,1989 תנשב רואל אצי רפסה :הרהזא .42 - 36 'מע ,רינ החמש ד"וע לש ורפס ,ןוישרה תא ךממ וחקי ךותמ
.םינוש םיניינעב רבחמה לש ותפקשהב ןהו ,הקיספב ןה ,הקיקחב ןה ,םיבר םייוניש ולח זאמו

רבחמה    רפסה :ןוישרה תא ךממ וחקי

רצוקמה םיניינעה ןכותל      אלמה םיניינעה ןכותל      םיניינעהו תומשה חתפמ

רתאה תפמ     רעשה ףד

'ב קרפ ,ןושאר רעש

ןושאר רעש
"תלשוכ ןויד תטיש"

ןמצע יניעב - תולעופה תושפנה :'ב קרפ


הרובעתה-טפוש ,ינא

-טפוש םע ןויאר ונשקיב ,ליעפ הרובעת-טפוש םע ןויאר לבקל ונחלצה אלש ןוויכ
הדוהי אוה ןייארתהל םיכסהש טפושה .ונידיב עייתסנ רבדה ןכאו ,סומידב
.הפיחב הרובעת-טפוש םינפל ,טרפוה
סחייתהל שקבמ לבא ,הלאש םושמ קמחתהל הסנמ אוה ןיא ,יתוששחל דוגינב
,ול רמוא ינא ,םייח םיהולא ירבד הלא .תיתשתה ןיינעל םגו ,ךוניחה ןיינעל םג
-טפשמב דקמתהל םיצור ונחנא םעפה .רחא ןויארל ,רחא אשונל ךייש הז לבא
הרובעתל טפשמה תיב לש וקלח והמ .תידיימה ותביבסבו ,"וטנ" הרובעתה
.לאוש ינא ,םיכרדה-תונואת לש ןתעינמב
ןפוא לכבו ,ןורחאה םרוגה אוה טפשמה תיב .טרפוה טפושה רמוא ,דואמ טעמ
ירחא ןמז הברה הנואתב ןד אוה יכ ,תונואתה לש ןתעינמב ,ירקיעה אל
.השחרתהש
?הנואתה רחאל דיימ ןידל גהנה תא םיאיבמ ונייה םאו
.ול אקווד הרקי הזש בשוח אל גהנ ףא .דואמ טעמ עיפשמ היה הז זא םג :הבושת
הז .טפשמ י"ע וא קוח י"ע עונמל רשפא יא תאזכ תועטו ,תעד-לוקישב העוט גהנ
הטילש ןיא הלאכ םירבד לעו ,םדאה לש ילאנויצוטיטסנוקה הנבמב אצמנ
.תטלחומ
שיו .תונואת ענומ אל אוה םג ךא ,ליעי רישכמ :הנואתה ירחא תוילהנימ תוליספ
.הרצקל וא הליספ לטבל רשפאמה ,תוילהנימה תוליספה לע יטופיש חוקיפ םג


טפשמה תיב לע הדובעה סמוע

יפל דובעל תיזיפ תורשפא ןיאו ,הרובעתה-טפוש לע םוצע ץחל שי :יחיש שיא
-ךרדבש ,ןועיט-תוקסע םימזוי ,תונוש תויצזיבורפמיא םישוע .קוחה-יקודקד לכ
,"הקסע"ל דצכ בצייתמ אל טפשמה תיבש ןבומכ .גהנה םע תולקמ אקווד ללכ
.ורשפתתו הצוחה ואצת רמוא לבא
לבא ,תובר םינש הזמ ,דואמ ילע ביבח "ורשפתתו הצוחה ואצת" יוטיבב שומישה
שמתשה אוה .ןייאורמה יפב ותוא םישל ךירצ יתייה אל ,םימורמב ידהס ,םעפה
.ישפוחהו בוטה ונוצרמ וב
?"םיידי יפופיכ" םנשי םאה ?תודוהל םימשאנה לע םיצחול םיטפושה םאה
אל אוהש יתלדתשה .םשאנה לע ץוחלל אל יתלדתשה ינא :טרפוה סומידב-טפושה
תיבש העידב ינא .רתוי ץחול יתייה םיעבותה לע אקווד .חופיק-תשגרה םע אציי
םע םינפ-לא-םינפ חרזאה שגפנ ובש העידיה-אהב םוקמה הז הרובעתל טפשמה
טפשמה תיבל .עיגמ חרזא לכ אל "ליגר" טפשמ תיבל .ילארשיה קדצה תכרעמ
.םלוכ םיעיגמ הרובעתל
תושעל רשפא יא ,םויל םיטפשמ 500-400 םילהנמ רשאכש רמוא ןיול בד טפושה
?ךתעד המ .הרובעת-טפושכ ןהיכ אל אוהו ,קדצ
400 דע 200 תויהל םילוכי "תוארקה" לש םויב .קדוצ ןיול טפושה :הבושת
קיפסמ לבא ,עיפומ אל םימשאנהמ קלחש אוה לזמה .500 וליפא םימעפלו ,םיקית
ךמצע תא ריבסהל ליבשבו .ומצע תא ריבסהל הצרי דחא לכשו ,100 קר ואוביש
ןודל ךירצו .קיפסי אל םלש םוי - רתוי ואובי םאו .תוקד שולש תוחפל ךירצ התא
.ועיפוה אלש םימשאנה לש םיקיתה תואמב םג
?"יבייב" הזיא ,טפושכ ,ךל היה םאה
תמאב ןהש ,ןמש-ימתכ לע תוקלחה אלו ,תוקלחה התייה ילש "הלחמ"ה :טרפוה
םישיבכ לע תועסונ תוינוכמ .םיבוטר םישיבכב תוקלחה אלא ,תוענמנ-יתלב
אלא ,ןוילע חוכ אל הז - בוטר שיבכב הנואת שי םאו .תונואת ילבו ,םיבוטר
תיבל רוערעב לבא ,דימת יתקספ ךכ .שנוע שיו העשרה שי תונלשר לעו ,תונלשר
הלא לכ תורמל .הזה ןיינעב ילש תוטלחהה לכ תא ולטיב יזוחמה טפשמה
.היפ לע קוספל םגו ,יתעד לע דומעל יתכשמה
-קספ לע הידי תא רוערעה-תאכרע הכמס םהב ,םיכופה םירקמ ךל םירוכז םאה
?םכדיב תועט התייה יכ תרבס היינש הבשחמב ךא ,ךלש ןיד
.הלאכ םירקמ יל םירוכז אל .אל :טרפוה


