,1989 תנשב רואל אצי רפסה :הרהזא .רינ החמש ד"וע לש ורפס ,ןוישרה תא ךממ וחקי ךותמ
.םינוש םיניינעב רבחמה לש ותפקשהב ןהו ,הקיספב ןה ,הקיקחב ןה ,םיבר םייוניש ולח זאמו

רבחמה    רפסה :ןוישרה תא ךממ וחקי

רצוקמה םיניינעה ןכותל      אלמה םיניינעה ןכותל

רתאה תפמ     רעשה ףד

םיניינעהו תומשה חתפמ


א

63 ריבכ-ובא
ךליאו 117 היבוט ,םריבא
144 דגא
111 ,107 םהרבא ,ןדא
33 ינור ,ץיבונרהא
64 תוינמכוא
162 ,159 ,156 ,153 יטפוא קפוא
112 ץיוושוא
239 ןמז תליזא
160 תילילש -
יוסינ ;היצזילרביל 'ר םינוזוחא
תוחא
211 ,201 ,166 ,41 " - ןיא"
62 ,42 השינעה תודיחא
217 תוירחא
191 תיחרזא -
20 תישיא -
220 לעפמ לעב -
270 ,268 ,251 ןוטלשה ,הנידמה -
102 ןויגהה-תרסח הפיכאל -
112 המוארטל -
181 םירורמתה תקוזחתל -
126 תטלחומ -
112 ,17 תילאירטסינימ -
128 תיעוצקמ -
64 רוביצה-דבוע -
198 ןידה ךרוע -
252 ,110 תילילפ -
70 עוציבה תויושר -
156 הנואתל המידקה תוכז לעב לש -
217 - 215 הגיהנב ,-ה םרוג
275 ,222 ,132 -ה לוגלג
50 תיארחא הטלחה
224 ,223 - רסוח
222 "- ירפשמ"
153 - תרסח הגיהנ
66 תיארחא תודע
23 -ל םיפתוש
149 םיכרדב לטקל -הו "רוצע" רורמת
75 - 74 ,63 קדצ-יא
83 "יעבט" -
112 םמצע םיטפושל -
40 םעכוח-רעביא
טוידיא
88 ,78 -כ גיצהל
79 תיטוידיא הנעט
258 - 256 ,235 ,60 תויטוידיא הבישח-תוצבשמ
123 יבצ ,ןולייא
תומכ םג 'ר תוכיא
,111 הפיכא(ה) -
108 הטיפשהו הפיכא(ה) -
265 ,222 ,247 ,165 ,107 ,72 ,39 םייח -
71 ןידה-ךרועל טפוש לש תוריש(ה) -
74 "תוחכוה"ה בלשב הטיפש(ה) -
252 תיתשת(ה) -
249 - 246 הפיכאה תוכיאו "תיעבטה הרירבה"
246 ,236 ,199 ,112 ,108 ,107 -ה ןובשח לע ,תומכ
104 ,98 "הפיכא"ל םייתוכיא םידדמ
70 תיתוכיאו תיתומכ הדידמ ,הרובעתה-טופיש
262 ,244 ,242 ,179 ,165 ,164 ,91 ,45 ,22 םיצוליא
255 ,239 ,216 שנועה תמיאו הנואתה תמיא
71 הבהא ןיא
211 ,201 ,166 ,41 תוחא ןיא
52 וצמרטניא
262 ,121 ,112 ,75 ,67 ,66 ,58 ,49 ,40 ,17 סרטניא
היצאלפניא
165 תוריבעב -
166 ,157 םירורמתב -
הפיכא
219 תירזכא
148 תיביטקלס -
139 -ה תויביסנטניא
139 - יעצבמ
268 ,265 ,257 ,248 ,240 ,238 ,236 ,67 - תוסכימ
257 ,248 םומיסקמ -
256 ,255 ,227 ,219 ,145 ,144 תוחיטבה ןיבל -ה ןיב םאתימ(ה)
134 -ל םיבאשמ
228 ,164 תפכואה עורזה לש התויחונ
266 ,230 ,134 ,133 ,132 -ב "רותה ףוס"
147 ,133 ,132 ,131 -ה ףס
148 -ה רעפ
205 ,29 ,28 יבילא
251 לדחמל -
133 םייקה בצמה לע הרימשל -
43 ףסוי ,זעילא
80 תאטח לכ םא
139 ,136 ,135 ,33 לאיחי ,יתימא
39 "ןימאמ ינא"
155 םזיכרנא
243 ,68 רשא ,לברא
102 ,72 לעופה דעוהמ הירא(ה)


ב

142 הדיגב
60 "ךרדב"
107 תוטלוב
46 תורוב
השוב
276 הפרחו
138 ,134 ,132 ,113 - רסוח ,-ה ןדבא
166 ,92 הדה ,סשוב
142 הימגיב
34 השמ ,יקסייב
137 תוינוניב
105 ,34 תימינפ תרוקיב
144 ,143 ,125 שמש תיב
,49 ,48 יכדרמ ,רורד ןב
273 - 270 ,267 ,264 ,207 ,206 ,92 ,74 ,49 ,48 ,24 ,23 ,22 - תדעו
17 השמ ,באז ןב
,240 ,239 ,238 ,232 ,230 ,229 ,167 ,165 ,153 ,147 ,143 ,139 ,138 ,133 ,132 ןתיא ,עשוהי ןב
259
128 יפר ,רוח-ןב
121 הסדה ,ותע-ןב
263 ,257 ,252 ,223 ,151 ,147 ,145 ,122 ,120 ,117 ,99 ,72 ,66 ,40 "איה ונשפנב"
259 ראודה קנב
250 ,238 ,223 ,148 ,146 ,142 ,141 ,105 ,104 ,102 ,73 ,70 ,69 השמ ,רקב
85 יטופיש קדרב
273 ,271 ,269 - 254 ,249 - 246 ,240 ,229 ,206 ,200 ,151 ,41 ,39 סנק/טפשמ תרירב
112 הרזומ תירב
145 ,134 ,133 ,23 םייח ,בלרב
133 בלרב וק
68 לאומש ,רנילרב
24 יבצ ,ןוזנרב
55 לאנתנ ,רנרב
19 ןורהא ,קרב
61 הדובעל ןידה יתב


