,1989 תנשב רואל אצי רפסה :הרהזא .30 - 24 'מע ,רינ החמש ד"וע לש ורפס ,ןוישרה תא ךממ וחקי ךותמ
.םינוש םיניינעב רבחמה לש ותפקשהב ןהו ,הקיספב ןה ,הקיקחב ןה ,םיבר םייוניש ולח זאמו

רבחמה    רפסה :ןוישרה תא ךממ וחקי

רצוקמה םיניינעה ןכותל      אלמה םיניינעה ןכותל      םיניינעהו תומשה חתפמ

רתאה תפמ     רעשה ףד

שמתשמל תוצע
?ןוישרה לע רומשל דציכ :שמתשמל תוצע

,"תוצע" לש קרפ ףיסוהל ,ותביתכב הז רפס םיוולמה ,ידידימ המכ י"ע יל עצוה
תיבב ךלומ עיפוי רשא עבותהש ךכב איה תירקיעה הייעבה .השק הכאלמהו
השעת רשא ךלהמ לכ לעו - !ךינפל הברה - הזה רפסה תא ארוק אוה םג טפשמה
,םסרפתנ אל רשא ,ידגנ ךלהמ םע אובי אוה - םיברב המסרפתנ רשא הצע יפל
.ידיימ הנעמ הל תתל - ןטפשמ ךניא םא - לגוסמ היהת אל התא אליממו
,ךב וליאו ,"העיבתה דידי" אוה ,םיבר םירקמב ,טפושהש ךכמ עבונ ףסונ ישוק
ביוא" תא האור אוה ,ומצע לע ןגהל תיעבטה ותוכז תא תוצמל שקבמה םשאנה
אל" :גוסמ תורעה הרובעתל טפשמ תיב לש ןיד-קספב םיארוק ונא םעפ אל ."םעה
יקית השולש ומכ טפשמה תיב לש ונמזמ לוזגי תותיא תריבע לע טפשמ יכ ןכתיי
איה-איהש ,הנידמה דגנכ תינפומ הניא ,המ םושמ ,הנעטה לבא ,"םיכרד-תונואת
המכו ,ושגוי םיטפשמ המכ הטילחמ איהש ךכב) ול תמרוגו סמועה תא תעבוקה
שמתשמ לכה-ךסב רשא ,םשאנה דגנכ אקווד אלא ,(הכאלמב ושעי םיטפוש
.יאכזכ בשחנ עשרוה אל דוע לכ רשאו ,ןנוגתהל ותוכזב
שרדנה ןמזב יכו ,ארונ אוה הרובעתל טפשמה יתב לע סמועה יכ רבדה ןוכנ
יקית" - תואמ אל םא - תורשע "רוגסל" רשפא ןנוגתמ םשאנה ובש טפשמל
הריפכהמ וב רזוח אוהש וא ,ןנוגתמ וניא םשאנה םהב םיקית ונייהד ,"תוארקה
ריחמה תא תובגל הקדצה לכ ןיא לבא ,ריבסהש המ ול "ריבסה" טפושהש ירחא
.סמועב םשאה אוה אל - ןנוגתמ אוה םא םג ירהש ,אקווד םשאנה ןמ הזה
םומיסקמה הז ילוא .תאזה הדובעל הבהאמ-םיאב םניאש הרובעת-יטפוש םנשי
הארנ וניאש םודיקה לע ןמזה לכ םיבשוח םה ילוא ,וילא עיגהל וחילצה םהש
טפושה שמתשה וב יוטיב) הטיפשה תכאלמב סג םביל םתס ילואו ,קפואב וליפא
תאזה הדובעה תא בהוא אלש ימ .(ןוילעה טפשמה תיב טפוש םינפל ,ןוזנרב יבצ
.יפוי ןומה אוצמל רשפא הרובעת יניינעבו - הבש יפויה תא הארי אל םלועל
זכרתמ ינחורה ומלוע לכ רשאו ,הזה יפויה תא אוצמל לגוסמ וניא רשא טפוש לבא
אנוש אוה .םיננוגתמה םימשאנה תא אנוש ,תוינומהה "תוארקה"ה ימי ביבס
"תוארקה"ה ימי לע הנגהב העיבתה ןימיל םיטפושה ובצייתה ידכב אלו) ךתוא
(רורד-ןב תדעו ינפב
?תושעל המ - הלאכ םיעורג "החיתפ-ינותנ" םעו
,קוחה לע ססובמ הזה רפסב רומאה לכ :הרומח הרהזא - תוצעל שגינש ינפל לבא
םייושע םירבד .רואל רפסה לש ותאצ םויב םהש יפכ - תישיאה יתעדו הקיספה
- ןידל תדמעוה םא - טפשמה לוהינל תוירחאה הרקמ לכבו - יתעד םג - תונתשהל
תכלל תטלחה .יארחאה אוה - ןיד-ךרוע תחקל תטלחה .ותוא להנמש ימ לע איה
.ךילע איה תוירחאהו ,לבוחה-בר התא - גוציי אלל טפשמל
,לוכי וניאש ימל רפסמ-תוצע ."גלזמה הצק לע" אלא ןניא ןאכ תואבומה תוצעה
.הרובעתל טפשמה תיבל ןיד-ךרוע ול תחקל ,הצור וניא וא


