,1989 תנשב רואל אצי רפסה :הרהזא .269 - 253 'מע ,רינ החמש ד"וע לש ורפס ,ןוישרה תא ךממ וחקי ךותמ
.םינוש םיניינעב רבחמה לש ותפקשהב ןהו ,הקיספב ןה ,הקיקחב ןה ,םיבר םייוניש ולח זאמו

רבחמה    רפסה :ןוישרה תא ךממ וחקי

רצוקמה םיניינעה ןכותל      אלמה םיניינעה ןכותל      םיניינעהו תומשה חתפמ

רתאה תפמ     רעשה ףד

'ו קרפ ,ישש רעש

ישש רעש
המרופר תארקל :ישיש רעש

לילא תאופר - ןיול תדעו תוצלמה :'ו קרפ
(1988 ילוי)

תקידבל הדעו"ה תא הרובחתהו םיטפשמה ירש ומיקה 1986 רבמטפס שדוחב
,"םיכרד תונואת תעינמ לע םתעפשהו הרובעת תוריבעב השינעה יכרדו םיכילהה
הנמתנש ,ןיול בד ןוילעה טפשמה תיב טפוש לש ומש לע ,ןיול תדעו הייורקה
.הדעול שאר-בשויכ
השולש ךות היתוצלמה תא הונימש םירשל שיגהל התייה הרומא הדעוה
הדעוה ר"וי תא קיסעהש המ .טעמכ םייתנש ירחא קר ושגוה הלא ךא ,םישדוח
.קוינאימד טפשמב ןידה תיב באכ ודיקפת היה ןמזה בור
,ינשמ ןיינעל ךפהיל ול היה רוסא הדעוהו ןיול טפושה םמצע לע ולביקש דיקפתה
לע רתוול וילע היה ,טפשמה לוהינ תא ומצע לע לבקל טפושה היה תואינ רשאכו
.לבחו ,ןכ השע אל ןיול טפושה .ךפיהל וא ,הדעווה תושאר
יטפוש ,ןוילעה ש"מהיב אישנ :םהיניב .םידע העמשו תובישי 10 המייק הדעוה
הדעוב ונילתש תויפיצה לכמ אצי המ .רקחמו עדמ ישנאו םיחמומ ,הרובעת
תוחיטבל םג הכמ ,םייחה-תוכיאל הכמ ,קדצל הכמ :הלודג הבזכא ?תאזה
.םיכרדב
ר"ויכ ןיול טפושה לש ויונימ לעו ,התמקה זאמ םיוולמ ונא תאזה הדעווה תא
:יתרמא 86 רבמצד שדוחב .יתושרל הדמעש תירוביצ המב לכב יתכריב הדעוה

תימואלה הצעומה ר"וי םג אוהש ,ןיול בד טפושה דמעוה תאזה הדעוה שארבש חמש ינא"
ותעד עיבה םגו - הנורחאל הליג ןיול טפושהש םושמ ,ךכ לע חמש ינא .תונואת תעינמל
.ונלש הרובעתה-דסמימב יוניש ינצינ לע םידיעמה םירבד המכ - םיברב
,תונואת תעינמל תימואלה הצעומה ר"וי דמעוה תאזה הדעוה שארבש ךכ לע חמש ינא"
,רמול לכוי אל ופרוק םייח .תאז לכעל בייח היהי ופרוק רשה ,לקהל עיצי אוה םאש םושמ
ףא .האסה תא שידגי אוה זאש םושמ ,"םיחמומה לש םתעד תא לבקמ אל" אוהש ,וכרדכ
.והנוק ימ עדוי אוהש ופרוקכ ףשפושמ יאקיטילופ לע הקזחו ,ותדמע תא לבקי אל דחא
ינא ."חוצחיצו חוליג" לש תושדח תוריבע ףיסוהל .רימחהל עיצת הדעווה יכ ,ןבומכ ,ןכתי"
המ לכ תא "תומושר"ב םסרפל ידכ ריינ קיפסמ שי יתלשממה סיפדמל םא חוטב אל ירמגל
רשפא-יא םיגורהה תאו ,ונלגרוה רבכ ךכל לבא ,ףולשל לוכי עורפהו ינלוחה ןוימדהש
."דוע גורהל

לש םייוסמ גשיה הז היה ןכא יכ יל היה המדנ ח"ודה לש תינושארה ותאירק םע
.ןוכנ וניא הז םג יכ ינששוח לבא ,רתוי הגרה אל רבכ איה םיגורהה תאש ,הדעווה
-די" םהל המיקה ףא אלא ,יגוגאמד ללמב םרכז תא הלליחש קר אל הדעווה
.הליחבמו תרעוכמ "ןורכז
:םיכרדב לטקה ידממ לע הדעווה תרמוא

תוכרעמב םיללחה רפסממ לופכמ רתוי ,םדא ינב 15,000 -כ וגרהנ הנידמה לש התמקה ןמל"
."לארשי

םצע זיגרמ יתוא .בושח תוחפ הז לבא ,הנוכנ הניא ,בגא ,היצרופורפה
ויה המו ?העיסנ-םירטמוליק לומ המחלמ-תועש םידימעמ יתמיאמ ."לולקיש"ה
אלהו קדצומה ,ענמנ יתלבהו ענמנה יבגל הדעווה לש - ללכב םא - םינוירטירקה
תונואת יגורה רפסמ ,חינמ ינא ךכ ,היראציושב ?"םימוחת"המ דחא לכב ,קדצומ
תונעטב םיאב םניא םה לבא ,תומחלמה יללח רפסממ םינומ יפלא לודג םיכרדה
.םיאב ונלצא .ךכ לע
-תובוקע תומחלמ שולש-םייתש דוע הלשממל עיצהל הדעווה הנווכתה ילואו
!?םיכרדב לטקה לש "יסחי"ה וקלח תא ןיטקהל ידכ םדמתילהנימה הרירבה

השינעה תא ביחרהל הדעווה העיצמ - ךשמהב אובי טוריפ - היתוצלמה זכרמב
תרירב תטישב תונודינ הנייהת הרובעתה תוריבע בור יכ עובקל .תילהנימה
."...הגיהנ ןוישר תקזחהמ הליספו תוסנק היהת ןדיצבש היצקנסהשכ" טפשמה
?טפשהל ףידעה רשא ח"וד-לבקמ לש וניד היהי המו
:הדעוה הצילממ ךכ לע

תפוקת וא סנקה לפכמ תחפי אל רשא הליספ וא סנק לש שנוע וילע לטוי עשרוהש ימ ..."
."הליספה

- ךכל ףסונבו

."הליגר הטיפשל הנותנה הריבע לע וליטהל ןתינש רחא שנוע לכ"

אוהש ,"תילהנימה הרירבה" םשב תונכל ףידעמ יתייה "טפשמה תרירב" תא
שומישל סנכוה טפשמ-תרירב חנומה .ךשמהב השעא ךכו ,רתוי הברה קייודמ
תמדוקה הטישה ידי לע "סופת" רבכ היה ("סנק תרירב") םדוקה חנומהש ןוויכ
תרירב ןיב לדבהה) המ-תדימב ונממ הנושה , (םימייוסמ םיניינעב תמייק ןיידעש)
הטישה יפ לע סנקה תא תמליש אל םאש ,עודיכ ,אוה טפשמה תרירבל סנקה
,המשאב הדומכ ךתוא האור טפשמה תיב ,"הנמזה"ה לע תבגה אל םגו ,הנושארה
ללכ ןיא ,תבגה אל םא היינשה הטישה יפ לעש דועב ,ךינפב אלש ךתוא טפושו
."םדא די עגמ אלל" טופשכ ךתוא םיאור :טפושה ינפב ךקית תא איבהל ךרוצ
תילהנימה הרירבה תא ,ותעשב ,ונל רידגה ,ןתיול םקימע ד"וע ,הדעוה רבח
םיעיצמו וירבחו אוה םיאב תעכ ."טפשמה תיב ילתכל ץוחמ םיידי ףופיכ"כ
הגיהנ לע םדאל ול יואר שנוע המ קודבל האב רשא הדעוה :"רבגומ" םיידי-ףופיכ
!קדצה תא שפיחש לע ותוא שינעהל הצילממ ,הריהז אל
עשרוי אוה םא יכ המשאב רפכ רשא םשאנל "זמור" טפוש רשאכ :השחמה םשל
גהני אל אוה םאו ,ומצע תא לוספל בייח טפושה ,הזכו-הזכ שנוע לבקי אוה ןידב
המ השעי קוחהש העיצמ הדעווה .ומוקמ לע ודימעתו רוערעה-תאכרע אובת ,ךכ
.לוספ קוח .רוסא טפושלש
:"בכר ילכל רהוס יתב" םיקהל םג העיצמ הדעוה

... בכרב הריבע העצוב םא ... בכרב שומיש רוסיאל וצ ליטהל"
תא ליטהל ןתינ ךא ,וב שומישה רסאנש בכרל ןוסחא תומוקמ תאיצמב ךרוצ שיש ונל רורב"
."בכרה לש וילעב וא בכרב גהונה םלשיש האצוהכ ןוסחאה ימד

.ךשמהב הארנש המ לכל "יארקא תומיגד" קר ןה הלאו


קורי יכות ,םודא יכות

םוי .קורי דחאו ,םודא דחא :םייכות ינש ול ויהש םדא לע הטובח החידב הנשי
תא שיאה חלש .ןליא לש ורימאב םהל ובשייתהו ,םבולכמ ופעו וללה וחרפ דחא
ספיט .הבולכה םבישהלו ,םייכותה תא דירוהל ידכ ,ןליאה לש ורימא לא boy -ה
לאש ?קוריה יכותה םע המו .דבלב םודאה יכותה ... םע רזחו ,ץעה לע רענה
.רענה הנע !לשב אל דוע אוה ,יתראשה ותוא .שיאה
לכ טפושל םיריאשמ אל רשא םומינימה-ישנועו הבוחה-ישנוע לע רבוד תובר
םדא לכ םגו ,ןידה יכרוע תא םג ,םיטפושה תא םג םמוקמ רבדה .תעד לוקיש
?הדעוה ךכ לע תרמוא המ .ובילל תובורק חרזאה תויוכז רשא

ךא ,םויה קוחב תועובקה הבוחה תוליספו םומינימה תוליספ תא ,העש יפל ,ריאשהל שי"
.('נ 'ש - ילש השגדהה) "הליספה תופוקת לש יתועמשמ רוציקב

-ישנועו הבוחה-ישנוע תא לילכ לטבל שרד הדעוה ירבחמ דחא יכ םירפסמ
הדעווב םירבחה ראש .הזה ןיינעב טועימ-תעד איצוהל ןנוכתה ףאו ,םומינימה
לש ח"ודה םא האנ הז אהי אל יכו ,ךכל "םילשב אל" ןיידע םיאנתה יכ ורבס
יפל" ראשית תאזה הרצה :"הרשפ" םע ותארקל וכלהו ,דחא-הפ היהי אל הדעווה
."יתועמשמ" ןפואב הנרצוקת הבוח/םומינימה תוליספו ,"העש
שדוחב ורצקי ילוא .םייניע תזיחא אלא וניא "יתועמשמה רוציקה" יכ ינששוח
הצילממ איה המכב הרמא אל הדעוה - םימייוסמ םירקמב הבוחה-תליספ תא
םוקמב םג ,תונוטיסב הבוח-תוליספ רוציל הצילממ הדעוה הז דגנכ לבא - ןרצקל
ךרדבכ הליספה ישנועב שומיש" לע הצילממ הדעוה .ןכ תושעל הבוח ןיא םויכש
תא םג ןובשחב איבהל שקבמו קדצ שקבמש ימל הליספ-לפכ םע ,"הרגיש לש
רערעל ןתינ אל לעופב רשא תוילהנימ תוליספ םעו ,העט רטושהש תורשפאה
.ןהילע
םייקה בצמה תא ףידעמ רבכ ינא - "יתועמשמ רוציק" תארוק הדעוה הזל םא
הרמאנ אלש ףא ,הנווכה יכ ןתיול םקימע יל רמא םירבדה לש םתביתכ ירחא)
דע שדוחל םינש שולש דע םיישדח לש םומינימה-תוליספ תא רצקל איה ,שרופמב
תא חוכשל ןיא ךא ,תוכז-תדוקנ טלחהב תאז - אוה ךכ ןכא םא .םישדוח השולש
.(הבוחה תודוקנ
הבוחה-ישנוע לש םלוטיבל םיאנתה "םילשב אל" ןיידע יכ הרובס הדעוה םאו
תלאשנ - שנועה תא עובקל תעדה-לוקיש טפושל ןתנייש ךכלו - םומינימה-ישנועו
םיגורה איבהל" וליחתי תוירבהשכ ?ךכל "םילשב" ויהי םה יתמ הלאשה
!?"תיבהמ


