,1989 תנשב רואל אצי רפסה :הרהזא .240 - 232 'מע ,רינ החמש ד"וע לש ורפס ,ןוישרה תא ךממ וחקי ךותמ
.םינוש םיניינעב רבחמה לש ותפקשהב ןהו ,הקיספב ןה ,הקיקחב ןה ,םיבר םייוניש ולח זאמו

רבחמה    רפסה :ןוישרה תא ךממ וחקי

רצוקמה םיניינעה ןכותל      אלמה םיניינעה ןכותל      םיניינעהו תומשה חתפמ

רתאה תפמ     רעשה ףד

'ב קרפ ,ישש רעש

ישש רעש
המרופר תארקל
הדפית טפשמב אל :'ב קרפ
(1986 רבמצד)

רשואמ אל ינא .םיפירח םייוטיב המכב שמתשהל םויה ינא דמוע הז םוקמב
התוא תא שממל ידכ ילשמ תרחא ךרד יתאצמ אל ךא ,רשואמ אל טלחהב ,ךכמ
םתומ) הביצפח ןוסא ירחא גוצרה םייח הנידמה אישנ רביד הילע "הקעזה תוכז"
לוכי אישנה .(31.7.86 ,םיכנעתה שיבכב םיכרדה תנואתב ץוביקה ינבמ הרשע לש
םיכירצ םתא !?םיללפתמ םתא") קועזל לוכי ןיל לאירוא כ"הח .הקעזה לע רבדל
.תורצקה ילגרב רתוי ךורא דעצ תושעל ךירצ ,יתונוועב ,ינא .("!!!עצבל
תסנכ-רבח יל ונת .קזנ םורגל ילב - םלועה תא םיראו ,תושרו תוכמס יל ונת
-ירבח תוניסח קוחל 1 'עס יפל תוניסחה) תיעוצקמה ותוניסח תא דימעהל ןכומה
הלא) הרובעתה תונקת בור יכ םכל חיכואו ,(הרסהל תנתינ הניא רשא וז ,תסנכה
ריינה תא תווש ןניא - ("םייחל ינכט טרפימ"כ ןתוא רידגמ עשוהי-ןב ןתיאש
.וילע תובותכ ןה רשא
העש-תארוהכ - הרידסמה הרובעת-תנקת ,רבדה ץוחנש םירובס םתא םא ,יל ונת
השעמל .םירבדה לש םכשמהב עיצמ ינא ותוא ןויסנה לש ותויקוח תא - דבלב
,יאשר הרובעתה לע חקפמהש םושמ ,תיקוח הניחבמ ךכ לכ ךבוסמ וניא רבדה
"םייוסמ הרקמל וא יללכ ןפואב" רוטפל ,הרובעתה תונקתל (1)16 הנקת יפל
ךכ םשל חירטהל ךרוצ ןיאש ךכ ,("הב העונתהו ךרדה") תונקתל 'ב קלח תוארוהמ
.הנשמה-קקוחמ תא אל וליפאו ,קקוחמה תא


הדעוה

השינעה יכרד" תא ןוחבל ידכ ,ןיול תדעו תא ומיקה הרובחתהו םיטפשמה ירש
םוקמ שי םא קודבל" ןכו ,"םיכרד תונואת תעינמ לע ןתעפשהו הרובעת תוריבעב
."...םייקה ןידב םייונישל
יכ - עבצאה ןמ וצצמ אל רבד יכ םהילע הקזחו - תרושקתה יעצמאב רבוד הליחתב
יניירבע לע םישנועה תא רימחהל תויורשפאה תניחבל" הדעו םוקל תדמוע
תורשפאה תא קודבל הדעוה לע לטוה אל עודמ" :יתישקה ךכ לעו "העונת
...הככ" :יתובישה םגו ,"?םהלש דוסיה תוסיפתבו הרובעתה-ינידב המרופרל
אלו ,עולבל ולכוי אל התוא םינממהש םירבד עיצהל הייושע הדעווהש םושמ
."איקהל
בורק יונימה-בתכ לש חסונהשו ,תובושק םיינזא לע הלפנ יתאירקש חמש ינא
הדעוה שארבש חמש ינא .הליחתב רבוד וילעש הז רשאמ ,יתעצהש המל רתוי
תעינמל תימואלה הצעומה ר"וי םג אוהש ,ןיול בד טפושה דמעוה תאזה
ותעד עיבה םגו - הנורחאל הליג ןיול טפושהש םושמ ,ךכ לע חמש ינא .תונואת
.ונלש הרובעתה-דסמימב יוניש ינצינ לע םידיעמה םירבד המכ - םיברב
תעינמל תימואלה הצעומה ר"וי דמעוה תאזה הדעוה שארבש ךכ לע חמש ינא
לכעל בייח היהי ופרוק םייח הרובחתה רש ,לקהל עיצי אוה םאש םושמ ,תונואת
,"םיחמומה לש םתעד תא לבקמ אל" אוהש ,וכרדכ ,רמול לכוי אל ופרוק .תאז
לע הקזחו ,ותדמע תא לבקי אל דחא ףא .האסה תא שידגי אוה זאש םושמ
.והנוק ימ עדוי אוהש ופרוקכ ףשפושמ יאקיטילופ
חוליג" לש תושדח תוריבע ףיסוהל .רימחהל עיצת הדעווה יכ ,ןבומכ ,ןכתי
םסרפל ידכ ריינ קיפסמ שי יתלשממה סיפדמל םא חוטב אל ירמגל ינא ."חוצחצו
רבכ ךכל לבא ,ףולשל לוכי עורפהו ינלוחה ןוימדהש המ לכ תא "תומושר"ב
.דוע גורהל רשפא-יא םיגורהה תאו ,ונלגרוה
לכ תא םכל חיכואו - רשפתמ יתייה דבלב תושר לע וליפא - תושרו תוכמס יל ונת
.ןיבי אלו עדיי אל רוביצהש םיצור םתאש המ


