,1989 תנשב רואל אצי רפסה :הרהזא .189 - 185 'מע ,רינ החמש ד"וע לש ורפס ,ןוישרה תא ךממ וחקי ךותמ
.םינוש םיניינעב רבחמה לש ותפקשהב ןהו ,הקיספב ןה ,הקיקחב ןה ,םיבר םייוניש ולח זאמו

רבחמה    רפסה :ןוישרה תא ךממ וחקי

רצוקמה םיניינעה ןכותל      אלמה םיניינעה ןכותל      םיניינעהו תומשה חתפמ

רתאה תפמ     רעשה ףד

'ב קרפ ,יעיבר רעש

יעיבר רעש
יארקא-תומיגד :הקיספה

תונלשר לעו "תזרפומ" תוריהמ לע :'ב קרפ
תיתימא

אשונה תגצה

םגו ,ןיקתו שדח ובכר .ש"מק 70 תוריהמב ריהמה שיבכב ובכר תא גהונ ןבואר
-אל הביסמ ,םואתפ .םיניקת ואצמנו ,העיסנה ינפל החמומ י"ע וקדבנ ויגימצ
עסונו ,תוחיטבה רדגב לקתנו םיילושל הטוס בכרה ,גימצ ול ץצופתמ ,הרורב
.ופוגב לבחנ גהנה דיל בשויה
-ךלוהב ןיחבמ אוה ולומ .ש"מק 70 תוריהמב ריהמה שיבכב ובכר תא גהונ ןועמש
לוכי התא ,רדסב הז :תינמיה ופתכל רבעמ לא די-ףכ תעונתב ול ןמסמה לגר
תא הכלהכ ןיבמ אוהש אדוול ידכ ,קלדה תשוודמ טעמ-הפרמ ןועמש .ךישמהל
קיספמ אוה ,העיסנב ךישמהל אוה לוכי םנמא יכ ול ררבתמ רשאכו ,"תותיא"ה
,לגרה-ךלוהמ םירטמ 50 -כ ותויהב ,ש"מק 60 לש תוריהמ לע בצייתמו ,טאהל
םירטמ 20 דע עיגמ אוה רשאכ .ל"נה "ייק-וא"ה תא ול ןמסל ךישממ ןיידע רשא
.גרהנו ,וילגלגל תחתמ לא עיתפמב ןורחאה הז קנזמ לגרה-ךלוה ינפל
,תינפוג הלבח התאצותש תינלשר הגיהנב ןועמשו ןבואר ועשרוי םאה :הלאש
?ינשה הרקמב ,תוומ וא ,דחאה הרקמב
,80 ,75 תוריהמב עסנ אוה םא דחא לכ יבגל הנוש ךתבושת היהת םאה :הלאש
תוריהמל תדחוימ תועמשמ סחיימ תייה םאה ?ש"מק 150 ,120 ,100 ,91 ,90
?שיבכ ותואב תרתומה תוריהמהמ הגירחה תלחתה איהש ,(ש"מק 91) תשגדומה
הפרמ אוה ותובידאב .ש"מק 30 תוריהמב ,תינוריע ךרדב ובכר תא גהונ יול
תוצחל לגר-ךלוה לע לקהל ידכ תאזו ,םלבה לע תולק ץחול ףאו ,קלדה-תשוודמ
לגרה-ךלוה יכ היה הארנשמ .הייצח-רבעמב הניא וז הייצחש ףא ,שיבכה תא
,תוימואתפב ,זא ךא ,קלדה תשווד לא ולגר תא יול ריזחמ ותייצח תא םילשמ
לבחנו ,יול לש ותינוכמ ילגלגל תחתמ לא רשיה "ץפוק"ו ,רוחאל לגרה-ךלוה הנופ
.ופוגב
?תינפוג הלבח התאצותש תינלשר הגיהנב יול םג עשרוי םאה :הלאש
םגו ,ש"מק 40 לש תוריהמב ןועמשו ןבואר ועסנ ול םג יכ ינא ששוח לבא ,ואלפתת
הנואתה תמירגב עשרומ םהמ דחא לכ היה ,ש"מק 10 לש תוריהמב יול עסנ ול
.וטרופש יפכ ,היתואצות לע ,"ולש"