?רשקה המ

:(ליעל ,'א קרפ האר) יתבתכ הדעווה ץורפ םע

ןכותהו הרוצה םג .עיתפמ הז ןיאו ,בוש הכמ םיכרדה תונואת ביבס תירוביצה הירטסיהה
םירוביד .םישנעב רימחהלו ,םירטוש ףיסוהל :עיתפהל ולדח רבכ תירוביצה הבוגתה לש
ראשהלו םתוא רמול" וא ,"לבלבתהל ילב" םתוא רמול רשפאש ךכב םינייפאתמ הלאכ
םלועל ןויערה תא הלעמש ימ .ידמל-םייראגלוו םה הלאה תונויערה לכה-ךסב לבא ,"םייחב
ונדמעהו הבוח-םלוע-רסאמ ונגהנה .ךתצעכ ונישע" :ודיגיו םעפ וילא ואוביש ךכב ןכתסמ אל
."ךפיהל אלא ,ותחפ אל תונואתה ךא ,רטמ-לכ-לע-רטוש
השינעב תינולפ הרמחה י"ע ךוסחל רשפא ,םיעוצפ וא םיכנ ,םיגורה ,םדא-תונברוק המכ
לש תפסות לע יופצה םדא-ייחב ןוכסחה והמו ?('וכו תוסנקה תלדגה ,ןוישר-תלילש ,רסאמ)
?בלבש-תושוחתמ לידבהל ,הנימא תיזחת םע אובל והשימ לוכי םאה ?םירטוש 100 לכ
תא רימחהל תויורשפאה תניחבל הדעוו .הדעוו דוע .הדעוו תמקומ ,ונל םירשבמ ךכ ,תעכ
-תושוחת ירחא הכילהמ דבל ,הדעווה השעת המ .העונת יניירבע לע םילטומה םישנועה
?בלבש
- ןושארה :םיפתושמ םינכמ ינש םהל שי םעפל-םעפמ םילבקתמה וא םיעצומה תונורתפה
לכ (ילע הבוהא ךכ-לכ אל וז הלימ) םימשוימ םה רשאכ - ינשה .םייטסארד אל םלועל םה
,הנה .תיעיבש ששח אלל ,ובילל תובורקה תונקסמה תא הנממ קיסהלו אובל לוכי דחא
-תונואת ירפסמב תודונת םגו ,"הפיכא"ה-תמרב תודונת ויה תונורחאה םינשב :לשמל
לוכי הצורש ימו ,והשמ ללגב לח ינולפ יוניש יכ רמול לוכי הצורש ימ .םיעגפנהו םיכרדה
,רוסאהו-רתומה ןיב םאתימ לכ ןיאש ,הארנכ ,איה תמאה .רבדה תורמל לח יונישה יכ רמול
.תונואתה-ירועיש ןיבל ,הפיכאה תויביסאמ ןיב וא
ןחבייו םינותנ דדובי רשא יעדמ רקס ךורעל תורשפא לכ םויכ ןיאש םושמ ,"הארנכ" יתרמא
(תוניצרב) םהל שחור ינאש דובכה לכ םע ,םיחמומה .דרפנב ןותנ לכ לש "וטנה-תעפשה" תא
.בלבש-תושוחתה יפ לע םייח םה םג ךכל רבעמו ,תואור םהיניע רשא תא אלא םהל ןיא
טסוגוא ,7 וטוא) יתיארה רבכו ,תויטילופ תויוחתפתה יוזיחב ןורתיי לכ םהל ןיאש יאדווב
לש תיתנש המרל עיגנ 1985 תנשב יכ ןוינכטה ןמ הנביל רוספורפה הזח ,ותעשב ,דציכ (1986
תיזחתה ןמ דבלב שילשכ היה הנש התואב םיגורהה רפסמ ,עודיכ ,לעופב) הנשל םיגורה 1170
.דיחיה היה אל הנביל רוספורפהו .(ולש

הדעוה .ןאכמ םג םיאור ,םשמ םיאורש םירבדו ,זא יתרמאש םירבד ןאכ דע
- תשקבמ םנמוא

ןכו ... הלודג תומדקתהל ואיבהש ... ןוינכטבש הרובחתל ןוכמב ושענש םירקחמה תא ןייצל"
לולכשל קפס אלל ומרת הלא םירקחמ .תונושה תואטיסרבינואב ושענש םירקחמה תא
"וניתונקסמ שוביגב םייקה טעמב ונרזענ ונחנא םגו הבשחמה יכרד יונישל ,הפיכאה תוטיש
,('נ 'ש - ילש תושגדהה)

םירמוא המ רורב אל .הדעוה יניע דגנל ודמע םירקחמ וליא רורב אל לבא
ומרת םה המב רורב אל .רטוש לכ לש תילושה תלעותה יבגל הלא םירקחמ
טעמה" דציכ רורב אל ."הבשחמה יכרד יונישלו הפיכאה תוטיש לולכשל"
.דיב-די םיכלוה "הלודגה תומדקתהה"ו "םייקה
אישנ םוקמ אלממ םינפל ,ןהכ םייח טפושה לש וירבדמ יתטטיצ ,ליעל ,'ב קרפב
רומח ,שנוע םושש עדוי ינאו ,יתנקז םגו יתייה רענ" :רמואה ,ןוילעה טפשמה תיב
תלטה ידי-לע ...ןישנועל העתרה תלועפ ןיא .םולכ אלו ליעומ וניא ,היהיש לככ
."אל ותו קוחה תבוח אצוי התא שנועה
הטמב העונתה תקלחמ שאר ,דדח השנמ מ"צנ תא םג םוקמ ותואב יתרכזה ןכ
תמיאמ לידבהל) הנואתה תמיא םא קפס יכ ונל רמאש ,הרטשמה לש יצראה
."םיפכואה" לש חטשב םתוחכונ םע תררועתמ (שנועה
לש םיפארגה תא תוארמה תואלבטה תא יתגצה 1987 ילוי שדוחב דוע
םאתימ האורש ימ :האירקב יתמייסו ,תונואתה תומכ לומ הפיכאה תויביסנטניא
ףא םיתניב לבא !םוקיש - םיכרדב תוחיטבה ןיבל "ספתהל יוכיסה" ןיב והשלכ
.ןיול תדעו אל םג .םק אל דחא
:איה תאזה הלאשל המצע הדעוה לש התבושת

הרמחה י"ע תובר םינש ךשמב םיכרדה תונואת תעינמבו הרובעתה תוריבעב לופיטה"
"תונואת תעינמל הרמחה ןיב רישיה רשקה תא רקיעו ללכ חיכוה אל המצעלשכ השינעב
.('נ 'ש - ילש השגדהה)

:םירמוא םה המ ךמס לע דואמ הומת ןכ לעו

."...הרגיש לש ךרדבכ הליספה ישנועב שומישב תוליעיו הקדצה ונתעדל שי"
תיתרטשמ הפיכאל - םיכרד תונואת תעינמו הרובעתה יניד תפיכאב בר לקשמ םיסחיימ ונא"
."...הפוצרו הרידס ,תיתטיש
."... םיכרדה תונואתב המחלמל טפשמה תיב לש ותמורת יבגל קפס לכ ןיא"

,םייעדמ םינותנ לע תובשוי ןכא הדעוה לש היתוצלמה םאה :םתא ורמיא וישכעו
?יתיזחש יפכ ,"בלבש תושוחת" לע וא
םה עודמ - "תונואתב המחלמל טפשמה תיב לש ותמורת יבגל קפס לכ ןיא" םאו
?וירעשב אובל שקבמש ימ תא םיילפכ שינעהל םישקבמ


םוקמב הכירד

:דוע יתרמא (ליעל ,'ב קרפ) הדפית טפשמב אלב

לש וייח-תונמדזה תאזו ,תיליבד וליפאו ,תיליטנפניא הבישחמ םילבוס ונלש הרובעתה-יניד
ץובמ ונלש הלגעה תא איצוהש ימכ הירוטסהל סנכהל הצור אוה םא ,ןיול בד טפושה
לבא רבדה ותוא" םוקמב ,תיתוהמ המרופר ,הבישחב המרופר עיצהל :םיכרדה-תונואת
..."רתוי לבא רבדה ותוא"ל ונתוא איבי ןכא רשא ,"רתוי

תכלוה איה לעופב לבא ,"הבשחמה יכרד יוניש" לע תרבדמ ,רומאכ ,ןיול תדעו
תיבמ אצי אל ,שדח ןויער םוש ,ירוקמ ןויער םוש .םלועמו זאמ שורחה םלתב
:(םש) דוע יתפסוה יתרובעתה דסמימב תלבוקמה הבישחה לע .השרדמ

-תיטוידיא איה - תוחפ "תורומח"ו ,רתוי "תורומח" תוריבעל - תאזה הקולחה םצע"
בלב אל שממ .ךכ אטבתמ ינא לק בלב אלו ,ןיטולחל-תיטוידיא :שיגדמו רזוח ינא .ןיטולחל
לע אל .ריהמה שיבכה לע ובכר תא הנחמ םדא :םכשפנב ועיגה .הרירב ןיא לבא ,לק
איה סנקה לש ומולשת םע רשא ,היינח-תריבע ,עודיכ ,תאז .שיבכה לע אלא ,םיילושה
תויהל לוכי רבדה .םודא רוזמרל תויצ-יא :תרחא הריבע המגודל ולטו .בלה ןמ תחכשנ
קודבל ילב ,ההובג תוריהמב תמוצל סנכנ גהנהו ,עורג אוה הייארה-הדש םא - דואמ ןכוסמ
םאו ,בוט אוה הייארה-הדש םא - ןכוסמ-אל תויהל לוכיו - ביבס-ביבס העונתה בצמ תא
ביבס העונתה בצמ תא בטיה-בטיה קדבש ירחא ,הכומנ תוריהמב תמוצל סנכנ גהנה
.תוביסנב יולת לכה .תמוצל תברקתמה
םא ןיב) הריבעה לש "ץובשימ"ב היולת הניא הרובעת-תריבע לש התרמוח :התעמ רומא
לש תוגהנתה" ןוגכ ,תוריבע לש תוצובק תרדגהב וא ,תיפיצפס הריבע לש התרדגהב רבודמ
- הריבעו הריבע לכ ."תצבשמ"ה ךותב תוגהנתהה-ןפואב אלא ,('וכו ,"תורחא" ,"לגר-יכלוה
יפל לכה ,שפנ-ןוכיס ןיבל ספא-ןוכיס ןיב רורגל הלוכי התרמוח - הרדגהב לדבה אלל
רבדה ךכ ,תוריהמה-תוריבעב רבדה ךכ .הרקמו הרקמ לכ לש תויפיצפסה תוביסנה
לכב אוה ךכו ,ףוצר הדרפה וק תייצחב וא "רוצע" רורמתל תויצ-יאב ,םירוזמרה-תוריבעב
."תרחא הריבע

