,1989 תנשב רואל אצי רפסה :הרהזא .208 - 205 'מע ,רינ החמש ד"וע לש ורפס ,ןוישרה תא ךממ וחקי ךותמ
.םינוש םיניינעב רבחמה לש ותפקשהב ןהו ,הקיספב ןה ,הקיקחב ןה ,םיבר םייוניש ולח זאמו

רבחמה    רפסה :ןוישרה תא ךממ וחקי

רצוקמה םיניינעה ןכותל      אלמה םיניינעה ןכותל      םיניינעהו תומשה חתפמ

רתאה תפמ     רעשה ףד

'ב קרפ ,ישימח רעש

ישימח רעש
הבשחמל רמוח

ןיד תיישע :'ב קרפ

אובמ

שי ריהמה ןוידל יכ ןעוטה ,ןורוד םירפא הרובעתה-טפוש לש וירבדמ ליעל יתאבה
יתגצה םגו ,"תרדוסמ הרוצב" להנתמ אוה ןכא םא ,העתרהה-תכרעמב תובישח
רבכ יבמופב הלאשנ איהש תורמל ,הבושתל התכז אל םלועמ רשא ,הלאש וינפב
םלוא ,הלאכ םירבד לע בישהל םיגהונ םניא םמצע םיטפושהש ןוכנ .1986 תנשב
תשרפ ץורפ םע םג תאז וניאר .ומשב םינועה ,"םיברוקמ" םנשי טפוש לכל
ינא אבה אשונל רובענש ינפל .הנושארה םעפה וז התייה אל ךא ,1988 םיטפוש
ךא ,םייתנשל בורק ורבע םיברב התלעוהש זאמ רשא הלאשה לע רוזחל שקבמ
םע ?ןורוד טפושה דובכ ,"תרדוסמ הרוצב" הז המ :הנעמל התכז םרט איה
םניאש םילוקוטורפ םע !?םהידעלב וא ,"םיידי-יפופיכ"ו תויפ-תמיתס
!?םהידעלב וא ,רבד םיפקשמ
.םויה רדסל - תעכו


