,1989 תנשב רואל אצי רפסה :הרהזא .128 - 123 'מע ,רינ החמש ד"וע לש ורפס ,ןוישרה תא ךממ וחקי ךותמ
.םינוש םיניינעב רבחמה לש ותפקשהב ןהו ,הקיספב ןה ,הקיקחב ןה ,םיבר םייוניש ולח זאמו

רבחמה    רפסה :ןוישרה תא ךממ וחקי

רצוקמה םיניינעה ןכותל      אלמה םיניינעה ןכותל      םיניינעהו תומשה חתפמ

רתאה תפמ     רעשה ףד

'ה קרפ ,ינש רעש

ינש רעש
מ"עב םיפכואה

!!!תלעופ .ד.ו.ק.נה תטיש :'ה קרפ

"ךירעש-לכב ךל-ןתת םירטושו םיטפוש" קוספה קיפסה אל ונלש רקיה קקוחמל
המו ,ותעד לע ותוא הריבעה םיכרדה-תונואת ביבס הירטסיהה .(חי ,זט ,םירבד)
.רסחה תא האלימו ,תעצבמה תושרה האב ,המילשה אל תקקוחמה תושרהש
.ורוש-ורוש


"העדוה" לש הלוגלג

יבצ ('לימ) ףולאה ,זאד יושירה ףגא להנמ .1968 תנשב רבדה היה תישארב
דוקינ-תטיש לש התלעפה לע "העדוה" ,ותמיתחב ,"תומושר"ב םסריפ ,ןולייא
דוקינה תטיש") המוצע תמוסרפ הל התשענ ,העודי הטישה .הרובעת תוריבעב
.םילמב תוברהל ךרוצ ןיאו ,("!תלעופ
יפל יושירה תושר לש התוכמס לע תתתשומ תויהל הרמייתהש - ל"נה "העדוה"ה
.הפוס דעו התליחתמ ,תיקוח התייה אל - הרובעתה תדוקפל 54 ףיעס
תיב י"ע ועבקנ רשא הלא לע םישנוע ףיסוהל האב איהש םושמ - תיקוח אל
םידיקפ י"ע הלטהל ונתינ רשאו ,"תירוחאה תלדב" וסנכוה רשא םישנוע .טפשמה
.םתלבוס תעדה ןיאש םירבד - הרובחתה דרשמ לש
תושר" לש הדימריפה תגספב דמועה ,יושירה ףגא להנמש םושמ - תיקוח אל
תושר"כ וכמסוה םה םג רשא ,רתוי םיכומנ םידיקפל תתל יאשר וניא "יושירה
,םה םא וליפא ,"יושיר תושר"כ םתוכמס תא ליעפהל דציכ תוארוה ,"יושיר
,וא םתוא רטפל רשפא תעדה תא חינמ וניא םדוקפית םא .ול םיפופכ ,תילהנימ
רוסא ,השענ אל הז דוע לכ לבא ,"יושיר תושר"כ םהלש יונימה תא לטבל ,תוחפל
.הדוקנ .תוארוה םהל תתל
איצוהל תוכמסה תא רידסהל אב ל"נה 54 ףיעסש םושמ - תיקוח אל רתוי דועו
:םייללכ ונייהד ,םייתקיקח םירדסה עובקל תוכמסה תא אלו ,םיישיא םיווצ
תשרופמ הקיקח רדעהב - תכמסומ הניא תילהנימ תושרש אוה עודי ללכ
םימוחתב וליפא ,יללכ-יתקיקח יפוא ילעב םירדסה עובקל - תאז הרידסמה
ךכב ףוקעל רשפא-יא תאזה הלבגהה תאש ןבומכ .התוכמס רדגב םיאצמנה
ותוא םסרפמ התאש ךכבו ,"תונקת" םוקמב "העדוה" םשב רדסהל ארוק התאש
(רוביצל-תועדוהל דעוימה "תומושר"המ קלח ותוא אוהש) "םימוסרפה טוקלי"ב
-תקיקחל דעוימה "תומושר"המ קלח ותוא אוהש) "תונקתה ץבוק"ב םוקמב
.(הנשמ
