,1989 תנשב רואל אצי רפסה :הרהזא .250 - 246 'מע ,רינ החמש ד"וע לש ורפס ,ןוישרה תא ךממ וחקי ךותמ
.םינוש םיניינעב רבחמה לש ותפקשהב ןהו ,הקיספב ןה ,הקיקחב ןה ,םיבר םייוניש ולח זאמו

רבחמה    רפסה :ןוישרה תא ךממ וחקי

רצוקמה םיניינעה ןכותל      אלמה םיניינעה ןכותל      םיניינעהו תומשה חתפמ

רתאה תפמ     רעשה ףד

'ד קרפ ,ישש רעש

ישש רעש
המרופר תארקל
תיעבטה הרירבה :'ד קרפ
(1987 טסוגוא)

,תוכיאב םניא הינייעמ רקיע תיתרטשמה "הפיכא"ה יכ םיעדוי רבכ ונחנא םויכ
ררחתשהל םילוכי םניא טפשמה-יתב םג - השיגה איה תאז רשאכו .תומכב אלא
הטיפשה-תוכיא לע הערל העיפשמ םימושיאה-תומכ דציכ הארנ הבה .הנממ
לא תומכה ןמ - ןוויכה תא תונשל ,ילוא ,ןתינ דציכו ,הרובעתל ש"מהיתבב
.תוכיאה
:תוצובק עבראל ,הזה ןוידה ךרוצל ,קלחמ ינא הרובעתה-תוריבע תא

םא ןיב ,'וכו (א)40 ,49 ,51 ,21 תונקת :תוריהז-רסוח לש ביכרמ לעופב תוללוכה תוריבע .א
.אל וא ,הנואתל ומרג ןה
,טפשמ-סנק תרירב ןדיצב ןיא ןכלו ,תורומחכ תורדגומ ןה םויכ רשא תוינכט תוריבע .ב
.םהשלכ הערפה וא ןוכיס לש וא תוריהז-רסוח לש ביכרמ ןהב שי חרכהב אלש ףא
ןה לבא ,טפשמ-סנק תרירב ןדיצב שיו ,תורומחכ םויכ תורדגומ ןניאש ,תורחא תוריבע .ג
.סנקה םולשת לע טפשמה תא םיפידעמ םימשאנהש םושמ ,"תכרעמל תורזוח"
יפכ ,טפשמה תיב ילתכל ץוחמ "םיידי-ףופיכ" :הרירבה י"פע תומלושמה סנקה-תוריבע .ד
.ןתיול םקימע ד"וע יל רמואש

יתוא וספתת לא) ךכ ךרעב ,אופיא ,איה ,יתנש סיסב לע ,םויכ םיטפשמה תקולח
:(בושח וניא הזה הרקמב קוידהש םושמ ,םירפסמב

יללכה כ"הס ד 'בק ש"מהיתבב כ"הס ג 'בק ב 'בק א 'בק
1,065,000 800,000 265,000 200,000 50,000 15,000


לגוסמ טפוש לכש חיננ :הברהב התוחפ איה טפשמה-תכרעמ לש הקופתה תלוכי
םיקית השולש םג יתעדל) םויב םיקית השימחל הריבס המרב לופיט קינעהל
,(הדימה לע רתי רימחא אל לבא ,ילאיר-אל רבכ הז ,הריבס לופיט-תמרב ,םויב
ףסונ ,עובשב דחא קיתל ,הייוארה תוניצרה לכבו ,שפנו-בלב רסמתהל לוכיו
.הריבס המרב םילפוטמה םיקיתל
עיגתו ,הרובעתה-יטפוש רפסמבו ,הנשל הדובעה-ימי רפסמב הלא לכ תא לפכה
24,000 -כלו ,הלועמ לופיט קינעהל תלגוסמ תכרעמה םהל ,הנשב םיקית 1,000-כל
25,000 -כ - לכה-ךסב .ריבס לופיט קינעהל תלגוסמ תכרעמה םהל ,םיפסונ םיקית
אל ינא תויחונה םשל) ריבס תוחפל וא ,הלועמ לופיטל תוכזל םילוכי רשא םיקית
ןה םגש רורב יכ םא ,הלועמה ןיבל ריבסה ןיבש םייניבה-תוגרד לכל ןאכ סנכנ
.(תומייק
איה השעת המ .םיקית 265,000 -כ ,רומאכ ,הנש ידמ םילטומ תכרעמה לע לבא
,המר-תתב לופיט :הדיחיה תירשפאה הבושתה ?"םיפדוע"ה םיקיתה 210,000 םע
!"םיידי ףופיכ" תוברל
:(הנשל םיקית) הרובעתל ש"מהיתבב לופיטה תוכיא יפל הקולחה הנה