הנתשנ המ

וא ,"הארקה"ה תבישיל עיפומ םשאנה וב הרובעת טפשמ ונמצעל ראתנ הבה
טרפ ,םושיאה-בתכבש תודבועה לכב הדומ אוה הבו ,"םשאנ תעדוה" חלושש
,ןעוט אוה ,יבילא ול שי .הריבעה תא רבע רשא הז אוה היהש הדבועה :תחאל
.ותולעבב היה אל בכרה םגו
תנידמב םיכרדב לטקה לע תובהל-בצוח החיתפ-םואנ תאשל שקעתמ עבותה לבא
הקיטסיטאטסב ,םשאנה םשאומ הב תיפיצפסה הריבעה לש הלקשמ לעו ,לארשי
,החיתפה-םואנב םירבדה לא סחייתהל ול רתוי םאש ןבומכ .םיכרדה-תונואת לש
הלקשמלו ,לארשי תנידמב םיכרדב לטקה ןיינעל תוחכוה איבהל יאשר היהי אוה
...תיפיצפסה הריבעה לש
-תויונש ןניא הלאה תודבועה לכ ,(וניד ךרוע וא) םשאנה רמוא ,טפשמה תיב דובכ
,לארשי תנידמב םיכרדב לטקה לע עדוי אוהש טפשמה תיב לע הקזחו ,תקולחמב
תא תולעהל העיבתהמ עונמל שקבמ ינא .תיפיצפסה הריבעה לש הלקשמ לעו
רוציל תשקבמ םגו - טפשמה תיב לש ונמז תא תזבזבמ העיבתה .הלאה םיאשונה
.םשאנה דגנ המודק העיד
...טפשמה ךשמהל יחרכה עקר םה הלאה םירבדה .עבותה רמאי ,איה אל
.טפשמה תיב טילחי המ םגו ,תאזה המגודה תא יתאבה עודמ שחנל םילוכי םתא
טפוש ,ןיול בד טפושה בשי קוינאימד ןאויא לש וטפשמב ןד רשא בכרהה שארב
תעינמל תימואלה הצעומה ר"וי ,הרקמב ,םג אוהש ,ןוילעה טפשמה תיב
אוה-אוהש ךכל טרפ - תודבועה לכב הדוה םשאנה הז טפשמב .םיכרדב תונואת
םג ,לארשיב ןידה-ירדס יפל .םיעודי םירבדהו ,הקנילברטמ םויאה ןאויא ותוא
לע טפשמה תיב לש ונמז תא םיזבזבמ ןיא ,יחרזאה טפשמב םגו ילילפה טפשמב
.לטפש םרוי ןיד ךרועה ,רוגינסה ןעט ךכו ,תקולחמב-םייונש םניאש םיניינע
קוינאימד טפשמ ןיב לטפש ד"ועה השעש תואוושהל םויה סחייתהל הצור אל ינא
לכל :"הוואר טפשמ"כ הזה טפשמה תא ותרדגהלו ,תוצעומה תירבב טפשמה ןיבל
ינא דחא רבדב לבא .םהלשמ "היסור" ,הארנכ ,הנשי טפשמ תכרעמ לכלו םע
איה תקולחמב םניאש םירבדב תוקסעתהה דגנכ לטפש ד"ועה לש ותנעט :חוטב
.לארשיב םיגהונה םייטפשמה תונורקעה י"פע ,הנוכנ םג הנוכנ
תורודה רובע הזה טפשמה לש ותובישח לע םירבדמ לארשיב םיימשרה תורפושה
תודגנתה םוש יל ןיא .האלה ןכו ,האושה תא עדי אל רשא רעונה רובע ,םיאבה
לבא ,רחא בושח אשונ לכב ןהו ,האושה אשונב ןה ,םיירוביצ םיטפשמ םייקל
םוקמהמ וחקליי ךכל םיבאשמהש יאנתבו ,ןוכנה ומשב דליל ארקנש יאנתב
.הרבסהה להניממ וא ,לשמל ,ךוניחה דרשממ :ןוכנה
ותמשא תא עובקל דעונ ילילפ טפשמש - רובס ינדועו - יתייה רובס ,ימותל ,ינא
םתעתרה :ראשה לכ .םשא אצמיי םא ,ושנע תא רוזגלו ,םשאנה לש (ותופח וא)
אלא םניא ,'וכו ,תומרונב םיעגופב הרבחה לש התמקנ ,חוכב-םיניירבע לש
,קוינאימד טפשמב ,העיריה תסירפ םא לבא .ילילפה טפשמה לש "יאוול-רצומ"
המ זא ,(18.2.87 ,ץראה) ,תילגרמ ןד רמואש יפכ ,"ולוכ טפשמה תילכת" איה
לע - "ירוביצ" לנובירט םכמצעל ומיקהו וכל .טפשמה תכרעממו םשאנהמ םיצור
סומידב-טפושה) םידבכנ םישנא וב ובישוה - הזכש קוח אלל וא ,דחוימ קוח יפ
ונשפנל וחינהו ,(ללכה ןמ תאצוי הרוצב הכאלמה תא השעי ,לשמל ןהכ ןימינב
.היוודה
-םייונש םניאש םיניינעל קוינאימד טפשמב שדקומה יטופישה ןמזה תא
םגו ,םדא ייח ליצהל תויושע רשא ,תובושח תורטמ המכל לצנל רשפא תקולחמב
רבד) האושה-ילוצינל תיבכ המקש הנידמב קדצה-תיישע לש הנרק תא תולעהל
- םיצור רשאכ יכ רבתסמ לבא .(ברעהו-םכשה ונל ריכזהל חכוש אל שיא רשא
.המכסומ לכמו קוח לכמ םימלעתמ
םגו ,םיבר םיחבש וילע יתרתעה ימצע ינא :ךפיהל .ןיול טפושה דגנכ רבד יל ןיא
הדעווה לש השארב דמעוה אוה אקוודש ךכ לע תירשפא המב לכמ ,יתכריב
ץורפ םע יתמסרפש םירמאמ :'ג-'א םיקרפ ,ישש רעש האר) הרובעתה יניד ןוקיתל
-ירדס ןיינעל ,וניד םהירזועו םיצאנב ןיד תיישעל קוחה יפל טפשמ לבא .(הדעווה
רחבשמ .הרובעת-תריבע וא ,הבנג ,חצר לע טפשמ הז אהי ,רחא טפשמ לככ ,ןידה
,(וזכ ול התייה םא) ולש טפשמה-תרירב תא שממל הרובעת-תריבעב םשאנה
.ליגר ילילפ טפשמ חתפנ
הצור אוה המ םדוק טילחמ טפשמה תיב ."ליגר טפשמ" ומכ רבד ןיא ונלצא לבא
לש םיכרצה יפל לכה ,ונממ םלעתמ וא ,קוחה תא "םיאתמ" אוה ךכ רחאו ,גישהל
,תקולחמב םניאש םירבד לע רקי ןמז זבזבל םירשפאמ - םיצורשכ :עגרה
יאדווב ןהש ,ךלש הנגהה-תונעט תא וליפא חיכוהל ךל םישרמ אל - םיצורשכו
.תקולחמב-תויונש