ג

21 השמ ,ןלוג
109 ,98 ידע ,ןנוג
200 ,100 שפנ לעוג
275 ,268 ,224 - 214 ,155 ישונאה םרוג(ה)
189 ,167 רוביצה לע הריזג
237 'י ,איג
223 חטבל-רודיג
101 ,22 חוצחצו חוליג
,238 ,237 ,236 ,232 ,229 ,135 ,103 ,102 ,101 ,98 ,96 ,72 "חוצחצו חוליג" לש תוריבע
266 ,258 ,257 ,253 ,248 ,247
19 ל"הצ ילג
68 ,62 ,57 ,50 םייח ,וזמג
115 הלילב םיבנג
268 הקסטורג
144 ןואל ,סורג
133 לאכימ ,יטרג


ד

203 ,183 ךכב-המ לש םירבד
135 ,132 הרטשמה רבוד
91 - 90 תילוגו דוד
149 תור ,בודיוד
56 קחצי ,שטיוד
18 ןתנ ,ץיבנוד
208 ,205 ,195 ,62 ,58 םירפא ,ןורוד
107 שוד
50 הטלחה ןתמל הייחד
34 רורביד
245 ,215 ,236 "אל"ו "ןכ" ,יגולאנאו ילאטיגיד
56 תויזיוויד
203 "לוליד"
169 ,112 המליד
223 ,220 ,218 ,166 ,157 ,156 היגוגאמיד
245 יתוהמ ןיד
176 ,169 יוצר ןידו יוצמ ןיד
114 העונתה ןיד
228 היצאיצנרפיד
273 ,191 ,124 ,123 ,80 ,29 ,19 "תירוחא תלד"
265 ,253 ,206 ,205 ,197 ,72 ,51 - טפשמ ,קוינאימד
36 קוחה יקודקד
ךרד
153 המידק תוכז תלעב -
176 ,175 ךלמה -
188 ,186 ,182 ,147 ,146 ,137 ,136 ,133 תינוריע ןיב ,תינוריע אל -
256 ,235 ,189 ,188 ,185 ,148 ,147 ,146 ,143 ,142 ,140 ,137 ,135 ,133 ,125 הריהמ -
137 רורמת יפל ,תוריהמב תלבגומ -
176 "תינשמ" -
174 הלולס -
188 ,185 ,182 ,181 ,180 ,179 ,137 תינוריע -
174 ,149 רפע -
176 ,175 ,173 "תידדצ" -
176 ,175 ,173 ,163 ,160 "תישאר" -
182 ,171 ,170 - רבוע
191 - ילוש


ה

243 דישאר לא ןוראה
97 דימת םשאה
221 ,217 ,214 ,167 ,163 ,162 ,161 ,159 ,156 ,154 ,151 ,149 ,140 ,113 "םינובה"
199 "תיחדנ השקבה"
249 ,49 ,33 הירא ,רגה
169 ,147 ןועדג ,דוה
,75 ,74 ,69 ,61 ,60 ,59 ,58 ,55 ,54 ,52 ,51 ,50 ,42 ,36 ,34 ,29 ,27 ,26 ,25 ,23 ,20 ,19 האדוה
,209 ,207 ,206 ,205 ,204 ,203 ,202 ,200 ,198 ,197 ,121 ,120 ,119 ,118 ,114 ,113 ,90 ,83
274 ,273 ,266 ,260 ,252 ,247 ,210
260 תירוחאה רצחב -
201 ,200 ,114 ,113 ,29 ,28 - לש ץוצמק ,תצקמב -
114 תילאטוט -
209 תואדוה "תבילח"
123 העדוה
247 טפשיהל ןוצרה לע -
124 ,123 דוקינה תטיש לע -
124 ,123 לוטיב ,- -
123 תונקתל "ףילחת"כ ,- -
68 - 67 ,65 "תטלקומ העדוה"
,202 ,201 ,200 ,199 ,116 ,115 ,114 ,111 ,86 ,59 ,57 ,29 ,28 ,25 טפשמה תיבל םשאנ תעדוה
260 ,210 ,209 ,205
251 ,181 ,180 1970 -ל"שת ,(םירורמת תעיבק) הרובעתה תעדוה
264 ,256 ,245 ,242 ,238 ,235 ,190 ,185 ,172 ,171 ,170 ,169 ,131 ,118 לגר ךלוה
157 לאוסקסומוה
72 תוירבה תאנוה
40 - 36 הדוהי ,טרפוה
210 ,207 ,196 92 ,27 ,25 ראווצ תטשוה
223 הנח ,שריה
ךופה 'ר ,ךופה לכה
196 לגלגה תאצמה
158 ,123 יתקיקח רדסה
196 תעד-תחסה
155 ,137 ,111 תורבתסה
183 ,182 בגא תרעה
ךופה
213 ,190 ,121 ,97 ,96 ,46 ,29 - 28 ,27 ,26 ,25 ,23 - 22 ךופה לכה
,115 ,114 ,112 ,88 ,86 ,83 ,76 ,75 ,74 ,63 ,60 ,57 ,56 ,49 ,36 ,29 ,28 ,27 ,26 ,24 ,23 "הארקה"
274 ,273 ,272 ,270 ,268 ,261 ,252 ,210 ,209 ,206 ,205 ,204 - 195 ,116
210 ,200 ,199 ,197 ,116 ,115 ,114 ,29 "תפסונ" -
232 ,134 םייח ,גוצרה
259 ,252 ,247 ,235 ,203 ,119 ,55 תומדוק תועשרה
261 םניח תעשרה
188 ,136 םלוע תפקשה


ו

73 רזע ,ןמצייו
54 "רקניו"
143 םיזואוטריו
135 ,74 ,72 ,44 ,28 ,21 הדעו
237 תידרשמ-ןיב -
270 ,135 תמדוק הדעו לש "תונקסמ םושיי"ל -
167 הנביל תדעו לש - -
267 רעונ יניינעל -
270 ,135 תצעיימ -
270 תירוביצ -
270 תודעו תועצמאב ןוטלש
- תדעו
34 יקסייב
140 רוריב
- תדעו ,יכדרמ ,רורד-ןב 'ר ,רורד-ןב
244 ,48 ,47 ,45 םיטפושה קוח יפל םייונימה
241 ,167 הריקח
- תדעו ,בד ,ןיול 'ר ,ןיול
135 קרב
- תדעו ,השמ ,הנביל 'ר ,הנביל
- תדעו ,השמ ,יודנל 'ר ,יודנל
- תדעו ,ארזע ,ןדס 'ר ,ןדס
124 תסנכה לש הלכלכה