ש"מהיבל ץוחמ "םיידי ףופיכ"
(טפשמ אלל סנקה םולשת)
ריבס יתלב
("םיידי ףופיכ" תוברל)
ריבס הלועמ
800,000 240,000 24,000 1,000


לקהל ידכ" - ונל םיעיצמ םויכ ןמתסמש המ יפל ?םישדחמה ונל םיעיצמ המ
תוריבע" םוחתל 'ב הצובקה תא םג ריבעהל - "הרובעתל ש"מהיתב לע סמועהמ
ירחא ,השדחה הקולחה תא הארנ הבה ?עישוהל ידכ ךכב היהי םאה ."הרירבה
'ד-ו ("תכרעמל םירזוח"ש הלא) 'ג תוצובקה ןיב תאזה הצובקה תא "רזפנ"ש
.("הרירב"ה תא םילבקמש הלא)

יללכה כ"הס ד 'בק ש"מהיתבב כ"הס ג 'בק א 'בק
1,065,000 840,000 225,000 210,000 15,000


לבא !225,000 "קר" ,טפשמה יתבב םיקית 265,000 םוקמב :"ימוהת" לדבה ,ןכא
-כ לע קר תדמוע ןיידע (ליעל האר) תכרעמה לש תיתנשה הקופתה תלוכיש ןוויכ
יפל הקולחה ,ריבס תוחפל וא ,הלועמ לופיטל תוכזל םילוכי רשא םיקית 25,000
:הברהב תונתשהל הלוכי הניא לופיטה תוכיא

ש"מהיבל ץוחמ "םיידי ףופיכ"
(טפשמ אלל סנקה םולשת)
ריבס יתלב
("םיידי ףופיכ" תוברל)
ריבס הלועמ
800,000 200,000 24,000 1,000


-המותס תכרעמ ןיידע ,"חוצחצו חוליג" לש תוריבע 1,065,000 ןיידע :ורוש-ורוש
הפיסומ הניאו ,םיכרדב תוחיטבל תמרות הניא ,הכלהכ תדקפתמ הניאש הפייעל
הניאש ,הכומנ תימואל םייח תוכיא :תורחא םילמב .הרובעתה-טפשמל דובכ
!?"המרופר" ןוארקת תאזלה .תימואל הרטמ לכ תמדקמ