םיכרדב תוחיטבה םש תא אוושל םיאשונה

תויוכז לע הנגהכ ,טפשמה יתב תא םותסל האירקב ונמייס םדוקה קרפה תא
קרפב רשא הבישיה התוא תא ."הארקה"ה תבישי תא וילע ופכאי אלש םשאנה
הרטשמל זומרל םג ונשקיב ."םירפוכל הבוח שנוע"כ ,קדצבו ,רידגנ אבה
המישנ התואב ונרכזהו ,םיטפשמ אלו ,םישיבכ להנל ,לכ םדוק ,אוה הדיקפתש
רשאכ םג" ,ח"וד שיגהל םיכירצ רבד לכ לע אל יכ רמאש ,ןיול טפושה תא םג
- ולשב ןיול טפושה יכ וניארה םג תונמדזה התואב ."הריבע שי תילאמרופ
."ךכב המ לש םירבד" לע תוח"וד שיגהל הכישממ :הלשב הרטשמהו
הרטשמהש ידכ ,בחרה רוביצה ןמ ,הטמלמ ץחל תריציב ךתוא ףתשל יתשקיב
.ןיול טפושה לש ויתועצה תא הנצמאת תיללכה העיבתהו
הייושע "ךכב המ לש םירבד"ב הרטשמה לש התוקסעתה יכ תוארהל יתשקיב
לוהינ יכ .רקיעה ןובשח לע אב לפטב קוסיעה יכ .טפשמה יתב תא םותסל
תוארהל ךירצ .שיבכב תיתרטשמה תוחכונה ןובשח לע אב הרובעתה-יטפשמ
הלא לש "םירוטרט"ה תא לובסל ילארשיה גהנה לש ותונוכנל לובג שי יכ
.םיכרדב תוחיטבה םש תא אוושל-םיאשונה
לכל הידע לכ תא איבהל העיבתה תא ץלאל םיכירצ תאז גישהל ידכ יכ יתרמא
,תאזה תוכזה יכ םג יתרכזה .המשאב תודוהל ,ילוא ,ןנוכתמ התא םא םג ,טפשמ
,היתוחכוה תא האיבה העיבתהש ירחא םג ךל הרומש ,ךתריפכמ ךכב רוזחל
- םילק םייח העיבתל השועש ימ .המשאב תודוהל ץורת לא :התייה הנקסמהו
.בושו-בוש תאז תושעל ןובאית הל ןתונ
,חצר ,הבינג ומכ ,ליגר ילילפ טפשמל הרובעתה-טפשמ תא תושעל :רוציקב
-ירדסו םייטפשמ תונורקע לבא ,התרמוח יפל הריבע לכל שנוע :םע-תדמשה
.לכל-םיוושה ןיד
תדעו םג האב םיברב ומסרפתה הלאה םירבדהש ירחא דבלב םייתנש יכ חמש ינא
.('ז קרפ ,ישש רעש האר) ךכ גוהנל הצילמהו רורד-ןב טפושה


