,1989 תנשב רואל אצי רפסה :הרהזא .75 - 74 'מע ,רינ החמש ד"וע לש ורפס ,ןוישרה תא ךממ וחקי ךותמ
.םינוש םיניינעב רבחמה לש ותפקשהב ןהו ,הקיספב ןה ,הקיקחב ןה ,םיבר םייוניש ולח זאמו


רבחמה    רפסה :ןוישרה תא ךממ וחקי

רצוקמה םיניינעה ןכותל      אלמה םיניינעה ןכותל      םיניינעהו תומשה חתפמ

רתאה תפמ     רעשה ףד

'ז קרפ ,ןושאר רעש


ןושאר רעש
"תלשוכ ןויד תטיש"

םאה :וא ,םיבולשה םילכה ןורקע לע :'ז קרפ
?"תוארקה"ב םייתסמ קדצה-יא500-400 םילהנמ רשאכ" יכ תרמואה ,ןיול בד טפושה לש ותנשמ תיצמת תא
לבא ,הפ-לעב םיעדוי רבכ ונחנא ,"קדצ לש היישע תויהל הלוכי אל םויל םיטפשמ
.לכה תויהלמ קוחר הז .לכה אל הז
ימיל ,ןבומכ ,איה הנווכה "םויל םיטפשמ 500-400" לע םירבדמ רשאכ
ךא ,הברהב התוחפ תומכה "תוחכוה"ל םיקית םיעבוק רשאכ ."תוארקה"ה
.תוכיאל הרוק המ איה הלאשה
-ןב תדעו תרמוא הזכ םוי לכב םימשאנ תואמל "תוארקה ימי" עובקל גהונה לע
:יכ (ןלהל ,'ז קרפ ,ישש רעש האר) רורד

דומעיש ,רחאהו ;טפשמה-תיבב ומויל יאכז חרזא לכ ,דחאה :םינפ ינש שי הז ןיינעל"
םניא הלא םיאנת ינש ,םירבדה בצמב .ןודנה קיתב ןודלו ןייעל קיפסמה ןמזה טפושה תושרל
"םושיאה-בתכ תארקה לש בלשב ,הרובעתל םולשה טפשמ-יתבב םירקמה בורב םימייקתמ
.('נ 'ש - ילש השגדהה)

