,1989 תנשב רואל אצי רפסה :הרהזא .100 - 93 'מע ,רינ החמש ד"וע לש ורפס ,ןוישרה תא ךממ וחקי ךותמ
.םינוש םיניינעב רבחמה לש ותפקשהב ןהו ,הקיספב ןה ,הקיקחב ןה ,םיבר םייוניש ולח זאמו

רבחמה    רפסה :ןוישרה תא ךממ וחקי

רצוקמה םיניינעה ןכותל      אלמה םיניינעה ןכותל      םיניינעהו תומשה חתפמ

רתאה תפמ     רעשה ףד

'א קרפ ;אובמ ,ינש רעש


ינש רעש
מ"עב םיפכואה
אובמ


תרבוח לש התריכממ סנרפתהל הטיסרבינואב והשימ הסינ טנדוטס יתייהשכ
התייה תרבוחה .ילארשיה טנדוטסה לש ןימה ייח לע לכה תרתוכה תא האשנש
םירייארפ ויהו - התוא תינק םא אלא ,הכותל "ץיצהל" היה ןתינ אלש ךכ הרוגס
רבד - םיקיר היפד לכ רשא תרבוח ונק םהש תולגל ידכ ,ריחמה תא ומליש רשא
...ולוכ אשונה תא ,"רבחמ"ה לש ותעדל ,ףקיש רשא
הפיכאה לע לכה" םא תעדל יתשקיב ינאו ,"הפיכא"ה לע הברה םירבדמ
הרוצ המ .הקיר תרבוח התואל המוד והשמ וניא "הרובעתה יניד לש תיתרטשמה
.םיפכוא ךיאו ,םיפכוא המ .תומד המו ,ול?הפיכאל יואר המ :'א קרפ

ינשה גוסהו ןושארה גוסה :הרובעתה-תוריבע

:תוצובק יתשל תוקלחנ - ילילפה טפשמהמ דרפנ יתלב קלחכ - הרובעתה תוריבע
,"ומצע ינפב ער" ונייהד ,"mala per se"-כ תורדגומה תוריבע - תחאה הצובקה
םצע חוכמ ער" ונייהד ,"mala in prohibita"-כ תורדגומה תוריבע - היינשהו
..."הככ-המל" םושמ "ער" ."דבלב רוסיאה
:םיגוס ינשל הרובעתה-תוריבע תא קלחל ןתינ הזה ןורקיעה יפל
תוריהזל תודגונמה הלא .ןמצע ינפב תונכוסמה תוריבעה - ןושארה גוסה
לכ" איהש ,הרובעתה תונקתל 21 הנקת איה ןהבש תירקיעה רשא ,"תיעבט"ה
עירפהל אל ,תוריהזב גוהנל ךרדב שמתשמה לש תיללכה ותבוח) "הלוכ הרותה
תוביסנב הריבס תוריהמ) 51 ןוגכ תונקתה תא םג ופיסוי ןירדהמה .('וכו ,תלוזל
םא העיסנה ביתנמ הייטס) (א)40 ,(עתפ תמילב) 53 ,(חוויר תרימש) 49 ,(ןיינעה
ךא ,הלאב אצויכו (תנכוסמ הפיקע) (ד)47 ,(ןוכיסל וא הערפהל םורגל רבדה לולע
.21 הנקתב "תולכומ" אליממ הלא
תוריבע ."תוינכט"ה תוריבעה :הרובעתה-תוריבע לש ןבור-בור אוה - ינשה גוסה
תונואתל רשק לכ ןהב ןיא והשלכ יפיצפס ןוכיס םג ןדיצב ןיא דוע לכ רשא
גוסה לש ורדגל םג תוסנכנ ןה אליממ ,הזכ ןוכיס ןהב שי רשאכ) םיכרדה
.(ןושארה
?הרטשמה לש "הפיכאה תפמ" לע הלאה םיגוסה ינש םיצבתשמ ךיא


תוילאסקודאראפה

תוילאסקודאראפה לע דומעל שי תאזה הלאשה לע בישהל םיסנמש ינפל
ןניא רשא תועפות תומייק ןתרדגה םצעב רשא תוריבע .הרובעתה-תוריבעבש
לע םישנוע עבוקה טפשמהמ קלח ותוא ,ילילפה טפשמה תונורקע םע תובשייתמ
רשאכו .ןהמע םילשהל הנכומ אל הרבחהש תויוגהנתה תונשל הרטמב ,תוגהנתה
ץחה םא הלאשה קר אל תלאשנ אליממ ,תוועמ אוה הלאה תונורקעה לש םמושיי
.םשל ןווכמ ללכב אוה םא אלא (םיכרדה תונואת תתחפה) הרטמב עוגפל לוכי