תונקתה

תונקת .תוחיטב תונקתו רדסה תונקת :תוצובק יתשל תוקלחנ הרובעתה תונקת
ןימי דצב עוסנל עודמ :ןיטולחל תויתורירש ןהש ףא ,תואיצמה תובייח ןה רדסהה
תושרהו ,ןכ ושעי לכהש יאנתב ,לאמשב םג רשפאש םושמ !הככ ?לאמשב אלו
.ןימימ-אבל המידקה-תוכז יבגל ל"נכ .עבקש המ עבק - הרובחתה רש - תכמסומה
.עמשמ יתרת ,תעגל םויה שקבמ ינא ןיא רדסהה תונקתב !הככ ?המל
רשא ,תפסונ הקולח םג תמייק תוחיטב תונקתו רדסה תונקת יפל הקולחל ףסונב
- ונממ קלח ןה הרובעתה-תונקת םג רשא - ילילפה טפשמה .ונדמע רבכ הילע םג
,"mala per se" ןהש תוריבע - תחאה הצובקה .תוריבע לש תוצובק יתש עבוק
ונייהד ,"mala in prohibita" ןהש תוריבע - היינשהו ,"ומצע ינפב ער" ונייהד
..."הככ-המל" םושמ "ער" ."דבלב רוסיאה םצע חוכמ ער"
הרובעתה תונקתל 'ב קלח לכ הרובעתה תונקתב ףלחוה רשאכ ,1970 -ל"שת תנשב
םעפה" יכ תינשער הזרכהב הרובחתה דרשמ ירבד ואצי ,("הב העונתהו ךרדה")
הרשע-ששו ,דואמ טעמ לבא ,והשמ הזב היה ."ודגנ אלו ,גהנה םע םיכלוה ונחנא
יאולחתל הכוראו רוזמ ואיבה אל - ידמל הכורא הפוקת - זאמ ופקנ רשא םינשה
.ונלש הרובעתה
.תיתוחיטב הניחבמ ,תורתוימה ןה אקווד - "תויתוחיטב"ה הרובעתה תונקת
עדוי ינא .םיכרדה תונואתב ןוידה תרגסמב אקווד ,םיהדמ עמשיי הזש עדוי ינא
-יכורא םיפונמו ,תכרעמה לש החתפל ןהיתואמל קנע-תויאשמ הנוגעת רחמ יכ
,"!םזיכרנא" רמוא ולוכ רשא ראוד יקש לש תולוכמ-תולוכמ ןהמ וקרפי תועורז
.םלועמ םירבד ויה רבכו
יתרת - םירשעו האמ דע תויחל רשפא יכ םכל האראו ,תושרו תוכמס יל ונת
-א"כשת ,הרובעתה תונקתל 21 הנקת :תחא תיתוחיטב הנקת םע קר - עמשמ
.הב "תולכומ"ה תוריבעה ילב וא םע ,1961
:הרובעתה-תוריבע לש םיגוס ינש ,ליעל וניארש יפכ ,ןנשי
ותבוח) "הלוכ הרותה לכ" איהש ,הרובעתה תונקתל 21 הנקת - ןושארה גוסה
ןירדהמה .('וכו ,תלוזל עירפהל אל ,תוריהזב גוהנל ךרדב שמתשמה לש תיללכה
(א)40 וא (חוויר תרימש) 49 ,(הריבס תוריהמ) 51 ןוגכ תונקתה תא םג ופיסוי
אליממ הלא ךא (ןוכיסל וא הערפהל םורגל רבדה לולע םא העיסנה ביתנמ הייטס)
.21 'קתב "תולכומ"
תוריבע ."תוינכט"ה תוריבעה :הרובעתה-תוריבע לש ןבור-בור אוה - ינשה גוסה
תונואתל רשק לכ ןהב ןיא והשלכ יפיצפס ןוכיס םג ןדיצב ןיא דוע לכ רשא
גוסה לש ורדגל םג תוסנכנ ןה אליממ ,הזכ ןוכיס ןהב שי רשאכ) םיכרדה
.(ןושארה


יוסינה

ןמ תונקתה לע תואנקב רומשל שי ויפל ןורקעה לע ססבתמ עיצמ ינאש יוסינה
דחוימב םקוי רשא ,הרובעתה-ןואיזומל ריבעהל שי ראשה לכ תאו ,ןושארה גוסה
םימיב הרובעתה-ימרוג לש םדי-תלזא תא םיאבה תורודל חיכוהל .וז הרטמל
.ורבע
ןמ הרובעת-יטפוש השולש - םייביסאפ םיפוצכ - ופתושי עיצמ ינא ותוא יוסינב
ויהי םיטפושהש עיצמ ינא ןיאש ןבומכ .ויהי ימ עבקא ינא אלו ,הנושארה הרושה
יוסינה לש יקוחה דצה תא ונרדסה הליחתכלמ ירה יכ ,הריבע-רבדל םיפתוש
.הזה
.ליעל רומאכ לכה ,יוסינב ופתושי ןיול-תדעו לש הירבח לכש םג ןכומ ינא
.תושרו תוכמס יל ונת
דיה תא .28 'קת יפל הריבע - לאמש די ,דבלב תחא דיב הגיהנב ליחתא יוסינה תא
לא עבצא-תחילשב עצבא תותיאה תאו ,ךרוצ היהי םא קר הגהה לע חינא היינשה
שיבכה לע תירקמ ןבא יכ תחוור העיד הנשי .םיתתואמה תא הליעפמה תידיה
ינא .תאז הנענמת הגהה לע םיידיה יתשו ,םילגלגה תא ונל "בבוסל" הייושע
רתי-תכישממ .םזגומ "ןוקית"מ .הדיצה ידמ הזופח "החירב"מ ששוח אקווד
.הגהה לש תרקובמ יתלב
וילולסממ דחא לכ רשא ילולסמ-וד שיבכ .לשמל ,ףוחה שיבכב עצבא ךשמהה תא
לכ ןיאש - 21 הנקתה תווצמכ - הדיפקב קודבאש ירחא .יביתנ-ודו ירטס-דח אוה
ףילחהל ליחתא ,םידליה רמאמכ ,"ידדצמ אלו ינפלמ אל ,ירוחאמ אל" ,בורק בכר
- תחא םעפ וליפא תתואל ילב לכהו ,רשפאה לככ תובר םיביתנ-תופלחה .םיביתנ
החיתפה-ינותנש ךכ לע :תואנקב רומשא דחא רבד לע קר .(2)(א)58 'קת יפל הריבע
ילש "םיליגרת"ה רשא בכר הנומתל סנכנ אלשו ,םניעב םידמוע ליגרתה לש
.ןוכיס םורגל וא ול עירפהל םייושע
תונקתהש םושמ אל תאז .ךרוצל אלא ,םהילא דרא אלו ,עסא אל שיבכה-ילוש לע
.תיתשתל קזנ םרוג רבדהש םושמ אלא ,ילע תורסוא
יפל הריבע - ינמיה ביתנה ןמו ,תתואל ילב לבא ,הלאמש הנפא הבורק תונמדזהב
ןתינ רבדהש אדוול ידכ ,םינוויכה לכל שיבכה תא קודבאש ןבומכ .(א)43 'קת
תיינפ עצבא תידדצ ךרד התואל יתסינכ ירחא .ןוכיס וא הערפה אלל עוציבל
.(?תרחא רשפא יכו) "רוצע" רורמת שוגפא םש ,ףוחה שיבכל בושאו ,הסרפ
,םידדצל בטיה-בטיה לכתסא ,העיסנה תוריהמ תא טאא תמוצל יברקתהב
שי ותוא ,"המידק תוכז ןתו טאה" רורמת הז היה וליאכ ,ךרוצ היהי םא רוצעאו
.רוצעא אל - (רחא וא יתוחיטב) ךרוצ היהי אל םא .ויקודקדו ויטרפ לכ לע דבכל
הנקת) הביסנו הביסנ לכב הריבסה תוריהמ לע רומשל תואנקב דיפקאש ןבומכ
לע לבא .תוחיטבה םשל שורדה לכ לע תואנקב רומשל םכל יתחטבה ירהש ,(51
םושמ ,רומשא אל - ש"מק 90 "אקווד" תעבוקה וז - 54 הנקתה יפל תוריהמה
.הליחתכלמ ךכ רדגוה ןויסנהש
לככ ,"תויתוחיטב"ה הרובעתה-תונקת לכ לע רובעא יוסינה ךשמהב
,רומאכ ,ןתואש ,"היתורורג"ו 21 הנקתל טרפ ,יל הנרשפאת תויונמדזההש
.תואנקב רומשא