ז

72 באז ,יקסניטוב'ז
56 ,51 תור ,יקציבוכוז
128 ףויז
238 ,215 דוד ,לדייז
269 ,262 ,254 ,240 ,127 ,34 חרזאה תויוכז
232 הקעזה תוכז
195 ,122 ןועיטה תוכז
251 הנידמה תויוכז
273 ,271 ,261 ,249 ,207 ,206 ,203 ,200 ,195 ,183 ,179 ,52 ,47 ,28 ,24 ,18 םשאנה תויוכז
28 ,27 הקיתשה תוכז
127 ,122 ,77 ,75 ,44 ןנוגתהל -
242 ,207 העיבתה ידע תא רוקחל -
33 הנורחאה הלימה תוכז
33 תושק תולאשמ קומחל תוכז(ה)
33 "תואצוה"ב שינעהל תוכז(ה)
212 תוידוסל תוכז(ה)
61 הרובעתל טפשמה תיב לש םויקה תוכז
170 רתי תוכז
202 ,63 תועטל תוכז(ה)
75 קדצל תוכז(ה)
243 ,196 ,85 רוערע תוכז
173 ,164 ,156 ,153 ,152 ,136 ,131 ,126 ,119 ,118 ,103 ,98 ,56 ,50 ,39 ,38 המידק תוכז
245 ,171 ,169 לגר ךלוהל -
236 ,234 ,233 ,176 ,174 ,173 בכר ילכל -
175 ,174 ,173 ,171 ,167 רטקל -
92 קחצי ,רימז

ח

,239 ,235 ,203 ,147 ,139 ,134 ,133 ,132 ,131 ,107 ,103 ,102 ,101 ,100 ,98 ,58 ,37 השנמ ,דדח
255 ,248 ,240
133 ,132 ,131 "- ישיבכ"
- תבוח
242 םשאנל ןיזאהל טפשמה תיב
174 תוכזה לעב
212 ,182 החכוהה
171 לגרה ךלוה
275 ריעב הריגחה
236 ,ךליאו 149 ,131 הריצעה
149 "םינובה" תנואתו ,-
54 קדצה
180 תושרה
274 ,113 ,59 ,56 לחר ,הזוח
157 שפנ הלוח
141 תיסחי הרמוח
- רסוח
השוב 'ר השוב
154 לזמ
133 תויעוצקמ
- קוח
200 ,112 ,85 ,22 1984 -ד"משתה ,[בלושמ חסונ] טפשמה יתב
,83 ,64 18 ףיעס ,- -
162 ןויגהו
241 ,167 1969 -ט"כשת ,הריקחה תודעו
232 תסנכה ירבח תוניסח
176 ,169 "שבי"
152 רתוימ
241 הטיפשה :דוסי
200 ,114 ,110 ,97 ,75 1982 -ב"משתה ,[בלושמ חסונ] ילילפה ןידה רדס
197 143 ףיעס ,- -
201 ,200 (1)(א)240 ףיעס ,- -
272 ,92 ,88 ,ךליאו 74 םיבולשה םילכ(ה)
267 רעונה
260 ,132 ,96 ילילפ
96 םיכרד תונואת לש ןתעינמל רישכמכ ,-
73 1977 -ז"לשת ,ןישנוע(ה)
73 215 ףיעס ,-
73 304 ףיעס ,-
73 (1)338 ףיעס ,-
86 ,40 ינוריע רזע
197 םהירזועו םיצאנב ןיד תיישע(ל)
71 1953 -ג"ישת ,םיטפוש(ה)
82 הבציקל טפוש תאיצי רבדב םיטפושה קוח יללכ
91 קדצה ייוכיס לע רינ החמש
47 המצע הרטשמה י"ע -ה םויק-יא
60 ,37 -ה תעידי-יא
103 -ה תפיכא
36 הרובעתל ש"מהיתב י"ע םמייקל תורשפא רדעה ,-ה יקודקד
47 ,46 -ה תוארוה לע הדפקה
252 ,222 ,100 -ה דוביכ יא ,-ה תרפה
96 ןוכיס רדעהו -
80 ,71 הרובעתה יטפוש ןיינעב ,ז"ישתמ - תעצה
72 הרובעתה יטפוש ןיינעב ,א"כשתמ - תעצה
96 יאמצע ךרעכ ,קוח(ה)
96 ,90 -ב לוזליז
18 -ה תעידי
251 ,239 ,151 ,144 -ה דוביכ
59 - םחל
86 -ה ןושל
111 - ירפמל "םיבראמ"
49 - תנידמ
46 -ה חסונ
47 -ב תוצרפ
38 -ל תויצ
72 - תועצהב ןוידה תופיצר
266 ,264 ,89 "ימוג תמתוח"
260 ,134 ריזח
109 ,33 בוריסה תיזח
80 - לכ םא ,תאטח
18 הבישחה דודיח
67 - 64 תישופיח
91 ,90 ,86 הפיח ןוינח
213 ,212 ןויסח
63 לעי ,ןיסח
251 ,241 ,232 תוניסח
120 הדובע יצח
הקיקח
123 ישיא וצו תיללכ -
85 "תיטופיש" -
231 ,123 הנשמ תקיקחו תישאר -
40 "רתס תקיקח"
- הריקח
17 םיטפוש דגנ
140 תיתרטשמ
237 ,140 םיכרד תונואת לש -
120 ,117 הנוכנ-אלו הנוכנ -
28 םושיאה בתכ תשגה ינפל התמלשה , -
88 ,77 טפשמה ךלהמב שדחמ התחיתפ , -
97 תועיבתה תכשלו , -
243 ,242 ,240 ,237 ,184 ,97 ,20 ,19 ,18 "םיגירח"
59 ,57 רחש ןב ,יאפירח
17 ףסוי ,שירח
82 לאשימ ,ןישח
82 ןמלז רואינש ,ןישח


ט

221 יתפורת לופיט
196 השמ ,םגלט
59 ,50 הביבא ,רומלט
144 ןועדג ,רומלט
106 ירוביצ ןופלט
183 קספה םעט
244 ,196 הרובעתה טפשמ לש ומויק םעט
274 ,249 ,87 ,61 הפב רמ םעט
- הנעט
273 תימדקמ
259 קרס
181 המוקע
198 הקוחש
207 ,34 "המשאל בישהל ןיא" תנעט
28 יבילא תנעט
תושפט
154 תישפט הארוה
156 ?םישפטל רורמת
67 - 64 רטרופסנארט
102 - 101 הידגרט
273 ,272 ,268 ,209 ,206 ,204 ,200 ,197 רוטרט
114 ,102 לק ףרט
191 רוטקרט