ךותמ תאצל - המ-תדימב - התסינ איה יכ ןייצל שי ןיול תדעו לש החבשל
עבצה תא אלא תוריכמ ןניאש הבישחה תוצבשמ .תולבוקמה "הבישחה תוצבשמ"
הגיהנה תוכיא תא םיעבוקה םייניבה-ינווג ללש אלל ,ןבלה עבצהו רוחשה
?החילצה םאה .םישיבכב
הרובעתה-תונקת םג רשא - ילילפה טפשמהש ךכ לע ליעל םימעפ רפסמ רבכ ונדמע
ןהש תוריבע - תחאה הצובקה .תוריבע לש תוצובק יתש עבוק - ונממ קלח ןה
mala in " ןהש תוריבע - היינשהו ,"ומצע ינפב ער" ונייהד ,"mala per se"
."הככ-המל" םושמ "ער" ."דבלב רוסיאה םצע חוכמ ער" ונייהד ,"prohibita
גוסה :הרובעתה-תוריבע לש םיגוס ינש תא םג ונרדגה תאזה הקולחל רשקהב
תיללכה ותבוח) "הלוכ הרותה לכ" איהש ,הרובעתה תונקתל 21 הנקת - ןושארה
םג ופיסוי ןירדהמה .('וכו ,תלוזל עירפהל אל ,תוריהזב גוהנל ךרדב שמתשמה לש
ביתנמ הייטס) (א)40 וא (חוויר תרימש) 49 ,(הריבס תוריהמ) 51 ןוגכ תונקתה תא
"תולכומ" אליממ הלא ךא (ןוכיסל וא הערפהל םורגל רבדה לולע םא העיסנה
תוריבעה :הרובעתה-תוריבע לש ןבור-בור אוה - ינשה גוסה .21 הנקתב
ןהב ןיא והשלכ יפיצפס ןוכיס םג ןדיצב ןיא דוע לכ רשא תוריבע ."תוינכט"ה
םג תוסנכנ ןה אליממ ,הזכ ןוכיס ןהב שי רשאכ) םיכרדה תונואתל רשק לכ
.(ןושארה גוסה לש ורדגל
?תוריבעה יגוס ינש לש הנושה יפואהמ שקבתמה תא התשע הדעווה םאה


תיתוכאלמה הרירבהו תיעבטה הרירבה

םיכרדה תונואתל םורגל םייושעה תוגהנתהה יסופד םע הכלהכ דדומתהל ידכ
,ינשה גוסהמ תוריבעה תא - םיקוחה ירפסמ קוחמל - לילכ לטבל תחא אל יתעצה
גוסהמ תוריבעה תא קר ריאשהלו ,"חוצחצו חוליג לש תוריבע" יתארק ןהל
חיכוהל םג רשפאש ןוכיס .יפיצפס ןוכיס ,לעופב ,ןהב שי רשא תוריבעה .ןושארה
."איה ונשפנב" יכ תימתס ןועטל קר אלו ,ותוא
:יכ ,רפסמ םימעפ ךכ לע יתרזחו ,יתרמא ןיול תדעו ץורפ םע

,תורומחה תוריבעב דקמתהל שי תוליגר תוילילפ תוריבעל הרובעתה תוריבע תא ךופהל ידכ"
תוקסעתה לכ (רשא) ... "תוינכט"ה תוריבעה תא לסל ךילשהלו ... יפיצפס ןוכיס ןהב שי רשא
.רקיעה ןובשח לע האב ןהב
.(סנקה-תרירב םוקמב האבש וז) טפשמה-תרירב תא לטבל ךכמ אצוי לעופכ"
רומאכ הילא סחייתהלו תילילפ הריבע לכבכ הב ןודל שי - תיניצר איה הריבעה םא"
- טפשמה תיב לש ונמז תא הווש אל איהש תיניצר אל ךכ ידכ דע איה םאו ,הייואר הרמוחב
."יוארה לוטיבב הילא סחייתהל שי

:יתפסוה 1987 טסוגוא שדוחבו

םיימעפ בושחל הכירצ הרטשמה התייה אליממ ,סנקה-תוריבע תא לטבל יתעצה הלבקתנ ול"
ךכלו - תוריבעה תרמוח יפל "היצקלס" ,התמזימ ,המצעב םייקלו ,ןידל הדימעמ איהש ינפל
םוקמב .םויהד םדאה-חוכו ביצקתה תולבגמב וליפא ,רתוהו יד םילכו יעוצקמ עדי הל שי
לבקל רטושה ךירצ ןהמ גורחל ידכ רשא ,םומיסקמ תוסכימ תועבקנ ויה םומינימה תוסכימ
"ןיצק לש רושיא

תכלל םשאנה תא ענכשנ םא יכ תרמוא תילהנימה הרירבה לש היפוסוליפה
,הרובעתה יניד םימייק המשלש הרטמה תא ונגשה - טפשמה תיבל םוקמב ראודל
:'ד קרפ) ליעל וניאר סמועה תלקהל רשאב .טפשמה תיב לש ונמזמ זבזבל ילב
תוח"וד תפסות דימ איבת "הלקה" לכ יכ ,אווש-ןוזח והז יכ -(תיעבטה הרירבה
איבי אל יתומכה שגדה יכו ,הלש לוביקה-תלוכי רבעמ לא בוש עיגת תכרעמהש דע
."חוצחיצו חוליג" לש תוריבע לע תוח"וד לש תפסותל אלא ,תוחיטב תפסותל
יניד םימייק המשלש הרטמה תגשהל יעצמאכ "הרירב"ה רישכמל רשאבו
הרוצב - הצילממ המצע איהש ףא ,ךכב תקפקפמ ןיול תדעו וליפא - הרובעתה
הרובעתה תוריבע לכ תא טעמכ ריבעהל - םעפ יא העצוהש רתויב תינוציקה
.תילהנימה הרירבה לש "היצקס"ל
טפשמה םוחתמ הרובעתה תוריבע בור לש ןתאצוה לע ץילמהל הדעוה הלוכי דציכ
לש הקינכטה תועצמאב תאז השוע איה ?התעדל םג קפקופמ אוהש רבד - ילילפה
:('נ 'ש - ילש איה "לבא" הלימה תשגדה) "לבא - םנמא"

םג תאזו ,גשומ אל יתעתרהה ךרעה םויכ םג לבא - יתעתרהה ךרעה דוביא ךכב שי םנמא
.('נ 'ש - ?הז המ) יביטקפאו ריהמ טופיש לש הריהמה הבוגתה רדעה לשב
ובש בצמב םא קפס לבא - הטיפשה דמעמב גשומש יכוניחה טנמומה םג דוביאל ךלוהו
- ('נ 'ש - !הדעווה ךכ) םיטפשמ לש "ענ טרס" םייק םהבש הרובעתל טפשמה יתב םינותנ
.הז טנמומ םייקל םילוכי
הריבע לש ךילהב םייקתהל הלוכי הניאש השינע לש ןווגימ רשפאמ ליגרה ילילפה ךילהה
תואכרמה) הז "ןורסח" לע רבגתהל ןתינ לבא - הדיחא היצקנסה ,ללכ ךרדב ,הבש תילהנימ
תופוקתל" - בכרב שומישה רוסיאו הליספ לש תויצקנסה תפסוה י"ע ('נ 'ש - הדעוה לש -
."תוריבעה יגוס יפל שארמ תועובקו תולבגומ

איה הרובעתה תוריבע לש "היצזילהנימ"ש תרמוא המצעב הדעוה :תורחא םילמב
...דיספהל שי המ זא ,בוט אל אוה בצמה םויכ םגש ןוויכ לבא ,בוט אל רבד
.הדעוה תרמוא ,ןכ ?תאזה "היצזילהנימ"ב והשלכ ןורתי אוצמל ןתינ םאה
תוריבעה לש וב ןתראשהו ילילפה םוחתהמ תולקה הרובעתה תוריבע לש ןתאצוה
תויתרובעת תוריבעמ העיתרו תוגייתסה לש סחי רוביצב עטית" תורומחה
."תורומח
םג לבא .הדעו דועב רבכ יתדמע "היצאיצנרפיד"ב ךרוצה לעו ,ןוכנ הז ןורקיעכ
תוריבע לש תיתוכאלמ הריצי ידי לע תאז תושעל ןיא היצאיצנרפיד םיעבוק רשאכ
התרמוח יכ חוכשל ןיא םג הדימ התואב .ןהב ךרוצ לכ ןיא השעמל רשא "תולק"
-ןפואב אלא הריבעה לש "ץובשימ"ב היולת הניא הרובעת-תריבע לש
."תצבשמ"ה ךותב תוגהנתהה
.לבחו ,ררחתשהל החילצה אל ןיול תדעו "תוצבשמ"ה ךיבסתמ


הליחת ןרקיעו

םוחתל הרובעתה תוריבע בור לש ןתרבעהב אוה הדעוה לש היתוצלמה רקיע
הרובעתה תוריבע תא תקלחמ הדעוה ."םימ" - ראשה לכ .תילהנימה הרירבה
-רופיש ונשי - םייקה בצמל הלש הקולחה תא הוושנ םאו ,תוירקיע תוצובק יתשל
.המ
,תורומח תוחפ תוריבעו תורומח תוריבעל איה ,הדעוה יפל ,תיסיסבה הקולחה
ןפואל תסחייתמ רומח תוחפהו רומחה תרדגהש יאנתב ,ינויגה הז ןורקיעכו
אלו - הרקמו הרקמ לכ לש ויתוביסנב לכה - ןוכיסה לדוגלו תוגהנתהה
,הזה ךרדב הרחב אל הדעוה לבא .ליעל ונדמע וילע ,ילאמרופ-ינכטה "ץובשימ"ל
."תוצבשמ"ב אקווד אלא
ראשב וליאו ,"הטיפש תונב" הנייהת ,הדעוה העיצמ ,תורומחה תוריבעה
אלל סנקו ,סנקו הליספ :תוגרד יתשב ,תילהנימה הרירבה םשאנל היהת תוריבעה
.הליספ
:תוירוגיטק שולשל ,אופיא ,הנקלוחת הרובעתה תוריבע

."תילהנימ"ה הרירבה אלל ןידל-הנמזה לש תוריבע .א
.םיישדוחל ,"םיינוציק םירקמב" ,וא שדוחל הליספו סנק :"תוילהנימ" תוריבע .ב
.דבלב סנק :"תוילהנימ" תוריבע .ג

הדעוה תזמור תורומח תוחפ תוריבעו תורומח תוריבעל תיסיסבה הקולחל ףסונב
תאז הצילממ הניא הדעוה .ןלטבל שי רשא תוריבע :תרחא הצובק לע םג
אלא ,הלש הכמסהה בתכ רדגב וניא רבדה יכ הרובס איהש םושמ ,ןירשימב
הדעוה הצילממ וז היגוסב .רבדה תא הנלוקשת תוכמסומה תויושרה יכ הצילממ
תמוצב הנימי היינפ ריתהל ןכו ,םיתמצה לכב "רוצע" ירורמת רפסמ תא ןיטקהל
.(םודא רואב הנימי היינפל ,קפס אלל ,איה הנווכה) רזמורמ
םוחתה לכב קומע שירח עצבל התאר אל הדעוהש לבחו ,תוכרובמ תוצלמה יתש
איה - יונימה בתכ יפל התוכמסל רשאב קפס םייק היה םאו ."חוצחיצו חוליג" לש
.תובדנתהב ץילמהל וא ,התבחרה תא שקבל הלוכי התייה


'א תוריבע תצובק

תוריבעה רסירת ךותמ קלחל סחייתנ הדעוה לש הבישחה ךרד תא ןיבהל ידכ
,"הרירב"ה רדגב הנייהת אל ןהש הצילממו ,תורומחכ הדעוה הרידגמ ןתוא
.הרקמו הרקמ לכב ןידל ןמזוי םשאנהו

;תינלשר הגיהנב תומ תמירג .א
;הליספ ןמזב הגיהנ .ג
;םדא עגפנ הבש םיכרד תנואתל המרגש הריבע לכ .ד
;םודא רוזמרב רואהשכ הגיהנ .ט
30 לש תוריהמבו ,תינוריע ךרדב רתומה לעמ רתוי וא ש"מק 20 לש תוריהמב הגיהנ .אי
.תינוריע אל ךרדב רתומה לעמ רתוי וא ש"מק
.תונוישר וא בכר לש יוהיז ינמיס ףויז .בי

