,1989 תנשב רואל אצי רפסה :הרהזא .48 - 43 'מע ,רינ החמש ד"וע לש ורפס ,ןוישרה תא ךממ וחקי ךותמ
.םינוש םיניינעב רבחמה לש ותפקשהב ןהו ,הקיספב ןה ,הקיקחב ןה ,םיבר םייוניש ולח זאמו

רבחמה    רפסה :ןוישרה תא ךממ וחקי

רצוקמה םיניינעה ןכותל      אלמה םיניינעה ןכותל      םיניינעהו תומשה חתפמ

רתאה תפמ     רעשה ףד

'ג קרפ ,ןושאר רעש

ןושאר רעש
"תלשוכ ןויד תטיש"


הז המכ :תסנכה יניעב ,הרובעתה-טפוש :'ג קרפ

?ונל הלוע

התא רשאכ וליפא .טרפל ךרוצ ןיאו ,ןכתסמ ,םיטפושל "םינויצ" תתל זעמש ימ
והשימ אובי דימת ,רחא וא הז םשב בוקנל ילבמ ,"תויללכ" תוכרעהב קפתסמ
,ילוא ,יאדכ ןכל ."תוצמשה"בו "תוללכה"ב ךומישאי ףאו ,"?ךמש ימ" לאשיו
םישאהל רשפא יא םתוא ירהש ,םמצע לע הרובעתה-יטפוש םירמוא המ עומשל
.תימצע "הצמשה"ב
ואבוה םירבדה) טופישה תכרעמ ןולעב זעילא ףסוי הרובעתה טפוש רמוא
:(8.1.88 ,בירעמב

םיחונז םמצע םישח םהו החונ-יתלב השגרה תמייק הרובעתה-יטפוש תיברמ ברקב"
.תצקמב
אקווד יכ איה םויכ השוחתה .םיטפושה בטימ תא ביצהל שי םיכרדה תונואתב המחלמל ..."
.תצקמב התוחפ םתמרש םיטפוש ודמעוה וז םימד-תיזחב
לשב הארנכ ,םיטפושה תצעומל םג .םולש-טפושל הרובעת-טפוש הנומ אל םינש עשת הז"
דיקפת אלממה הרובעת-טפוש ףא םש ןיאו ותודמעומ תא םהמ שיא שיגה אל ,וז השוחת
."והשלכ

לש םיונימ :בצמה ןוקיתל ולשמ תועצה םג זעילא טפושה איבמ םירבדה ךשמהב
-יטפושכ הליחתכלמ-יונימ ,םולשה ש"מיבב "םיליגר" םיטפושכ הרובעת-יטפוש
רשאכו םא ,םולשה ש"מיב יטפוש לש יונימל םייוארה םיטפוש לש הרובעת
.דועו ,הלאכ תורשמ הנינפתת
תא ץימחהש קר אל ,תובוטה תונווכה לכ םע ,זעילא טפושה יכ ינששוח
"םודיקה לולסמ" והמ רורב אל ירהש ,ומצע תא רתס ףאש אלא ,"הטנאופ"ה
.ךפיהל וא ,"תיללכ"ה הטיפשה לא הרובעתה-תטיפשמ :עיצמ אוהש
קקוחמה איהש ,תסנכה לש התעד תא םג עומשל יוארה ןמ ,ךישמנש ינפל לבא
-טפוש לש "לדומ"ה םג .םייח ונא םהיפל "םילדומ"ה תא תעבוקה איהו ,ינובירה
.תסנכה י"ע עבקנ הרובעתה