י

262 ,110 ,88 ,77 ,76 ,75 ,65 ,64 ,56 - 55 ,46 - 45 ,29 ,24 העיבתה דידי
167 לעי ,בגוי
הדובע םוי
273 ,268 ,210 ,209 ,198 ,197 ,74 ,20 םשאנה לש
246 ,210 ,200 טפשמה תיב לש
251 ,244 ,134 ,133 ,132 ,131 ,98 ,52 ,45 ,17 הלשממל יטפשמה ץעוי(ה)
91 רשוי
164 ,163 ,161 ,158 ,155 ,151 ,143 ,142 "רגפמ דלי"
124 ,123 םימוסרפה טוקלי
216 תלוכי
157 שפנ הפי
82 - 81 ראפ ,יקחצי
114 "יכונא םותי"


כ

191 ,190 שיבכ
220 "םודא" -
219 ההג -
234 ,141 ףוחה -
221 ,219 הברעה -
232 ,223 ,221 ,220 ,215 ,219 םיכנעתה -
219 ביבא-לת - הפיח -
134 םילשורי -
143 רכרוכ -
269 ימגדמ -
הריהמ ךרד 'ר ,ריהמ -
19 קדצה לא ,ףקוע -
100 רשנ ףקוע -
141 רפח קמע -
תידדצ ךרד 'ר ,ידדצ -
100 ןקלוו - טסופ-ק'צ -
100 הפיח - םיקמעה רעש -
תישאר ךרד 'ר ,ישאר -
137 ,37 בוטר -
143 - תזיחא
57 -ה עצמא
דדח 'ר ,דדח ישיבכ
230 ,222 ,110 -המ קיחרהל/דירוהל
112 -המ קיחרהל
102 - יעטק
143 םישיבכה תיתשת
206 ןימינב ,ןהכ
263 ,255 ,238 ,235 ,217 ,132 ,71 םייח ,ןהכ
211 ,190 ,182 ,171 ,158 ,124 קקוחמה תנווכ
,247 ,246 ,242 ,205 ,198 ,196 ,195 ,117 ,75 ,61 ,60 ,59 ,56 ,41 ,40 ,36 ,25 "םיידי-ףופיכ"
254 ,248
170 ,167 ,165 ,157 ,154 יסדנה ילכו יטפשמ ילכ
272 ,92 ,88 ,ךליאו 74 םיבולש םילכ
תוכיא םג 'ר ,תומכ
105 תכרעמב היצמרופניאה -
167 םיבאשמהו ,תוח"ודה -
257 ,256 ,70 תונואתה -ו הפיכאה תויביסנטניא
18 םישדוקמ םיכרעב העיגפו -ה רחא תוטיהל(ה)
יתומכה ץחל(ה)
74 "הארקה"ה תובישיב -
264 ,236 ,66 םירטושה לע -
92 קדצה שוח לע ותעפשהו -
276 ,210 - 209 ,199 ,92 ,75 ,42 םיטפושה לע -
הפיכא
250 ,246 ,104 ,98 יתומכה דדמה ,-
257 ,248 ,98 יתומכה שגדה ,-
273 ,232 ,108 ,107 ,106 תוכיאו תומכ ,-
19 תיתומכה הלבגמה ,רוערעה תואכרע
263 ,249 ,70 תיתוכיאו תיתומכ הדידמ ,הרובעתה-טופיש
,196 ,182 ,133 ,132 ,127 ,124 ,120 ,117 ,91 ,87 ,85 ,80 ,72 ,71 ,48 ,47 ,44 ,43 ,22 תסנכ(ה)
267 ,264 ,263 ,244 ,241
124 -ה לש הלכלכה תדעו
228 םיכרדה תונואתב המחלמל הדעווה-תת
200 ,197 ,179 ,114 האדוה םג 'ר תילאטוט הריפכ
269 ,166 הפפכ
238 ןלא ,ץכ
236 הטיקינ ,בו'צשורכ
274 ,229 ,222 ,215 ,185 ,142 ןולשכ ,לשכ
127 ,124 ,115 חירסמ ,רשכ


ל

254 "לשב אל"
259 ,147 ,134 ,133 ,132 היצמיטיגל
255 תיבהמ םיגורה איבהל
48 ןמזה תא ריבעהל
,229 ,222 ,206 ,205 ,202 ,196 ,184 ,112 ,89 ,74 ,72 ,59 ,48 ,44 ,36 ,35 ,34 ,33 ,21 ,18 בד ,ןיול
267 ,265 ,264 ,259 ,256 ,253 ,245 ,244 ,243 ,242 ,241 ,240 ,238 ,237 ,236 ,232
269 - 253 ,245 - 241 ,240 - 232 ,231 - 227 ,206 ,135 ,72 ,48 ,41 ,35 ,22 ,20 - תדעו
266 ,265 ,264 ,262 ,259,255 ,254 ,246 ,42 ,41 םקימע ,ןתיול
275 ,255 ,227 ,167 ,153 השמ ,הנביל
168 ,167 ,153 ,150 ,149 ,135 - תדעו
69 סיריאו לארשי ,יקסבורביל
73 םינוזוחא יפל ,תרקובמ היצזילרביל
232 ,229 ,228 ,98 לאירוא ,ןיל
166 ,165 ,164 ,157 ,141 ןד ,קניל
271 ,207 - תדעו ,השמ ,יודנל
114 םירפא ,ןורל
68 יאלפ ,ןמרל
176 ,120 ,40 צ"החא עברא דע תבשל


