,1989 תנשב רואל אצי רפסה :הרהזא .84 - 76 'מע ,רינ החמש ד"וע לש ורפס ,ןוישרה תא ךממ וחקי ךותמ
.םינוש םיניינעב רבחמה לש ותפקשהב ןהו ,הקיספב ןה ,הקיקחב ןה ,םיבר םייוניש ולח זאמו


רבחמה    רפסה :ןוישרה תא ךממ וחקי

רצוקמה םיניינעה ןכותל      אלמה םיניינעה ןכותל      םיניינעהו תומשה חתפמ

רתאה תפמ     רעשה ףד

'ח קרפ ,ןושאר רעש


ןושאר רעש
"תלשוכ ןויד תטיש"
תואכרעכ םייזוחמה טפשמה יתב לע :'ח קרפ
העושיה חפנ :רוערע              


ןיבש בולישב תרמגנ הניא ,ןאכ הארנש יפכ , םיבולשה םילכה תכרעמ לבא
טפשמה יתבל םג .הרובעתל טפשמה תיבב ןוידה יקלח ראש ןיבל "תוארקה"ה
םא :המוד הייעב הנשי ,הרובעתל טפשמה יתב לע רוערעה-תואכרעכ ,םייזוחמה
יתבב השענה לכ יבגל לוועה-ינקתמ םתויהב רוביצה ןומא תא שוכרל ושקבי םה
.קדצ-ישקבמ לש םהירוערעב רהמ-שיח ופצוי םה ,הרובעתל טפשמה
טפשמה יתב לש ןידה-יקספמ - !דואמ טעמ הזו - 5% קר יכ ונמצעל ראתנ הבה
הרובעת-ירוערע 10,000 -כ ונייהד) יזוחמה טפשמה תיבל םיעיגמ ויה הרובעתל
םיניינעה לכבו ,םייזוחמה טפשמה יתב לכב רשאכ ,םויכ בצמה תמועל ,הנשב
ראתנ הבה .(םירוערע 4,000 -כ קר םישגומ ,(הרובעת-ירוערע ללוכ) םיילילפה
לכב יכ ,הנושאר האכרעכ ,םמצע הרובעתל טפשמה יתב יבגל ונישעש ומכ ,ונמצעל
ךירצ ןכאש יפכ - םרדגמ םיאצוי ויה םייזוחמה טפשמה יתב םירוערע םתוא
הנשב םישגומ ויה םירוערע המכ :האריי םגו השעיי םג קדצהש ידכ - תויהל
?ןכמ רחאלש
!?ףלא םישימח ?ףלא םירשע
ןכמ רחאל םייתנש-הנש ךות תיתנשה םירוערעה תומכ העיגמ התייה המכלו
םייזוחמה טפשמה יתב וכישמי תרבגומה הדובעה-תומכב םגש החנה ךותמ)
האמ ?(האריי םגו השעיי םג קדצהש ידכ - תויהל ךירצ ןכאש יפכ - םרדגמ תאצל
!?ףלא םייתאמ ?ףלא
םייזוחמה טפשמה יתב םילוכי הרובעת-ירוערע המכב בושיח והשימ ךרע םאה
?קדצ-טפשמ תושעל םלוכבו ,הנשב ןודל


?תאז םישוע םה דציכ

ידי לע וא ,ךיתונעטמ תומלעתה ידי לע :הנושארה האכרעב ומכ - םייללכ םיווקב
האצותל המיאתמה הרוצב הניארית ןהש ךכ ןתגצה וא/ו ןפוליס וא/ו ןתוויע
.ךלש-ךיתונעט תא גיצהל התא תנווכתה הב הרוצב םוקמב ,םהל הייוצרה
.תואמגוד רפסמ הארנ הבה


םשאנה לש ורוטרטל די ןתמ :הנושאר המגוד

תויאר םע טפשמה תיבל אובל :תונורחאה םינשב לארשי תרטשמ הל התשע גהנמ
,גצוימ אל םשאנה רשאכ דחוימב - טפשמה תיבש ךכ לע ךומסל ,תוקיפסמ אל
י"ע שאה ןמ םינומרעה תא הרובע איצוי - הרוק הז גצוימ אוה רשאכ םג לבא
קוחה י"פע רתומל רבעמ םג םימעפל - "הארקה"ה בלשב - םשאנה-תריקח
וגרחי אל תולאשהש דבלבו ,תולאש ותוא לואשל יאשר טפשמה תיב" יכ רמואה)
.("םשאנה תבושת תרהבהל שורדהמ
רוסמל ,רקחיהל ברסמ םשאנהו ,לעופ אל הזה "טירסת"ה רשאכ הרוק המו
הנגהה-וק תא הל תולגל אוה ברסמ ןכו ,הל השורדה היצמרופניאה תא העיבתל
?(טלחהב ימיטיגל רבד) ולש
הריקחה תא חותפל ידכ ,הייחד תשקבמ העיבתה :גהנמה הז ,הטישה וז
!שדחמ תיתרטשמה
לש ומד תא תצצומ אלא ,תחא םעפב השוע אל הרטשמה הזה רבדה תא םג לבא
:וז המגוד אושנ הרקמב םג הווהש יפכ ,ןיפיט-ןיפיט םשאנה

