובע "רוצע"ה ירורמת תא ריאשהל ץעיימה ,ילמרכ ארוקה ךרבח לש וירבדב
גוהנל עדיי" הזש ידכ ,"(ול רכומ אל ילואש) תמוצל סנכנו גוהנל עדויש גהנה"
."השורדה תוריהזב
"תעד-לוקיש םוקמב אובל םירומא םהש ךכב םירורמת םישאהל ןויערה לכ" םגו
לא - ילשמ םיאטח קיפסמ יל שי :ךממ אנא זא .ךרבח לש אקווד אלא ילש וניא
גהנל עיצמ יתייה המ ךתלאשל רשאבו .תלוזה לש ויאטח תא םג םהילע ףיסות
תייה התאש המ קוידב ול ץעיימ יתייה :"ריכמ אל אוה ותוא תמוצ לכ ינפל"
,ןלהל םג 'רו ;"הנוכנ הגיהנ" לע רבדת לא - ץעייל המ עדוי ךניא םאו) ול ץעיימ
.(רשקה ותואב ךלש תפסונ הלאשל הבושת
ץראב םירוזמרה לכ לוטיבכ הומכ" ,ילמרכ רמוא ,"ירמגל הריצעה תבוח לוטיב"
המוד וניא לשמה לבא ,דואמ יל רצ ."(הממיב תועש 24 ובהבהיש ךכ םתעיבק וא)
טרפ) םירוזמרה ,איה תיתוחיטב ותנווכ רשא ,"רוצע"ה רורמת תמועל :לשמנל
.תוחיטב ירורמת אלו רדסה ירורמת ,םדוסיב ,םה (בהבהמ-בוהצה רוזמרל
םיפילחמו שי (דחוימב הובג וא) דחוימב-ךומנ העונתה סמוע ןהב תועשב םנמאו
רורמת תמאב אוהש ,בהבהמ-בוהצ רואב םירוזמרה לש "הליגר"ה םתלועפ תא
.(תונעט יל ןיא ךכ לעו) יתוחיטב
תבוח לוטיב יכ ועבקב ,ירמגל רחא חוכיול יתוא רורגל םג הסנמ ילמרכ ארוקה
ירחא ררגא אל ."תוריהמה תלבגה לש טלחומ לוטיבכ" והומכ ירמגל הריצעה
תלבגה לש אשונה לכ תא ףיקמה רמאמ בותכת םא .םילמ שש תונב רגת-תואירק
םא - הריצעה תבוח ןיבל הניבש היגולנאה לע ךלש הזיתה לכ תאו ,תוריהמה
.דובכה לכבו תוניצרה לכב וילא סחייתא - איה תמייק ללכב
והומכ ירמגל הריצעה תבוח לוטיב יכ ועבקב ,היגולנא ףיסומ ףא ילמרכ ארוקה
."'גוהנל עדוי אוה'ש דבלב תישיאה ותודע ךמס לע שרוד לכל הגיהנ ןוישר ןתמכ"
יתנייצש יפכו ,ןיטולחל הרורב איה תיעיברה המרונה :אוה שולק אל ףא ןוימדה
ןהיתשו ,תישימחה המרונה התרבחכ ,תוטלחומה תובוחה רדגב איה םג ירמאמב
- תיעיברה המרונה - איהש ןבומכ .תעד לוקיש לכ גהנל תוריאשמ ןניא תחאכ
תא תוצחל ותלוכי יבגל ןורחא-קסופה תויהל תוכזה תא גהנל הריאשמ אל םג
.םדוק רוצעל ילב תמוצה
יתעדי אל "םזיכרנא"ה ןיינע בוברש םגו ,"לוע תקירפ" לכ ,אופיא ,עיצמ אל ינא
לש תוצובק יתש - ונניינעל רבדה ךירצש לככ - ןנשי לארשי תנידמב .ורשפ המ
יתשמתשה אל :תורתוכה ךרועל) "רוצע" ירורמת םיבצומ הב - תחאה :םיתמצ
רבעמ ."המידק תוכז ןתו טאה" ירורמת םיבצומ הב - היינשהו ,(!"טלש" חנומב
ינווג לכמ םיתמצ םימייק ןהיתשב :תוצובקה יתש ןיב לדבה לכ ןיא הזה לדבהל
.רתויב "רוויע"ה תמוצל דעו ,רתויב "חותפ"ה תמוצה ןמ לחה ,תשקה
- היינשהו ,תילארביל תחאה ."תויכרנומ" יתש אלא ,"תויכרנא" ןניא הלא
י"ע ,תחאל תויכראנומה יתש תא דחאל אוה ינא יתשקיבש המ .תיראטירוטוא
לבא ,יתשיגב העוט ינא ילוא .הנושארה לא היינשה היכראנומה לש "החופיס"
?"היכרנא" ןיבל הז ןיב רשקה המ
תא הבכי ,רוצעי 'םינובה' שגפמב גהנ םאש ןכתיי" יכ סרוג הירא רוג ארוקה
ינפל תבכרה תא עומשל לכוי אוה ,תוינש רפסמל טקש ויעסונמ שקבי ,וידארה
."... יטפואה קפואל העיגמ איהש
ןימ לש דחי-םתכירכל טרפ - בר םעט לש םירבד טלחהב םה הלא .דואמ ןכתיי
ףא יתייה ינאו - ("םייטסוקאה םירזעה" ןיינעו הריצעה ןיינע) ונימ וניאשב
לכב בר םעט שיש יאדווב ."תלדה תא חתפיו ןגזמה תא םג הבכי" ףיסומו רימחמ
לכ םא הרקי המ לבא ,גהנה לש העימשה רשוכ תא םג הנומתל הסינכמה הלועפ
שגפממ לידבהל) וב ,םישיבכ-תמוצב רבודמ םא הרקי המו ?םירזוע םניא הלא
?"קפואל רבעמ" תוריפצ ןיא (לזרב-תליסמ


- שומימב תועט וא הטלחהב תועט - תויועטה יגוס ינש לע
שגפמה וא תמוצה לא םיברקתמ דציכו

,(ןניקסע אק ךכב אלהו) תועטמ תעבונ איה רשאכ ,שגפמב וא תמוצב תושגנתה
תועט ללגב וא ,"ספאה וק" תא רובעל הטלחהב תועט ללגב תורקל הלוכי
תורבטצהמ תעבונה תועט איה הטלחהה שומימב תועטו .הטלחהה לש שומימב
."החילצ"ה לש התמלשהל דעו ,הרומאה הטלחהה עגרמ תוביסנ לש
תנווכמ םהילא ירהו) הגיהנה תונמוא לש העידי-יאמ תועבונה הטלחהב-תויועט
םהל ונתת לא :"טסט"ה בלשב דוע עונמל רשפא (הריצעה יבייחמ לש םשיא
תמוצל ברקתמ אוהש עדוי אלש גהנ" יבגל םג םירומא םירבדהו ,הגיהנ תונוישר
."ףסונ לוקישל ןמז ול ריאשמ אל רשא
תא טאהל בייח התא לזרבה תליסמ שגפמל וא תמוצל ברקתמ התא רשאכ
:תוחפל ,הלאה םינידה חוכמ ךתוריהמ

;(2)62 ףיעס :הרובעתה תדוקפ
הנקת ;אפיס ,(7)-ו (3) הנשמ תונקת דחוימבו ,52 הנקת ;51 הנקת ;21 הנקת :הרובעתה תונקת
;(ג)64 הנקת ;55
.(1)338 ףיעס :1977 -ז"לשת ,ןישנועה קוח