ץולחה

תוברת" תרתוכה תחת ,בתוכ ,ועוצקמב אפורו (לימ) מ"לא ,רנלק ןימינב ר"דה
:(30.9.86 ,בירעמ) "םישיבכב

םיעיבצמ םינותנה ...תונואתה לע רבגתהל םדאה הסנמ תירוטומה הרובחתה הלחה זאמ..."
וניא יונישהש רמואו זעא .ןיא יתועמשמ יוניש לכה ךסב ךא ,תויתנוע תודרומו תוילע לע
ןתינ םאו .םישיבכבו תוינוכמב םיינכט םירופיש לש אלא ,קוחה תפיכאו תוקיקח לש האצות
.הגיהנה תוברת אוה יזא - םרוג דוע ףיסוהל
םדאש םשכ ...ךוניח לש ןיינע ...טפשמ יתבו תורטשמ ידי-לע תינקומ הניא ,עודיכ ,תוברת"
.שיבכב גהונ אוה ךכ ,םוי-םויה ייחב וירבח םע גהנתמ אוהש םשכ ...גהונ אוה ךכ רבדמ
תוריהמב העונת לע םימלשמ ונאש ריחמהמ קלח ןה םיכרד תונואתש ךכב ריכנש יאדכ"
ךומנ ריחמ םלשל ףואשל ימיטיגל ... .םיילגר יתש ונל ותיתב לאה ונל דעייש וזמ ההובג רתוי
ונא ובש םוקמה תא אוצמל דואמ בושח ,ךכ םא .רשפא יא ,הארנכ ,ריחמ ילב לבא ...
.ונל חונש םוקמב אלו חרזאה תורחב תירעזימ העיגפ ךות ריחמה לע עיפשהל םילוכי
חונה ןורתפה שופיח קוידב איה תונואתה תיעב ןורתפל יעצמאכ טפשמו קוח לע תודקמתה"
קוסיע ...העיסנה תוריהמ לע אוה תודקמתהה רקיע וז תרגסמב .ןוכנה ןורתפה םוקמב
דודמל דואמ לקש םרוג והז טופישהו רוטישה תכרעמ תניחבמ ...העיסנה תוריהמב יתייפכ
...תונואתל םרוגה וניא טלחהב אוה לבא ,הייארכ וגיצהלו ותוא
תושפטב םבכר תא םיליעפמה הלא םה תונואתה ימרוג םיגהנהש איה תיתימאה הביסה"
רתוי דועו דודמל השק הז תא .ךרדה יאנת וא םבכר תולבגמו םהלש-םהיתולבגמל רבעמו
.טפשמ-תיבב הייארכ גיצהל השק
אוה יתואיצמ יתלב ... ןורתפ וניא הז םג םלוא ,הגיהנה יושירב רתוי דיפקהל שיש ורמאת"
.הרומ םע מ"ק 40,000 גוהנל םדא בייחל
רפס יתב ,יושיר ידרשמ ומכ תוכרעמ הניזמ קר ... רבד תרתופ הניא ... ןוטלשה תוברעתה"
ןפואב הגיהנה תא ,ללכב םא ,םירפשמה ,העונת תוריבעל טפשמ יתבו העונת תרטשמ ,הגיהנל
."רתויב ילוש

אוה ,לשמל ,םיגהנה-יושיר ןיינעל) ידמל-יחטש בתוכה לש םירבדה-חותינש ףא
ירחא המ-תדימב ררגנ אוהש ףאו ,("רושיקה-יעטק" ללוכ ,דבלב םילמ 71 שידקמ
,"סנפה תחת שורגה תא שפחל") אשונב ןוידה לש תושדחה תונפואה
וגיצהלו ותוא דודמל דואמ לקש םרוג ... העיסנה תוריהמ לע איה תודקמתהה"
,"םיילושל הדירי םינחוב אל" ,"תונואתל םרוגה וניא טלחהב אוה לבא ,הייארכ
,"... תוגזוממ ... תודבכ תוינוכמ דדועל ... םישיבכה רופישב זכרתהל ןוטלשה לע"
תא לבקל אלש השק הלא לכ ףא לע - ('וכו "...םיסימ תבילחל הרפ וניא בכרה"
:איהו ,ולש "הנותחתה הרושה"

לכ .אליממ םולבל לכונ אל תאז םישועש הלא תאו הנווכב תונואת םימרוג םניא םדא ינב"
ינפל ונבצייתהב ונלוכסת ישגרל ןקרופ ןתונ אוה .תילוש ותקופת יטפשמה רושימב ץמאמה
אוה - לכמ רומחהו .לוכשה ילאוויטספ לש םיטיעל רמוח קפסמ אוה .ןורתפ הל ןיאש הייעב
."...ןוכנה ןוויכהמ תוליעפה רסוח תא הווסמ

.תונברדכ םירבד
ךלוה טלחהב אוה הב ,בתוכה לש ותצלמה האב הלאה םירבדה םע תחא המישנב
:הנחמה ינפל ץולח

אשונ .דבלב העונת תנווכהב קסעתהל תבייח ,הב ךרוצ שי ללכב םא ,העונתה תרטשמ"
,םיגירח םירקמב ,ילואו חוטיב תורבח ,תויחרזא ןיקיזנ תועיבתל ןיינע אוה תונואתה
."תויטרפ תוילילפ תועיבתל

