,1989 תנשב רואל אצי רפסה :הרהזא .92 - 85 'מע ,רינ החמש ד"וע לש ורפס ,ןוישרה תא ךממ וחקי ךותמ
.םינוש םיניינעב רבחמה לש ותפקשהב ןהו ,הקיספב ןה ,הקיקחב ןה ,םיבר םייוניש ולח זאמו


רבחמה    רפסה :ןוישרה תא ךממ וחקי

רצוקמה םיניינעה ןכותל      אלמה םיניינעה ןכותל      םיניינעהו תומשה חתפמ

רתאה תפמ     רעשה ףד

'ט קרפ ,ןושאר רעש


ןושאר רעש
"תלשוכ ןויד תטיש"

ןוילעה טפשמה תיב לש ותמורת לע :'ט קרפ
לארשי-תנידמב הרובעתה-טפשמל        

רסח-יוגיה

ףא ,רתוי לודג קדצה-תיישעל יוכיסה - תואכרע רתויב ןודנ ינולפ ןיינעש לככ
םעפ בשחנש המ יכ ררבתהל לוכי דימת .חטבומ וניא םלועל טלחומו יפוס קדצש
לש ןייוליגל דע ,ינמז היהי הז םג לבא ,השעמל ,יוגש היה ,תקדוצ הטלחהל
לע הרעקה תא בוש ךופהתש ,השדח הכלה לש התקיספל דע וא ,תושדח תודבוע
.הלילח רזוחו ,הנשויל הרטע ריזחת ,היפ
המצעל תושרהל הלוכי הניא ,רתויב הרישעהו תנקותמה וליפא אהתו ,הרבח ףא
הלאש הניא ןודנ ןיינע לכ היהי תואכרע המכב הלאשהו ,טופיש-תואכרע ףוס-ןיא
,הכלהה תוביצי ןבומב ריחמו ,ףסכב ריחמ .ריחמ לש הלאש אלא ,תינורקע
:ריחמה עבטמל ינש דצ םג ונשי ,םירחא םימוחתב ומכ ,ךדיאמ .ןוידה תויפוסו
םיכירצ רשא םיניינע - ונלש ןיינעב ."ןוכסיח"ה תרומת תמלשמ הרבחהש ןברקה
םיחרזא וב בצמל ונתוא איבהל םילולע םיעיגמ םניאו ןוילעה טפשמה תיבל עיגהל
- השעי ויניעב רשיה טפשמ תיב לכ וליאו ,םירמרוממ ונברקב םיכלהמ םיבר
ךותיהה רוכ תא הרבע אלש הכלה ,ךשמהב הארנש יפכו) גגוח יטופישה קדרבהו
.(בייחמ םידקת תניחבב הניא ןוילעה טפשמה תיב לש
,םילשורי תנידמ :תונידמ שמחל תקלוחמ לארשי-תנידמ תא םכמצעל וראת
ינפל דוע הזו - תרצנ תנידמו עבש-ראב תנידמ ,הפיח תנידמ ,ופי - ביבא-לת תנידמ
ןלוכבש תונידמ שמח .'וכו םילוגס ,םיקורי םיווק לש תויטילופ תולאשל ונסנכנש
תנידמב טפשמה לש היצזינוטנאק ומכ והשמ .אוה הנוש טפשמה לבא ,קוח ותוא
.לארשי
:םיימעפ ןודנ ,ללכ-ךרדב ,היהי ןיינע לכ יכ תעבוק לארשי תנידמב טפשמה-תטיש
התייה הנושארה האכרעה םא .תוכזבש-רוערעב םעפו ,הנושארה האכרעב םעפ
לבא .תוכזבש-רוערע היהי ןוילעה טפשמה תיבל רוערעה - יזוחמה טפשמה תיב
- (הרובעתל טפשמה תיב ללוכ) םולשה טפשמ תיב איה הנושארה האכרעה םא
ןוילעה טפשמה תיבל עיגהל ידכו ,יזוחמה טפשמה תיבל היהי תוכזבש-רוערעה
.רוערע תושר לבקל ךרוצ שי ("רוערע-לע-רוערע") ףסונ רוערעב
בושח אוה .טרפה םע קדצ-תיישע םשל קר אל בושח ןוילעה טפשמה תיבב ןוידה
תיב לש הכלה קר יכ עבוק טפשמה יתב קוח .בייחמה םידקתה תריצי ךרוצל םג
טפשמה תיב לש הכלה .םירחאה טפשמה יתב תא תבייחמ ןוילעה טפשמה
םידקת קר תרצוי איה .םולשה טפשמ תיב תא וליפא תבייחמ אל יזוחמה
וילא סחייתהלו ,וילא סחייתהל תובייח רתוי תוכומנה תואכרעה רשא ,החנמ
טרפוה הדוהי סומידב-טפושה םאו .ויתובקעב תכלל תובייח ןניא ךא ,דובכב
טפשמה תיב תובקעב תכלל ןכומ היה אל אוה יכ (ליעל ,ןויאר האר) ונל רמוא
לש "יוזיב" אלש יאדווב ."הקלחה" םושמ ךכב ןיא - תוקלחהה ןיינעב יזוחמה
.רוערעה תאכרע
הקיקח :ותוא בהוא אקווד ינא לבא ,תרוקיב החתמנ הזה רדסהה לע
,שרפלו םילשהל הליכשה אל תסנכה רשא תא תשרפמו המילשמה ,"תיטופיש"
אל .ןוילעה טפשמה תיב איה - תנווכמ די תויהל הכירצ לבא ,ינויח ילכ איה
.ולשמ םיקוח ומצעל קקוחי ילאיצניבורפ טפשמ תיב לכש ןכתיי
השולש-םיינשכ הרובעתל טפשמה-יתבב ונודנ תונורחאה םינשה הרשע-שולשב
דוע ןטק קלחו ,יזוחמה טפשמה תיבל ,רוערעב ,עיגה םהמ קלח .םיקית ןוילימ
אציש ןידה יקספ חתפמב ןויע .ןוילעה טפשמה תיבל םג ,ינש רוערעב ,עיגה רתוי
קר רוא ואר הלאה םינשה הרשע-שולשב יכ הלגמ ןידה-יכרוע תכשל י"ע הנורחאל
.הרובעת יניינעב "םינוילע" ןיד-יקספ 40-30
ןוילעה טפשמה תיבב ינש רוערעל עיגהל הרובעתל טפשמה תיבב קית לש וייוכיס
קיתש ךכל הרובעת-טפוש לש וייוכיס .תוחפ ףא ילואו ,ףלא םיעבשל דחא םה
!םינש הנומשל תחא םה ןוילעה טפשמה תיבב ינש רוערעל עיגי וינפב ןודנ רשא
?ריבס הז םאה