יקוחה לדומה - הרובעתה-טפוש

לש קתו תונש שלש איה םולשה טפשמ תיבב "ליגר" טפושמ תשרדנה תורישכה
םיטפשמ תארוה וא ,רחא יטפשמ דיקפת וא הטיפש ,ןיד תכירעב קוסיע
.רחא הובג ס"יבב וא הטיסרבינואב
לבא ,םולשה טפשמ תיבב טפושכ ,ורכשו ודמעמ תניחבמ ,בשחנ הרובעתה-טפוש
יאכז וא םושר" היהיש ךכב ול יד :דבלב ספא-קתו איה ונממ תשרדנה תורישכה
ןיא םייטפשמה וירושיכ תניחבמ םג ."לארשיב ןידה-יכרוע סקנפב םושר תויהל
ויתועידי" םא ,קוחה תניחבמ ,ול ידו ,ידמל םיבחר םיקפוא לעב תויהל שרדנ אוה
."הרובעת תטיפש ךרוצל תומיאתמ הרובעת יניינעב
-יניד לש רצה םוחתבש תולאש קר אל ררועתהל תולולע הרובעת יטפשמב לבא
םאה ,לשמל .רתוי הבחר תיטפשמ הסיפת תוכירצמה תולאש םג אלא ,הרובעתה
העשרה"כ גצומה ןיד-קספ םאה ;םייקוח םה - ןידל-הנמזהה וא - םושיאה-בתכ
.הזב אצויכו ,אוה ףקת ןיד-קספ םנמא "תמדוק
הניא תמייוסמ הנקת יכ הנעטה תנעטנ רשאכ :רתוי תכבוסמ היצאוטיס וא
תררועתמ ,ךידי-ומב ךבכר תא ןקתל ךילע רוסאל רמייתמה וצה ןוגכ ,תיקוח
הז ,יוצמה הרובעתה טפוש .ילהנימה טפשמה םוחתב הלוכ-לכ איהש הלאש
קר אל יושע ,"הרובעת תטיפש ךרוצל תומיאתמ הרובעת יניינעב ויתועידי"ש
"גלדי" אוה ףוסבלו ,וחור-רוק תא םג אלא ,אשונה ךותב וילגר תאו וידי תא דבאל
.הילא סחייתי אל אוה ןידה-קספבו ,הלאשה לע
םומינימה-תושירד תא העבק תסנכה רשאכ ,אוה ער םא ןיב ,בוט רבדה םא ןיב
תלוכיב ןייטצי אל הרובעתה טפוש יכ התצר שוריפב איה הלאה תוירעזמה
יפלא-תואמ לע "חסאכ ודרי" רשא םיטפוש התצר איה .תמזגומ תילאוטקלטניא
,"קפסה" םע םיטפוש התצר איה .שיאל קזנ םימרוג אל רשא םינטקה םיניירבעה
.קדצ-יטפוש אקווד-ואלו
יכ - "םיליגר" םיטפוש יבגל - תסנכה העבק טפוש לש ותולת-יא תא חיטבהל ידכ
-טפושב רבודמ רשאכ לבא .(70 ליג דע ונייהד) םייחה לכל שארמ היהי םייונימ
תלבגומ הפוקתל הנמתיי הרובעת טפוש") הליחתכלמ ינמז אוה יונימה ,הרובעתה
הרובעת טפושכ ןהיכש ימ" קרו ("םינש שלש לע הלעת אלו הנשמ תחפת אלש ...
."עבק לש יונימ הרובעת טפוש תונמתהל רישכ ,םינש שלש
לבקי טפושה םא עבוקש ימ רבעל הליזפ לשו ,תולת לש םינש שולש ירחא לבא
יונימה תפוקתמ וילגרהב תולתהמ ררחתשהל טפושל השק רבכ ,עבק לש יונימ
.(ןלהל האר) ינמזה
יוניש לע וצילמה ןלוכ - תונורחאה םינשב הזה אשונב וקסע רשא תודעווה לכ
.ליעי רתוי הז - ריקה לא רבדו ךל לבא ,בצמה
לכ אוהש אשונב טפושה תולת-יא לש שדוקמה ןורקיעה לע קקוחמה רתיו עודמ
טפושל "לדומ" רותב "ןטק שאר" תסנכה הפידעה עודמ ?ימוי-םויו שיגר ךכ
!?הטיפשל םידמעומ םירסח ךכ ידכ דע םאה ?הרובעתה