וילא םייוסמה תמוצה תא גהונה לש ותרכה-יא תוברל - "ןיינעה תוביסנ" רשאכ
.שממ םינידה םתוא חוכמ המק תאזה הבוחה ,הריצע תובייחמ - ברקתמ אוה
"ףסונ לוקישל ןמז ול ריאשמ אל רשא תמוצל ברקתמ אוהש עדוי אל" גהנה רשאכ
םאו ,רבד הרק אל וליאכ ךישמהל ,"רוצע" רורמת רדעהב םג ,יאשר אוה ןיא
- 'וגו ,"תוירחא םימעפל םיליטמ" רשא ,טפשמה-יתב תא סייגל בתוכה שקיב
.ביצה רשא הלאשל אוה הנע ומצעב
- "עדוי אל" :ידוסי ללכ רוכזל אנ ,"הנוכנ הגיהנ" לע רבדמ התאש ינפל ,ידידי ,ןכ
םתוא חוכמ - ןיטולחל רוצעל בייח התאו .טאה ,טאה ,טאה ."זאג"ה תא בוזע
וליפא וא) "'ץאלק יעבר-תשולש" לש הציחל י"ע ,לוכי ךניא םא - !שממ םינידה
רידגמ התאש המל תחתמ לא תדרל ,וידעלב וא םלבה םע דחי ,(ףוסה דע ,רתוי
בייח דחוימב ."ש"מק 5 - וניתוינוכמ לש תוריהמה ידמב העיפומ אלש תוריהמ"כ
,יתעדלו) תוינש 1.5 אוה ,"ךבטימב" התאשכ ,ךלש הבוגתה ןמז םא ךכ גוהנל התא
.(!דואמ בולע אוה הזה "בטימ"ה ,יעוצקמ הגיהנ הרומכ
גהנה לע תוריהמ וזיאב הארמה בושיחה תא תוארל הצור היה" הירא ארוקה
תא חקינ םא .בר ןוצרב ."... ןוויכ לכל טיבהל םימעפ המכו תמוצל ברקתהל
תועבונה תומאתהל ףופכב) וזכ ךרעב איה הבושתה ,התא תאבהש אמגודה
:(גהנה לש םיישיאה וירושיכמ

.תמוצה ינפל (תוריהמב יולת) רתוי וא םירטמ 50 -כ "זאג"ה תשווד תא בוזע .א
תמוצה ינפל םירטמ 10 -כ ש"מק 5 -כ לש תוריהמל ,םלבה לע הלק הציחל י"ע ,עיגה .ב
.("ספאה-וק"ל דע תוינש 7.2 ךל שי עגרכ)
התאש ןוויכ .הצוחה ךרדה לש םינוויכה ינשל לכתסמ התא תובורקה תוינשה יתשב .ג
תיקלחה הנומתה לבא ,(ןוויכ לכל 'מ 20-10 ילוא) הברה האור אל התא תמוצהמ קוחר ןיידע
הציחל י"ע ,תוריהמה תא דירוהל ךישממ התא דבב-דב .ךשמהב רקי ןמז ךל ךוסחת תאזה
ינפל 'מ 8 -כ התא תעכ .(ש"מק 2.5) תמדוקה תוריהמה לש התיצחמל דע ,דמצמה לע תיקלח
תוריהמה לש התדרוה !!!תועט וז ןיא !אל) תוינש 7.7 -כ ךתושרל תודמועו ,"ספאה וק"
תורמלו ,רצקתמ תמוצל דע קחרמהש תורמל ,ךראתמ ךתושרל דמועה ןמזהש ךכל תמרוג
.("תילילש ןמז-תליזא" ךכל ארוק ינא :תכל וכישמה ןועשה יגוחמש
תנתונ ןוויכ לכל תפסונ תולכתסה :ךילהתה לע בוש רזוח התא תואבה תוינשה יתשב .ד
תוארה יקחרממ לופכ תאז לכב לבא ,הברה אל ןיידע .ילוא ,'מ 40-20 לש קחרמל הנומת ךל
לש קחרמבש ךכל ךתוא האיבמ תמדוקה תוריהמהמ יצחל תוריהמה תדרוה .םדוק ךל ויהש
.(!!!תועט וז ןיא :בושו) תוינש (!)הרשע שמחל בורק ךתושרל תודמוע םירטמ השימחכ
ינש"ה תדוקנל עיגמ התאש דע - לוכי התא ,תוריהמה לש תפסונ התחפה ילב ףא ,תעכ .ה
,דצ לכל םימעפ שמח וליפא לכתסהל - (בתוכה איבהש םינותנל המיאתמה) "ינפל םירטמ
לש "החיתפ"ה בצק יכ חכווית בל םישת םא :ןוויכ לכל קוחר רתוי והשמב תוארל םעפ לכבו
עיגמ התא רשאכו ,תמוצל ברקתמ התאש לככ לדגו ךלוה ישארה שיבכב תוארה-יחווט
200-100 -כ לש קחרמל הנומת ,יאדוול בורק ,ךל שי רבכ םש ,"ינפל םירטמ ינש"ה תדוקנל
(!תוינש שש לש ןמז-תרתיי ךל שי ןיידעו) ןוויכ לכל םירטמ

ליחתמ קר התא ("הנוכנ הגיהנ" לע ,רוכזכ ,רבדמה) ביגמה לש ותטיש יפל
ונממ םוקמה איה ,"ינפל םירטמ ינש"ה תדוקנל תעגה רשאכ םידדצל לכתסהל
:ש"מק 5 לש תוריהמב עסונ התא רשאכו) "הצוחה שיבכב השענב ןיחבהל" רשפא
,"ןיינעה תוביסנב" ,וז תוריהמ יתעדל ;"הנוכנו תילאיר" איה וז תוריהמ ותעדל
לש בצמב התא הדוקנה התואב םא רקיעב ,"הנוכנו תילאיר" ךכ לכ אל איה
הצוחה ךרדב השענה תא תוארל לוכי אל תמאב התא תאזכ הרוצב .(ספא-הטואת
,בייח התא ,תיטפשמ הניחבמ ,ןכלו ,שורדה "םינותנה דוביע" תא תושעלו
."רוצע" רורמתה רדעהב םג - רוצעל ,רומאכ
הדוקנ התואל ךעיגהב תושעל ךל ראשנש המ - ליעל הראותש הטישה יפל לבא
ומכ והשמ .עגר ותואל דע תחתינו תיארש המ לכ תמלשהל הנטק "תפסות" אוה
תווצקה" םה הלא :ףוסניאל דעו - תמוצה ןמ םירטמ 200-100 ןיבש קחרמה
.הייעבה לש - !םינכוסמ-תוחפהו - "םיקוחרה
,"ספאה וק"ל דעו "ינפל םירטמ הרשע"ה תדוקנמ ,ךל שי ,ליעל וניארש יפכ
םירכמ" רבכ תמוצהו התא תעכ :(ןהל קוקז התא םא) תוינש (!!!) םירשעכ
תרכה יא" לע ןועיטה לכו ,הזה תמוצב הנושאר םעפ ךל וז םא וליפא ,"םיקיתו
...שבי הלעכ ול חרופ "תמוצה
יניעב" ,האור םג התא תמוצה-לא-תומדקתהה-בגא-םידדצל-תולכתסהל ליבקמב
התא ןיא לעופבש ףא - הצוחה ךרדב ,תמוצה לא תברקתמה העונתה תא "ךחור
:תוכירדה תא ךל קינעמ הז רבד .(הייארה הדש לש תולבגמה ללגב) התוארל לוכי
ךורד התאו ,דמצמהו םלבה תושווד לע "םיילגרה יתש םע בשוי" התא רשאכ
אלא ,"הבוגת ןמז"כ יצחו-היינשל קוקז אל התא ,רוצעל ךרטצתש תורשפאל
העיגה םנמא "ךחור יניעב" תיארש העונתה םא .ספאל-ףאושה לדוג רדסב והשמ
םילוכי םתא) ןוימד ךא הז היהש ררבתנ םאו ,ןנכותמכ ,רצוע התא ,תמוצה לא
ןתונ" התא - ("הפצ" הטלחה וא "תיביטאטנט הטלחה" םשב הזה ךילהתל אורקל
לש בצממ אלו ,העיסנ לש בצממ תמוצה תחילצ לש "טקייורפ"ל סנכנו "זאג
רצק היהי יוניפה-ןמז יכ תחטבה - !םינובה שגפמב השענש יפכ אלו - ךכ .הדימע
!רשפאה לככ
.ךכ גוהנל לגוסמ וניאש ילארשיה גהנה לע תויוטש יל ורפסת לאו .יתינע - תלאש
ליחתמ אוהש ינפל ןמז הברה הזה ליגרתה לש בוט עוציבל עיגמ הגיהנה-דימלת
,וילע חותמל רשפאש - תקדצומה - תרוקיבה לכ תורמלו ."םיטסט"ב לשכיהל
,םכמצע-םכב רבודמ אל דוע לכ) םיצימשמ ךכ לכ םתא ותוא "ילארשיה גהנה"
םלועה ףולא ראותל 1982 תנש לש רתויב םייניצרה םידמעומה דחא היה (!ןבומכ
קחרתמ אוה ,רעצה תיברמל ,זאמ) עונימה-תמרל סחיב תונואתה-טועימב
.(ותמשאב אלש הארנכ ךא ,הזה ראותהמ
הפיאמ ..."הגיהנב עירפמ םרוג" אוה תעדה-לוקישש הנעטל הבושתה םג ןאכו
!?הז תא םתחקל