הרובעתה תוריבע לש הילמונאה :ןושארה סקודאראפה

אלו ,תונלשרב תושענה תוריבע לע ,תוחפ תנייוע ,הנוש ןיעב טיבמ ילילפה קוחה
,ןודזב השענ רבדה רשאכ .שפנ-גרוהה תא ,לשמל ,ולט .הליחת הנווכבו ןודזב
לש המקנה-רצי םושמ קר אל ,חצורה תא שינעהל הנוילע תירסומ תובישח הנשי
ורבח תא לוטקל ומצע תא ןיכמהש ידכ .העתרהה םרוג םושמ םג אלא ,הרבחה
.ול יופצה שנועה לע םג אלא ,הריבעה-השעממ קיפיש תלעותה לע קר אל בושחי
?ותשנעהמ קיפנ "העתרה" וזיא - אדירג תונלשרב ותלוז תא גרוה םדא רשאכ לבא
השעמל עדומ וניא םדא םאו ,תעדה-חסיהמ תעבונ ,העבט םצעמ ,תונלשרה ירה
?הניגב ול יופצה שנועל עדומ היהי םאה ,ובש הנכסה לע ,תושעל דמוע אוהש
הריבעה וב בצמ ."ךופה" בצמ .הנושמ בצמ ונשי ,תאז תמועל ,הרובעת-תוריבעב
הריבעה וליאו ,תנכוסמה איה אקווד ,תונלשרב וא ,תעדה-חסיהב תישענה
תוחפה איה אקווד - ןודזב וליפאו ,הליחת-הנווכב ,תעדה-לוקישב תישענה
.רבסהה תא הארנ דימ לבא ,ואלפתת .תנכוסמ
אלו ,"הרובעת תריבע" לע אל רבדל םוקמ ןיא ןודזב ותלוז תא סרוד םדא רשאכ
-הסירדהו ,ינוצר-אל עוריא איה ,התרדגה םצעמ ,"הנואת" ."םיכרד תנואת" לע
,תינלבח הפיקת ,חצר :הליגר תילילפ הריבע אלא ,הנואת אל ,השעמל ,איה ןודזב
תעבונה שוכרב וא שפנב העיגפל רשקהב ,רבדל רשפא יתמ .'וכו הליגר הפיקת
.תונושה היתוגרד לע ,תונלשרב רבודמ רשאכ קר ?"הנואת" לע ,בכרב שומישמ
.תינוצר הלועפ הניא ,עודיכ ,תונלשרו
רחאל ,םודא רואב תמוצל סנכהל חור-רוקב טילחמ םדא רשאכ תאז תמועל
ןירדהמל-הייונפ ךרדהש הארו ,םינוויכה לכל העונתה בצמ תא בטיה-בטיה קדבש
קוחה לע ןודזב רבוע התא ,בוט אל חרזא התא ,יופ :ול דיגהל רשפא ?ול דיגנ המ -
.'וכו ,םייטרקומד םיכילהב הנידמה לש םירחבנה היתודסומ ידי לע קקחנ רשא
הז בושח ןויד - יאמצע ךרעכ קוחה לש ודובכב ןאכ םיקסעתמ אל ונחנא לבא
.םיכרד-תונואת תעינמל רישכמכ קוחב אלא - הזה רפסל אל ,טילקרפהל םיאתמ
?ךמצע תאו ,העונתה תא ןכסמ התא :םודא רואב תוריהזב סנכנל ,ול רמאנ םאה
העונתה בצמ תא בטיה-בטיה קדב אוהש וניאר ירהש ,תאז רמאנ אלש יאדווב
סומידב-טפושה םע ןויאר םג האר) ןירדהמל-הייונפ ךרדהש הארו ,םינוויכה לכל
.(ליעל ,טרפוה הדוהי
,השוחנ חצמב ותוא הזיבו ,ןודזב קוחה לע רבע גהנהש תורמל :תורחא םילמב
!ןוכיס םוש רצי אל אוה
ינא .קוחה לש ותרפה תא ןאכ דדועל אב אל ינא :הכלהכ אל יתוא וניבת אלשו
הזה גהנה תא שינעהל םיצור םתא םא ,ידיצמו ,הז ןיינעל סחייתמ אל ללכב
המכ תאז ושע .תאז ושע - הנידמה-יקוחב לזלזמה לש וניד המ ותוא דמללו
םש תא ואשית לא .םיכרדב-לטקב קבאמה םשב אל לבא ,םיצור םתאש
!אוושל םיכרדב-תוחיטבה
,אוה (ינשה גוסהמ תוריבעה) "תוינכט"ה הרובעתה-תוריבעב סקודאראפה
!תוחפ תנכוסמ איה ,היתוביסנב ,רתוי "תינודז" הריבעהש לככש ךכב ,אופיא