יאבצה טופישה ינפכ הרובעתה טפשמ ינפ

םע דדומתהל ךיא תעדוי אל ירה הרטשמה .לוז רבדל ונלצא היה הרובעתה-טפשמ
ךיא תעדוי אל איה .םיכרד תונואתל תומרוג תמאב רשא הלא ,תויניצרה תוריבעה
?השעת המ .לשמל ,"ןיינעה תוביסנב הריבס יתלב תוריהמב הגיהנ" חיכוהל
םילודגה םיניירבעה טעמ תא הנושארבו שארב ןידל דימעהלו סופתל םוקמב
הפידעמ איה ,םירחאה תוניירבעה-ימוחתב תגהונ איהש יפכ ,("עשפה ינתייול")
-תולק העונת-תוריבע ועציב רשא םיגהנ יפלא-תואמ ןידל דימעהל :םילק םייח
.ןוכיס-תורסחו ךרע
יפלאל ףסונב ,םיקית תואמ םימרענ ונחלוש לע רשאכ הרובעתה טפוש השעי המ
אוהש ,ןיול בד טפושה ?טפשמה תיב תוריכזמב ול םיכחמו םימרענ רשא םיקיתה
בישמ ,ןוילעה טפשמה תיב טפוש םגו תונואת תעינמל תימואלה הצעומה ר"וי םג
500- -ב ןודל ךירצ הרובעת טפוש רשאכ" :ונל תרכומ רבכש ,תצרחנה ותבושת תא
."קדצ לש היישע תויהל הלוכי אל ,םוי ותואב םיקית 400
ןיב ןמזורטש ירוא טפושה ךרעש האוושהה תא (הז רפסל אובמב) ליעל רבכ וניאר
תא הארנ הבה .יאבצה יתעמשמה ןידה ןיבל הרובעתל טפשמה יתבב טפשמה
.קמועל רתוי םירבדה
טופישה-ןיצק דסומל המוד דסומ הרובעתה-טפשמ תרגסמב םיקהל התצר תסנכה
ןמ קלח אלא ,תיאבצה טפשמה תכרעממ קלח וניא טופישה-ןיצק .יאבצה
תא להנל ידכ ול הנתינ וידיב הנתינ רשא השינעה-תוכמס .תעצבמה תושרה
המזוי תויהל םג יאשר אוה תאז הביסמ .וילייח םע קדצ תושעל ידכ אלו ,ותדיחי
םג אוה ."טפוש"כ ןידל-בשיל ךכ רחאו ,הילע םותחל וליפא ילואו ,הנולתה לש
ול ריתמ ,לשמל ,ךכ :ישנועה טפשמב םילבוקמה תויארה ינידמ תוטסל יאשר
עיגמ ללכב אוה םא ,סיסבב תוכלהמה תועומש ךמס לע םשאנ עישרהל קוחה
."תוחכוהה בלש"ל
ןידל דמוע ,ועוצקמב ןיד-ךרוע םג ,הרקמב ,אוהש ,םיאולימ לייח םא הרקי המ
יפל לצנמ ןיד-ךרוע ותוא םא הרקי המ ?רטוז תוחפ וא רטוז טופיש-ןיצק ינפב
?ומצע לע ןגהל תיראטנמלאה תוכזה תא תויעוצקמה ויתועידי בטימ
דיגי םשאנהש המ לכ .המשאב םירפוכש םילייח םיבהוא אל ,עודיכ ,טופיש-יניצק
רומח היהי ושנוע - רתוי רבדי אוהש לככו ,"תומכחתה"כ םהיניעב בשחנ ותנגהל
לש תותיחנה-ישגרל םג ,ןיד-ךרוע אוה םשאנה רשאכו .(לייח לכ עדויש יפכ) רתוי
-אל" אוה תיטפשמה ותלכשה תניחבמש עדוי אוה :דיגהל המ שי טופישה-ןיצק
ידכו ,ותונוילע תא חיכוהל חרכומ אוה הררשה-לעבכ לבא ,ןיד-ךרוע "קוידב
ויה רבכו) ןידה-ךרוע-םשאנה תא םייתעבש שינעי אוה ,תאזה הרטמה תא גישהל
.(םלועמ םירבד
לש התמקנ אוה שנועהש וא ,תיניירבעה ותוגהנתה לע םדא שינעהל שי םאה
טפשמה תיב ?רשכ הז םאה ?ןנוגתהל םתוכז תא ולצינ רשא םימשאנב הרבחה
,לטנזור סמיי'ג בקעי ר"דה ןוגכ ,םיריכב םינטפשמ .רשכ רבדה יכ עבק ןוילעה
ארוקה התאו ,תופירחב תאז ורקיב ,טפשמו קוח יניינעל "ץראה" רפוס םינפל
טפשמה תיב הניש אל דוע לכ יכ רוכזל שיש ןבומכ .תועידה יתש ןיב רוחבל יאשר
רבודמש לככ ,תעבוקה הכלהה וזו ,תבייחמה איה ותדמע ,הכלהה תא ןוילעה
.יאבצה יתעמשמה טופישב