...זא םג ,םכומכ בשוח יתייה וליפא

ךירצ רשא ,רגפמ דלי אוה ילארשיה גהנה יכ העידה תא לבקמ יתייה יכ חיננ
אקווד אלא ,הריצע-תבוח סרוג יתייה אל זא םג - (ליעל 'ר) "תיפכב ותוא ליכאהל"
.רבדה לש וכופיה תא
וא ,רתויב רצקה ןמזב תושעיהל הכירצ ,לזרב-תליסמ לש וא ,תמוצ לש םתחילצ
ךל דמוע דימת אל - ןנד הנואתב הווה םנמאש יפכ - ירהש ,תיברימה תוריהמב
,תיברימה תוריהמב תאז תושעל היהי רשפאש ידכו .אתוחינב תאז תושעל ןמזה
ךרדה יכ ,ןבומכ ,תאדיוש ירחא - תוירבה רמאמכ ,"גנווש" - הפונת תחקל שי
.הייונפ
לכב עובקל ,(ילע תלבוקמ הניא ,רומאכ ,רשא) ל"נה החנהה ךותמ ,יתייה ךירצ ול
:ךכ ךרעב הנקתה תא חסנמ יתייה - בייחמ תוגהנתה ללכ תאז

- יללכ וא יתוחיטב) ךרוצל אלש רוצעי אל לזרב תליסמל וא תמוצל ברקתמה בכר גהונ (א)
.הליסמה וא תמוצה ינפל םירטמ ...מ תוחפה קחרמב (הלאשל ןאכ סנכא אל
ריבס הייאר הדש לש ומויק רשפאמה הליסמהמ וא תמוצהמ רתויב קוחרה םוקמה היה (ב)
םוקמב תוחפה קחרמה אובי - הליסמה וא תמוצה ינפל םירטמ ...מ תוחפה קחרמב
.רומאה קחרמה
יפל ,(ב) וא (א) הנשמ תונקתב רומאה םוחתה ךותב רצע ,יהשלכ הביסמ ,רשא בכר גהונ (ג)
תא רובעל הסניו רוזחיש ינפל רומאה םוחתה הצקל דע תינרוחא ובכר עיסי ,ןיינעה
.הליסמה וא תמוצה

"גנווש" םע ,תקפסמ הפונת םע לבא ,תינש הסנו ,"סרוור חק" :תורחא םילמב
!!!קחורל הציפקב ומכ - שדוחמ
.ליעל יתחטבהש יפכ ,הנוש יתקיקח רדסהל העצהה לא ונתוא איבמ םג הזו


תמוצל תוברקתהב תוריהמה תוסיו :יפולח יקוח רדסה

םע דחיו ,יתעדל םגו תועידה לכל ,תמוצה ינפל השורדה הטאהה תא גישהל ידכ
,אוה םיאתמה רדסהה ,הנכס-תרהו הדיבכמ ,תרתוימ הריצעמ ענמיהל תאז
,רשפא ,"המידק תוכז ןתו טאה" רורמתל ףסונב :תוריהמה תוסיו ,יעבט ןפואב
ותוריהמ תא הגרדהב םידירומה ,השולש וא םיינש ,רורמת ביצהל ,תמוצה ינפל
:תואמגוד .ברקתמה בכרה לש

10 ,ש"מק 10 -ל תוריהמה תא ליבגמה רורמת :תיסחי בוט הייארה הדש וב תמוצ .א
ךרדב העונתה בצמ תא דומלל תוינש 3.6 גהנל ןתונה רבד) תמוצה וק ינפל םירטמ
.(הצוחה
םירטמ 10 ,ש"מק 10 -ל תוריהמה תא ליבגמה רורמת :בוט תוחפ הייארה הדש וב תמוצ .ב
וק ינפל םירטמ 5 ,ש"מק 5 -ל תוריהמה תא ליבגמה ,ףסונ רורמתו תמוצה וק ינפל
.(הצוחה ךרדב העונתה בצמ תא דומלל תוינש 6 -כ גהנל ןתונה רבד) תמוצה
וק ינפל םירטמ 15 ,ש"מק 10 -ל תוריהמה תא ליבגמה רורמת :רתוי השק הרקמבו .ג
,תמוצה וק ינפל םירטמ 8 ,ש"מק 5 -ל תוריהמה תא ליבגמה ,ףסונ רורמת תמוצה
ןתונה רבד) תמוצה וק ינפל םירטמ 3 ,ש"מק 1 -ל תוריהמה תא דירומה ,ישילש רורמתו
.(הצוחה ךרדב העונתה בצמ תא דומלל תומימת תוינש 20 -כ גהנל
לש וללה םירורמתה ירחא ,הב ,תפסונ היצקורטסנוק לע םר לוקב בושחל םג ןכומ ינאו .ד
,רתוי ההובג תוריהמ ריתמה ,ףסונ רורמת אובי ,תמוצה וק ינפל לבא ,תוריהמה תלבגה
- תמוצל הסינכה ינפל "גנווש" תחיקל ,ךכל םימיאתמה תומוקמב ,רשפאל ידכ תאזו
ךרוצל ןמז יד ונרציש ,ןבומכ ,יאנתב) רשפאה לככ רצק יוניפ-ןמז רשפאל ידכ לכהו
.(הצוחה ךרדב בצמה תאירק