לשמכ "הפיח ןוינח"

?ןוילעה טפשמה תיבל רוערע תושר ןתמל םינוירטירקה םהמ
- ןוילעה טפשמה תיב לש אישנה מ"מ זא ,רגמש ריאמ טפושה ןתנ 1982 תנשב
ףא לע ,וז הטלחה .הפיח ןוינח ןיינעב תמסרופמה ותטלחה תא ,אישנה םויכו
אלש ןוויכ .רוערע-תושרב אלא ,הרובעתב תקסוע הניא ,"יתרובעת"ה המש
-ףילחת לאכ תאזה הטלחהה לא סחייתמ ינא ,רגמש טפושה תא ןייארל ונחלצה
.הנוכנ התוא שרפל יתחלצהש הווקמ ינא .ןויאר
ןיינעה" אוה ,הפיח ןוינח י"פע ,רוערע-תושר ןתמב ירקיעה החנמה ןורקיעה
יתשב הנודנ רבכש ,היגוסה לש ףסונה הרוריבב בחרה רוביצל תויהל לוכיה
."תואכרע
םירקמה לכב רוערע-תושר תנתינ תמאב םאה ?הזה ןורקיעה םייקתמ לעופב םאה
.תואמגוד רפסמ ןחבנ הבה ?"ירוביצה ןיינעה" תניחבמ ךכל םייוארה

רזע-קוח יפל תוכרדמה לע םינוחה תא ןידל דימעהל הטילחה ביבא-לת תיריע :'א המגוד
לע רומשל ותרטמש קוח וחקל .המוד והשמ וא ,"תוכרדמה לע םיצפח חינהל" רסואה
-קוח יפל סנקהש םושמ ?עודמ .תויתרובעת תורטמל וב ושמתשהו ,ךרכה-תוצוחב ןויקינה
םושמ ילואו ,הרובעתה תונקת יפל ,הכרדמה לע היינח לע סנקהמ ,הארנכ ,רתוי הובג רזעה
.רצואה תפוקל אלו ,היריעה לש התפוקל ,ךלוה הזה סנקהש
גהנה .ותוא עישרה ,רוערעב ,יזוחמה טפשמה תיב וליאו ,גהנה תא הכיז םולשה טפשמ תיב
ןיב תועידה-יקוליח לע םג ,ראשה ןיב ,דמע הב ,ןוילעה טפשמה תיבל רוערע-תושר שקיב
תיטפשמה הלאשה תמאב םאה .התחדנ רוערע-תושרל ותשקב ךא ,תונושארה תואכרעה יתש
?"בחרה רוביצל ןיינע" הב ןיא - םיטפושה לש םהיתועיד וקלחנ הב - תאזה
-תעדוה" שיגה רשא גהנ - תויודע תובגל ילב - עישרה הרובעתל טפשמה תיב :'ב המגוד
תא לטיב יזוחמה טפשמה תיב .הלאכ תוביסנב עישרהל רסוא קוחהש תורמל ,תיקוח "םשאנ
.שדחמ-ןוידל קיתה תא ריזחה - שקבתנש יפכ - גהנה תא תוכזל םוקמב ךא ,העשרהה
,העיבתה לש התייה הרובעתל טפשמה תיבב האיגשה יכ הנעטב ,רוערע-תושר שקיב גהנה
דצ ותואל רשפאל לבוקמ אל - טפשמה תיב לש אלו - םידדצה דחא לש איה האיגשה רשאכו
ינחלסה סחיה יכ גהנה ןעט דוע .שדחמ-העימשל קיתה לש ותרזחה י"ע האיגשה תא ןקתל
רוערע ול תושרהל שי ןכלו ,טפשמה-יכילהב לזלזל ךישמת איהש ךכל איבי העיבתה לא הזה
הלקתה לבא ,התחדנ השקבה .הרורב הכלה ,דימתלו-תחא ,עובקל ידכ ,ןוילעה טפשמה תיבל
,תכלוהו תבחרתמ איהש אלא ,תמייק ןיידע איהש קר אל הרובעתל טפשמה-יתבב תאזה
ועיגה םייזוחמה טפשמה יתבש תורמל ,ןוילעה טפשמה תיבל רוערע-תושר הנתינ אל ןיידעו
"הארקה"ה בלשל קיתה תרזחהב הלכו רערעמה לש ויוכיזמ לחה ,תוירשפאה תואצותה לכל
ןיינע" הב ןיא תאזה היגוסה תמאב םאה .תויורשפאה יתש ןיבש "םייניבה תוגרד" לכ לע -
?"בחרה רוביצל
.(80 םוקמב ש"מק 98 תוריהמב גהנ) תוריהמ תריבעב ותאדוה י"פע עשרוהש גהנ :'ג המגוד
,יזוחמה טפשמה תיבל רערע םשאנה לבא ,עצוממה ןמ לק וליפא ילואו ,רומח היה אל שנועה
חכוה אלש ןויכו ,('א קרפ ,ישילש רעש האר) תינכט הריבע הניה תוריהמה תריבעש הנעטב
-תושר שקיב ורוערע החדנשמ .דבלב דחא לקש :ילמס שנועב קפתסהל שי ,לעופב-ןוכיס
ירוביצ ןיינע הנורחאל התשענ תרתומה תוריהמה תלאש .ןוילעה טפשמה תיבל רוערע
:וקלח תא םורתי אלש דיחיה היהי ןוילעה טפשמה תיבש ןכתיי אלו ,ןעט ,הנושאר הגרדממ
-הלאשל רשאכ לבא ,תוירוביצ תוקולחמל הסינכמ ענמיהל לדתשמ טפשמה תיבש ןוכנ
.תקהבומ תיטפשמ הלאשל תכפוה הלאשה ,שנועה תרמוח לע םג הכלשה הנשי תקולחמבש
תורמל ןוידל ןיינע תאבה לש תיתוכאלמ ךרד" וז :יזכרמה קומינה .התחדנ וז השקב םג
תריבע לש התולק ןיב רשקל הנעטה םא :הלאשה תלאשנו ."ופוגל ,ךכל יואר וניאש
ךרד" וניא המ - "ןוידל ןיינע תאבה לש תיתוכאלמ ךרד" איה שנועה תלוק ןיבל תוריהמה
?"תיתוכאלמ

