,1989 תנשב רואל אצי רפסה :הרהזא .213 - 209 'מע ,רינ החמש ד"וע לש ורפס ,ןוישרה תא ךממ וחקי ךותמ
.םינוש םיניינעב רבחמה לש ותפקשהב ןהו ,הקיספב ןה ,הקיקחב ןה ,םיבר םייוניש ולח זאמו

רבחמה    רפסה :ןוישרה תא ךממ וחקי

רצוקמה םיניינעה ןכותל      אלמה םיניינעה ןכותל      םיניינעהו תומשה חתפמ

רתאה תפמ     רעשה ףד

'ג קרפ ,ישימח רעש

ישימח רעש
הבשחמל רמוח

המחלמ רסומ :'ג קרפ


לע סמח-םיקעוזב יניא ,בוחר-ןרק לכב םיעקומה שפנה-יפי לע ינא הנמינש ףא
ןה תונואתה .םיכרדה-תונואת לש ןתעינמל עגונה לכב "המחלמ" הלימב שומישה
לכו ,רבדה היה ןתינ ול ,לילכ וריבדהל ףאו ,וענמל ,ומצמצל ,ותיחפהל שי רשא עגנ
.המחלמ וליפא .יל עירפי אל וז הלועפל ןתנייש םש
הנידמ וא רואנ םע .המחלמה רסומ תא םג רוכזל שי המחלמב רבודמ רשאכ לבא
ןיאש םושמ קר אל ,המחלמה-רסומ לש הייעבהמ םלעתהל הלוכי הניא הרואנ
אל ךרע אוה ,תמייוסמ הדימב ,רסומהש אלא ,ךמצע-ךב עגפיי רבדה יתמ תעדל
.ומצע םויקה רשאמ בושח תוחפ
םושמ ךכב שי םא וליפא ,םישודק תומוקמב עוגפל אל ושוריפ המחלמ רסומ
ןומיר ךילשמ התאש ינפל םיימעפ בושחל ושוריפ המחלמ רסומ .שפנל-ןוכיס
ילייח םג םירתתסמ םהירוחאמש םנמא ןכתיי .םידליו םינקז םנשי וב םוקמל
ךילשהל פיצנירפ ךל השעתשו ,התא תויהל לדחתש רבד-לש-ושוריפ ןיא ךא ,ביוא
- !ילוא - ןכתייש םושמ קרו-ךא ,םינקזו םידלי םנשי וב םוקמ לכב ןומיר
.ביוא ילייח םג םירתתסמ םהירוחאמש
,הנחבה אלל םינומיר ידמ רתוי םיכלשומ םיכרדה תונואתב המחלמה תרגסמב
לטקה תא לוטקל םוקמב ךא ,תונואתה תא םיתיחפמ םהש ךכל החכוה לכ ילבו
.הרוחש הדוקנ .שפנה ירופיצ תא ונל םיגרוה