רתומ - רוסא ,רוסא - רתומ :ינשה סקודאראפה

ןתוא ."חוצחצו חוליג" לש תוריבעה לע ,ךשמהב םג הברה רוזחנו ,ליעל ונדמע
הרטשמה ךא ,ןמויקב (תרחא וא) תיתוחיטב תובישח לכ ןיא רשא תוריבע
תולודג םייניע תמצוע איה דועב ,הל חונ הזש םושמ - תואנקב ןתוא "תפכוא"
רשא ,םינכוסמ םיבצמ םג םנשי לבא .הפאל תחתמ תושענ תורומח תוריבע רשאכ
.ללכ הרובעת-תריבע רדגב םניא
שלח רוא יכ הליל-תואדש ירועישב ונדמל ,תובר םינש ינפל ,ע"נדגב יתייהשכ
תקלוד הרגיס םע והשימ ביצה ךירדמה :קזח רואמ רתוי קוחר אוה וליאכ הארנ
100 לש קחרמב רורפג קילדהל רחא והשימ חלשו ,ונתיאמ םירטמ 30 קחרמב
.רתוי בורק הארנ רורפגה לש קזחה ורוא .םירטמ
תחאה לש הרוא ןיא ירהש ,הזה טקפאה תא ונשי אל תוירגיס רשע וליפאש ןבומכ
.רבודמ הב הנואתה לא ונתוא איבמ הזו ,תרחאה לש הרוא תא קזחמ
תינוכמ השגנתה הב הנואת לע העידי המסרפתנ ,5.8.88 -ה ,'ו םוימ "בירעמ"ב
םירטמוליק השימח" ןותיעבש רואיתה ןמ .םדוקה ברעב ,םיקנט ררוגב תיטרפ
.רוחא-תיזח תושגנתה תאז התייה יכ רעשמ ינא "איגה רעשל תיחרזמ
.יל התרקו טעמכ תאזה הנואתה ,קוידה ןעמל ,וא ,םש יתייה טעמכ ינא
,םיבנע תירק הכאוב ,לטסקהמ הדיריבו ,הלפשה לא םילשורימ יתדרי ברע ותואב
החפשמהמ רחא והשימב וא ,הארנכ) םיקנט ררוג ותואב ינא יתסנכנו טעמכ
,דצ לכמ הל השולש-השולש) םיירוחא םיסנפ השיש ויה ררוגה לש "הלגע"ב .(ולש
ונייהד) הרובעתה תונקתב שרדנל ומיאתה םהש חינמ ינאו ,(רישב ומכ שממ
.םימומע-םיהכ תורוא ויה םהש תורמל ,('וכו ,םירטמ 150 קחרמב וארייש
לש לדוג-רדסב והשמ ,תאזכ תצלפמש םושמ קיפסמ אל הז .קיפסמ אל הז לבא
רתוי המוד הזו ,ספא-טעמכ לש תוריהמב תולולת תודיריב תלהנתמ ,ןוט 100
,םימומע-םיהכ-םימודא םיירוחא םיסנפו .ףקענ בכרל רשאמ יטאטס לושכמל
- םירטמ 150 לש קחרממ םיארנ ןכא םה םא וליפאו ,רפסמב השש םה םא וליפא
.תמאב םהש הממ םיקוחר םיארנ םה ןיידע
.הנואת הנארקת רשא דע ןמז לש הלאש קר וז - םירבדה ינפ םה ךכ רשאכו
יפל ראומ היה בכרה ירהש ,ויפכ ןויקנב ץוחרל לכוי יאבצה גהנהש ןבומכ
אוה רוחאמ-עגופה ירהש ,רחאה גהנה דגנ קר שגוי םושיאהש ןבומכ .תונקתה
,ליעל רומאה חורב והשמ טפושל ריבסהל הסני אוה םא וליפאו ,דימת םשאה
אל םאשו ,תושעל המ ול ןיאש - םיעדוי רבכ ונחנאש יפכ - ול "ריבסי" טפושה
.הברהב רומח שנוע לבקי דוע אוה הדוי
רושימב) םייפכה-ןויקנב ץוחרל םוקמבש אוהו ,דחא רבד ונשי אל הלא לכ לבא
ףידע - האבה הנואתה ירחא םג םייפכה-ןויקינ ותואב ץוחרלו רוזחלו ,(ילילפה
-יסנפ ,וטיאל להנתהל יושעש בכרב דחוימבו ,בכר לכב ןיקתהל :והשמ תושעל
,בושחל םג וליחתי הרובחתה דרשמבש גואדלו ,רתוי םיקהוב ,רתוי םיקזח רוחא
םיעדוי אל םה וילעש רבד - "ישונאה םרוגה" לע ברעהו םכשה רבדל םוקמב
.תעדל קשח םהל ןיא םגו ,םולכ
הברה בתוכו רמוא ינאש םירבד לאו ,יפוסוליפה רושימה לא יתוא ריזחמ הזו
הלאה תונקתהש וא :"טקנבה לע" תולהנתמ ןתפיכאו הרובעתה-תונקת לכ :ןמז
ןהש וא ,תוחיטבה ןיבל ןניב רבד יצחו רבד ןיא רשא תושירד ינימ לכ תושרוד
.(ל"נה םיסנפה ןיינעב ומכ) שורדל תוכירצ ןהש המ תא תושרוד ןניא