דחא הנקב הלוע הניאש האיגש .תטלוב האיגש הגש יזוחמה טפשמה תיבש חיננ
םאה .ןוילעה טפשמה תיב לש םיבייחמה םימידקתה םע אלו ,קוחה-ןושל םע אל
?רוערע תושר ןתמל הביס וז
קנעומ עירכמה לקשמה" :הפיח ןוינח ןיינעב הטלחהה תרמוא ,חרכהב אל
הכזי הז הרקמ אקוודש ךכל תירוביצ וא תיטפשמ תובישח שי םא ,הלאשל
ויהי אל תמדוקה האכרעה לש תונקסמהש תויהל לוכי ... ףסונ יטפשמ רוריבל
קנעות אל תאז לכבו ,רערעל תושרה תשקבב ןדה ,טפשמה תיב לע תולבוקמ
אקווד םייוסמה הרקמה תא תולדל ... לקשמ לעב םעט הלגתמ ןיא יכ ,תושרה
טפושה לש תושגדהה) "רערעל תושר תשקב השגוה םהיבגל רשא ... םירחא ןיבמ
.('נ 'ש - ומצע רגמש

תיבל םהירוערעו ,הרובעת-תריבע לע ,דרפנב דחא לכ ,ונודנ הדוהיו יול ,ןועמש ,ןבואר
ןד ןוילעה טפשמה תיב אישנו ,רערעל תושר םישקבמ םה תעכ .וחדנ יזוחמה טפשמה
יכ הנקסמל טפשמה תיב עיגמ דועו .לווע םהל השענ ןכא יכ הנקסמל עיגמו ,םהיתושקבב
,תיטפשמ הניחבמ ןהו ,תיתדבוע הניחבמ ןה ,ההז וליפא וא ,המוד "רופיס"ה םירקמה לכב
?קדצומ הז םאה ?עודמ .יולל אקווד רוערע תושר ןתונ אוה תאז לכב ךא

ןודיהל יואר "תע התוא" אצמיי הרקמהש :רוערע תושר ןתמל ףסונ יאנת ונשיו
לוכי ,ףסונ רוערעל יואר אצמנ אל 1987 ינוי שדוחב רשא ןיינע .ףסונ רוערעב
טפושה ךכ לע רמוא .2008 ינוי שדוחב וא ,1988 ינוי שדוחב ךכל יואר אצמיהל
הנומט ןהב רשא תויעבה לכב ,ןמז לכב ,ףסונ רוערע רדגב ןודל ןתינ אל" :רגמש
."תיסחי תובישח
רוערע ךרוצל ,הרואכל ,הקיפסמה "תיסחי תובישח" הב הנומט רשא היעב עודמ
ךכל זמר ןתונ ומצע רגמש טפושה ?חישמה תומיל דע תוחדיהל ךרטצת ,ףסונ
שרודה ,שקבמ לכל דעס טישוהלמ הרצק טופישה תואכרע לש ןדי" יכ וסרגב
לא אל תונפהל שי תאזה הלאשה תא לבא ,"רתוי וא תואכרע שולשב וניינע רוריב
תיבב ובשי םיטפוש המכ תעבוקה איה-איהש ,תסנכה לא אלא ,טפשמה תיב
םיניינע רתוי ואצמיי ןכ ,וז האכרעב םיטפושה וברייש לככו .ןוילעה טפשמה
.ןוילעה טפשמה תיבב םינודינ תויהל "ןמז לכב" םייוארה
טפושה .לארשי תנידמב טפשמה לש "היצזינוטנאק"ל ששחה לע םדוק יתרביד
רערעל תושר קנעות םהב םירקמה יגוס ןיב .ךכ לע םג ותעד תא ןתנ ןכא רגמש
רשאו ,רתוי תוכומנ תואכרע לש תורתוס תוטלחה שי םהב םיאשונ" ןייצמ אוה
שי םהב םירקמ ... רתויב ההובגה רוערעה תאכרע ידי-לע הכלה הקספנ םרט םהב
האר :חוטב אל ?םייקתמ רבדה ,לעופב ,םאה) "הכלהה לש התודיחאל םורתל
תורמל ,ןוילעה טפשמה תיבל רוערע-תושר הנתינ אל דציכ הארמה ,'ג המגוד ,ליעל
.(תוירשפאה תואצותה לכל ועיגה םייזוחמה טפשמה יתבש
היהיש יאנתב - לבקל ןכומ ינא ינש רוערעל םייוארה םירקמ לש הזה "גוס"ה תא
רורב אל .רוערע תושר תנתינ םהב םירקמה ןמ עורגל ידכ אלו ףיסוהל ידכ ךכב
אלו ,םיטפשנה תיצחמל קר לווע השענ וב ןיינעב תאזה תושרה ןתנית עודמ יל
"הכלהה תודיחא"ל אל יכ חינמ ינא .םיטפשנה לכל לווע השענ רשאכ ןתנית
.רגמש טפושה ןווכתה הזה גוסהמ
ריכזהלו רוזחל רתומל" :רגמש טפושה רמוא .רערעל תושר ןתמל תוליע דוע ןנשיו
ףאו ,הצממ תויהל הלוכי הנניא ('נ 'ש - רוערע תושר ןתמל תוליע לש) וז המישר יכ
."תאזכ תויהל תרמייתמ הנניא
וראת .שארמ ומצע תא ליבגהל הצור אל דחא ףאש רמוא הז ?רמוא הז המ
הכלהב האיגש לכ תושעל ילב לבא ,עוושמ לווע םדאל השענ וב הרקמ םכמצעל
תואיגש לש הכורא הרוש השע יזוחמה טפשמ תיבש םכמצעל וראת .תיטפשמ
קוח לש תודחוימ תולאש .םידעה ירבדמ תועטומ תונקסממ תועבונה ,תויתדבוע
טפושה ףיסוה ךכ םשלו ,והשמ תושעל בייחמ קדצה לבא ,ןאכ תוררועתמ ןניא
.השע הפיו - "הצממ תויהל הלוכי הנניא וז המישר" :תפסונ הראה-הרעה רגמש
םישוע םה דציכ :תרתוכה תחת ,'ח קרפ) ליעל ראותש הרקמה תא ,המגודל ,ולט
לכב ,תורומח תואיגש רסירת יצחמ הלעמל יזוחמה טפשמה תיב השע וב ,(?תאז
.הפב רמ םעט ריאשה םגו ,יתוהמה ןידב הלכו ןידה-ירדסמ לחה ,ירשפא םוחת
בטיה שיגרתש םיצור םג ונחנאו ,קדצ תושעל םיצור אל ונחנא" לש םעט
חותפל ידכ רתוי המיאתמ המגוד הנשי םאה ."קדצ תושעל םיצור אל ונחנאש
?"םיפסונ םירקמ"ל רעשה תא
תוררועתמ אל ילוא םהב ,הלאכ םירקמל ןוילעה טפשמה תיב סחייתמ דציכ
הרורב הכלהה וב םוחתב ןה תואיגשה לכש םושמ) תוריעסמ תויתכלה תולאש
?עוושמ אוה לוועה םלוא ,(!איה