טפשמה תיבב "תואדוה תבילח"ו םשאנה לש ורוטרט

םשאנה תעדוה" יורקה רבוש ליכמ ספוטה ,הרובעת-ח"וד לבקמ התא רשאכ
טפשהל שקבמו ,המשאב הדומ התא םא ןייצמ התא וז העדוהב ."טפשמה תיבל
וא ,(טפשמה תיבב העפוהב םירושקה החריטהו ןמזה תא ךוסחל ידכ) ךינפב אלש
.םיעודי םירבדהו ,'וכו ,תודבועהמ קלחב קר הדומ התאש
דעוימ הרובעתה טפשמ לש ולוכ-לכ יכ וניאר "דרמל הארקה" קרפב רבכ לבא
דובכ ,בוט :העינכה-תזרכה תא םשאנה לש ויפמ איצוהל .דבלב תחא הרטמל
...המשאב הדומ ינא זא ,הדובע םוי דוע דיספה לוכי אל ינא ,טפושה
-ותאדוה תא לבקמ אוה רשאכ םייתעבש רהזיהל טפושה בייח ילילפ טפשמב
תואדוהה לש ןתוליבק לש היגוסה לע ןאכ רבדמ אל ינא .םשאנה לש המשאב
תינייפוא הניא רשא ,תדרפנ הייגוס איהש ,רסמ םא ,הרטשמב רסמ םשאנה רשא
ךכ לע רבדמ ינא .וב תרשקנ הניאש טעמכ השעמלו ,דחוימב הרובעתה-טפשמל
ןימאמו ,הדומ אוה המב בטיה ןיבמ םשאנה םא קודבל ךירצ טפשמה תיבש
ובריס םיטפושש םלועמ םירבד ויה רבכו ,אוה םשא םנמא יכ המלש הנומאב
.תאז ושע ןידבו ,םשאנה לש המשאב-ותאדוה תא לבקל
רשאכ .רתוי הלק טפשמה תיב לש ותכאלמ ,ןיד-ךרוע ידי לע גצוימ םשאנה רשאכ
הדימב ,חינהל טפשמה תיב יאשר ורוגינס תועצמאב המשאב הדומ םשאנה
תא תרשמ רבדה יכו השוע אוה המ עדוי וניד-ךרוע יכ ,תואדו לש רתוי ההובג
.םשאנה לש וניינע
-ינמיסל הכחמ קר טפושהו ,גצוימ אל בורל םשאנה הרובעת-יטפשמב לבא
ול "רוזעל" ףאו ,םשאנה לש ותאדוה תא לבקל ידכ רתויב םילקה סוסיהה
איה הרובעתל טפשמה תיבב םיטפשמה לש המוצעה תומכה .המשאב תודוהל
טפשמ אוה הרובעתה-טפשמ יכ חוכשל הרובעתה-טפוש תא עינמה קזח ףונמ
םשאנל חיטבהל ודעונש תונורקעה לכ לוחל םיבייח וב םגש ,ןיינעו רבד לכל ילילפ
לש םהירבד תא ונאבה םגו ,ךכ לע ונדמע רבכו ,קוחב ועבקנ רשא תונגהה לכ תא
.הרובעתל טפשמה יתבב קדצה-תיישע לע םיטפוש המכ
...הנהו ,קדצ לש רטשמ םייק הב הנידמ םיקהל ידכ םהייח תא םיבירקמ םישנא
!םמצעב םיטפושה הזה קדצה לע םירמוא המ ואר
רוביצל םימרגנה לוועהו קדצה-יא ריחמב היה ןתינ תמאב ול :יולגב רמוא
ךרע םה םדא-ייח ,אחינ רמוא יתייה ילוא ,םיכרדה-תונואת תא תיחפהל םיגהנה
יתבב םישוע המ קוידב םיעדוי ונחנא לבא .יאליטרע קדצ רשאמ רתוי רקי
םע רבד יצחו רבד הל ןיא םש הדובעה בור יכ םיעדוי ונחנא :הרובעתל טפשמה
.רתויב עוושמ קדצה-יא םש אקווד לבא ,םיכרדב לטקה
םע ,תנכוסמו תיניצר הריבעב רבודמ רשאכ םג יכ םיעדוי ונחנא תאז םע דחי
תשגרומ םש םג ,רתוי תיניצר הרוצב םישענ םירבדהש ףאו ,הידעלב וא הנואת
לע ףאו ,םימשאנה לע םיצחול םיטפושה םש םגו ,תכרעמה לע סמועה לש ותעפשה
רשא תוקסע ."ןועיט-תוקסע" תושעלו ,העיבתה םע רשפתהל ,םהירוגינס
ךכ לע םגו ...סמועב הלקהל הכוז תכרעמה לבא ,ןהמ הקוזינ תונואתב המחלמה
.םעפ אל ונדמע
םיאצויו ,םתקדצב הרכה-ירודח טפשמה תיבל םיאב םימשאנ ויה דציכ וניאר
אוה הילעש השגרה ,תודוהל ותוא "חירכה" טפושהש ימ לש הרמ השגרהב םשמ
םעפה דע ,קוידב םייעובש ךשמהל לוכי הזה "םלועל"ה :םלועל ומצעל חלסי אל
לככ .םייתעבש הכיבמו תישפיט לבא ,היצאוטיסה התואל עלקיי אוה הב האבה
רבדה תא השוע התאו ,ןכסל המ רתוי ךל שי ,רתויו רתוי ךלצא תרזוח העפותהש
הנורחאה םעפה תאזש ךבילב רדנבו ,ךלוהו-רבוג םייניש קוריחב ,בושו-בוש
.ןבומכ ,אבה רדנל דע ...טפושל ךראווצ טישומ התאש
םג ,םדאה-דחאכ בכר םיגהונ ןיד יכרוע .הרוק אל הז ןיד-יכרועלש ובשחת לאו
םהל שיש ןבומכ .אוה רקי הגיהנה-ןוישר םהל םגו ,ח"ודב םימעפל "םיכוז" םה
לש םיישיאה םינדגונה וררועתי ןאכ לבא ,םמצע לע ןגהל רתוי םייעוצקמ םילכ
,ותלוזל רוגינסכ עיפומ אוה םא ןיב - ןידה-ךרועל תוארהל ותוא םיפחודה ,טפושה
.ןידה-ךרועמ רתוי םכח ,טפושה ,אוהש - םשאנה ומצעב אוהש וא
...םיזראב םא :רמאנ רבכ ךכ לעו