ביואה תא עד :הנושאר הצע

תא ארק ןכ לעו ,הכרעמה-הדש תא ןכ ינפל דומלל ילב המחלמל תאצל לוכי ךניא
םלועמש יפכ ,תכרעמה לש ןקויד-תנומת ןאכ אצמת התא .בר ןויעב הזה רפסה
ןכ - תכרעמה תא דומלל ביטיתש לככו ,בחרה רוביצה ינפב לארשיב הגצוה אל
.הלומ דומעל ךילע לקיי
בשחיהל םילוכי רשא םיבר םירבד הז רפסב םירוזש תכרעמה לש התרכהמ דבל
.שרופמב ךכ םירדגומ אל םה םא וליפא ,"תוצע"כ


ןנוגתהל וא ,"ראווצ טישוהל" םא טלחה :היינש הצע

איבהל ךתלוכיב וא ,קדצ תושעל טפשמה תכרעמ לש התלוכיב ןימאמ התא םא
לוכי התא - ךכב ןימאמ ךניא םא .ןנוגתהל יאשר התא - קדצ השעתש ךכל התוא
:םיכרד המכב תושעיהל הלוכי ראווצה-תטשוה .טפושל ךראווצ טישוהל

תודוהל ,(תלביקש ח"ודה הז) ןידל-הנמזהב םשרנש םויב טפשמה תיבל אובל לוכי התא .א
לכ תא וינפב תונתל .ילמינימה שנועה אלא ךל עיגמ אל יכ ותוא ענכשל תוסנלו ,טפושה ינפב
העיגפה המכ דעו ,ךתסנרפל בושח ןוישרה המכ דע ול ריבסהל .ךלש תויטרפה תורצה
.שנועה םהל עיגמ אלו הריבעה תא ורבע אל םהש ,ךתחפשמ ינבל בר לבס םורגת ךנוישרב
,ח"ודה לש חפסה םא .ךירצש המ ריבסהלו ,המשאב תודוהל :בתכב םג תאז תושעל רשפא .ב
םג תאז תושעל לוכי התא - ךכל קיפסמ וניא ,"טפשמה תיבל םשאנה תעדוה" יורקה
.ליגר בתכמב
הריבעב רבודמ םהב םירקמ טעמל) הרובעת-תוריבעבו ,ללכ ביגהל אלש םג לוכי התא .ג
,המשאב תידוה וליאכ בשחנ הז (שממ לש הלבח םדא לבחנ הבש םיכרד תנואתל המרגש
.האצותה לע עיפשהל תורשפאה תא ךמצעמ ללוש התא ביגמ ךניא םא םלוא
שי םא םג .העיבתה תויודע םותל דע המשאב האדוהה תא תוחדל יוארה ןמ אל םא לוקש .ד
לכמו ,רבד חיכוהל חילצת אל העיבתה יכ ןכתיי ,רבד לש ופוסב ,המשאב תודוהל ךתעדב
.המשאב ךתאדוהב הכוז איהש ינפל ,תצק דובעתש - םוקמ

.רואל הזה רפסה לש ותאצ ירחא תונתשהל תויושע הלאה תוארוהה םג :בל םיש
!ןויעב ןתוא ארק :תושעל-המ תוארוה ןנשי רטושהמ לבקמ התאש ח"ודב
תרבעש ןימאמ התא םא הלאשב קר הייולת הניא אל וא ןנוגתהל םא הטלחהה
הנומא לבא ,הריבעה תא תרבעש ןימאמ םנמא התאש דואמ ןכתיי .הריבעה תא
התא יכ ןימאהל ךל תמרוגה - תיתדבוע וליפא וא - תיטפשמ תועטמ תעפשומ תאז
.תרבע אל השעמלש הריבעב םשא
אלו - תאז חיכוהל הכירצ העיבתה ןיידע - הריבעה תא תרבע תמאב םא םג לבא
.המשאב הדומ התאש ינפל םיימעפ בושח :הנקסמהו .התורשפאב רבדה דימת