דחא אוה "םינובה" שגפמו) תומוקמ םנשי :םירומא םירבדה המב ןבויש ידכ
תוארה-קחרמ ןיבל "ספאה וק"מ תוארה-קחרמ ןיב לדבה טעמכ ןיא םהב (םהמ
וא) הצוחה ךרדב העונתה וליאו ,ןכ ינפלש םינורחאה םירטמב רחא םוקמ לכמ
תא רוצעיש ,הלאכ תוביסנב ,גהנה ןמ שורדל .תיסחי הריהמ איה (לזרבה תליסמב
ףרט-תייח םע תנגוה אל תורחתל הליחתכלמ ותוא סינכהל ומכ הז - ובכר
ךכ לע יתדמע רבכו) תיסחי בורק "יטפוא קפוא"ל רבעמ החיגמה ,הזירזו תינתמיא
.(םדוקה ירמאמב
רבד ,תוריהמה לש תיתגרדה הטאה לש אוהו ,ףסונ ןורתי שי הזה רדסהל
אל" ,אוה-וירבדל ,הבוגתה לעב .רוחא-תיזח תונואתל תורבתסהה תא תיחפמה
,"רוצע רורמת י"ע הווצמכ רצע ןושארה בכרה הב ,וזכ הנואת האר יתמ "ול רוכז
הניחבמש ןוכנ .תושחרתמ הלאכ תונואת םג לבא ,"רוחאמ וילע הלע" ינשה וליאו
גהנה אקווד תיגול הניחבמ ךא ,םשאה אוה ינשה בכרה לש וגהנ תיטפשמ
םשכו ,דיב-די םיכלוה ןויגההו קוחה דימת אל עודיכ) יקנ אצי אל ןושארה
תא ןויגהה לאשי ןכ ,"?חוויר לע תרמש אל עודמ" ינשה גהנה תא לאשי קוחהש
.("!!!הייונפ התייה ךרדה ירה ?תרצע עודמ" ןושארה גהנה


הטלחהה-שומימב-תויועטה לש ןתרבדה לע

-תויועטה לש ןתרבדהב םיאנ םיגשיהל עיגהל טלחהב ןתינ ליעל וניארש יפכ
ךבוסמ רבד ןה ,ירמאמב יתיארהש יפכ ,שומימב-תויועטה לבא .הטלחהב
השק רשא םיריעז םימרוג לש תרבטצמ האצות ,םימעפל ,ןה רשאב ,הברהב
םניא ,רתויב רימחמה םשוריפב ,תוריהזה יניד םגו) דחי-םתורבטצה תא תוזחל
ירחא - רבדל תלוז ,רבד םדגנ תושעל רשפא יאש טעמכ ןכלו ,(תאז םישרוד
."תענמנ יתלב הנואת" לעו "ןוילע חוכ" לע - ןבומכ ,הנואתה
רסוח ללגב וזכרמב עקתנו תמוצמ אצוי" בכר האר אוה יתמ רוכז אל הירא רוגל
,ילש הזיתה תא תוועמ אוה תאזב םירבדה-תגצהב רבכ ."גהנה לש ותונמוימ
תשחרתמ "גהנה לש ותונמוימ רסוח ללגב" קר היפל ותסיפתל התוא דבעשמו
."ןורחאה שקה" תויהל םילוכי םיפסונ םימרוג יכ יתיארה לבא .הנואת
הגיהנ-ירועש יפלא ריבעמ היה תוגשהה לעב םאו ,הייאר וניא יתיאר אל :ונינש
תשמשמ הגיהנה-תארוה ,ללכב .םירבד דואמ הברה האור היה אוה ,הנשב
המ תא ,"slow motion"-בו ההובג תורידתב ,האור התא הב ,תנייוצמ הדבעמ
.רתוי תוהובג תויוריהמב ,תואיצמב הרוקש
וז אל ,הרידנ העפות אוה "וזכרמב עקתנו תמוצמ אצויה בכר" יכ רובס אוה םאו
- ידמ רתוי תחא הנואת :"םינובה" ןוסאב ונל ידש אלא ,ודיב איה תועטש דבלב
.ידמ רתוי םיגורה 22
-תויועט" לש ןיינעל סחייתהל ןוכנל ואצמ אל םיבתוכה-םיארוקה ינשש לבח
םה הל תועטה תא ריבסמ םג הזו ,ילש הזיתה לש הביל-בלב אוהש ,"שומימה
.יפיצפסה תמוצה תא גהנה לש ותרכה-יאל רשקב ירבד תנבהב וספתנ
יפכ .תמוצל (סנכהל אל וא) סנכהל הטלחהב םרוג וניא םוקמה לש ותרכה-יא
,ריכמ אוה םתוא םיתמצ םנשי ,ללכה ןמ אצוי ילב ,גהנ לכל ,םדוק וניארש
םא גהנתהל דציכ םיללכ םג םנשי יכ וניאר ןכו ,ריכמ אל אוה םתוא םיתמצו
ותבצה יכ םג וניארו) ותוא ריכמ אל התאש עדוי אלו תמוצה תא ריכמ אל התא
הניא םג ןכלו ,הז ןיינעל תיטנאוולר הניא תמוצו תמוצ לכב "רוצע" רורמת לש
.(וז היגוסב ןורתפה
תרבטצמה תועטל "שק" דוע ףיסוהל ידכ םוקמה לש ותרכה-יאב שי ךדיאמ
שגפמב הנואתה-ירזחשמ יכ וניאר :תמוצל סנכהל הטלחהה לש השומימב
שולש-םייתשב שומימה-ןמז תא תיחפהל ,רזוח-לוגרת י"ע ,וחילצה "םינובה"
המ - הזה "שק"ה לש ותכרעהב וחילצה אל םיסונמ סובוטוא-יגהנ םאו .תוינש
?תישימחה המרונה העבקנ "םדובכל" אקווד רשא ריקה-יבוזא ודיגי
ידיל אב אוהו ,יפיצפסה םוקמה תא גהונה לש ותרכה תייגוסל ףסונ ןפ םג שיו
הז תמוצב :בגנב רשא תקוש תמוצב קסע רשא "םולשל ועס" רדשימב האנ יוטיב
אל טולישה" תאז לכב .עפשב טולישו רורמית םג ,"רוצע" ירורמת דבלמ ,םנשי
שמחב םש ועריאש תוינלטק תונואת 23 ךותמו ,הרטשמה ןיצק ירבדכ ,"רזוע
.םיימוקמ אל םיגהנ י"ע ומרגנ 18 ,רדשימל ומדקש םינשה
רתוי" אוהש שיבכב םירטמוליק יבג לע םירטמוליק םדא עסונ ?רבדה הרוק דציכ
םיכפוה ,"םואתפ" ,דציכ שיגרמ אל אוהו ,הרטשמה ןיצק לש ותרדגהכ ,"בוט ידמ
ףא לע ,תאז ספות דימת אל טושפ םדאה .ןכוסמ תמוצל םירדהנה בגנה יבחרמ
.םימייוסמה םוקמה וא רוזיאה תא ריכמ אל אוה םא דחוימבו ,ברה טולישה
המ - םירורמתה תא אלו הנכסה תא אל ,תמוצה תא אל האור אל אוה םאו
ינשמ רורמת הזיא הנשמ הז המ ?"טאה" רורמת ןיבל "רוצע" רורמת ןיב לדבהה
!?האור אל אוה הלא
טעמכ ,"םינובה" שגפמב הנואתה לע םירבדמ רשאכ :הז רשקהב ריכזהל בושח
...הכלהכ ןמוסמ היה אל שגפמה יכ ןייצל חכושה שיא ןיאש
הרצע םגו ,הליסמל ליבקמב םירטמ 300 -כ העסנ תגהנה ירה ?רשקה המ לבא
.לזרב-תליסמ תוצחל תדמוע איהש העדי אל איה יכ ןעט אל שיא ללכבו .הינפל
!?יטנאוולר רתוי והשמ ונל ואיצמת ילוא זא