אל רשא ח"ודב ,דבלב דחא דע לש ומש ןייוצמ וב םושיא-בתכב התייה טפשמה לש ותליחת .א
תונקתה יפל שורדה לע הנוע אל רשא םוליצבו ,(ושיגהל היה לוכי אל םג ןכלו) וכרע דע ותוא
.(תקולחמ התייה אל ךכ לעו)
ףופכ" ושיגהל הרובעתל טפשמה תיב ריתה הרשכ היאר היה אל שגוה רשא םולצתהש ףא .ב
תורמל - "תונקתה תושירד לע הנועה ןפואב השענ םולצתה יכ הרטשמ שיא לש ותודעל
תיב תויטפשמ תולאשל רשאבו ,תיתדבוע אלו תיטפשמ הלאש היה תורשכה-יא ןיינעש
.הזה רבדה תא שקיב אל ללכ עבותהש תורמלו ,םידעה אלו ,עבוקה אוה טפשמה
תיב ביצהש יאנתה התייהש תודעה האבוהש ילבמ - "ידע הלא" זירכה עבותהש ירחא .ג
"רכזנ" - הרואכל וליפא החכוה אל המשאהש ונייהד - no case ןעט םשאנה כ"בו - טפשמה
ןכו ,"ידע הלא" תזרכהמ וב רוזחל שקיבו ,הרומאה תודעה תא איבהל "חכש" יכ עבותה
.טפשמה לש הייחד שקיב
תודעה האבוה אל רבד לש ופוסבש הדבוע) רקיעו-ללכ החכיש התייה אל "החכיש"הש ףא .ד
ירחא העיבתה לש תויארה תכסמ לש שדחמ-התחיתפל קוחב סיסב לכ ןיאש ףאו ,(תאזה
תא ךכ םשל החד ףאו ,ןכ תושעל עבותל אמק טפשמה תיב 'בכ ריתה ,no case תנעט
התייה הז ןיינעב רוערעה תנעט) "ןיד תוויע םשאנל םרגנ אל" יכ ועבקב ,טפשמה לש וכשמה
,הנגהה תא םשאנל רקיימ םג רבדהש ךכ לע רבדל אלש ,ןידה-תוויעכ והומכ ןידה-יוניע יכ
.(הקדצה לכ אלל
- שקיב עבותה ךא ,האבוה אל ,רומאכ ,איה תאזה תודעה לש התאבהל העבקנש הבישיב .ה
םושמ ,השיגהל רשפאמ אל קוחה רשא הייאר - ירמגל תרחא הייאר שיגהל - השרוהו
.טפשמה ינפל הב ןייעל ןתינ אל םשאנלש
אל ללכ רשא הדע איבהל ידכ - םעפהו ,תפסונ הייחד םג שקיב עבותה - ךכב יד אל וליאכו .ו
.(רוחיאב הרטשמל התלגתנ רשא ,תינומלא תודע וז התייה אלו) םידעה תמישרב התייה
ותשקבל רתענ אל ןכלו ,האסה תא שידגה עבותה יכ ,הארנכ ,שיגרה הרובעתל טפשמה תיב .ז
םעפב הייחדה תא שקיב הנעמלש) תרחאה הייארה תא שיגהל ול ריתה קרו ,תפסונ הייחדל
תיבו - טפשמ ותואב היינש םעפ - "ידע הלא" עבותה זירכה - הווה ךכש ןוויכ .(הרבעש
"הבוט םישוע" םשאנל - "ןידה תרושמ םינפל") טפשמה ךשמה תא החד אמק טפשמה
הכירצ העיבתהש דועב ,ויפ לע ןנוכתהלו לוקוטורפה תא דומלל ידכ הייחד ול םירשפאמש
תוחכוהה תעימש ךשמהל" - טפשמ ותואב תישימחה הבישיה - רחא ךיראתל (...שקבל קר
."הנגהה תשרפ םויסלו
חותפל תושר - טפשמ ותואב היינש םעפ - לביקו - שקיבו בוש עבותה םק השדחה הבישיב .ח
.העיבתה לש תויארה תכסמ לש שדחמ

תיבל ורוערעב םשאנה לאש ךכ ?דחא קיתב םשאנ "רטרטל" רשפא םימעפ המכ
:('נ 'ש - ילש השגדהה) רוערעה תאכרע ךכ לע תרמוא .יזוחמה טפשמה

תויחד אלל םהידעומבו םרדסכ ולהנתי םיטפשמהש תויהל הכירצ טפשמ לוהינב המגמה"
תשקבמ תויחד טפשמה ךלהמב ומרגנ ןכאו .בר סמוע טפשמה תיב לע תוסימעמה תורתוימ
."...הקדצה לכ ןיא ןכלו ,היתויאר אולמ תא גיצהל יוארכ הנכומ התיה אלש העיבתה

.דבלב םייתפש-סמ ,דימ הארנש יפכ ,השעמל ךא ,תונברדכ םירבד - הרואכל
הרובעתל טפשמה תיבל רוערעה תאכרע ריתת םלועל אלש ךכל זמר אל וליפא
:םימדוקה םירבדה םע תחא המישנב ,יזוחמה טפשמה תיב ךישממ .ךכ גוהנל

תא ןקתל העיבתל רשפאלמ ,ולוקיש יפל ,טפשמה תיב תא עונמל ידכ ךכב ןיאש אלא"
ךכ ,ויתויאר תעמשהב רערעמה לחה םרט ונניינעבש םג המ ,היתויאר תא םילשהלו התגשש
."... העיבתה תויאר לולכמ יבגל הדמע טוקנל תונמדזהה אולמ ול התייהש

רבדה) ןכ ירחא םגו - ויתויאר תאבהב ליחתה אל םשאנה דוע לכ :תורחא םילמב
יבג לע תויחד שקבל הלוכי העיבתה םלועל - ("... ונניינעבש םג המ" םילמהמ הלוע
יפלש תורמל ,תושדח תויאר םע םעפ לכ ,ףוס אלל םשאנה תא עיתפהלו ,תויחד
.תחא םעפ וליפא תאז תושעל ןיא קוחה
היצמיטיגל ןתמ ךא ,םיניקתה ןידה-ירדסל םייתפש סמ םולשת :תורחא םילמב
םירבדהו - ןנוגתהל ותוכז תא תוצמל שקבמה םשאנ לש ףוס-אלל-ורוטרטל
רשא רבד ,טפשמה תיבו העיבתה לש "היצקודורפ-וק"כ ,םהינפ לע תוחפל ,םיארנ
.הרקיש ול רוסא


?םשאנה תא רורגל רתומ תואצוה המכל :היינש המגוד

םשאנה לש ויתויאר תעמשהל הדעונ רשא ,טפשמה לש תישימחה הבישיב
הייאר שיגהל העיבתה השקיב (תמדוקה הבישיב היתויאר תא המייס העיבתה)
ורוגינס היה המ .רוביצ דבוע תדועת :םשאנה יבגל השדח התייהש הייאר ,תפסונ
הדועתה לע רוביצה-דבוע תא רוקחל ידכ ,תפסונ הייחד שקבל ?תושעל ךירצ
?הלילח רזוחו ,תפסונ הדועת שיגהל שקבת העיבתה םאה - זא היהי המו ?השעש
!?העיבתה לש הילדחמ ללגב איצוהל םשאנ ץלאל רשפא ףסכ המכו
איהש חוטב אל רשא - תאזה העקשהל סנכהל תורשפא התייה אל םשאנלש ןוויכו
רוערעב ךא ,הז ךרוצל הייחדל ותשקב לע רתוול אוה ץלאנ - הנורחאה התייה
:ורוגינס רמא יזוחמה טפשמה תיבל