"תפסותה-תוריבע"מ רהזה :א הנשמ תצע

תחאב תעשרוה םא ."תפסות-תוריבע" תויורקה הרובעת-תוריבע לש הצובק הנשי
:קודו - הצובקה התואמ הריבע בוש תרבע העשרהה םוימ םייתנש ךותו ,ןהמ
הריבעה לש עוציבה םוי דע הנושארה הריבעב ןידה קספ םוימ דדמנ ןמזה-ךשמ
-אוה םא וליפא ,םומינימ הליספ םיישדוח ךילע רוזגל בייח טפושה - היינשה
םא וליפא ,"יטמוטוא יאנת-לע" ןיעמ והשמ .קדצומ וניא רבדהש בשוח ומצע
םיבייחמה תפסות-תוריבע לש םירקמ םנשי .יאנת לע הליספ ךל עבק אל טפושה
.לוספל אלא ,הרירב טפושל ןיא םהיבגל םגו ,תוחפל ,הליספ ישדוח השולש םג
.ןבומכ ,תוריהמה תריבע - ?אל ךיא - איה תפסותה-תוריבעב החיכשהו תטלובה
התאש שנועב אל איה "הטנאופ"הש םושמ ?תפסותה תוריבעמ רהזיהל המלו
האורו ,םיטפשמה םלואב בשוי התא .רחמ לבקתש שנועב אלא ,םויה לבקמ
לע הליספ ילב וליפאו ,םיכחוגמ תוסנק (לשמל) תוריהמ תוריבע לע ליטמ טפושהש
םא םחליהל יל המל ,טפושה תא זיגרהל יל המל :ךמצע תא לאוש התא .יאנת
ףופיכ" ילב וליפא - המשאב הדומ התא ,ךרות עיגמשכ ,ףוסב ?סנק קר אוה שנועה
לע הליספ ילב וליפאו ,ךחוגמ סנק םע ,בל בוטו חמש טפשמה תיבמ אצויו - "םיידי
.יאנת
-יטפשמבו ,"ינא הדומ" רמאתו הצרתתש ידכ ךל םיעיצמ םהש "דחוש"ה והז
.דחושה לש העונתה ןוויכ םג ,ךופה לכה הרובעת
ךות ספתית םא - םלשת ךיא דועו - םלשת המשאב-האדוהה ריחמ תא לבא
םא וליפאו ,רבד ךל רוזעי אל ,רומאכ ,הז הרקמב .תפסות-תוריבע לע בוש םייתנש
אוה רבודמהש ללגב ,ןכ תושעל יאשר היהי אל אוה - ךב בשחתהל הצרי טפושה
.תפסות-תוריבעב
ןנוגתהל .תפסות-תוריבע לש םירקמב המשאב תודוהל אל הקידצמה הביסה וזו
.רשפאש לככ


לע רשפתהל העצהל תעד-לוקישב סחייתה :ב הנשמ תצע
תרחא הריבע

,תפסות-תריבע הניאש הריבעב הדות :"ןועיט-תקסיע" ךל עיצמ עבותה םימעפל
,ומצע טפושהמ האב תאזה העצהה םימעפל .הבוחה-תליספ לש ןוכיסה תא תידפו
.עבותה לא םגו ךילא םג תינפומ איהו
ער ךוניח ןתונ התא ךכבש םושמ ,תאזה העצהה תא לבקלו ץורל ךל רמוא אל ינא
םא םגש העידיב ,תעד-תולקב תוח"וד ךל םושרל רשפא ויפל ךוניח .הרטשמל
...והשמ לע רשפתהל ףוסב רשפא דוסי-תרסח איה המשאה
קודב התוא קודבל ילב העצהה תא החדת לא .ךל רמוא אל ךפיהה תא םג לבא
-טעמכ וא ,הדובא ךלש המחלמהו ,ויד קזח עבותה ידיבש רמוחהש ןכתיי .בטיה
.הובג ןוכיס הדופ התא ךל תעצומה "הקסיע"ה לש התלבקבו ,הדובא