רתימ יבצ תעצה

הנשי ,ביבא-לתב ןידה-יכרוע תכשל לש יזוחמה דעווה ר"וי ,רתימ יבצ ד"ועל
לש היאולחת תא - !הנוכנ - חתנמ אוהש ירחא .תינכפהמכ ול תיארנה העצה
תא לוקשל" (1987 ראורבפ ,ןיד ידה) עיצמ אוה ,הרובעתל ש"מהיתב תכרעמ
ולש םושיאה בתכ ,הריבע רבעש ימ" :רמוא אוה ךכו ."הרובעתל ש"מהיתב לוטיב
בשחמה ,תומדוקה תועשרהה ןוילגבו הריבעה תרמוחב בשחתהב .בשחמל ןזוי
."טפשמה תיבב עמשיי וניינעש שקבל לכוי ךכב ץופחיש ימ קר .שנועה תא קוספי
םע םלועל אבש שודיחה תא ,הארנכ ,דמל אל רתימ ד"וע :חוטב ינא דחא רבדב
אב היה אל ,םילדבהה תא דמול היה םא .טפשמה-תרירבל סנקה-תרירבמ רבעמה
-תוריבעב םימשאנל .ותעצהב שיש יפכ ,הרמחהו הגיסנ הב שיש העצה עיצהל
תודמוע (טפשמ-תרירב םע תוריבעו סנק-תרירב םע תוריבע :ןהיגוס ינש לע) סנק
וא ,טפשהל ונוצר לע עידוהל ,סנקה תא םלשל :תורירב שולש - רבעבכ - םויכ
-תרירב לש הטישה ,תמדוקה הטישה יפל .רבד תושעל אלו ,םיידי קוביחב תבשל
הרובעתה-טפושו ,המשאב הדוהש ימ לש ונידכ ןורחאה הז לש וניד היה ,סנקה
וניד ,טפשמה-תרירב לש הטישה ,השדחה הטישה יפל .םאתהב ותוא עישרמ היה
ןמזהש ךכב יד :"םדא-די-עגמ-אלל" עשרוהש ימ ןידכ ביגמ וניאש םשאנה לש
ידכו ,סנקה םולשתב ותוא בייחי בשחמהש ידכ ,ול ךלה-ףלח סנקה םולשתל
.("ץורל" הנלחתת "רוגיפה תופסות"ש
םייוסמ "רפו'צ" תוקינעמ טפשמה-תרירב לש וז ןהו סנקה-תרירב לש הטישה ןה
לוכי אוה :ותופחל ןועטלו טפשמה תיב ירעשב אובל ותוכז לע רתוומה םשאנל
לטבל עיצמ רתימ ד"הוע .תומדוקה ויתועשרה תא ול וריכזיש ילב עשרומ תויהל
וינומהב רהניו ,"עדרפצ"ה תא עלבי רוביצה יכ ןימאמ דועו ,הזה "קומיצ"ה תא
'ג הצובק) תכרעמל-םירזוחה רועישש אוה ריבס רתוי ידידל .ראודה-יבנשא לא
םג רשפא) דבלב םיזוחא 30 -ל םיזוחא 20 -מ לדגי אוהש חיננ .לדגי קר (ונלש
:ךכ זא הארית הנומתה .(בצמה תא רימחיש רבד ,רתוי

יללכה כ"הס ד 'בק ש"מהיתבב כ"הס ג 'בק א 'בק
1,065,000 735,000 330,000 315,000 15,000


:זא היהת יטופישה לופיטה תוכיא יפל הקולחהו

ש"מהיבל ץוחמ "םיידי ףופיכ"
(טפשמ אלל סנקה םולשת)
ריבס יתלב
("םיידי ףופיכ" תוברל)
ריבס הלועמ
735,000 305,000 24,000 1,000


תומוד) תומוד תואצותל איבהל לוכי בשחמב שומיש" יכ עיצמה רמוא ךכ לעו
,יתרמא רבכ אד ןוגכ לע לבא ,"...םיחרזאל לבס תוחפ הברה םע ('נ 'ש - !?המל
!םיבשחמ םהל ונתת לא :רחא רשקהב


(תרפושמו תצפושמ) רינ החמש תעצה

,הז רעש) "הדעו דוע" יתבתכב דוע יתארק "חוצחצו חוליג" לש תוריבעה תא לטבל
:יתרמא םוקמ ותואב רבכ .תובר םימעפ ךכ לע יתרזחו ,('א קרפ

,תורומחה תוריבעב דקמתהל שי תוליגר תוילילפ תוריבעל הרובעתה תוריבע תא ךופהל ידכ"
תוקסעתה לכ (רשא) ... "תוינכט"ה תוריבעה תא לסל ךילשהלו ... יפיצפס ןוכיס ןהב שי רשא
.רקיעה ןובשח לע האב ןהב
.(סנקה-תרירב םוקמב האבש וז) טפשמה-תרירב תא לטבל (שי) ךכמ אצוי לעופכ"
רומאכ הילא סחייתהלו תילילפ הריבע לכבכ הב ןודל שי - תיניצר איה הריבעה םא"
- טפשמה תיב לש ונמז תא הווש אל איהש תיניצר אל ךכ ידכ דע איה םאו ,הייואר הרמוחב
."יוארה לוטיבב הילא סחייתהל שי