י"ע המתחנו ,םינוש םילוגלגמ םילוגלג םינשה ךשמב הרבע תאזה "העדוה"ה
תושר"כ םיכמסומ ,חינהל ריבס ךכ ,ויה המיתחה תעב רשא ,םינוש םידיקפ
לכ םיכמסומה םישנא המכ םילוכי דציכ ההימת םג הנשי .54 ףיעס ןיינעל "יושיר
ךמסומה "בכרה" ויה וליאכ תפתושמ העדוה םסרפל יהשלכ "תושר"כ דרפנב דחא
.םעפה סנכא אל ילהנימה יטפשמה לש הלאה םידברל לבא ,בכרהכ לועפל
םנמא הרובחתה דרשמב והשימ יכ ,תורבתסה לש תמייוסמ הדימב ,חינהל רשפא
"חור"ה לכ םעו ,הלעפו הלעפוהש יפכ ,"דוקינה-תטיש"ש ךכל ותעד תא ןתנ
תויקוחה-יא ימורעמ אולמב לכ-יניעל תולגתהל דחא םוי הלולע ,הביבס התשענש
תודוהל ץמוא שיאל היה אל ,הארנכ ,תאז לכב .תחפונמ ןובס-תעובכ עוקפלו ,הלש
.איה תיקוח אל םנמא הטישהש ךכב
לש - תסנכה י"ע - הנוקיתל איבהל הרובחתה דרשמ ליכשה 1980 תנשב קר
-תטיש רבדב תונקת ןיקתהל ךמסוה ןכא הרובחתה רשש ךכ ,הרובעתה-תדוקפ
תא ריכזמ "ןוקית-יעצמא" יוטיבהש אוה ןוכנ .'וכו ,"ןוקית-יעצמא" םע ,דוקינ
.הלוכי-לכ איה תסנכהו ,תושעל המ לבא ,היסור
עובקל - םיטפשמה רש לש ותמכסהב - הרובחתה רש יאשר הזה ןוקיתה יפל
דוע .הריבע לכל תודוקנה רפסמו תוריבעה גוס תא עובקלו תודוקנ םושירל הטיש
תא עובקל - תסנכה לש הלכלכה תדעו רושיאב תאזו - הרובחתה רש יאשר
יכ ,הארוהה התואב ,עבקנ ןכומכ .הגיהנ ןוישר לעב לע ולטויש "ןוקיתה-יעצמא"
."טפשמה תיב ליטהש שנוע לכל ףסונב" ויהי "ןוקיתה-יעצמא"
תוקולחמ הנררועתת אלש ידכ לבא ,תיללכ איה ןוקית-יעצמא ליטהל תוכמסה
הנתנ "שנוע תפסות"ל האווסה אלא וניא םייוסמ ןוקית-יעצמא םא הלאשב
,הרבסה ,תוניחב ,תויאופר תוקידב" :"הרוחסה לש תואמגוד" רפסמ תסנכה
."הגיהנ ןוישרב קיזחהמ הליספו הכרדה
ועבקנ .תומיאתמ תונקת הרובחתה רש ןיקתה תסנכב השענש ןוקיתה תובקעב
:ךכב ךורכה לכ ןכו ,עבקנ הריבעו הריבע לכל תודוקנה-חול םג ,"ןוקיתה יעצמא"
תועובש המכו ,"תונקתה ץבוק"ב ,שרדנכ ,ומסרפתנ רשא ,תונקתב רדסוה לכה
"העדוה" ,הענצבו-טקשהב ,"םימוסרפה טוקלי"ב המסרופ ףא רתוי רחואמ
,תיקוח-אלה ,תמדוקה "העדוה"ה תא תירוחאה תלדב האיצומו תלטבמה ,השדח
.ליעל ונדמע הילע
חורב ,לבא ,קוחה יפ לע תרדסומ תויהל הרומא דוקינה-תטיש ,אופיא ,םויכ
.רשכ אל םג ,חירסמ םג :םייוסמ "ןוקית" םע ,עודיה ידוהיה רופיסה
רתוי דועו ,תקפקופמ ןתויקוח ועבקנש תונקתהש ךכב ?םירומא םירבדה המב
.אוה יקוח אל ןיידע הטישה לש התלעפה ןפוא - ךכמ


?םהמ "ןוקית-יעצמא"