לש ותרזע לע רתוול םא םיימעפ בושח :תישילש הצע
ןיד-ךרוע

הריבעב םשאנ רשא בושייה ןמ םדא ונייהד) "ןכסמו ןטק בנג" התא ,לשמל ,םא
םויבש תחצינה הדבועה לע תססובמ ךלש הנגהה ,לשמל ,םאו ,(הליגר תילילפ
לוכי תייה אל ןכלו (ךכ לע "תולבק" םג ךל שיו) רהוס-תיבב אולכ תייה השעמה
עישרי אל טפוש ףא :ןיד-ךרועל קוקז אל ללכ-ךרדב התא - הריבעה תא עצבל ללכ
- ךל המדנש יפכ "קלח" ךכ לכ וניא ךבצמ יכ רובס אוה םאו ,הלאכ תוביסנב ךתוא
.ןיד-ךרוע תחקל ךל עיצי ומצעב אוה
תחקל ךל עיצי רהמ ךכ לכ אל טפושה .ךופה לכה הרובעתל טפשמה יתבב לבא
שארב וניא קדצה ןיינעו ,ומצע לע סמועה תא דיבכהל ןיינועמ אל אוה .ןיד-ךרוע
רפסה היה אל ךכ םירבדה ינפ ויה אלמלא) הרובעתל טפשמה יתב לש םהינייעמ
.(ללכ בתכנ הזה
אל םיפסכ איצומש ימ יכ חינהל ,םנמא ,ןתינ .עודיכ ,ףסכ הלוע ןיד-ךרוע תחקל
רשא - תאזה הסמעמב דומעל לוכי 'וכו םינוקית ,קלד ,בכר תקזחא לע םיטעמ
.םניחב ןתינ וניא רקי וניאש רבד םג ךא ,"איה םיימשב אל"
?דבל טפשמה תא להנל םאה .הפולחה יהמ ,אופיא ,איה הלאשה
"ףוסה דע" םיכלוה אל םהש קר אל לבא ,תאז תושעל םילוכי םהש םירובס םיבר
הברה" םע טפשמה תיבל םיאב םה .הלחתהה-וק תא םירבוע אל וליפא םה -
.םימשא אל םה יכ טפושל ריבסהל םיסנמ םגו ,םתקדצב םיענכושמ ,"בלב ריוא
ןתונ אוהשמ רתוי םשאנל "ריבסמ" אוהו ,הזה "רמוח"ה תא ריכמ טפושה לבא
"תינוציח" הקידבל םילכ ןיא ןטפשמ וניאש םשאנלש ןבומכ .ול ריבסהל םשאנל
.המשאב תודוהל ץלאנ ומצע שיגרמ אוהו ,טפושהמ לבקמ אוהש "םירבסה"ה לש
,ברק אלל ענכנ אוהש ךכ לע דואמ הער השגרה םע טפשמה תיבמ אצוי אוה ףוסב
.בישהל ןיא ללכ ךרדב השענה תא לבא
תודוהלו לפקתהל ילב טפושה לומ דומעל ךתלוכי לע ךכ לכ ךומסת לא :הנקסמה
.םיירהצה תחורא ינפל דוע ,וליפא "חלמ ילב" ,ךומכ תואמ "לכוא" אוה .המשאב
ךל בושח המכ דע טילחהלו ,ןובשחה תא שארמ תושעל ךילע :הנותחתה הרושה
.ךכב עיקשהל ןכומ התא המכו ,טפשמב תוכזל


-ךרועל תונפל ,רבד לש ופוסב ,דיתע התא םא :א הנשמ תצע
טפשמה תליחת ינפל תאז השע ,ןיד

וחילצי םהש הווקתב ('א קרפ ,ישימח רעש האר) "הארקה"ה תבישיל םיאבה שי
לבא ,םויב-וב רואל אצת םתקדצש החנהבו ,םימשא אל םהש טפושה תא ענכשל
םא תלוז - "הארקה"ה םויב רמגנ אל ילילפ טפשמ םוש :תודבתהל םידיתע םה
.המשאב הדומ םשאנה
ךירצ יכ םואתפ האור אוהו ,םויב-וב יאכז תאצל ותלחות הבזכנ רשא םשאנ
ילבש הנקסמל עיגהל יושע ,הרובעתל טפשמ תיבב יאכז תאצל ידכ השק דובעל
ןאכ לבא ,ןיד-ךרוע לא ותוא איבמ רבדהו ,רדתסהל חילצי אל אוה ןיד-ךרוע
רשא תועתפהה לכ תא "ףרש" אוה "הארקה"ל ותובצייתהב :ףסונ רבד רבתסמ
יצח ומצעל לקלק אוה .טפשמה ףוסל ריאשהל גהונ יעוצקמ ןיד-ךרוע
!רתוי אל םא ,"סייק"המ
לכב תודוהל םוקמב) הקיתשה תוכז תא לצנמ התא "הארקה"ב םאש בושחת לאו
ךתקיתש םג :עבותה לע וא טפושה לע "דבוע" התא (תודוהל ךממ םיפצמש המ
.רתוח התא ןאל קוידב םהל תרמוא
םג .םושיאה תא לטבתש הרטשמה לא היינפב לכ-םדוק םלזמ תא םיסנמה שיו
הרטשמה םא "סייק"ה תא ךל לקלקת אלש הרוצב תושעל תעדל ךירצ הזכ רבד
,ךדגנ - ךתשקבב תטרפש רמוחב שומיש השעת דועו ,ח"ודה תא לטבל ברסת
.ןבומכ
תוחפל ,ןיד-ךרועל הנפ - ששח ךל שי םאו .הגיהנב ומכ ,המידק בושח - הנקסמה
.ךכ לכ רקי אל הז .ינושאר ץועיי תלבק םשל