הכירצש הריבע יאדווב איה תאז :(א) תינלשר הגיהנב תומ תמירגל רשאב
תונלשרה תגרד ,לשמל ,םא) ךומנ תויהל לולע שנועהש ףא ,תכרעמה תא קיסעהל
לבא .רתויב ההובג התייה ןברוקה לש תמרותה תונלשרהו ,רתויב הכומנ התייה
.םדא עגפנ הבש םיכרד תנואתל המרגש הריבע לכ :ההימת ררועמ (ד) ךשמהה
?רומח אל הז םאה ?םדא עגפנ אל הרקמב קר לבא ,התייה תונלשרה םא המו
תויהל וז הריבע הלוכי ליעל יתיארהש יפכ :(ט) םודא רוזמרב רואהשכ הגיהנ
תוביסנב ,לילכ הלטבל הצילמה הדעוה םגו ,רתויב הלק וא ,רתויב הרומח
תגרדב איה וז הריבע םאה :יתובר יל ורמאי זא .(הנימי היינפ) תומייוסמ
?לילכ הלטבל שיש וא ,הנוילעה הרמוחה
הלא :(בי) בכר לש יוהיז ינמיס וא תונוישר ףויזו (ג) הליספ ןמזב הגיהנל רשאבו
.ףסכ ירטש ףויז וא ,יקוח רסאממ החירב ןוגכ תוריבע .תוליגר תוילילפ תוריבע ןה
ביכרמה אלו ,יטננימודה אוה לשמימה ירדסב העיגפ לש ביכרמה ןהב תוריבע
ןמשל אלו ,םיכרדב תוחיטבה תלאשל רישי רשק ןיא הלא תוריבעל ."יתרובעת"ה
.ןיול תדעו המקוה


'ב תוריבע תצובק

רשא טפשמ-תרירב לש תוריבע הדעוה העיצמ "תוטיפש"ה תוריבעה ירחא
,תוריבע עבראו םירשע תוטרופמ ןאכ ."םייטמוטוא הליספו סנק" ויהי ןהישנוע
אל הדבכנה הדעווהש ךכל היח המגוד .תחא המגוד איבהל הצור ינא ןהמ
:"תצבשמ"ה ךותב תוגהנתהה-ןפוא שוריפ המ ןיבהל הליכשה

דעו ,תינוריע ןיב ךרדב ש"מק 29 ידכ דע ךרד התואב רתומה לע הלועה תוריהמב הגיהנ .זט
.תינוריע ךרדב ש"מק 19 ידכ

תוריהמה הב תינוריע ךרדב ש"מק 61 תוריהמב ספתנ רשא גהנ םכמצעל וראת
.(לשמל ,ןיבר האל ךרד) ש"מק 70 -ל וז לש התאלעה ברע - ש"מק 50 איה תרתומה
... הבוצק היהתש הליספ" שנוע ?הדעווה העיצמ המ לבא .אלש יאדווב ?רומח
."םיישדוח - םיינוציק םירקמבו ,שדוח
הלאה םימוחתב תוריהמה תוריבע תא ךופהל ,ותעשב ,עיצה עשוהי-ןב ןתיא
אלש ידכ ,הרובעתה תדוקפל היינשה תפסותהמ ןתוא קוחמל .סנק-תוריבעל
םייתנשה תפוקת ךותב הרבענ הריבעה םא םג ,םומינימ-תליספ לש הבוח היהת
םא םג הבוח-תליספ העיצמ הדעוה .תפסות-תריבעב תמדוקה העשרהה םוימ
םקימע יל רמא הלאה םירבדה לש םתביתכ ירחא .גלשכ-חצ םשאנה לש ורבע
םישדוח השולשכב םדוקה ךיראת תא אשונה ךמסמב תאז חיכוה םגו) ןתיול
-ב הנייהת הלאה תוריהמה תוריבעש :תרחא התייה הנווכה יכ (הדעוה ה"ודל


'ג תוריבע תצובק

עודמ לבא ,ןוצר יהי ןכ ןמא .דבלב סנק םע תילהנימ הרירב לש תוריבע ונייהד
,םיצור םתא המ רמאי רשהש ידכ ?ומצע ךמסמב יוטיב ידיל האב אל הנווכה
!?הז תא הרמא אל הדעווה


הלודגה הבזכאה

לכ לע אל" יכ םעפ אל רמא רשא ,ןיול בד טפושב תולודג תווקת יתילת ,רומאכ
תושעל לידגה דועו ,"הריבע ךכב שי תילאמרופ םא וליפא ,ח"וד שיגהל ךירצ רבד
אל וא הלוכי יתמ הלאשה ןיינעב ונל םירכומה םיפיה םירבדה ראש תא ורמואב
.קדצ לש היישע תויהל הלוכי
ושקיב אל ותושארבש הדעוהו ןיול טפושה .הבזכאה לדוג - הווקתה לדוגכ לבא
if you תניחבב ,קדצה-יא תיישעל היצמיטיגל ןתיל אלא ,קדצ תושעל ליחתהל
וימלואמ קדצה-יא תיישע תא דירוהל .can't beat them - join them
.ראודה-קנב לש םיכושחה ויפתרמ לא טפשמה-תיב לש םייולגה
ךלהל הדעוה הצילממ ,וז הבתכל אובמב יתיארה רבכש יפכ :לכה אל דוע הז לבא
תיב תא ענכשל שקבמו ,העט ח"ודה תא ול םשרש רטושה יכ רובסש ימ לע םימיא
הליספה וא סנקה" יכ ,הדעוה הצילממ ,עשרוי םא ,אוה :ותופחב טפשמה
תיב יאשר היהי ןכ .םיליגרה הליספהו סנקה לפכמ ותחפי אל וילע ותשויש
הטיפשל הנותנה הריבע לע וליטהל ןתינש רחא שנוע לכ ליטהל טפשמה
."הליגר
ךרוע ידי לע גצוימ וניא רשאכ ,םשאנה םימעפלש ןוכנ :יתבר הירורעש רבכ וזו
טפשמה יתב לבא ."קרס תונעט" ןה ןטפשמה יניעב רשא תונעט ותנגהב הלעמ ,ןיד
בייח ומע ךותב בשויה טפושו ,"םמע ךותב םיבשוי" םהש םמצע לע םירמוא ונלש
ידמ השק שנוע הז היהי :קרס-תונעטל םג - !הלאכ םנשיו - ינלבוסו ינלבס תויהל
םלשל - יאכז תקזחב אוה עשרוה אל דוע לכ יכ רוכזל שיו - םשאנ לכמ שורדל
לבסה תא טפשמה תיבמ ךוסחל ידכ קר ,(בוטה הרקמב) םילקש תואמ ןיד ךרועל
לבס תמאב הז םימעפלש םושמ ,יוטיבה תא תואכרמב םש אל וליפא ינא) הזה
.(טפושל
העיבתה ידע תא רוקחל הברמ ,תינדרט הרוצב ותנגה תא להנמ םשאנ רשאכ
לוהינה םע רבד םתודעל ןיא רשא םידע לש עפש איבמו תויטנאוולר-אל תולאשב
-תואצוה וילע ליטהל ,ןידב ועישרה םא ,טפשמה תיב ךמסומ ,ותנגה לש ימיטיגלה
שומישהמ ענמהל םילדתשמ טפשמה יתב לבא .םייקה ןידה יפל םג - טפשמה
השוחתה םימשאנל היהת אלש ידכ .קדצה-תיארמ םגפית אלש ידכ ,הזה ילכב
קדצ םישקבמ םהש לע םתוא םישינעמ אלש .םתנגהב לבחל םיצור טפשמה יתבש
.החכוה םתמשאו ,ועט םה יכ רבד לש ופוסב ררבתמ םא וליפא -
תוגהנתה לע םדא שינעהל םיאב - ילילפה טפשמה יפנע ראשכ - הרובעתה יניד םג
,הדעו האב הנהו .םהילע ןגהל רומא ילילפה קוחהש םיכרעב העיגפ לע .הרוסא
קרו ךא םשאנה תא שינעהל הצילממו ,ןוילעה טפשמה תיב טפוש לש ותושארב
שנוע םג וילע םיליטמ קדצה שופיח לעש אלא ,דבלב וז אלו !קדצה תא שפיחש לע
?םיריזח רידב ןהכל המ :הלאשה תלאשנו .(הליספה לפכ) יתרובעת
הטישה לש היאולחת לכ תא ריבעהל הדעוה לש התפיאש לא ונתוא איבמ הזו
."תיטמוטואה השינעה" ןונגנמ לא - םמויקב הריכמ איה םגש - תמייקה


טפשמה יתבב דחושהו "תיטמוטואה השינעה"
הרובעתל

םתאש הממ הצופנ רתוי הברה העפות אוה הרובעתל טפשמה יתבב דחושה
המ אל ללכב וליפא איה .םיבשוח םתאש הממ הרומח רתוי םג איה .םיבשוח
המל ךופה אוהש הרובעתה טפשמב רבד לכ ומכ :ואלפתת לאו .םיבשוח םתאש
אוה הרובעתל טפשמה יתב :דחושה ןיינעב םג םג ,יללכה טפשמב שחרתמש
רשא הז אוה חרזאה אקווד הב לארשיב הדיחיה תירוביצה תכרעמה ילוא
.דחושה תא לבקמ
תא ןתיל בייח הריבעב םשא אצמנש ימש אוה ילילפה טפשמב תונורקעה דחא
- םהש ,החכותה ירבד תא יבמופב עומשלו טפושה לומ דומעל .טפושה ינפב ןידה
:ילילפה טפשמה לש תירקיעה ותרטמ תגשהל םיבושחה - ומצע שנועהמ תוחפ אל
ותוגהנתה לע רוזחי לבל - ולוכ רוביצה תא ומיעו - עשרוהש םשאנה תא ךנחל
.הלוספה
תא קוידב םישוע לבא ,רוביצה תא ךנחל ךרוצה לע םירבדמ הרובעתה תוריבעב
הבוחהמ ותוא םירטופ ,ןכ השוע אוה םאו ,בתכב תודוהל ול םינתונ :ךפיהה
.המשאב הדות קר :ותוא םידחשמ ."רפו'צ" ול םינתונ .טפושה ינפב בצייתהל
תיב ןויזב הזב הארנ אל ונחנא .ןידל-הנמזההמ םלעתהל לוכי וליפא התא
ךמצע תא חירטת אל םא ךל הדונ וליפא ונחנא .בלעינ אל וליפאו ,טפשמה
-הדומכ ךתוא הארנ ונחנא .אטח לע תוכהל ךממ שורדנ אל וליפאו ,טפשמה תיבל
.עדיי אל דחא ףאש .תירוחאה רצחב-המשאב
םשאנ-תעדוה טפשמה תיבל חלוש התא רשאכ ?טפשמל עיפותש ךכ לע ודמעי יתמ
ידכ טפשמל ךיראת עובקל שקבמו ,המשאב רפוכ התא יכ ןייצמ התא הב
,תוילאמרופה לע דיפקהל "םואתפ" םיליחתמ ןאכ - הידע תא איבת הרטשמהש
םילמה תא ךיפמ עומשל ידכ תדחוימ הבישיל טפשמה תיבל ךתוא רורגל םיסנמו
ךתוא רוטפנ - הדות :ואריו וארי ןעמל ,םירפוכל הבוח-שנוע ."המשאב רפוכ"
עשרות םא ךל יופצה שנועהמ דרפנב - ךכ לע ךתוא שינענ - רופכת ,שנועהמ
.המצע הריבעב
םשאנל רשפאל הצילמהש ךכב הכרב לכל יוארו יבויח דעצ התשע ןיול תדעו
.התוא ךרבל שי ךכ לעו ,בתכב הריפכ
םדא אהיש יכוניחה ןורקיעה לש ותובישח לע םג הדמע הדעוהש ףא ,ךדיאמ
עיצהל םוקמב ,ןינת תועמד וילע הליזה איה - וינפב קרו ךא ןודינו עשרומ
.דחושה-ינתונל הדי תא הנתנ ןכ התושעב .ותוא םייקל תורשפא
שנועה תיצחמכ הומכ עשרוהו רפכש םשאנל לופכ שנועל העצהה יכ רמאנ םאו
אוה המשאב הדומש ימל העיצמ הדעוהש המ יזא - ותמשאב הדוהש םשאנל
.לופכ דחוש השעמל

שבדה לעו ץקועה לע

:םויה לש תואיצמב ,הרובעתה תוריבעב השינעהו הטיפשה לע הדעוה תרמוא

םא התוליעי תא תדבאמ ,היהת רשאכ הליעי היהת ,הליספה שנוע דחוימבו ,וז השינע"
... "ענה טרסה" תטישב םייקתמ אוהשכו ,בר ןמז ירחא עמשנ טפשמה
םעט ןיא יכ םירובס ונאו םיינזאמה ףכ לע וב ןומאהו טפשמה תיב םידמוע הז ןיינעב"
תמייקתמש תלשוכ ןויד תטישב לקתנ חרזאהשכ םירימחמ תויאר ינידבו םישקונ ןיד ירדסב
."... הרובעתל טפשמה יתבב םויה