,םויהל-םויהמ אל יאדווב .ךכ לכ תכל-קיחרמ יתייה ימצע ינא םא חוטב אל ינא
הארנכ) הרבחה ידיב ילוהינ-רישכמכ בשחנ ילילפה טפשמה דוע לכ אלש יאדוובו
םוקמ אלממ םינפל ,ןהכ םייח טפושה לש וירבדמ הלועכ ,ןיטולחל ךרע-רסחש
ינאו ,יתנקז םגו יתייה רענ" :ליעל ורכזוה רבכ רשא ,ןוילעה טפשמה תיב אישנ
העתרה תלועפ ןיא .םולכ אלו ליעומ וניא ,היהיש לככ רומח ,שנוע םושש עדוי
.("אל ותו קוחה תבוח אצוי התא שנועה תלטה ידי-לע ...ןישנועל
-תונקת לש ןלוטיבל יתגרדהו ריהז יוסינ יתעצה (הז רעש ,ליעל) ,'א קרפב
הדעו .ןיול-תדעול הבשחמ-וק עיצהל ינא דמוע הז םוקמבו ,"תוינכט"ה הרובעתה
ךרא רבדה לעופב) םישדוח השולש ךות היתועצה תא שיגהל השקבתנ רשא ,וז
עיצת רשא ,תדמתמ-הדעו היהתש הל ףידע ('ו קרפ ,ןלהל האר - םימי םייתנשכ
,ךרדב תוגהנתהה יניד לש םנוקיתל עגונה לכב תרקובמ תומדקתה םעפל-םעפמ
.תואצותה לע בקעמ ידכ ךות


הבישחה-"תוצבשמ"

"תורומח" וא ,רתוי "תורומח"ל תובשחנה ןהב שי ,ונלצא הרובעתה-תוריבע
הרטשמ ןיצקש ךכ ידכ דע תורומח תובשחנ תומייוסמ תוריבע ,לשמל ,ךכ .תוחפ
.טפשמ ילב ,רתויו םיישדוח ,שדוחל ןוישר לולשל ןניגב לוכי הלעמו חקפמ תגרדב
תומשרנ אל וליפא ןהש ךכ ידכ דע תולק תובשחנ ,לשמל ,היינחה-תוריבע ןתמועל
,טפשמה תיבל ותוא השיגמו ,גהנ לכל תלהנמ הרטשמה ותוא תועשרהה ןוילגב
.שנועל-ןועיטה תרגסמב
תא ,דבלב תיגול תונקסמ-תקסה ךמס לע ,הנושארל יתילעה ,ליעל ,'א קרפב
הריבעהש לככו ,תוחפ "תפכאנ" איה רתוי הרומח הריבעהש לככ יכ העיבקה
השעמלש םושמ תואכרמב יתשמתשה) רתוי "תפכאנ" איה תוחפ הרומח
.(שרשל השק רבכ תאזה אתשבשה תא לבא ,תוריבעה תא אלו ,ןידה תא םיפכוא
הרטשמה לש יצראה הטמב העונת תקלחמ שאר ,דדח השנמ מ"צנ םע ןויארב
יכ ,ינפב וגצוהש םינותנה ךמס לע ,יתמהדתל יתחכונ ,(1986 רבמבונ ,10 וטוא)
.רתויב עורפה ינוימדב תולעהל יתלוכיש המ לכמ רתוי הברהב ןוכנ רבדה
"תורומח"ו ,רתוי "תורומח" תוריבעל - תאזה הקולחה םצע :לכה אל דוע הז לבא
בלב אלו ,ןיטולחל-תיטוידיא :שיגדמו רזוח ינא .ןיטולחל-תיטוידיא איה - תוחפ
הנחמ םדא :םכשפנב ועיגה .הרירב ןיא לבא ,לק בלב אל שממ .ךכ אטבתמ ינא לק
-תריבע ,עודיכ ,תאז .שיבכה לע אלא ,םיילושה לע אל .ריהמה שיבכה לע ובכר תא
.בלה ןמ תחכשנ איה סנקה לש ומולשת םע רשא ,היינח
ןכוסמ תויהל לוכי רבדה .םודא רוזמרל תויצ-יא :תרחא הריבע המגודל ולטו
ילב ,ההובג תוריהמב תמוצל סנכנ גהנהו ,עורג אוה הייארה-הדש םא - דואמ
הייארה-הדש םא - ןכוסמ-אל תויהל לוכיו - ביבס-ביבס העונתה בצמ תא קודבל
תא בטיה-בטיה קדבש ירחא ,הכומנ תוריהמב תמוצל סנכנ גהנה םאו ,בוט אוה
.תוביסנב יולת לכה .תמוצל תברקתמה ביבס העונתה בצמ
לש "ץובשימ"ב היולת הניא הרובעת-תריבע לש התרמוח :התעמ רומא
לש תוצובק תרדגהב וא ,תיפיצפס הריבע לש התרדגהב רבודמ םא ןיב) הריבעה
תוגהנתהה-ןפואב אלא ,('וכו ,"תורחא" ,"לגר-יכלוה לש תוגהנתה" ןוגכ ,תוריבע
רורגל הלוכי התרמוח - הרדגהב לדבה אלל - הריבעו הריבע לכ ."תצבשמ"ה ךותב
הרקמ לכ לש תויפיצפסה תוביסנה יפל לכה ,שפנ-ןוכיס ןיבל ספא-ןוכיס ןיב
תויצ-יאב ,םירוזמרה-תוריבעב רבדה ךכ ,תוריהמה-תוריבעב רבדה ךכ .הרקמו
.תרחא הריבע לכב אוה ךכו ,ףוצר הדרפה וק תייצחב וא "רוצע" רורמתל


"אל"ו "ןכ"