שורדלו ,השדחה הדועתה תא דומלל ידכ הייחד שקבל םא המלידה רערעמל התייה ןאכ"
- םשאנל תופסונ תואצוהו ףסונ ןיד-יוניע רורגל ךכבו - תידגנ הריקחל התוא השעש ימ תא
ןיא ךא ,וטועימב-ערכ ול הארנש המב רחב רערעמה כ"ב .ןוכיסה תורמל ,ךכ לע רתוול וא
.לוספה תא רישכהל ידכ ךכב

:יזוחמה טפשמה תיב ךכ לע רמוא

."םידירומ םניאו םילעמ םניא הז ןיינעל רערעמה לש וילוקיש"

איה םאו ,םשאנה דגנ "השתה תמחלמ" להנל העיבתל רתומ :תורחא םילמב
ירדסב אלו ,קדצה תיישעב אל ,העיגפ ךכב ןיא - "םיידי םירמ" אוהו החילצמ
!םיניקתה ןידה


המ :וא ,טוידיאכ רוגינסה תא גיצהל :תישילש המגוד
?ןועשה

תוריהמב םיגהונל תברואה "תרתסנה המלצמה" וז ,הבונטלומה רישכמב
,רישכמה תלועפב קלח לכ ,ןבומכ ,ול ןיא הזה ןועשה .ימינפ ןועש ןקתומ ,תזרפומ
תמלוצמה הנומתב :םוליצה השענ הב העשה יבגל "דע"כ שמשמ קר אוהו
.ןועשב העיפומ איהש יפכ ,העשה אוה םהמ דחאש ,םינוש םיטרפ םיעיפומ
לוכי םוליצב העיפומה העשה ןיבל תיתימאה העשה ןיב המלש העש לש רעפ
אוהש וא ,ךכל עדומ וניא ליעפמה לבא ,ץיק ןועש גהנומ רשאכ ,לשמל ,םרגהל
ללגב םרגהל רעפה לוכי ךכמ אצויכ .שדחמ ונווכלו ןועשה תא קודבל חכוש
םג ,ומצע ליעפמה וליאו ,תעדה-חסיהבו תועטב ילוא ,ןועשה תא "זיזה" והשימש
.שדחמ ונווכלו ןועשה תא קודבל חכש ,הז הרקמב
,ומצע תוריהמה-דמ לש הניקתה ותלעפהל רשק לכ הל ןיא תאזכ הלקתש רורב
תעשל "דע" ,רומאכ ,שמשמ קרו ,תוריהמה תדידמב קלח לטונ וניא ןועשה ירהש
.עוריאה
הב תיתימאה העשה תלאש ררועתהל הייושע הלאכ םירקמב יכ ,ןבומכ ,םג רורב
ליעפמה וב הרקמ ,לשמל ,לוט .ןורתפל תנתינ וז הייעב םג ךא ,הנומתה המלוצ
ןיקת-אל ואצמו ותוא קדב יכ רשאמ וא ,ןועשה תא קדב אל אוהש ךכב הדומ
תאו ,דחא םוליצ קר עציב םוי ותואב יכ רמוא לבא ,(ןמויב םשרנ וליפא רבדהו)
תעש יבגל "תועטל תורשפא לכ ןיאש ךכ" ,ולש יטרפה ןועשה יפל םשר העשה
.עוריאה
,םוליצה השענ וב ןמזה תלאש הררועתה אל ןאכ םירבדמ ונא וב הרקמב לבא
העשה ןיבל םשאנה לביקש ח"ודב המושרה העשה ןיב :ירמגל תרחא הלאש אלא
הדבועב ןיא וניארש יפכ .תוקד עבראו םירשעו העש לש שרפה היה "תמלוצמ"ה
,ותודעב ,ליעפמה לבא ,רישכמה לש ותוניקת-יאל הייאר םושמ ,המצעלשכ ,וז
ואצמו ןועשה תא םג קדב ,רישכמה לש תיללכה הקידבה תא ועצבב ,אוהש רמא
.ןווכמ
יתש קר ןנשי :הנע םגו ,הרובעתל טפשמה תיבב דוע רוגינסה השקה ?רמוא הז המ
המ קדב יכ ורמואב רקיש אוהש וא ,תמאה תא רמא ליעפמהש וא - תויורשפא
!קדבש
ןווכמ היה ןועשהו ,תמאה תא רמא ליעפמה םא :ךשפנ הממ - רוגינסה ךכ - ןכלו
ןיא םשאנלו ,תנעטנה וזמ תרחא העשב המלוצ הנומתה יכ דיעמ רבדה - הכלהכ
םושמ ,לכו-לכמ איה הלוספ ותודע - רקיש ליעפמה ,ךדיאמ ,םאו .השרפל רשק לכ
תא אוה רמואש עקתי ונדיל ימ - הקידבה לש דחא בושח טרפב רקשמש ימש
!?רבד קדב אל אוה ילוא ?םיטרפה ראש לש םתקידבל רשאב תמאה
וא ,הנעטה תא ןיבמ-אלכ ומצע תא השע הרובעתל טפשמה תיב םא רורב אל
:ןידה-קספב בתכ ךכו ,התוא ןיבה אל תמאב אוהש

עיבצמ םולצתה יבג לע עיפומה ןמזה ןיב לדבהה יכ הנה םשאנה כ"ב הלעהש תפסונ הנעט"
.ל"אממה תונימא רסוח לע
לעופ ל"אממבש ןועשה יכ רבתסה םוקמב רוקיבה ךלהמב .ידי לע תיחדנ וז הנעט ףא"
הלועפ לע עיבצהל ידכ הב ןיא ותלעפהב הלקת הלח יכ הדבועהו ןיטולחל יאמצע חרואב
."המלצמה וא/ו ל"אממה לש הניקת יתלב

- יכ תוצרחנ עבק ףא םירבדה ךשמהבו

,"09:38 העשב העצוב םושאה בתכ אושנ הפיכאה תלועפ"

- אוה יכ ףיסוה םגו

."08:12 העשב הז היה ויפל ,םולצתב עיפומה ינפ לע ליעפמה תודע תא וז הדוקנב ףידעמ"

רמא הנומתה המלוצ הב העשה לע רבד רמא אל ,ותודעב ,ליעפמהש ןוויכ לבא
:יזוחמה טפשמה תיבב רוגינסה

