,1989 תנשב רואל אצי רפסה :הרהזא .35 -31 'מע ,רינ החמש ד"וע לש ורפס ,ןוישרה תא ךממ וחקי ךותמ
.םינוש םיניינעב רבחמה לש ותפקשהב ןהו ,הקיספב ןה ,הקיקחב ןה ,םיבר םייוניש ולח זאמו

רבחמה    רפסה :ןוישרה תא ךממ וחקי

רצוקמה םיניינעה ןכותל      אלמה םיניינעה ןכותל      םיניינעהו תומשה חתפמ

רתאה תפמ     רעשה ףד

'א קרפ ,ןושאר רעש


ןושאר רעש
"תלשוכ ןויד תטיש"

בוריסה תיזח :'א קרפ


המ עדוי אל ינא ."םמע ךותב םיבשוי" םהש לארשיב םיטפושה לע רמול גוהנ
תאז תמועל .עדוי אל .ער וא בוט הז םא עדוי אל םג ינאו ,רבדה תועמשמ קוידב
הרבחב רתויב הבוטה ךרדה .םעה לא תוחיתפ םילגמ ךכ לכ אל םהש עדוי ינא
תרשמ אוה ותוא רוביצה ןיבל ירוביצ דיקפת לעב ןיב רשקל תנקותמ תינרדומ
.םייולג תונויאר :ירק ,תרושקתה-ילכ תועצמאב אוה
םה רשאכ .םתוא ןיבמ ינאש ןייצל חרכומ ינאו ,לבוקמ אל הז םיטפושה לצא
חוכה-תדמע תא םידבאמ םה ,תולאשל םמצע תא םיפשוחו ,םעה לא םידרוי
ילבמ ,תושק תולאשמ קומחל תוכזה תא .הנורחאה הלימה תוכז תא .םהלש
םהינפב ביצמש ימ תא "תואצוה"ב שינעהל תוכזה תא .ךכל בל םישי שיאש
.תושק תולאש
תוירבה םיאב ,תולאשל בישמ אל רוביצה-שיא רשאכ .ריחמ םג ךכל שי לבא
רוביצה רשאכו .תולאשה תוררועתמ רשאכ רקיעב ,תובושתה תא "םיאיצממ"ו
.רמגיי הז ןכיא עדוי ךניא םלועל - "איצמהל" ליחתמ
רש תא ןייארל ונשקיב "וטוא" ןוחריב הרובעתל טפשמה יתב לע הבתכ ךרוצל
לש המרב לחה ,הרובעתב םיקסועה םיטפוש ןכו ,הרובחתה רש תא ,םיטפשמה
.ןוילעה טפשמה תיב אישנב הלכו ,הרובעתה-טפוש
וניא ,עודיכ ,רירש רשה .תקמונמ-אל תילילש הבושת ונלביק םיטפשמה דרשממ
ונחנא .הנורחאל ןייארתמ ותוא וניאר שממ הזה אשונב םגו ,תונויארמ רזנתמ
.וניכז אל ךכל
ד"וע ,דרשמה לש יטפשמה ץעויה תאו ,ופרוק םייח רשה תא ןייארל םג ונשקיב
זאמ ונתוא םירחמ ,יתימא לאיחי ,הרובחתה דרשמ רבוד לבא ,רואנ יבג
.ופרוק רשה תא תושק ףקת וב "הזחמ" םסרפ ,ץיבונרהא ינור ,ךרועהש
לע עדימ יתשקבו ,לארשיב טפשמה יתב להנמ ,רגה הירא טפושה לא םג יתינפ
טוריפל רבעמ ,תיטסיטאטס היצמרופניא תוברל ,הרובעתל ש"מהיתב תולועפ
םג יתשקיב .הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ימוסרפב יוצמה ידמל-יללכה
..." :םייללכ םיווקב ,רגה טפושה לש ותבושת .הרובעת-יטפוש ןייארל תורשפא
יבמופ רוריב ... םתדובע יאשונב תרושקתה ילכב םינייארתמ םיטפושה ןיא
םודיקל םורתי אל ףאו ,טופישה תכרעמל דובכ ףיסוי אל הלאכ תודוקנב
תושירד רבדב תועידיל רשא ... םיפסונ םינותנ קפסל ונתורשפאב ןיא ... םיאשונה
ולאכ תועידי רשאל יל אל ,םיטפוש תפסות יבגל ןוילעה טפשמה תיב אישנ 'בכ לש
."ןטרפל וא
תועידימ העבנש הלאשל םיסחייתמ רגה טפושה לש ובתכממ םינורחאה םירבדה
םיטפוש תפסות שרוד ןוילעה טפשמה תיב אישנ ןהיפל ,םיברב ומסרפתנש
השולש-םיינש לש תפסותב אוה רבודמה םא תעדל יתשקיב .הרובעתל ש"מהיתבל
יתב להנמ ךא ,רבודמ השירד וזיאב - רתוי םאו ,רתוי וא ,ץראה לכל םיטפוש
טפשמה תיב אישנ וליאו ,םהילא סחייתהל ךמסומ ומצע האור וניא טפשמה
.םהילע רבדל הצור וניא - (ןלהל האר) ןוילעה
לא - !תאצוי ךיא דועו - תאצוי טפשמה תכרעמש איה תיפוסה האצותה
ונחנא :"סקול הד" הפישח ןיעמב אלא ,המצע תא תפשוח אל לבא ,תרושקתה
.שדקו האר הזכ - התאו ,תובוט קר ונמצע לע רבדנ
.םימעט המכמו ,ילע םילבוקמ אל רגה טפושה לש וירבסה