ךמצע תא חטב :ב הנשמ תצע

םיגהנש ןבומכ .עצוממב ,םינש עבשל תחא הרובעתל טפשמה תיבל עיגמ גהנ לכ
םהלש םייוכיסה ,שיבכה לע רתוי תובר תועש םיאצמנ רשא הלאכ וא ,םייעוצקמ
יכ ןכתיי רתוי םיסונמ םתויהבש תורמל) רתוי םיהובג טפשמה תיבל עיגהל
.(ךופה לכה הרובעת-יטפשמב לבא ,רתוי םיתוחפ הנואת םורגל םהייוכיס
םוחתב םש-יא עונל םייושע יוצמ הרובעת טפשמ ךרוצל ןיד-ךרוע לש ויתורש
:ןידה-ךרוע לש ותונרקיב ןכו ,הרקמה לש ותובכרומב יולת רבדהו ,יתרפס-תלתה
.וז תרגסמב ךירעהל רשפא יא הזמ רתוי
שדוח ידמ "דצב" םישל איה "יללכ ןפואב" לבקל לוכי התאש רתויב הבוטה הצעה
קלד םירטיל הרשעל דחא רטיל ןיבש יוושב והשמ .הז ךרוצל עונצ םוכס ,ושדוחב
ךירעמ התאש "ספתיהל ןוכיסה" תדימבו ,ךלש הגיהנה תומכב יולת - שדוח לכ
.ךמצעל
דוע םע דחי (השודקה וננושלב "רגאמ") pool -ב ןגראתהל - רתוי דוע הבוט הצע
לודג היהי ןוכיסה-רוזיפש ךכ ,רומאכ םוכס דיקפי דחא לכ רשא ,םירבח המכ
.רתוי
ילוא) םירבח-תובר תותומע הנמקותש היה יוארה ןמ - אשונה לש הבחרהכו
הנקנעת ,םיעובק רבח-ימד תרומת ,רשא (יצרא-ללכ ףקיהב התומע וליפא
הלוכי הלודג התומע .הרובעתל טפשמה תיבב גוציי וא יטפשמ ץועיי ןהירבחל
לוכי הז רבדו ,םיריכשכ וא ,יתפוקת סיסב לע ןיד-יכרוע קיסעהל המצעל תושרהל
."חוטיבה ימד" תא ליזוהל
-םעפמ ,המצעל תושרהל הלוכי איה :ףסונ ןורתי תויהל לוכי תאזכ התומעלו
יטרפה חרזאה רשא םייללכ-םיינורקע םיאשונב תירוביצ המחלמל האיצי ,םעפל
.םהב דומעל לוכי הלקנ לע אל
תורשפא ךל שי .סכמה ידי לע םרחוה רשא ,ךלש ם"כמה-הלגמ תא ,לשמל ,ולט
התא ןידה-ךרועל החריטה-רכשו טפשמה-תורגא ריחמב ךא ,ותבשה תא עובתל
.(םרחומה הז םוקמב) םישדח םירישכמ השימח-העברא תונקל לוכי
הלועה ,"הכרדה"ב ףתתשהל הנמזה תלביק ."דוקינה תטיש" ןיינע תא ,לשמל ,וא
ךשמב םידומילה לספס תא קובחל ךתוא תבייחמו ,םילקש תורשע המכ ךל
לבא ,('ה קרפ ,ינש רעש האר) תויקוח ןניא הלאה תונמזהה .םייונפ םיברע העברא
יפ (ףסכב) עיקשהל ןטקה חרזאה ךירצ טפשמה תיבל הלאשה תא איבהל ידכ
תונטקה ויפתכ לע לוטיל םוקמב ,"ראווצ טישוהל" ףידעמ אוהו ,רתויו הרשע
.םיירוביצ םיקבאמ
,תונטנטק תורזג הברה-הברה ךילע םירזוג םה :הערל תאז םילצנמ תונוטלשהו
דואמ םילד יכה-ואלב םהש - ךיתוחוכ תא לצפל ךירצ התא ןדגנ קבאיהל ידכ רשא
רבד - םיידי םירמ התאש ךכל ,ףוסבל ,איבמש רבד ,תונטק תותיזח הברהל -
!רתוי דוע ךייחל תדרל ןובאית תונוטלשל ןתונה
,רתוי תירשפאו ,רתוי הלוז קר אל איה הלאכ םיניינעב תנגרואמ תוליעפש ןבומכ
.םיעודי םירבדהו - רתוי בחר ירוביצ טקפא םג הל שיש אלא


