,1989 תנשב רואל אצי רפסה :הרהזא .184 - 177 'מע ,רינ החמש ד"וע לש ורפס ,ןוישרה תא ךממ וחקי ךותמ
.םינוש םיניינעב רבחמה לש ותפקשהב ןהו ,הקיספב ןה ,הקיקחב ןה ,םיבר םייוניש ולח זאמו


רבחמה    רפסה :ןוישרה תא ךממ וחקי

רצוקמה םיניינעה ןכותל      אלמה םיניינעה ןכותל      םיניינעהו תומשה חתפמ

רתאה תפמ     רעשה ףד

'א קרפ ,יעיבר רעש

יעיבר רעש
יארקא-תומיגד :הקיספה

אובמ

םגד גיצהל איה ותרטמ .הרובעת-ינידל זרוזמ סרוק הניא הז קלח לש ותרטמ
.ןוילעה טפשמה תיב לש ותקיספ הנושארו שארבו ,הקיספה לש החותינל הנוש
םה םאו ,ןיינע םיניבמש םיטפוש ןוילעה טפשמה תיבב םיבשוי ,ןאכ וארתש יפכ
איה הלאשה .תויפהפי תואצותל עיגהל םילוכי םה ,ץמאמו ןמז שידקהל םינכומ
.טעמ ךכ לכ עודמ קר
ירהש ,תויהתו תולאש ררועל הלוכי האנ הקיספ םג יכ תוארל רשפא תאז םע דחי
קספ לכ אלש ךכל םיאיבמה םיצוליאל םינותנ םה םגו ,םדא ינב םה םיטפוש םג
.אלמ רבסהל ןתינ ןיד
,תואנ תוכלה קסופ אוהשכ ,ןוילעה טפשמה תיב עודמ איה רתויב הברה הייהתהו
ןתואש חיטבהל ידכ רמשמה לע דמוע וניאו ,תימעפ-דח תועיבקב קפתסמ אוה
.תוכומנה תואכרעה י"ע םוי-םוי הנמיוקת תוכלהלעו "תינוריע ךרד" לע ,"רורמת" לע :'א קרפ
תויוכז
הרובעת-תוריבעב םשאנה


הבוט הלימ

םא .דסמתה אוה ודיגת םתא ,ןוילעה טפשמה תיב לע הבוט הלימ ןאכ רמוא םא
רבד ,"תילאטוט הריפכ" תלוז ,יתנגהל רמול המ יל היהי אל ,תאז ודיגת ןכא
-ישוע םע םג תושעיהל ךירצ קדצ לבא .םיבהוא ךכ לכ אל הרובעתל טפשמה יתבש
.קדצה
לכל לובג שי" ןיעמ אוה םויה ןודנ וב הרקמב רמא ןוילעה טפשמה תיבש המ
םע תורימחמה תוארוה המכ קוחה עבק הרובעת-תוריבעבש הדבועה ."לולעת
ילילפ טפשמב רשאמ רתוי ומע רימחהל שי רבדו רבד לכבש השוריפ ןיא ,םשאנה
.ןוכנה אוה ךפיהה :העיבתה םע רשאמ רתויו ,ליגר
ול םג יכ םא ,יפיצפסה הרקמל רבעמ הברה ןידה-קספ לש ותובישח תגרוח ךכב
ןוילעה טפשמה תיב עודמ איה תלאשנה הלאשה לבא .הבר תובישח שי ומצע
.םוי לכ אלו ,לבויב םעפ קר הלאה םייח-םיהולא-ירבד תא רמוא