הכופהה הדימריפהו "ןידל הנמזה"ה :ישילשה סקודאראפה
תוטלחהה תלבק ךילהתב

ךמסוהש ימ י"ע םותח היהי ,ןורקיעכ ,םושיא בתכ ילילפה ןידה רדס קוח יפל
המו ,םיעבות םניא םירטושה בור .עבות םג אוה חטשב רטוש לכ אל לבא .עבותכ
הזש יפכ ,"עוריא השוע" אוה ?הריבע עצבמה םדא האור אוה םא רטושה השעי
ושקבמ ףא םימעפל ,שיאה יטרפ תא םשור אוה .יתרטשמה ןוגרא'זב ארקנ
ול הארנש יפכ לכה - ותוא רצוע םג םימעפל ,הרטשמה תנחתל וילא תוולהל
.םעפה םיקסוע ונא ךכב אל לבא ,עודיכ ,תוגירח םג ןנשי םשו-הפ .ןיינעה תוביסנב
ןיצק - הכשלה שארו ,תועיבתה תכשלל רבעומ קיתה - תרמגנ הריקחה רשאכו
רבכ םלוכ ילוא םויה) ועוצקמב ןיד-ךרוע םג בורלו ,דקפ-בר וא דקפ תגרדב
דגנל םידמוע ןיינעב טילחמ אוה רשאכ .םושיא-בתכ שיגהל םא טילחמ ,(הלאכ
םא) ירוביצה לוקישה ןהו (הריבע תולגמ תודבועה םא) יטפשמה לוקישה ןה ויניע
אוה ירוביצה לוקישה תא ולקשב .(םייוסמה הרקמה לע ןידל דימעהל יוארה ןמ
לש ורבע תא ,תירוביצה תובישחה תא ,טפשמה יתב לע סמועה תא ןובשחב איבמ
הרקמ ללגב םיניירבעה תחפשמל םדא תסנכה לש ילילשה טקפאה תא ,םשאנה
.'וכו ,ךרע-לק
רצי (ונניינעל םניאש ,תוריבע לש םיפסונ םיגוס םג םנשי) הרובעת תוריבעב
שאר םג ,עבותה םג ,רקוחה םג אוה חטשבש-רטושה :ךופה ןיד-רדס קקוחמה
סמועה והמ עדוי אל יוצמה רטושה .תועיבתה תכשל שאר םגו ,העונתה תכשל
םילכ ול םינתונ אל םג .ותוא תניינעמ אל םג תאזה הלאשהו ,טפשמה יתב לע
אוה ול שיש דיחיה ילכה .תולק תוריבע ןיבל תורומח תוריבע ןיב היצקלסל
הכרבב לבקתתו ,תוח"וד רתויש המכ הנחתל איבת :תומסרופמה "תוסכמ"ה
"תוסכימ"ה תנעט יכ (1987 ףוס תארקל) יל רמא ,ןנוג ידע צ"נס ,הרטשמה רבוד)
ושחכוה אל עודמ הלאשה תלאשנ רחש הל ןיא ןכא םא לבא ,רחש הל ןיא
?(1986 רבמבונ ,10 וטוא) דדח מ"צנ םע ןויארב םמוסרפ םע דימ הלאה םירבדה
,ץראה) "תוסכימה תטישל הרזח"ל תודגנתה המצע הרטשמב תעבומ םויכ עודמו
,םוקמ ותואב םיתאבהש יפכ ,םירבדהש ךכ לע דמוע ,םוקמ לכמ ,ינא ?(22.1.89
וא שיחכהל שקיב אל אוה ותא תפסונ השיגפבו ,דדח מ"צנ י"ע ורמאנ ןכא
ינזא ומב" :דיעמ (23.9.87 ,ץראה ףסומ) לאכימ 'ב םג .(הז ןיינעב רבד "ריהבהל"
דחא דדמ קר םייק יכ ,קדצבו ,רמוא הרטשמב םיעצבמ ףגא שאר תא יתעמש
."יתומכה דדמה - "הפיכא"ל
הבתכב םיאור ונאש יפכ ,םלוא ,עמשש המ לע לאכימ 'ב לש ותודע ילע תלבוקמ
ץפח אל שיא לבא ,םיבושחה םה-םהו ,"הפיכא"ל םייתוכיא םידדמ םג םנשי ,וז
.םהב
בושח - םיכרדה תונואת-יקיתב לפטל ?תושעל העונתה תכשל שארל ראשנ המו
אל אוה הלודגה הסאמב .הכשלל ידרשמ דויצ תנמזהבו - לכה אל הז לבא ,דואמ
."טילחמה גרדה" אוה חטשבש-רטושהו ,עגונ
הלשממל יטפשמה ץעויה וליפאש ,ןורחאה-טילחמה אוה רטושה ךכ ידכ דע
ברעתהל םישש םניא ,םיכילה בכעל תוכמסה םהידיב רשא ,ולש םינשמהו
יתש ,ראשה ןיב ,הל שי םיכילה בכעל תוכמסה .הומת הזו ,רטושה לש ותדובעב
,הרטשמה - ימוקמה גרדה הגש וב ,יפיצפס הרקמב טפשמ עונמל - תחאה :תורטמ
,םושיא-בתכ לש הנובנ-אל וא תקדצומ-אל השגהב - 'וכו זוחמה תוטילקרפ
תוינידמה יבגל רזוח-ןוזיהו תויחנה ,ןיפיקעב ,םיימוקמה םיגרדל תתל - היינשהו
.םושיא-יבתכ לש םתשגהב הייוארה
,םיכילה בכעל אלש תוינידמ םמצעל ועבק ולש םינשמהו יטפשמה ץעויה לבא
-יבכעמש םושמ ?עודמ .ונינפל םירטושה וללותשיש ."םירידנ םירקמב אלא"
תוקיטססיטאטס השועש ,ןיל לאירוא כ"החמ ,יל הארנ ךכ ,םידחפמ םיכילהה
,הנוכנ ותוא יתוניבה םא ,ןיל כ"הח .םיכילה-בוכיע שי םהב םירקמה יזוחא לע
השעי המו .תכרעמב שיאל םויק תוכז ןיא טפשמה-תיבו רטושה דבלמש רובס
תוטילקרפל ידרשמ דויצ לש תפטושה הקפסהל גאדי ?הלשממל יטפשמה ץעויה
?'וכו םיצענ ,תוכיס ,וטראווק ריינ ,וילופ ריינ :הנידמה