הרובעתה-טפוש לש "םיצוליא"ה

-טפושל .המוד בצמה לבא ,שרופמב ורמאנ םרט םירבדה הרובעתה טפשמב
- היינשהו ,ףטושה סמועה לע רבגתהל דציכ - תחאה :תויעב יתש ןנשי הרובעתה
.ידמ תושק תויטפשמ תולאש וילע סימעהל קשחה תא רוביצל איצוהל דציכ
םרובע יטפשמה עוצקמהש םישנא תפייעמ תושק תויטפשמ תולאשב תוקמעתה
-טפוש .לכה אל הז לבא ,דובכל וא/ו הסנרפל רוקמ קר אלא שפנ-תבהא וניא
ןתונ ,תחאל-תחא ןהב ןדו ,תויטפשמ תונעטל דובכב סחייתמה הרובעת
,ךכ גוהנל לכה תא דדועמו ,ותוללכב רוביצל ןהו יפיצפסה םשאנל ןה "םיקוזיח"
.תכרעמה תא "םותסל"ו ,יטפשמ ןועיטב תוברהל
לש ויתונעט יכ אוצמל לולע אוה רשאכ הרובעתה-טפושל רבדה השק דחוימב
העיבתה .ןידב יוכיז בייחמה רבד ,"ןתצקמ וא ןלוכ" ,ןה תוקדוצ םשאנה
אוצמל רשפא יא טעמכש ,תאזכ תונלשרב תלהונמ הרובעת יניינעב תיתרטשמה
.הלוכ העיבתה תא םיטטוממה םימגפ אלל קית
ןמ םיבר תוכזל ךרטציי אוה ,קדצ-טפשמ תושעל הצרי הרובעתה-טפוש םא
,תודוהל ךרטציי אוה יוכיז לכב :תאזמ הריתי .םלוכ תא ילוא ,םימשאנה
,םפכב לווע אל לע ,םימוד םירקמ יפלא ףא ילואו תואמ רבעב עישרה יכ ,ןיפיקעב
.הרובעתה-טפוש לש הרייראקב הלחתהה-תדוקנ לא ונתוא ריזחמ הזו
הניא ותכראה רשא ,ינמז יונימב ,רומאכ ,איה תאזה הרייראקה לש התישאר
ופוסבו ,הנוהכה-ךשמהל אוה יואר יכ םייונימה-תדעוו תא ענכשל ידכ .תחטבומ
השיגר תכרעמה ירהש ,"קפסה" תוארהל אוה בייח ,עבק-לש-יונימל םג רבד לש
רשאכ שירח ףסוי טפושה לע ולפנתה ךיא ואר) "תבחס"ה לע תרוקיבל דואמ
,קדצ-טפוש היה אוה םא הלאשל קקזנ אל שיא :הלשממל יטפשמה ץעויכ הנמתנ
תלחנ איה ,תאז תמועל ,קדצל תושיגרה .(חונמ ול ונתנ אל - תבחסה ןיינעב לבא
.(אובמב ,ליעל האר) הרובעת-יטפשמל רבדה עגונש לככ דחוימב ,םיטעמה
ול שי רשא ,םיטפשמה רש דמוע םייונימה תדעוו לש השארב יכ רוכזל םג ךירצ
ךכיפל .הרובעתה טפוש ינפב ןיד-לעב דימת איהש ,תיללכה העיבתל והשלכ רשק
הסורפה החורמ דצ הזיא לע - עדוי אוהש ןימאמ אוהש וא - עדויה הרובעת-טפוש
.אוה ינמז ולש יונימה דוע לכ תוחפל ,ונממ םיפצמש יפכ גהניש וילע הקזח ,ולש
תאצל ךל השק רבכ ,"ןטקה שארה" תא תקחיש ןהב םינש שולש ירחא לבא
ךכב תודוהל ,ליעל וניארש יפכ ,םג ךל השק .קומע-קומע תרפחתה םהב םילגרהמ
םדא לככ ,"קחשמ"ב ךישממ התאו ,ךשפנב רקש תישע "ןויסנ"ה תונש שלשבש
.ןיינעהמ תאצל לוכי וניאו ,םירקשב וליפא וא ,היצפצנוקב ךבתסה רשא
תושרב םייחה-לכל-תולת םע ,םייחה-לכל-טפוש ,רומאכ ,איה תיפוסה האצותהו
.תעצבמה