הרטשמה תדובע לע

,ותעדל ,בוט ןוצר יאלמ .םירטושה לע תרוקיב חותמל הצור אל רבעשל-טפושה
...הטישה - לבא
תוחכונ אלו ,התוחכונ םצעב תויהל ךירצ ,רמוא אוה ,הרטשמה לש התלועפ רקיע
אל ."טרופארה ירחא הפידר" אל .םישיבכב תדמתמ העונת אלא ,תיטאטס
.תונואת םיענומ אל םיראדארה םג .דעמי והשימש תוכחלו ץע ירחא רתתסהל
ינפ לע רבועה גהנ תאז תמועל .ללותשהל רזוחו ,תנומכמה םוקמ תא רבוע גהנה
אוה ,םיגהנה וירבחל תורואב תתואמ אוה םא ,ולומ תעסונה הרטשמ תדיינ
םירשע רבכ תדיינהשכ וליפא ,תיתרטשמה תוחכונה תא ותא דחי "ריבעמ"
,דיינה ראדארה הז ןבומבו ,םוקמ לכב תאצמנ וליאכ תדיינה .וירוחאמ רטמוליק
.והשמ םרות ןכא ,חיינה ראדארה תמועל
םוקמב .רמוא התאש ומכ ,"תופילש" .הפל-דיהמ תלעופ ,טפושה רמוא ,הרטשמה
הנואת רקיעב ,םייוסמ םוקמב הנואת ירחא ."םיעצבמ" שי ,תרדוסמ הטיש
ותואב םילפונ אל םיזגפ ינש יכ עודיש תורמל ,רבגומ רוטיש םש םיביצמ ,תינלטק
.םוקמה
לש ותוגהנתה יפל אלו ,האצותה יפל ןידל םידימעמ היפל הטישה םג ול העירפמ
םג ןנשי .לזמ-ישיב םהש הלאכ םנשיו ,תונואתל םידעומה םישנא שי .ברועמה
תרימש-יאמ תועבונה הלא ןוגכ ,תואיצמה-חרכה ,תמייוסמ הדימב ,ןהש תונואת
.חוור
ינפל ול ץפוק דליו ,ומותל עסונ גהנ :האצותבש תוירקמה ןיינעל תואמגוד
םג לוכי דליה לבא .ברעתמ אל שיא - חרובו םילגרה לע םק דליה םא .םילגלגה
לילכ םיסרהנ בכר-ילכ ינש .הנוש התייה אל גהנה לש ותוגהנתהש תורמל ,גרהיל
דחא לש הלק הטירשב תרמגנה ,הלק הנואת לבא .ברעתמ אל שיא - הנואתב
.טפשמ שי - םיברועמה
ןטקה חרזאה לש קוחה-תעידי-יא לומ רטושה לש קוחה-תעידי-יא םג תדמועו
-תנחתכ שיבכה לע ןמוסמה חטשל ץוחמ יבכר תא הנחמ ינא .ןכסמהו
20 -מ תוחפ יבכר תא יתינחהש לע ח"וד יל םושרל הצור רטוש .םיסובוטוא
וב םוקמב יכ ול ריבסהל הסנמ ינא .ינא ימ עדי אל אוה .הנחתה-רורמתמ םירטמ
:ולשב אוהו ,םירטמה 20 לש הלבגהה הלח אל שיבכה לע ןמוסמ הנחתה-םוחת
רטושל ריבעיש יתגאדו ולש ןיצקה לא יתכלה ןכ-ירחא ."יתוא דמלת אל התא"
ונוצרמ םלשמ - קוחה תא עדוי אלש ןכסמה חרזאה לבא .םיאתמה ךורדיתה תא
.רבע אלש הריבע לע סנקה תא ישפוחה
לבא ,ךירצש ומכ רצוע גהנה .הפיחב ןויהצ בוחרב הרטשמה לש "םיבראמ"ה וא
.ח"וד לבקמו ,"לגלגתמ" אוהו ,הייארה-הדש תא ול םימסוח םינוחה בכרה-ילכ
.םיימעפ רוצעל ךירצש הנעטה תא לבקמ אל ינא .הכזמ יתייה ינא הלאכ םירקמ
,10 וטוא) ןויארב רשיא ,יצראה הטמב העונתה תקלחמ שאר ,דדח השנמ מ"צנ
תא ריבגהל ץחל שי יכו ,תוח"וד לש "תוסכמ" םירטושה לע שי יכ (1986 רבמבונ
עדומ-תתב וא עדומב :יעמשמ דח אוהו ,ךכל עדומ טרפוה טפושה .הפיכאה
!הקיטסיטאטסה י"ע תכרדומ הרטשמה לש תוינידמה