םיכרד וא תינוריע ךרד םוחתל הסינכ" הז המ :הלאש
?"תוינוריע

.לכה אל דוע הז לבא .יפוי ...םירורמתה חולב 24 -ב רורמתה לע םיעיבצמ םתא
סוכמ בוט :רמאנש ומכו ,"הירואית"ה ינחבמב םילאוש אל ותוא רבד דוע ונשי
תנמוסמ היהת תינוריע ךרדל הסינכהש קקוחמה הצר ךכ ,בלח תוסוכ יתש בלח
עודמ לואשל רשפא .הלאמשמ דחאו ,ךרדה לש הנימימ דחא :םירורמת ינשב
.ןויגהב יד יתעדלו ,עבק - עבקש ימ לבא ,םיינש
תוריהמב תינוריע ךרדב הגיהנב הרובעתל טפשמה תיבב עשרוה רשא גהנב השעמו
הרשוא ותעשרהו ,הרובעתה תונקתל (1)(א)54 הנקת יפל הריבע ,ש"מק 70 לש
"תינוריע ךרד" עודמ לבא ,םיעדוי ונחנא ש"מק 70 המל .יזוחמה טפשמה תיב י"ע
רורמתה היה אל השעמה םויבש םושמ ,רורב תוחפ .רורב תוחפ רבכ הז -
.שיבכה לש דחא דצב אלא ,בצומ םיאתמה
?םולח יתמלח וא ,"תינוריע ךרד" תייהה
תושר שקיבו ,שאונ רמא אל אוה ,תואכרעה יתשב גהנה לש וינועיט וחדנשמ
הכיזו ,תושרב-רוערע התייה וליאכ השקבב ןד רשא ,ןוילעה טפשמה תיבמ רוערע
.רערעמה תא


ןידה תוארוה

חנומה תא םג ,ראשה ןיב ,הרידגמ ,1961 -א"כשת ,הרובעתה תונקתל 1 הנקת
:"תינוריע ךרד"

וז תולבוגה תוימוקמ תויושר וא תימוקמ תושר לש הטופיש חטשב יוצמה םוחתב ךרד לכ"
דעו ,'תינוריע ךרד םוחתל הסינכ' ועמשמש רורמת בצומ םוחת ותואל הסינכב רשאו וזב
."'תינוריע ךרד םוחת הצק' ועמשמש רורמת בצומ ובש םוקמל

:תעבוק ,1961 -א"כשת ,הרובעתה תונקתל (א)22 הנקת

םא םשאנל הבוט הנגה היהת םלוא ,רורמתב תונתינה תוארוהה תא םייקל בייח ךרד רבוע"
."ןידכ אלש עבקנ וא ןמוס ,בצוה רורמתהש חיכוי

לש םהיתורוצ תא תעבוק ,1970 -ל"שת ,(םירורמת תעיבק) הרובעתה תעדוה
רורמתל רשאב .רורמת לכ בצוי וב םוקמה תא ןכו ,'וכו ,םהיתודימ ,םירורמתה
ינשמ" וביצהל שי יכ העדוהה תעבוק "תינוריע ךרדל הסינכ" ותועמשמש ,24
."שיבכה ידיצ
- יכ עבוק ל"נה העדוהל (א)4 'עס

- ונכתמ תונשל ידכ הב ןיאש - םייוסמ רורמת לש ונומיסמ וא ,ותרוצ ,ועבצמ הלק הייטס"
."ופקתמ ערגית אל

,עבוק ,"תוריבע" איה ותרתוכ רשא ,(שדח חסונ) הרובעתה תדוקפל 62 'עסו
.ךכו-ךכ וניד "...ךרדבש רורמת תארוה רפמ"ש ימ יכ עבוק ,ובש (8) ןטק-ףיעסב
ריאמ טפושה ,ןוילעה טפשמה תיב אישנ לש ןה טסקטב תושגדהה .ןידה ןאכ דע
.ןידה קספ תא בתכ רשא ,רגמש


םידדצה תונעט

:הלא םייתש הנעט רערעמה לש ותטילקרפ

םוקמב אלא ,תימוקמה תושרה לש הטופיש םוחתל הסינכב בצוה אל דיחיה רורמתה .א
;רחא
הנגהה הלח םוקמ לכמו ,"תינוריע ךרד"ב תולחה תובוחה תא רצי אל דיחיה רורמתה .ב
."ןידכ אלש עבקנ וא ןמוס ,בצוה" רורמתהש ךכב ,תונקתב העובקה