הנואתה

גהנ הרקמ ותואב .ןוילעה טפשמה תיב לש ןיד קספב הנודנ רבודמ הב הנואתה
הנואת העריא ,גימצ תוצצופתהל םרגש ,רקתמ האצותכו ,ריהמה שיבכב רערעמה
.ותינוכמב עיסה התוא תעסונה - םדא תומל המרגש
:תקולחמב םייונש ויה אל הלא

רקתל איבהש ,ינאכמה לשכל הביסה תא שארמ תופצל היה לוכי אל רערעמה .א
.התעינמל םיעצמא טוקנל היה לוכי אלו ,תוצצופתהלו
.רערעמה לש ודיצמ תונלשר אוצמל ןיא גימצה תוצצופתהל הביסב .ב
125 -מ רתוי אל ךא ,םירתומה ש"מקה 90 -מ רתוי התייה רערעמה גהנ הב תוריהמה .ג
.הלאה הכרעהה תווצק ינש ןיב םש-יא .ש"מק

םהמש םיפסונ םינותנב בשחתהב ,ולשמ הכרעה ןוילעה טפשמה תיב ףיסוה ןאכ
יפל .רערעמה םעטמ דיעהש ,ידגנה החמומה םגו יתרטשמה ןחובה םג ומלעתה
,רתוי ףא ההובג תוריהמה התייה - ומצע ןוילעה טפשמה תיב לש - וז הכרעה
125 לש תוריהמל לעמ ,יתועמשמ לדוג רדסבו ,תפסונ תוריהמ" ןיב םש-יא ונייהד
תיב ףיסוה ,"ךכל רבעמ" ."המ-תדימב הנממ התוחפ תוריהמ" ןיבל ,"ש"מק
הלאשב הערכהה ךרוצל תאזב קפתסהל לכונ ךא ,קיידל ונא םג לכונ אל" ,טפשמה
."תיטפשמה
התייה ,התוא רידגה ומצע טפשמה תיבש יפכ ,ןוידל הדמעש הדיחיה הלאשהו
,תיטפשמו תיתדבוע ,תבלושמה הנקסמה תא הקידצמ העיסנה תוריהמ םא"
.ןשעה תאצל ליחתמ ןאכ :תונלשרב תוומ תמירג לש "הריבעה תא רבע רערעמהש


תוריהמה-תלבגה לש םיגוסה ינש לע :תרוכזת

לע :תרתוכה תחת ,'א קרפ ,ישילש רעש ,ליעל האר) תוריהמה תולבגה לע ןוידב
הנשיש וניאר .תאזה היגוסה תא בטיה ונרהבה (תוריהמה-תלבגה לש םיגוסה ינש
הנשיו ,51 הנקתה יפל הריבע הווהמה "ןיינעה תוביסנב תזרפומ" תוריהמ
שי םא הלאשל רשק אלל עבקנה ,יתורירש םומיסקאמל סחיב "תזרפומ" תוריהמ
.54 הנקתה יפל הריבע איהו ,ואל םא ,ןוכיס ךכב
רשא תובתכה תרדס ינפל ןתינ ,ןאכ רבדנ וב ,ןוילעה טפשמה תיב לש ןידה-קספ
השודקה הרפה רותב תוריהמה תא ונראית הב רשאו ,ל"נה ןוידל סיסב השמיש
אוהש םושמ ,לבח .לבחו ,רתוי רחואמ םיברב םסרפתנ ךא ,הרובעתה דסמימ לש
תיב .בר ללש יאצומכ וילע ץופקל ונלוכיו ,ונחנא ונרמא רשא תא קוידב רמוא
,ןוילעה טפשמה תיבל רוערעה בסנ וילעש ןידה-קספ תא ןתנש ,יזוחמה טפשמה
העבקנש ,תרתומה תוריהמהמ הגירחה םצע לע רערעמה לש ותעשרה תא ססיב
לש הריבע םג ןכלו ,תונלשר םושמ האר המצע וז הגירחבו ,הרובעתה תונקתב
.תונלשרב תוומ תמירג
התחד ,רוערעב ןידה-קספ תא הנתנש ,והינתנ הנשוש ןוילעה טפשמה תיב תטפוש
טפשמה תיב לש הפנע הקיספ לע תוכמתסה ךות .לכו-לכמ תאזה השיגה תא
תיב לש הנשי הקיספמ הרורב תוגייתסה ךותו ,םירז תורוקמ לע ןכו ,ןוילעה
תונקתמ הנקת לש הרפהש איה הקספ ,ךכל הריתסב תדמועה ןוילעה טפשמה
.תונלשר תקזחב הניא ןיידע המצעלשכ איה ,הרובעתה
:54 הנקתה יפל ש"מק 90 לש תיברימה תוריהמה יבגל ,והינתנ תטפושה השקמ