םינושמה תופידעה-ירדס :יעיברה סקודאראפה

:דבכה לא לקה ןמ ,הרמוח לש "תומר" עברא תוארל רשפא הרובעתה-תוריבעב

תוריבע"כ ליעל ורדגוה) "חוצחצו חוליג לש תוריבע"כ יתרדגה ןתוא ,תוינכטה תוריבעה .א
;("ינשה גוסהמ
ליעל ורדגוה) הנואת ומרג אלש אוה הרקמ ךא רשאו ,לעופב-ןוכיס ןהב שיש תוריבעה .ב
;("ןושארה גוסהמ תוריבע"כ
;דבלב-קזנ לש תונואתל תומרוגה תוריבע .ג
.שפנב-העיגפ םע תונואתל תומרוגה תוריבע .ד

רשאכ ,'ד המרבו ,'א המרב רשא תוריבעה תא רקיעב "םיפכוא" ,עודיכ ,םויכ
."הקופת" הברהו ,הדובע טעמ .'א המרה לע ,ןבומכ ,אוה יתומכה שגדה
תודוסיה תא תוללוכ הלא ."רוצע" רורמתב תוכורכה תוריבעה תא ,לשמל ,וחק
:םתצקמ וא םלוכ ,םיאבה

;יתוחיטב ןוכיס וב שיש ,המידק תוכז ןתמ יא .א
;יתוחיטב ןוכיס וב ןיא ךא ,העונתל הערפה קר וב שיש ,המידק תוכז ןתמ יא .ב
קרפ ,ישילש רעש האר) העונתל הערפה וא יתוחיטב ןוכיס לכ אלל ,"ינכט" הריצע יא .ג
.('ב