םה ,ול רורב אל רבדהש ימל ,"םירימחמה תויארה יניד"ו "םישקונה ןידה ירדס"
הנושארבו שארב םימייק םה .ולש "תויוכזה תליגמ" .םשאנה לש הטרק-הנגאמה
,חפוקת אל ותנגהש ךכ לע רומשל .םניח-תועשרה ינפמ םשאנה לע ןגהל ידכ
קוחה יפל - םה "הרמחה"הו "תושקונ"ה .ריבס קפס לכמ הלעמל חכות ותמשאשו
ןוידה תטיש"ב ,תואיצמב לבא .אקווד תיללכה העיבתה יפלכ הנושארבו שארב -
,המצע הדעוה תעבוקש יפכ - "הרובעתל טפשמה יתבב םויה תמייקתמש תלשוכה
.לאל םימשומו םיסמרנ הלאה ןוחטיבה-יעצמא לכ - !ונחנא אל
"הארקה"ה בלשב דוע ברעו-יתש םירקחנ םימשאנ דציכ בטיה םיעדוי ונחנא
-םירזוח םינוקית י"ע ,הרובעתל טפשמה יתב דציכ וניאר םג וניאר .הרוראה
.העיבתה רובע םושיאה-בתכ תא השעמל םיבתוכ ,םושיאה-בתכ לש םינשנו
בצמה תא הדעוה הרידגה ידכב אלו ,םתלבוס הניא תעדהש םירבד הברה וניאר
."תלשוכ ןויד תטיש"כ יושכעה
?עוגנ םדא לש וירבאמ רבא רשאכ אפורה השוע המו
לבל ,רבאה תא עוטקלמ סונמ ןיא יזא ,םדקתמ קמנב וא ,ןטרסב רבודמה םא
,רבודמ רשאכ לבא .הלוחה לש ותומל איביו ,ףוגה יקלח ראשל עגנה טשפתי
.ותוא םיאפרמ .רבאה תא םיעטוק אל - תינוציח רוע-תלחמב ,לשמל
העיגה התעדל םאה ?תכרעמה תא אפרל ידכ התנמתנש הדעוה תרמוא המו
לש םתעיטק תלוז ,אפרמ ןיא וב בצמל לארשיב הרובעתה טפשמ לש ותלחמ
?םיינויח םירבא

."ןוידה תושקונמ קדצה תיישע תוליעי הפידעש המוד הז םירבד בצמב"

-יסדנהמ רשאכ ."קדצה תיישע תוליעי" שוריפ המ רורב אל יל לבא ,גורה ינוגרה
וא ,תומושתל סחיב הקופתה תומכל איה הנווכה ,"תוליעי" לע םירבדמ רוציי
100 ןותנ ןמז קרפב רציימ דחא דבוע רשאכ תכבתסמ הייעבה לבא ,המוד והשמ
תוכיאב תודיחי 80 ןמז קרפ ותואב רציימ ורבח וליאו ,80% לש תוכיאב תודיחי
ךירצש ימ לש היפוסוליפב יולת רבדה ?הוש םהלש "תוליעי"ה םאה .100% לש
,לשמל ,םאה :םירחא םינתשמב םג הייולת המצעלשכ וזו ,"ןכרצ"ה לש ,טילחהל
ליח היהי םאה ?הרובע םלשל ןכומ אוה המכו ,100% לש תוכיאל קוקז חוקלה
,הלאכ םיסוטמ 50 םוקמב - 50% לש תוכיאב F-15 יסוטמ 100 לבקל ןכומ ריואה
לש תוכיאב םיסייט 100 םוקמב 20% לש תוכיאב םיסייט 500 ?100% לש תוכיאב
?100%
אל איהש יאדוובו ,רקיעו ללכ הטבחתה אל ןיול תדעו קדצה תוכיא לש אשונב
אל - ךכל זמר ."קדצה תיישע תוליעי" לע הרבדב תנווכתמ איה המל ונל הריבסה
:םירבדה ךשמהב אוצמל ןתינ - דדועמ ךכ לכ

הפיכא לש תונורקעה תא םישגהל םייקה ןידה יפ לעו תמייקה תואיצמב ןתינ אלש ןוויכ"
הריהמ הטיפש םייקל ןתינ אלו הרובעתה יניירבע תיברמ תסיפתל איבתש הרידסו תפטוש
ןפואב ,השינעהו םיכילהה יבגל תוחפל ,גוהנל שי - הביאכמו העיתרמ השינעל איבתש
."יביטקלס

םשאנה דמעוי ןהב תוריבעה ןיב הקולחה ,רומאכ ,אוה "יביטקלס"ה ןפואהו
אוה-ונוצרמ תדרל :תירזכאה הרירבה וינפב דמעות ןהב תוריבעה ןיבל ,טפשמל
ותקדצ לע םחלהל וא ,ונוישר תאו ופסכ תא םש דיקפהלו ,ראודה-קנב יפתרמל
םא יכ םויאה המיעו ,"רטושל ןימאמ ינא"ה ברח תכפהתמ ושאר לעמ רשאכ
הליספהו סנקה לפכמ ותחפי אל וילע ותשויש הליספה וא סנקה" ,עשרוי
לע וליטהל ןתינש רחא שנוע לכ ליטהל טפשמה תיב יאשר היהי ןכ .םיליגרה
."הליגר הטיפשל הנותנה הריבע
םוקמב אצמנ ךכל זמר ?"ןוידה תושקונמ קדצה תיישע תוליעי הפידע" שוריפ המו
:הדעוה ח"ודב רחא

ןויע תוברל ,טפשמה לוהינב תוברועמ טפושל רשפאיש ןפואב םיכילהב יוניש לקשיש ץלמומ"
."טפשמה ידכ ךות םדקומ בלשב תויארה רמוחב

"העיבתה דידי" אוה ,םימעפל ,טפושה םויכ םגש ךכב יד אל .ונל רסח הז קר
?הטישה תא ביחרהל םיצור דוע םתאו ,הרבד-השועו
הניא "תמייקה תואיצמה" לבא ,"תמייקה תואיצמה" לע תרבדמ ,רומאכ ,הדעוה
ןידה" םג הומכו "תמייקה תואיצמה" םאו ."שדקו האר הזכ" לש המויסקא
תא םישגהל" ונייהד ,םיבייחמ הרבחה יכרצש המ תא םירשפאמ םניא "םייקה
רותפל ןיא היעבה תא לבא .היעב תמייקש אטישפ ,הדעוה ירבדכ ,"תונורקעה
.םיקחוד ביצקתה-יצוליא רשאכ אל םג .השדח היעב תריצי לש ךרדב


םיבאשמהו - תופיאשה

חרזאל םורגל הנכומ איה קדצ-יא לש הדימ וזיא טילחהל הכירצ לארשי תנידמ
רטשמ םיצור םתא םא .תרחא הריבע לכב וא ,הרובעת תריבעב םא ןיב ,םשאנה
לכב ומייקל םיכירצ םתא - רואנ רטשמ םיצור םתא םאו .ודיגת - יראטילאטוט
טפשמה תיבב חרזאה תויוכזב טעובש ימ .הרובעת יטפשמב םג .םימוחתה
לכב ןהב טעבי רבד לש ופוסבו - כ"בשה יפתרמב םג ןהב טעביו ךישמי ,הרובעתל
.ץורית לכ תוסחבו ,םוקמ
תא עובקל שי ,תלבסנה "תיטפשמ"ה םייחה תוכיא יהמ ונטלחהש ירחא
,תורומחה תוריבעה ,ןבומכ ,הנדומעת הדימריפה שארב :"תויופידעה תדימריפ"
,ןבומכ תאז םג ,הנדומעת התיתחתבו ,תיסחי טעומ ןרפסמ םירבדה עבטמ רשא
המ הלאשב תקולחמ ררועתהל ילוא הלוכי .תורומח-תוחפה תוריבעה יפלא תואמ
.תילוש היהת ,קפס אלל ,וז ךא ,רומח אל המו ,רומח
ןכומ רצואהש לככ .ביצקתה ילוקיש סנכהל םיכירצ - הב קרו - תאזה הדוקנב
םירטוש רתוי ,םידיקפ רתוי ,םיטפוש רתוי - טפשמה תכרעמל רתוי ביצקהל
אל .הסיסב לא הדימריפה שארמ רתוי ךומנ תדרל ןתינ ןכ - םיעבות רתויו
!ךפיהל
:ןתיול ד"וע יל רמוא

.ןתלבקל ישעמ יוכיס םע לבא ,תוצלמה לש ןטק רפסמ קר שיגהל .םייטמגרפ תויהל וניצר
וא 50 ,40 דוע ףיסוהל םימייקה 21 לע :הרובעת יטפוש ףיסוהל אוה ילאידיאה בצמהש ןוכנ
םינשה תורשעב םשגתי אלש םולח הז לבא .ךירצש ומכ טפשמ לכ להנלו ,םיטפוש 80
לש סיסבה תא אקווד תקזחמ ונתעצהש ןוכנ .תובר םינש דועל "רופיס" הז .תובורקה
תויעבה תא רותפל לק רתוי לבא - תונטקה תוריבעה לש הלודגה הסאמה תא - הדימריפה
.םיטפוש 40 דוע ףיסוהל רשאמ ,ךכ

.םלועל הלואג איבמ ,ונינש ךכ ,ורמוא םשב רבד איבמהו


תידסמימה תושפטהו םיטפושה רפסמ

,ביצקתה תולבגמ :םיטפוש תפסוה םיענומה םימוסחמ ינש ,תיטרואית ,םנשי
דרשמל :םיעודי םירבדה ביצקתה תולבגמל רשאב .טפשמה תכרעמ לש התרקויו
םא םג לבא ,ירוביצה ןונגנמה תא םמצמצל דימתמ יללכ סרטניא ונשי רצואה
ןיידע ,תיטפשמה תכרעמה שורדתש םיטפוש לש רפסמ לכ בצקתל רצואה םיכסי
התרקויב עגופ םיטפושה יוביר יכ םירובסה יטפשמה דסמימב שי :הייעב ראשית
.תכרעמה לש
לש הירעש לע וקפדתה םמצע םה רשאכ :ךכ םינעוטה םיטפושה תא ןיבמ ינא
םה םגש ידכ ,םיטפושה רפסמ לדגויש ,םתסה ןמ ,םינכומ ויה םה ,תאזה הנוהכה
ראשהל םיפידעמ םה - םצפח זוחמ לא םיעיגמ םהשכ לבא ."םינפב" תויהל ולכוי
."טפוש תויהל לוכי דחא לכ"ש ודיגי אלש ."םידיחי םינב"
,םיטפשמה דרשמ) תיטפשמה תכרעמב םירחאה םימרוגה תא ןיבהל יל השק לבא
לע תלטומה הדובעה תומכל סחיב ןטק אוה םיטפושה רפסמ רשאכ :(לשמל
תיתכלממ הדעו י"ע רדגומה בצמ רצונ - ךכמ האצותכ - רשאכו ,תכרעמה
,טפוש אוה םג הירבחמ ףסונ רבחשו ,ןוילעה טפשמה תיב טפוש לש ותושארב
רוביצל ,טפשמה תכרעמל הרקויו דובכ ףיסומ הז םאה - "תלשוכ ןויד תטיש"כ
?דרפנב טפוש לכלו ,ולוכ םיטפושה
.ביצקתה ילוקיש וראשנ .אלש יאדוב
לא ונתוא חלש רצואה דרשמ .הזה אשונל האלמ תוסחייתה לבקל ונל היה השק
ןמזמ רבכ טפשמה יתב תלהנהבו םיטפשמה דרשמב וליאו ,םיטפשמה דרשמ
תוכרעה תושעל ,אופיא ,ונל ראשנ .הלאה םיאשונב םיילאטוט םיבוריסב ונלקתנ
:יבמופב םסרפתמה ימשר רמוח ךמס לע - הלודג תויהל הלוכי אל תועטה - תוסג
.םיטפושה תורוכשמ רבדב תסנכה תוטלחהו ,ביצקתה יקוח
לכ לע ,הרובעת יטפוש 100 לש תפסות .20 -כ אוה םויכ הרובעתה יטפוש רפסמ
תוברלו ('וכו ידרשמ דויצו ןוכימ ,םידיקפ ,םיעבות) םביבס רשא הקיטסיגולה
רדסב והשמ תולעל הכירצ ('וכו תוירפס ,םינבמ) םתלעפהל השורדה תיתשתה
תוריבעב תוסנקה לש יתנשה כ"הסמ דבלב תירישעכ) ח"ש ןוילימ 8 -כ לש לדוג
.(הרובעתה
טלחהב הזו ,קיתל תוקד 8 -כ ,עצוממב ,שידקהל תכרעמה לכות םיטפושה 120 םע
-כ הייהת הנידמה רצואל קית לכ לש תעצוממה ותולע .םויה בצמל האוושהב האנ
."איה ונשפנב" יכ ונל םירמוא רשאכ הברה אל :םילקש 10
.ףסכה אובי ןכיאמ ."יל ןיא" דיגיו ,םתסה ןמ ,אובי רצואה דרשמ לבא
2 -ו ,בכר לכ לש תיתנשה הרגאל ח"ש 6 לש תפסות :ירשפא רוקמ ,המגודל ,הנה
םג רשפא .שורדה לכ תא וניסיכו - הגיהנ ןוישר לכ לש תיתנשה הרגאל ח"ש
.שפנ לכל הנשל ח"ש 2 הלוע היהש רבד ,לארשי יחרזא לכ לע סמועה תא ליטהל
םישקבמ םאו .לארשי תנידמ תראפתל תיטפשמ תכרעמ לש םיבאכ אלל הדיל
ףיסוהל ךירצ - !דעב ,ןבומכ ,ינאו - רוערעה-תואכרע תא םג סחי ותואב ביחרהל
.הלאה "םישורג"ה לע 50% לש לדוג-רדסב והשמ
הרובעת יטפוש 120 לש תכרעמ .תוינידמה יעבוק תא דיחפמש המ קוידב הזו
וליפאו - רסירת לש רדאק הכותמ חימצהל היושע "קפסה"ה ץחלב םינותנ םניאש
תויעב לש ןקמועל תדרל םילגוסמה םיטפוש .םינייוצמ הרובעת יטפוש - רתוי
אוה שנועה - הדימ וזיאבו - יתמ תעדל םילגוסמה םיטפוש .לארשיב הרובעתה
רמואש יפכ ,"אל ותו קוחה תבוח תאיצי" םתס אלו ,םיכרדב תוחיטבל יטנאוולר
.ןהכ םייח טפושה
המורתב אלא ,"םירגוס" םהש םיקיתה תומכב הזב הז ורחתי אל רשא םיטפוש
.הצור אל דסמימהש המ קוידב הז - לארשי תנידמב טפשמל םימרות םהש