וא םלוכ" ,םה הרובעתה תונקתל 549 הנקתב ועבקנ רשא ןוקיתה יעצמא
:"םתצקמ

;הנוכנ הגיהנב הכרדה (1)
;הגיהנב ינויע ןחבמ (2)
;הגיהנב ישעמ ןחבמ (3)
;יושירה תושר הרותש תורחא תוקידב וא תויאופר תוקידב (4)
.תמייוסמ הפוקתל וא תותימצל וב קיזחהמ הגיהנ ןוישר לעב לש ותליספ (5)

ףא לע" יכ רמאנ (ו) הנשמ-תנקתב ,549 הנקת לש הכשמהב :לכה אל דוע הזו
עבקנש ןוקיתה םוקמב רחא ןוקית יעצמא" ליטהל תיאשר יושירה תושר "רומאה
." ... ןוקיתה יעצמא לע ףיסוהל וא ,וז הנקתב
ותוכמס תא התנתה תסנכה רשאכ .הטעמה ןושל טוקנל םא ,יל הארנ אל תצק הז
לש הלכלכה-תדעו לש הרושיאב "ןוקיתה יעצמא" תא עובקל הרובחתה רש לש
רשל "שנאלב טראק" תתל התצר אל איהש םושמ תאז התשע איה ,תסנכה
וניניב לדבה לש תמייוסמ הדימ ריאשהל התצר תאז לכב איה .וישנאלו הרובחתה
ןתונו ,הלכלכה-תדעו רושיאב וליפא ,רשה אב םויה םאו .תיטייבוסה היסור ןיבל
תנווכ" םע בשייתמ הז דציכ תוארל השק - הנוימד-דיכ לועפל תוכמס תושרל
הדעווה תא םג ,ותוכמסמ הגירחב רשה תא סופתל רשפאש םשכו ."קקוחמה
די ןתיי הזש ידכ ,רשל תישפוח די הנתנ הדעווה םאו .וזכ הגירחב סופתל רשפא
.תסנכה הל הנתנש תוכמסהמ הגרח איה - יושירה תושרל תישפוח
.תיטופישה השינעה לע תילהנימ השינע ףיסוהל הניא דוקינה-תטיש לש התרטמ
,הרובעתה-יניירבעל ועורז-תחנ תא תאש רתיב תוארהל הצור קקוחמה היה ול
תא ךימסמו - םעפל-םעפמ השוע םנמא אוהש יפכ - םישנועב רימחמ היה אוה
תא םג םיניירבעה לע ליטהל - םבייחמ ףא ,וכרדכ ,ילואו - הרובעתה-יטפוש
?לופכ ןונגנמ רוציל המ ליבשב :"ןוקיתה-יעצמא"


םילדבהה תא אצמ - תילהנימ תושרו תיטופיש תושר

םג ןכלו ,הנוש תויחמומ תולעב תויושר ןה תילהנימה תושרהו תיטופישה תושרה
איה טפשמה תיבב לטומה שנועה לש ותרטמ .תונוש ןהיתורטמו םינוש ןהידיקפת
לע רובעלו רוזחל קשחה תא ונממ איצוהל ידכ חקל ודמלל .ןיירבעל ביאכהל
תפסונ הרטמ םג הנשיו .קוחה לע רובעלמ םירחא עיתרהל םג - ןיפיקעבו ,קוחה
לבא ,הב תודוהלו הילע רבדל םיברמ אל רשא הרטמ ,תיטופישה השינעל
לש המקנה רצי תא עיבשהל :דקפנ אל המוקמ ילילפה טפשמה לע תואצרהב
- החנה ךותמ) הריבעה תא עונמל החילצמ אל איהש ךכ לע הלוכסת תאו ,הרבחה
.(ןכ תושעל הצור םנמא איהש - הילע םימיכסמ לכה אלש
הילוקישו ,רחא אוה הדיקפת - יושירה-תושר :ןנד הרקמב - תילהנימה תושרה
לש "ןוצר"ה ביכרמב לפטל אוה ודיקפת רשא ,טפשמה-תיבמ לידבהל .םירחא םה
לש "תלוכי"ה ביכרמב לפטל אוה יושירה-תושר לש הדיקפת ,הייוגשה תוגהנתהה
.התויחמומ תויהל הרומא וזו ,העוצקמ תויהל רומא הז .תוגהנתהה התוא
.תודוקנ-יתש לש רורמתל תויצ-יאב םימעפ שולש עשרוה רשא גהנ ,המגודל ,ולט
ינפל וחכוה רשא תוביסנה יפל ,טפשמה תיבמ לביק אוה הריבע לכ לע ושנוע תא
-יעצמא" וילע ליטהל תכמסומה ,יושירה-תושר ינפל וניינע אבומ תעכ .טפושה
?תושרה השעת המ ."ןוקית
,תופיצרב םימעפ המכ וא ,תדדוב תחא םעפ ,רורמתל תויצ-יאב אטוח םדא רשאכ
:תונוש תוביס ךכל תויהל תולולע