:הלא תא הנעט ,תאז תמועל ,הנידמה טילקרפל 'א ריכב ןגס

ןה ,רורמת לכש ירה ,דיחי ןושלב "רורמת" רמאנ תינוריעה ךרדה תרדגהבש ןוויכ .א
התבוחו ,"תינוריע ךרד" רוציל ידכ ויד ,ילאמשה ודיצמ ןהו ,שיבכה לש ינמיה ודיצמ
."תורצויה תפלחה" .רחא והשמ איה "ךרדה ידיצ ינשמ" םירורמת ביצהל תושרה לש
איה םיינש םוקמב דחא רורמת לש ותבצה ,שרדנכ בצוה אל רורמתה םא וליפא .ב
לש ופקתמ עורגל ידכ הב ןיא ןכלו ,ל"נה העדוהל (א)4 'עסב רומאכ ,"הלק הייטס"
.רורמתה
תא ליצהל רבדה לוכי ,ךרדה לש דחא דצב קר רורמתה לש ותבצהב םגפ שי םא וליפא .ג
תדוקפל (8)62 'עס יפל "ךרדבש רורמת תוארוה תרפה" לש הריבעב העשרהמ רערעמה
...24 -ב רורמתה לש ותארוה תרפה לש הריבעב העשרהמ אל ךא ,הרובעתה

.םידדצה חכ-תואב לש ןהינועיט ,םתיצמתב ,ןאכ דע?ןוילעה טפשמה תיב קספ המ

העפות .ןיינעה ךרוצל היה שרדנש לככ אלא ,העיריה תא ביחרה אל טפשמה תיב
םימייוסמ םיטפוש דציכ ונא םיאור הנורחאלש םושמ ,הכרבל הייואר המצע וז
דע ,"םיקימעמ" םה המכ דע םלועה לכל תוארהל ידכ ,תוכיראב "םיכפתשמ"
...!סמועה לע םילליימ םגו ..."הגצה"ה לכב םדיקפת והמ םיחכוש םה ףוסבלש
הארנ .קדצבו ,לכו-לכמ טפשמה תיב החד "הלקה הייטסה" רבדב הנעטה תא
בשחו ,ךתרוכשממ תיצחמ קר ילבקת םא ,הנידמה טילקרפל 'א ריכב ןגס ,ךתוא
רשג לע עוסנל המיכסמ ךתוא הארנ ."הלק הייטס" ךא וזש ךל דיגי דרשמה
חולש ינשה והצק וליאו ,דחאה והצקב קר עקרקה לע חנומ אוהשכ ןוקריה
!"הלק הייטס" שממ ...ריואב
סובוטוא וליפא וא - קנע תיאשמ לש הפיקעב תינוריע ךרדל תסנכנ ךתוא הארנו
לש ינמיה ודיצב רשא ,דיחיה "תינוריע ךרד" רורמת תא ךל םיריתסמה - יוצמ
!שיבכה
םיברסמ הנידמה תורשב םיטילקרפ םהב םירקמ רתויו רתוי םיאור ונחנא םויה
םנופצמ םע שגנתמ רבדה רשאכ ,היתודסומו הנידמה לע טפשמה תיבב ןגהל
תיבל עידומ ,ותוניגהב ,הנידמה גיצנ םהב םירקמ םג םירסח אל .יעוצקמה
הלאכ םהיניב םייוצמ ןיידע ךדיאמ .םשאנה לש ויוכיזל םיכסמ אוה יכ טפשמה
טפשמה תיבב ןועטל ןכומ טילקרפ רשאכו ."וליפהש םיסוטמה תא םירפוס" רשא
.ךכ לע רעטצהל אלא ןיא ,העשרה םייקל ידכ קרו ךא לכהו ,הלאכ תונעט
לש הריבעב העשרהב לדבה שי יכ ,וניארש יפכ ,הנעט םג הנידמה חוכ-תאב
העשרה ןיבל ,הרובעתה תדוקפל (8)62 'עס יפל "ךרדבש רורמת תוארוה תרפה"
הל היה בטומ וז המוקע הנעט םג .24 -ב רורמתה לש ותארוה תרפה לש הריבעב
,קוחה תוארוה יתש ןיב לדבה האר אל טפשמה תיב .הנעטנשמ הנעטנ אלש
עבוק 62 'עס יכ רמואו ,תכל קיחרמ ףא יתייה ינא .הנעטה תא החד ךכיפלו
.שנוע ררוג וניא אליממ ,הריבע רדגב וניאש המו ,תוריבע אל ,םישנוע
רורמתה לש ותבצהב ךרוצה ןיינעל טפשמה תיב לש ותוסחייתה רתוי תניינעמ
:טפשמה תיב רמוא הז ןיינעל .ךרדה ידיצ ינשמ