,הקזחו הלודג ,השדח תינוכמב גהונה גהנ לע הווש הדימב וליחהל ןתינ הז טרדנטס םאה"
הבוט תואר יאנתב ,העונתמ ירמגל יונפה ,רשיו בחר ,בוט ינוריע-ןיב שיבכב ,ןיקת ... הבצמש
בצמב העוערו הנשי ,הנטק תינוכמב גהונה גהנ לע לח אוהש םשכ ,לבגומ יתלב הייאר הדשבו
91 לש תוריהמב הגיהנ םאה ?העונת סומעו ךושח ,לקעתמ ינוריע-ןיב שיבכב ןיקת יתלב
ינשה הרקמב תוריהמ התואב הגיהנש םשכ שממ תולשרתה הווהת ןושארה הרקמב ש"מק
."?תונלשר הווהת

:תטפושה הבישמו

(54) הנקתה יפל תיברימה תוריהמה ... .הלילשב תויהל תבייח הלא תולאשל הבושתה"
."היינשה המגודבש הרקמל טרדנטס-לעו הנושארה המגודבש הרקמל טרדנטס-תת הווהמ

:תטפושה תרמוא רוערעה אושנ הרקמה תודבועל רשאבו

אהתו ,ש"מק 90 -ל לעמש תוריהמ לכב הגיהנ יכ ,תירואכלה החנהה תא תוחוד הלא תודבוע"
."תונלשר הווהמ ,ש"מק 91 לש תוריהמ ףא וז

.תונברדכ םירבד ,ןכא


תונלשרהו - לעופב-תוריהמה

תויהל הרמייתה אל רשא - תמייוסמ הכרעה טפשמה תיב עבק ליעל וניארש יפכ
וליאב .V תוריהמ הל ארקנ .רערעמה לש ותעיסנ תוריהמ יבגל - תקייודמ ירמגל
ןתינ דבלב הנממ האצותכ רשא ,תונלשר הווהמ יהשלכ "V" תוריהמ תוביסנ
?תונלשרב ינולפ קזנ תמירגב גהנה תא עישרהל
:הלא תעברא חיכוהל שי וזכ הריבעב העשרהל עיגהל ידכ

;עגפנה יפלכ תוריהז-תבוח לש המויק .א
;תוביסנה ןתואב ןובנו ריבס גהנל המיאתמ הניאש תוגהנתה ונייהד ,תולשרתה .ב
;קזנ תמירג .ג
.האצותה ןיבל תולשרתהה ןיב יתביס רשק .ד

לש תוריהזה-תבוח רבדב תקולחמ - תויהל הלכי אלו - התייה אל הזה הרקמב
:קזנה רבדב תקולחמ התייה אל ןכ .ותינוכמב עיסה התוא תעסונה יפלכ גהנה
תולאש יתש אופיא ,וראשנ .הנואתהמ האצותכ העגפנ רשא תעסונה לש התומ
הלאה תולאשה לע הבישהב .יתביסה רשקה תלאשו ,תונלשרה תלאש :הערכהל
ךא ,רערעמה עסנ הב תמייוסמה תוריהמל םינוש םיראתמ םיראת תטפושה הנתנ
םיטוטיצב ףילחנ ,הלש-היתורדגה ירחא יבש איה הכלה ,םישמ ילבמ ,יכ ששחמ
שיגדנ .(V) ןמיסב תטפושה לש תוריהמה יראות תא ,ונלש ןוידה ךרוצל ,םיאבה
ןיבל (V) תוריהמ ןיב "יטמוטוא" םאתימ לכ הללש המצע תטפושהש ,תאז קר ןאכ
.54 הנקתה יפל הרוסאה ,ש"מק 90 -מ הלעמל לש תוריהמה
:תטפושה תרמוא