-טפושל םישורדה םירושיכה ןיינעל ,"ףסונ המ-רבד"ו
הרובעתה

,םתדובע תוכיאב רופיש ,רומאכ ,המיע איבת הרובעתה-יטפוש לש םרפסמ תלדגה
לבא .תימואלה המרב תיתרובעת-תיטפשמה הבישחב רופיש םג איבת איהו
-טפושכ הנמתמה לש "החיתפה-ינותנ" םג בושחלו ליחתהל שי תאז םע דחי
.הרובעת
-םומינימ םה הרובעת טפושכ הנמתמהמ םישורדה םירושיכה וניארש יפכ
תא רידסהל השקיבש קוחה תעצהב התייהש תרהצומה הנווכה .םומינימבש
הנייהת הרובעתה טפושל יכ חיטבהל התיה הרובעתה יטפוש לש םדמעמו םייונימ
,"ליגר" טפוש לכמ תויללכה תושירדל ףסונב ,שרדנכ ,"הרובעת יניינעב תועידי"
ספא-קתו הרובעת טפושל עבוק רשא ,ומצע קוחה םע בשייתמ הזו - תואיצמב ךא
אל" רבדה - (םולשה טפשמ תיב טפושל קתו תונש שולש תמועל) ןיד תכירעב
."ךלוה
,תויללכה תושירדה םוקמב תואב "הרובעת יניינעב תועידי"הש דבלב וז אל לבא
.תוקיפסמ דימת אל "הרובעת יניינעב תועידי"ה םג ,יל המדנ ךכ ,םימעפלש אלא
םשל) הגיהנ-ןוישרב קיזחמ ללכב ינולפ הרובעת טפוש םא ,םימעפל ,ההות ינא
םיגהנ-ןחובש םלועמ םירבד ויה רבכ הרובחתה דרשמ לש יושירה ףגאב :האוושה
הרקמ םג היה .םירחא םיגהנ ןחב אוה םהב בכר יגוסל הגיהנ-ןוישר ול היה אל
םאו .(ונממ ללשנ ונוישרש תורמל ,ןוחבל ךישמה הגיהנ-ןחובש ,תוחפל ,דחא
:גוהנל עדוי םג אוה םא ההות ןיידע ינא ,הגיהנ-ןוישרב קיזחמ ןכא ,טפושה ,אוה
-כ) יעוצקמ הגיהנ-הרומכ אקווד אלא ,ןטפשמכ אל רמוא ינא הלאה םירבדה תא
קר גהונ םדא דציכ תעדל ,םימעפל ,לגוסמ יעוצקמ הגיהנ-הרומו .(קתו תונש 25
.ותיא החישמ
ונתכאלמ :ןיעמ והשמ ,הרובעת תריבעב ןוידה בגא ,םעפ רמא ןוילעה טפשמה תיב
התיה םירבדה תנווכ .הייעבה תא רותפל דציכ גהנל רמאנ אל םא המלש היהת אל
םא ,תיקוחה "תצבשמ"ל ץוחמ התייה תמייוסמ הגיהנ יכ םדאל רמול רשפא יאש
.תרחא הבוט הביטנרטלא וינפב םיגיצמ אל
גהנה הייצחה-רבעמ לא ולגר תא דירומ לגר-ךלוהש עגרב" יכ ,לשמל ,רמולו אובל
הייעבה תואיצמב ."ריינה לע" קר לבא ,ןייוצמ וליפאו ,הפיו בוט הז - "רוצעל בייח
יכרצ םע םג הראפתל בלתשמה - ינויגהה ושוריפ יפל ,קוחה םגו ,הברהב תבכרומ
טפושש ידכ לבא .('ג קרפ ,ישילש רעש האר) ינטשפ ךכ לכ וניא - תוחיטבה
:ףיסומ יתייהו ,הלועמ גהנ תויהל ךירצ אוה יתרובעת אשונ חתפל לכוי הרובעתה
יטרפ בכר רשאמ רתויל הגיהנ ןוישר ול תויהל ךירצש יאדווב .הגיהנל-הרומ םג
וא ,דבכ בכרל וא עונפואל םג ןוישר ,תוחפל ,ול היהיש .(הדובעהמ קוחצ)
.םהינשל
הגיהנה לש היגולוכיספב ,הרובעת-תסדנהב הקימעמ הנבה ול תויהל הכירצו
.דועו
טפוש תויהל שקבמש ימ לכל דחוימ סרוק םיקמ יתייה תעמשנ יתעד התייה םאו
תוחפל זא ,האלמ אל םא) הגיהנל-הרומ לש הרשכה ול קינעמ יתייה .הרובעת
.דועו ,היגולוכיספ ,הרובעת תסדנהב תואצרה ול ריבעמ יתייה .(תיקלח
:ןוגכ ,םויכ םייד םישגדומ םניאש םירבד ףיסומ יתייה יטפשמה םוחתב םג
טפשמב ילהנימה טפשמה ברועמ וב םוחת ילילפה טפשמב ןיא .ילהנימ טפשמ
ילילפה ןידה ןה הלאו ,ןלוכ הרובעתה תונקת .הרובעתה טפשמב ומכ ,יתוהמה
איה תסנכה אל ירהש ,ילהנימה טפשמה לש רצות ןלוכ ןה ,הנידמב רתויב ץופנה
.ירוביצה להנימהמ קלח ירה אוהו ,הרובחתה רש אלא ,ןתוא הקקוחש
הניאש םושמ תיקוח יתלב איה תמייוסמ הנקת יכ הרובעת טפושל רמאתו ךל
המ וניבי הרובעתה יטפוש לכ םאה .ילהנימה טפשמה לש םינוירטירקב תדמוע
?םהמ הצור התא
סוטאטסב ילאקידר יוניש םג ,אופיא ,ךירצת הרובעתה טופיש אשונב המרופר לכ
תושרופמ ךכ לע ץילמהל התייה הדיתעש רורד-ןב תדעוול דוגינב .םיטפושה לש
.תאזה הלאשל סנכיהל התצר אל ןיול תדעו - (ןלהל ,'ז קרפ האר)


ןיול דגנ ןיול

וליפא ,ח"וד שיגהל ךירצ רבד לכ לע אל"ש רבכ רמא ומצע ןיול טפושה יכ וניאר
תא בצקתל דעונ אל" (תוסנקה ונייהד) קוחה יכו "הריבע שי תילאמרופ םא
הסיסבמ ליחתת "הפיכא"הש ךכל אקווד הנאבת ולש תועצהה לבא ,"הרטשמה
.תומכב אקוד אוה הרטשמה לש ץירמתה רשאכ ,הדימריפה לש
ףא איה .האלהו הדעוהמ ויה ,הארנ ךכ ,קדצה ילוקיש ?קדצה תיישעל רשאב המו
אוה רקיעה הדיד יבגל .דבלב תחא םעפ ולו ,תאזה הלימה תא הריכזה אל
לככ :יאבצ טפשמ ומכ ."הביאכמו העיתרמ השינעל איבתש הריהמ הטיפש"
םוקמב ,םוי 35 בשת - ריכב טופיש ןיצק שקבת םאו .רתוי ףוטחת - רתוי רבדתש
ןידה יפ לעו תמייקה תואיצמב םישגהל ןתינ אלש" תרמוא הדעוהש המ הז .עובש
."םייקה
קדצה יניינע" :יונימה-בתכ םע תאז חיכומו ,ןתיול םקימע יל רמוא הז ןיינעב
,אוה ךכ םאו ."ונלש תוכמסה םוחתב ויה אל ללכ הרובעתל טפשמה יתבב
?ירטיס-דח דיקפת םמצע לע לבקל הדעוה ירבח ומיכסה עודמ :הלאשה תררועתמ
ידיב "ימוג תמתוח" תויהל םיכסה ,תימואל הרוגיפ אוהש ,ןיול טפושה עודמ
?הלשממה
?םותי קדצה עודמו


תיתרטשמה הייעבהו קדצה

תיברמ תסיפתל איבתש הרידסו תפטוש הפיכא" לע והשמ םג הרמא הדעוהש ןוכנ
:טעמ אל ונדמע הילע תיתרטשמה הייעבה תרזוח ןאכ לבא ,"הרובעתה יניירבע
.תנכוסמ תמאב םתגיהנש הלא - םייתימאה םיניירבעה תא רתאל ישוקה
אוה ותוא ןיירבעהמ "רטמ םייתאמ קחרמב" המלש הנש עוסנל לוכי רטושה
- תוריהזה-רסוח יניירבע בורש איה ,השעמל ,האצותה .ותוא תוארל אלו - שפחמ
ומרגש ירחא קר םיספתנ - תונואתב המחלמל בושח םרותיאש הלא אקווד
.הנואת
ךרטציי םייתימאה תוריבעהו םיניירבעה תא רתאל תלוכי לכ רדעהב ,ךכיפל
תיברמ תסיפתל איבתש הרידסו תפטוש הפיכא"ל יתרטשמ ץמאמ לכ אליממ
תואב" רשא הלא .תוקיזמ-אלהו תולקה תוריבעב דקמתהל "הרובעתה יניירבע
תוחיטבל רבד תמרות אל ךא ,ונייח תוכיאב תעגופ ןתפיכאש הלא ."רטושה לא
רמא ומצע ןיול טפושה ןהילע ,"תוסכימ"ל הרטשמה תא תוררוגש הלא .םיכרדב
-תו"חוד לש "תוסכימ" םירטושה לע תולטומ ןכא םא יכ (30.9.86 ,ץראה) רבכ
הגרדממ הירורעש" וז - הרובגה יפמ תאז םיעדוי רבכ ונחנא םויכו - העונת
."הנושאר
-תנמדמ לא רתוי דוע קומע ונתוא רורגת ןיול תדעו לש היתוצלמה תמשגה
ירה .הרובעתל טפשמה יתב לע סמועה תחפי ןמושיי םעש חיננ וליפא ,"תוסכימ"ה
תא לידגת איה .השעמ-ספאב םיטפושה םיבשוי וב בצמ םע םילשת אל הרטשמה
טפשמה יתב תא בוש ומתסי "תכרעמל םירזוח"ש םיזוחאה רשא דע "תוסכימ"ה
.הרובעתל
וכא םכיתוצלמהש חיננ :וישכע רבכ םכתא לואשל ,הדעוה ירבח ,יל ושרתו
,דריי אל טפשמה יתב לע סמועה םגו ,הנתחפת אל תונואתה לבא ,הנלבקתת
ודיגת המ - ךכב-המ לש םיניינע לע תוח"וד לש לובמ רוביצה לע דריי תאז תמועלו
!?םכמצע תא ולתת ץע הזיא לע ?זא