הבישחה" המסיסה תחת המצע תא םסרפל הגהנ םיבשחמה תורבחמ תחא
,הזכ "רוקיב סיטרכ"ב ימצע תא גיצמ יתייהש ינפל ,םמוקמב ינא ."תילאטיגידה
אבילא ,םיסורהש ומכ) המדאב םירטמ השולש ימצע תא רבוק יתייה
הריכמה ,"תיגולנא"ה הבישחל דוגינב .(דארגנילאטסב םינמרגל ושע ,בו'צשורכד
הבישחהש ירה ,ףוסניא-סולפב הלכו ףוסניא-סונימב לחה יתומכ לדוג לכב
."דחא" אוה ינשהו ,"ספא" אוה דחאה :דבלב םילדג ינשב הריכמ "תילאטיגיד"ה
.רבד תעדוי הניא תאזה תיחטשה הבישחה הלא ינש דבלמו ,"ןכ" לומ "אל"
םדיד יבגל .וזכ "תילאטיגיד" הבישחב ונוחנ ונלש הרובעתה-יניד לע םינוממה םג
המ לכ ."ןכוסמ תצק" וא "דואמ ןכוסמ" ,"תוחפ ןכוסמ" וא "רתוי ןכוסמ" ןיא
םה ןכל ."ןכוסמ אל" וא "ןכוסמ ןכ" אוה וילא עיגהל לגוסמ םהלש טקלטניאהש
-ל"שת תנשב ופילחה םה ןכל .ךירצ-אל-וא-ךירצ-םא-הריצעה-תבוח תא ואיצמה
תוכז ןתמ" לש הללמואה הרדגהב המידקה-תויוכז לש הפהפיה רדסהה תא 1970
תפסותל םודאה רואה תא וסינכה םה ןכל .('ד קרפ ,ישילש רעש האר) "המידק
.הל עיגמה דובכה תא 21 הנקתל םינתונ אל םה ןכל .תיעיברה
םע המו :םכרועמ םיצפוק םכתא האור ינא ,םודאה רואה לע רבדמ ינאשכ
אלו ,רדסה לש רורמת אוה ,ודוסיב ,םודאה רואה לבא ?דודשא תמוצב הנואתה
ףלא רליירט-ימס םכל ריבעהל ןכומ ינא יתעצהש יוסינה תרגסמבו ,תוחיטב לש
אלל תאז תושעל הנרשפאת תוביסנה םא - תמוצ ותואב ,םודאה רואב םימעפ
.ןבומכ ,ןוכיס
תאזו ,תיליבד וליפאו ,תיליטנפניא הבישחמ םילבוס ונלש הרובעתה-יניד
איצוהש ימכ הירוטסיהל סנכהל הצור אוה םא ,ןיול בד טפושה לש וייח-תונמדזה
המרופר ,הבישחב המרופר עיצהל :םיכרדה-תונואת ץובמ ונלש הלגעה תא
רבדה ותוא"ל ונתוא איבי ןכא רשא ,"רתוי לבא רבדה ותוא" םוקמב ,תיתוהמ
..."רתוי לבא


תוכיאהו תומכה

רשאמ רתוי הברהל רטושה קוקז ישממ ןוכיס הב שיש הריבעל דע תויהל ידכ
רשאכ המלש תוליעפ-תנש םייסל לוכי רתויב ץורחה רטושה םג :לזמ תפיט-פיט
-תוסכמ" םושו ,הריבעה םוקממ םירטמ םייתאמ ,הרקמב ,אצמנ אוה דימת
.תאז תונשל הנלכות אל וילע הנתשות רשא "הפיכא
הנווכב תונואת םימרוג םניא םדא ינב" יכ רמוא ,ליעל וניארש יפכ ,רנלק ר"דה
אל גהנ ףא :לכה אל דוע הז לבא ,"אליממ םולבל לכונ אל תאז םישועש הלא תאו
,רטושה ךרטציי אליממ .יתוחיטב-ףוריט לש השעמ וינפב גיצהל ידכ רטוש שפחמ
אלמל ידכ ,םינטקה םירבדה תא שפחל ,ומודיק תאו ותרוכשמ תא קידצהל ידכ
הריבעה תא שפחל ךישמיש היה ףידע ידיצמ ךא ,ונממ תשרדנה תומכה תא
הנחתל איבהל םוקמב ,ונממ םירטמ םייתאמ קחרמב ,ילוא ,תאצמנה ,הרומחה
.םיאלוממ תוח"וד-יסקנפ האמ
.העונתה-רטוש לע תולטומה הפיכא לש "תוסכמ" ןנשי יכ רבכ םיעדוי ונא תעכ
,חיננ ?רבדה שוריפ המ לבא ,"תוסכמה תלפכה" לע םירבדמ "חסאכ"ה יריבא
תורסח תוריבע ףוס-ןיאו ,תחא תנכוסמ הריבע רתאל לגוסמ ץורח רטוש יכ ,לשמל
ידמ םשור אוה לעופב .(ןהיתרדגהש יפכ ,"חוצחצו חוליג") תיתוחיטב תועמשמ
.תונכוסמ אל תוריבע לע תוח"וד העשתו ,תנכוסמ הריבע לע דחא ח"וד ,חיננ ,םוי
תוח"וד רשע-דחא םושרי אוהש ךכל איבת אל תוח"וד 20 -ל "הפיכאה תלפכה"
אוהש ךכל אלא ,תורחאה תוריבעה לע תוח"וד העשתו ,תונכוסמ תוריבע לע
תא רשע-העשתל הלעי לבא ,תנכוסמ הריבע לע דחא ח"וד םושריו ךישמי
?ןתיי הז המ .םירחאה תוח"ודה
.הנואת תמרגנש ירחא קר ?ןוכיס הב שיש הריבע לע ןידל הרטשמה הדימעמ יתמ
-םוקמל העיגמ הרטשמה םא םג "ףוכאל" רשפא הלאכ םירקמבש םושמ ?עודמ
התאצותש הריבע לע ןידל םידימעמ הלאכ םירקמב .תועש וא ,העש ירחא הריבעה
,שארמ םישקבמ ,יתביס רשק חיכוהל חילצת אל העיבתהש הרקמלו ,הנואת
.'וכו ,51 ,21 הנקתה יפל הריבעב םשאנה תא עישרהל ,"ןיפולחל"
דרפנ יתלב קלח .םיעגפנ םע תונואת יבגל םירומא םירבדהש ןבומכ
קזנ") ב"נ תונואתמ רשפאה לככ םלעתהל איה תיתרטשמה הקיטקארפהמ
ןיבל (םיגורה וא םיעוצפ ,שוכרל קזנ) וגוסו קזנה לדוג ןיב רשקהש ףא ,("דבלב
.ןיטולחל ירקמ וניה ךרדב-שמתשמה לש תוגהנתהה תרמוח
?ןיטולחל ירקמ עודמ
-הדמעהלו הריקחל םישדקומה םיבאשמבו ןמזב :רבדבש החרטה םושמ הארנכ
,"חוצחצו חוליג" לע תוחוד ףלא םירשע םושרל רשפא תחא ב"נ תנואת לע ןידל
לע ,המכ-עדוי-ימה םעפב ,רוזחל יתוא ץלאמ הזו ,הפיכאה תרבגה לע רבדלו
המל :תוניצרה אולמב" :(1986 טסוגוא שדוחב הנושארל יתגצה התוא הלאשה
."?"הפיכאה תא ליפכהל" רשפא םא םיכרדב לטקה תא תיחפהל


הירוטסיה תצק

,זאד לארשי תרטשמ לש העונתה תקלחמ שאר ,הנש 30 -כ ינפל ,בתוכש המ הנה
:('נ 'ש - רוקמב השגדהה) ,איג 'י מ"צנ

תנואת לש האבה המגודה הכרצ יד ילוא הטילבמ תואצותה ידממבש תוירקמה תא"
תקיחש י"ע ,םידגונמ םינוויכב רצ שיבכב תועסונה תוינוכמ יתש ןיב תושגנתהב :"ףושפש"
יפל ,ןלהל םיגרדומה םידממה יפל קזנ םרגהל לולע ,ןהמ תחא לכ לש ילאמשה ןפודה
:םתרמוח