שיבכהו ,הניקת ,תעדל היה לוכיש לככ ,םנמא התייה ותינוכמ .(V) תוריהמב גהנ רערעמה"
וב שמתשמה תא תובייחמ ויתונוכתש ,ןכוסמ ץפח הווהמ תינוכמה ךא .יונפו בחר ,בוט
...ליגר ץפחב הכורכה וזמ ההובג תוריהז תמרב
,םינוש םיעוריאב לקתיהל יושע ,וראותש םיילמיטפואה םיאנתב וליפא ,שיבכב גהונה גהנ"
קלח םיווהמ םה ירה ,יפיצפס ןפואב םהמ הזיא תופצל וילע הבוחש רמול ןיא יכ ףאש
םתכ תואצמיה ,לשמל ,ךכ .םיכרדב הגיהנב םיכורכה ,םיילאמרונהו םיליגרה םינוכיסהמ
וא גימצב רקת וא ימואתפ ןפואב שיבכה תא הצוחה יח לעב וא תיכוכז ירבש וא שיבכב ןמש
ריבס גהנ .שיבכב תרכומ העפות םהש דמלמ םייחה ןויסנש ,הלאב אצויכ םירחא םיעוריא
רחא וא הז יפיצפס עוריא הרקי שיבכב םייוסמ םוקמבש תופצל ,ןכל ,בייח וניאו ,לוכי וניא
ול תורקל לולע הז גוסמ עוריאש תורשפאה תא ןובשחב איבהל בייח אוה ךא .הלא ןוגכ
."...העיסנה ךלהמב

שארמ תופצל היה לוכי אל רערעמהש ךכ לע תקולחמ התיה אל ליעל וניארש יפכ
לבא .רערעמה לש ודיצמ תונלשר םושמ ךכב היה אלש לעו ,גימצה תוצצופתה תא
- יכ תרמואו תטפושה הפיסומ

הז ללכבו ,םיליגרה ךרדה ינוכיסמ דחא הרקי םאש תופצל היה בייחו לוכי ... רערעמה ... "
ריקפמ אוה ךכב יכו ,הגהב הטילשה תא דבאי אוה גהנ הב (V) תוריהמב זא יכ ,גימצב רקת
."(V) תוריהמב וגהנב ,ןכל ,לשרתה אוה . ... תנכסל ... תעסונה תא

90 -מ ההובג התיה (V) תוריהמה יכ םיעדוי ונחנא הרקמה רואיתמ :םכריכזהל
.תונלשר םושמ דבלב ךכב התאר אל המצע תטפושה ךא ,םירתומה ש"מקה


יתביסה רשקה

הכירצ ,האצותה ןיבל תינלשרה תוגהנתהה ןיב יטפשמ יתביס רשק םייקתיש ידכ
יתועמשמ ןמז קרפ חיננ - ינלשר ןפואב גהונ ינא םא .יופצה רדגב תויהל האצותה
היהי אל יזא ,לעמ ףלוחה סוטממ לפונה רכוס קשב לקתנו - תומוצע םייניעב
,םיימשמ םילפונה רכוס-יקשש םושמ ,הנואתה ןיבל יתונלשר ןיב יתביס רשק
םא חוטב אל ינא) "םיליגרה ךרדה ינוכיס" רדגב םניא ,רבכ קספנ הז ןיעמ רבד
.(הזה ןוידל ךייש אל הז ךא ,םויה תלבקתמ התייה תאזה הכלהה
יפכ ,ומצע רקתה ?עריא רשא תא תופצל בייח גהנה היה הזה הרקמב םאה
בייח םג בייח היה אוה ויתובקעבש קזנה תא לבא ,יופצה רדגב היה אל ,וניארש
:והינתנ תטפושה תרמוא .תופצל