םירפוכל הבוח-שנוע

התייה ,המשאב רפוכ אוה יכ טפשמה תיבל עידוה םשאנ רשאכ ,רומאכ ,םעפ
ארק אלש ימו .הידע תא האיבמ התייה העיבתהו ,תוחכוהל הבישי דימ תעבקנ
ענכשל ידכ טפשמה תיבל אבו ,ספוטה לש ינשה ודיצמ רשא תוארוהה תא ןויעב
.ול הלע הז המב ליעל וניאר - ותקדצב טפושה תא
תעדוה" תא חולשל רשפאש לכה ודמל ,חצנ-דע תוירבב תוטשל לוכי ךניאש ןוויכו
הסנמ העיבתה דציכ ,ןידה םויב ,תוארלו ,המשאב התועצמאב רופכל ,"םשאנה
םשאנ םאו ,ימיטיגלכ בשחנ רבדה "ליגר"ה ילילפה טפשמב .ךתמשא תא חיכוהל
בשחנ אוה ןיידע ,הידע תא איבהל המייס העיבתהש ירחא המשאב תודוהל הצור
המ קדוב םדוק התא ,םכח ול רמאיי אל .שנועב הלקהל הביסנכ ,"בזועו הדומ"כ
..."בוזעלו תודוהל" שקבמ התא הניפל ץחלנ התא רשאכו ,הידעלו העיבתל שי
הפורת וחתיפו ,םימיה תוברב הרובעתה-יטפוש ודמל הזה "קירט"ה תא םג לבא
תעפותב םחליהל רמוא ורמג םיטפושהש רמולו אובל יל לק אל הז ."הכמ"ה דגנ
דסומ תא וחתיפו םיטפושה וכלה :הרקש המ הז לבא ,המשאב-םירפוכה
םא וליפא ,םויכ .ליעל םונרכיה רבכש יפכ ,"תפסונה הארקהה"ו "הארקה"ה
ידכ טפשמה תיבל ןמזומ התא ,המשאב רפוכ התא יכ טפשמה תיבל עידומ התא
הניצסה ןמ קמחתהל חילצת אלש ידכו ,וינזוא-ומב תאז עמשיי טפושהש
.ליעל ונראית התוא הללמואה
הדומ ךניא :םירפוכל יטמוטוא שנוע הרובעתל טפשמה יתב ורצי ןכ יכ הנה
.היינח תריבעב רבודמ רשאכ וליפא .ןוימטל ךל דריי ףסונ הדובע-םוי - המשאב
רתויל ןוידה תא ולצפיש לככו ,"הדובעל םוי לכ םיאב" אליממ עבותהו טפושה
םשאנל .םולכ אל ,ףסכ אל ,הדובע-ימי ןדבא אל :רבד הלעי אל הז םהל ,תובישי
,טפשמה תיבל עיפוהל ךירצ אוהש םימעפה רפסמ תא עיברמו שלשמ ,ליפכמ הז
?ירסומ הז םאה .תלעות ךכמ וקיפי םירחאש ידכ לכהו ,וידעלב וא רוגינס םע