תופסונ תורעה

ךא ,ילש הזיתה לש הביל-בלב אוה ,"שומימה-תויועט" ןיינע ,יתנייצש יפכ ,םנמא
םייסמ ,"הרקמ לכב" .הריצעה ןיינע םע קודה רשק שי "הטלחהה תויועט"ל םג
,דמוע בכרהשכ ןוכנ טופשלו םינותנ לוקשל רתוי לק" ,וירבד תא הירא ארוקה
."העונתב אצמנ בכרהשכ רשאמ
,רורב לכהו ,"ןוכנ טופשלו םינותנ לוקשל" לש תדחוימ הייעב ןיא .ןוכנ אל הז םג
קחרמב תאצמנה ,רומחל המותרה הלגע אוה "תישאר"ה ךרדב רשא בכרה רשאכ
ךרדב רשא בכרה רשאכ םג וזכ תדחוימ הייעב ןיא .תמוצה ןמ רטמוליק יצח לש
50 לש קחרמב תאצמנו ,ש"מק 80 תוריהמב תעסונה תינוכמ אוה "תישאר"ה
סנכייו םידקי ןוצרמ-דבאתמה קר :רורב לכה הז הרקמב םג :תמוצה ןמ םירטמ
.תמוצל
יכ גהנל הארנ םהב םירקמה םתואב הרוק המ ?"לובגה-ירקמ"ב הרוק המ לבא
לעופב לבא ,תוינש 5 וא 3 ,2 לש "ןוחטיב חוורמ" דועו ,תאצל ןמז קיפסמ ול שי
- רתוי וא ,תילרוג היינש תירישע דועו ,תוינש 5 וא 3 ,2 ןתואב תועטל יושע אוה
?"םינובה" שגפמב ,יאדוול-בורק ,הרקש רבד
10 -ב אלא ,תוינש 5 וא 3 ,2 -ב קפתסי אלש גהנל רמול ,ןבומכ ,םילוכי םתא
תויונש אלהו - תוקוחשה תואמסיסה תחת לכהו ...םייתעש ,העש עבר ,תוינש
םייח רשאמ םייחב עגר דבאל בטומ" ,"לכל לעמ תוחיטבה" תצובקמ - תקולחמב
תא דבאמ התא ,תושירדב םיזגהל ליחתמ התא וב עגרב לבא .'וכו "עגרב
- (םסרופש ונממ קלח ותוא) ירמאמ לש םויסה תולימב יתרמאש יפכו ,תונימאה
."ןמז לש הלאש קר וז - לוע לכ לש הקירפל דעו ןאכמ"
,"חפנתמ" רבד איה הזכ הרקמב הטלחהה-תועט - םדוקה ירמאמב יתיארהש יפכ
וא רסירת-יצח לש םתורבטצהמ האצותכ ,ןוסא-ירה םידממל עיגהל לוכי רשא
רשאו ,שארמ םלרטנל וא םתוזחל רשפא דימת אל רשא ,םינטנטק םימרוג רסירת
ךכל שי ןמוימה גהנה לצא םאו .ךכ ידכ דע םירימחמ םניא תונלשרה יניד םג
.ןכש לכ אל - ('וכו "ילארשי"ה ,"רגפמ"ה) "םכלש" גהנה לצא ,תועמשמ
הצעומ" תגהנה דיל םיבישומ ונייהש חיננ ."םינובה" דיל הנואתל עגרל רוזחנ
ילמרכ ארוקה תא םהיניב תוארל וליפא ןכומ ינא .םיחמומה יבוט הבש "תצעיימ
אוהש (...!ןבומכ ,םירחא םיגהנ) םיגהנ לש םייוסמ זוחא" םייק וירבדל רשא
החנהה יפל ,תאזה "הצעומ"ה לש הדיקפת ."םתעד לוקיש לע ךמוס וניא תישיא
תא גהנל תתלו ,העיסנב ךישמהל רשפא םא ,הריצעה ירחא ,טילחהל ,תאזה
.ךכל רושיאה
יפל הייהת הטלחההש רורב ,דחא-הפ טילחהל תבייח "הצעומ"הש ןוויכ
לוקיש לע ךמוס יאדווב ילמרכ רשא) םיחמומבש רימחמה םג לבא ,רימחמה
"תרבטצמ" וא "תחפנתמ" תועט התואל ספתיהל יושע ומצע אוה םג ,(!ותעד
.שארמ הכרעהל םינתינ-יתלבו םינטנטק םימרוג רסירת וא רסירת-יצח םתואב
,םוימויה ייחב ,לבקתהל הרומא הטלחהה םא ונלעוה המו ?ונלעוה ,אופיא ,המ
אבילא) רשא ,"םירגפמ" םיגהנ םתוא י"ע אלא ,םיחמומה יבוט י"ע אל
!?הריצעה תבוח העבקנ םללגב קר (אמלע-ילוכדו םיבתוכהד
,םידמב רטוש אוה "הצעומ"ה לש "תעצבמה עורזה"ש חיננ הלאשה תא דדחל ידכ
ךישמהל הדוקפ גהנל ןתונ ,תיקוחה ותוכמס ףקותבו ,םלוכ וירבח תעד לע ,רשא
רבדהש ןועטל הצור והשימ םא - (העיסנב ךישמהלו רוצעל םוקמב) הריצע אלל
!!!םוקיש - ןוכיסה תא ריבגמ


ונמצע םע םירשי היהנ הבה

ויה ול - "המידק תוכז ןתו טאה" רורמתב ונל היה ידש ךכ לע תקולחמ ןיא
,רשא) תוירבה י"ע תואנקב םידבוכמ ,םייללכה תוריהזה יניד ראשו ,ויתוארוה
הזיתה יכ חינמ ינא לבא ,"ילארשיה גהנה" םשב ונלצא םייורק ,וניארש יפכ
ראשו "רוצע" ירורמת םימייק הב הנידמ לכב תמייק ימוקמה גהנה יבגל תאזה
לש וטופיש לע ךומסל ןיאש ךכ לע תוססובמ תויהל תורמייתמה תוינכט תוארוה
.(תלוזה
,"המידק תוכז ןתו טאה" רורמתב ררמותמה תמוצ לא םדא ול סנכנ ?יאמ אלא
ותוכזב אל ךא ,התרק אל הנואת .םידדצל לכתסה אל לבא ,הכלהכ טאהש רחאל
.הצוחה ךרדב בכר לכ אב אל הרקמבש םושמ אלא ,גהנה לש
,21 הנקתה יפל הריבע איהש ,הריהז אל הגיהנב אטח וז המגודב גהנהש ןבומכ
."האר אל רטושהו םידדצל יתלזפ" רמול גהנה לכוי דימת ..."חיכות ךל" לבא
,וחיכוהל רשפאש רבד םירצוי - חיכוהל ךירצש המ תא חיכוהל רשפא יאש ןוויכו
התוהמ םצעמ תישימחה המרונה - וניארש יפכו) תוחיטבל המורת וב ןיאש ףא
.(!!!העונתה תוחיטב םע רבד יצחו הל ןיא רבד ,"תירויש"ה וא "תפדוע"ה
אל הסינכ חיכוהל) ליעל ונעבצה וילע יתימאה ישוקהש ךכל בל םש אל שיאו
רמאמב רבכ ירהש ,"רוצע" רורמת בצומ רשאכ םג וניעב רתונ (תמוצה לא הריהז
אלב תמוצל סנכנ לבא ,הכלהכ רצוע רשא גהנה לש העפותה תא ונרכה ןושארה
..."הריהז אל הגיהנ חיכות ךל" לש הייעבה תמייק םש םג :תוריהז
לש ומויסב ,הנחתל איבהל רטושה לוכי רשאכ םיכרדב תוריהזה תפכא ימל לבא
עבותה רשאכו ,תישימחה המרונה לש התרפה לע תוחוד תורשע ,הדובע םוי
הסני ללכש ילב - םילקו םיריהמ םיגשיה טפשמה תיבב גישהל לוכי יתרטשמה
?םימשאנה דצמ ןוכיס לש בוטרוק וליפא חיכוהל
לע יצראה חקפמה ןגס ותעשב היהש ימ ,קניל ןד ר"דה בצמה תא ראתל ביטיה
תוחיטבל להנימה להנמ ןגסכ ןהכמ םויכו ,העונת-תסדנה יניינעל הרובעתה
קניל ר"דה םנמא .ליעל רכזוהש רקחמה יכרועל שיגהש תעד-תווחב ,םיכרדב
,"תימשר הדמע םהב תוארל ןיאו דבלב תישיאה ותעד לע" םה םירבדה יכ שיגדמ
תועיד" לש הדלות ,רבד לש ומוכיסב ,ןה תושרה לש הלועפ לכו קוח לכ לבא
."תוישיא
"רוצע"ה רורמת לש (!רוקמב השגדהה) "יתימאה ודיקפת" קניל ר"דהד אבילא
:ראשה ןיב ,אוה