לולסמ .רחא לולסמל רבוע "הארקה"ה בלש תא רבע רשא טפשמ יכ בושחל רשפא
.איה אל ךא ,ןיטולחל תדרפנ תכרעמ וז התיה וליאכ ,פוט-פיט להנתמ טפשמה וב
תובישיב םרגנ - תוקדוצ-אלה תועשרהה בור ותיאו - לוועה בורש ןוכנ
הרובעתל טפשמה יתב לש "הדובע"ה בורש םושמ קר הז ךא ,"הארקה"ה
רש י"ע ונמתנ רשא תודעווה לכ לטבל וצילמה ןתוא) הלא תובישיב "תרגסנ"
םשאנה עיגמ ןהילא תובישי ,(רורד-ןב תדעו ,הנורחאה הדעווה תוברל ,םיטפשמה
- רשאכ לבא ,לארשיב טפשמה לש ותקדצב הנומא םעו ,ותקדצ-תשוחת םע
םילמב ענכנ אוה ,"תוחכוהל החדנ" ול רמוא טפושה - עורג תוחפה הרקמב
."המשאב הדומ ינא זא ,הדובע םוי דוע דיספהל לוכי אל ינא ,ודובכ" :הלאה
םירבדמה הז רפס לש םירחאה םיקרפהמ הסנרפה תא ןאכ לוזגל הצור אל ינאו
טפושה לש תועצה ינימ לכל ונא םידע םהב םירקמב לחה .םיעורג רתויה םירקמב
-תואכרעב םיטפוש י"ע םג ,ורדגוה רבכ הלאו) המשאב-האדוה תרומת לק שנועל
םימויא םימייק םהב םירקמב הלכו ,("קוש"כ ,תודעווה י"ע םגו ,רוערעה
םגו - ןידב עשרוי םא םשאנה לע רזגיי רשא שנועה תרמוח לע םייולג וא םיזמורמ
.םיעודי הלאה םירבדה
הדוקנ לע דומעא אל םא יתבוח ידי אצא אל ןכלו ,רשפא יא םולכ אלב רוטפ םלוא
םילכה ןורקע :הייוארה בלה תמושתל םוקמ םושב התכז אל ,המ םושמ ,רשא
.םיבולשה
ינפל ויה רבכו ,הלופכ תיכרע תכרעמ להנל הלוכי הניא תירוביצ תכרעמ םוש
תושיגר הלגמה תכרעמ ראתל השק ,לשמל ,ךכ .רבדה תא ורמאש הזה םוקמב
ךא ,םילוח-יתבל םילבגומ-יתלב םיעצמא השידקמו ,םדא-ייחל דואמ ההובג
.דבוע אל הז :ךפיהל וא ,םיכרד-תונואת לש ןתעינמל םיבאשמ תאצקהב תלזלזמ
קדצה-תשוחתל םוטא תויהל לוכיה טפוש ןיא ,שממ הדימ התואב ,ךכו
."תוחכוה"ל םיעיגמ רשאכ הראפתל-קדצ-טפוש לש המילג תוטעלו ,"תוארקה"ב
!דבוע אל הז םג
,"הארקה"ה תובישיב - םייתסהל הלוכי הניאו - תמייתסמ הניא קדצה-יא תיישע
רשאכ ,חוכשל לוכי אל טפוש ףא .המה םיבולש ,ליעל יתזמרש יפכ ,םילכה ירהש
וילע יתומכה ץחלה תא ,ןידה-קספו םימוכיסה ,תוחכוהה בלשב קיתב ןד אוה
בלשב קיתב ןד אוה רשאכ ,חוכשל לוכי אל טפוש ףא ."הארקה"ה תובישיב
תובישיב סמועה לע ךכל שיש תוכלשהה תא ,ןידה-קספו םימוכיסה ,תוחכוהה
אוהש "תוארקה"ה רפסמ תא ונייהד) "תורישי"ה תוכלשהה תא ןה ."הארקה"ה
תא ןהו ,(הזהו-הזה קיתל ןמז הברה ךכ לכ שידקהל םוקמב "רוגסל" לוכי
םה רשאכ ןנוגתהל ורחביש םימשאנה רפסמ תא ונייהד) "תופיקע"ה תוכלשהה
.(ויקודקדו ויטרפ לכל קדצ השענ הזה טפושה לצאש ועמשי
-קספב םג םירמאנ םירבדה םימעפלו - הרובעתה טפוש תא םיעמוש ונא תחא אל
,תתואלמ-תוענמיה לש הריבע לע טפשמל שורדה ןמזב יכ רמוא - ומצע ןידה
תנווכמ תאזה תרוקיבהו ,"םיכרד-תונואת יקית השולש רומגל רשפא" ,לשמל
.ןנוגתהל םתוכז תא תוצמל אלא ושקיב אל רשא םימשאנ יפלכ אקווד
אוה ךכב יכ עדוי - האריי םג קדצהש ךכ לע דיפקמו - קדצ השועה הרובעת-טפוש
תסחוימה הריבעה תא ורבע אל יכ םינימאמ םה םא ,םימשאנ רתויו רתוי ןימזמ