םייתרטשמה םיעבותה לע

תורמל .תנייוצמ הדובע םישוע :םיחבש ךא רבעשל-טפושל שי הזה "ףיעס"ב
החלצהבו דובכב םידמועו ,ןויסנ יריתע םה תיטפשמ הלכשה ירסוחמ םתויה
,דחאו ,הנוצקל ולע םהמ קלח .ןידה-יכרועבש םיבוטה דגנ םיכבוסמ םיטפשמב
םיניינעל טפשמה תיבב העיבתה שארכ ןהכל ךישממ ,תואלמיגל ותאצ רחאל
.הפיחב םיימוקמ


"דוקינה-תטיש" :לודגה תוויעה

,םיגהנה תא הדיחפמ איה .טרפוה טפושה רמוא ,לודג תוויע איה "דוקינה-תטיש"
רשפא-יא תודוקנה-ירבוצל םיסרוקה לש םתעפשה תא םג .םולכ תנתונ אל לבא
תא רובעל ושרדנ אלו תודוקנ ורבצ רשא םיגהנ לש "תרוקיב תצובק" ןיא .תעדל
הארנ ,ללככ .סרוקה תא ורבע םגו תודוקנ ורבצ רשא םיגהנ תמועל ,סרוקה
תלאשנו ,תוחפ םיעיפשמ םה םהילעש הלא רתוי םינמזומ הלאה םיסרוקלש
.ךכב תלעותה המ הלאשה
שנועהמ קלח .שנועל תיביטרטסינימדא תפסות אוה ,םויה ותנוכתמב ,דוקינה
רמוא ,בשוח אל ינא .הלוקל אלו הרמוחל אל - הטילש ןיא טפושל ויבגל רשא
ידכ הב שי "דוקינה-תטיש"ב ומכ תיטמוטוא-תיביטרטסינימדא השינעש ,טפושה
.קוחל תויצל ךנחל וא ,םיכרד-תונואת עונמל
םימלשמו םיכלוה ויה ןכ-ינפל רשא םישנא :תפסונ הלקת הב שי "דוקינה-תטיש"
,סרוקהו ,תודוקנה ללגב - םידומ אל .תכרעמל םירזוח םה םויה - סנקה תא
םידומ םה - ןועיט-תקסע י"פע - םושיאה-ףיעס תא ףילחמ טפושה םא .החרטהו
תרוצב היצאיצנרפיד הגהנוה תוחפל וא ,"דוקינה-תטיש" הלטוב ול .המשאב
טפשמה יתב לע סמועה תא יתועמשמ ןפואב דירוהל ידכ ךכב היהו ןכתיי ,דוקינה
.הרובעתל
םש הליג הינמרגב ורוקיבב :דרוסבא וב שי "דוקינה-תטיש"ב היצאיצנרפיד רדעה
ירורמתב םג ."תדקונמ" הריבע לכל הרמוח-תוגרד רשע םע ,תרחא דוקינ תטיש
ש"מק 101 לש תוריהמב עסונש ימ - ונלצא לבא .תוריהמ תוריבעב םג ,"רוצע"
תוריהמב ספתנ רשא ורבח לבקמש תודוקנה 4 ןתוא תא לבקמ ש"מק 90 םוקמב
,ההובג תוריהמב ,םדא-ארפ ומכ "רוצע" רורמת ינפ לע ףלוחש ימ .ש"מק 150 לש
לבקמש תודוקנה 4 ןתוא תא לבקמ ,המידק-תוכז תתל ילבו םידדצל לכתסהל ילב
הכלהכ אדיווש רחאל ,טאל-טאל תמוצל סנכנ ,תיברימ תוריהזב עסונ רשא ורבח
.הריצעה-יא לש "ינכט"ה קלחה אלא וניא ועשפ לכו ,הייונפ ךרדהש
,ישילש רעש האר - הריצעה-תבוח לע ;'ה קרפ ,ינש רעש האר - דוקינה-תטיש לע)
.('ב קרפ