דבוכהו - דובכה

ללוכ ,םירבח הנומש הב ויה .הדבכ םג לבא ,הדבכנ הדעו התייה ןיול תדעו
אל ינא .ןיד-יכרוע העבראו ,םירוספורפ ינש ,םיטפוש ינש הב ויה .שאר-בשויה
.תישיא ילע םילבוקמ ףא םקלח .םהמ דחא ףאב לזלזמ
,זעונ ,ינכפהמ והשמ םע תאצל הל השק .דקפתל הל השק הזכ בכרהב הדעו לבא
.רתויב ךומנה ףתושמה הנכמה לא התוא ץחול חרכהב םירבחה יוביר .יטמרד
תופצל ןתינ אל יכ הנקסמל עיגת הלקנ לעו ,שאר-בשויה לש ודמעמ תא ךכל ףסוה
לש ,םייקה בצמה לש ,רתוי זע ילוא ,םייוסמ "ןווג" תלוז ,הברהל הדעווהמ
איבי רשא ,"רתוי לבא ,רבדה ותוא" גוסמ והשמ .תומייקה תוידסמימה תוסיפתה
."רתוי לבא ,(תונוטיסב קדצ-יא ,םיכרד תונואת) רבדה ותוא"ל ונתוא
.התשע הדעוהש המ הז
ריבעהל הצלמהה) ער ךכ לכו טעמ ךכ לכ םע םייתנש ירחא רוביצה לא אובל לבא
הכלה .הפי הארנ אל הז - (תילהנימה השינעה םוחתל הרובעתה תוריבע בור תא
-תואיגש ,ביתכ-תואיגש אלמ ח"וד השיגהו ,בקיה ןמו ןרוגה ןמ הפיסוהו הדעוה
ריחמ לכב ושיגהל םיבייח ויה רשא ךמסמכ הארנו ,תוריתסו תויוליפכ ,הכירע
:ןתיול םקימע) ל"וחל ןיול טפושה לש ותאצ ןיבל קוינאימד טפשמ ןיבש רפתב
.(ללכשלו רפשל רשפאש ןוכנ .masterpiece ונישע אלש ןוכנ
?הדעוה ח"ודב ללכנ המ


ח"וד לש הימוטנא

.םידומע השישכ ינשה קרפהו ןושארה קרפה םיספות ח"ודה ידומע 15 ךותמ
ינשה קרפה .בלבש-תושוחתהו םייפוסוליפה םירוהרהה וניינע ןושארה קרפה
בטימל) 1952 תנשב הגהנוה רשא ,סנקה-תרירב לש הטישל רבעמה תא ריכזמ
יפל טופשנ םא ?סנקה תרירבל רבעמה לש תואצותה ויה המ .(1953 תנשב - יתעידי
תוררחתשה ןוויכב תוחתפתה" היה הזה רבעמהמ ונשריש המ לכ ,הדעוה ירבד
םאה .לכה הז ."הרובעת תוריבעב םיליגרה תויארה ינידו ןידה ירדסמ
,הקדב אל הדעוה ?"םידוהיל הער" וא "םידוהיל הבוט" התיה תאזה תוחתפתהה
.ךכל תובוט תוביס הל ויהש הארנכ .התעד תא הרמא אל - הקדב םאו
תיזכרמה הכשלה לש םינותנה ךמס לע ,םיעדוי ונחנא .רתוי םיעדוי ונחנא לבא
-כב שפנל םימושיאה רפסמ הלע 5453 םינשה ןיבש "רפת"ב יכ ,הקיטסיטטסל
יכ רמוא ,ןבומכ ,הז רבד .(16% -כב) אוה םג הלע תונואתה רפסמ לבא ,31%
,קקוחמה לש "ותובידנ" יכו ,םיכרדב לטקל הבושתה םניא ראודה-קנב יפתרמ
אלו ,םייחה תוכיאב העגפ קר ,"ילהנימ" ןפואב "ןיינע רוגסל" חרזאל רשפיא רשא
.םיכרדב תוחיטבל רבד המרת
,איה ןהבש תירקיעה רשא ,תויביטרפואה תוצלמהה תוליחתמ ישילשה קרפה םע
ימ לכל יניצר םויא תיוולב ,"קפלדל תחתמ" לא תוריבעה בור תא דירוהל ,רומאכ
ולו ,תוצלמהה ראש לא םג סחייתהל יוארה ןמ תאז םע דחי .קדצ תיישע שקביש
.יללכ ןפואב קר


"יללכ" תרתוכה תחת תוצלמה

- ילאמרופ ןפואב "הרובעתה תריבע" לש הדמעמ תא ,הזה בלשב ,תונשל ןיא ונתעדל"
וזכורי השינעהו טופישה ,הפיכאה יצמאמ םא ... ליעומו ןוכנ הז אהי םלוא .תילילפ הריבעכ
."תורומח תוריבע רפסמב

אל הדעוה לבא .םעפ אל תאז ונרמא ונמצעב ונחנא .תונברדכ םירבד - תינורקע
תוריבע"כ איה-היניעב םג בשחנ אלש המ תא םיקוחה רפסמ קוחמל העיצמ
:ואר ."רותה ףוסל" ןתוא ריבעהל תארוק אל ףאו ,"תורומח

הליספו תוסנק היהת ןדיצבש היצקנסהשכ טפשמה תורירב תטישב ונודיי תוריבעה רתי"
."...תובוצקו תורצק תופוקתל הגיהנ ןוישר תקזחהמ

ירחא המרוח דע ףודרל :ךפיהה תא קוידב תושעל יותיפ הרטשמל ןתונ הזו
תוחפ ןה הדעווה לש התעדל םג רשא תוריבעה ירחא .ןימזהו "לקה ףרטה"
תחא הריבע םוקמב "חוצחצו חוליג" לש תוריבע ןוילימ שפחל .תורומח
העצהה ליבשב לבא ,ןוכנ הז :ןתיול םקימע) םדא ייח ןדבואל איבהל הייושעש
ונייה אל תאזו ,םיטפוש לש תיתועמשמ תפסות השורד ,ךלש העצהה ,הכופהה
.(םילבקמ
אל לבא ,"םיישדוח דע שדוח" :הבושת ?"תורצק תופוקת" ,הדעוה יניעב ,ןהמו
,"הרירב"ה יפ לע המשאב תודוהל םיכסה םשאנהש ירחא וא ,טפשמ ירחא קר
:"ילהנימ" ןפואב ,טפשמ אלל םג אלא

ונוישרב קיזחהמ רתא לע הרטשמ ןיצק וצב גהונה לספיי תומייוסמ תוריבעבש הקדצה שי"
לש תוריבעב ומכו ... םיכרד תנואת לש הרקמב ומכ ,םיישדוח דע שדוח לש הרצק הפוקתל
."... תוריהמ

...!"תוריהמ לש תוריבעב ומכו ... םיכרד תנואת לש הרקמב ומכ" :ורוש-ורוש
ונדמעש הצלמה) "בכר ילכל רהוס יתב" םיקהל העיצמ הדעוה וב ,רחא םוקמבו
םירקמב" לכוי הרטשמ ןיצק םג יכ הדעוה העיצמ ,(םירבדה חתפב הילע
."ילהנימ" ןפואב תאז תושעל "םימייוסמ
הליספהשכ ,םויכ םג .הלאה תוצלמהבש רתויב םירומחה םירבדה דחא הז םגו
םא - טעמכ םיברעתמ םניא טפשמה יתב ,ומויב םוי לש רבד הניא תילהנימה
ידיב "ימוג תמתוח"כ םמצע םישועו ,הרטשמה לש תוילהנימה תוליספב - ללכב
.הרטשמה
הרגישבש-רבדל הנייהת הלאכש תוליספו ,הצלמהה לבקתת רשאכ היהי המו
םג ."וקנאלב" םימותח הליספ-יוצ םע ובבותסי םירטושה ?(הנשב 50,000 חיננ)
טפשמה תיבב שקבי לספנש ימ םא היהי המו .ןכש לכ אל - רחמו ,הרוק הז םויכ
אל - רחמו ,ול ןתונ אל טפשמה תיב םויכ םג ?"וקנאלב" םתחנ ספוטה יכ תוארהל
.ןכש לכ
םיאנתה דחא :תפסונ הזולנ הרטמל - םויכ םג - תשמשמ תילהנימה הליספה
תזרדזמ אל הרטשמה לבא ."םושיא שגויש ןימאהל דוסי"ה אוה הליספ-וצ ןתמל
.תילהנימה הליספה םות ירחא קר תאז השוע איהש שיו ,םושיאה תא שיגהל
התייהש הליספה תפוקת (בור תא וא) אולמ תא "הציר" םשאנהש ירחא ,תעכ
:ול עיצמו עבותה אב ,ול הייופצ

בשחית תילהנימה הליספהש םיכסנ םגו ,םומינימה-תליספב קפתסנ ונחנאו ,המשאב הדות"
םג שורדנו ,רתוי שורדנ ונחנא - המשאב הדות אל םא לבא ."ףפוח" הז תא לבקתש .ךל
."תילהנימה הליספל ףסונב היהת הליספהש

.וישכע המ םכשפנב ועיגה - וישכעו


"םיכילהה רופיש"ל הדעוה תועצה

דועב .םיטפושה לככ וניא ,ונממ תשרדנה תורישכה תניחבמ ,הרובעתה טפוש
ךרועכ םינש שולש לש ילמינימ קתול קוקז םולשה טפשמ תיבב "ליגר" טפושש
אל ,ורבחל דוגינב ,הרובעתה טפוש .קתו לכ גיצהל ךירצ וניא הרובעתה טפוש ,ןיד
,םינש שולש דע הכראהל ןתינה ,ינמז יונימכ אלא ,םייחה לכל הליחתכלמ הנמתמ
.עבק לש יונימ לבקמ אוה םינש שולש ירחא קרו ,וכיראהל אלש םג רשפא לבא
הרובעת טפוש לכ אל" יכ ונל רמא ,(27.7.88) "הנחמב" רובע ןויארב ,ןיול טפושה
?קיפסמ אל ."םולש טפוש לש יונימ לבקמ היה
הרובעתה טפושש וצר תסנכהו הלשממהש םושמ השענ הזה דחוימה רדסהה
יטפוש תא םגו - םיבוטו םיבר םמוקמ אוה לבא ,"םילשורי בוט דלי" היהי
םירושיכה יפל הנמתי הרובעתה טפוש םגש יוארה ןמ לכה תעדל .םמצע הרובעתה
הרובס ןיול תדעו לבא ,עבק לש הנוהכל רשי הנמתי אוה םגו ,טפוש לכמ םישרדנה
.תרחא
הרובעת תריבעב ןודל ךמסומ ינמז יונימב הרובעת טפוש ןיא םויהד קוחה יפל
.והשלכ לדבה ריאשהל תאז לכב התצר תסנכהש הארנכ .םדא לש ותומל המרגש
,"ליחתמ"ה הרובעתה טפוש לע הידי תא הכמס ירמגל אל תסנכהש הארנכ
ךכמ החנ אל התעד - הדעוה לבא .םיבר םימוחתב תמייק ירה תאזה העפותהו
תחתו ,רתוי הסונמ טפוש ידי לע טפשיהל םשאנה הכזי הזכ הרקמב וליפאש
םג הטיפשה תא הגרדב דירוהל העיצמ איה "םיכילהה רופיש" תרתוכה
.רתויב הרומחה הרובעתה-תריבעב
?םיפסונה "םירופיש"ה םהמו