,קדצה-תיארמ וליפאו ,קדצה-תיישע לבא .ןנוגתהל םתוכז תא תוצמל ,םהל
המכ "רוגסל"ו ,יתומכה ץחלב דומעל טפושה לש סרטניאה דגנכ הז ןיינעב םידמוע
.הנותנ הפוקת לכב םיקית רתויש
םהב םיקית 10,000 -כ הנש לכ הרובעתל טפשמה יתבב םילהנתמ םויה יכ חיננ
דע ןנוגתמו ,"םיידיה-יפופיכ"ל רסמתמ אל םגו ,םייותיפל העוש וניא םשאנה
.(םיקית 200,000 -כ לש יתנשה לכה-ךס ךותמ) ףוסה
ךירצ ןכאש יפכ - םרדגמ םיאצוי ויה הרובעתל טפשמה יתב יכ ונמצעל ראתנ הבה
הנשב ,"םיזעמ" ויה םימשאנ המכ :האריי םגו השעיי םג קדצהש ידכ - תויהל
?(קדצל םתוכז תא ךכב תוצמלו) ןנוגתהל ,ןכמ רחאלש
!?ףלאה םייתאמ לכ - ןכמ רחאלש הנשבו !?ףלא האמ ?ףלא םישימח
?הנשב קדצ-יטפשמ 200,000 םייקל תלגוסמ םיטפוש 20 לש תכרעמ םאה
הז לבא ,רטושל ןימאמ אוהש עבקי יכ טפושל ול יד .ישוק לכ ןיא קדצ-יא תושעל
םושמ - הרובעתל טפשמה יתבמ קדצה-ישפחמ תקחרה לש הרטמה תא גישמ אל
היהי אבה הרקמה יכ ןימאהל יושע ,םש היה רבכש םשאנ ותוא םגו ,םשאנ לכש
,תוחפל ,וא ,אוה קדצ-טפוש ירהש ,ול אקווד ןימאי טפושה ,לידבהל ,םשו ,הנוש
.הזכ תויהל רומא
-יאש ךכב םהל יד אל רשא הרובעת-יטפוש םירסח אל יכ הארנ ןויסנה ךותמ
ןנוגתהלש תוירבה ודמליש .האריי םג אוהש ךכל םיגאוד םהו ,השעיי קדצה
םינוקיתב יוטיב ידיל אב רבדה .תובישי המכו-המכ לש ןיינע הז הרובעת-טפשמב
רבד ,העיבתה תשקבל לכהו ,דחא קיתב םיכילהה לש יפוס-ןיא לוציפבו רופס-ןיא
.ותנגה תא - העיבתל אל - םשאנל רקיימה
אל רשא םימשאנ לש תוינוקרד טפשמ-תואצוהב םבויחב םג יוטיב ידיל אב רבדה
המחלמ תלהנמ ןידה-יכרוע תכשל) ןנוגתהל תוכזב ימיטיגל שומיש אלא ושע
רשא םימשאנ לע דחוימב-םירומח םישנוע תלטהב - רתוי דועו ,(הז ןיינעב תדרפנ
.ןנוגתהל ורחב
רשא הלא ןיב ,הרובעת תוריבעב םימשאנ לע םילטומה םישנועב היצאיצנרפידה
:"םחורי בזועו הדומ" לש ןיינע הניא וננוגתה רשא הלא ןיבל המשאב ודוה
םניא "הארקה"ה בלשב המשאב םידומ רשא הרובעתל טפשמה יתבב םימשאנ
תישענ "האדוה"ה בורל .הטרח עיבהל םהמ םיפצמ ןיא םגו ,הטרח םיעיבמ
ןידה רדס קוח לש וחוכמ האדוהכ תבשחנה ,טפשמל תובצייתה-יא לש ךרדב
לע האכה"ה לע אל םילבקמ םה תיסחי-לק שנוע לש "רפו'צ"ה תאו ,ילילפה
."סמועה תלקה"ב רוזעל ותואינש לע אלא ,"אטח
איה םגש םושמ ,שנועה-תלוק לע תרערעמ הניא ,הלאכ םירקמב ,הנידמה
לזאזעלו - הרישע "הפיכא תקיטסיטטס" ,תולע םומינימב ,גיצהל תניינועמ
תסו"כ שמשמ יולגה קדצה-יא :תורחא םילמב .קדצה תיישע לזאזעל ,תוחיטבה
רבדל תפתוש איה תיללכה העיבתהו ,הרובעתל טפשמה יתב לש "סמועה
.הריבע
ליחתהלו ,ורוע תא תונשל לוכי וניא "הארקה"ב קדצ השוע אלש ימ - םוכיסלו
ןורקע :ןידה-קספ ןתמב אלו תוחכוהה תעימשב אל .האבה הבישיב קדצ תושעל
.ונממ קזח םיבולשה םילכה

העושיה חפנ :רוערע תואכרעכ םייזוחמה טפשמה יתב לע :'ח קרפ :ךשמהל

קרפה תליחתל הרזחרבחמה    רפסה :ןוישרה תא ךממ וחקי

רצוקמה םיניינעה ןכותל      אלמה םיניינעה ןכותל      םיניינעהו תומשה חתפמ

רתאה תפמ     רעשה ףד