מ

146 םזיאו'צאמ
221 ,219 ,111 ,100 ,99 ,37 "םיבראמ"
245 ,218 ,191 ,190 ,171 ,170 ,169 הכרדמ
- תוריהמ
165 ,135 ספא
259 ,258 רתומה לעמ 20/30
267 ש"מק 51
259 ש"מק 61
186 ש"מק 91
154 ,153 ,133 ש"מק 100
135 ,134 ש"מק 119
147 ,133 ש"מק 120
186 ש"מק 125
134 ש"מק 132
264 ,261 ,195 יטפשמה ןויד(ה)
189 סנא'גיליד
186 ,138 ,137 ,136 םיגוסה ינש ,התלבגה
185 ,107 תונלשרו
143 תיתשתו
140 ,135 תונואת םרוגכ
141 ,135 תיטילופ הלאשכ
234 ,230 ,140 ,138 ,137 ,131 תיברימ
100 תנכוסמ
,141 ,140 ,139 ,138 ,137 ,136,131 ,109 ,100 ,95 ,44 "ןיינעה תוביסנ"ב תזרפומ/הריבס
256 ,234 ,233 ,228 ,188 ,187 ,171 ,143 ,142
136 תיטירק
162 - 161 -ה תוסיו
,111 ,110 ,109 ,107 ,106 ,100 ,86 ,82 ,81 ,79 ,78 ,68 ,57 ,56 ,55 ,42 ,38 ,25 -ה תריבע
266 ,256 ,236 ,229 ,139 ,126
86 "תינכט" הריבעכ ,-
65 היצאביטומ
135 קיטסאלפמ תוחיטב יחמומ
251 ,245 ,209 ,183 ,151 ,144 רסומ
213 - 209 ,195 המחלמ -
218 ,157 יטוטנטוה -
251 ינוטלש -
69 דוד ,םלעומ
253 ,245 ,241 ,232 ,229 ,217 ,205 ,108 ,44 ,34 ,18 תונואת תעינמל תימואלה הצעומ(ה)
220 בכרל םינגזמ
156 ,147 סועל ןוזמ
135 המח הטימ
98 'ב ,לאכימ
תוסכימ ,הפיכא 'ר תוסכימ
244 טפושל םיקית -
238 ,223 ,166 ,164 ,143 ,141 ,140 ,135 םיכרדב תוחיטבה להנימ
113 לעופב יונימ
44 ינמז יונימ
272 ךוניחו יוסימ
םאתימ ,םיכרד תונואת ;םאתימ ,הפיכא 'ר םאתימ
247 יבצ ,רתימ
222 הביתכ תינוכמ
157 הרובחתה רקחל ןוכמ(ה)
65 "תודע תנוכמ"
םיבראמ 'ר תונומכמ
265 ,221 ,217 ,216 ,143 ,137 רתויב ךומנה ףתושמה הנכמ(ה)
78 השתה תמחלמ
77 םייתפש סמ
רשכ 'ר חירסמ
135 "שארהמ - גדה"
219 םירפא הלעמ
191 םינפב תוחתפמ(ה)
88 ,77 ,46 םשאנה לש ומד תציצמ
237 ,234 ,228 ,223 ,221 - 220 ,157 ,155 תוירקמ
206 ןד ,תילגרמ
21 ןד ,רודירמ
67 ,63 הירא ,יקסנירמ
245 םייניש תאפרמ
219 ,218 לאוי ,סוקרמ
263 ,259 - 256 ,235 ,215 הבישחה "תוצבשמ"
270 רוכמ קחשמ
108 תיצרא העונת תרטשמ
133 ,132 רכז בכשמ
184 חפשמ
264 ,212 ,195 ,122 ,44 ,21 ,18 יאבצ טפשמ


נ

33 יבג ,רואנ
276 ,195 ,189 תויביאנ
66 ,58 - תשרפ ,תאזיע ,וספאנ
243 ,242 ,241 ,237 תעפי ,ובנ
120 הלבנ
ישונאה םרוג(ה) ;תישימחה המרונ(ה) 'ר "ילארשי"ה גהנ(ה)
174 תענומ הגיהנ
168 ,54 יבצ ,טלבנסונ
267 רעונ
המרונ
252 תיתשתה תוכיאל -
165 תילאינומרצ - ,תיעוצקמ -
165 "תינכט" -
192 תיחרזא - ,תילילפ -
168 - 147 תישימחה -ה
םיכרד-תונואת ;הנואת 'ר דבלב קזנ
165 ,164 םיסנאוינ
231 - 230 ,73 םינוזוחא יפל ,יוסינ
269 ,234 - 233 םייוסינ
172 "םינצינ"
ךליאו 123 ,38 -ה תטיש ,דוקינ
21 השמ ,םיסנ
118 גהנה לש ורשבב םיינרופיצ תציענ
232 ,135 ,134 ,19 הנידמה אישנ
102 םרדעה ,םינותנ
192 - 186 הנשוש ,והינתנ
29 "טפשמה תיבב הארתנ"


ס

213 ,135 ,72 - תדעו ,ארזע ,ןדס
149 ,17 הצידוי בוס
הפיכא 'ר "רותה ףוס"
112 תבחס
138 הקיטסיטטס
187 תויתביס
107 והיתתמ ,עלס
,133 ,132 ,131 ,128 ,127 ,124 ,123 ,120 ,113 ,108 ,98 ,80 ,72 ,59 ,46 ,44 ,41 ,40 ,22 תוכמס
270 ,203 ,200 ,191 ,182 ,145 ,140 ,136 ,135 ,134
233 ,232 ,135 ,125 ,111 ,49 תושרו -
117 -ב הערל שומיש
230 ,223 ,173 ,169 ,165 ,163 ,147 ,144 ,141 "םולשל ועס"
228 היצקיפיצפס
191 ,183 קפס
276 ,243 ,205 תויפ תמיתס