הביצהב ירה ,ךרדה ירבעמ דחא לכמ דחא ,םירורמת ינש ובצוי יכ ... העדוהב שרדנשמ"
."ןאכ םינד ונא וב גוסה ןמ רורמת לש ותבצה רורמיתה תושר המילשה אל דחא רורמת

.דחא יטפשמ רורמתל םידכלתמ םייזיפ םירורמת ינש :תורחא םילמב
"יוצר יתלבו ינויגה יתלב" בצמ רצוויי יכ הנידמה חוכ-תאב הנעט התדמע קוזיחל
,היינב תודובע תמחמ ךרדה לש ילאמשה הדיצב רורמת רסחש םעפ לכב" םא
רשא דע ... תינוריע ךרד תויהל ךרדה (לדחת) המוד הביס לכ וא םינוקית ,הנואת
."...םגפה ןקותי
הלאש .יוצר יתלב אוה ראותמכ בצמ יכ קלוח ןיא :ןוילעה טפשמה תיב הנוע
אל רשאכ םג ,תינוריע ךרדכ תמייוסמ ךרד תוארל שי ךכ לשב םא ,איה תרחא
."...םישרדנה םיאנתה ומייקתה
ואל תאזה "קוזיחה-תנעט" לבא ,םישרדנה םיאנתה ומייקתנ אל ,דימ הארנש יפכ
לוכי - ךרדה ידיצ ינשב בצומ תויהל בייח וניאש הזכ - רחא רורמת םג :איה הנעט
תוטילקרפל הל היה ףידע לבא .םיתעל הרוק ןכאש יפכ ,"םלעיהל" וא לופיל
ליטהל םוקמב - םירורמתה לש םתקוזחתל םיארחאה תא ןידל דימעתש הנידמה
.גהנה :יחצנה לזאזעל-ריעשה לע המשאה תא


?טפשמה תיב קספ אל המ

,םיירשפאה "םיחתות"ה לכ לא ותנגהל הסייג רערעמה לש וחוכ-תאב יכ וניאר
הלאשכ רידגה טפשמה תיב .הלא לכב ךרוצ היה אלש ,רבתסמ ,דבעידב לבא
עשרוה הב הריבעה תודוסי ומייקתנ םנמא םא" הלאשה תא "הנושאר"
רורמתהש םושמ) ומייקתנ אל תודוסי םתואש ןוויכ ,רבד לש ופוסב ."רערעמה
אל רערעמהו ,הדיחי הלאשכ תאזה הלאשה הרתונ ,("רורמת" היה אל דדובה
."ןידכ אלש עבקנ וא ןמוס ,בצוה" רורמתהש הנגהל קקזנ
םגש יפכו ,ליעל יתיארהש יפכ ,העיריה תא ביחרהל ךירצ היה אל טפשמה תיב
.םיארוקה תלעותל ,ביחרנ ןכא ונחנא לבא .ךכ לע יתכרב
הבוט הנגה היהת םלוא") הרובעתה תונקתל (א)22 הנקתל אפיסב רשא הנגהה
תצק יל תיארנ ("ןידכ אלש עבקנ וא ןמוס ,בצוה רורמתהש חיכוי םא םשאנל
:ךכ רדגומ ,תונקתל 1 הנקת יפ לע ,"רורמת" .הנושמ

וא בצוה רשאו תיזכרמה רורמיתה תושר העבקש ,רוזמר תוברל תותיא וא תוא ,ןומיס לכ"
םיכרדב העונתה תא רידסהל ידכ רורמית תושר תאמ הארוה יפ לע וא הכמסה יפ לע ןמוס
."ךרד ירבוע ךירדהל וא ריהזהל ידכ וא