"העיבתה דידי"כ טפושה

.יודב אל ,יתימא טפוש אוה לבא ,ודובכ םושמ ,ומשב גיצא אל הזה טפושה תא
.םירמואש ומכ ,"תכרעמב רומש םשה"
ינא םאה לאושו ,טפושה לומ טפשמה תיבב דמוע םשאנ :תרכומ העפותה תאז
?ול רוזעל ךירצ טפשמה תיב םאה .אד ןוגכ תולאש ראשו ,הזו-הז דע איבהל ךירצ
,דחא דצ לש וניד-ךרוע וניא טפשמה תיב ,ללככ :תיעמשמ-דח הניא הבושתה
רבודמ רשאכ :הגירח שי הזה ללכל לבא ,יביטקייבוא תויהל רומא אוה ירהש
עבותה לומ ופגב דמוע אוהו ,ןיד-ךרוע י"ע גצוימ וניאש םשאנבו ,ילילפ טפשמב
.ןיד-תוויע םרגיי לבל ,םשאנל ןגמכ ומצע םישל טפשמה תיב ססהי אל ,יעוצקמה
לככ :הגרד לש הלאש וז - הזה דיקפתה תא ומצע לע טפשמה תיב לוטיי המכ דע
ןכ - ומצע לע ןגהל דציכ תוחפ ןיבמ הארנ םשאנהש לככו ,רתוי הרומח הריבעהש
וא רסאמ תונש רשע ןנידש) רתויב תורומח תוריבעב .ול רוזעל טפשמה תיב הברי
רוגינס תונמל וליפא בייח טפשמה תיב ,קוחב וטרופש םידחוימ םירקמבו ,(רתוי
רמוא אל הז :תשקה לש ינשה הצקב תואצמנ הרובעת-תוריבע .הנידמה ןובשח לע
םגו ,הגרד לש הלאש אוה ,רומאכ ,לכהו ,םשאנל רוזעל יאשר וניא טפשמה תיבש
.טפושו טפוש לכ לש ותדובע ןונגס לש
עבות י"ע - דימת - תגצוימ העיבתה :ירמגל רחא רופיס רבכ הז - העיבתל רוזעל
-יכרוע םניאש הלא םגו ,ןיד-יכרוע םה םייתרטשמה םיעבותה בור םויה .יעוצקמ
.תחלצב םדי םינמוטה ןמ םניא ןיד
תיב לש ותרזעל לאוש םשאנה רשאכ :ךופה לכה רבדמ ינא וילע טפושה לצא
רשאכ לבא .ךלש ןידה-ךרוע אל ינא .ןיד-ךרוע ךל חק :ול רמוא טפושה - טפשמה
הזיאו ,תושעל ךירצ אוה המ ול ריבסי םגו הנעי טפושה - רורב אל והשמ עבותל
.'וכו ,'וכו ,איבהל ךירצ אוה םידע
תא הכלהכ ךורעל הליכשה אל העיבתה יכ הלגתמ טפשמה ךלהמב םא הרוק המו
הכירצ איה העיבתה-בתכ תא ןקתל תושרב הכזת העיבתהש ידכ ?םושיאה-בתכ
ךרענ אל הליחתכלמ העיבתה-בתכ עודמ ריבסהל םגו ,ךכל הבוט הביס תוארהל
םושמ ,הב יד אל ,םושיאה-בתכ חוסינב תועט התייהש הדבועה םצע .הכלהכ
קוחה-תוארוה לע דיפקהל תבייח אל הליחתכלמ העיבתהש ןורקיע עבקנ ךכבש
שקביש עבותל ול יד ונטפוש לצא לבא .ףצקו ןויזב ידו ,םושיא-יבתכ חוסינ רבדב
ךשמהב םא הרוק המ :לכה אל דוע הז לבא .ךכב הכזיש ידכ ,םושיאה-בתכ ןוקית
קר :הייעב ןיא ?םושיאה-בתכ תא ןקתל תפסונ םעפ עבותה שקבמ טפשמה
!שקבת
לכות אל עודמ .ןיינעה תא טשפל אל עודמ לואשל אלא רתונ אל הלא לכ ירחאו
טפשמה תיב לע ךומסלו ,קיר םושיא-ןוילג םע טפשמה תיבל אובל העיבתה
?טפשמה תוחתפתה יפלו הגרדהב ,םושיאה-בתכ תא הל ךורעיש
תא ןודל טפשמה תיב לש ותוכמסל םיאנתה דחא .ירשפא הז םגש רבתסמ
ןיא .םושיא-בתכ ןיא - המיתח ןיא .םותח םושיא-בתכ לש ומויק אוה םשאנה
טפושה לצא לבא .וילע קלוחה ןיא הארנכו ,ללכה הז .טפשמ ןיא - םושיא-בתכ
אצמנה ,עבותהמ שקבל רשפא .ארונ אל - המיתח ןיא :הזכ רבד ןיא העיבתה-דידי
.םושיאה-בתכ לע םותחל ,טפשמה תיב םלואב אליממ
העיבת-בתכל םלש-אל ךמסמ ךופהל ןתינ וב ןורחאה םוקמה לבא ,דואמ יל רצ
אל םגו ,תונויער עבותל תתל בייח וניא טפושה .טפשמה תיב תוריכזמב אוה רשכ
,םשאנל חולשל שי םתחנ התע הז ךאש העיבת-בתכו .תוריכזמה דיקפת תא אלמל
.שדחמ לכה - טפשמל-הנמזה םע
.העיבתה-דידי טפושה לצא אל לבא ,הקיספה תבייחמ ךכ ,קוחה בייחמ ךכ
- המגוד גיצנ ('ח קרפ ,הז רעש) םייזוחמה טפשמה יתב לע קרפב :לכה אל דוע הזו
תא ץוצמל העיבתל רזוע טפשמה תיב דציכ הארמה - רעצה תיברמל ,הרידנ אל
םוקמב ,רוערעה-תואכרע דציכ םג םש הארנו) ןיפיט-ןיפיט םשאנה לש ומד
.(תורחא תויוצר-אל תועפותל ומכ ,תאזה העפותל די תונתונ ,קדצה לע הנגתש