ינוציק ,דדח השנמ מ"צנ ,הרטשמה לש יצראה הטמב העונתה תקלחמ שאר
,טפשמ תרירב היהי לכהש") סנקה-תוריבע גוח תא ביחרהל שיש ותעדב םירחאמ
לע לקהל" ידכ ,ראשה ןיב ,תאזו ("רסאמ תובייחמה ,חרבו-עגפ תוריבעל טרפ
תומייק יכ ונל הלגמ אוה ,ליעל ונרכזה רבכש יפכ ,תאז םע דחי ."טפשמה-יתב
יתיארה ,ידיצמ ,ינא .איבהל םיכירצ םירטושהש תוח"וד לש "םומינימ תוסכימ"
יתומכה שגדה יכו ,אווש-ןוזח אוה סמועה תלקה לש ןוזחה יכ ('ב קרפ ,הז רעש)
חוליג" לש תוריבע לע תוח"וד לש תפסותל אלא ,תוחיטב תפסותל איבי אל
."חוצחצו
הכירצ הרטשמה התייה אליממ ,סנקה-תוריבע תא לטבל יתעצה הלבקתנ ול
"היצקלס" ,התמזימ ,המצעב םייקלו ,ןידל הדימעמ איהש ינפל םיימעפ בושחל
תולבגמב וליפא ,רתוהו יד םילכו יעוצקמ עדי הל שי ךכלו - תוריבעה תרמוח יפל
תוסכימ תועבקנ ויה םומינימה תוסכימ םוקמב .םויהד םדאה-חוכו ביצקתה
הנומתה .ןיצק לש רושיא לבקל רטושה ךירצ ןהמ גורחל ידכ רשא ,םומיסקמ
:ךכ זא תיארנ התייה

ש"מהיתבב כ"הס ב 'בק א 'בק
25,000 10,000 15,000

ש"מהיתבב כ"הס ב 'בק א 'בק
15,000 10,000 25,000

:זא התייה "תוכיאה תנומת"ו

ש"מהיתבב כ"הס ריבס הלועמ
25,000 24,000 1,000


הנייהת הלא תוריבע 25,000 - ונלש תינושארה הקולחה תא ריכזנו רוזחנ םאו
דועו ,('א הצובק) תוריהז-רסוח לש ביכרמ לעופב תוללוכה תוריבע 15,000 ןהב
ביכרמ ןהב שי חרכהב אלש ףא ,תורומחכ םויכ תורדגומ ילואש תוריבע 10,000
"תימשר"ה ןתרדגה תורמלש תוריבע 10,000 :('ב הצובק) תוריהז-רסוח לש
."חוצחצו חוליג לש תוריבע" תאז-לכב ןה ,"תורומח"כ
ןוכסיח יכ חיננו ,'ב הצובקבש תוריבעהמ רתונה תא םג ןיטולחל ונלטיבש חיננ
לופיט" לש דחא קיתל ןמז טפשמה תיבל ריאשמ "ריבס לופיט" לש םיקית ינשב
:ךכ תואריהל התייה הלוכי הרובעתה-יטפשמב "תוכיאה תנומת" ."הלועמ

ש"מהיתבב כ"הס ריבס הלועמ
15,000 10,000 5,000ןהש יאנתב ,"סג והשמ" ןניא הלאכ תוקסיע ."ןועיטה תוקסיע" לע םדוק ונרביד
תיב) "ךוותמ"ה תא אלו ,(העיבתהו םשאנה) ןהל םידדצה תא תרשל תואב
םע םשאנה תא איצוהל ;טלחהב ,ןכ - "עצמאב ןוכיסה תא ךותחל" .(טפשמה
שנוע לע "זמר" וא םויא ילב ,תדבוכמ ןועיט-תקסיע .אל טלחהב - הפב רמ םעט
ןתואמ לידבהל ,םייחה-תוכיאמ קלח איה םג ,התוא לבקמ אלש ימל רומח
טפשמה תיב לש ותצע תא םילבקמ רשא ןידה-יכרוע וליפא רשא "תוקסיע"
.ךכ לע "םמצע תא םילכוא" םה םג - הל םיכסהל םחוקלל םיצילממו
-יטפשמב "תוכיאה תנומת" .תודבוכמ ןועיט-תוקסיע לש 20% -ל ונעגהש חיננ
:ךכ תואריהל התייה הלוכי הרובעתה