הרקמ חותינ

תא ונגצה ,םייזוחמה טפשמה יתבב קדצה-תיישעל ונתוסחייתהב ,םדוקה קרפב
- םייללכ םיווקב" :הבושתה תיצמתב ונחתפ ,"?תאז םישוע םה דציכ" הלאשה
ירקמ טקלכ וארנ הליחתב רשא תואמגוד רפסמ ונאבהו ,"הנושארה האכרעב ומכ
לכ :המוגעה הנומתה ונל התלגתנ ףוסב לבא ,הרואכל ,םירידנ םיתוויע לש
אוהש ,דחא קיתב ןידה-יתוויעמ קלח קר ויה ,דחי ןלוכ ,םש ואבוהש תואמגודה
טפשמה יתב לש הנושארה האכרעב ןה - "קדצה-תיישע"ל דואמ ינייפוא קית
.הרובעת-ירוערעב םינד םהשכ ,םייזוחמה טפשמה יתבב ןהו הרובעתל
קוח .איה הנוש הנומתה ןוילעה טפשמה תיבב םא הלאשה ןאכ לאשיתש ןבומכ
יקלח ראש ןיבל "הארקה"ה ןיב ןה לעופ ,וניארש יפכ ,רשא ,םיבולשה םילכה
טפשמה תיב ןיבל הרובעתל טפשמה תיב ןיב ןהו ,הרובעתל טפשמה תיבב ןוידה
?ןוילעה טפשמה תיב ןיבל יזוחמה טפשמה תיב ןיב םג לח אוה םאה - יזוחמה
.ושחנ
.דחוימב טלוב וב השענש לוועה תאז םע דחיו - דואמ ינייפוא אוה ל"נה קיתה
.רוערע-תושרל השקב השגוה - דחוימב טלוב היה השענש לוועהש ןוויכו
-תושר תתל םא השקבב ןד רשאכ - ןוילעה טפשמה תיב טפוש דדומתה דציכ
?וררועתהש תויעבה םע - רוערע
:תחא המגודב םג ולו ,סוסיב לכ ילבו ,ימתס ןפואב ,טפושה רמוא

יתבב הדובעה יכרד לע שקבמה חכ-אב םערתמ דחאה קלחב :םיירקיע םיקלח ינש השקבל
.יזוחמה טפשמה תיבבו ("ענה טרסה תטיש") הרובעתל טפשמה
.ןאכ ןמוקמ ןיא הלא ןיעמ תויללכ תונעט
תיב לש הזו ,הנושארה האכרעב םולשה טפשמ תיב לש הז ,ןידה יקספ ינש ינפב םיחנומ
יתשבש תורורב םהמ הלועו םייניינעו םיטרופמ םהינש .רוערעה תאכרעב יזוחמה טפשמה
.יוארה שארה דבוכבו תוניצרב וטילקרפו שקבמה לש ויתונעטל וסחייתה תואכרעה

ןכא םא הארנו ,וב ואבוה רשא תואמגודה תאו ,הרקמה ותוא תא קודבנו הבה
דבוכבו תוניצרב וטילקרפו שקבמה לש ויתונעטל וסחייתה תואכרעה יתשב"
."יוארה שארה
לש ורוטרטל די ןתונ הרובעתל טפשמה תיב דציכ וניאר הנושארה המגודב
תא חותפל הל רשפאל ידכ ,תויחד רופס-ןיא העיבתל ןתונ אוה דציכ ,םשאנה
ידכ לכה - ןיפיט-ןיפיט םשאנה לש ומד תא ץוצמלו שדחמ תיתרטשמה הריקחה
יזוחמה טפשמה תיב יכ םג םש וניאר ."ינא הדומ" רמאיש דע םשאנה תא ףייעל
.אשונה לכב תחא הלימ וליפא רמא אל
?"יוארה שארה דבוכבו תוניצרב תונעטל תוסחייתה" ארקיי ךכל םאה
רערעמה תא וררג הרובעתל טפשמה תיבו העיבתה דציכ וניאר היינשה המגודב
העיבתה המרג ןהל תויחדהש ללגב ,יוארכ ותנגה תא להנל היה לוכי אל וב בצמל
תא רורגל רתומ תואצוה המכל :הלאשה תא ונגצהו ,ףסכ ידמ רתוי ול ולע
?םשאנה
:רוכזכ ,התייה יזוחמה טפשמה תיב לש ותבושת

."םידירומ םניאו םילעמ םניא הז ןיינעל רערעמה לש וילוקיש"