רושקה לכב אל דחוימב ,יבמופב תועיד-תעבהמ םירזנתמ ךכ לכ אל םיטפושה :ןושאר םעט
רמוא ,גיצהל ךרוצ ןיא רבכ ותואש ,ןיול בד טפושה ,לשמל ,ךכ .םתדובע לש יעוצקמה דצל
הנורחאל ואשנ םיטפוש .וז הבתכב םג רכזוי םקלח רשא ,םעט לש םירבד םעפל-םעפמ
דחא י"ע הכרענ רשא תרבוחב רוא ואר ףא םירבדהו ,הרובעתה-טפשמב קסעש סנכב םירבד
,תויאמדקא-אלו תויאמדקא ,תונוש תורגסמב םיצרמכ םישמשמ םג םיטפושה ןמ המכ .םהמ
רשא דימתמה חיש-ודה תא - הלילשל אלו - זמרב םג ריכזאו .םירבדמ םהש יאדווב םשו
-תוסיו ןיינעל יקסייב תדעו לש היתונקסמ אשונב תונותיעה םע יקסייב השמ טפושה להנמ
הביס לכ האור אל ינאו ,ילע לבוקמ היה אל םלועמ םיטפושה לש תורזניהה ןיינע לכ .תוינמה
.ותדובע לע רבדל :חרזא לכל הרומשה תוכזה תא םהמ לולשלו ,םיטפושה תא שינעהל
אל דחוימבו ,יבמופ רוריבמ תוניסח שקבל תיאשרה תירוביצ תכרעמ םוש ןיא :ינש םעט
."המע ךותב תבשוי"כ המצע תא הרידגמה תכרעמ
תכרעמה וב ןפואה הנושארבו שארב הז ,ונממ ערוג וא ,דובכ ףיסומש המ :ישילש םעט
.תגצומ איה וב ןפואה אלו ,תדקפתמ
שי יכ ינששוחו - םיפסונ םינותנ קפסל תכרעמה תורשפאב ןיא תמאב םא :יעיבר םעט
קיפהל תלגוסמ אל תכרעמה םאש םושמ ,בוט אל .בוט אל בצמה יזא - םירבדל ןימאהל
-תרוקיב םייקל תורשפא לכ הל היהת אל - םיינויח םייטסיטטס םינותנ המצע רובע וליפא
הדוקפיתל הדרחה תכרעמ לכל הלעמב-ןושאר ילוהינ רזע-ילכ איהש ,המשל היואר םינפ
.ןוכנה
יעצמא ךרד םג - םיטפוש תפסות תשרודו יבמופב הנופ תכרעמה םא :ישימח םעט
איה המל" םג םורופ ותואב רמול הנכומ תויהל הכירצ איה - ןיפיקעב םא וליפא ,תרושקתה
."תנווכתמ

לא תאצל טפשמה תכרעמ לש התונוכנ-יאל םימעפל ןתינ רשא יתרגיש רבסה
תועצמאב רמול םהל שיש המ תא םירמוא םיטפושה"ש ךכב אוה תרושקתה
םירבד םג םנשי :ןוכנ אל וליפא ילואו ,םלש אל הז םג ."םינתונ םהש ןידה יקספ
םה תאז לכב לבא ,םשל םיכייש םניא םהש םושמ ,ןידה-קספב םמוקמ ןיא רשא
םיקיתה-סמוע לע הרובעתה-טפוש לש ותעד המ :לשמל .רוביצה תא םיניינעמ
וא ,םיטפוש-תפסותב אוה ןורתפה ,ותעדל ,םאה ?ונממ לקהל דציכו ,וילע לטומה
-תוריבע לכ לש ןתכיפה לע ותעד המו ?םימשרנה תוח"ודה רפסמ תתחפהב
תושעל םישקבמ "הפיכאה ימרוג" יכ רובס אוה ןיא םאה ?סנק-תוריבעל העונתה
?ךכל רשקהב שיגרמ אוה ךיאו ,תויטסיטאטסה םהיתורטמל תרש-ילכ ותוא
?הדפית טפשמב ןכא םיכרדב תוחיטבה יכ אוה ןימאמ תמאב םאהו
ירחא המשאב הדומ םשאנהשכ ,הטיפשה לש יכוניחה ךרעהמ ,ותעדל ,ראשנ המו
,"םיזמר" ינימ לכב - ותוא ץחל טפושהש ול המדנש וא - ותוא ץחל טפושהש
םויכ הרובעתה-יטפשמ םימייקתמ הבש הרוצה םאהו ?םימודמ וא םייתימא
םא ,תלעותה דגנכ לוקש ריחמה םאה - אל םאו ?טפשמה תכרעמל דובכ הפיסומ
?תמייק ללכב וז
םושמ ,לבח .לבחו ,תובושת לבקל ונלוכי אל ,תורחאו ,הלאה תולאשה לכ לע
יושע ןיינעל םיירקיעה םידדצה דחא לש ותדמע תעימש אלל יאנותיע ריקחתש
.רסחב תוקלל
:ראשה ןיב ,יתרמא טפשמה יתב להנמ לא יבתכמב