אל דעה רשאכ "דעל ןימאמ ינא"ה לש היגליבירפב זחאיהל לוכי אל םלועב טפשמ תיב םוש"
אל אליממו ,הרקמה היה העש וזיאב רמא אל דעה ןנד הרקמבו ,ול סחוימה רבדה תא רמוא
."ףידעהל" המ היה

טפשמה תיב ול סחייש וזכ תיטוידיא הנעט הלעה אל ללכ םשאנה כ"בש ןוויכו
לש הניקתה ותלועפ ןיבל ןועשה לש וקויד ןיב ,לוכיבכ ,רשקה רבדב) הרובעתל
םגו ,הנעטה התוא לע יזוחמה טפשמה תיב ינפל ורוערעב רזח אוה (רישכמה
:ףיסוה

:ךשפנ הממ ןכ לע"
;הריבעה תעשכ תנעטנה וזמ תרחא העשב המלוצ הנומתהו ,ןיקת היהו קדבנ ןועשהש וא
."הילע ךומסל ןיאו ,הקידב התייה אל הקידבהש וא

?יזוחמה טפשמה תיב ךכ לע רמוא המו

הלקת הלחש הדבועה יכו ןיטולחל יאמצע חרואב לעופ' ןועשה יכ עבק אמק טפשמה תיב"
ונאצמ אלו 'המלצמה וא ל"אממה לש הניקת יתלב הלועפ לע עיבצהל ידכ הב ןיא ותלעפהב
."וז העיבקב ברעתהל רערעמה כ"ב לש ונועטב דוסי

והשימ םאה ?תקולחמב-הייונש התייה תאזה "העיבק"ה םאה :םתא ורמא תעכו
לש ויפב םש יזוחמה טפשמה תיבש וא ,"וז העיבקב ברעתהל" שקיב ללכב
?התוא "תוחדל" לק ול היהיש ידכ ,תיטוידיא הנעט רוגינסה


?רוסא המו רתומ המ עבוקה והימ :תיעיבר המגוד

דמועש ימ :יהשלכ תקולחמ - התייה אל םלועמו - ןיא וילע ,קיתע יטפשמ ללכ שי
המ לע ,ויניע וארש המ לע - תודבוע לע קר דיעמ טפשמה תיבב םידעה ןכוד לע
אוהש רבד ךדגנכש-דעה רמא םא .תויטפשמ תונקסמ לע אלו - 'וכו וינזוא ועמשש
םגו ,תידגנה הריקחב ךכ לע ותוא רוקחל ךירצ אל התא ,תיטפשמ הנקסמ תניחבב
דעה אל תויטפשמה תונקסמה תאש םושמ ,"תורתוס תויאר" איבהל ךירצ אל
.טפשמה תיב אלא - עבקי
רטושה - דעה ךא ,"תינוריע ךרד"ב תזרפומ תוריהמב הגיהנ לע ןידל דמעוה םשאנ
איה םוקמ ותואב "תרתומ"ה תוריהמה יכ רמא קרו ,והשלכ רורמת לע דיעה אל -
.ש"מק 50
,תיתדבוע אלו ,תיטפשמ הלאש איה רוסא המו רתומ המ הלאשה ,וניאר ךכ ,לבא
םג ,דעה יפמ הלאכ תולאשב םייח אל ונא .םייח ונא דעה יפמ אל הלאכ תולאשבו
אוה - דיעמ אוה רשאכ :הרובעת-טפוש אוה םא וליפאו ,העונת-רטוש אוה םא
.טפשמה תא להנמה טפושה ,ורבחל ריאשי אוה תונקסמה תאו ,תודבוע גיצמ
רורב דימת אל .תיטפשמ "היגולומכוח" וא ,"הקיטסילופלפ" םתס אל הזו
רחא םוקמב הארנש המגודהו ,רוסא המו רתומ המ תמייוסמ תודבוע תכרעממ
יתשו - העיבתה הנעט םוקמ ותואב :חיכות איה ('א קרפ ,יעיבר רעש) הז רפסב
ולביק ןכא (יזוחמה טפשמה תיבו הרובעתל טפשמה תיב) תונושארה תואכרעה
לע - ןוילעה טפשמה תיב וליאו ,"תינוריע ךרד" אוה ינולפ םוקמ יכ - התדמע תא
וניא םוקמ ותוא יכ עבקו ,היפ לע הרעקה תא ךפה - !שממ תודבועה ןתוא ךמס
."תינוריע ךרד"
- טפשמה יתבו ,תואכרעה שולש לכב - הנידמה יגיצנ םאש רמוא הז ?רמוא הז המ
רתומה רבדב תיטפשמה הלאשב תועטל םילוכי ,תונושארה תואכרעה יתשב
הלאשב תועטל לוכי אוה ,דיעמ אוה רשאכ ,רטושה םגש אטישפ - רוסאהו
וא ויניע וארש המ לע :תודבועה לע קר דיעהל ךירצ אוה ןכלו ,תאזה תיטפשמה
.וינזוא ועמש
וליפא ,רטושה לש תיטפשמה ותנקסמ תא לבקל ןיא ,רוערעב רוגינסה ןעט ,ןכלו
.תורתוס תויאר ואבוה אל םא וליפאו ,הילע רקחנ אל אוה םא
םלעתה טושפ אוה .רבד עבק אל אוה ?הז ןיינעב יזוחמה טפשמה תיב עבק המו
.הנעטהמ