תקזחב םייוסמ םצע לש ותויהל ינויח יאנת יכ םידמל ונא אפוג הרדגהה ךותמ
תושר לש תיקוח הארוה יפ לע "עבקנ וא ןמוס ,בצוה" אוהש אוה "רורמת"
ןיא אליממ ,"רורמת" תויהל ידכ יקוח תויהל בייח אוה םאו .תרחא וא וז תיקוח
לוכי יקוח יתלב רבד ןיא אליממו ,יקוח רבד לש ותויקוח-יא תא חיכוהל תורשפא
...יקוח רבדכ בשחיהל
?םשאנל תאזה "הנגה"ה תא ועבקב קקוחמה ןווכתה המל
םשאנל ,ובוט בורב ,ריתהלו ,"ילארביל" תויהל ןווכתה קקוחמה םא :תעדל השק
יאדוובו - םולכ אלו השע אל אוה ךכבש ירה ,רורמתה לש ותויקוח-יא תא חיכוהל
תושר-השעמ יכ חיכוהל םשאנ לכ יאשר אליממ ירהש - שיאל "הבוט השע" אלש
-יא רבדב החכוהה לטנ תא ריבעהל ןווכתה אוה םא לבא .קוחכ השענ אל ינולפ
רש :תיקוח יתלב הנקת וז ירה - םשאנה לש ומכש לע רורמתה לש ותויקוח
רש .םתופחל החכוהה-תבוח תא םימשאנ לע ליטהל ךמסומ וניא הרובחתה
דוע לכ ,םייתניבו ,תויארה יניד לע אלו ,הרובעת יניינע לע הנוממ הרובחתה
תוארוה עובקל תכמסומה איה תסנכה קר ,ןכ תושעל םירחא הכימסה אל איה
.הלאכ
."םלענ"ה רורמתה לש ,הזה עבטמל ינש דצ םג ונשיו
,ךרדה ידיצ ינשב בצומ תויהל בייח "תינוריע ךרד םוחתל הסינכ"ה רורמתש םשכ
םוקמב םא ןידה והמ .(25 -ב) "תינוריעה ךרדה הצק" רורמתה יבגל ןידה אוה ןכ
וליאו ,דחא רורמת קר בצומ ונוכמ לע ראשנ "תינוריעה ךרדה הצק" ירורמת ינש
?"םלענ" ינשה
,"תינוריע" ךרד תויהל הכישממ ךרדה ,םדוקה בצמל "ירטמיס" ןפואב ,הרואכל
ךרד היהת תמייוסמ ךרד יכ תוכמסומה תויושרה וטילחהשמ :אוה ןכ אל לבא
וא ,ךכ "תררמותמ" איה םא ןיב ,תינוריע ךרד תויהל הלדח איה ,תינוריע-אל
י"ע רוביצה לע ןהשלכ תובוח ליטהל תוכמס ןיא שיאלו ,ךכ "תררמותמ" הניאש
.והשלכ רורמת לש תכמסומ-יתלבה ותריקע
:רגמש טפושה רמוא .םינד ונא וב ןידה-קספב אוצמל ןתינ ךכל זמר

ךרד"מ ךרד לש הדמעמ יוניש ... תרחא הרדגוה םא אלא "תינוריע ןיב" ךרד הניה ךרד לכ"
יוניש .הדיצב השנועו - הלבגה לכ ...תונוש תולבגה ומע ררוג "תינוריע ךרד"ל "תינוריע-ןיב
."הנשמה קקוחמ תושירד רחא תינקווד הדפקה ךות השעייש ךירצ הז