קומחל ידכ ןתינה לכ תא השע :תיעיבר הצע
"הארקה"המ

עבוק ךכ .םושיאה-בתכ לש ותארקהב ,ןורקיעכ ,איה ילילפ טפשמ לש ותחיתפ
הרובעתל טפשמה יתב לבא ,םשאנה ,ךתבוטל ולוכ-לכ דעונ הז ךילה .קוחה
רעש האר) ךתוא רטרטל ידכ שמשמה רישכמל והוכפה תיתרטשמה העיבתהו
.('א קרפ ,ישימח
ךדי ליעל רשא לככ השעו ,"הארקה"ה אשונב הז רפסב רשא לכ תא בטיה דמל
.הנממ קומחל ידכ
.רואל רפסה תאצ ירחא הז ןיינעב שדחתמה ירחא בטיה בוקע
- םייזוחמה טפשמה יתב לכש אוה בצמה הלא םירבד לש םתביתכ תעב
םשאנ לש ותוכזב וריכה - הפיחב יזוחמה טפשמה תיב םג ,המ-רוגיפב ,הנורחאל
"ורטרטי" אלשו ,תוחכוהל רשי ןמזומ תויהל ןידכ תחסונמה העדוה חלש רשא
."תפסונ הארקה" יורקש המל ותוא
יד לבא ,"תצקמב האדוה" ליכהל הכירצ איה ןידכ תחסונמ הייהת האדוההש ידכ
םיטרפל) "יטרפ גוסמ אוה 34-567-89 רפסמ בכרהש" ןוגכ ,האדוה לש ץוצמקב
.("דרמל הארקה" :'א קרפ ,ישימח רעש ,ןלהל האר - םיפסונ
תודעווה לכ :"תפסונ"ה הארקהה דגנכ ץצוח ואצי םייזוחמה טפשמה יתב קר אלו
הארקהה תא קר אל לטבל וצילמה תונורחאה םינשב םיטפשמה ירש ונימש
רפוכ םשאנה םא יכ וצילמה םה :ללכב "הארקה"ה תא םג אלא ,"תפסונ"ה
."תוחכוה"ה בלשל הליחתכלמ ןמוזי אוה המשאב
,וב ובהאתה הרובעתה-יטפוש :תומל ברסמ ןיידע ,לכה תורמל ,הזה דסומה לבא
-יווצ איצוהל וליפא םויה םינכומ םהש ,וב ובהאתה םה ךכ ידכ דעו .הארנכ
."תפסונ"ה הארקהל םיעיפומ םניאש םימשאנ דגנכ האבה
ןיא ילילפ טפשמבש הדבועה תא הערל םילצנמ םה האבה-וצ םיאיצומ םה רשאכ
לע - יללכה רוערעה תרגסמב - רוערעשו ,םייניב-תוטלחה לע רערעל תורשפא לכ
.חספה וילע רבע רשא ץמחכ ומעט "הארקה"ה ךרוצל האבה-וצ איצוהל הטלחה
?השובה ןכיא :לאוש ,תוריהזהו הוונעה ,דובכה לכ םע ,ינאו
םוכס דיקפהל השירד הז ,ךתיבב רטוש לש רוקיב הז .םיענ אל רבד הז האבה-וצ
הליל םג תויהל לוכי הזו - טפשמה תיבל אובתש חיטבהל ידכ הנידמה ידיב ףסכ
טפושהש וא ,ותוא לבקיש ימ ןיאש וא ,ןמוזמ ףסכ ךל ןיא םא) הרטשמה-תנחתב
.(ישיא ןפואב וינפל ךתוא ואיביש הוויצ
?האבהה-וצב הכורכה תומיענה-יאמ קומחל ידכ תושעל המו
.יטפשמה ןחבמב דמע םרט רבדה .ךכל הבושת ןיא ןיידע םויה
.דיתעב םימוסרפה ירחא בוקע