לק ,ירמח קזנל עיגהל תואצותה תויושע - תוקיר וא תוסומע ,אשמ תוינוכמ הלא ויה םא .א
.רומח דע
ןפודהמ וא תונפדה ןמ םיקחורמ ,םיעסונ ולא תוינוכמ לש אשמה יזגראב ועסוה םא .ב
רתויה לכל וא ליעל רומאה ןמ רתוי תורומח ןניאש תואצות םרגהל תויושע - קוחשה
.םיעסונה לש תולק תועיצפ תוולמ
בכרה היה םא וא ,עגפנש ןפודל דומצ םבגשכ אשמה זגראב הלא םיעסונ ובשי םא םלוא .ג
לודג רפסמ יבגל וליפא םיתעל ,תוינלטק תויהל תואצותה תולולע - אלמ סובוטוא עגפנה
."תונברק לש

,1958 רבוטקוא ,ט"ישת ירשת שדוחב ורמאנ רשא ,איג מ"צנ לש הלא וירבד
,םויה ןכ זאכ ,םיעמשנ ,(?רכומ עמשנ) תידרשמ-ןיבה הדעול שגוהש ריכזתב
לש ותנקסמ תא גיצהל ידכ אלא ןאכ םאיבמ יתייה אלו ,וילאמ ןבומה רבדכ
,בייח תונואת תעינמל םיכרד שופיח לכ" :איבהש המגודה ןמ - !זא - בתוכה
."ןהיתואצותב אלו ,תונואתה ימרוג תקידבב זכרתהל ,אופיא


הנתשנ המ

םא - דואמ טעמ התנתשה רשא ,הרטשמה לש התוינידמ לא ונתוא איבמ הזו
וניארש יפכ .הלא ונימי דעו ,ןכ-ינפלמ דוע הארנכו ,איג מ"צנ לש וימי זאמ - ללכב
,הנואת-אלל-תולקה-תוריבעבו תורומחה תונואתב רקיעב תלפטמ הרטשמה
םגו) תולק תונואתו תורומח תוריבע לש תיקנעה הסאמה ןמ הידי תא תכשומו
.(וניארש יפכ ,תוירקמה תלשומ ןאכ
רבכש םדא ושינעהו וכל :ילוש אוה שנועה ןיינע ,השק הנואת תשחרתמ רשאכ
,ךדיאמ .הנואתב ודלי תא דביאש גהנל ,רסאמ ,הליספ ,סנק וליטהו וכל .שנענ
תאצקה ,הב קוסיעה םצע ,והשלכ ןוכיס הב ןיאש ,הלק הריבע לש הרקמב
,םזיננוא אלא םניא הלא לכ - 'וכו ,יטופישהו יתרטשמה ןמזה ,םיבאשמה
.תאז רמולו םוקל והשימ ךירצ לבא ,יוטיבה לע יל וחלסתו
הייקנ ןושלב שמתשמ ,הדעוה שארב דומעל הנמתנ ,רומאכ ,רשא ,ןיול טפושה
,ץראה) הנורחאל .איה הרורב ותעד םגו ,שממ םירבדה םתוא תא רמוא ךא ,רתוי
ריכמ אוהש ךות .תורומח-תוחפה תוריבעה ןמ "תדרל" עיצמו רזוח אוה ,(30.9.86
לבסנ יתלבה סמועהמ הבר הדימב םיעבונ" ,ותעדל ,רשא "םיגירח" לש םמויקב
תרמוא ,תורחאו וז הייעב לע רבגתהל ידכ ."טפשמה יתבל םיאבומה םיקית לש
םג" .תוח"וד תוחפ םושרת הרטשמהש ןיול טפושה עיצמ ,(ובנ תעפי) תנייארמה
,הרהזא תתל רשפא .ח"וד םושיר בייחמ רבדה ןיא ,הריבע שי תילמרופ רשאכ
."הרעה
לפטו - רקיע

תונואת ןיבל םיעגפנ םע תונואת ןיב הנחבאה תא לטבל שי רקיעה לא עיגהל ידכ
תושחרתמ הנש לכב .ןוכיס ןהב ןיאש העונתה-תוריבע לכמ ןיטולחל תדרלו ,ב"נ
הנואת לכ לע רקב השמ ר"דה לש ותעדל .םיעגפנ םע תונואת 15,000 -כ לארשיב
האר) רומח קזנ לש םייתש ןהמ ,דבלב קזנ תונואת 8 -כ דוע שי םיעגפנ הב שיש
82- 'סמ םוסרפ ,היינש יוסינ תרודהמ ,ץכ ןלאו לדייז דוד תאמ ,הרובעתב םיקרפ
יכ הארי טושפ יטמתירא בושיח .(ןוינכטה דילש הרובחתה רקחל ןוכמה לש 037
- רתויש דואמ ןכתיי - םיכרד תונואת (!) ףלא האמכ הנש ידמ לארשיב תושחרתמ
,רומח קזנ לש תונואת (!!!) ףלא םישולשכ ןהמ ,הרטשמה ידי לע תולפוטמ ןניאש
.תולפוטמ ןניא רשא
בורק הנש ידמ איה השיגמ ,תלפטמ אל הרטשמה ןהב תונואתה ףלא האמ תמועל
תוריבע ללוכ אל הזו ,והשלכ ןוכיס ןהב ןיאש "הגיהנ תוריבע" לע תוחוד ןוילימל
ןומה-ןומה םישיגמ ,הנואת לש התמירג לע םושיא שיגהל םוקמב .היינח
המחלמ" לעו "הפיכא" לע םירבדמ ."חוצחצו חוליג" לש תוריבע לע םימושיא
.םיקסוע םה המב וארו ,"םיכרד תונואתב
דחא גהנ תוחפל םהמ דחא לכב שי הרואכל רשא םיילילפ םיעוריא ףלא האמ
.םישדוח השולשל םומינימ-תליספ אוה הילע שנועהש הריבע רבעש
רשא ,םדא ייח ןדבאל ומרג אל הרקמב קר רשא תוילילפ תוריבע ףלא האמ
,םיקתושו םיאור םתאו - הרמוחב םתוא םיאור ןויגהה םגו קוחה םג
!הפיכאה תרבגה לע רבדל םיכישממו
.הדפית טפשמב אל ןויצ הזה ןיינעב לבא