תיטמוטוא הליענו - יטמוטוא םוליצ :תישימח המגוד

תיבב ומצע תא גיצהל לוכי וניא ץפח םושש איה תויארה-ינידב תומכסומהמ תחא
םושמו ,תידגנה הריקחב תולאש לע תונעל לוכי וניא ץפחש םושמ תאזו ,טפשמה
."רקשמ" אוה םא ,רקש-תודע לע ןידל ודימעהל רשפא יא םגש
,הדיל רטוש ריאשהל רשפא-יא רוזמרה לומ דומע לע המלצמ םיביצמ רשאכ לבא
הדוהי ררושמה לש ונושלכ) "לטבו ץוחב הלילה לכ .םיינפוא ומכ ,הכרדמה לע"
תלעפומ המלצמה .תוריהמ-יניירבעל המלצמב םג ירשפא רבדה ךכו ,(יחימע
דמע אל אוה םא ,התלעפה לע רבד דיעהל לוכי אל רטוש םושו ,יטמוטוא חרואב
התנכה לעו ,המלצמה לש התבצה לע דיעהל לוכי אוה .שממ םוליצה תעב הדיל
.רתוי אל ךא ,הלועפל
תא ליעפהש רטושה תא טפשמ לכל איבהל םישקבמ םא םייוסמ זובזב םג שיו
?הרטשמה השעת המ .המלצמה
םידחוימ םירדסה תונקתב עובקל םיטפשמה רש תא הכימסהו ,תסנכה הכלה
ימ ידי לע אל םג ,"תונקתב העבקנש ךרדב" םימוליצ שיגהל היהי ןתינ םהיפל
העבקנש ךרדב" ושגוהש םימוליצו ,המלצמה תא ליעפהש וא ,םתוא םליצש
יפכ ,םיטפשמה רש .תומייוסמ תודבוע יבגל "הליבק הייאר" ויהי "תונקתב
.הלאכ תונקת ןיקתהו ותוכמס תא שמימ ןכא ,שחנל רשפאש
ובכר תא םליצו םשאנה לש ותוריהמ תא דדמ רשא רישכמה םא ןידה והמ לבא
,םיקסוע םניא הלאה םירדסהה ךכב ?הנימא הניא ותדידמו ,הכלהכ לעפוה אל
סינכהל ,תרחא הרטמל ודעונ רשא תונקת לש תירוחאה תלדב ,רשפא-יאש םושמ
ולעפוהש וא ,תיעדמה םתונימא תא וחיכוה אל רשא הדידמ-ירישכמ שומישל
אל םלועמו ,תאזכ הנוכ ןיא םג .הרטשמה תוארוהל וא ןרציה תוארוהל דוגינב
.התייה
תוריהמה דמ) ל"אממה תלעפה יכ טפשמה תיב י"ע עבקנ םינש רפסמ ינפל רבכ
םושמ תאז ."תאטח לכ םאו ,ער לכ שרוש" איה תיטמוטוא הליענב (ינורטקלאה
רישכמה רשאכ ."תויוזח יתלבו תויעגר" תוערפהב ןיחבהל לגוסמ אל רישכמהש
תוריהמב עסונה בכרמ רזחה הזש "בשוח" אוה םייוסמ ימואתפ לנגיס טלוק
50 לש תוריהממ היינשה-רירבש ךות עיגהל לגוסמ אל בכר םושש תורמל ,ההובג
הפוצ אוה רשאכ ,רישכמה ליעפמ .ש"מק 80 וא 70 לש תוריהמל ,לשמל ,ש"מק
ןיבל תיתימא האירק ןיב ןיחבהל תעדל רומא ,תוריהמה-גצב תוינש רפסמ ךשמב
לכתסמ אל שיא .הזכ רבד ןיא תיטמוטוא הלעפהב לבא ,"תפלוח הייוגש האירק"
.גצב
תלאש ןיבל - יטמוטואה םוליצה תלאש ןיב ןיחבה אל הרובעתל טפשמה תיב
- יכ עבקו ,יתרטשמה תוריהמה דמ לש תיטמוטואה "הליענ"ה

הלועפה ןפוא תא חיכוהל ךרוצ היהיש ילבמ שמשי קוחב העבקנש ךרדב השענש םולצת לכ"
."'וכו םילעופ םה וילעש ןורקיעה תא ,םגוס תא ,המלצמהו ל"אממה לש

לע קר אל הדיעמ איה .הנושממ רתוי איה ,ליעלד רבסההמ הלועש יפכ ,וז העיבק
קרפ ;'ג קרפ) ליעל וניאר אלה .ינכט הנבה-רסוח לע םג אלא ,יטפשמ הנבה-רסוח
רשא ,1957 תנשמ קוחה-תעצהל רבסהה ירבדב יכ (ליחתה הז דציכ ,הליענ ,'ו
יכ הלשממה הרמא ,הרובעתה-טפוש לש דחוימה דמעמה תא גיהנהל השקיב
םתרשכהל ףסונ רשא ,םידחוימ הרובעת יטפוש לש תווצ תונמל עצומ"
.(ילש השגדהה) "הרובעת יניינעב המיאתמ הרשכה םג םהמ שרדית תיטפשמה
לש דסומה תא המיקה רשאכ הרומג תרוויע התייה ,וניארש יפכ ,תסנכהש ףאו
ןוחנ היהי הרובעתה טפושש השירדהמ םלעתהל רשפא יא ,הרובעתה-טפוש
,תאזו ,םיינכט םיניינעב הנבהו הסיפת לשו ינכט שוח לש תלטובמ אל הדימב
.תיטפשמה ותרשכהל ףסונ ,רומאכ
תיב יכ הנעטה לע ,םירוערעל טפשמ תיבכ ותבשב ,יזוחמה טפשמה תיב רמא המו
הליענ" ןיבל - "יטמוטוא םוליצ" ןיב לדבהה תא ןיבה אל הרובעתל טפשמה
.הנעטהמ םלעתה טושפ אוה .רבד רמא אל אוה ?"תיטמוטוא..."תיבב אל אבא" :תישיש המגוד