ע

תוריבע ,הריבע
183 ,126 תטלחומ תוירחא -
60 םיטרפ תראשה יא -
176 המידק תוכז ןתמ יא -
תויצ יא -
100 םיביתנ יציחל - -
256 ,236 ,235 ,63 רוזמרל - -
256 ,236 ,109 ,99 ,98 ,38 "רוצע" רורמתל - -
256 ,236 ףוצר הדרפה וקל - -
139 ,138 חוור תרימש יא -
75 ,24 תותיא -
59 וארבנ אלו ויה אל רשא -
142 הדיגב -
229 "טישלוב" -
228 תיתוחיטב -
142 הימגיב -
101 עתפ תמילב -
39 ,22 תילהנימ הרירב -
חוצחצו חוליג 'ר "חוצחצו חוליג" -
186 תונלשרב תוומ תמירג -
96 ןודזב הסירד -
96 שפנ גרוה -
181 ,180 רורמת תוארוה תרפה -
96 ןודז -
105 ,104 תרזוח -
236 ,229 ,196 ,46 תורומח -
256 ,238 ,235 ,228 ,211 ,210 ,101 היינח -
233 ,230 ,229 ,219 ,165 ,144 ,139 ,125 ,101 ,98 ,96 ,95 ,86 ,60 ,40 "תינכט" -
257 ,238 ,229 ,219 ,165 ,109 ,101 ,86 ,44 ,39 ןוכיס אלל -
73 ןישנועה קוחל (1)338 'עס יפל -
,180 ,145 ,140 ,139 ,138 ,135 ,134 ,126 ,109 ,100 ,86 ,68 ,56 ,55 ,42 ,38 ,25 תוריהמ -
266 ,256 ,230 ,229 ,186
188 ,186 ,140 ,139 ,138 ,109 הריבס תוריהמ -
63 ןימ -
126 ,38 "תדקונמ" -
104 תירקמ -
83 ,64 תעמשמ -
238 ,104 הגיהנ -
98 דבלב קזנ -
236 ,109 ,107 ,102 ,101 ,98 ,86 ןוכיס -
98 שפנב העיגפ -
248 ,240 ,239 ,238 ,229 ,191 ,190 ,96 ,26 תילילפ -
100 ןבל ספ -
240 ,147 ,145 ,117 ,107 ,102 ,44 ,39 ךרע תלק ,הלק -
250 ,248 ,247 ,244 ,230 ,229 ,56 ,42 ,41 ,34 סנק -
242 ,212 ,206 ,96 חצר -
101 הפיכאל תולק -
240 ,238 ,229 ,44 תויניצר -
239 ,187 ,186 ,164 ,96 תונלשר -
100 "ףקוע ליבש" -
239 ,237,196 ,102 ,61 ,25 םיכרד תנואתל המרגש -
42 שממ לש -
137 ,136 ,68 ,60 ,56 ,55 ,26 ,25 "תפסות" -
,97 ,96 ,95 ,87 ,75 ,71 ,69 ,68 ,63 ,55 ,49 ,48 ,46 ,44 ,39 ,34 ,29 ,25 ,22 ,19 הרובעת -
,244 ,235 ,233 ,232 ,229 ,228 ,219 ,217 ,215 ,206 ,203 ,190 ,183 ,179 ,145 ,123 ,115 ,99
269 ,266 ,256 ,254 ,248
,256 ,233 ,229 - 228 ,136 ,109 ,101 ,99 ,98 ,95 ינשהו ןושארה גוסהמ - -
257
258 ןיול תדעו יפל ,תוצובקה תשולש - -
99 ,98 הרמוחה תומר עברא - -
249 - 246 יתרטשמה לופיטה ןפוא ןיינעל ,תוצובק עברא - -
237 ,70 תונואת אלל - -
96 הפיקת -
190 רוביצה תנקת -
98 תולק - ו תורומח - ןיב היצקלס
104 ורדעיה ,סנקה ןיבל - ה ןיב רשק
75 - רבדל ףתושכ העיבת(ה)
תצקמב האדוה ,האדוה 'ר "שק תודבוע"
100 עבצ ףדוע
,200 ,195 ,184 ,181 ,97 ,83 ,77 ,74 ,71 ,69 ,61 ,55 ,45 ,40 ,36 ,34 טפשמה יתב לע סמוע(ה)
272 ,250 ,242
265 ,257 ,248 ,246 ,244 ,243 ,240 ,210 ,199 ,92 ,90 ,75 ,38 ,23 ,22 -ה תלקה
272 ,237 ,210 הטיפשה תוכיא לע ותעפשה
271 ,24 -ה יעבוקכ הרטשמה/הנידמה
90 -ה "תסו"כ שנועה תרמוח
121 -ה תבצ
266 ,259 ,255 ,254 ,238 ,212 םומינימ/הבוח שנוע
260 ,210 ,206 ,203 םירפוכל הבוח שנוע
244 ,98 םיכילה בוכיע
139 ,135 ינד ,ןוריע
144 היצנגילטניאל ןובלע
196 ,118 ,106 "םוהילע"
80 הדוהי ,יחימע
223 ,166 ,140 ,135 ,72 השמ ,ברימע
249 ןועיט תוקסע
157 םינקסע
219 אצומ םוקע
192 ,76 ,56 שאה ןמ םינומרע
פ

184 י"דפ
56 ביגי ,סקופ
243 ,84 ,19 תרחא הטנאלפ
92 רודה ינפ
97 םיסנפ
157 ינלאמש םזילאוטקלטניא-ודביספ
183 הליספ
266 ,255 ,196 ,ךליאו 117 תילהנימ -
םומינימ/הבוח שנוע 'ר הבוח/םומינימ -
266 ,121 תרבטצמ -
121 יאנת-לע -
259 תיטמוטוא -
23 יביטרטסינימדא לולעפ
216 רוביצ יסחי -
217 יטארקורויב -
275 יופכ -
- תדוקפ
251 ,223 ,221 ,220 הדובעב תוחיטבה
244 ,203 ,191 ןיקיזנה
251 תונשרפה
211 תויארה
239 ,228 ,212 ,191 ,175 הרובעתה
128 1 ףיעס
127 ,123 54 ףיעס
127 55 ףיעס
2( 160)62 ףיעס
181 ,180 (8)62 ףיעס
12769 ףיעס
21169 ףיעס
14076 ףיעס
259 ,239 "תופסות"ה
71 הרובעתה יטפוש ןיינעב הנוקית
124 דוקינה תטיש ןיינעב הנוקית
80 טפשמה תיבל םימולצת תשגה ןיינעב הנוקית
186 ,168 ,166 השודק הרפ
235 תבלוח הרפ
55 באז ,דירפ
144 ,108 החווצו ץרפ
154 קחצי ,ץרפ
191 ,190 ,182 ,176 ,171 ,170 ,169 תונשרפ


צ

252 ,134 ,132 ,119 ,21 תועיבצ
קדצ-יא םג 'ר ,קדצ
91 עבטמ-תלטהב -
117 םיכרדב תוחיטבו -
91 רשויו -
127 ,122 ,83 יעבט -
210 םדא ייחו יאליטרע -
54 -ה תבוח
92 -ה שוח
184 -ה תיישעב "םיגירח"
184 -ה תכאלמל םילכ
56 תויזיוויד הברה ןיא -ל
61 -ה תכרעמ
112 ,84 ,74 -ה תיארמ
91 ,85 -ה ייוכיס
260 -ה שופיח לע שנוע
41 -ה תוויע
179 -ה ישוע םע -ה תיישע
184 םעה יניעב -ה תיישע
91 -ה יכרצ
92 -ה ינכרצ
45 -ל תושיגר
91 -ה ילוקיש
90 -ה ירעש
74 -ה תשוחת
123 תיללכ הנקתו ישיא וצ
201 האבה-וצ
221 הריגס-וצ
- תמוצ
236 ,222 ,217 ,214 דודשא
100 דיל תיב
219 לאערזי
100 רשנ-ףקוע - ןקלוו-טסופק'צ שיבכ
258 רזמורמ
221 באלק-ירטנאק(ה)
165 ,163 תקוש
247 ,75 "רפו'צ"
264 ,114 "הדובעהמ קוחצ"
189 ,187 - 185 גימצ
218 תימואל תונחרצ
18 הירא ,קוטר'צ