?טפושל עירפמ המ

,המידק-תוכז ןתמ :תובוח יתש עבוק ,טרפוה טפושה ונל ריכזמ ,"רוצע" רורמת
,דבלב תינכט איהש ,היינשה הבוחה לע שגדה תא םימשש ול עירפמ .הריצעו
יכ ,הריצעה-תבוח תא .הזה קלחה תא לטבל רשפאש םיכסמ אוה .הבושח תוחפו
.המידקה-תוכז ןתמ-יא אלא ,תונואתל םרוגש המ הז אל
.ךירצש יפכ ,המידק-תוכז ןתנ לבא ,רצע אל רשא גהנ הכיז ונמזבש יל רפסמ אוה
רפהל גהנה ךירצ "רוצע" רורמתל תויצ-יא לש הריבעב עישרהל ידכש ויה ויקומינ
.התכזו - יזוחמה טפשמה תיבל הרערע הנידמה לבא ,דחי םג תובוחה יתש תא
תובוחה יתש תא םייקל שיש עבקו ,היפ לע הרעקה תא ךפה יזוחמה טפשמה תיב
.עשרויש ידכ ,ןהמ תחא רפיש גהנל ול ידו ,דחי םג
,טרפוה טפושה רמוא ,יתרמא ןמזמ :ול םיעירפמה ,םירחא םירורמת םג םנשיו
םינטק תובוחר םנשי .םעוציב לע חוקיפ ןיאו ,םירתוימ םירורמת ידמ רתוי שיש
.םהל תויצה לע םידיפקמ אל לבא ,"הסינכ ןיא" רורמתב דחא הצקב םירוגסה
.רורמתה תא ריסהל וא ,חוקיפה תא ריבגהל וא :טילחהל ךירצ
והנבמ יפל רשא חטשמ עצמא ...ב בצומ רשא ,"לדגומ סנק ,הריצע ןיא" רורמת וא
!היינחל דעוימ
:ול םיעירפמה םירבד דוע םנשיו
ץר דלי ,תעסונ תינוכמ :גהנה ןובשח לע רשעתהל םיסנמה םישנא לש תונטחס
שיא .החרצ תחא השיא .ולהקתה םישנא .בכרה םע עגמ היה אל .הלעתל לפונו
.וב העגפ תינוכמהש ודיגת :רמא רחא
ןחובה-ח"וד :ךכב תודוהל השובהו ,םיליחתמ תונואת-ינחוב לש תונמוימ-רסוח
םש ויה ,הרדחב יתטפששכ .םיכרד-תונואת לע םיטפשמב רתויב בושח רבד אוה
תמייוסמ הפוקתב ויה םינחובהמ קלח ,תאז תמועל ,הפיחב .םיאלפנ םישנא
ידכ ךרוצה יד םינמוימ ויה אל הלא .סרוקה תא ומייס בורקמ-הז ךא רשא הלאכ
התייה םתועט .םיסדנהמ י"ע םיחנומה םירוגינס לש תידגנ הריקחב דומעל
אל םהש םירבד שיש רמול ושייבתהש וא ,לכה םיעדוי םהש ובשח םהש רקיעב
היקלח תא םג - םהלש תודעה לכ תא וכפה םהש םושמ ,ולשכנ םה ךכבו - םיעדוי
.הנמיהמ-אלל - "םיבוט"ה
תא לולשל בייח אוהו ,תעד-לוקיש טפושל ול ןיא םהב םירקמ שי :הליספה-תבוח
תא לולשל אלש ישפח טפושה תוומ-תמירג לע םיטפשמב .םשאנה לש ונוישר
,תעד-לוקיש טפושל ןיא םש - "היינשה תפסות"ב רבודמ רשאכ לבא ,ןוישרה
ויה םייתנשה תפוקתב ועצוב רשא תוריבעה יתש םא םג ,לוספל בייח אוהו
.ןוכיס לכ ןהב ןיאש תוריבע
לש הנקתהו ,םיכנוחמ אל לגרה-יכלוה :הייצחה-רבעמב לגר-יכלוהל המידק-תוכז
-ירבעמ לש רתוימ יוביר שי .בטיה תחסונמ הניא הז ןיינעב המידקה-תוכז ןתמ
.תוחפ - םירחא תומוקמב .םיתמצב ויהיש ךירצ .הייצח
תומוקמ שיש תורמל ,תונחה דיל תורוש שולשב םינוח :תויחונה-בהוא ידוהיה
.םירטמ 30 קחרמב היינח