:הלא תופולח שולש יפל איה הרטשמה לש בשחמב הקולחה

-תוכז ןתמ-יא םע דחי ,"תינכט"ה הריצעה תבוח :תחאכ תובוחה יתש לש ןמויק-יא .א
.(ןוכיס אלל עירפמה ןיבל ןכוסמה ןיב הנחבה אלל) המידקה
ןיב הנחבה אלל) המידקה-תוכז ןתמ-יא םע דחי ,"תינכט"ה הריצעה תבוח םויק .ב
.(ןוכיס אלל עירפמה ןיבל ןכוסמה
הבושחה הבוחה לש התרפה אלל ונייהד ,דבלב וטנ "תינכט"ה הריצעה תבוח םויק-יא .ג
.תונושה היתורוצל ,המידקה-תוכז תא תתל :רתוי

,היינשהו הנושארה תופולחב היהי הזה אשונב "הפיכא"ה רקיעש תנתונ תעדה
-תינכט איהש - תישילשה הפולחה וליאו ,רתוי תורומחה - תועידה לכל - ןהש
תששב .איה אל לבא .ילושה ,ןורחאה םוקמב אובת - תועידה לכל תילאמרופ
טוריפה יפל תוח"וד הרטשמה י"ע ומשרנ 1987 תנש לש םינושארה םישדוחה
:הזה

;470
;908
.27,173

:יכ רמוא הז ?רמוא הז המ

;תוריהזב םיגהונ תמאב ןידל םידמעומה םיגהנה בור .א
;ןידל םידמעומ םניא תוריהז-רסוחב םיגהונה הלא בור .ב
הניחבהמ בבר אלל איה םתגיהנ רשא םיגהנ לש הלודג הסאמל תלפטנ םתס הרטשמה .ג
.("איה ונשפנב" יכ ,קדצבו ,םירמוא הילעש וז) תיתימאה-תיתוחיטבה

,ןהב םיעגונ אלו טעמכ 'ב המרב רשא תוריבעה :הרמוחה-תומר עברא לא רוזחנ
:רמוא רטושה) תרהצומ תוינידמכ תאזו ,םיעגונ אל ללכב - 'ג המרבש הלאב וליאו
.'ד-ו 'א הרמוחה-תומרב רשא תוריבעה קר ,רומאכ ,וראשנ .("םיטרפ ופילחת"
,'ב תוצובקה םא הלאשה תלאשנ .איה הנוכנ וז תוינידמ םג םא הלאשה תלאשנ
אוהש - קזנב םיאטבתמ הב םילדבהה רשא ,תחא הצובק השעמל ןניא 'ד-ו ,'ג
.טפשמה תיבב ןוידל תדמועה איה-איהש ,המצע תוגהנתהב אלו - ןיטולחל ירקמ
?'ד-ו ,'ג ,'ב תוצובקב קפתסנו ,'א הצובקה תא בוזענ אל עודמ - אוה ךכ םאו


"םיבראמ"הו הפיכאה-רעפ :ישימחה סקודאראפה
םימטמוטמה

לולשל" חורב תכופשתה םיל םידע בוש ונייה 1987 ץיק לש תונואתה לג םע
ליטהל" םירמוא םתאשכ :וז חורב ןיזירכמה לכ תא לאוש ינאו ."תותימצל
?תוריבע וליא ?םינווכתמ םתא המל - "הרובעת תוריבע לע םידבכ םישנוע
:ל"נה תוריבעה יגוס ינש לע יתרמא ('א קרפ ,ישש רעש האר) תמדוק תונמדזהב

ונלצא לבא ,ןושארה גוסהמ תוריבעה תא עונמל שי םישיבכב לטקה תא רוצעל ידכ"
תעדוי אל הרטשמהש םושמ ?עודמ .תוריבעה לש היינשה הצובקה םוחתב קר "םיפכוא"
אל םגו ,ןתוא חיכוהל ךיא תעדוי אל איה .הנושארה הצובקהמ תוריבעה תא "לוכאל ךיא"
גוסהמ תוריבעה - ךדיאמ .ץראה לכ ינפ לע הווש הדימב "תורזופמ" ןה :ןתוא רתאל ןכיא
ןה ןהב םוקמב אקווד תוצופנ ןה :ןרתאל ןכיא םיעדוי םג םירטושהו ,החכוהל תולק ינשה
!תונכוסמ אל
"!!!תוחפ "תפכאנ" איה רתוי תנכוסמ הריבעש לככ :תורחא םילמב"