ק

275 שנאלב טראק
269 ,231 ,145 ,134 ,133 תרוקיב תצובק
97 - ךילהת ,תוטלחה תלבק
143 ןורהא ,ןורדק
133 בלרב וק
123 תונקתה ץבוק
147 ,145 ןומה לוק
218 ,157 טסינומוק
219 היצפצנוק
םאתימ ,םיכרד תונואת ;םאתימ ,הפיכא 'ר היצאלרוק
274 ,253 ,232 ,221 ,217 ,188 ,155 ,147 ,142 ,141 ,140 ,136 ,135 ,127 ,72 ,33 ,23 םייח ,ופרוק
,210 ,209 ,205 ,188 ,166 ,151 ,149 ,142 ,139 ,126 ,120 ,103 ,100 ,99 ,96 ,67 םיכרדב לטק(ה)
265 ,253 ,251 ,241 ,237 ,228 ,213 ,211
רטק
274 ,213 ,102 ומצע תא ררוגה -
168 ,167 ,152 ,150 ,149 ,113 - גהנ
18 שטיק
251 סנה ,רפוהגנילק
234 ,189 ןימינב ,רנלק
85 היצזינוטנק
97 לטסק
154 הזירפק
134 ,133 ,132 ,131 דוד ,סוארק
167 ףסוי ,סוארק
63 יכדרמ ,רצינמרק


ר

198 הניריא ,הייקסנישוטאר
241 ,196 ,154 ,45 ,44 ןטק שאר
192 ,175 ,132 ,22 לבוח בר
272 ,113 - רסוח ,תושיגר
218 ,198 ,55 ,46 ,19 "עגר-עגר"
17 בקעי ,ןיבור
44 סמיי'ג בקעי ,לטנזור
60 ילרוא ,טור
198 ,124 ,47 היסור
241 ,216 ,175 ,157 ,106 ,135 בוחר(ה)
245 ,182 ,159 ,156 תוריבע ,הריבע ;רורמית ;רורמת םג 'ר רוזמר
222 המודמ -
249 ,197 "תוזימר" ,"םיזמר"
123 ,40 "תומושר"
183 ,182 ,164 ,133 ,124 ,123 תושר
83 רוביד(ה) -
46 םושיאה בתכ תא ןקתל -
77 העיבתה תשרפ תא שדחמ חותפל -
241 ,123 ,49 ,45 ,44 תעצבמ -
123 תקקוחמ -
125 ,123 תילהנימ -
182 ,180 ,166 תימוקמ -
243 ,200 ,184 ,180 ,145 ,91 ,90 ,88 ,87 ,86 ,85 ,42 רוערע -
212 ,137 ,128 ,127 ,126 ,125 ,124 ,123 יושיר(ה) -
213 תיאופר -
125 תיטופיש -
182 ,181 ,180 ,175 ,166 ,165 ,157 ,154 ,137 ,100 רורמית -
122 -ה השעמ
תוכמס 'ר -ו תוכמס


ש

56 ס"ש
147 ןמז לש הלאש
262 ,66 כ"בש
219 ריאמ ,הדש
206 ,197 ,112 האוש
260 דחוש
268 ,255 ,252 ,227 ,220 ,216 ,107 רטמ-לכ-לע-רטוש
74 "קוש"
80 ער לכ שרוש
46 "רוזחש"
213 תותיחש
196 ,195 ,122 ,44 ,21 ,18 ירוא ,ןמזורטש
142 ינד ,ןמזורטש
ךליאו 123 ,38 דוקינה תטיש
198 ,195 טפשמה יכילהב הערל שומיש
196 למיג-ןיש
270 ,255 ,254 ,196 ,164 ,161 ,159 ,157 ,156 ,152 ,151 ,137 ,135 ,134 תעד לוקיש
253 ,233 ,145 "הפילש"
276 ,249 ,189 ,183 ,182 ,180 ,132 ,91 ,90 ,87 ,86 ,56 ,34 ,22 ,19 ריאמ ,רגמש
221 ,196 ,181 לזאזעל-ריעש
265 ,259 ,238 ,212 ,211 ,117 ,112 ,59 הירורעש
205 םרוי ,לטפש
270 ,47 ,33 ,23 ,21 ,18 םהרבא ,רירש
233 ,186 ,143 ,142 ,140 ,139 ,138 ,137 ,136 ,135 תורירש
261 ,242 ,208 ,207 ,197 ,29 ברעו-יתש