ש"מהיתבב כ"הס ןועיט-תוקסע ריבס הלועמ
15,000 3,000 6,000 6,000


תנידמ תראפתל הזש המכ דע .לארשי תנידמ תראפתל אל הזש יל ודיגת קרו
,"סנקה תרירב" לש הטישל רבעמה :ךופהה רבעמה ןמ חכוויהל רשפא לארשי
-םימושיאה רפסמ הלע 5453 םינשה ןיבש "רפת"ב .1953 תנשב השענ רשא
.(16% -כב) אוה םג הלע תונואתה רפסמ לבא ,31% -כב שפנל
טפשמה תיב אישנ לש העודיה ותדמע תא ריכזהל שי הלאה םירבדל רשקהב
תכרעמל קינעהל שי :םינקת-תפסות שורדל ואובב ,רגמש ריאמ טפושה ,ןוילעה
הרובעת-יטפוש המכ .םיטפוש ףיסוהל שי ןכלו ,היכרצ תעיבקב תואמצע טפשמה
היה אל ,רגה הירא טפושה ,טפשמה יתב להנמ ?ףיסוהל טפשמה תכרעמ תשקבמ
.רתוי וא ,םיטפוש השולש-םיינש לש תפסותב רבודמה םא יל רמול ןכומ
אל ,םיטפוש השולש-םיינש לש תפסותב רבודמה ןכא יכ הלוע ילש-יתורוקממ
רתוי לודג רפסמש םושמ ?רתוי שקבמ אל ןוילעה טפשמה תיב אישנ עודמ .רתוי
שי - םימייקה 20 -כל ףסונב ,ץראה לכב הרובעת-יטפוש האמ חיננ - םיטפוש לש
."םיטפושה לש םתרקויו םדמעמ תא תחפל" ידכ ,לבוקמ ךכ ,וב
!?"םיטפושה לש םתרקויו םדמעמ" תא רפשמ ןכ אוה םאה - םויהד בצמהו
לש ןוכנ דוקפית לבא ,תימונוטוא תויהל הכירצ טפשמה-תכרעמ יכ ילע לבוקמ
תכרעמה הטיפשה-תוכיא תא .תומכ לשו תוכיא לש םיטביה ול שי תכרעמה
טפשמה תיב אישנל ,ול יד :םינקת תפסות אלל ףא ,םויכ םג חיטבהל הלוכי
לכל סחייתהלו ,תומכה תלאשמ םלעתהל הרובעתה-יטפוש תא החני יכ ,ןוילעה
ויתויוכז לע תינדפק הרימשו ,תוריהז ,תוניצר בייחמה ,ליגר ילילפ קית לאכ קית
םינש ךראי ןידה-קספל דע םושיאה-תשגהמ ןמזה-ךשמ םא וליפא ,םשאנה לש
.(םויכ םג ךכ םיגהונה םיינש וא דחא הרובעת-טפוש ,הארנכ ,םנשי)
דע ןוישר-תלילש וא רצעמ ןיא תורומח-אלה הרובעתה-תוריבעב יכ רוכזל ךירצ
.הזה ןידה-"יוניע" לע הכבי אל שיאו ,םיכילהה םות
התייעב אל רבכ וז - םיטפשמה לש רותה ךראתיי תוכיאה לע הדפקהה ללגב םא
לכב המישאמה איהש ,הנידמה :"ןכרצ"ה לש ותייעב אלא ,טפשמה תכרעמ לש
השולשמ דחאב רותפל הלוכי הנידמה תאזה הייעבה תאו .הרובעתה-יטפשמ
רתוולו םימושיאה רפסמ תא תיחפהל - ינשה ;םיטפוש ףיסוהל - דחאה :םיכרד
םיטפשמה-רותל תתלו ,רותפל אל - ישילשהו ;(ליעל האר) ךרע-ילק םימושיא לע
םיטפושהש לבוקמ דוע לכו ,"תיטילופ" הייעב איה וז הייעב .חצנל ךראתהל
עבקיי רשא םיטפוש רפסמ לכ לבקל םהילע ,הלאכ םיניינעמ םמצע תא םירידמ
.ארונ אל םג לבא ,םיענ אל ילוא .תיטילופה תכרעמה י"ע
לש המלידה תא ריתהל ידכ םג ידכ הב שי רשא ,ילש העצהה לא הרזחב - ןאכמו
,תכרעמהש ךכ תומכה תא ליבגהל ,תוכיאה לע שגדה תא םישל :טפשמה תכרעמ
ירשפא-יתלבה לע זירכהל ,הייוצרה תוכיאב דקפתל לכות יוצר וא ןותנ לדוג לכב
.ירשפא-יתלבכ יוצר-יתלבה לעו ,יוצר-יתלבכהמילשמ העצה
(1987 רבמבונ)