תוחא ךל ןיאש חיכות ךל

לעב תא םיאור ,בכרב הריבע התשענ" םא יכ עבוקה ,הרובעתה תדוקפל 'ב69 ףיעס
ימ חיכוה םא תלוז ,העש התוא בכרה תא גהנ אוה וליאכ וקיזחמ תא וא בכרה
."ותמכסה ילבו ותעידי ילב ונממ חקלנ בכרהש וא ,בכרב גהנ
וניאר .לכה אל לבא ,תאזה תיתיירורעשה קוחה-תארוה לע בתכנ רבכ תובר
םיעסונ וידבוע רשא ,עונטק ותולעבבש םיעבש ןב ןקז לש - המגוד קר וזו - המגוד
.עונטק לע גהנ אל םלועמ ףא אוהו הגיהנ-ןוישר ןיא ומצע ול .הדובעה ךרוצל וב
עשרוה אוה הזה ףיעסה יפ לע החכוה שורדה תא חיכוהל היה לוכי אלש ןוויכ
.רבע אל אוה יכ לכל רורב רשא הריבעב
ףיעסב תומולגה "תויורשפאה ללש" תמועל "ןטק ףסכ" קר איה וז המגוד לבא
.ךשמהב הארנש יפכ ,הזה
תא וילעמ לוגל ידכ בכרה לעב השעי המ ,ינולפ לש ובכרב הריבע תישענ רשאכ
?המשאה
וא ,וגוז-ןב לע ןישלהל בייח אוה םא וליפא ,"...בכרב גהנ ימ" חיכוהל ךירצ אוה
ןהיפל תוארוה תויארה תדוקפב שיש אוה ןוכנ .ומא וא ויבא לע וא ,ותב וא ונב לע
ידכ - ?ירסומ הז םאה - לבא ,והרוה וא ודלי ,וגוז-ןב תבוחל דיעהל רשכ םדא ןיא
.דסמימה השעי אל המ ,הרובעתל טפשמה תיבב ,הלילחו-סח ,יוכיז עונמל
גהנ והרוה וא ודלי ,וגוז-ןב יכ ותנגהל דיעה אוה-וטפשמבש םדא הכזמה ןיד-קספ
לש והרוה וא ודלי ,וגוז-ןב לש ותעשרהל איבהל ,םימייוסמ םירקמב ,לוכי ,ובכרב
רשקה ללגב) היינח תוריבעב אוה רבודמה .תויודע איבהל ילב וליפא ,םשאנה
:םוליצ השענ ןהיבגלש תוריבעב וא (הארנכ ,םיכרדב לטקה ןיבל הלא ןיב ץימאה
אל ,בכרה םע חכוותהל םילוכי אל םירטושהש אוה הלאה תוריבעה לכל ףתושמה
תא םיחלוש זא ,'וכו ,"םינפב" תועש 48 -ל ותוא וסינכיש וילע םייאל םילוכי
?ירסומ הז םאה ...הזה ירשפא-יתלבה תא תושעל םשאנה
ותעידי ילב ונממ חקלנ בכרהש" - חיכוהל תוסנל וא - חיכוהל םג םשאנה לוכי
."ותמכסה ילבו
ילב לבא ,ותמכסהב ונממ חקלנ בכרה םא :תורבטצמ תושירדה יתש :בל ומיש
לכוי אל אוה (בכרב שמתשהל ותחפשמ ינבל השרהו ,ל"וחל עסנש ןוגכ) ותעידי
תושרה-ילעבש אדוות ,ךבכרב ושמתשיש םיכסמ התאש ינפל :ול ודיגי .תוקניהל
."ונתיאמ דחא ףא" ורמאי אלו ,ךדגנ הינונק ושעי אל
:ותעידיב לבא ,ותמכסה ילב ונממ חקלנ בכרהש םשאנ לש ובצמ הזמ רומח לבא
לכ ךל הייהת אל הזכ הרקמב .ךיניע דגנל ךתינוכמ תא ךממ לטנ םינפ-לוער םדא
,םוקמ תברקב רחא בכר דימ אוצמל ךירצ התא "בכרב גהנ ימ" חיכוהל ידכ .הנגה
- ולש תוהזה-תדועת תא קודבל ,וינפ תא ףושחל ,בנגה תא סופתל ,ףדרימ להנל
ויחא היה אל הזש חיכוהלו - ?תודועת םע "הדובעל ךלוה" בנגה יכ ונל חיטבמ ימו
-לוע םשאנ לע ליטהל ירסומ הז םאה .םימ תופיט יתשכ ול המודה ,םואתה
?הזכ החכוה
חיכוה םא תלוז" וב רמאנ וליאכ ףיעסה תא שרפל ,הצרי טפשמה תיב םא ,רשפא
אוביש ימ אובי הז דגנכ לבא ,"ותמכסה ילב וא ותעידי ילב ונממ חקלנ בכרהש ...
"םירדסה"ל חתפ חתופו ,"קקוחמה תנווכ" תא רתסלפ השוע הז שוריפ יכ ןעטיו
."יתעידי ילב הז תא השעת לבא ,בכרה תא תחקל ךל השרמ ינא" תרוצב
?הריבעה לש העוציב ירחא הכורא הפוקת םשאנה לא עיגה ח"ודה םא הרוק המו
?הלאה םירבדה תא זא חיכוי אוה דציכ