רפסמ .יפוסניא אוה הייארה-הדש וב םוקמב בצומה "רוצע" רורמת ,לשמל ,ולט
זוחא .העשב האמ ,חיננ ,אוה (הריצעב םיבייחו) ודיל םירבועה בכרה ילכ
חטשה יאנתש םושמ ,(40% חיננ) תיסחי הובג - רוצעל ילב תמוצב םיסנכנה
,אופיא ,אוה תוריבעה 'סמ .רוצעל ילב םג ןוכיס אלל תמוצל סנכהל םירשפאמ
.חיננ ,םינש רשעל תחא :רתויב הכומנ - הנואתל תורבתסהה .העשב םיעברא
,ןיטולחל "םירוויע" םיתמצב םיבצומה "רוצע" ירורמת האמ ,תאז תמועל ,ולטו
תמוצב ומכ - הלאה םיתמצה תרשעב תוסינכה לכ-ךס .םינאוס תוחפ תומוקמבו
ךומנ - רוצעל ילב תמוצב םיסנכנה זוחא .העשב האמ :תמדוקה המגודבש דיחיה
דחי םיתמצה האמ לכב .רומאכ ,םינוש חטשה יאנתש םושמ ,(1% חיננ) רתויב
.תמוצ לכב םימי המכל תחא וא ,העשב תחא הריבע ,בושיחה יפל ,תרבענ
.שדוחל תחא ילוא :רתוי ההובג - הנואתל תורבתסהה
-רתויה םיתמצהמ דחאב םאה ?רטושה תא הרטשמה ביצת ןכיא :ושחנ תעכו
תריבע לע דחא ח"וד "רובצל" ידכ :תילילש ,ןבומכ ,איה הבושתה ?םינכוסמ
לכ דיל העש ךשמב םירטוש האמ דימעהל ךירצ הזה גוסהמ תמוצב "רוצע"
תמוצב .םהמ דחא דיל תועש האמ ךשמב דחא רטוש וא ,הלאה םירורמתה
הנחתל איבהל ידכ ,העש עבר םש דומעיש דחא רטושב יד ,תאז תמועל ,"חותפ"ה
.תוח"וד הרשע
םיבצמה ןיבש הפיכאה-רעפ :ישימחה סקודאראפה לא ונתוא איבמ הזו
,תוריבע תשפחמ הרטשמה .הריבעל-םידעומה םיבצמה ןיבל הנואתל-םידעומה
םיפכוא) תוריהמה תוריבעב ךכ ,"רוצע תונומכמ"ב רבדה ךכ .תנכוסמ הגיהנ אל
51 הנקתה תא םוקמב ("ינכט"ה םומיסקמל רבעמ תוריהמ) 54 הנקתה תא
.האלה ןכו ,("ןיינעה תוביסנ"ב הריבס תוריהמ)
.השקבב ?"םייחהמ תואמגוד" םיצור
תמוצ דיל :םוקמה ."ךרדה-ירצקמ"ל בראמב תיתרטשמ טרוקסא :'א המגוד
רוזיא) ימינפה שיבכהמ אבה בכר .רשנ-ףקוע שיבכו ןקלוו-טסופק'צה שיבכ
,םירטמוליק המכ עוסנל ,הנופצ תונפל ךירצ הפיחל עיגהל שקבמו (םיכסומה
עבר לש "רופיס" הז סמועה תועשב :םירטמוליקה רפסמ ותוא תא המורד רוזחלו
.רתוי וליפא וא ,תוקד םירשע ,העש
ושד ?םיגהנה ושע המ .הב דומעל לוכי וניא רוביצה בורש הרזג וזש רבתסמ
תורישי עיגהל םהל רשפאמה ,םירטמ תורשע המכ ךרואב "ףקוע ליבש" םהילגלגב
ןמז לש דבכנ ןוכסח .הפיח ןוויכל ,הנימי תונפל םשמו ,רשנ-ףקוע שיבכ לא
.קחרמו
ללכ - "תוסכמ"הו ,םיצוקה ירוחאמ הוותסמו רפחתמ ?רקיה ונרטוש השוע המ
גודל רשפא - לזמ שי םאו ...לשב ירפכ וידיל תולפונ - !הריבע ןאכ שיש חוטב אל
!תחא הייריב "תוסכמ" המכ םג
- ףוצר ןבל ספ לע הפיקע :ונל םירמוא .ההז ןורקיעה ךא ,רחא רופיסה :'ב המגוד
תנחת דיל ,הפיח ןוויכל םיקמעה רעשמ הדיריב !?םנמאה .רתויב תנכוסמ
?ףוצר המל .ףוצר אוה הדרפהה-וק לבא .רועקו ,הלאמש לקעתמ שיבכה ,תורוקמ