םיינרקב אל

ונדמע ,םיכרדב תוחיטבל להנימה שארכ ןהיכש תעב ,עשוהי-ןב ןתיא םע ןויארב
30-25 -כב םיברועמ םהו תונואתב םיגורההמ 50% -כ םיווהמ לגרה-יכלוהש ךכ לע
הרובעתל טפשמה יתבב עודמ :הלאשה תא וינפב יתגצה .תונואתהמ זוחא
?םימשאנכ לגר-יכלוה םיאור אל טעמכ
:עשוהי-ןב לש ותבושת

הטמב העונת תקלחמ שארכ) ותפוקתב וכרענ רשא םינוש םיעצבמב .תיתרטשמ הייעב וז
החכוההש רבתסה לבא ,לגר-יכלוה דגנ תוח"וד יפלא תורשע הרטשמה המשר (יצראה
.לגרה ךלוה תא תוהזל רטושה חילצה דימת אל םגו ,םישק דואמ ויה םיניירבעה רותיאו
-יקספ יבגל םגו ,תיבשחמה תכרעמה תא הרטשמל המתס לגרה-יכלוה לש ןידל-םתדמעה
.ןידה-יקספ תא לעופל איצוהל ידכ יתרטשמ םדא-חכ תוצקהל ךירצ היה ואצוהש ןידה
אל תויניצר-דואמו תויפיצפס-שממ תוריבעמ ץוח יכ הרטשמב טלחוה הלאה םיישקה בקע
.לגר-יכלוה דגנ תוח"וד ומשריי

ןיידע אוהו ,ןיינעב ותעד תא עשוהי-ןב הניש אל הרטשמהמ ותשירפ ירחא םג
לש ןוויכל רתוי תכלל םיבייח" לגר-יכלוה יבגלש ,תאזה השיגה םע םיכסמ
."הרבסה
אל םש עודמ ?םיגהנה יבגל םג תאזה השיגה תא םיצמאמ אל ,יתישקה ,עודמ
תוריבע"ב קפתסהל עיצמ אל שיא םש עודמ ?תמתסנ תכרעמהש שיאל תפכא
?ראשה תא חונזלו "תויניצר-דואמו תויפיצפס-שממ
,הבושת ןיאש םושמ ,יתחלצה אל .הבושת ונממ לבקל יתחלצה אל וז הלאש לע
םיכירצ אל :הזה "רזגמ"ב תמייק אל "תיתרטשמה הייעבה"ש הדבועה תלוז
חולשל םיכירצ אל םגו ,(בכרה רפסמ תא םימשורש קיפסמ) ןיירבעה ימ חיכוהל
עברא לע ץורת התא ,ךלש הגיהנה ןוישר שודיחל דעומה עיגי רשאכ :םירטוש
...סנקה תא םלשל
תא בצקתל דעונ אל קוחה יכ (30.9.86 ץראה) רבכ רמא ןיול בד טפושה לבא
וז ,העונת-תו"חוד לש "תוסכמ" םירטושה לע תולטומ ןכא םא יכו ,הרטשמה
םוש" יכ רמא ,וניארש יפכ ,ןהכ םייח טפושה םגו ."הנושאר הגרדממ הירורעש"
."םולכ אלו ליעומ וניא ,היהיש לככ רומח ,שנוע
הריירקב דואמ הברה םיילילפ םיניינעב קסעש ימכ ,ןהכ טפושה יכ חינמ ינא
לע םילטומה םישנועהש רמול הנושארבו שארב ןווכתמ ,ולש תיעוצקמה
םאו ,ןיעדויב תושענה תוילילפ תוריבע לש ןתעינמל וליפא םיליעומ אל םיניירבעה
- ןיעדויב אל ךא ,תונלשרב תושענה תוריבעה תא - תענומ הניא השינעה הלא תא
.ןכש לכ אל
תושענה תוילילפ תוריבע ,ןעבט םצעמ ,ןניא תונואתל תומרוגה הרובעתה תוריבע
אליממ ,ןודזב םישענ תלוזב העיגפה םא ירהש ,תונלשר לש תוריבע אלא ,ןיעדויב
."הליגר" תילילפ תוגהנתה אלא "הנואת" ונל ןיא
בצמב אצמנ גהנה רשאכו .'וכו ,תופייע ,תעדה-חסיהב ןרוקמ תונלשר לש תוריבעו
םג חכוש אוה אליממ ,תוחיטבה תא "חכוש" אוהו ,'וכו ,תופייע ,תעדה-חסיה לש
.ול יופצה שנועה תא
הנואתה תמיא םא קפס יכ רמוא ,םויהד העונתה תקלחמ שאר ,דדח מ"צנ םג
."םיפכואה" לש חטשב םתוחכונ םע תררועתמ (שנועה תמיאמ לידבהל)
?אופיא ,ונלעוה המ