,ינא רובס ,ןכל .דחוימב האנ הניא תוירבה יניעב הרובעתה-טפוש לש ותימדתש דוס הז ןיא"
הז היהיש בשוח אל ינא .קיזהל רשאמ רתוי ,םהל ליעוהל לוכי הרובעת-יטפוש לש םנויאיר
ידכ ,םוקמ לכמ .םהיפב רשא תא עומשל ילבמ םתדובע לעו הלא םיטפוש לע בותכל ןגוה
תאש םג ןכומ ינא ."רורביד" לש הרוצ לכל ןכומ ינא ,טפשמה תכרעמב העיגפמ ענמיהל
."ןבומכ ,םתמכסהב ,םתא ועבקת םינייאורמה

לש ונימיל יולגב בצייתהל ןכומ אל שיא עודמ :תוהתל אלא רתונ אל ונלו
?הרובעתה-טפשמ יורקה דסומה
םילהנתמ הרובעת-יטפשמ המכ :םייטסיטאטס םיטרפ םג יתשקיב ,ליעל רומאכ
יפל ,ןידל-הנמזה וא טפשמ-תררב לש גוויסה יפל ,םיקלחנ םה דציכ ,הנשב
,יוכיזב המכ ,העשרהב םימייתסמ המכ :םויסה-תרוצ יפל ,תויפיצפסה תוריבעה
לש בלשב םיכוזמ המכ ,תוחכוהה בלש ינפל םשאנה-תאדוהב םימייתסמ המכ
.'וכו ,no-case
.הבושת לבקל ונחלצה אל הלאה םיינכטה םיטרפל רשאב םג
ךא ,רגמש ריאמ טפושה ,ןוילעה טפשמה תיב אישנ לצא ןויארל לבקתהל וניסינ
,ברסמ אוהו ,ונדגנ ישיא רבד ול ןיאש חינמ ינא .קומינ אלל ,ונתיינפ תא החד אוה
.ודובכ - םדא לש ונוצר :והשלכ יאנותיע י"ע ןייארתהל ,תינורקע
םע השיגפה .הפי הלע אל ןיול בד ןוילעה טפשמה תיב טפוש םע שגפיהל ןויסנה םג
הצעומה ר"וי םג ותויה םושמ ןה ,דחוימב ונל הבושח התייה ןיול טפושה
ידכ התנומש הדעו שארב דמע אוהש םושמ ןהו ,תונואת תעינמל תימואלה
.(ישש רעש ,ןלהל האר - היתוצלמהב ןוידל) הרובעתה טפשמב המרופר לע ץילמהל
לש םירבד רמול הברה אוה הנורחאלש םושמ ,ונייארל ונל היה בושח ךכמ רתויו
דעצ תושעל תונמדזה ול תתל ונל היה בושחו ,ונתוא םיניינעמה םיאשונב םעט
.ונידיב עייתסנ אל ,רומאכ ,רבדה ךא - המידק דחא
םיניינעב קר אלו ,םיאנותיע םע תונויארמ םירזנתמה ןמ וניא ,עודיכ ,ןיול טפושה
הרובעתה-טפשמ לע םגש ןבומכו ,םייטפשמ םיניינעב םג אלא ,םייללכ םיירוביצ
יל רתונ אל ,ןייארתהל םיכסה אל אוהש ןוויכו .העיד תעבהמ רזנתמ אוה ןיא
יתבב שחרתמה תא הרידגה ,השארב דמע ומצע אוהש ,ןיול תדעו יכ ריכזהל אלא
אוהש םירבדה תא בושו-בוש איבהל ןכו ,"תלשוכ ןויד תטיש"כ הרובעתל טפשמה
הרובעת טפוש רשאכ" :ליעל וטטוצ רבכ רשאו ,(5.1.86) םיאנותיע תביסמב רמא
."קדצ לש היישע תויהל הלוכי אל ,םוי ותואב םיקית 500-400 -ב ןודל ךירצ
.ךרדה לכ ךרואל ונתוא הוולי ,רומאכ ,הזה קוספה

ןמצע יניעב - תולעופה תושפנה :'ב קרפ :ךשמהל

קרפה תליחתל הרזח


רבחמה    רפסה :ןוישרה תא ךממ וחקי

רצוקמה םיניינעה ןכותל      אלמה םיניינעה ןכותל      םיניינעהו תומשה חתפמ

רתאה תפמ     רעשה ףד