ראווצ טישוהל אל

רשאכ "המשאב הדומ" דיגהל םנמא .ךרדה ךשמהל ךתוא ןימזמ ינא הזה קרפב
דע תאזה האדוהה תא תוחדל לבא .והשמ רבכ הז ,ץוחב םיכחמ העיבתה-ידע
.והשממ רתוי רבכ הז - םהיתויודע םותל
.ברעו-יתש םתוא רוקחל תוכזה ,ןבומכ ,ךל שי ,הידע תא האיבמ העיבתה רשאכ
ול שיש םושמ חרכהב אל .תמא רבדמ אל רטושהש תוארהלו תוסנל יאשר התא
.ונורכז תא דבאל וליפא וא תועטל לוכי אוה םגש םושמ אלא ,ךדגנ ישיא המ-רבד
לש דחוימבו ,העיבתה-ידע לש תידגנה-הריקחב םייתעבש רהזיהל התא ךירצ לבא
.תובוט תוביס המכ ךכל שיו ,םירטושה וא רטושה
ןיב "הנמא" ןיעמ הנשי .רטושל ןימאהל הטונ ללכ-ךרדב טפושה :הנושאר הביס
רשא ,םהיניב הקיתשב-םכסומה והשמ ,תונוטלשה ןיבל הרובעתל טפשמה תיב
אלש היה רשפא הב ,ינמזה יונימה תפוקתב טפושל ונקוה רשא םילגרהב הרוקמ
הפצמ העיבתהש המ השעי אלו "בוט דלי" היהי אל םא יונימה תא ול ךיראהל
ןוילעה טפשמה תיב אישנ תושארב הדעו הדמע 1980 תנשב דוע :השעיש ונממ
לש ותולת-יאב תעגופ ינמזה יונימה תטישש ךכ לע ,יודנל השמ טפושה ,זאד
.ךכ לע הדמע רורד ןב תדעו םגו ,טפושה
לולע הז רבדו ,טפושה תא זיגרהל הייושע העיבתה-דע תא ךתריקח :היינש הביס
.ךב םקנתהל
תתל הלוכי ידמ "המכח" תידגנ-הריקח :לכמ הבושחה ילוא איהו ,תישילש הביס
וא לקלק רשא תא םילשהלו ןקתל ול רשפאלו ,תונויער ינימ לכ רקחנה דעל
וכיראיו ובריש לככ יכ םיבשוחה ןיד-יכרוע םנשי .תישארה הריקחב ץימחה
רבד לש ופוסב לבא ,םהלש חוקלה לע רתוי בר םשור ושעי םה תידגנה-הריקחב
תוענמיהה איה רתויב הבוטה תידגנה הריקחה םימעפל .קוזינ חוקלה לש וניינע
.הלאש לכמ
םייניצרה םיקיתה וא תונואתה-יקית לע רבדמ אל ינאו) הרובעתה-יטפשמ בורב
לע אל ןעשנ העיבתה לש "סייק"ה (תורקל לוכי הז םש םג יכ םא ,םירחאה
-ירדס יפלש ןוויכו .המשאה תוהמ תא רטושה ןיבה וב ןפואה לע אלא ,תודבועה
,(...םשאנה אוה אל ירהש) המשאה תוהמ תא רטושל ריבסהל ךרוצ ןיא ןידה
.ול רוזעת אל קר םא ,יוכיזל איבהל הכירצ ולש תיטפשמ תועט לכ אליממ
ילב ,ךדגנ המלש תויאר-תכסמ ביצהל לכוי אל רטושה דימת טעמכ לבא ,אלפתתו
.ול רוזעל המל .ךתרזע