?"יוארה שארה דבוכבו תוניצרב תונעטל תוסחייתה" ארקיי ךכל םג םאה
,טוידיאכ רוגינסה תא גיצה הרובעתל טפשמה תיב דציכ וניאר תישילשה המגודב
יזוחמה טפשמה תיב דציכו ,ללכ ןעט אל אוה התוא תשפוטמ הנעט ויפב ומישב
שגדהו רוזח שיגדה הזש ירחא ,רוגינסה לש ויפב תשפוטמה הנעטה תא םשו רזח
.תאזה הנעטה תא ןעט אל אוה יכ
?"יוארה שארה דבוכבו תוניצרב תונעטל תוסחייתה" ארקיי ךכל םג םאה
ןכוד לע דמועש ימ :לכה לע לבוקמה יטפשמה ללכה לע ונדמע תיעיברה המגודב
עבוק תויטפשמה תונקסמה תא וליאו ,תודבוע לע קר דיעמ טפשמה תיבב םידעה
לש הכרע - תויטפשמ תונקסמ ותודעב איבמ דעה םאש ךכ לע ונדמע .טפושה
םגו ,תידגנה הריקחב ךכ לע ותוא תרקח אל םא םג - םושה-תפילקכ אוה ותודע
הנעטל ללכ וסחייתה אל תואכרעה יתש יכ וניאר ."תורתוס תויאר" תאבה אל םא
.תאזה
?"יוארה שארה דבוכבו תוניצרב תונעטל תוסחייתה" ארקיי ךכל םג םאה
אלש ךכב ינכט הנבה-רסוח הליג הרובעתה-טפוש יכ וניאר תישימחה המגודב
הליענ" ןיבל - רשכ אוהש - "יטמוטוא םוליצ" ןיבש לדבהה תא ןיבהל ליכשה
טפשמה תיב יכ וניאר ."תאטח לכ םאו ,ער לכ שרוש" איהש - "תיטמוטוא
,הנושארה האכרעב טפושה לש ותועט לעו הזה לדבהה לע דמעוהשמ ,יזוחמה
.הנעטהמ לילכ םלעתה אוה
?"יוארה שארה דבוכבו תוניצרב תונעטל תוסחייתה" ארקיי ךכל םג םאה
ללכה ןיב לבלב הרובעתה-טפוש דציכ וניאר ("תיבב אל אבא") תישישה המגודב
ויפל יטפשמה ללכה ןיבל םידדצה לכל "תכייש" השגוהש הייאר ויפל יטפשמה
תיב יכ וניאר ןאכ םגו ,םידדצהמ דחא ףא תא שמשל הלוכי הניא הלוספ תודע
טפושה לש ותועט רבדב הנעטהמ לילכ םלעתהו המוד ךרדב גהנ יזוחמה טפשמה
.הטמלד
?"יוארה שארה דבוכבו תוניצרב תונעטל תוסחייתה" ארקיי ךכל םג םאה
תחנ הלשממה שאר לש וסוטמ :וא ,'יקחצי ראפ' הז ימ") :תיעיבשה המגודב
רשא ךמסמב ןויע ךמס לע הנתינש רטוש לש ותודע הלבקתנ דציכ וניאר ("ריהקב
טפשמה תיב דציכו ,רוגש יוטיבב יוגש שומיש השענ דציכ ,והשע רחא והשימ
.הז ןיינעב תונעטה םע דדומתהל וליפא הסינ אל יזוחמה
?"יוארה שארה דבוכבו תוניצרב תונעטל תוסחייתה" ארקיי ךכל םג םאה
.םכמצעב ודיגה
ששוח אוה לבא ,םיבוט םיקומינ ול ןיא רשאכ טפוש השוע המ .לכה אל הז לבא
?"תקמונמ יתלב"כ בשחית איה ידמ הרצק הייהת ותטלחה םא יכ
המ אנ ואר .תופסונ םימעפ המכ וליפאו ,תפסונ םעפ םולכ-אלה לע רזוח אוה
:טפושה רמוא

ןאכ םג .יזוחמה טפשמה תיבב עמשנש רוערעל תיפיצפס סחייתמ השקבה לש ינשה הקלח
:ומכ תויללכ תורמאב שקבמה טילקרפ טקונ

לכבו תירשפא תועט לכ טעמכ השעו ךרדה לכ ךרואל הגש יזוחמה טפשמה תיב דובכ"
."... םיירשפאה םימוחתה

לוכי אל יכ רבתסה "תוירשפא תואיגש" ןתוא לכ לע עיבצהל שקבמה חכ-אב אבשמ (לבא)
.שממ לש האיגש םוש לע עיבצהל היה

חכ-אב עיבצה ןהילעו - ליעל וראות רשא תואיגשה לכ םאה :םכמצעב ודיגה
!?"בלכ" הז - ןוילעה טפשמה תיב ןוידב םג שקבמה
:םולכ-אלה לע תישילש םעפ רזוח טפושה דציכ וארו

הלעהש תונעטה לכב ןד אל יזוחמה טפשמה תיב יכ התייה שקבמה לש תמוערתה רקיע
ןתואל סחייתה רוערע תאכרעכ ותבשב יזוחמה טפשמה תיב .שממ וז הנעטב ןיא .ורוערעב
.םגפ לכ ןיא ךכבו ,תוסחייתהל תויואר ול וארנש תויגוס

ןתואל סחייתה יזוחמה טפשמה תיב"ש ,תאזה העיבקה דציכ רורב אל ירמגל יל
היפל תמדוקה העיבקה םע תבשייתמ "תוסחייתהל תויואר ול וארנש תויגוס
.רורב אל ירמגל ."יוארה שארה דבוכבו תוניצרב תונעטל תוסחייתה" התייה
.ןועיטה-תונובירב העיגפה :רתוי דוע רומח רבד ןאכ שי לבא
ןעוט אוה םא .וניינעל הבוטכ ול תיארנ רשא הנעט לכ ןועטל ןוביר ןיד-לעב לכ
רמאיש יאנתב - וקיספהל טפשמה תיב יאשר ("תיטנאוולר אל הנעט") ןיינעל אלש
לע רתי ךיראי לבל ןעוטל תורוהל לוכי םג טפשמה תיב .קמניו ,שרופמב תאז
ירחא ,בושו-בוש הנעטה התוא לע רזוח ןידה-לעב םא תמייוסמ הנעטב הדימה
.קמניו ,שרופמב רבדה תא רמאיש יאנתב תאז םג לבא - הייד הנבוה רבכ איהש
- הנעטנש הנעט לכו .ןועטל המ ןעוטל עבקיי טפשמה תיב אל - ךכל רבעמ לבא
תיב לש ותבוחמ" :ןיול בד טפושה ךכ לע רמוא) הב ןודל בייח טפשמה תיב
דציכ לבא ,"התוא לבקל בייח אל אוה יכ םא ,םשאנ לש ותסרגל ןיזאהל טפשמה
.(!?"היינשה ןזואהמ םיאצוי" םירבדה םא "ןיזאהל" לע תוניצרב רבדל רשפא
הניא תאזו-תאז הנעט יכ רמול אוה תושעל טפשמה תיב לוכיש דיחיה רבדה
התא וא ינא םא םג תאז תושעל ןוביר אוה .וילע תלבוקמ הניאש וא ,הנוכנ
וזיאמו ,ןודי אוה הנעט וזיאב טילחהל ןוביר אוה ןיא לבא ,הגש אוה יכ םירובס
.םלעתי אוה הנעט
:םולכ-אלה לע תיעיבר םעפ הרזח הנהו