אוהש ריקסתב ךרוצ אלב ףא ,םיניטק לש הרובעת תוריבעב ןודל הרובעת יטפוש ךימסהל"
... רעונה קוח יפל הבוח
,םירגובמה טופישמ דרפנב היהת הרובעתל טפשמה יתבב רעונה תטיפשש יוצר תאז םע
."דבלב רעונ טופישל תורחא תועשב להנתת איהש יוצרו

.רעונ יניינעב הרובעתה-תטיפש תא םג הגרדב דירוהל :תורחא םילמב
המרופרה תא .תורבקה תיבב ןהכל המו ,יניס רהל הטימש ןיינע המ יל רורב אל
יניינעל תודעו ידיב אלו ,רעונ יניינעל תודעו ידיב ריאשהל שי רעונ יניינעב הטיפשב
טפשיי ש"מק 51 תוריהמב ולש סוט-סוטה תא גהנש רענה םא הלאשהו ,הרובעת
39 ןימינב תלחנב וא (הרובעתל טפשמה תיב םג םש ,טפשמה לכיה) 1 ןמצייוב
.הרובעת לש ןיינע אלו ,רעונ לש ןיינע איה וז הלאש - (רעונל טפשמה תיב)
,רתוי רחואמ ןודנ היתוצלמהב רשא ,רורד ןב תדעו יכ ןאכ ןייצל יוארה ןמ
יכ עובקל .הגרדב הרובעתה-טפשמ לכ תא תולעהל :ךפיהה תא אקווד העיצה
!םולשה טפשמ תיב לש "םיליגר" םיטפוש ונודי הרובעת יניינעב
,תועורג וקלח .ןהידעלב וא תואכרמב ,םירופישל תוטעמ אל תועצה דוע ןנשיו
ונא ןתומכו ,שודיח וא דוחיי םוש ןיא הלאה תועצהה לכב לבא .תובוט ןקלחו
ןיול תדעו לבא .םינותיעה לכב תכרעמל םיבתכמה ירודמב םוי-םוי םיארוק
המרב תוצלמהב ונתוא ףיצהל ידכ אלו ,הזב הז םנחטלו םירה רוקעל ידכ התנמתנ
.הז םוקמב ןהילא סחייתהל יתעדב ןיא ךכיפל .תכרעמל-םיבתכמ לש


הבוח ידי תאצל

לש היתואירקל סחייתהל אלש רשפא ךיאו .רשפא יא ירה םולכ אלב רוטפ לבא
ךכ לע היתוערתהל ,"הרובעתה תוריבע תפיכאב תופידע ירדס עובקל" הדעווה
תויופידעה םלוסב תיסחי הכומנ הגרדב תאצמנ הרובעתה תוריבע תפיכא"ש
יעצמאב רבגומ שומיש תושעל" הצלמהל סחייתהל םג רשפא ."תויתרטשמה
רבגומ שומיש תושעל" ,"... הרבסהב דחוימ שגד םישל" ,"םיינורטקלא חוקיפ
.'וכו "תרושקתב
המ רורב אל ירהש ,יהשלכ הבוח ידי תאצל השקיב הדעוה הלא לכב יכ הארנ
,תקולחמ לכ ןהילע ןיאש - הלאה תויללכה תוצלמהלו הדעוה לש היתויוכמסל
."םייחב ראשיהלו ןתוא רמול" רשפאש איה ןהלש הלודגה הלעמה רשאו


תויושרה ידי לע ןוידל תועצהו םיילהנימ םיניינעב תועצה"
"תוכמסומה

יתלב ויה אל יונימה בתכ יפ לע היתויוכמסש ךכל תעדומ התייה ןכא הדעוה
רוביצהמ הלביקש תועצההמ 15 לש ןזוכירב הקפתסה איה ךכיפל .תולבגומ
רשאכ ."תוכמסומה תויושרה ידי לע ןתניחבל הקדצה שי"ש העיבק ךות ,בחרה
ריבס ,הל ושגוהש תועצהה תגוע ךותמ םידדוב "םיקומיצ" שיגהל הרחב הדעוה
אל םא ,תועצה ןתואל המכסה לש תמייוסמ הדימב תאז התשע איה יכ חינהל
:תחאל קר ןאכ סחייתא ינא .האלמ המכסהב

"תמוצהמ םיקוחר ויהיש ךכ ,םירעבש םיתמצב הייצח ירבעמ לש םמוקימ יוניש .בי"
.('נ 'ש - ילש השגדהה)

אלש יותיפה לדגי ןכ ,תמוצהמ הייצחה רבעמ תא קיחרנש לככ ,עודיכ ,לבא
- תמוצל ךומס שממ רובעלו ,רתוי דוע ךרדה תא רצקל ףא אליממו ,וב שמתשהל
.הכותב אל םא
יתלב ןיטולחל תויהל הדעוה התייה הכירצ ריינה לע תאזכ העצה תולעהל ידכ
לכ לע הרזח - !איה םג - איה לבא ,"ישונאה םרוגה" יורקש המ לכל תעדומ
ץילממ ינא .רבד השדיח אלו ,הזה "םרוג"ה לע תוטובחהו תושודנה תורימאה
רעש האר) "ישונאה םרוגה" תא אורקל ,השעמ רחאל םג ולו ,הדעוה ירבחל
.('ד קרפ ,ישימח


הקסטורג

לאכ וא ,תוניצרב הילא סחייתהל םא עדוי אל ינאש תחא תוצלמהה ןיב הנשי
:יקסטורג זוירוק

םיאולימ תוריש ןכו ,תולייח לש ל"הצב רידס תוריש לש תורשפא קודבל םוקמ ונתעדל שי"
להנימ תוריש תוברל ,הרטשמל רזע חככו הרובעת תוריבע לע חוקיפו רויס ,רוטיש ידיקפתב
תוריש תרגסמב תויתד תונב לש ןתורישל ףסונב תאז ... הרובעתל טפשמה יתב להנימב
."טפשמה יתבו הרטשמה תרגסמב ןדדועלו ךישמהל שיש ,ימואל

!?הז המ :השקבב ,יל ודיגת
תוחפל וא - םתקדב םאה ?רטמ-לכ-לע-רטושל םינווכתמ םתא תמאב םאה
?הזה רטושה לש תלעות-תולעה יהמ - יהשלכ הרעשה םתילעה
תויהל ידכ "תוסכימ" םושרי ןכא םיאולימה שיא יכ םינימאמ םתא תמאב םאהו
?טפשמה תיבב דיעהל - םיאבה םיאולימל דע ,ישימחו ינש לכ - ןכ ירחא ןמזומ


תאז לכב - תוכרב רורצ

רדגמ תגרוח םנמא תחאה .ןהילע ךרבל הצור ינאש םייתש ןנשי תוצלמהה ןיב
תא ,השעמל ,תצמאמ היינשהו ,הרמאנ אלשמ הרמאנש הל הפי לבא ,יונימה בתכ
.תוקיזמהו תורתוימה "תוארקה"ה דגנ םילהנמ ונחנאש המחלמה
:ראשה ןיב ,הצילממ הדעוה

תא ףוכאל ןוגכ ,םייתוחיטב הביבס יאנת תפיכאל םג תיתרטשמה הפיכאה תא לצנל"
תועיבת תשגה תוברל ,ךרדה יאנתו םירוזמרו םירורמת ,םיכרד ינומיס ןיינעל תויושרה
."התקזחהלו ךרדל תויארחאה תוכמסומה תויושרה דגנ תויטפשמ

תא אל - המצע הנידמה תא דימעהל :"תיפוטוא" העצה הלעמ ינא ,ליעל ,'ה קרפב
אל הדעוה .םהל תיארחא איהש םייתוחיטב םילדחמ לע ילילפ ןידל - הידבוע
תניחבמש תורמל) והשמ הווש העיצה איהש המ םג לבא ,ךכ ידכ דע תכל הקיחרה
.(ותוא ליחהל ץמואה קר ךירצו ,שודיח העצהב ןיא םייקה ןידה
ץ"עמ להנמ השעי המ :םיישק ררועתהל םייושע תויושרה לע קוחה תפיכאבש ןוכנ
ןיצק השעי המו ?םישורדה םיבאשמה תא ותושרל הדימעמ אל הלשממה םא
תחת םאה ?םייוארה םישיבכה תא קזחתל תלגוסמ אל ץ"עמ רשאכ הרטשמה
םושמ ,םלוכ הנידמה ישיבכ תא רוגסי אוה "לכל לעמ תוחיטבה" המסיסה
?תיצרא-ללכ היעבל וכפה הקוזחתה ילדחמש
תשמשמ דציכ ('א קרפ ,ישימח רעש) ליעל וניאר רבכ :"תוארקה"ל רשאבו
,ואיבהל ידכ .םשאנה תא "רטרטל" ידכ הרובעתה-יטפשמב הנושארה הבישיה
,בוט" :דיגיש ךכל - ןאכ רבדל הצור אל רבכ ינא םיעורגה לע - "םיבוט"ה םירקמב
הז ןיינעב ."המשאב הדומ ינא זא ,הדובע םוי דוע דיספהל לוכי אל ינא ,ודובכ
:הצילממ הדעווה - תוכזה דצל ליעל רכזוה רבכ רשא -

ידכ טפשמה תיבל רוקמב חלשי טפשמה תרירב תעבקנ ובש ח"ודה חפס יכ עובקל שי"
."שנועל ןועיטל וא תוחכוהל םא - ןוידל דעומה תא עובקל

יתב ,קקוחמה ידי לע לבקתת תאזה הצלמהה םנמא םא יכ תווקל הצור ינאו
.התוא ודבכי ןכא הרובעתל טפשמה


הפפכה

תחקל .העצה לכ לש התניחבל םייביטקלס םייוסינ יתעצה ליעל 'ב-'א םיקרפב
ןה םתועצמאב ןוחבלו ,היסולכואהמ םיימגדמ םינוזוחא וא ,םיימגדמ םישיבכ
אוה יעדמ יוסינ לכב יאנתה .תולקמה תועצהה תא ןהו ,תורימחמה תועצהה תא
ןתינ ופלחש םייתנשה ךשמבו ,"תרוקיב תוצובק" לשו "יוסינ תוצובק" לש ןמויק
ןהו ,היתויחנה יפ לעו הדעוה לש המעטמ ןה - םינוש םייוסינמ םייוסינ עצבל היה
.םירחא ידי לע
שיאש םושמ תאזו ,השעיי אוה םעפ-יאש ןימאמ אל ינאו ,השענ אל רומאכ יוסינ
.רחש-תורסחכ תולגתהל תויושע ולש תוירואיתש ךכב ןכתסהל ןכומ אל
תא ןימזמ ינאו ,תוירוקמה יתועצה לע רזוח ינא ,תאז לכב ,הלאה םירבדה ילושב
יארקא ןורישע לע :רומאכ יוסינ לע טילחהל םיטפשמהו הרובחתה ירש
רחא יארקא ןורישע לעו ,ןיול תדעו לש היתוצלמה הנמשוית היסולכואהמ
.ילש יתוצלמה הנמשוית
.הנש דועב שגפינו


(רזוח רודיש) רינ החמש תועצה

רסוח םג ודיצב חכוה אל דוע לכ הרובעת תריבעכ בשחיי אל השעמ םוש .א
ותוכז חופיק וא ,העונתל בוכיע וא הערפה ,שוכר וא םדא ןוכיס ,תוריהז
.ךרדב שמתשהל רחא לש
יפל אלו ,הב םיברועמה תוגהנתה יפל םיכרד תנואת לכל סחייתהל שי .ב
.תואצותה
.(סנקה-תרירבו טפשמה-תרירב) "תילהנימה הרירבה" תא לטבל .ג
-תויוכז םג אלא ,בושח ךרע איה הרובעתה-תוחיטב קר אל יכ רוכזל .ד
.חרזאה


:ךשמהל
!םתישע ,תאז לכב ,םכלש "תימוי"ה תא :רורד-ןב תדעו :'ז קרפ ,המרופר תארקל :ישש רעש

קרפה תליחתל הרזחרבחמה    רפסה :ןוישרה תא ךממ וחקי

רצוקמה םיניינעה ןכותל      אלמה םיניינעה ןכותל      םיניינעהו תומשה חתפמ

רתאה תפמ     רעשה ףד