:ןיא - ךכל תיתוחיטב הביס .הארנכ ,עבצ-ףדוע היה רורמיתה-תושרלש םושמ
הפצי אוה ?דבכ בכר תובקעב הדיריב ךרתשמה גהנ השעי המו .תואורה םכיניע
אוה ,הייונפ ךרדה םאו - !םינפל רטמוליק ילוא חותפ היארה הדש - המידק
עמשנ) םיסוטפילקאה לצב ,לאמש דצב קחרה !הרטשמ ,תוריהז ...לבא .ףוקעי
!ךל םיכחמ .םייתש םימעפל .תדיינ החנ ,(?יטנמור
ןוויכמ ,םורדמ םיאבל ,הינתנ ןוויכל הלאמש הינפה ,דיל תיב תמוצ :'ג המגוד
תומכ ,תומייוסמ תועשב ,רשא ,הנופצ ,רשי םיכישממל םיביתנ ינש .הננער
.הפייעל סומע הלאמש הנופה דיחיה ביתנה דועב ,ספאל-תפאוש ןהב העונתה
,"רותה תא ובנגיי" רשא םיגהנ ואצמיי דימת ןכלו ,םוקאו לבוס אל ,עודיכ ,עבטה
לש יוליג ,שפנ-לעוג :רתוי דוע ןוכנ .הריבע :ןוכנ .יעצמאה ביתנה ןמ הלאמש ונפייו
ביתנב סמועהמ לקמ ךכ גהונש ימ :ףסונ רבד םג ןוכנ לבא .העורג תוחרזא
.רתוי בוט ןפואב לצונת הטעומה תיתשתהש ךכל םרוגו ,ףופצה ,ילאמשה
-רתויה ןמ איה "םיביתנ-יציחל תויצ יא" תריבע :תאז םג הנוכנ לכל לעמו
שאר ,דדח השנמ מ"צנ ונל רסמש םינותנה יפל :תונכוסמ תוחפה ןמו ,תופכאנ
יכ הלוע ,(1986 רבמבונ ,10 וטוא) הרטשמה לש יצראה הטמב העונת תקלחמ
איהש ףא ,תוח"וד 13,536 וז הריבע לע ומשרנ הנש התוא ילוי - ראוני םישדוחב
!!!תונואת ספא ...ל המרג
לש םהידי תא ץוחלל הצור אל םג ינאו ,קוחה תרפה תא דדועל הצור אל ינא
םג םהב שי וליפאו ,םהישעמב ןוכיס לכ ןיא יתעדלש םושמ קר קוחה-יריפמ
.םתוגהנתהמ שפנ לעוג ןאכ יתעבה ימצע ינא .תמייוסמ הכרב
-םוי הכוב רשא - הרטשמה הכירצ הלאכ תומוקמב אקווד םא איה הלאשה לבא
.תוכבל ךישמהלו ,םילדלודמה היבאשמ תא ביצהל - םיבאשמ רדעה לע םוי
.תואמגוד קר ,ןבומכ ,הלאו
תדידמל תוחיינה תונומכמה ןה הלא !תובונטלומה - הלא לכל לעמ לבא
בוחרב ?ןתוא הביצמ הרטשמה הפיא .ןהב לקתנ אל דועש ימ תעידיל ,תוריהמה
-תנכוסמ איה הריהמ הגיהנו ,זוזל םוקמ ןיא רשאכ ,תבש יאצומב ,ףוגנזיד
?סמועה תועשב ,ביבא-לתב תיזכרמה הנחתב ?תמאב
ןיא םהב תומוקמב הביצמ הרטשמה הלש םצמוצמה םדאה-חכ תא .אקווד ואל
החורמ וילעש דצה אוה םש ."תוסכמ" ןנשי םש :הריהמ העיסנב ןוכיס לכ
םוקמב ,ילארשיה גהנהש םושמ ,םיניירבע ןיא םירחא תומוקמב .םהלש הסורפה
הגוש אוה םאו .הריבסה תוריהמבו ,הייוארה תוריהזב גהונ אקווד ,ץוחנ רבדהש
וב םוקמב תושענ אל םלועל הלא תוריבע - ימעטל םג ,ידמ תובר הלאו - םימעפל
.הדבוע .תונומכימה תובצומ
אוה תמאב םנמאה ?הלאה תומוקמב םירטוש ביצמש םטמוטמה ימ :לאוש ינאו
!?םיכרדב לטקה ןומט םש יכ ןימאמ

םיפכוא ךיא :'ב קרפ ,ינש רעש :ךשמהל

קרפה תליחתלו אובמל הרזחרבחמה    רפסה :ןוישרה תא ךממ וחקי

רצוקמה םיניינעה ןכותל      אלמה םיניינעה ןכותל      םיניינעהו תומשה חתפמ

רתאה תפמ     רעשה ףד