...רסוב ולכא םינב

בכר ,המגודל ,ךכ ."םיקומיצ" דוע שי ל"נה 'ב69 ףיעסב .םולכ אל דוע הז לבא
דבע ,קוחכ הגיהנ ןוישר איצוה סולפ-הרשע-עבש ןב רענ .ןיטק םש לע םושרה
יפל ,השעיי בכרה לש םושירה .רשויב חיוורה אוה וריחמ תאש בכר הנקו שפוחב
דחא לכ עישרהל רשפא ףיעסה יפל .קיפסמ אל הז לבא ,וירוה תמכסהב קר ,קוחה
חכוי םא וליפאו - ףיעסה יפל שרדנה תא חיכוהל וחילצי אל םה םא וירוהמ
,ל"וחב היה ינשה הרוהה וליאו ,דחא םדא קר העש התואב היה בכרב יכ רוריבב
התוא הריבעב םיעשרומ תויהל םילוכי םירוהה ינש .רהוסה-תיבב ,לידבהל ,וא
.דבלב דחא םדא עציב
-תיבב בשי אוה הריבעה ךיראתב רשא םדא םכל וראת :רהוס-תיב ופורפ-א
אלש קר אל אוה םוי ותואבש ךכ לע םידיעמ םנמא רהוסה תיב ימושירו ,רהוסה
.םוי ותואב קוניצב בשי אוהש יביטיזופ םושיר שיש אלא ,חרב אלו השפוחב היה
ילבו ותעידי ילב ונממ חקלנ בכרהש" העובשב דיעי אוה םא :הייעב ול שי לבא
-תיבב בשי אוהש ,חיננ ,ונממ איצוי תידגנה הריקחבו ,עבותה אובי ,"ותמכסה
םשאנה" ,עבותה זא רמאי ,"טפשמה תיב דובכ" !רקש תודע ...ןוועב רהוסה
."ול ןימאהל אל שקבמ ינא ןכלו ,ןמיהמ אל אוה ,רקש תודע לע עשרוה
וא ןימאהל םא טילחהל לכוי אל אוהו ,קפס ובילב ראשיי םא ?טפושה השעי המ
תבוחש םושמ ,םשאנה תא עישרהל ,םייללכה תונורקעה יפל ,בייח היהי אוה ,אל
?ירסומ הז םאה ?קדוצ הז םאה .וילע החכוהה
תא עונמל חילצמ אל רשא ,רטושל םיטרפ רוסמל ברסמ בונגה בכרב גהונה רשאכו
רוסמל בריס ומצע-אוה וליאכ בכרה-לעב תא האור קקוחמהו ,םוקמה ןמ ותסונמ
!?ירסומ הז םאה - רטושל םיטרפ