תלוז - המשאל בישת לא טפשמה תיבב :תישימח הצע
םא
'וכו "יבילא" ןועטל ךנוצרב

רשאכ ,המשאל בישהל בייח ךניא זא םג ."הארקה"המ קומחל תחלצה אלש חיננ
בור תא רומשלו ,קותשל יאשר התא .םושיאל ךתבוגת המ ךתוא לאוש טפושה
,הקיתשה תוכז לע רמוש התאש ול רמול טקשב לוכי התא .הזחל ךומס םיפלקה
לא ."טפשמה תיב ןויזיב" לע טפושה לש וימויאמ להבית לא .קוחב תנגועמה
הלא לכ .טפשמה-תואצוהב ךתוא בייחי אוהש ותרהזאמ דחוימב םשרתת
!םה קרס-ימויא
,םושיא-בתכ השיגמ איהש ינפל הריקחה תא תרמוגו הליחתמ תנקותמ הרטשמ
הצור וא ןכומ אוה םא - דושחה לש ויפב המ תעמוש םג איה הריקחה תרגסמבו
ידכ (םירשכ יתלב וא) םירשכ םירבד ינימ לכ השוע םג איה םימעפל ."רישל"
תא תמשור םדוק איה .ךכ השוע אל העונתה תרטשמ לבא ."רישל" ותוא ץלאל
רטושה - הריבעה תא רבע אל אוה יכ רטושל ריבסהל הצור חרזאה םאו ,ח"ודה
."טפשמה תיבב הארתנ" ול רמוא
הארתמ אל התא .רטושה םע הארתמ אל התא ,ללכ ךרדב ,טפשמה תיבב לבא
אוה "הארקה"ה בלשב דועו ,רקוחה םג אוה טפושה טפשמה תיבבש םושמ ,ותיא
,רתויו העש עבר וכשמנש "תוארקה" רבכ יתיאר ינא .ברעו-יתש ךתוא רקוח
.המשאב תודוהל אלא הרירב ךל ןיאש דע ... ץחולו ,ץחול טפושהשכ
.םימעפל ,השוע טפושהש המ הז לבא - הזה רבדכ תושעל ול רוסאש רורב
םוקמב תייהש ונייהד ,"יבילא" ןועטל הצור התא םא ?בישהל ךירצ התא יתמ
הנעטה תא "שובכל" הצרת םא םיישק ךל ויהי ,העצוב הריבעהש ןמזב רחא
.קוחה עבוק ךכ .הנגהה תויאר בלשל דע וליפא וא ,טפשמה ףוסל דע תאזה
הריבע התשענ םא .הרובעתה תוריבעב תיתועמשמ דימת אל יבילא תנעטש ןבומכ
בשחנ התא ,בכרב תגהנ אל םא םגש םושמ ,יבילא תנעט ךל רוזעת אל - ךלש בכרב
.'וכו ,וב גהנ ימ חיכות םא תלוז ,הריבעה תא עציבש ימכ
ךומס" התוא רומשל אלו ,טפשמה תליחתב תולעהל יאדכ "ךרוצ" תנעט םג
,ךיתובקעב הטעש קנע-תיאשמ יכ םודא רואב תרצע אל יכ ןעוט התא םא ."הזחל
תא רוקחת אל םא ןימא-אל עמשיי רבדה - ךבכר םע דחי ךתוא סורדל המייאו
.הזה ןוויכב העיבתה ידע
.תואמגוד קר הלאו
איהש עדוי התא םא םג ,הדבוע םושב הדות לא .קותשל ףידע - רחא הרקמ לכב
.ךלש ולוכ אוה חוורהו ,התוא חיכוהל חוכשל הלוכי העיבתהש םושמ ,תמא


תובישח תרסח "שק תדבוע"ב הדוה :א הנשמ תצע

הארקהה תבישיב ןיב ,המשאה לע בישהל טפשמה תיבב שרדנ התא רשאכ
תוחכוהה תבישי לש התחיתפ םע וא (הנממ קומחל תחלצה אל םא) "תפסונ"ה
רוזח ,(תירוחאה תלדב "תפסונ"ה הארקהה תא סינכהל םיסנמה םיטפוש םנשי)
34-567-89 רפסמ בכרהש" ןוגכ ,בתכב-העדוהה תרגסמב תרסמש המ לע הפ-לעב
זא םג ,בתכב-העדוה תשגה אל םא .(תיעיבר הצע ,ליעל האר) "יטרפ גוסמ אוה
.תאזכ הדבועב תודוהל לוכי התא
תבריס יכ ןועטל לכוי אל שיא :רורב ןורתי ךל תנתונ תאזכ "שק תדבוע"ב האדוה
לכוי אל םג טפושהו ,(ךירכועב תויהל ,םימעפל ,לוכי רשא רבד) המשאל בישהל
טפוש תוארל הצור ינא :"הרהבה" תולאש לש הווסמב ,ברעו-יתש ךתוא רוקחל
אוה 34-567-89 רפסמ בכרהש" רבדה שוריפ המ ול רורב אל יכ רמאיש לארשיב
עיגי הלא לש םרפסמ רשאכו ,הזכ טפוש יתיאר רבכ - תמאה ןעמל ."יטרפ גוסמ
ירבד :תרתוכה תחת ,םהיתומש תא םסרפל ןנוכתמ ינא ,תוחפל ,השימחל
.םמצע לע םיטפוש