םיכירצ "תינוריע ךרד" היהת תמייוסמ ךרדש ידכ :ונינפלש המגודל רשקהבו
- תאזה המגודב .ךכ לע תיקוח הטלחה םגו ,םירורמתה ינש םג םייקתהל
םג הניעב תדמוע איהו ,"תינוריע ךרד" הייהת אל ךרדהש איה תיקוחה הטלחהה
.דחא רורמת וליפא בצומ אל םא
תושרה תטלחה יפל תרתומה תוריהמה ןיב הריתס שי םא :תורחא םילמב ,וא
,גהנה תבוטל אוה בצמה יזא ,חטשב רורמיתה בצמ יפל ,"תירואכל"ה וז ןיבל
.םייתשה ןמ ההובגה תוריהמב גוהנל יאשר אוהו
וניארש יפכ ."תינוריע ךרד" לש התרדגהל הרושקה תפסונ תניינעמ הלאש הנשיו
חטשב יוצמה םוחתב ..." היהת ךרדהש םג ךירצ אלא ,רורמיתב יד אל הרדגהב
הסינכב רשאו וזב וז תולבוגה תוימוקמ תויושר וא תימוקמ תושר לש הטופיש
לש םוחתב הניא ךרדה םא יכ םירבדה ןמ רורב ."... רורמת(ה) בצומ םוחת ותואל
תררמותמ איה םא וליפא ,"תינוריע" ךרדכ בשחת אל איה יהשלכ תימוקמ תושר
םייתסמ "ילאפיצינומ"ה םוחתה םא ןידה והמ איה הלאש לבא .םידדצה ינשמ
ךלנ םאה ."'תינוריע ךרד םוחת הצק' ועמשמש רורמת בצומ ובש םוקמ"ה ינפל
?"רורמתה בצומ ובש םוקמה" יפל וא ,"םדוק רמגנש המ" יפל
.תוקפסמ יקנ אל רבדה ךא ,הנושארה הפולחב רוחבל הטונ ינא


ךוותה-דומע איהש "בגא" תרעה

םא קפס ,תונקתה לש "תינכט"ה תונשרפה תלאש קר ןאכ תררועתמ התייה ול
וניא ינורכז םא .ותובישח תורמל ,הזה ןידה-קספל דחוימ םוקמ שידקמ יתייה
,םהב תעפושמ תונותיעהש הרובעתה-ירודמב םעפ אל רכזוה רבכ אוה ינעטמ
.הרובעתה ינידל דומיל רפס וניא הז רפסו
םעט") ןיד-קספ לש יתוהמה וקלח ןיב הנחבאל בחרנ םוקמ םישידקמ םינטפשמה
ןייובירמ החונ יתעד ןיא ליעל יתזמרש יפכ .וב רשא "בגאה תורעה" ןיבל ,("קספה
ילבמ ,רוביצה לש ונמז ןובשח לע תואב ןהש םושמ ,ןיד-יקספב בגא-תורעה לש
.(החנמ-ירסומ חוכמ לידבהל) יביטרפוא ףקות ןהל היהיש
ןכומ יתייה אל ןפוא םושב לבא ,"בגא" הלימב חתופה קלח ונשי הזה ןידה-קספב
לילעב הארנו ,טפשמה תיב לש וילגרל רנ שמשמ קלח ותוא .בגא-תרימאכ ותוארל
םירבדל סחייתהל ןיאש ךכל זמרכ אלו ,"רושיק תלימ"כ האב "בגא" הלימה יכ
-קספ לש השארה-ןבא לאכ םהילא סחייתמ ,םוקמ ל .ןידה
כמ ,ינא .הייוארה תוניצרב

:רגמש טפושה רמוא

תוריבע ןה ,(1)(א)54 הנקת תמגודכ ,הרובעתה תונקתב תועובקה תוארוה לע תוריבע ,בגא"
םייתדבועה תודוסיה תחכוהב טפשמה תיב קפתסמ הז גוסמ תוריבעב .'טלחומ רוסיא' לש
...הריבעה עוציב תעב םשאנה לש ישפנה ובצמ רקחל דרוי וניאו ... הריבעה לש
שי ,השעמה תעב םשאנה לש תילילפה ותבשחמ קדביתש ילבמ ,תילילפ תוירחא תלטה"
רוסיא לש הריבעב םשאנ עשרומ םהב םירקמה םיבר .םשאנה םע הרמחהו הדבכה המיע
םשאנה םע הרמחהה םושמו ,דבב-דב םלוא .וז הריבע רובעל ללכ ןווכתהש ילבמ ,טלחומ
םייתדבועה תודוסיה םויק לע האלמ הדפקה טפשמה תיב דיפקי ,ישפנה דוסיל רשאב
...םישרדנה
שרדנה רחא וא הז יתדבוע דוסי לש ומויק רבדב קפס ררועתמ רשאכ יכ ףיסוהל רתומל"
."...םשאנה תא ונממ תונהל ידכ ךכב יד ,הריבעב