בשחתהל רתומ ,לידבהל ,חצורב

םיפיעסה תאו ,הרובעתה-תדוקפל תופסותה תא ריכזהל הצור אל רבכ ינא
םג ,םומינימ-ישנוע ראשו לעופב-הליספ ישנוע ליטהל טפושה תא םיבייחמה
יכ רובס אל ומצע טפושה רשאכ םגו ,םיכרדב תוחיטבל המורת לכ ךכב ןיא רשאכ
המ יל ןיא טעמכו ,תובר רבוד רבכ תאזה הירורעשה לע .אוה קדצומ רבדה
.ףיסוהל
,הרואנ הנידמ לכ לש טפשמב הרידנ העפות אוה הבוח-שנועכ םומינימ-שנוע
קוחב עובקל תמייוסמ הקדצה הנשי ,סוניאב םדא עשרומ רשאכ .ונלצא וליפאו
הז ןיינעבו - ונלש רואנה קקוחמה לבא ,"סנוא תצק" ןיאש םושמ ,םומינימ-שנוע
.טפושה לש וידי תא לובכל ןכומ היה אל - גועלל אב אל ינא
וא ,"חצר תצק" ןיאש ןוויכ ,הבוח-שנוע עובקל קדצומ חצרב רבודמ רשאכ םג
- חצר לע הבוח-שנועכ םלוע-רסאמ עבק קקוחמה םנמאו ,"הליחת-הנווכ תצק"
שנועל חצרב-עשרומה תא ןודל רתומ יאבצ ןיד-תיבבש אוה יאנתהו .יאנתב לבא
.ןכ תושעל קדצומ ןידה תיב תעדל םא - דבלב הפיזנ וא הארתא וליפא - רתוי לק
יפל הריבעל וא ,הרובעתה תדוקפ יפל הריבעל עבקנש םוקמ"ב ןניקסע רשאכ לבא
ןידה-תיב ןיא םש - "הבוח שנועכ םייוסמ שנוע ,הרובעתל עגונה רחא קוקיח
.םומינימה-וק יפל רשייתהל אוה בייח םש .בשחתהל ךמסומ יאבצה
?ירסומ הז םאה .אל הרובעת-יניירבעב ,בשחתהל רתומ שממ-םיחצורב


יטפשמה ןויסחהו תיאופרה תוידוסה

ןידה-ךרוע יכ קוחה ךל חיטבמ ,ךניד-ךרוע ינפב ךבל-תונופצ תא הלגמ התא רשאכ
אלל הרסהל ןתינ אלו טלחומ אוה ןויסחהו ,ךיתודוס תא תולגל שרדיי אל
התייה .הנידמה ןוחטב דגנכ תרבעש תוריבעב אוה רבודמה םא וליפא ,ךתמכסה
יכ יושירה-תושרל תולגל ןיד-ךרוע בייחל עיצמ והשימ היה םא המק הלודג הקעז
.לשמל ,םימס ךרוצ ,הגיהנ-ןוישר לעב אוהש ,וחוקל
םדא לש ותוכז לבא ,העונתל ןוכיס הווהמ םימס ךרוצה םדא יכ אוה ןוכנ תמא
,םייחה-תשודק לע קקוחמה יניעב הפידע וטילקרפ ןיבל וניבש םירבדה תוידוסל
,הריבעל-ףתוש וניא ומצע ןיד-ךרועה דוע לכ) אוה ןידבו ,הנידמה ןוחטב לע וליפאו
קוח-תעצה לש הרוצ לבקמ היה הזה ןויסחה תא לטבל ןויערה םאש רורב .(ןבומכ
םיגאוד ויה הקיקחה-יזרב לע םיבשויה םינטפשמהש םושמ ,רבוע היה אל אוה
.הצעה תא לכסל
ןויסחה ,ולש גולוכיספה וא ואפור ןיבל הלוח ןיבש םיסחיב רבודמ רשאכ
הייארה תא תולגל ךרוצה" יכ אצומ טפשמה תיב םא :טעמב ףפור הליחתכלמ
וא אפורה תא בייחל אוה יאשר "התולגל אלש ןיינעה ןמ ףידע קדצ תיישע םשל
.םחוקל ןיבל םניבש םירבד תולגל גולוכיספה
,בייח הגיהנ ןוישר לעב לש ואפור :ירמגל רחא אוה רופיסה הרובעת יניינעב לבא
תושר לא עדימה תא ריבעהל תיאשר וז ,תיאופרה תושרה לא ץורל ,קוחה יפל
ךרוצ ןיא רבכ ןאכ .הרטשמל רשיה עדימה תא ריבעהל תויאשר ןהיתשו ,יושירה
."...ףידע קדצ תיישע םשל הייארה תא תולגל ךרוצה" יכ טפשמה תיב תא ענכשל
?ירסומ הז םאה :ץורפ לכה ןאכ