וניא םא םג ,חתמ וא םישלב תורפס ארוק וא היזיוולט-תורדסב הפוצש ימ לכ
-דחו טושפ ךכ לכ וניא רבדה םלוא ,"העימש תודע" גשומה תא ריכמ ,ןטפשמ
,החתפנ תלדה" :רמא רשא דעה לע םסרופמה רופיסה תא ,המגודל ,לוט .יעמשמ
."... דליה הנע יתלאשל הבושתבו
"...!ןשק'גבוא ...דגנתמ" :דגנכש-דצה לש ןידה-ךרוע ץפוק ןאכ
דליה ?דגנכש-ןידה-ךרוע לש הזעה ותודגנתה תא ררוע רשא ,דעל דליה רמא המ
!"תיבב אל אבא" :רמא
.יולת הז ?אל וא ,העימש תודע איה "תיבב אל אבא" :רמא דליהש הדבועה םאה
ויבאש חיכוהל םיצור םא .תאזה תודעה תועצמאב חיכוהל םיצורש המב יולת הז
םושמ ,הליבק-יתלב איה ןכלו ,העימש תודע וז - תיבב היה אל תמאב דליה לש
חיכוהל םיצור םא לבא .ומצע העידיה לעב לש ויפמ אלו ,"ינש ילכמ" האב איהש
.ןירדהמל-הרשכ איהש ,ןושאר ילכמ תודע .הרישי תודע ןבומכ וז - ןרקש דליהש
?דגנכש-דצה שיגהש תויארהמ תונביהל טפשמב דחא דצ לוכי םאה
אלא ,התוא שיגהש ימל "תכייש" הניא טפשמב השגוה רשא הייאר :ןושאר ללכ
;הנממ תונביהל לוכי ינשה דצה םגו ,טפשמה תיב קיתל
הייאר ןכא איהש יאנתב לבא - ינשה דצה רובע הבוט תאזה הייארה :ינש ללכ
.ולש הרטמל הרשכ
:רמא דליה יכ רמאש דעה תא איבה ,ןרקש דליהש חיכוהל ידכ ,טפשמב 'א דצ םא
אל תמאב באה יכ חיכוהל ידכ הב שמתשהל לוכי וניא 'ב דצ - "תיבב אל אבא"
לוכי ךניא דעה תא תאבה התאש םושמ :'א דצל רמול לוכי אל אוה .תיבב היה
.דבוע אל הז .הצור ינאש שומיש לכ וב השעא ינאו ,ךכ לע ןנולתהל
,תונקתה יפל השענ אל רשא םולצת שיגהל העיבתה השקיב הרובעת טפשמב
עיגה רשאכ לבא .תונקתה יפל השענ אל םוליצהש םושמ - ךכל דגנתה רוגינסהו
ליעפמהש חיכוהל ידכ - םולצתה ותוא תא רוגינסה איבה הנגהה תויאר לש ןרות
תודבועל סחיב רקיש לבא ,השוע אוה המ עדי אוהש וא ,השוע אוה המ עדי אל
.תומייוסמ
,רוגינסה ידי לע שגוהש ןוויכ ,םולצתה יכ רמאו ,ןידה קספב ,טפשמה תיב אב
.ןושארה ללכה ךמס לע תאזו - העיבתה לש הידיב םג שמשל לוכי
לבא ,ןושארה ללכה לע קלוח אוה ןיא .איה אל יכ ןעטו ,רוערעב ,רוגינסה אב
.אל ותו - ןרקש דעהש חיכוהל ידכ רשכ םולצתה .ינשה ללכה םג לח ןנד הרקמב
חיכוהל הצור איה םא לבא ,השקבב - תאזה הנעטל תפרטצמ העיבתה םא
.תונקתב עבקנ אל רבדהש םושמ ,רשכ אל הז - רחא והשמ ותועצמאב
?תאזה הנעטה לע ,םירוערעל טפשמ תיבכ ותבשב ,יזוחמה טפשמה תיב רמא המו
.םלעתה טושפ אוה הנממ םג .רבד רמא אל אוה הילע םג


שאר לש וסוטמ :וא ,"יקחצי ראפ" הז ימ :תיעיבש המגוד
ריהקב תחנ הלשממה

טלקנ יקחצי ראפ לש ובכר" יכ רמא ,הבונטלומה ליעפמ רטושה ,העיבתה דע
לבא - םשאנה לש ומשל המוד ןכא יקחצי ראפ םשה ."ש"מק 71 לש תוריהמב
תרטושה המשר ותוא ,ח"ודהמ ?יקחצי ראפ םשה תא דעה באש ןכיאמו .הנוש
אל תרטושה התוא לבא ,יקחצי ראפ םושר היה תמאב םש .גהנה תא הרצע רשא
תכמתסמה תודע לכ :הרצע איה תמאב ימ תא םיעדוי אל ונחנאו ,טפשמב הדיעה
אל רשא - דעה םאו ,ןבומכ ,העימש תודע איה השע רחא והשימ רשא ךמסמ לע
לש ובכר" יכ ,ח"ודב ונויע ךמס לע ,רמא ,ותוא ההיז אל אליממו ,גהנה תא רצע
אל אוה יכ קר אל אוה רבדה שוריפ ,"ש"מק 71 לש תוריהמב טלקנ יקחצי ראפ
- איה הנוכנ ותודע םא וליפאש אלא ,גהנה היה ימ תישיא העידימ דיעהל לוכי
לבא - המוד ומש ,רומאכ ,רשא ,םשאנה דגנ אל לבא ,יקחצי ראפ דגנ הבוט איה
.הנוש
אוה ,םשאנה תא ההיז אל םא וליפא ,דעהש תאזמ םג תונביהל העיבתה התסינ
יכ קוחבש הקזחה תמייק ,ןכלו ,"ש"מק 71 לש תוריהמב טלקנ" ובכר יכ דיעה
,רחא םש ןתנ דעהש דבלב וז אל לבא .הריבעה תא רבע ,בכרה לעבכ ,ומצע אוה
,עבוק טפשמ תיב רשאכ .תולעב לע דיעמ חרכהב אל "לש ובכר" יוטיבהש אלא
,וזכו-וזכ תוריהמב ובכרב גהונ אוהשכ רטושה ידי לע ספתנ םשאנה יכ ,לשמל
.רוגש יוטיב ןיעמ אלא ,בכרב תולעבה לע "תיטופיש העיבק" הווהמ וניא רבדה
יוטיבב םישמתשמ רשאכ ."ריהקב תחנ הלשממה שאר לש וסוטמ" ןיעמ והשמ
לכה ךסב .הלשממה שאר לש ותולעבב אוה סוטמה יכ רמול הנווכ ןיא שיאל ,הזה
הלשממה שאר תושרל דמעוה סוטמה יכ הדבועה תא רוציקב אטבל איה הנווכה
הלאה םיטרפהש ןוויכ לבא ,ריהקב ורוקיב ךרוצל ,(לשמל) ריוואה ליח ידי לע
וסוטמ" רצוקמה יוטיבב שמתשהל תוירבה ןיגהונ ,העידיה ךרוצל םיבושח םניא
."... לש
םגו ,העיבתה תדמע תא לביק ,הריתי תוקמעתה אלל ,הרובעתל טפשמה תיב
.יזוחמה טפשמה תיבל ,רוערעב ,ועיגה הלאה הנגהה-תונעט
תונעטה לע ,םירוערעל טפשמ תיבכ ותבשב ,יזוחמה טפשמה תיב רמא המו
.םלעתה טושפ אוה ןהמ םג .רבד רמא אל אוה ןהילע םג ?הלאה