;הגיהנה תעשב םירורמתב ןיחבהל תלוכי רסוח .א
;רורמת לכ לש תיקוחה תועמשמה לש העידי-יא .ב
לכב ,ןיינעה לש תודחוימה ויתוביסנב רורמתל תויצ-יאבש ןוכיסה לש הנוכנ אל הכרעה .ג
;הרקמו הרקמ
,ןיינעה לש תודחוימה ויתוביסנב רורמתל תויצ-יאבש ןוכיסה-רדעה לש הנוכנ הכרעה .ד
הריבע ןכא וזש העידיב ,ןיטולחל תינכט הריבע :תורחא םילמב ,וא ,הרקמו הרקמ לכב
;ןיטולחל תינכט
הנכסה תאו ותועמשמ תא ןיבמ םגו ,רורמתה תא האור גהנה :ןיעדויב תונכתסה .ה
עוריאל ךרדה ול הצאש םושמ ילוא - ןכתסהל ףידעמ ךא ,"ןיינעה תוביסנ"ב תיפיצפסה
.וילע וסאמנ םייחהש םושמ ,ךכ-םתס ילואו ,רתוי בושח ול הארנה

םירוריבל םיסנכנ םניא יושירה תושר םגו טפשמה תיב םג יכ םיעדוי ונחנא
,ךכל ןמז ול ןיאש םושמ - טפשמה תיב .הלאה "עקרה תודבוע" יבגל םיקימעמ
הנידמה) ןוידל םידדצהש םושמ תוחפל - ךכב ךרוצ ול ןיא םג םירקמה בורבו
אל איה םגש םושמ - יושירה-תושרו ,הלאה תודבועה תא םילעמ םניא (םשאנהו
די עגמ אלל" הל תקפוסמה ,"הנותחתה הרוש"ב הל ידו ,םישק םייח תבהוא
.לבקמה-בשחמל חלושה-בשחממ ,"םדא
,יתדבועה רוריבל םיסנכנ ויה יושירה תושר םגו טפשמה תיב םגש חיננ לבא
טפשמה תיב השעי המ .וללה םירקמהמ דחאל םימיאתמה םיאצמימל םיעיגמו
?תושרה השעת המו ,הלאמ הרקמ לכב
,'ה הרקמל רתויב הברה הרמוחב סחייתי טפשמה תיב יכ תנתונ תעדה
היהת 'ב וא 'א םירקמה יבגל יכ חינהל ריבס - ךדיאמ .םירתוימ םירבסההו
ןכתיי :'ד המגודל טפשמה תיב סחייתי דציכ רורב אל .אלוקל תוסחייתהה
.רימחי אקווד רחא טפוש לבא ,לקי דחא טפושש
םא יכ חקל םיאטוחה תא דמלל הדיקפת ןיא ,תאז תמועל ,יושירה-תושר
גהנ .ול םימיאתמה "ןוקיתה-יעצמא" תא ,ישיא ןפואב ,גהנו גהנ לכל םיאתהל
- םילוחה תיבל ונב תא שיחהל ול היה בושח לבא ,ןוכיסה לע עדי יכ ריהצמ רשא
ותוא דמלל יושירה-תושר הלוכי המ - ועוצקמב סנלובמא-גהנ אוהש םג חיננו
!?תוחיטבה-תרוגח תא םירגוח דציכ ?"הנוכנ הגיהנ"ל תומלתשהב
חקול ,שמש-תיבב תיתרטשמ הגיהנל ס"היב רגוב ,ק"תי-רטוש ,המגודל ,וא
ותניחבמ - תכחוגמ תוריהמב עסונו ,ויבא לש תיטרפה הרייסה תא ותשפוחב
- םוי-םוי עסונ אוה וב שיבכ ותוא .ריהמה שיבכב ש"מק 101 לש - עוצקמ-שיאכ
הרייסה םא ,רתוי ףא ילואו) ש"מק 160 - 120 לש תויוריהמב - תושרבו תוכמסב
רושימב .םכש-ילע-תוחיפט קר ךכ לע לבקמו ,(יוארכ תקזחותמ תיתרטשמה
ךל רתומש רמוא אל רטוש התאש הז ,הייופ - !קדצבו - ול דיגהל רשפא יתעמשמה
-תלוכי לש - יעוצקמה רושימב לבא .תושעל רוסא הרושה ןמ חרזאלש המ תושעל
רורמת ןיב לדבהה תא ?עדוי אל דוע אוהש ותוא דמלל תושרה הלוכי המ - הגיהנה
!?"המידק תוכז ןתו טאה" רורמת ןיבל "רוצע"
םה-םה 'ג-ו ,'ב ,'א םירקמה אקווד תושרה לש התניחבמ יכ ,אופיא ,רורב
דומלל ךירצ ,הגיהנה תעשב רורמת תוארל לגוסמ אלש ימ :ןוקית םיכירצמה
םג - םהמ דחא לכ לש תועמשמה תאו םינושה םירורמתה תא ריכמ אלש ימ .תאז
.הכירצ איה דומילש ,איה הרות וז
!אוה ןכש לכ אל - ('ג הרקמ) םינוכיס ךירעהל עדוי אלש ימו
,'א גוסמ םירקמב ורבצנש תודוקנ שש םע גהנ ירה אלש ,אוה רורב רתוי דועו
ךירצ םהמ דחא לכ :'ג וא 'ב גוסמ םירקמב ורבצנש תודוקנ שש םע גהנ ירהכ
.ול םידחוימה "יוקילה יפיעס"ב "ןקותמ" תויהל