הבחרהב הנודנ וז היגוס ...םולצתה לש וביטו ותוליבק דגנ התייה שקבמה לש ותנגה רקיע
:עבק םירבדה לש םפוסב (רשא) הרובעתה טפוש ידי לע

םג ,םושיאה בתכב ול תסחוימה הריבעה דגנכ הנגה לכ ססיב אל םשאנה יכ עבוק יננה
ישממ סיסב אללו הנחבה אלל ףקת םשאנה חכ אבש תורמל תאזו ,הנגה לש תישאר אל
... םיירשפא אשונו םוחת לכב

לוכי םאה ?"הבחרהב" ונתינ רשא םיקומינה ויה המו ,םשאנה תונעט ויה המ
םאה ?םולשה טפשמ תיב לש "הנותחתה הרוש"ב תולתיהל ןוילעה טפשמה תיב
!?"ימוג תמתוח" וא ,רוערעה-תאכרע לש תרוקיב ארקיי ךכל
:תישימח םעפ ,םולכ-אל דועו

קמינו תוסחייתהל תויואר ול וארנש תונעט ןתואב יזוחמה טפשמה תיב ןד ,רומאכ ,רוערעב
.שנועה יבגל ןהו העשרהה יבגל ןה ,רוערעה תייחדל תוביסה תא בטיה

הרימאב שי םא איה הלאש לבא ,שממ תאזה הטלחהב ,רבכ הז תא ונעמש םנמא
ידכ "תיניינעו תטרופמ הרוצב" וא ,"בטיה" קמינ יזוחמה טפשמה תיב יכ םיימעפ
.קודבנו הבה !?הארבנ אלו התייה אל רשא הקמנה "דילוהל"
שמתשמ הרובעתל טפשמה תיבש התייה - המכ ויהו - שנועה ןינעל תונעטה תחא
תודוהל םימשאנה רוביצ לע ץוחלל רישכמכ :"סמועה תסו"כ שנועה הבוגב
המגוד איבהל שקיב םג רערעמה .טפשמה תיב לע סמועהמ לקהל ידכ ,המשאב
םושמ לבא ,תומוד תוביסנה ויה וב ,רחא הרקמב טפושה ותוא ןתנ רשא שנועל
.הברהב לק שנוע לביק אוה המשאב הדוה םשאנהש
:רתוי תחא הלימ אל וליפאו - דבלב הלא ,הלא ויה יזוחמה טפשמה תיב יקומינ

םיחוד ונאו רערעמה לע תשוהש שנועה הבוגב ברעתהל רערעמה כ"ב לש ונועיטב ונאצמ אל
.רוערעה לש הז קלח םג

!"תיניינעו תטרופמ הרוצב" ,ןכא ."בטיה קמינ" ,ןכא


?ןכ יתמ

לא תרבדמ תמאב .בלה לא תרבדמה המגוד םכל ירה ?רערעל תושר ןתנית ןכ יתמ
.בלה
ךותמ אל תאז השע אוה :ובכרב גהונ אוהשכ ספתנ הליספה תפוקתב היהש םדא
תפוק לש האפרמל הלוחה ונב תא שיחהל היה ךירצש םושמ אלא ,קוחב לוזלז
-חוכש בשומב היה רבדהש הדבועה יכ תמייוסמ תואדוב חינהל רשפא) םילוחה
ךא ,גוהנל ותטלחהל והשמ המרת ,תרבגומ תיתרטשמ תוחכונ תמייק אל וב ,לא
.(תוקפסמ יקנ אל רבדה
ונב ייח תלצהל תינויח התייה ותגיהנש ונייהד ,"ךרוצ" תנגהל ןעט אל םשאנה
תוביסנב ,לבקתהל הייושע רשא ,תניינעמ הנעט) המשאהמ לילכ ותוכזל שי ןכלו
הריבעה ןיגב וילע הרזגנש הליספה תפוקת .שנועה תרמוחל קר אלא ,(תומייוסמ
בשחתהב (ינמודמכ ,הליספ תונש עברא וא שולש) ידמ הכורא התייה השדחה
.בלה לא תועגונה ,תודחוימה תוביסנב
ןוינח תכלה - וניאר ךכ - לבא ,שיאה םע לקהל הבייח קדצה-תיישע :קפס ןיא
תלאשב רוערעו ,םתוא רוגסל אקווד אלא ,קדצה-ירעש תא חותפל הדעונ אל הפיח
רוערעל תושר הקידצמה "תניינעמ" תיטפשמ הלאש לכ ררועמ וניא שנועה הבוג
.ףסונ
לע שיגהש רוערעבו ,רוערע-תושר לביק רשא) שיאה לש ותחמשב חמש טלחהב ינא
שנועב-תולקה ,עודיכ ,לבא ,(שנועב תיתועמשמ הלקהל הכז םג אוה תושרה יפ
.תויטפשמ תולאשב רוערעל אלו ,הנינחל הליע ןה הז גוסמ
?תושרה הנתינ ,ןכ םא ,עודמ
תיזכ אל וליפא ,ןאכ התייה אל לארשיב הרובעתה-טפשמל המורת .עדוי אל ינא
.ידמג ולינסנמ