ןתמ לש םיסנאוינה לכ ילב ,תיעמשמ דחו החונ הפיכא תורשפא תפכואה עורזל תתל ..."
יצוליא שי ירעצל .אל וא ודמע םילגלגה לכ םא איה הדיחיה הלאשה .לעופב המידקה תוכז
וא הריבע םויקל תילכתב טושפ ןוירטירק תתל קקוחמה תא םיבייחמה םימייוסמ םדא חכ
."...הזכ טושפ ןוירטירקל המגוד תאזו ,המויק-יא

וניארש יפכ ,שיאל תפכא וניא םיכרדב תוריהזה ןיינעש םשכ :תואורה וניניע
,קניל ר"דה םג ךכ ,הלקו החונ "הקוסעת" הייהת הפיכאה ימרוגלש דבלבו ,ליעל
לש םיסנאוינה לכ" תא בירקהל ןכומ ,"תיעמשמ-דחהו החונה הפיכא"ה רובעב
לש הדוס ןומט "םיסנאוינ" םתואב אקוודש ףא לע "לעופב המידקה תוכז ןתמ
רורמתב וא ,"טאה" רורמתב רבודמ םא ןיב - תיתוחיטבהו הנוכנה הגיהנה
.רחא יתרובעת ןיינע לכב וא - "רוצע"
םייוארה היכרע לע ןגהלו הרובעתה תא רידסהל איה הרובעתה יניד לש םתרטמ
- םדאה חוכ יצוליא םג .ןוטלשה תועורזל "תוחונ תויורשפא" תתל אלו ,הנגהל
תומרונב תויעוצקמ תומרונ לש ןתרמה םיקידצמ םניא - םהל שחכתמ יניאו
רורמת לש ותרוצ תא תוושהל םג לכוי תוילמס שפחמש ימו) תוילאינומרצ
.(!העדצהה לש התרוצל "רוצע"ה


"רוצע"ה ירורמתו לארשי תרטשמ

,תומייוסמ תונקת רתויב ינקוודה ןפואב תפכוא הניא ,עודיכ ,לארשי תרטשמ
אוה ,עודיכ ,הז ןיינעב לבוקמה "חוורימ"ה) ,תוריהמה תא תוליבגמה הלא תוברל
ירהש ,המוד סחיל הכזי הריצעה ןיינע םגש תנתונ תעדה .(ש"מק 15-10 -כ לש
תובוחה ראשל ףסונב ,תינולפ הדוקנב :תוריהמ תלבגה ןיעמ איה הריצעה תבוח
.העיסנב ךישמתש ינפל ספא-תוריהמל דר ,ךילע תולטומה
הייוארה תוריהזב העיסנב ךישממו ,"הריצע טעמכ"ל עיגמ גהנ םאש תנתונ תעדה
ומכ תונחלסה התואב ךכל סחייתהל רשפא ,הערפה וא ןוכיס םורגל ילבמו
.תורחא תוינכט תוריבעל
?עודמ .ךכ תגהונ הניא הרטשמה לבא
םא לבא .רתוי ףא ילואו ,הנידמה לכ ומכ .םיבאשמב ,עודיכ ,הלד לארשי תרטשמ
תבוח תא "ףוכאי"ש ידכ הניפל רבעמ "באשמ"ה תא הדימעמ איה יכה-ואלב
הב שיש תמוצל הסינכ לע - םויב דחא ח"וד הנחתל איבי אוהש עודמ ,הריצעה
וליפא ,תוח"וד האמ איבהל ,םדא-חוכ לש תומכ התואב ,רשפא םא - ישממ ןוכיס
?ןוכיס לכ ןהב ןיא רשא תוריבע לע םה םא
םיכרדב תוחיטבה לש אשונה לכב לוזלזל תמרוג תינויצאלפניאה השיגה ןאכ םג
,(יתרובעתה ךוניחב ילילש םרוגכ הריצעה תבוח :תרתוכה תחת ,ליעל 'ר)
תכרעמ לע (םירתוימה תוח"ודה העשתו םיעשת לש) ףסונה לטנה תסמעהו
אל ,יתרובעתה ךונחל אל תמרות הניא איה םג - טפשמה יתב לעו העיבתה
.םיבאשמב ןוכסחל אלו םייחה-תוכיאל
ראשו תישימחה המרונה לש התפיכאב הרטשמה הלגמש הפנעה תוליעפה
-חכ לש רתוי ליעיה ולוצינ םושמ הב ןיא ,החכוהל-תולקה ,"תוינכט"ה תומרונה
ביטיהו) רתוי דוע ולוליד םושמ אקווד אלא ,יכה-ואלב לדה ,יתרטשמה םדאה
,יצראה הטמב העונת תקלחמ שאר ותעשב ,עשוהי-ןב מ"צנ אקווד תאז ןיבהל
.(תושדחה הרטשמה תודיינמ קלחב םיל"אממ ןיקתהל אלש ,ןווכמב ,הרוה רשא
ןבתה תא רובל ליחתת איהש ףידע - םדא חכ יצוליאמ תלבוס הרטשמהש ןוויכ
םימייק לעופב םהב תומוקמב םירטושה תא דימעתשו ,רבה ןמ ץומה תאו
ןיא לבא ,"תוחונ תויורשפא" תומייק םהב תומוקמב םדימעתש םוקמב ,םינוכיס
.םינוכיס
ןיבל הניב ןיא ,התרדגה םצעמ וליפא ,תישימחה המרונה - וניארש יפכו
.תיזכ ולו ,תוחיטבה
םא הרטשמה ןיצק לאשנ (ליעל 'ר) תקוש תמוצב קסעש "םולשל ועס" רדשימב
.ןורחאה רבדה הז הפיכאה :ותבושת .תמוצב הפיכאה תא ריבגהל םוקמ ןיא
תרטשמב והומכ ובריו יאוולהו ,דובכה לכ .תמ רבכ אוה גהנה תא ספות ינאשכ
אוה "רוצע" רורמת יכ - םירבדה תישארב ,ליעל יתרמאש יפכ - םיניבמה ,לארשי
.יסדנה אלו יטפשמ ילכ
.דיתעל דואמ השולק הווקת םע - רבע ינפ םיפוצ ,עודיכ ,םייטפשמ םילכו