וא ,המשאב תודוהל םא טילחהל ךתוכז ,הידע תא איבהל הרמג העיבתהש ירחא
לוכי טלחהב התא ןאכ .שנועל-ןועיטה ליחתמ ,תודוהל תטלחה םא .הב רופכל
תושעל בייח התא ןיא ירהש ,המשאב תידוהש הדבועה ךתוכזל ףקזית יכ שקבל
.ןכ
םירושק םניא רשא ,ןועיט-יקיפא ינש םנשי זאו ,תודוהל אלש םג לוכי התא לבא
בלשב ."ךכב המ לש םירבד" לע םישגומה העונתה-תוח"וד דגנ ירוביצה קבאמל
דוע םושרל ידכ שיבכה לא ורזח וא ,התייבה וכלה אליממ רבכ העיבתה-ידע הז
."ךכב המ לש םירבד" לע םישגומה העונת-תוח"וד
יפל טפשמה תא להנל ישפוחו ,הרטשמה תא ךנחל ךרוצה ןמ רוטפ התא תעכ
.טפושה לש ונחלוש לעש רמוחה
ונייהד ,"no case to answer" ןועטל אוה יעבטה רבדה ,תודוהל אלש תרחבשמ
אל םה זא םג ,הפורצה תמאה אוה העיבתה-ידע ורמא רשא לכ םא וליפאש
םושמ ,הקיזמ םג איה םימעפל - תאזכ הנעטל םוקמ שי דימת אל .רבד וחיכוה
-ךרוע לבא (העיבתה תשרפ תא שדחמ חותפל עבותה תשקבל חתפ תחתופ איהש
.תושעל המ עדוי ךלש ןידה
וזכ הנעט םנמא .הריבע הלגמ אל םושיאה-בתכ יכ ןועטל םג לוכי התא הז בלשב
הנעטה תאלעהו ,ןכ תושעל חרכה ןיא לבא ,טפשמה תליחתב תולעהל לבוקמ
תא ןקתל שקבת העיבתהש ךכל םורגל הלולע איה םג ידמ םדקומ בלשב תאזה
ןקתל ללכב ןתינ םא הלאשל סנכהל המל .תונויער הל תתל המל .םושיאה-בתכ
?הריבע הלגמ וניאש םושיא-בתכ
ןאכ םג .ךלש תוחכוהה בלש אוה אבה בלשה ,הזה בלשב תוכדזהל תחלצה אל םא
.תוביס ךכל שי ןאכ םגו ,םייתעבש רהזיהל ךירצ התא
רומח רתוי הברה רבד איה רקש-תודעש םושמ ,רקשל ךל רוסא :תחאה הביסה
.תרבע אלש וא ,תרבע התוא ,ךלש העונתה-תריבעמ
ךיפמ איצוהל תוסנלו ,ברעו-יתש ךתוא רוקחל תיאשר העיבתה :תרחאה הביסה
התא תלוכיש םשכ קוידב ,הלש-הידע יפמ איצוהל החילצה אל איהש המ תא
.תיצרש המ לכ םהמ איצוהל תוסנלו ,איה-הידע תא רוקחל
ותוא לואשל חכשת לא ,ןורוד טפושה 'בכ תא ,הרקמב ,שגופ התא םאו .החלצהב
.ליעל ורכזוה רשא םירבדה תא ורמאב ןווכתה אוה המל

המחלמ רסומ :'ג קרפ ,ישימח רעש :ךשמהל

קרפה תליחתל הרזח


רבחמה    רפסה :ןוישרה תא ךממ וחקי

רצוקמה םיניינעה ןכותל      אלמה םיניינעה ןכותל      םיניינעהו תומשה חתפמ

רתאה תפמ     רעשה ףד