?רובה ימ :וא ,םיישיא םינויצ קלחמה טפושה

-בתכ לש טפשמה תיבל ותשגה י"ע איה םימושיא םישגומ הב הליגרה ךרדה
חלשנ ,הזכ םושיא-בתכ שגומ רשאכ .(ליעל האר) ךמסומ עבות י"ע םותחה םושיא
.קוחה תושירדכ ,ללכ ךרדב ,ראודה תועצמאב השענ הזו ,ונממ קתעה םשאנל
-ךרדב ,וניא העונתה-רטוש :הייעב תמייק ח"וד םשור העונת-רטוש רשאכ לבא
עבות איצוי ?השעי המ .םושיא-יבתכ לע םותחל לוכי אוה ןיאו ,ךמסומ עבות ,ללכ
?עבות שפחל ךלוה ינא ,עגר-עגר גהנל דיגי ?"ס'צואפ"המ
שי םא - רטושה :"הכופה" הרודצורפ קקוחמה רצי הזה ישוקה לע רבגתהל ידכ
רסומו ,"ןידל הנמזה" לע םתוח - הרובעת-תריבע רבע םדא יכ חינהל דוסי ול
.םושיא-בתכ התייה וליאכ הנמזהה תא םיאורו ,םוקמב-וב ,םשאנל התוא
םושמ - םימעפל .םוקמב-וב "הנמזה"ה תא רסומ אל רטושהש ,םימעפל ,שי ךא
תא םלצמ קר אוהש םושמ - םימעפל ,תופסונ "תונמזה" םושרל ךרדה ול הצאש
.תורחא תוביסמ םימעפלו ,"רוזחש"ה תא םיניכמ תועיבתה-תכשלב קרו ,בכרה
אלו ,תינויגה הניחבמ אל ,"הכופה"ה הרודצורפל הקדצה דוע ןיא הלאכ םירקמב
םיחלוש ןיא עבות וניאש רטוש י"ע המותחה "ןידל-הנמזה" .קוחה חסונ יפל
.ןידה הז - ראודב
תמלעתמ איהש וא ,הזה קוחה תא הריכמ הניא - קוחה-תרמוש - הרטשמה לבא
.עדת ךל .ןיעדויב ונממ
-הנמזה גוסמ םושיא יבתכ ,תונוש תוביסמ ,םוי םוי" :טפושה ךכ לע רמוא המ
."םגפ םוש ךכב ןיא ...ראודב םשאנל םיחלשנ ןידל
"תונוש תוביסמ ,םוי םוי" הנשנו-רזוח רשא יטפשמ לדחמ יכ יתעדי אל :ןיינעמ
םילדחמה .לכה אל דוע הז לבא .תיקוחל תיקוח-אל הרודצורפ ךופהל לוכי
םיניינעב םג אלא ,הרודצורפב קר םימייתסמ אל םינשנו-םירזוחה םייתרטשמה
םודאה רואל תייצ אל" :יוצמ םושיא-בתכב הייוצמ הריבע ,לשמל ,ולט .םייתוהמ
."... (א)22 הנקתל דוגינב הריבע ... רוזמרבש
היהי רשפאש ידכו ,םודאה רואה תא ללכ הריכזמ הניא (א)22 הנקת לבא
תא קר אל םושיאה-בתכב איבהל שי ,םודאה רואל תויצ-יאב םדא םישאהל
םירוזמרו םירורמתל תייצל תיללכה הבוחה תא תעבוקה וז - (א)22 הנקת הנקתה