םייושע םהש דמלמ םייחה ןויסנש ,םינוש םיעוריא ןובשחב איבהל בייח ריבס גהנ ... "
אוה תוביסנב תזרפומ תוריהמב וגהנב .רקת לש תורשפא םהיניב ,הגיהנה ךלהמב תורקל
,יופצ ןוכיס הז .הטילשה תא דבאי אוה הלא םיעוריאמ הזיא עראי םאש הנכס רצוי
.('נ 'ש - ילש תושגדהה) ...תויופצ ןה ףא (V) תוריהמב תוינלטקה ויתואצותש
לוכי (שממתת ובש ןפואהמ לידבהל) וז הנכס ...הנכס ןועט בצמ רציש ךכב לשרתה רערעמה"
."...תוירחאמ ןכל רוטפ וניא אוה .תופצל ,ריבס גהנכ ,רערעמה היה בייחו היה
לכשה רסומ

?הזה ןידה-קספמ ונא םידמל המ
היה אל רקתה םא םג - !םילקבש-לק יוניש אלל - םישי היה ןידה-קספ :תישאר
היה ונממ האצותכו ,דבלב ש"מק 70 לש תוריהמב אלא ,תוריהמה התואב הרוק
.תגרהנ התייה ותיאש השיאהו הטילשה תא דבאמ גהנה
התייה אל תעסונה עוריאהמ האצותכו ,ש"מק 50 קר התייה תוריהמה םא :תינש
ןה - םילקבש-לק יוניש אלל - םישי היה ןידה-קספ זא םג - תלבחנ קר אלא תגרהנ
.הרק רשא קזנל םיעגונ הלאש לככ ,יתביסה רשקה יבגל ןהו ,תונלשרה יבגל
םרוג ,הנואת תמרגנ התייה אלו ,רקת הרוק היה אל ,הרקמב ,םא :תישילש
ךכב יולת וניא תונלשר לש המויקש םושמ ,וניעב ראשנ היה ןיידע תונלשרה
העבק ליעל יתשגדהו יתטטיצש יפכ .קזנ וא הנואת הללגב ומרגיי לעופבש
- יכ תטפושה

םייושע םהש דמלמ םייחה ןויסנש ,םינוש םיעוריא ןובשחב איבהל בייח ריבס גהנ ... "
אוה תוביסנב תזרפומ תוריהמב וגהנב .רקת לש תורשפא םהיניב ,הגיהנה ךלהמב תורקל
,רומאכ ,תושגדהה) "...הטילשה תא דבאי אוה הלא םיעוריאמ הזיא עראי םאש הנכס רצוי
.('נ 'ש - ןה ילש

רשא תוריהמש ,תאז םג ןיפיקעב תטפושה העבק הלאה םירבדה תא העבקב
תזרפומ תוריהמ" אליממ איה ,יופצ אל רקת הרקי םא קזנ םורגל הלוכי
אל םה ,"אשונה תגצה"ב ,ליעל וראות רשא המגודל-םיעוריאהש ןוויכו ."תוביסנב
ןודנש הרקמב גימצה תוצצופתה רשאמ "םיליגרה ךרדה ינוכיס" רדגב תוחפ
יופצה רדגב אוה םג המגודל-םיעוריאה םתואב םרגנ רשא קזנהו ,הזה ד"הספב
איה ,טעמכ ,תוריהמ לכש םידמל ונא ונחרכ לעב ,םש הראות רשא תוריהמ לכב
.51 הנקתה לע הריבע ונייהד ,"תוביסנב תזרפומ תוריהמ"
תזרפומ" ,ןידה-קספ חורב ,ןה רתויב תוכומנ תויוריהמ םגש ןוויכ :תיעיברו
ש"מק 50 לש תוריהמ תעבוקה ,54 הנקתל ונא םיקוקז אל אליממ ,"תוביסנב
בצוה הב ךרדב וא) הריהמ ךרדב 90 -ו ,תינוריע-אל ךרדב 80 ,תינוריע ךרדב
אל ונחנא - ש"מק 120 לש תוריהמ ונל ריתי ופרוק רשה םא םגו ,(66 -ב רורמת
ונקסע וב הרקמב :ונכרדב דומעי הזה ןידה-קספש םושמ ,המדיקהמ תונהיל לכונ
תוריהמה לבא ,ש"מק 120 לע הלועה תוריהמב עסנ גהנה יכ עבקנ אלו חכוה אל
!שממ V התוא התייה