יזוחמה טפשמה תיב לש 1972 תנשמ ןיד קספב ויתודתי תא טפושה ךמות ןאכו
:רמאנ וב רשא ,תרצנב

םויכ םירתומה םישנועה בקע ,ךכב המ לש רבד הרובעתה תונקת לע תוריבע ןיא"
- דיחיה לע ארמוח רחא ארמוח ליטהל ןיא ךא .(הגיהנ ןוישרב קיזחהל הליספה תויורשפאו)
."תושרה םע אלוק רחא אלוק לקהל - רמאל יצמת םא וא

הב םילטונ טפשמה יתב םג רשא - םיכרדב לטקה ביבס תירוביצה הירטסיהה
.םשאנה תויוכז לש דסומה תא חוכשל םיטונ םימעפלש ךכל תמרוג - קלח
יאכזכ קוחה יניעב בשחיהל םדא לש ותוכזב םיעגופ לבא ,שנועב רימחהל םיארוק
,ןלהל ,המחלמה רסומ לע האר) ריבס קפס לכל לעמ ותמשא החכוה אל דוע לכ
:תאזה הירטסיהל האנ הבושת שי רגמש טפושל .('ג קרפ ,ישימח רעש

.ןישנועה יניד לש דוסי תולכשומ לש הדלות יהוז אלא ... ןישנוע תוינידמ לש הלאש וז ןיא"
."הריבעה תודוסי ומייקתנ יכ ,חכוה םא ,הדיפקב הנושארבו שארב ןוחבל ןוכנה ןמ ,עמשמ

ינפל .ןוילעה טפשמה תיב לש הבושתב-הרזח ןיעמ תוארל רשפא הלאה םירבדב
תוריבעב יכ ןוילעה טפשמה תיב לש ןיד-קספב רמאנ םינש הרשע שמחל בורק
ןיד יקספ :'ג קרפ ,ןלהל האר) םשאנה לש ותערל קפסה תא שרפל שי הרובעת
טפשמה תיב לש ותקיספ לע םתככ ץבר ןיד-קספ ותוא .("םיילוש" תרעהו םיינש
ידכ םינש רשע טעמכל וקקזנש קר לבח .התוללכב טפשמה תכרעמ לעו ,ןוילעה
אלא ,הארנכ ,האצמנ אל הזה הפיה ןורקעלש קר לבח .תוועמה תא ןקתל
.לארשיב ןוילעה טפשמה תיב לש הקיספה לכב ,וז הדיחי אתכמסא
תועפותהשו ,םיב-הפיט אלא וניא הזה ןידה-קספש ךכ לע לבח רתוי דועו
-קספ ןתינ זאמ םלועה ןמ ורבע אל הרובעתל טפשמה יתבב תולגתמה תוגיאדמה
.(םינש שמחכ ינפל) ןידה


תכרעמה לש התומד לע תוכלשהה

הנפא ותועצמאבו ,ןוילעה טפשמה תיב ינפב ישפנ תא חישהל אב ינא הז םוקמב
.הלוכ תכרעמה לא
םכתדובע לע םיחבשה לכ ירחא ,םכילא אובל ידיצמ "רייפ" היהי אל הז ילוא
.יכונא ידוהי ,תושעל המ לבא ,"רייפ" אל ."?טעמ ךכ לכ המל" לואשלו ,האנה
רבד אלא ,"םיטושיק" םתס אל הלא ליעל םתיארש יפכו - הכרעההו דובכה לכ םע
,הלועמ ןיד-קספ םתתנש ךכב םכל יד םאה ?םירתוח םתא ןאל - ונפא לע רובד
?ימעפ-דח לבא
םיצור םג םתאש וא ,םיטפשמל תוטלוקאפב םכתא וטטציש ךכב םכל יד םאה
!?לארשי תנידמב טפשמה לע עיפשהל
לש תימשרה האצוהה) י"דפ ץבוקב ומסרפתנ ןוילעה טפשמה תיב לש ותמקה זאמ
ןיד יקספ 300-200 -כ קר ,הסג הכרעה יפ לע ,(ןוילעה ש"מהיב לש ןידה-יקספ
אלא ,םימסרפתמ ןידה-יקספ לכ אלש ןבומכ .תוחפ ףא ילואו ,הרובעת יניינעב
-ךרדב -טפשמ לש יעוצקמה דצב לזלזמ ינאש אל .רצה-יעוצקמה םוחתה ןמ ,ללכ
,גרוח וניא םסרפתמש טעמה םגו ,ללכה תא םיפקשמה ,םירחבנ םירקמ