רוערע תושר תתל בוריסה לש וניד

?רערעל תושרה תנתינ אל םהב םירקמב ןידה והמ
ןוילעה טפשמה תיב טפוש" יכ םינותיעב םעפ אל םיארוק ונחנא הלאכ םירקמב
,"יזוחמה טפשמה תיב לש וניד-קספ תא ךכב רשיאו ,רערעל תושר השקב החד
אוה ןיא ,ןיד-קספ לע רערעל תושר תשקבב ןד טפושה רשאכ :תוטש וז לבא
רערעל תושר תתל ברס .תתל אל וא תושר תתל ךמסומ אוה .רבד וב תונשל ךמסומ
:רגמש טפושה רמוא .יוגש וא ,בוט אוה םא ןיב ,היהשכ ןיד-קספ ותוא ראשנ -
השקבה תא החדש טפשמה תיב יכ השוריפ ןיא רערעל תושר תשקב לש התייחד"
םע םלש רומאה טפשמה תיב יכו ... ןידה קספב רומאה לע וידי תא ךכב ךמס
םג :תורחא םילמב ."...תמדוקה האכרעה לש תויטפשמה היתועיבקו היתונקסמ
ןוילעה טפשמה תיב אישנ לש ותעדל וליפא - םיזוחאה תאמ לכב קדוצ התא םא
.רוערע תושר לבקתש רמוא הז ןיא - ומצע
עלקה-ףכ םעו םשה-רבד םע ,קמעב דמועה ,ןטקה דודל :המוד רבדה המל לשמ
וז םאה !קנע-יעלס הטמל לגלגמו ,תילוג דמוע ,רהה תגספ לע ,ולומו ,ולש הבולעה
יאדווב ?םה םיבוט ,ותקדצ תורמל ,דוד לש וייוכיס םאה ?תנגוה תודדומתה
.אלש
,עגונה רבד ,רוערע תושר ןתמל עגונה לכב ןוילעה טפשמה תיב תוינידמ ןאכ דע
רורב .םיטפשמ לש רחא גוס לכל רשאמ רתוי הרובעת-יטפשמל ,יאדוול בורק
הרושה" םא אלא ,הנוכנ איה םא הניא הלאשהו ,םיצוליא-ירפ איה וז תוינידמש
לוכי וניא ןוילעה טפשמה תיב יכ רורב .תעדה לע לבקתמה רדגב איה "הנורחאה
.תסנכה לש החתפל ץבור ,ליעל יתזמרש יפכ ,תאטחה יכו ,ול שיש הממ רתוי תתל
.םימשא ונלוכ :תורחא םילמב
ןכ ,ןוילעה טפשמה תיבל עיגהל ןיינע לש וייוכיס םיברש לככש ךכ לע קלוח ןיא
טפשמה תיבל םיעיגמ ,ליעל וניארש יפכ ,ךדיאמ .קדצ תושעל םייוכיסה םיבר
אקווד הנושארה האכרעבש תורמל ,הרובעת יניינעב םיקית דואמ טעמ ןוילעה
.רתויב םיחיכשה םה הלא םיקית
ןיינעש לככ :רמואה ,קדצה ייוכיס לע רינ החמש קוח לא ונתוא איבמ הזו
.רתוי םינטק קדצה לש ויוצימל םייוכיסה ,רתוי םיבר םישנאל עגונ ינולפ
רמואש יפכ ,וא ,םיחיכש-רתויה םירבדה ןמ ,רומאכ ,אוה הרובעתה-טפשמו
."םלוכ םיעיגמ הרובעתל טפשמה תיבל" ,טרפוה טפושה


רשויה לעו קדצה לע

הז םירקמהמ זוחא םישימחב .עבטמ-תלטה ידי לע םג תושעל טפושה לוכי קדצ
ןבומכ .האצותה יפל תכתחנ אל וא השענ קדצה םא הלאשהש םושמ ,רדהנ דבוע
רבכ הז לבא ,קדצה לע הנוש העיד היהת םינוש םישנאל וב בצמ תויהל לוכיש
.רחא ןיינע
ידכ ,עבטמ תלטהב ןידה תא עירכמ טפושה םא .תרחא הלאש רבכ וז - רשויה לבא
,תקדוצ תויהל הלוכי האצותהש תורמל ,רשוי וניא רבכ הז - םיל תכלל לכויש
.תקדוצ-אל תויהל הלוכי איהש םשכ תורבתסה לש הדימ התואב
הרבחה לש התלוכי יכ רמא ,הפיח ןוינח ןיינעב ותטלחהב ,רגמש טפושה רשאכ
תושר תתל םא םיעבוק קדצה ילוקיש קר אל ןכלו ,תלבגומ איה קדצה לש ויוצימב
,לארשיב טפושמ הפוצמכ ,רשוי הליג טלחהב אוה - ןוילעה טפשמה תיבל רוערע
ומצע רגמש טפושהש יפכ) קדצה תיישע םע בשייתמ חרכהב אל הזש תורמל
.(ןייצמ
סחייתהל יאשר יזוחמה טפשמה תיב יכ רמוא ןוילעה טפשמה תיבב טפוש רשאכ
רומח הז - "םגפ לכ ןיא ךכבו" ,תוסחייתהל תויואר ול וארנש תויגוס ןתואל קר
,יולגב תאז רמוא טפושהש םושמ ,רשוי-רסוח םושמ ךכב ןיא ןיידע לבא ,דואמ
.תירוביצה תרוקיבל ומצע תא ףשוח םגו
- וינפב ולעוהש תונעטהמ תחא ףאב ןוידל סנכהל ילב - הסנמ טפושה רשאכ לבא
הריציה-תראפת םה םותמ םהב ןיא רשא ןיד-יקספ יכ ןימאנש ךכל ונתוא איבהל
.לובגה תא רבע אל םא ,רשוי רסוחב לבוג רבכ הז -
םא) לבסנה ןמ רתוי הברה .ונלצא תוחוור ןיידע ,רעצה תיברמל ,הלאכ תועפותו
.(הזה רשקהב "לבסנ" לע רבדל ללכב רשפא