תרוקיב

הלאשה תלאשנ ךא ,הפ לכב יתחבישו יתלליה ןידה-קספ לש ןושארה וקלח תא
.ןושארה יצחה תא ןכותמ ןקורמ אל אוה םאהו ,ינשה יצחה םע המ
ןידה-קספ המכ דע הלאשל ןאכ סחייתא אל יטפשמ תע-בתכ וניא הז רפסש ןוויכ
וב שי המכ דעו ,ןוילעה טפשמה תיב לש תמדוקה הקיספה םע דחא הנקב הלוע
הירטסיההמ עפשומ אל וא עפשומ אוה םא הלאשל סנכא אל םג .תינפת םושמ
.םיכרדב לטקה ביבס תימואלה
ןיבל המצע תונלשרה לש היגוסה ןיב הכלהכ דירפה אל טפשמה תיב יכ ינששוח
לכ תושרופמ ללש טפשמה תיבש ףא יכ דוע ינששוח .יתביסה רשקה לש היגוסה
הריבס"ה תוריהמהמ הגירחה ןיבל תרתומה תוריהמהמ הגירחה ןיב רשק
לעופב-תוריהמהש הדבועה ןמ ררחתשהל חילצה אל אוה ,"הרקמה תוביסנב
עודמ - ןכ אל םאש ,"ש"מק 90 לש תרתומה תוריהמה לע יתועמשמ ןפואב" התלע
היה המו !?לכו-לכמ התוא ללשש ירחא ,תאזה "הקיז"ה תא ריכזהו רזח אוה
,רתויו ש"מק 130 לש תוריהמ ונל ריתמ היה הרובחתה רש םא טפשמה תיב השוע
?התייהש יפכ התיה רערעמה לש ותוריהמ וליאו
ןובנו ריבס םדאש יפכ תוגהנתה" איה ,טפשמה יתבב עבקנש יפכ ,תולשרתהה
- הרקמ לכב "ןובנו ריבס םדא" גוהנל ךירצ דציכ ."הרקמה תוביסנב גהונ וניא
עבוק אוה רשאכו .אוה-ומלוע תפקשה יפל ,טפושה אלא ,קוחה עבוק אל תאז
,ותוחיכש תא םג אלא ,יופצה קזנה תא קר אל ויניע דגנל הוושמ אוה תאז
טפוש םוש .המיאתמכ - טפושל - ול תיארנה היצרופורפב הז-לומ-הז םדימעמו
עונמל ידכ קרו ךא ,ספאל-תפאושה תוריהמב עוסנל גהנמ שורדי אל תעד-רב
-ריחמהש םושמ ,ריבס אל הז .הגיהנ-תונש ןוילימל תחא םייופצה קזנ וא הנואת
םדאה"מ השירדהש םושמו ,חוכב-קזנל היצרופורפ םושב דמוע וניא לעופב
.ריבסה רדגב רשאמ רתוי אל תויהל תבייח איה םג "ריבסה
-כל תחא גימצ-ץוציפמ תמרגנה םיעגפנ םע הנואת ול הייופצ םויה לש לארשיב גהנ
הקיטסיטאטסה לש הסג הכרעה לע ססובמ) הגיהנ תונש (!) 10,000 דע 5,000
לע ,חינהל רשפא .(הלודג תויהל הלוכי הניא תאזה הכרעהב תועטהו ,תמייקה
גימצב רקתמ האצותכ גימצ לש ץוציפמ תמרגנה םיעגפנ םע הנואת יכ ,תאז ךמס
הנואת יכו ,ילוא ,הגיהנ תונש 100,000 -ל תחא איה התורקל תורבתסהה ,ןיקת
1,000,000 -ל תחא ילוא איה התורקל תורבתסהה ,הביס התואמ תמרגנה תינלטק
"הייופצ יתלב" התייה ,התביס לע ,הנואתהש רמא טפשמה תיב םאו .הגיהנ תונש
-תפאושה תורבתסהב לבא ,הייופצ טלחהב התייה הנואתה :אתרופ קד אל אוה
.ספאל
לכ רשא ,"םיכרדב הגיהנב םיכורכה ,םיילאמרונהו םיליגרה םינוכיסה" רדגב
,תואמגודכ ,טפשמה תיב איבה ,יופצ ונממ קזנה לבא "יופצ יתלב" אוה םהמ דחא
ןפואב שיבכה תא הצוחה יח לעב וא תיכוכז ירבש וא שיבכב ןמש םתכ תואצמיה"
דמלמ םייחה ןויסנש ,הלאב אצויכ םירחא םיעוריא וא גימצב רקת וא ימואתפ
תורבתסהה תרגסמ תא ביחרנ םא וליפאש הארנ ."שיבכב תרכומ העפות םהש
,ןיידע ,לק-םיעגפנ םע תונואתה תא תיחפנ הז דגנכו ,דחי םג הלאה םימרוגה לכל
.הגיהנ-תונש יפלא המכל תחא תיניצר הנואת לש תורבתסהל עיגנ ,הארנ ךכ
ינש ימי לכ ךירצ םדאש בשוח ןוילעה טפשמה תיב םא ,הלאה םירבדה לכ רחאו
הייוכיסש הנואתמ ענמיהל ידכ קרו ךא תאזו ,סנא'גיליד-תוריהמב עוסנל וייח
.שרופמב תאז דיגהל אוה ךירצ - הגיהנ-תונש יפלא המכל תחא םה
יפלאל תחא" לש עוריא התיה הזה הרקמב הנואתהש ןוויכ ,יתעדל :םוקמ לכמ
לאכ הילא סחייתה אל גהנהש ךכב תונלשר םושמ היה אלש ירה ,"הגיהנ-תונש
.ימוי-םוי ןוכיס
.תררועתמ הניא יתביסה רשקה תלאש אליממ - תונלשר התייה אל םאו
לש תוריהמב ריהמה שיבכב םיעסונ ונלוכ .בוט אל בצמ רצוי ןידה-קספ :םוכיסלו
ונלגר תכרוד רתסה ךותב םימעפלו" םימזפמ םכתא עמוש רבכ ינא .ש"מק 90
העיסנה םג ריהמה שיבכב :ןושלב םכתא סופתל הצור אל ינא לבא ,"רתוי תצק
ןועט בצמ" םושמ שי הברהב התוחפ תוריהמב וליפאו ,ש"מק 90 לש תוריהמב
דרפנ יתלב קלח םה "הנכס ינועט םיבצמ" .םירחא םישיבכב םג ןכו ,"הנכס
:(30.9.86 ,בירעמ) רנלק ןימינב ר"דה רמואש ומכ ,וא ,ינרדומה םדאה לש וייחמ