"רוצע"ה ירורמתו רורמיתה-תויושר

לש התוכזב "תיטרפ"ה ותעד תא רשא - קניל ר"דה תא ןיזאמ לאש וידר תינכתב
"רוצע" ירורמתב שמתשהל םיברמ אל עודמ - ליעל וניאר תישימחה המרונה
."המידק תוכז ןתו טאה" ירורמת םוקמב
המרונה לש המויקב דדצמ ,רומאכ ,תינורקע רשא - לאשנה לש ותבושת
תא םינבצעמ רוצע ירורמת .לאושה לע אלפתמ ינא :ךכ ךרעב התייה - תישימחה
-ןרק לכב "רוצע" ירורמת םיעקות עודמ :הכופה איה הלאשה ללכ ךרדבו ,םיגהנה
םעפ אל קניל ר"דה הליג םירחא םימורופב םנמאו .ךירצ אל םאו ךירצ םא ,בוחר
תויחנההו ,היצזילרביל לש ןוויכב אקווד איה המגמה הרובחתה דרשמב יכ
תוימוקמה רורמיתה תויושרל הרובעתה לע חקפמה םעטמ םעפל םעפמ תואצויש
.הז ןוויכב תוכלוה ןכא
יתייה ינאו) תוימוקמה רורמיתה תויושר ,קניל ר"דה לש ויפמ ונל תאז םגו ,לבא
.הימונוטוא לש הבר הדיממ תונהנ (תוילאיצניבורפה :סרוג
לככ ,איה תואיצמב המגמה ,ןה תוימונוטוא וללה רורמיתה תויושרש ןוויכו
"טאה" ירורמת ףילחהל םיברמש ונירעב אוה ץרפנ ןוזח :הכופה אקווד ,הארנה
ויפמ םייחה םיאקיטילופ-ורקימ םיבשוי תוימוקמה תויושרב ."רוצע" ירורמתב
,ל"נה לאושה-ןיזאמה לש הלאכ הבישח-יכלה לע לוענ ובורש ,בחרה רוביצה לש
תוארהל ידכ תושרה השעת אל המ - םיכרדב לטקה לע הקעז רוביצב המק רשאכו
?"הרימחמ" םנמא איהש
וב םיששוח םינקסעה .ביצקת תנש לכ לש הפוסב ,ילוא ,טלוב רבדה דחוימב
וליפא" יכ האבה ביצקתה תנשב "םיזרבה תא םהל ורגסיי" וב בצמב "ועקתיי"
תעב ,ברימע השמ לקתנ וב בצמהו ,"םתלצינ אל הרבעש הנשב םתלביקש המ תא
,תרוקיב וילע חתמ הנידמה רקבמ :חיכוי ,םיכרדב תוחיטבל להנימה שאר היהש
ברימע) ותושרל דמעוהש ביצקתה תא לצנל ,רקבמה תעדל ,ליכשה אלש םושמ
.(?"תוחא ול ןיא"ש וירבד תא לבקי ימ ?ךכל סחייתי ימ לבא ,םיברב ךכ לע ביגה
,(הרובחתה רש) הנוילעה תיצראה תושרה י"ע ,תינורקע ,העבקנ הריצעה תבוח
אוה ,תמייק תיקוח הבוחל הקיר תרגסמ ךפוהו ,ןכותה תא הב קצויש ימ לבא
םיקיפסמה םייעוצקמה םילכב דייוצמ חרכהב אל רשא ,ימוקמה םרוגה אקווד
.וילגרל רנה םה-םה םייעוצקמה םילוקישה דימת אלו ,ךכל
לכב לוזליזל תמרוג רשא ,"רוצע" ירורמת לש היצאלפניא איה האצותה ןאכ םגו
.(יתרובעתה ךוניחב ילילש םרוגכ הריצעה תבוח :ןושארה ירמאמב 'ר) אשונה


?םכייא ,םיחמומה

איה םיכרדב תוחיטבה רשא הלא ןיבמ שיאש לע רעצ עיבהל יל אנ-ושרה םויסל
דימת .דגנ אלו דעב אל - חוכיול םורתל זוע ביהרה אל םעוצקמ וא/ו םקוסיע
לכ םילזופ ךא ,רדעה ינפל םיצר רשא ,םיעורה-יבלכל םה םימוד יכ םהב יתדשח
הצור - רדעה - אוהש ןאל רדעה תא וליבוי דימת יכ םיחיגשמו ,רוחאל ןמזה
.ותוא וליבויש
ראשיהל םיבייח םה ןכלו ,הזה םעה ןמ םיסנרפתמ ירה םה :המל שחנל השק אלו
יתלביקש ומכ "הפיטש"ב ןכתסהל ןכומ אל החמומ ףא ."סוסנסנוק"ה םוחתב
העיד דגנכ ץצוח תאצל םינכומ אל םה ךדיאמ .תכרעמל -םיבתכמה ילעב ינשמ ינא
םתויחמומ זא הארת דציכ .לכה לע לבקתהל ,םימיה תוברב ,הייושע רשא
?רבעב הל ודגנתה םה יכ ררבתי םא תיעוצקמה
רשא ,(24.9.85 ץראה) סשוב הדה הבתכש םירבד ןאכ איבמ ינא הצפח שפנב
:ונניינעל םג םימישי טלחהב םה לבא ,ןורטאית תרוקיב םניינע

,הלש היצנגילטניאהו ,הבש חורה ישנא ,הלש יתוברתה רושימב םגש הרבח םילגמ ונא ..."
,תונגומ תוקילקב ףפותסהל םהל חונש ,תושודק תורפ יארוב ,םיקהבומ םיטסימרופנוק םה
םה ןיאו ,הנחמה ינפל םיצולחכ ,םירבד עימשהלו זעהל םיבייח םה ןיא ...םהילע תוסוחה
,והער יפמ שיא םייח םהו ,םהילע ךכוסמו ןגמ ... םזימרופנוקה .ףשחהל הלילחו סח םילולע
תא דחי םילקוס םגו ,תולעפתה תומישנ אתווצב םימשונ ,תוהז ןושלו הפש התואב םיאבנתמ
."הליקסה םוי אובב ,ביזכהו לפנש לאה

וליפאו - הדמע םיעיבמ אל םתאש לבח :םימודמהו םייתימאה ,םיחמומה לכל
.יתעד לע תקלוח
וא ,תכרעמל-בתכמ :יניצר אל הז .הלימ 200 לש ףקיהב אל ,אתוטמב ,לבא
לכ אשונל תיניצר תוסחייתה ךרוצל םייד םיבחרנ םירכ םניא ,וידארב "תנוניפ"
,הפ הלימ יצח םיקרוז רשא םיגוגאמידל הריתי הדהא הלגמ אל ינא .בכרומ ךכ
,"הלשממה שאר דובכל תחא הלאש קר יל שי" חסונב לכהו ,םש הלימ יצח
לכ תא וליאכו ,הלודג המכוח ורמא וליאכ ,גנוע-ינשודמ םיטבמ רבע לכל םיחלושו
םיצור םיברעה לבא" :םילמ ששב תוצמל רשפא (לשמל) ןוכיתה חרזמה תייעב
חרזמה תויעב - ואל םא רבדה ןוכנ םא ןיב .המוד והשמ וא ,"םיל ונתוא קורזל
אשונה ,ילוא ,לידבהל ,םג ןכו ,תיניצר רתוי הברה תוסחייתהל תויואר ןוכיתה
.ןאכ יתילעה רשא
.שארמ יתדות הנותנ הפפכה תא םירהל ןכומש ימ לכל
"טאה" ירורמתו "רוצע" ירורמת לע רקחמה לש וירבחמל רגת ינא ארוק דחוימב
רשא הנביל 'פורפה אוה) הנביל השמ םהו ,(ליעל רכזוה רשא 83-21 םוסרפ)
דיל הנואתה תא הרקחש הדעווה שארב דומעל היה דיתע ןכמ רחאל םייתנש
לש הרובחתה רקחל ןוכמה ירקוח םתשולש - בגוי לעיו סוארק ףסוי ,("םינובה"
יתוניבה םא .הרובחתה דרשמ לש ודוסימ םיכרדב תוחיטבל זכרמה - ןוינכטה
לכ אל) וקדב םתוא םיאשונל עגונה לכב ,יתעדב םיכמות םה ,םתעד תא הנוכנ
.םרבד תא ודיגי םמצע םהש ףידע לבא ,(םדי-לע וקדבנ ןכא ירמאמבש תודוקנה
טיעמהל הנווכב יתשקיב ל"נה םוסרפה לש וירבחמ תא חוכיול רורגל ידכ
לע םתעד תא ריכזא אל םא יתבוח ידי אצא אל ז"כב ךא ,םרקחממ ןיטאטיצב
:תישימחה המרונה