הלוכ תכרעמה לע תוכלשהה

תא תתל םילוכי םניא םייזוחמה טפשמה יתב ,םדוקה קרפב וניארש יפכ
אל וליפא םה .שיבכב תשמתשמה הרבחה לש קדצה-יכרצל תמלוהה הבושתה
.קפס ןיא .הזה רצומה תא קפסל םיצור םניאש םג הארנכו ,יד םילדתשמ
יוטיב ידיל האבש יפכ ,ןוילעה טפשמה תיב לש תרהצומה ותוינידמ תא ךכל ףסוה
תוניסח םייזוחמה טפשמה יבל החיטבמ ,השעמל ,רשא ,הפיח ןוינח ןיינעב
.םיאב ונא הנאו - ןוילעה טפשמה תיב לש תירוערע תרוקיבמ תטלחומ-טעמכ
האכרעב השענש לוועה יכ - גלפומ שודיח הב ןיאש - החנהה תא קזחמ קר הזו
אל םגו ,יזוחמה טפשמה תיבב אל .רוערעה תואכרעב ןוקיתל ןתינ אל הנושארה
.ןוילעה טפשמה תיבב
טפשמה תיב ןיבל יזוחמה טפשמה תיב ןיב םג דבוע םיבולשה םילכה קוח
.ןוילעה טפשמה תיב ןיבל הרובעתל טפשמה תיב ןיב םג - ןיפיקעבו ,ןוילעה
םילכה קוח .ןוילעה טפשמה תיב ןיבל הרובעתל טפשמה תיב ןיב קר אל לבא
טפוש יכ ןכתיי אל ."יקפוא" ןפואב םג אלא ,"יכנא" ןפואב קר אל לעופ םיבולשה
,םירחא םיניינעב םגו הרובעתב םג םיקסועה ,תמייוסמ האכרע וא ,םייוסמ
,תדרפנ ,תרחא המרונו ,הרובעתה יטפשמ רובע תומרונ לש תחא תכרעמ הייהת
תאו ותונלבס תא דבאמש ימו ,קדצ השוע אלש ימ .םירחא םיטפשמ רובע
תוילילפ תוריבעב םג ךכ גהני אוה ,הרובעת יניינעב ןד אוה רשאכ ,ותושיגר
,םייחרזא םיטפשמב םג אבה בלשב .תורומחב ךכ רחאו ,תולקב הליחתב ,תורחא
.רחא ןיינע לכבו
םימוחתה לכל "לוחזל" אלא הרירב ול ןיא תיתרובעתה הטיפשב שחרתמש המ
טפשמה תיבב םגו ,יזוחמה טפשמה תיבב םג ,םולשה טפשמ תיבב םג - םירחאה
.םלוכמ קזח םיבולשה םילכה קוח :ןוילעה
:(13.12.88 ,ץראה) סשוב הדה תבתוכ
םיבלכל עיגמו ,םייוניעו תוכמ ,תולפשהב ליחתמ הז .הלשמ הקימניד תירסומה תורדרדיהל
.ללכב םא ,קספיי הז ןכיה עדוי אל שיאו .םמדב םיססובתמ םידכלוממ
,לשמל ,הנה .םיעדוי ונלוכ רבכ (הרובעת) םולשה טפשמ תיבב שחרתמש המ
םיסחייתמה םירבד בגא ,הלשממל יטפשמה ץעויה רבעשל ,רימז קחצי רוספורפה
וניא אוה םג ,םיילהנימה םירצעמה ןיינע אוה - דואמ הנוש הרואכל - הנוש ןיינעל
:תויגולנא רוציל אלש לוכי
םויכ .הרקמ לכל תורופס תוקד םיטפושה םישידקמ םהב הרובעתה יטפשמב הרק המ וניאר
.('נ 'ש - ילש השגדהה ,2.9.88 ,ץראה) ןיקת יטפשמ ךילה הז ןיאש לכל רורב
,םיילהנימ םירצעמב חרזאה תויוריחל םילכנתמ רשאכ תודקירב לע םילוע ונחנא
יטפשמ :םירחא םימוחתב תושחרתמ תועפותה ןתוא רשאכ םישידא ונחנא לבא
דחא לכל הרוק הז רשאכ םג אלא ,תלוזל הרוק הז רשאכ קר אל .לשמל ,הרובעת
םימוחתב םג ונל םילכנתמש םיאלפתמ ךכ רחאו ,ראווצ םיטישומ ונחנא .ונתיאמ
.םירחא
.הרובעתה-טפשמ ינפכ רודה ינפ
תחת םיסרוק - רוערעה-תואכרעל םג ןווכתמ ינא ןאכו - הרובעתל טפשמה יתב
.םיבאשמה תא ןהו "הדובע"ה תומכ תא ןה םהל הביתכמ הרבחה .יתומכה ץחלה
."ושע םינבלו - ןתינ ןיא ןבת" לש בצמב םיאצמנ םה
.הצפח שפנב וא ,םיקיזאב הזה בצמה לא םיאבומ םה םא הלאשה תלאשנ לבא
םיטפושה רפסמ :תרתוכה תחת ,'ו קרפ ,ישש רעש) הזה רפסב רחא םוקמב
יתבב םיטפושה רפסמ תא ינוציק ןפואב תולעהל עיצמ ינא (תידסמימה תושפטהו
- םש ריבסמ ינאש יפכ - לבא ,לוז רבדה המכ דע הארמ םגו ,הרובעתל טפשמה
ידי לע התנומ רשא ,רורד-ןב תדעו .ךכב םיצור םניא םמצע םיטפושהש הארנכ
קרפ ,ישש רעש האר) טפשמה תכרעמב םינוש םיאשונ ןוחבל ידכ םיטפשמה רש
דחוימ שגד םשה יאוול-בתכמ םע ,הזה רפסל הטויטה לש קתעה ינממ הלביק ('ז
.םיטפושה רפסמ :וז הדוקנ לע
תא הלביק אל איה הזה אשונב - ידמל האנ הכאלמ התשע הדעווה התואש םגה
תא רותפל התואנה ךרדה יכ הרובס הניא" איהש שרופמב הרמא ףאו ,יתעד
יטפוש לש םרפסמ לש תיביסמ הלדגה ידי לע איה םיקיתה לש ברה סמועה תויעב
."הרובעתל םולשה טפשמ יתב
.שק םילכוא ךידבע לבא - ךידבעל ןתינ ןיא ןבתש ,רומאכ ,איה האצותהו
םישקבמה ,קדצה-ינכרצ ונחנא ,םימשאנה-םע ונחנא ,רוביצה ונחנא - ךידבעו
.אוושלו ,ותוא
תתל םיכירצ תאזה הלאשל הבושתה תאש בשוח אל םג ינא ימצעלשכ
םאו ,תיעוצקמ-תיטפשמ אל ,תירוביצ-תיטילופ הלאש וזש םושמ ,םינטפשמה
- םיטפשמה רפסמל םיאתי םיטפושה רפסמש ךכ לע דומענ אל ,רוביצה ,ונחנא
!דואמ קוחר עיגנ ונחנא .קוחר עיגנ אל ונחנא
לכ ההכמ יתומכה ץחלה לבא ,וירוענמ ער טפושה בל רצי יכ רמול הצור אל ינא
ח"ש השולש-םיינש לש תשפוטמ תימואל תונצמק ללגבו ,קדצה שוח תוברל ,שוח
.היטפוש תלכוא ץראל ונייה (!!!) הנשל שפנל

? הפיכאל יואר המ :'א קרפ ;אובמ ,מ"עב םיפכואה :ינש רעש
:ךשמהל


קרפה תליחתל הרזחרבחמה    רפסה :ןוישרה תא ךממ וחקי

רצוקמה םיניינעה ןכותל      אלמה םיניינעה ןכותל      םיניינעהו תומשה חתפמ

רתאה תפמ     רעשה ףד