תוריהמב העונת לע םימלשמ ונאש ריחמהמ קלח ןה םיכרד תונואתש ךכב ריכנש יאדכ"
ךומנ ריחמ םלשל ףואשל ימיטיגל ... .םיילגר יתש ונל ותיתב לאה ונל דעייש וזמ ההובג רתוי
."רשפא יא ,הארנכ ,ריחמ ילב לבא ...

קספב ,רגמש ריאמ טפושה ,ןוילעה טפשמה תיב אישנ לש ותפקשה םג איה וזכו
.םותי אל ינאו ,1984 תנשב ןתנש ןיד
,םיעגפנ םע תונואת-ספא לש המרל ונתוא ריזחהל ,אופיא ,שקבמ ןידה-קספ
קפס אלל תאז .הרובחת-יעצמאכ רומחהמ ונררחתשה רשאכ ונדרפנ הנממ
הרזג אוה התמשגה רובע םלשל שיש ריחמה :תיביאנ םג לבא ,תלצאנ הלאשמ
.הב דומעל לוכי וניא רוביצה בורש
.ןוילעה טפשמה תיב יטפוש אל םג

"םיילוש"-תרעהו ,םיינש ןיד יקספ :'ג קרפ ,יארקא-תומיגד :הקיספה :יעיבר רעש :ךשמהל

קרפה תליחתל הרזחרבחמה    רפסה :ןוישרה תא ךממ וחקי

רצוקמה םיניינעה ןכותל      אלמה םיניינעה ןכותל      םיניינעהו תומשה חתפמ

רתאה תפמ     רעשה ףד