?ןויגהה ןכיא

-יעצמא תא הרקמ לכל םיאתהל יושירה תושר תא ךימסה קקוחמה רשאכ
דיקפה אוהו ,ןכ תושעל תיעוצקמה העידיה הנשי תושרל יכ חינה אוה ,ןוקיתה
-יעצמא" וליא טילחהלו ,ופוגל קית לכ קודבל :ךכב ךורכה תעדה לוקיש תא הידיב
.ינומלא לע וליאו ,ינולפ לע ותשוי "ןוקית
לש בשחמה ןמ םישקבמ םה :םילק םייח םמצעל םישוע "םינימזמ"ה לבא
ותואל הנמזה םיגהנה לכל םיחלושו ,תודוקנה לש יטמתירא םוכיס הרטשמה
גהנה לש תוישיאה ויתוביסנו ויתועשרה הנייהת רשא הנייהת ,שממ סרוק
.םייוסמה
תוירחא" לש תוריבע םג תואצמנ "תודקונמ"ה תוריבעה ןיב :לכה אל דוע הזו
,ךסומה ןמ וא יושירה-ןחבממ אצי התע-הז רשא בכרב גהונ התא ."תטלחומ
ותוא האיצוה המילבה-סנפב העגפ רשא ,תירקמ ןבא לבא ,ןיטולחל ןיקת אוהשכ
לע תעדל לוכי אל התא .הליג םושמ הפרשנ םתס הרונהש וא ,שומיש ללכמ
תעקונ שפנהש רבד ,תירסומ הניחבמ ,וניא בכרב ךתגיהנ ךשמהש רורבו ,הלקתה
תא תוארלו ,תוביסנב בשחתהל אלש קקוחמה האר תאז לכב םא לבא .ונממ
האר אוהש םושמ אלו ,םלוע-לש-ונוקית םושמ תאז השע אוה - הריבעכ השעמה
.יתרבחה ןבומב ,"ילילפ" רבד םושמ וב
,ריבס רבדה םא ינקפוסמו ,"תדקונמ" הריבעכ הרדגוה תאזה הריבעה םג
תולוכי - המילבה-סנפב עדומ אל לוקלק לש - הלאכ תוביסנ ירהש ,תיקוח הניחבמ
,המילבה-סנפב ןוקית וירחא רורגי אל גהנה לש "ןוקית" םושו ,ןמצע לע רוזחל
םירטמ ינש לכ רוצעל ךל עיצי אל "הנוכנ" הגיהנל ותעדב-יופש ךירדמ םוש ירהש
.תורואה-תכרעמ תא קודבלו
ןיבל הלא לכ ןיב רשקה המ :הלאשה תלאשנ תאז לכב .אוה ןכ יכ חיננו
?"ןוקית"ה
:תואמגוד רפסמ ןאכ איבנו ,הז ןוויכב תויהת דוע ןנשיו