יושירה-ידרשמב תותיחשהו המחלמה-רסומ

.שיא 100 -כ לש לדוג-רדסב ורבע םינשב דמע ץראה לכב הגיהנה-ינחוב רפסמ
-ינחוב לש רפסמ דרי ,"תקקזנ"ה היסולכואב לודיגה תורמל ,תונורחאה םינשב
20 -מ הלעמל רטפל ושקיב ףא הרובחתה דרשמו רצואהו ,דבלב 70 -כל הגיהנה
.םהמ
םינחוב לש תותיחש ירקמ רסירתמ הלעמל יושירה ידרשמב ופשחנ 1986 תנשב
לש םרפסמש ןכתיי .טפשמה יתבב ועשרוה םג םבורו ,הרובחתה דרשמב םילהנמו
ופשחנש םירקמה רפסממ לודג היה הנש התואב ופשחנ רשא תותיחשה-ירקמ
הנידמה-ידבוע ללכ ברקב תותיחשה-ירקמ תומכ ול .זא דעו הנידמה ץורפ זאמ
התלגתנש תותיחשה-ירקמ תומכל - ןבומכ ,םייסחי םירפסמב - ונלצא עיגמ התיה
וא ,הלי'צב רשאמ םיעורג ונייה ,םיגהנה-יושירב םיקסועה ברקב םינשה ךשמב
.ןהיתומשב בוקנל הצור יניאש תורחא תונידמ המכב
אל דוע רופיסה ,וחרס רשא תושרה-ידבוע לע ורזגנ רשא רסאמה-תונש תורמלו
תלאשנ .ךומסתש המ לע הל שי ,יל ונימאהו ,ילש תיזחתה וז .םתיי אל םגו ,םת
היהנ אלש דבלבו ,הגיהנה-ינחבמ תא לילכ לטבל ףידע אל םא הלאשה
,יתלביק רבכ ילש הגיהנה-ןוישר תאש ףא ,ינא .תתחשומ תוננב-תקילבופרל
,דבל רבגתנ רבכ םיכרדב-תוחיטבה תייעב לע .תודימה-רהוט תא ףידעמ
.הללאשניא


?ונללפתה תאזה הרענל םאה

תונורקעה לכ הילע לוחל םיבייחו ,איה המחלמ לככ ,םיכרדה תונואתב המחלמה
-תורטמ לומ רשאכ קפאתהל .דבלב ובו ,ביואב תוכהל .המחלמה-רסומ לש
.תוחפ אל םישדוקמה ,םירחא םיכרע םידמוע המחלמה
תא תיחפהל םיגהנה רוביצל םימרגנה לוועהו קדצה-יא ריחמב היה ןתינ תמאב ול
ךרע םה םדא-ייח ,אחינ רמוא יתייה ילוא .ילוא רמוא יתייה ,םיכרדה-תונואת
ודעונ אל הרובעתה-יטפשמש םיעדוי ונלוכ לבא .יאליטרע קדצ רשאמ רתוי רקי
.םמצע תא םיררוגה םירטקל הקוסעת קפסל אלא ,םיכרדב לטקה תא עונמל
רבד םרות אלו ומצע תא ררוגה רטק אוה םיגהנה-יושיר םגש םיעדוי ונלוכ
,ןדס-תדעוו לש ח"ודה תא ארקייש - עדוי אלש ימו) לארשיב גהנה לש ותוכיאל
.(1986 תנשב אוה םג םסרפתה רשא
ינא ,תוירסומ אל ךכ-לכ םיכרדב תוגשומ הלאה תוזולנה ספא-תואצות רשאכו
.ונללפתה תאזכ הנידמל אל .םלכנו שוב

ישונאה םרוגה :'ד קרפ ,הבשחמל רמוח :ישימח רעש :ךשמהל

קרפה תליחתל הרזחרבחמה    רפסה :ןוישרה תא ךממ וחקי

רצוקמה םיניינעה ןכותל      אלמה םיניינעה ןכותל      םיניינעהו תומשה חתפמ

רתאה תפמ     רעשה ףד