?הרירב תתל םאה

המגמל דוגינב תדמועה העצה .רבעב יתילעהש העצה יחיש-שיא ינפב הלעמ ינא
אל "הרירב"ה תוריבע לש ןייוביר .סנק-טפשמה תרירב תא לטבל :םויכ תחוורה
תומכ אליממ .רוביצה לע ץחלה תא לידגמ אלא ,טפשמה יתב לע ץחלהמ תיחפמ
הרובעתה-תוריבע לכ םא םג הילא רוזחת רשאו - תכרעמל תרזוחה "תורירב"ה
לכו ,הלש תודדומתהה-תלוכי לע הלוע תאזה תומכה - "הרירב" תוריבע הנייהת
.לדגת םייחה-תוכיאב העיגפה קר .הנתשיי אל השעמל יוצר-אלה ךילהתה
המצע תא אצמת הרטשמה ,טפשמה-תיבל הנאבות תוריבעה לכ םא ,ךדיאמ
היצקלסה תא עצבל ידכ התושרל דמועה יעוצקמה עדיה לכ תא סייגל תצלאנ
יתב לש רקיה םנמז תא תוספות ךרע-תולק תוריבע וב בצמ עונמל ידכ ,השורדה
.ךרע-ילק םירבדב ותוא ודירטי אלש ךכב רכשנ רוביצה אציי אליממ .טפשמה
לבא ,הזה ןויערה תא עומשל עתפוה ,"עקר-תחיש"ב ,ודיקפתב ןהכמ ןיידעש טפוש
טרפוה טפושה .יניינע לוקישל הייוארו ,תניינעמ איהש הדוה היינש הבשחמב
היצקלסל איבת טפשמה תיבל תוריבעה לכ תאבהש רובס וניא אוה :ךכ רובס וניא
.ךראתיי רותה םא תפכא הרטשמלש רובס אל םג אוה .הרטשמה י"ע
.('ד קרפ ,ישש רעש האר - טפשמה-תורירב תא לטבל העצהה לע)


םסרופמה "ןימאמ ינא"ה לע

ילכה :םייתדבוע םיאצממ תעיבקל םילכ ינש םנשי םיכרד-תונואת לע םיטפשמב
םה הלא .הנואתה חטשב םייזיפ םיאצממ לע דיעמה ,ןחובה-ח"וד אוה דחאה
אוה - בושח תוחפ אוהו - ינשה ילכה .ירקיעה רישכמה םהו ,"תויצפח"ה תויארה
טילחהל ,םידעהמ ותומשרתה יפל ,ךירצ טפושה ןאכ .הייאר-ידע לש םהיתויודע
"ןימאמ" אוהש העיבקה לעו ,דיחיה עבוקה אוה טפושה ןאכ .ןימאהל םהמ ימל
תא עמוש וניא םירוערעל טפשמה-תיבש םושמ ,רערעל תורשפא ןיא ינולפ דעל
.תפסונ םעפ םידעה
?ןימא אוה הזה ילכה םאה
רוקיב"ל םירטושה םע םעפ יתעסנ יטפשמ ןויד ךלהמב :קפקפמ טרפוה טפושה
יתרמא ."רוצע"ב תרצוע אל תינוכמ וניאר הרזח ךרדב ."עוריאה םוקמב
.והשמ ותוא לואשל הצור ינא ותוא ורצעת םירטושל
רמא .תרצע אל עודמ לואשל קר .ח"וד ךל םושרל םיצור אל ונחנא :גהנל יתרמא
:ונתוא םירצוע םה םירטמוליק המכ ירחא לבא .יל וחלסת ,בל יתמש אל ,רעטצמ
ורבחש עבשיהל ןכומ היהו ,רבודמה המב ,רוחיאב הארנכ ,ספת ודיצלש עסונה
לבא .ךכל סרטניא םוש ול היה אל יכ ,רקשל הצר אוהש בשוח אל ינא .רצע
תולגל לוכי ךניאו ,טפשמה תיבב ךכ לע םידיעמ םה אלמ בל-םותבו ,םיעוט םישנא
.םהיפמ תאצויה הלימ לכב םינימאמ םהש םושמ - רקש-ינמיס לכ םתוגהנתהב
םיטפוש-םירבח השולשו ינא םעפ .טפושה רמוא ,רתוי דוע הבוט המגוד ךל ןתא
תא וא - ויניע וארש תא םשר דחא לכו ,יתרובעת עוריאב דחי וניפצ :ןויסנ ונישע
והשמ "האר" ונתיאמ דחא לכש ררבתנו ,האוושה ונישע .ויניע וארש בשחש המ
...ןומושר שממ .רחא