רוזמרבש רואו רוא לכ לש תיקוחה תועמשמה תא עבוקה קוקיחה תא םג אלא -
.(ןבומכ ,הזכ שי)
הריבעב םשאומה םדאש ,תסנכה התצר ךכ .קקוחמה הצר ךכש םושמ ?עודמ
אוה םתוא םיקוקיחה תא םג אלא ,ול תוסחוימה תודבועה תא קר אל שארמ עדיי
ףוריצ ידי לע תרצונ תינולפ הריבע םאו .ןנוגתהל ךירצ אוה המ ינפמ עדייש .רפה
אל הז" :םשאנל רמול רשפא יא .םלוכ תא טרפל ךירצ - רתוי וא םיקוקיח ינש לש
אל ןאכ ."רוזמרב םודא רוא שישכ תמוצל סנכהל רוסאש בותכ הפיא ךניינע
.היסור
וניא םא םג - םשאנהש ידכ קוחה-תוארוה תא םושיאה-בתכב טרפל שרוד קוחה
העיבתהש המ תא רסוא תמאב אוה םא קודבל ,קוחה לא תונפל לכוי - ןיד ךרוע
ךרד" רורמתש ,לשמל) קוחב "תוצרפ" שפחל ידכ םגו - רסוא אוהש תנעוט
רעש האר :יקוח אל אוה תרחא ,ךרדה ידיצ ינשמ בצומ תויהל בייח "תינוריע
המ קוידב הז לבא ,םשאנה לש תימיטיגלה ותוכז איה תאז .('א קרפ ,יעיבר
!ול רשפאל הצור אל הרטשמהש
םתס וא ,תיטפשמ תורוב וא ,הרידגהל ךיא עדא אל" :טפושה רמוא וז הנעט לע
,שרדנ אלש קר אל םושיאה-בתכב ללכייש רוגינסה שקבמש המ ...תינדרט הנעט
ןידה .רוזמרב רואו רוא לכ תועמשמ המ ןאכ ןיינעה המ .ינויגה וניא אוה אלא
ךישמהל ול רוסא םודא רוא קלוד רשאכו רזמורמ תמוצל ברקתמה גהונהש אוה
."... ותעיסנב
קלוד רשאכו רזמורמ תמוצל ברקתמה גהונהש אוה ןידה"ש ןוכנ הז !טפושה דובכ
!הרובעת טפוש התאש םושמ תאז עדוי התא ךא ,"...ךישמהל ול רוסא םודא רוא
וריאי הזה ןידה תאש קקוחמה הצר ןכלו ,הרובעת-טפוש אוה םשאנ לכ אל לבא
!ופוג םושיאה-בתכב ול
,"ינויגה וניא אוה אלא ,שרדנ אלש קר אל" הזה טוריפהש רמוא התא ךיא זא
הזה טוריפהש ןכתיי :ןוכנ אל יתוא ןיבת לאו ?תורובב םירחא םישאמ דועו
הצור התא םא לבא .הייוגש .הנוכנ אל תאזה הנעטהש ןכתיי .שרדנ אל תמאב
תא דבכל ןכ לע בייח התא םג ,תיעטומ איה םא וליפא ,ךתעד תא דבכי תלוזהש
."תורוב" איה תיעטומ העיד לכ אלו .תיעטומ איה םא וליפא ,םירחא לש םתעד