תשיבח-יא .תודוקנ 2 - תוחיטב תרוגח לש הריגח אלל וא ןגמ תדסק אלל העיסנ וא הגיהנ .א
4 - תוחיטב תרוגח אלל הגיהנ תארוה וא ,(ןבומכ ,הארוהה ןמזב) הגיהנ הרומ י"ע הדסק
?"ליגר" גהנמ םכח תוחפ אוהש םושמ "ןוקית" רתויל קוקז הגיהנל-הרומה םאה .תודוקנ
אלא האב אל תאזה "היצאיצנרפיד"הש איה הבושתה .תאז ןועטל זעי אל הרובחתה דרשמ
.יקוח יתלבו ,רז לוקיש ךכב שי - הנווכה וז םא לבא ."שנוע תפסות"כ
הקולחה .תודוקנ 4 םיררוגה הלאכ םנשיו ,תודוקנ 2 ררוג םהל תויצ-יאש םירורמת םנשי .ב
לכ - "םוליצ יפ לע" אוה תויצה-יא רשאכ :רורב דחא רבד לבא ,הרורב ירמגל אל םהיניב
רובע "הכרדה תלבק"ב םלשל םיכירצ םיגהנה םאה ...תודוקנ 4 "םיווש" םירורמתה
!?הרטשמה לש םימליפה
קר ?תאזה הריבעה תא רובעל לוכי ימ .(דבלב יעונמ בכרל ךרד) 52 -ב רורמתל תויצ-יא .ג
?????יעונמ בכרב הגיהנב ונקתת הלא תא םאה .ןבומכ ,יעונמ אל בכר יגהונ וא ,לגר-יכלוה

הררשה-ילעב לש םנוצר :תחא איה הבושתה הלאה תויהתה לכל יכ ינששוח
לכל תוארהלו ,םהיברוקמלו םמצעל הקוסעת קפסל ,םילק םייח םמצעל תושעל
ספתנ רשא ןיד-ךרוע רשאכ לבא .םיכרדב לטקב םימחול םה המכ דע םלועה
ומכ קוידב ,לשמל ,םירורמתה-חול תא דומללו תבשל שרדנ תוריהמ-תוריבעב
,דוקינה תטישש אוה תוא ,תוחיטב-תרוגח אלל ספתנ רשא תונוכמ-סדנהמ
- תינויגה אל איה םאו .תינויגה-אל םג אלא ,תיקוח-יתלב קר אל איה ,התלועפב
?םיכרדב לטקה תעינמלו הל המ
:5 'סמ "ןוקית"ה-יעצמא איהו ,תקפקופמ התויקוחש הדוקנ דוע הראשנו
:"תמייוסמ הפוקתל וא תותימצל וב קיזחהמ הגיהנ ןוישר לעב לש ותליספ"
הזב האור אל שיא ,"תמייוסמ הפוקתל וא תותימצל" ,בנגה תא םילות רשאכ
ןוישר לעב לש ותליספש ןוכנ .העמשמכ הטושפ ,השינע אלא ,"ןוקית יעצמא"
ןכלו ,המצעבו הדובכב תסנכה י"ע עבקנש "ןוקית" יעצמא אוה וב קיזחהמ הגיהנ
:ליעל ונרכזה רבכש ןורקיעה לח - ןוקית לכ אלל - קוידב ךכ לע לבא ,יקוח אוה
וא תותימצל" הליספה תכפוה הדוקנ וזיאב איה השק הלאשו ,חירסמ לבא רשכ
.רשכ וניאש ,שנוע-לע-שנועל רשכ ןוקית-יעצמאמ "תמייוסמ הפוקתל