רכזיהל םיענ

םירשעכ ינפל ,וינפב ,םשאנכ ,יל היהש טפשמ ריכזמ ינא ןויארה םות תארקל
.רכוז םג רכוז אוה - השרפה תא לבא ,רכוז אל אוה יתוא .הנש
תא רוסאל דחא םוי הטילחה - ךכ וגהנ תורחא תויריע םג הארנכ - הפיח תיריע
אבוי הזכ רוסיאש - קוחה םג ןתונ הומכו - תנתונ תעדה .תובוחר 180 -כב היינחה
:"םעכוח-רעביא" תויהל התצר היריעה לבא ,םיאתמ רורמית י"ע םיגהנה תעידיל
תובוחרב יכ עבוקה ,ינוריע רזע-קוח לש "תומושר"ב ומוסרפב הקפתסה איה
היריעה הל הבשח םתסה ןמ !קוי - םירורמת לבא ,תונחל רוסא הלאו-הלא
לבא ,התפוקל תובוט תוריל המכ סינכת ףאו ,הל דומעת תאזכ "רתס-תקיקח"ש
.תוטש התייה וז
?תייה התא הז :טרפוה טפושה
.ינא יתייה הז :ינא
.התוכמסמ הגרח היריעהש .יקוח-אל הזש יתעבק ינא .רכוז ינא :טרפוה טפושה


םיעבותה

םג יתצלאנ ,םירטוש םהש םושמ דחוימבו ,הנידמ-ידבוע םה םיעבותה םגש ןוויכ
לכמ אשונה תא םיריכמ רבכ ונחנאש ןוויכ .רבעשל-עבותב קפתסהל הזה רזגימב
ויתושוחתל שממ תועגונה תולאש אלא ותוא לואשל ראשנ אל ,טעמכ ,רבע
.עבותכ תוישיאה
םג אלא ,םימשאנל קר אל "םיידי ףפוכמ" טפשמה תיבש םיעדוי ונחנא :הלאש
לכ םע ,הראפתל-קית ,יניצר קית .םיכרד-תנואת לש קית ןיכמ התא .םיעבותל
הנומא רודח התא ."סעקבי'ציפ"ה ראש םעו ,םימישרתהו םיחמומהו םידעה
תרשכוה ךכל יכ ,ןידה תרמוח לכב ושינעהל שיש ךכבו ,םשאנה לש ותמשאב
יפכ המייתסנ הנואתהש ךכב התיה הרקמה-די ךאש םושמו ,ךדיקפתב
ךל םירמוא ךילע םינוממה ויה "איה ונשפנב" .תינלטק האצות אללו ,המייתסנש
.םוי-םוי הרטשמב
םיכסתש ךילעו ,המשאב הדויש םשאנה לע ץחול טפושה ,טפשמה תיבב ,הנהו
,הייוצמ ןועיט-תקסיע :"עגפנ" הלימב "לבחנ" הלימה תא םושיאה-בתכב ףילחהל
יבגלש םשכ .ולוכ ךילהתה תא רצקל םגו ,הבוח-תלילשמ ענמיהל תרשפאמה
ןכתסמ התאש םושמ אל .ךיבגל םג ךכ - "הל ברסל ןיאש העצה" וז םשאנה
-םוי טפושה םע "דבוע" התאש םושמ אלא ,העצהה תא החוד התא םא והשמב
."םיענ אל" הזו ,םוי
תאישנ-יא לש תינכט הריבע וז התייה וליאכ ,ןטק סנק םע אצוי םשאנה ףוסב
?שיגרמ התא דציכ .הגיהנה ןמזב םיכמסמ
םחליהל רשפא-יא םימייקה סמועבו םיאנתב .הזמ שגרתמ אל דחא ףא :הבושת
ירחא עברא העשה דע קית להנל םיראשנ אל .םיבושחה םיקיתה לע וליפא
עבות םג .תיבב םידלי הל שיש תעבות יבגל קר אל םירומא םירבדהו ,םירהצה
- טפשמה-תיבל םיבוטש ךרדה-ירוציקו ,םיקיתה לכ םע דדומתהל לוכי אל קוור
.עבותל םג םיבוט
,העיבתה לוהינב ,ןעוצקמה ,ךל רזוע טפשמה תיבשכ שיגרמ התא דציכ :הלאש
?הזה "קזוחמה בכרהה" םע ודבל דדומתהל ךירצ ןכסמה םשאנה וליאו
.תאזה הלאשל סנכהל הצור יתייה אל :הבושת