תפסותמ רתוי הזש תרמוא אמא

תויהל תורמייתמה תוריבע תורידגמה "תופסות" עברא ןנשי הרובעתה תדוקפל
יפל הריבע .הדוקפב ועבקנ רשא תונוש תויצקנאס ךרוצל תאזו ,דחוימב תורומח
הקדצה וזיא הלאשה תלאשנו ,הלאה תופסותהמ תחא ףאב תרכזנ הניא 21 הנקת
רבוע לש תיללכה ותבוח תא עבוקה ,הנקת התוא ילב הלאה תופסותל ללכב שי
.'וכו תוריהזב גוהנל ךרד
רישכמכ ,םהל תייצלו הרובעתה יקוח תא תעדל הבוחה לע הברה םירבדמ
,ליעל ונרכזהש יפכ ,ןתוא רידגה ףא עשוהי-ןב ןתיא .םיכרדה תונואת לש ןתעינמל
דמלל ףידעמ" אוהש ןייצ אוה תאז םע תחא המישנב ךא ,"םייחל ינכט טרפימ"כ
םירבד ."םמצע םיקוחה תא אלו ,םיקוחה ירוחאמש היפוסוליפה תא גהנה תא
.תונברדכ
דחאב דימלת םע עסונ התא :תאזה העפותה תא ריכמ הגיהנל-הרומ לכ
-רחמ") דומלל ליחתה אל דוע אוה "הירואית"ה תא .ולש םינושארה םירועישה
המ" איה ויפב תיתרגשה הלאשהו ,זיזהל עדוי ישוקב אוה בכרה תא ,("רחמ
?וישכע םישוע המ :תמאב ,ונ ?"וישכע םישוע
תושעל המ עדוי אל התא םא :איה ,הגיהנל-הרומ לכ עדויש יפכ ,הנוכנה הבושתה
ףאו ,"ןמזה תליזא תא רצוע" אוה "זאג בזוע" דימלתה רשאכ ."זאג"ה תא בוזע -
!ךראתמ ותושרל דמועה ןמזה ,רצקתמ תיטאמלבורפה הדוקנל דע קחרמהש
דוע אוהש תורמל ,ןוכנה קוחה תא ומצעב "בתוכ" דימלתה - ךראתמ ןמזה רשאכו
"בתוכ" אוה םימעפלש אלא ,דבלב וז אלו ..."הירואית"ה תא דומלל ליחתה אל
רתויש יאדוובו ,ורובע בתכ הרובחתה רשש וזמ תחלצומ רתוי הברה הנקת
."הרקמה תוביסנ"ל המיאתמ
תייה התאש וזמ הכופה ךרדב הייעבה תא רתופ דימלתה םימעפל - תאזמ הריתי
תתחפה םעש םושמ ?עודמ .םגפ לכ הב אצומ אל התא תאז לכב ךא ,ול עיצמ
,תויצפוא המכו המכ ךינפל תוחתפנ ,ךינפל רשא ןמזה לש ותכראהו תוריהמה
.וזל וז הריתסב תודמוע ןה םא וליפא ,ןירדהמל-תורשכ ןלוכ רשא
גוהנל העצהה תא יל וסחיית לאו ,םכרועמ וצפקת לא :דסח ידמע אנ ושעו
תא דירוהל ."זעה תא איצוהל" ושוריפ "זאג בוזעל" .תוכומנ תויוריהמב
90 -מ תדרל .הררועתה הייעבהש ינפל ךל התייהש תוריהמל האוושהב תוריהמה
אל וב בצמ רוציל .תוביסנה יפל לכה - ש"מק 100120 -מ וא 2030 -מ ,70
אוה ןותנ התא וב ץחלה םגש אלא ,רתוי ךורא אוה ךתושרל דמועה ןמזהש קר
.הייעבה לש התוררועתה םע היה רשאמ תוחפ
םדקומ הייעבה לש הרותיא לע רבדמ ינא ,"הגיהנה תוברת" לע רבדמ ינא רשאכ
ךרע) קוחל-דובכה םע אל רשק לכ ךכל ןיא .רתוי םדקומ "זאג"ה תביזע לעו ,רתוי
םייחה-תשודק םע אל וליפאו (יתיצר רבדל וילע אל םויה ךא ,ומצע ינפב בושחה
םדקומ הייעבה תא "חירמ" התא רשאכ .(רתוי דוע בושח ךרע ,ןבומכ ,םהש)
.קוחה תא ריכמ אל התא םא וליפא ,הנורתפב תועטל לוכי אל םלועל התא ,רתוי
.םכמצעב וחכוויתו הגהה דיל ובש :ספא ןיא
..."ףוכאל" דציכ עדוי אל שיא הגיהנה-תוברת לש הזה דצה תא לבא
ךרדה תצירפ

?ןיול תדעו לש התמקה םע ,םויה עיצמ ינא המ
יפל הריבעכ בשחיי אל השעמ םוש יכ הארוה הרובעתה תונקתב עובקל - תישאר
הערפה ,שוכר וא שפנ ןוכיס ,תוריהז רסוח םג ודיצב חכוה אל דוע לכ הלא תונקת
אוצמל רשפא) ךרדב שמתשהל רחא לש ותוכז חופיק וא ,העונתל בוכיע וא
רתויו רתוי לע הגרדהב הליחהל םג רשפא ,תאזכ הארוהל םינוש םיסנאוינ
.(דבלב ןורקעה לע רבדמ ינא ןאכ ךא ,תונקת
,הב םיברועמה תוגהנתה יפל הנואת לכל סחייתהל הרטשמה לעש עובקל - תינש
.תואצותה יפל אלו
.(סנקה-תרירב לש תיקוחה התב) טפשמה-תרירב דסומ תא לטבל - תישילש
.הזה דסומה תא לטבל - תויוטבלתהו םיסוסיה ילב אל - יתעצה תמדוק המישרב
,תילילפ הריבע לכ לאכ הילא סחייתהל שי תיניצר איה הריבעה םא יכ יתרמא
שי - טפשמה תיב לש ונמז תא הווש איה ןיאש תיניצר אל ךכ ידכ דע איה םא לבא
רפסמ תא לידגהל - תוחפ ימו רתוי ימ - םיעיצמה שי תעכ .ןיטולחל הלטבל
בד טפושה ;1986 טסוגוא ,7 וטוא ,עשוהי-ןב ןתיא) טפשמה-תרירב לש תוריבעה
לקהל ידכ לכהו - (1986 רבמבונ ,10 וטוא ,דדח השנמ מ"צנ ;30.9.86 ,ץראה ,ןיול
הארייו ,רתוי השעיי קדצהש ךכל איבהלו ,הרובעתל טפשמה-יתב לע סמועה תא
.תוחפ
- תוריבעה לכ תא ונכפהש חיננ .אווש-ןוזח אוה סמועה תלקה לש הזה ןוזחה לבא
ךירצ רותה-ךרוא תיטרואית .טפשמ-תרירב לש תוריבעל - ללכה ןמ אצוי ילב
רותהו ,ול שוקיבה הלוע ,הגשה-רב אוה דימ-קדצה רשאכ לבא ,ספאל תדרל
תונלבסה-רסוחל ותא דחיו ,ליגרה סמועל םיעיגמו םירזוח ונא ךכ .בוש ךראתמ
,ותעדל ,רשא ןיול טפושה רביד םהילע "םיגירח" םתואלו ,הרובעתה-טפוש לש
."טפשמה יתבל םיאבומה םיקית לש לבסנ יתלבה סמועהמ הבר הדימב םיעבונ"
טפשמה יתבב םיררבתמה םיטפשמ לש תומכ התואל עיגנ רצק ןמז ךות - רוציקב
ירהש ,תוילאיווירט תוריבע לע הרובעת-תוחוד המכ יפ ויהי םלומ לבא ,הרובעתל
?"תוסכימ ץיברהל" אל עודמ ,סמועה תא ריבגמ אל תוחודה םושיר םא
ורמואב ,ןיול טפושה רתוח הל וזמ הכופה קוידב היהת האצותה - תורחא םילמב
."ח"וד םושיר בייחמ רבדה ןיא ,הריבע שי תילמרופ רשאכ םג" יכ (ליעל האר)
-תויוכז םג אלא ,בושח ךרע איה הרובעתה-תוחיטב קר אל יכ רוכזל - תיעיברו
תא תאשונה הדעווב טועימב ראשיי אלש קרו ,ךכ לע דמע ןיול טפושה .חרזאה
.ומש

?טפוש "תחקל" םאה :'ג קרפ ,המרופר תארקל :ישש רעש :ךשמהל

קרפה תליחתל הרזח


רבחמה    רפסה :ןוישרה תא ךממ וחקי

רצוקמה םיניינעה ןכותל      אלמה םיניינעה ןכותל      םיניינעהו תומשה חתפמ

רתאה תפמ     רעשה ףד