ת

50 תיכוכזה את
הנואת
221 הברעה שיבכב -
232 ,221 ,220 ,219 ,217 ,215 םיכנעתה שיבכב -
236 ,222 דודשא תמוצב -
221 באלק-ירטנאקה תמוצב -
36 תילהנימ הליספו -
162 רוחא-תיזח -
96 ינוצר-אל עוריאכ -
"םינובה" 'ר "םינובה" דיל -
172 "םינצינ" דיל -
ךליאו 186 גימצ תוצצופתהמ -
237 ,98 ,60 ,58 ,37 דבלב-קזנ לש -
37 הלק העיגפ לש -
99 ,27 הריבעב ספתהל ןוכיסה תמועל ,- םורגל יוכיסה
37 שיב לזמו -ל תודעומ
םיכרד-תונואת
100 תונואת ספא
265 "הרירב"ה לוטיבו -
220 תוירקמה םרוגו -
ךליאו 214 ישונאה םרוגהו -
138 לארשי תרטשמ לש יתנשה ח"ודהו -
189 ,158 ,155 תורבתסההו -
238 לגרה יכלוהו -
72 תוירבה-תאנוהו -
142 ,141 "תיסחי"ה הרמוחהו -
140 תיתרטשמה הריקחהו -
230 ,142 ,141 ,140 ,139 ,135 תוריהמהו -
219 תינוטלשה היצפצנוקהו -
73 ןישנועה קוחו -
99 תכופשתה םיו -
37 םייתרטשמ "םיעצבמ"ו -
252 הנידמה ילדחמו -
95 "תוינכט" תוריבעו -
210 ,117 ,72 ,61 "ןועיטה תוקסיע"ו -
140 ,139 ,138 ,136 ןהיתוביסו -
37 תואיצמה חרכהכ -
255 ,227 ,123 - ביבס הירטסיהה
72 - 71 - תעינמו הקיקחה
256 ,230 ,205 ,138 ,70 - לש הקיטסיטטסה
72 - ירפסמב היילעהו הרובעתל טפשמה יתב תמקה
38 - תעינמל רישכמכ ,הריצעה-תבוח
219 ,70 - ירפסמל תוח"ודה ירפסמ ןיב םאתימ
235 ,229 ,228 ,99 הפיכאה תומכל -ל ןוכיסה ןיב םאתימ
43 םיטפושה תוכיאו -ב המחלמ(ה)
המחלמ רסומ 'ר רסומ ילוקישו -ב המחלמ(ה)
37 - תעינמל רישכמכ ,יתרטשמה ם"כמ(ה)
196 ,61 ,36 ,20 - תעינמל רישכמכ ,הרובעתה-טפשמ
102 -ו תיתרטשמה תוחכונ(ה)
221 -ל םימרוגה לורטינ
109 ,103 םרדעה ,- לע םינותנ
69 הנואתה םרוגב ידוסי לופיט רדעהל הביסכ ,- יקית יוביר
143 -ב םתוברועמ ,העונת ינחובו םיטפוש
38 - תעינמל רישכמכ ,"דוקינה-תטיש"
146 םיכרדה יגוס יפל ,-ה ירועיש
218 תיעוצקמ הנואת
218 םיב הצחר ,תיב תונואת
221 ,218 הדובע תונואת
תיללכה העיבת(ה)
75 הריבע רבדל ףתושכ -
תיתרטשמה העיבת(ה)
120 הבישחה "תוצבשמ"ו -
207 ,121 ,46 ,28 ,24 ףתושמ סרטניא ילעבכ ,הרובעתה יטפושו -
61 "התיבה והשמ" האיבמכ -
49 טפשמה יתב לש תונמזה תפייזמכ -
78 םימשאנה דגנ השתה-תמחלמ תלהנמכ -
60 ,57 -ה קיטוב
207 ,75 ,46 -ה תשקבל ונוקית ,םושיא בתכ
261 העיבתה רובע ,טפשמה תיב י"ע ותביתכ ,םושיא בתכ
86 ,78 ,55 -ה ילדחמ
45 -ה לש ינלשר לוהינ
266 ,249 םיטפוש (תפסוה) תפסות
256 ,255 ,230 ,227 בלבש תושוחת
47 היטבמאה ימ םע ותכיפש ,קונית
- תושר 'ר רורמית
רורמת
38 הסינכ ןיא -
154 םיסובוטואל רבעמ ןיא -
38 לדגומ סנק ,הריצע ןיא -
126 דבלב יעונמ בכרל ךרד -
181 ,180 ,179 ,47 תינוריע ךרד -
,165 ,164 ,163 161 ,159 ,158 ,157 ,153 ,152 ,126 ,119 ,118 המידק תוכז ןתו טאה -
234 ,175 ,174 ,173 ,167 ,166 ,165
145 "אוושל תוחיטבה םש תא אשית אל" -
38 רתוימ -
154 הליסמה ינפל הריצעה תדוקנ -
,160 ,159 ,158 ,157 ,156 ,155 ,154 ,152 ,151 ,149 ,125 ,109 ,99 ,98 ,68 ,56 ,38 רוצע -
258 ,234 ,175 ,174 ,173 ,168 ,167 ,166 ,165 ,164 ,163 ,162
126 ,125 "תודוקנ" יתש לש -
126 "תודוקנ" עברא לש -
37 םיסובוטוא תנחת -
159 תוחיטב -ו רדסה -
125 -ל תויצ-יא
125 - לש תיקוחה תועמשמה תעידי-יא
182 - תרדגה
180 ,47 -ל תויצה תבוח
125 -ב ןיחבהל תלוכי רסוח
251 'וכו ,ותרוצמ הייטס
145 ,114 ,86 ,85 םידקת
הנקת
43 תויקוחו -
233 תוחיטב תונקתו רדסה תונקת
,190 ,186 ,183 ,156 ,155 ,136 ,134 ,132 ,102 ,97 ,86 ,18 1961 -א"כשת ,הרובעתה תונקת
264 ,256 ,233 ,232 ,229 ,228 ,222 ,214 ,191
39 ןחוסינ
191 ,182 ,180 ,174 1 הנקת
,228 ,176 ,175 ,171 ,170 ,169 ,164 ,160 ,152 ,143 ,107 ,102 ,101 ,95 ,73 21 הנקת
257 ,256 ,246 ,239 ,237 ,236 ,234 ,233 ,231 ,230
62 ,60 (ג)21 הנקת
182 ,180 ,47 (א)22 הנקת
144 32 הנקת
256 ,246 ,239 ,237 ,236 ,234 ,233 ,231 ,230 ,228 ,95 (א)40 הנקת
62 (א)47 הנקת
95 (ד)47 הנקת
138 (ב)48 הנקת
256 ,246 ,233 ,231 ,230 ,228 ,109 ,101 ,100 ,95 49 הנקת
,228 ,188 ,186 ,171 ,160 ,143 ,140 ,139 ,138 ,137 ,136 ,109 ,101 ,95 51 הנקת
256 ,246 ,237 ,236 ,234 ,233 ,231 ,230
160 ,138 52 הנקת
95 53 הנקת
234 ,188 ,187 ,186 ,183 ,180 ,147 ,140 ,139 ,136 ,109 ,100 54 הנקת
160 ,138 55 הנקת
174 ,160 ,138 64 הנקת
176 ,171 ,170 (א)67 הנקת
191 74 הנקת
171 ,170 (א)110 הנקת
171 ,170 111 הנקת
171 ,170 112 הנקת
62 ,60 ,57 145 הנקת
124 549 הנקת
127 (א)550 הנקת
81 ,80 ,77 טפשמה תיבל םימולצת תשגה ןיינעב הרובעתה תונקת
124 דוקינה תטיש ןיינעב הרובעתה תונקת
124 ןתויקוח -
190 רוביצה תנקת
239 ,234 ,144 ,143 הגיהנה תוברת
275 ,263 ,252 ,234 ,220 ,219 ,154 ,143 ,36 תיתשת

L
67,63 Learned Handרבחמה    רפסה :ןוישרה תא ךממ וחקי

רצוקמה םיניינעה ןכותל      אלמה םיניינעה ןכותל      םיניינעהו תומשה חתפמ

רתאה תפמ     רעשה ףד