יעבטה קדצה לע

ול םינתונש ינפל חרזאה תא קופדל ןיא .חרזאה-תויוכז םוחתב לזרב-ןורקע ונשי
-קספ יפ לע ,ךתוא רוסאל רטוש עיגמו ךתיבב בשוי התאש ךמצעל ראת .ןנוגתהל
םואתפ המו ,טפשמל תנמזוה אל התא םעפ ףא .לאוש התא ?ןיד-קספ הזיא .ןיד
!?הניטנגראב ונחנא ?ןיד-קספ
וא תיטופיש הלועפל יקוח ףקות ןיא ,הקיספה ךכ ,קוחה ךכ ,לארשי-תנידמב
ןנוגתהל תונמדזהה ול הנתינ םא אלא ,חרזאה לש ויתויוכזב תעגופה תילהנמ
רש םג .יעבטה קדצה ירקע םייורקש הממ דחא והז .התשענש ינפל - הינפמ
הלאש לבא .תאז תעדל רומא ,ועוצקמב ןיד-ךרוע אוהש ,ופרוק םייח הרובחתה
.הדימ וזיאבו ,םירחא םיחרזאל סחיב םג וילע לבוקמ הז םא איה
:רמאנ ,ופרוק רשה ןיקתה התוא ,הרובעתה תונקתל (א)550 הנקתב

ינפל הגיהנב הכרדה וניאש ןוקית יעצמא הגיהנ ןוישר לעב לע ליטת אל יושירה תושר"
."...ויתויאר תא איבהלו ויתונעט תא ןועטל תונמדזה ול הנתנש

דבכל םיכירצ ,םוי יצחל ךנוישר תא לולשל םיצור םאש רמוא הז ?רמוא הז המ
,ךכ לעו ,ךמצע לע ןגהל תונמדזההו תוכזה תא ךל תתלו ,יעבטה קדצה ירקע תא
ילב ,"הגיהנב הכרדה" תועש 10,000 ךילע וליטי םא לבא .תונעט יל ןיא ,ןבומכ
אבילא ,בייח התא - ןנוגתהל ךל רשפאל ילבו ,תוישיאה ךיתוביסנל סחייתהל
הכרדהב בויח לעש רוכזל ךירצ ."הכרדה"ל תכללו ,קותשל ,ופרוק ד"הועד
טפשמה תיבל רוערע שי ,הרובעתה-תדוקפל 54 ףיעס יפל הכרדה ונייהד ,"הליגר"
ףיעס) דוקינה-תטיש יפל הכרדהב בויחה לע וליאו ,(הדוקפל 55 ףיעס) יזוחמה
.רוערע ןיא ('א69
לכ ןיאו ,םלועמ העט אל שיא הרובחתה דרשמבש םושמ ?רוערע ןיא עודמו
.םירתוימ רוערע-יכילה רוציל הקדצה


םירחאה "ןוקיתה-יעצמא" לעו יעבטה קדצה לע

התוא רבוע התא םא וליפא - הקיפסמ אל "הכרדה"ה - "דבכ דקונמ" התא םא
קיזחהמ ךתליספ תוברל ,ךלש הגיהנה רשוכ רוריב"ל ךתוא םינימזמ .החלצהב
."ךיתויאר תא איבהלו ךיתונעט תא עימשהל ידכו ,וב םיאנת תאנתה וא ,ןוישרב
רשוכ רוריב" לע .רבדל ךל םינתונ אל השעמל לבא .הדמולמ םישנא תווצמ שממ
הגיהנה רשוכ תא ררבל" םילוכי םה דציכ .רבדל המ ןיא ללכב "ךלש הגיהנה
לכ םוקמב ?"טסט" ךל םישועו בכרב ךתוא םיבישומ אל םה םא "ךלש
,םירתוימ םינוניג ילב ,ךל םירמוא םה "תויארהו תונעטה תעמשה"ו "םירוריב"ה
יפכ ."...תוארוה שי .תוחפל שדוחל ןוישרה תא ךל לולשל םיבייח ונחנא" יכ
ךכל זמר ןאכ שי לכה-ךסבו ,הלאכ תוארוה תתל ךמסומ אל שיא ליעל יתיארהש
...רתוי ךל "וסינכי" דוע םה ,"תויאר תאבהו תונעט תעמשה" לע שקעתת םאש
ונחנא" יכ ,תחא המישנב ,רמוא יושירה ףגא להנמ ,רוח-ןב יפר תא עמושש ימו
אלש לוכי אל ,"תונוישרה תא םהל םיללושו תונעט-ןועיטל םישנאה תא םינימזמ
."!קדצ-טפשמ ול השענ ותוא הלתנש ינפל" :הרמימב רכזהל