םירוגינסה

גישהל ומכ טעמכ השק הז הרובעת-יטפשמב קסועה ןיד-ךרוע םע ןויאר גישהל
-יטפוש טועימ ללגב .םיענ אל הזש ינפמ אלא ,ול רוסאש ינפמ אל .טפוש םע ןויאר
ינפב "יתרובעת" ןיד-ךרוע לש ותעפוהל תורידתה ,םיקיתה יוביר ללגבו ,הרובעתה
וילע ףנעה תא תתרכו - ריהז-אל והשמ דיגת .רתויב ההובג איה םייוסמ טפוש לכ
הרתי תוישפוחב אטבתה רשא ןיד-ךרועש ,םלועמ םירבד ויה רבכו ,בשוי התא
...תוחא ול ןיאש ריבסהלו ,םיטפוש ינפב לצנתהל ןכ ירחא ץלאנ תונותיעב
ויה ,דחאל טרפ ,ןייארתהל ןיד-יכרוע ומיכסה םהב םירקמה םתואב םג ,ךכיפל
."!יתוא תנייארש וליפא ריכזת אלש" .טוטיצל-אלש םירבדה
ונחנאש הז .ןתיול םקימע ןידה-ךרוע אוה יולגב ןייארתהל םיכסה רשא דחאה
עדוי .תרושקתה םע םיעגמב ףשפושמ ."קורי רוא"ב רקובב םימעפל ותוא םיעמוש
.טוטיצל-אלש רמול המו ,רמול אל המ ,רמול המ
?םירטושל "תיטמוטוא הנומא" שי טפשמה תיבלש העידה הנוכנ םאה
,תכרפומ הניא איהש םיכסמ ינאו ,תמייק השוחתהש ןוכנ .תיטמוטוא אל :ןתיול
הדמע אל רטושה לש ותודע םהב םירקמב יתלקתנ .ןוכנ אל הז ןורקיעב לבא
הב ולגתנש םושמ אלא ,רטושל ןימאה אל טפושהש םושמ אל הז לבא ,ןחבמב
ןתונ טפושהש ןומאה עירכמ אל הלאכ םירקמב .ינויגה-אל והשמ וא ,תוריתס
ןה - תויודעה יתש הזה ןחבמב תודמוע םהב םירקמב לבא ,תודעה ןכות אלא ,דעב
םא :ןבומ יביטקייבוא ישוק שי טפשמה תיבל - םשאנה לש וז ןהו רטושה לש וז
- תעדה-לע-תולבקתמ תויודעה יתשו ,וכופיהו-רבד םידיעמ םינוגה םישנא ינש
.והשימל ןימאהל ךירצ
רטושלש החנה ךותמ אצוי אוהו ,טפושל הרירב תרתונ אל בורל הלאכ םירקמב
רטוש לכו ,הרטשמה תדובע תא ססבל היהי ןתינ אל ןכ אל םאש ,ישיא ןיינע ןיא
ןיא לבא ,הבוט הטישהש בשוח ינאש אל .םידע לש לבוש ותיא רורגל ךרטצי
.תרחא
תינויגה תודע לומ (רטושה לש) תינויגה תודע לש הזכ וקית לש םירקמ םג םנשי
.םירקמה טועימב הז לבא ,קפסה תמחמ םשאנה תא הכזמ טפושהו ,(םשאנה לש)
תא ןוחבל התייה הרומא רשא ןיול תדעוב רבח ,ןויארה תעב ,היה ןתיול ד"וע
תעשב ,םיעדוי אל דוע ונחנא ונל הניכמ הדעווה המ .ולוכ הרובעתה-טפשמ אשונ
"דבלב ןושאר גיגהכ ןיידע" - תונויער תולעהל ןכומ תישיא אוה לבא ,הזה ןויארה
.('ו קרפ ,ישש רעש האר - הדעווה לש "יפוסה רצומ"ה יבגל)
.הקמנהה תבוחמו ,םישקונה תויארה ינידמ הרובעתה-יטפוש תא ררחשל :גיגה
ישפוח תעד-לוקישו ,הבוחה-תוליספ לוטיב ללוכ ,"טידרק" רתוי םהל ןתינ םא
,םתוכמס לש רתוי בוט יוטיבל םתוא דדועי הז - הרקמל שנועה תמאתהב רתוי
.רתוי תונוכנ תוטלחהל איבי ילואו
הרובעתה-טפוש תא ררחשנש ילב םג תמייקה תורדגה-תצירפב ונל יד אל םאה
?הקמנהה תבוחמו תויארה ינידמ
תויורשפא םיטפושל חותפל לוכי הזש ןימאמ ינא לבא ,יביאנ ינא ילוא :ןתיול
.םייקה בצמה תא רימחהל .ךופהה ןוויכל םג לועפל לוכי הזש םיכסמ ינא .תושדח
ץוחמ "םיידי-ףופיכ" .קדצה לש תוויע :טפשמ-סנקה תרירב דסומ לע ותעד
ונחנא הרומתבו ,ןיירבע התאש ךכב הדות חרזאל רמוא התא :טפשמה תיב ילתכל
,חק :םיימשל קעוז םימעפל תאזה הרירבב שומישה .ןטק סנקב תאצל ךל רשפאנ
םולשתב ונממ רטפיהל ןתינ לבא ,ןכוסמ השעמ :"הסינכ ןיא"ב הסינכ ,לשמל
.לילכ ןתוא קוחמל רשפאש סנק-תוריבע :ךופהה גוסהמ תוויע םג שיו .סנקה
השוחתה ללוכ - הרובעתה-טופישב הבוט המרל עיגהל ידכ :םיטפושה רפסמ
הכורכה הקיטסיגולה ללוכ ,םיטפושה רפסמ תא שלשל שי - החונה תירוביצה
.'וכו םיעבות ,תומלוא ,םידיקפ :ךכב
,הרירב ןיא םימעפל ,רוגינסכ ,ךל :הרובעתל טפשמה יתבב "םיידיה ףופיכ" לע
.ךכ לע רעטצהל לולע התאש וליפא ,רתענ התאו
.ןיד-ךרוע חקול אל התא םא תוטש השוע התא שממ לש הריבעב :םיארוקל תוצע
חקול אל התאשכ םג .ןוישר-תלילשב םג ,ףסכב םג ,הברה ךל ךוסחל לוכי הז
,אובת .טפשמה תיבמ רדעית לא - המשאב תודוהל ןנוכתמ התא םא וליפאו ,ד"וע
.והשמ ןעטתו