תוחיכשה המ

ןפואב תנסוחמ תויהל הלוכי אל תירוביצ תכרעמ םושש ,םתסה ןמ ,ורמאת
וא יאנותיעכ ,הכאלמב םינש הזמ קסועש ימלו ,"םשו-הפ" תולקת ינפמ טלחומ
חרוא" תניחבב ,"תויועט" ינימ לכ "םעפל םעפמ" ,תולגל ישוק לכ ןיא ,ןיד-ךרועכ
ויה ןאכ ואבוהש תואמגודה לכ :העתפה םכל הנוכנ ןאכ לבא - "עגפ לכ האור עגרל
!דיחיו דחא קיתב ,יזוחמה טפשמה תיבב שחרתהש הממ קלח קר
?גירח הרקמ אוהש וא ,ינייפוא אוה הזה קיתה םאה
וא - קדצ םא ןוגכ ,הטושפ איה הלאשה םהב םיקית לע םירבדמ םא .יולת הז םג
אל הזה קיתה - םשאנל אלו רטושל ןימאהש ךכב הרובעתל טפשמה תיב - קדצ אל
תיבל ןיא םידעל הנושארה האכרעה תנתונש ןומאה תלאש רשאכ .ינייפוא
תאכרעש איה תמייקה הכלהה אלה .קדצ תושעל הייעב לכ יזוחמה טפשמה
תלאשב ברעתהל הלוכי איה ןיא ןכלו ,שדחמ םידעה תא תעמוש אל רוערעה
.םידעה לש תונימאה
לולסמל רבוע ,ותעיסנ לולסממ הטוס דחא גהנ וב הרקמב םג ,לשמל ,הזב אצויכ
האצותל עיגהל תדחוימ הייעב לכ ןיא ןאכ םג .ולומ אבש בכרב עגופו ידגנה
טפושל לק וב הרקמ ונייהד ,"לק" הרקמ אוה הזש םושמ ,תקדוצהו הנוכנה
.רורב הרקמ .הנקסמל עיגהל
תיב דצמ תיניצר הדובעב תוכורכ ןה רשאכ ,תובכרומ ןה תולאשה רשאכ לבא
קדצה-ירחושש ךכל איבהל הייושע קדצה-תיישע רשאכו רוערעב ןדה טפשמה
אלהו) הלאה םירקמה יבגל - םירוערעב והופיציו טפשמה תיב לא םהינומהב ולעי
.דואמ ינייפוא הזה קיתה (תיתימאה ןחובה-ןבא םה-םה


רלוד 64,000 -ה תלאש

בצמ םא הלאשה תלאשנ ,וינפב ןעטנה תא ןיבהל לגוסמ וניא טפוש רשאכ
שיש וא ,ודיקפת תא אלמל ול רשפאמ ןיידע - הלימה לש בחרה ןבומב - ותואירב
הבצקל איצוהל ,תדבוכמ ךרדב ,םירשפאמה ,םיטפושה קוח יללכ תא וילע ליחהל
.הכלהכ דקפתל דוע לגוסמ וניא רשא טפוש
םלעתמ תאז לכב ךא ,ילאוטקלטניאה ורשוכ אולמב ןיידע טפושה םא תאז תמועל
ןיא םא .ןכ תושעל יאשר אוה םא הלאשה תלאשנ ,תיבקע ךכ-לכ הרוצב תונעטהמ
טפושה לש ונב ,ןישח לאשימ ר"דה תאז רידגהש ומכ "םדא ינב לע ףוצפצ" ךכב
םויכ) ןוילעה טפשמה תיב אישנל עובק מ"מ םינפל ,ל"ז ןישח ןמלז רואינש
יולימב הכלהכ אלש גהונ" וניא ךכ גהונה טפוש םא .(אישנל הנשמה אוה ראותה
.טפשמה יתב קוחל (1)(א)18 'עס יפל הריבע רבוע ךכבו ,"ודיקפת
:תאז איה רלוד 64,000 -ה תלאשו
יזוחמה טפשמה תיב לש בכרהב םיטפושה תשולש לכמ דחא ףאש הרוק דציכ .א
?תונעטהמ תחא ףאל סחייתה אל
?תאז ןיבהל םיצור םניאש וא ,םהינפב ןעטנה תא ןיבהל םילגוסמ אל םה םאה .ב

.םתא ורמיא


!תואריהל םג ,תושעיהל קר אל :וא ,"יעבטה קדצה-יא"