-יתש ךתוא רוקחל תונמדזה טפושל ןתת לא :ב הנשמ תצע
ברעו

,ךתוא רוקחל ליחתהל יושע טפושה ,המשאב רפוכ התא יכ טפושל רמוא התא םא
םגו ... וז הדבועב םגו ... וז הדבועב םג רפוכ התא םאה :דרפנב "קיספ" לכ לעו
לכ לע דרפנב קתוש התא רשאכ לבא ,קותשל יאשר התא ןורקעכ ? ... וז הדבועב
.רתוח התא ןאל רורב רבכ - הלאש
,םושיאה בתכל סחיב הדמע לכ יתשביג אל" :טפושל רמאל איה ,הז אשונב ,הצעה
המ יל ןיא יטרפ גוסמ אוה 34-567-89 רפסמ בכרהש הדבועב יתאדוהל טרפו
."רמול
קיפסת םייתניבש ידכ ,"תפסונ הארקה" ךל עובקל ,םתסה ןמ ,הצרי טפושה ןאכ
ינפל הדמע שבגל ךתנווכב ןיא יכ ול רומא .דגנתת התא לבא ,"הדמע שבגל"
טפשמה ךשמה תא עבקי יכ בטומ ןכלו ,היתוחכוה תא שיגהל רומגת העיבתהש
.תוחכוהל רשי

ידי לע תשגומה הייאר לכל דגנתה :תישיש הצע
עבותה

וניא םשאנה םא לבא ,הרשכ הייאר איה שיגהל תשקבמ העיבתהש הייאר לכ אל
םיבר םירקמב תררועתמ הייעבה .אפרתמ בורל תולספה םגפ - התשגהל דגנתמ
הרוק בורלו ,ןיד-ךרוע לש םיבוטה ויתוריש תא שקבל ררועתמ םשאנה רשאכ
,לק שנוע םוקמב ,רחא רומח שנוע וא ,ןוישר-תלילש "ףטוח" אוה רשאכ רבדה
.שארמ חינהש יפכ
ךות לא לפנה תא ריזחהל ןתינ דימת אל ,ןידה-ךרוע לא עיגמ התא רשאכ לבא
אלא ןילהל ךל ןיא :ךל ודיגי ?היארה לש התשגהל תמכסה עודמ :ךל ודיגי .םחרה
."תוריזח יתלב" ןה תואיגשה בור :תורחא םילמב .ךמצע לע
ול רמול לוכי התא ,ךיקומינ םהמו דגנתמ התא עודמ טפושה ךתוא לאשי םאו
םימוכיסב ילוא .ןוכיס לכ תחקל ןכומ אל התא הז בלשבו ,ןטפשמ אל התאש
,טפושל ,ול רמול לוכי התא .ץוחנש המ קמניו ריבסי אוהו ,ןיד-ךרוע ךל היהי
.דגנתהל ךל רתומ יכ רפסב תארקש תאז וליפא
וק" תא ךל תוניכה התא לבא ,לבקתת אל ךלש תודגנתהה יכ חינהל דואמ ריבס
.ןיד-ךרועל קוקז התא יכו ,ךבתסמ התא יכ הארת וב הרקמל "ינשה הנגהה


"ריבסמ" התאש ינפל םיימעפ בושח :תיעיבש תצע
ךמצע תא
ח"וד ךל םושרל שקבמה רטושל

,רבדל תרמגש ירחא .ול חונש המ עמוש אוה ,רטושה םע חכוותמ התא רשאכ
ראשנ אוה ,"טפושל ריבסת הז תא" ךל רמואו ח"ודה תא ךל ןתונ אוהש ירחאו
קלחה תא - ךירבדמ קלח קר םשור אוה ולצא ראשנש ח"ודה קתעהבו ,ומצע םע
אוה - ךתוכזל רבדמה קלחה תא .ךתוא ךבסמש קלחה תא .םשור אוה ול חונש
.םשור אל
...טפושל תאז ריבסתו ךל

בוריסה תיזח :'א קרפ ,"תלשוכ ןויד תטיש" ןושאר רעש :ךשמהל

קרפה תליחתל הרזח


רבחמה    רפסה :ןוישרה תא ךממ וחקי

רצוקמה םיניינעה ןכותל      אלמה םיניינעה ןכותל      םיניינעהו תומשה חתפמ

רתאה תפמ     רעשה ףד