ךילהתב הכופהה הדימריפה ןיינעל) "םיניינעה להנמ" םג אוה "וקה רטוש" רשאכ
אוה ותוליעיל הדימה-הנק רשאכו ,('א קרפ ,ינש רעש האר ,תוטלחהה תלבק
תא .םעפ אל ךכ לע ונדמע רבכו ,ךכמ אצוי-לעופ איה תוכיאב הדיריה - תומכה
תועשבו תומוקמב רקיעב ,תואיל אלל שפחל שי ,תנכוסמה ,תיתימאה הריבעה
ןניב רשק ןיאש הלא - ךרעה-תורסח תוריבעה תא לבא .הייופצ אל איה םהב
תושפחמ ןה :ןתוא שפחל ידכ ץמאתהל ךירצ אל רטושה - םיכרדב-תוחיטבה ןיבל
!ותוא
הרטשמה תא ץלאל ידכ תאזו ,סנקה-תוריבע תא לטבל יתעצה ,ליעל ,'א קרפב
ביצקתה תולבגמב וליפא - הרטשמל יכ םש יתרמא .תומכב אלו ,תוכיאב דקמתהל
היצקלסה ךרוצל םישורדה יעוצקמה עדיהו םילכה םנשי - םויהד םדאה-חוכו
איהש ידכ תוח"ודה-ילבקמ לכ תא טפשמל איבהל ךרטצת איהש ךכב ידו ,הנוכנה
.םעט-רסו תילכת-רסח ח"וד תמשור איהש ינפל םיימעפ בושחת
רפסמ תא תיחפהל עיצמ רקב השמ ר"דה .המילשמ העצה ןאכ איבהל הצור ינא
הרטשמה ןיבש םיעגמה רפסמ תא תוברהל רשפאי רשא רבד ,םימשרנה תוח"ודה
תוח"וד םושרי אל רטושה :ףסונ דחא דעצב תכל קיחרהל עיצמ ינא .םיגהנה ןיבל
,גהנה תא רוצעי אוה ,הריבעב לקתנ אוה רשאכ .הרקמה-יטרפ תא קר אלא ,ללכב
ריבעא ינא" :םולשל עס ול רמאיו ,ויטרפ תא םושרי ,רבסה-ןועטה תא ול ריבסי
."התייבה העדוה לבקת .וטילחי םשו ,העונתה תכשלל ןיינעה תא
ימ) תמייוסמ הדרחב היהי גהנה - זא דעו ,היצקלסה םייקתת העונתה תכשלב
םג ודיד יבגל - קוחה תפיכאל ןוכנ רישכמ "ןידה תמיא"בו העתרהב האורש
םושיא-יבתכש ךכב ,ןבומכ ,אטבתת היצקלסה .(ןיינעהמ קלח איה תאזה הדרחה
לש ןובשחב-האבה ךות ,רתוי-תורומחה תוריבעה תא ורבעש ימ דגנ קר ושגוי
התייבה לבקי אוה - םושיא-בתכ ודגנ שגוה אלש ימו .טפשמה יתב לע סמועה
.ללכב םא ,הרהזא


הנידמה תוירחאו הרובעתה-טפשמ :'ה קרפ ,המרופר תארקל :ישש רעש :ךשמהל

קרפה תליחתל הרזח


רבחמה    רפסה :ןוישרה תא ךממ וחקי

רצוקמה םיניינעה ןכותל      אלמה םיניינעה ןכותל      םיניינעהו תומשה חתפמ

רתאה תפמ     רעשה ףד