ךירצ וניאש ןיפיסומ ונאו ,הב דומעל לוכי וניאש הרזג רוביצה לע ןירזוג ןיא :ל"זח ןושלכ"
.('נ 'ש - !רוקמב השגדהה ;68 'מעב) "הב דומעל


...הנקת דוע ,הדעו דוע ,ליגרכ ,הנהו

איה ,תפסונ הדעו לש היתונקסמ ומסרפתנ הלאה םירבדה לש םתביתכ םע
דוע ."םינובה ףוחב תבכרה ןוסא ימרוגב הריקחה תונקסמל םושייה תדעוו"
ינפל רוצעל בכרה ילכ לכב םיגהונה תא בייחל איה היתוצלמהמ תחא .הדעו
.הליסמה תייצח
!?רשקה המ :יתלאש םירבדה לש םמוסרפ םעו
תונדה הרובעתה תונקתל ןוקית הרובחתה רש ןיקתה 1985 רבמצד שדוחב
הזה ןוקיתה תובקעבו ,ל"נה הצלמהל רשה העש אל יתחמשל .שגפמל תוברקתהב
םא וליפא - "רוצע" רורמת בצוה םא תלוז - שגפמה ינפל רוצעל הבוח דוע ןיא
רמוח םגו ץפנ רמוח םג ,םיעסונ םג ,ליבומה ,םיררגנ ינש םע סובוטואב רבודמ
!!!חקלתמ
והשמ םרת ,הנואתל דואמ ךומס רוא האר רשא ,ירמאמ םג יכ ןימאהל הצור ינא
!ןוכנה ןוויכב דעצ ,טלחהב ,אוהש - הזה ןוקיתל
-יא ללגב המרגנ אל ,לכל עודיש יפכו ,וניארש יפכ ,םינובה ףוחב הנואתה ירה
יתיארהש יפכ) יהשלכ הריבע ללגב אל םג ילואו הריצעה-תבוח לש המויק
תויהל הלוכי יכ החנהה תא לבקנ םא ,הריבעב המרגנ אל ללכבש ןכתיי ירמאמב
וא ,דוחל םהמ דחא לכב תובשחתה-יא רשא םיריעז םימרוג המכ לש תורבטצה
,הוונעהו דובכה לכ םע ,ןאכו) יהשלכ תונלשר ידכל תעגמ הניא ןיידע ,דחי םלוכב
.(!!!סדנהמה אלו ,ןטפשמה אוה עבוקש ימ
תא ריבגהל ,הנואתה רחאל ,המק ,(7.8.85 ץראה) ונרשבתנ ךכ ,לארשי תרטשמ םג
העונת תקלחמ שאר ,עשוהי-ןב מ"צנל) שגפמה ינפל הריצעה תבוח לש הפיכאה
.העוט ינא םא יתוא ןקת - תישימחה המרונב קר רבודמ ןאכ םג יכ ןיבמ ינא :זאד
תרתוכה אלא הראשנ אל ןיינעה לכמ יכ - ןאכ םג יתוא ןקתו - שחנל םג ןכומ ינא
ונייהד ,םייטסיטאטס םיגשיהל וללה תוריבעה לש ןתפיכאב עיגהל ידכ :ןותיעב
יפכ ,לארשי תרטשמו ,םיבאשמ ןומה עיקשהל ךירצ ,תוח"וד לש הלודג תומכ
.(הלא םיבאשמב תעפושמ הניא ,וניארש
דע םתייה ןכיא - הריצעב בייחל שי םכתעדל םא :הלא תא םג הלא תא לאוש ינאו
?וישכע


הריקחה תודעו קוח יפל הריקח תדעו םיקהל העצהלו

.תוגייתסה לכ אלל ,דעב ינא
.ןמזב רצע אל רטקה גהנש איה םילוכשה םירוהה יפמ תועמשנה תונעטה תחא
רשאכ אלא ,ללכ רצע אל רטקה גהנש החנהל םג םיילגר שי יכ ררבתה ןמזה ךשמב
הזה קיתה תא ןכש ,ומצע טפשמב הלעש המ לע רבדמ אל ינא) רחואמ רבכ היה
.(יתיאר אל
:יתבתכ ןושארה רמאמב

גהנ - הז הרקמב) המידקה תוכז לעב גהנה לש ותואר תדוקנמ םג בצמה תא הארנ הבה"
.(רטקה
לע עבצא קיזחמ" וליאכ אוה שגפמה תדוקנ לא העיסנב ברקתמה בכר האור אוה רשאכ"
,"םימדקומ םינמיס" הלגמ שגפמה םוקמ לא הלוקש אל הרוצב ברקתמה גהנ ."קפודה
.עוריאה תורק ינפל תיסחי בר ןמז הנכסה תא "חירהל" רחאה גהונל םירשפאמה
םינמיס" לכ הלגמ וניא תמוצל ץרפתמ ןכ ירחאו ,"תטלחומ הריצע" רצועה גהנה"
וא) הצוחה ךרדבש בכרה םע תושגנתהה לא רשיה "קנזמ"ו ,העוט אוה רשאכ ."םימדקומ
רבעמ" ךל ברוא גהנ ותוא היה לשמ ,שארמ תאז תופצל לוכי התא ןיא - (תבכרה םע
."..."הניפל

יפכ לודג היה אל - אוה םלב ללכב םא - םולבל רטקה גהנ לש ורוחיאש ןכתיי
ןושארה ירמאמב רבכ לבא ,(רתוי הברה ילואו תוינש עבש ילוא) תעכ םינעוטש
ןמזהש תורשפאה תא לולשל ןיא הריקחה-תדעו לש היאצממ ךותמ יכ יתיארה
.דבלב היינשה תירישעכ לש לדוג-רדסב היה תגהנל רסח רשא
סובוטוא םוקמב "לחוז" סובוטוא האור רטקה גהנ היה ול :קפס תויהל לוכי אל
ןמז" לש ורוציק םע דחי ,הז רבד .רוצעל ,והשמב תוחפל ,םידקמ היה אוה ,דמוע
!!!הידגרטה תא עונמל טלחהב לוכי היה ,"יוניפה
תצבורה השודקה הרפה תא םג ןוחבל זוע ביהרת ,םוקת יכ ,הדעווהש הווקמ ינא
.התוללכב תישימחה המרונה לש הליצבו "רוצע"ה ירורמת לש םליצב


אעייסמד אנת

,הנואת םימרוג ,הריצעה-תדוקנמ םיאצוי רשא םיגהנ לש העפותה לע ליעל ונדמע
17.4.89 םויב דמע הזכ גהנ ."!יתרצע ינא לבא" :םיננוגתמ-םיזירכמ ןכ ירחאו
.ביבא-לתב הרובעתל טפשמה תיבב ,טלבנסונ יבצ טפושה לומ
."!הנואת םורגי אלש יאנתב ,רצוע אלש גהנל לחומ יתייה ינא" :טפושה ול הנע
.לארשיב הרובעת-טפוש אלא ,"טסיכרנא"ה רינ החמש אל רבכ הזו

:ךשמהל
:הייצח-רבעמב תוגהנתהה לע :'ג קרפ ,תומרונה :ישילש רעש
?"לגר-יכלוהל המידק תוכז" םנמאה              


קרפה תליחתל הרזחרבחמה    רפסה :ןוישרה תא ךממ וחקי

רצוקמה םיניינעה ןכותל      אלמה םיניינעה ןכותל      םיניינעהו תומשה חתפמ

רתאה תפמ     רעשה ףד