םיבייח ונא ,קדצה תכאלמל םישגינ ונחנאש ינפל לבא - יל הלילח - הרובעתה
הרובעתל טפשמ-יתב םה םימיאתמה םילכהו .םימיאתמה םילכב דייטצהל
.טפשמה יתב ראשכ המרה התוא לע םידמועה
-תיישע לש הרשבו-המצעב הנדה ןוילעה טפשמה תיב לש הקיספה וז אירלקפסאב
-יקספו ,רתויב הלילד איה - וזכ תמייק ללכב םא - הרובעתל טפשמה יתבב קדצה
.םרפסי רענ - הרובעת יניינעב ןוילעה טפשמה תיב לש "םיינויצוטיטסנוק"ה ןידה
יפכ הארנ לארשיב הרובעתה-טפשמש ןה ךכמ תכל-תוקיחרמ רתויה תוכלשההו
.(ז ,ה ,והיעשי) "חפשמ הנהו טפשמל וקיו" :הארנ אוהש
"םיגירח"ה לע רבדמ ןיול בד טפושה ,םכרבח :ןוילעה טפשמה תיב יטפושל
הזה רפסה לכ ךרואלו ,'וכו ,'וכו ,הרובעתל טפשמה יתב לש "קדצ"ה תיישעבש
לבא ."םיגירח" ךכ לכ םניא ןיול טפושה דמע םהילע "םיגירח"ה יכ הארנ ונחנא
יתב תלהנהמ שקבל םיכירצ םתא .רפסה לעו ילע קר ךומסל םיכירצ אל םתא
טפשמה יתבל םירקוס חולשל .םיאתמ רקסל - לודג אל - ביצקת טפשמה
םע וחחושיש .ומשרתיו ןידה-יכרוע םע ושגפייש .ומשרתיו ובשיש ,הרובעתל
קדצה-תיישע תיארנ דציכ ומשרתיו - םיגצוימ-אלה םימשאנה - בחרה רוביצה
.םעה יניעב
ינא אל ."ומע ךותב בשוי טפשמה תיב" יכ תרמואה הרמימה תא םתעבט םתא
?םעה לא ודרת אלש עודמ זא .תאז יתרמא
תא קימעהל םילוכי םתא .בצמה רופישל םילכ םכידיב שי םירקס ילב םג לבא
םתא .הרובעתל טפשמה יתב לש םירדוקה םהילתכ ןיב השענב םכתוברעתה
תיבמ) ינש רוערעל תושר ןתמב רתוי הבר תובידנ ידי לע ןה תאז תושעל םילוכי
םתקיספב רתוי הקימעמ תוברעתהב ןהו ,(ןוילעה טפשמה תיבל יזוחמה טפשמה
.הרובעתל טפשמה יתב לש
ןובשחב לבא ,םכילע המ-סמוע הליחתב רצוויי ךכ לשב יכ חינהל םנמא ןתינ
.הבר הכרב ךכב היהת ךורא-חווטל


:ךשמהל
תיתימא תונלשר לעו "תזרפומ" תוריהמ לע :'ב קרפ ,יארקא-תומיגד :הקיספה :יעיבר רעש

קרפה תליחתל הרזחרבחמה    רפסה :ןוישרה תא ךממ וחקי

רצוקמה םיניינעה ןכותל      אלמה םיניינעה ןכותל      םיניינעהו תומשה חתפמ

רתאה תפמ     רעשה ףד