"תומלתשה"ל תונמזהה לע תפייוזמה המיתחה
"הנוכנ הגיהנ"ב

לעב .דבלב ודי-לעו ,תוכמסה-לעב י"ע המותח תויהל הכירצ הנוכנ הגיהנל הנמזה
תדוקפל 1 ףיעסבש חנומה תרדגה חוכמ ,"יושיר תושר"כ ירוקמה תוכמסה
יפר אוה םויכ ףגאה להנמ .הרובחתה דרשמב יושירה ףגא להנמ אוה ,הרובעתה
תושרכ ותוכמס תא םירחאל לוצאל ףגאה להנמ לוכי ל"נה 1 ףיעס חוכמ .רוח-ןב
תא לוצאל לוכי אל אוה לבא ,"ןוקיתה-יעצמא" לש תלבגומה הרטמל םג ,יושיר
.המצע תוכמסה תא ול לצא אל אוהש ימל "יושיר-תושר"כ םותחל תוכמסה
ףגאב םידיקפ המכו המכל יושיר-תושר לש תוכמסה תלצאומ םנמא לעופב
,הארנ ךכ ,דואמ ול בושח ףגאה להנמ לבא ,םייזוחמה יושירה ידרשמבו יושירה
תובבר-תובבר לע וססונתי - םירחא לש םתמיתחו םמש אלו - ותמיתחו ומשש
- הנשב תונמזה ףלא האמ לע םותחל .שדוקה ץראב םיגהנל תוחלשנה תונמזהה
- הרקמו הרקמ לכ לש ותקידבב ךורכה תעדה-לוקיש תא ךכב עיקשהל ילב וליפא
-תקלד אלא ,הרקויו דובכ וניא הרכש רשא ,הדובע-תועש תואמ המכ לש ןיינע הז
.םיקרפ
,ףגאה להנמ לש ותמיתח-תמגוד תא םיחקול :ותוטשפב ינואג ןורתפה ?םישוע המ
הלאה םיספטה תא .הנמזהה-יספט תספדהל תשמשמה הפולגב התוא םיצבשמו
,תונמזהה תא ןיכמה בשחמל ןזומ תויהל דיתע רשא ףיצרה-ריינה לע םיסיפדמ
דיקפת לעב :יקוח אל אוה םג - שפנ לעוג - הזה לאוגה לבא ...לאוג ןויצל אבו
ידכ בשחמב רזעיהל יאשר אוה .םתוח אוה המ לע תוארל בייח ןיד-יפ-לע ירוביצ
וילע םותחלו ,ךמסמה תא קודבל בייח ומצע אוה לבא ,תונמזהה תא ןיכהל
אל הז לכ לעופב .ךמסמה לש ותנכה המלשוהש ירחא תאז לכו ,ישיא ןפואב
,רפורפ-ףויז אלא הניא תונמזהה לע רוח-ןב לש הלוחכה "המיתח"הו ,השענ
-לעב לש ותמכסהב השענ ףויזה םא םג ,הזה חנומה לש תיסיסבה ותועמשמב
.המיתחה
להנמ לש ותמיתח תססונתמ אל "םירחא"ה ןוקיתה-יעצמאל תונמזהה לע :בגאו
,תעד-לוקיש תבייחמ רתויו ,תיארחא רתוי תויהל הרומאש הדובעה תא .ףגאה
ילואו ,תוחפ תינתוואר איהש םושמ ילוא .רתוי םיכומנה םיגרדל םיריאשמ
.יטילופ יונימ אוה ףגאה להנמ דועב ,תיעוצקמ הדובע איהש םושמ

!רהמ רתוי :'א קרפ ;אובמ ,תומרונה :ישילש רעש :ךשמהל

קרפה תליחתל הרזחרבחמה    רפסה :ןוישרה תא ךממ וחקי

רצוקמה םיניינעה ןכותל      אלמה םיניינעה ןכותל      םיניינעהו תומשה חתפמ

רתאה תפמ     רעשה ףד