-אלש םינייארתמ וא ,םינייארתמ אל ,רומאכ ,םירחא .ןתיול םקימע ד"וע ןאכ דע
םייתאמ רצומה ותוא תא הקיפמה תכרעמ :תועתפה ןיא לכה-ךסב לבא ,טוטיצל
:ןידה-יכרוע םירמואש המ הנה .עיתפהל הל השק הנשב םימעפ ףלא
וסחייתי יכ תופצל ןתינ אל םינותנ םה וב יתומכה ץחלב .םימשא אל םיטפושה"
."קית לכל תוניצרב
לש תוריהמ וכפהיש .תוריהמה תוריבע - הרובעתל טפשמה תיבב ירקיעה ץחלה"
םיקיתל ןמז רתוי ןתייו ,ץחלה לע לקי הז ,סנק-תריבעל רתומל לעמ ש"מק 20
."םייניצר
המכ-עדוי-ימה םעפב דיעמה רטוש םע דדומתת ךל .יניצר לוכסת - םודאה רואה"
לש תידגנה ותודעמ ץוח רבד דיב ךל ןיא רשאכ ,"םודא רואב רבע םשאנה" יכ
."םשאנה
."םיטפושה לש םג .יניצר לוכסת איה םג - הבוחה-תלילש"
ןקת שי םויכ) הדבל ביבא-לתב םיפסונ הרשע תוחפל .הרובעת יטפוש ףיסוהל"
.(דבלב הנומשל
לצא לעופב-הלילש תנש לבקל לוכי התא הריבעה התוא לע .השינעב תודיחא ןיא"
,הז רעש האר השינעה "תודיחא" ןיינעל) "רחא לצא לודג אל סנקו ,דחא טפוש
.('ו קרפ
.םיפסונ 2% ילוא ?םיינכט םימעטמ יאכז .5% ילוא ?הרובעת טפשמב יאכז תאצל"
."םירטושה לש היצאביטומה תא תיחפי הז ,לאמש לעו ןימי לע הכזת םא .ילוא
."אל םייצחו ,םייעוצקמ םייצח ?םירטושה"
.(!הלודג המכח) "שיו - שי ?םיטפושה"
אל םיטפושה .ןכתסהל אל ,ראודב םלשל :סנק-תרירב :השקבב ?םיארוקל תוצע"
,תינק אל .הנקת - ןועיט-תקסע עיצמש טפוש :תפסונ הצע !הז תא םיבהוא
הדוהש םדא לע המגוד האב ןאכ) דואמ רומח תויהל לוכי ךבצמ - תעשרוהו
4 לביק המוד ןיינע לע טפשמ להינש ,רחא וליאו ,סנק ח"ש 200 לביקו ,הריבעב
.(הובג סנק דועו ,הלילש תונש
."!קזח ללפתהל ?ךלש תומדוקה תועשרהה יוליגמ קמחתהל ךיא"
לכ אל :הרובעתל טפשמה תיב לע רוערע-תאכרעכ ,יזוחמה טפשמה תיב"
דימת אל םש םגו ,אשונב םיניבמ ,הרובעת-ירוערעב םינדה ,יזוחמב םיטפושה
:רתוי "םיניינעמ" םיקית םהל שי .הרובעת יניינעב ןועיטל ןמז קיפסמ םינתונ
."לשמל ,(תמסרופמה חצרה תשרפ) תונרג-ירעי
חוקלהש חוטב ינאשכ וליפא ,שקבמ אל ינא ?ןוילעה טפשמה תיבל רוערע תושר"
תיב לש ותמורת לע :האר הז ןיינעל) "!ולש ףסכה לע לבח .זוחא האמב קדוצ
.('ט קרפ ,הז רעש ,הרובעתה-טפשמל ןוילעה טפשמה

ונל הלוע הז המכ :תסנכה יניעב ,הרובעתה-טפוש :'ג קרפ :ךשמהל

קרפה תליחתל הרזח


רבחמה    רפסה :ןוישרה תא ךממ וחקי

רצוקמה םיניינעה ןכותל      אלמה םיניינעה ןכותל      םיניינעהו תומשה חתפמ

רתאה תפמ     רעשה ףד