ידכ קדצה-יא תיישעב םיקפתסמ םניא הרובעתל טפשמה יתב ליעל וניארש יפכ
ידכ .תאז שיגרתש ידכ לכה םישוע םהו ,המשאב רופכלמ רוביצה תא עיתרהל
הייחת אלש .תירקמ הניא קדצה-יא תיישעש ,האבה םעפב ,קפס ךל היהי אלש
טפוש לא ונפי אלש .םעפה תחלצה אלש המב חילצת האבה םעפבש היילשאב
םה לכה .קדצ טפוש הז :םולשו סח ,וילע ורמאיו ,בוחרב ורבועב ,עבצא הרובעתה
ןימזי הזה דובכהש םושמ ,קדצ-יטפוש םהש תאז אל קר - םהילע ודיגיש םינכומ
.הב תודוהל םוקמב ,המשאב רופכל תוירבה תא
םניא הרובעתל טפשמה יתב ומכ ,םה םג .דבוע הז םייזוחמה טפשמה יתבב םגו
דואמ הז םנמא .קדצ-יטפוש לש תימדתבש סוסקולה תא םמצעל תושרהל םילוכי
לבא ,"קדצ טפוש הז" םירמואו ,עבצאב ךילע םיארמ תוירבהש בלה תא םמחמ
יתבל םגו ,ךמצע לע ןימזמ התאש סמועה אוה רבושהו ,ודיצב-ורבוש שי רטש לכל
הייעב הנשי ,הרובעתל טפשמה יתב לע רוערעה-תואכרעכ ,םייזוחמה טפשמה
לוועה-ינקתמ םתויהב רוביצה ןומא תא שוכרל - וחילציו - ושקבי םה םא :המוד
.רהמ-שיח ופצוי םה ,הרובעתל טפשמה יתבב השענה לכ יבגל
ןיב - רמגיהל הלוכי הניאו - תרמגנ הניא ,רומאכ ,םיבולשה םילכה תכרעמ
הלש "תורורג"ה .הרובעתל טפשמה תיבב ןוידה יקלח ראש ןיבל "תוארקה"ה
.יזוחמה טפשמה תיבל םג תועיגמ
תיבמ ךתאצב םגשו ,"האריי םג אלא ,השעיי קר אל" קדצה-יאש םיחיטבמ דציכ
תחלצה אלש המב חילצת האבה םעפבש היילשאב הגשת אל יזוחמה טפשמה
?םעפה
..."בישהל הנידמה חכ-אבמ םישרוד ונניא" :המגודל-הטיש הנה
?רמוא הז המ
בייחתמ הז .םדוק ךתוא עומשל ילב ךדגנ קוספל יאשר טפשמ-תיב ןיאש אוה ללכ
ךתבוטל קוספל דמוע טפשמה תיב רשאכ לבא ."יעבטה קדצה יללכ" יורקש הממ
לש ונמז תא זבזבל הקדצה םוש ןיא :רובידה-תושר תא ךל תתל בייח אוה ןיא -
.הב ענכתשה רבכ יכה-ואלב אוה םא ,ךתקדצ תחכוה לע טפשמה תיב
רבכ םלוכ רשא ,םישפוטמ םיקומינ לש הרוש טפשמה-תיבל איבמ רערעמ רשאכ
שדחל המ ןיא רוערעב בישמל יכ רורב רשאכו ,הידי לע וחדנו ,הקיספב ונודנ
תמאב הז .רערעמה תונעטל הבושת שורדלמ ענמיי םא טפשמה תיב קדצי ,ןיינעב
.ןמז זובזב
םיקודא ךכ לכ דימת םניא טפשמה יתב - אלפו אלפה - הלאכ םירקמב לבא
חוכ-אבל םינתונ םה :ןוכנה אוה ךפיהה ."טפשמה תיב לש ונמז"ל םתואנקב
השגרהה תא ,"סייקה תא דיספהל ךלוה" רשא ,רערעמל תתל .והשמ רמול בישמה
."רוכמ קחשמ"ב ןאכ רבודמ אלש ."בישמה לש סיכב" וניא טפשמה תיבש
םושמ אלא ,ודיצל הליחתכלמ היה טפשמה תיבש םושמ אל רוערעב הכז בישמהש
.החדנ רוערעה ןכלו ,ותקדצב טפשמה תיב תא ענכיש אוהש
יטפשמבו - בישמל וב בצמ תויהל יושע תוקזח ןה רוערעב תונעטה רשאכ לבא
הלאכ םירקמב .רערעמה תונעטל תובוט תובושת הנייהת אל - הנידמה וז הרובעת
תעדה תא החינמ הבושת ןיא הנידמל םא .חונ אל בצמב תויהל טפשמה תיב יושע
רבד) הנידמה-טילקרפכ ומצע םישל ילב רוערעה תא תוחדל לוכי אוה ךיא -
?(ןבומכ ,תושעל ול רוסאש
לע ססבתמ רוערעה רשאכ ,הלאה םירקמב אקווד :תילאסקודארפה הבושתה
ררחשמ טפשמ תיב זא אקווד - הקיספבו קוחב בטיה תונגועמה ,תוקזח תונעט
.ןנוגתהלמ הנידמה תא
דציכ :תרתוכה תחת) ליעל ואבוהש תונעטה עבש ונודנ וב רוערעה תא ,לשמל ,לוט
קר ויה ,רומאכ ,ןהו ,רערעמה תונעטמ תומלעתהל תואמגודכ (?תאז םישוע םה
.ןהמ םלעתה יזוחמה טפשמה תיבש תונעטהמ קלח
.תונעטה לע בישהלמ הנידמה תא רטפ טפשמה תיב הרקמ ותואב םג
,תושפוטמ - בוש ןהב ןייעלו רוזחל םינמזומ םתאו - הלאה תונעטה לכ םאה
?ןהילע בישהל ךרוצ ןיא וליפאש ךכ ידכ דע רחש-תורסחו תויליווא

.םתא ורמיא


הנותחתה הרושה :םייזוחמה טפשמה יתב

תא ןקתל םירומא ,רוערע-תאכרעכ םיבשוי םהשכ ,םייזוחמה טפשמה יתב
תיבב םג - םולשה טפשמ תיבב םיניידתמל םרגנ רשא - לוועה תאו - תויועטה
.ןידכ אלש ועשרוה רשא םימשאנל דחוימבו - הרובעתל טפשמה
,"תואריהל םג אלא ,תושעיהל קר אל ךירצ" קדצהש אוה לבוקמו עודי ללכ םאו
ךכל גואדל םיכירצ םייזוחמה טפשמה יתב ,"קדצ וניא הארנ אל רשא קדצ"ש ןכו
קדצ-תואכרע םה הרובעתל טפשמה יתב לכש חיננ .הארית םג קדצה-תיישעש
דומעו דומע לכב בותכש המ תוברל ,םהילע רמאנש המ לכש חיננ .חיננ .הראפתל
םה רחש-ירסח יכ חיננו .חיננ .רבחמה לש ינלוחה ונוימד ירפ אלא וניא הז רפסב
ועשרוה רשא םימשאנ ידי לע םייזוחמה טפשמה יתבל םישגומה םירוערעה לכ
.חיננ .םיחדנ קדצב - םיחדנש םירוערעה לכשו ,הרובעתל טפשמה יתבב
טפשמה יתב תאזה הרטמה תא .קדצה תיארמ לש הלאשה תראשנ לבא
םיצור אל וליפא םהש אלא ,גישהלמ םיקוחר קר אל ,וניארש יפכ ,םייזוחמה
.גישהל
רשאמ - רתוי הברה - רתויל הפצמ התא םייזוחמה טפשמה יתבמש ןוויכ לבא
םיקזח הפב ךל ראשנה רמה םעטהו לוכסתה ,הבזכאה ,הרובעתל טפשמה יתבמ
ןוקית תא תשקיב וב ,יזוחמה טפשמה תיבמ - ךשאר לע ךידיו - ךתאצב םייתעבש
רפסל אובמב האר) "תרחא הטנאלפ ,הארונ תכרעמ" התואב ךל םרגנ רשא לוועה
.(הזה
?ךכל יונב אוה םאה ?רסחה תא םילשהל ןוילעה טפשמה תיב לוכי םאה

לארשי-תנידמב הרובעתה-טפשמל ןוילעה טפשמה תיב לש ותמורת לע :'ט קרפ :ךשמהל

קרפה תליחתל הרזחרבחמה    רפסה :ןוישרה תא ךממ וחקי

רצוקמה םיניינעה ןכותל      אלמה םיניינעה ןכותל      םיניינעהו תומשה חתפמ

רתאה תפמ     רעשה ףד