רירש םהרבא ,םדוקה םיטפשמה רש תועצה

ירדסב םישודיח גיהנהל רירש םהרבא הסינ םיטפשמה רש דיקפתל ותסינכ םע
ינפל הצילממה םייונימה תדעו לש התדובעבו ,םיטפושה לש םייונימו םנוימ
"רז עטנ" אוה רירש רשהש ןוויכ לבא .טפושכ תונמל ימ תא הנידמה אישנ
יכ המוד הרובעתה-יטפוש תשרפ ירחא .ול עמש אל שיא ,תיטפשמה תכרעמב
.ויתועצהל ןיזאהל - תרושקתה יעצמאב קר ילוא - רתוי הבר תונוכנ תמייק
תפוקתל םינותנ ויהי םולשה טפשמ יתבב םיטפושה לכש ?רירש רשה עיצה המו
:"היטבמאה ימ םע קוניתה תא ךופשל" םיארוק הזל .םינש שולש לש ןויסנ
.םיטפושה ללכל הטישה לש היתונורסח תא ריבעהל
לעב םע הייעבה .ןוכנ-אלה ןוויכל היירי תניחבב איה תאזה העצההש ינששוח
ידמ תכשוממ הבישי :הכשמהב אלא ,ךרדה תישארב אל איה ירוביצ דיקפת
תוננער תא ,ותונלבס תא דבאמ אוה ,םדאה םע הביטמ הניא ,םוקמה ותואב
אקווד ינא .שלחיהל יושע םיירסומ-אל םיצחלב ותדימע רשוכ םגו ,הבישחה
רתוי ןהכי אל טפוש יכ עבוק יתייה .טפוש לש הנוהכה-ךשמ תא ליבגמ יתייה
עיצמ יתייה רתוי הובג טפשמ תיבל םדוקיש ינפלו ,האכרע התואב םינש עבשמ
.םינש המכל םעה לא רוזחיש
?הרובעתה-יטפוש רבדב המו
ש"מהיב טפוש לש ותושארב הדעווה) ןיול תדעו לש התמקה םע ,1986 תנשב דוע
ןוחבל ידכ הרובחתהו םיטפשמה ירש ידי לע התנמתנ רשא ,ןיול בד ןוילעה
לש ודמעמב יתוהמ יונישל העצה יתילעה (הרובעתה טפשמב םייוניש לע ץילמהלו
:זא יתרמא .הרובעתה טפוש

טפוש" דוע אל :םולשה טפשמ תיבב הדימריפה שארל תולעהל שי הרובעתה טפוש תא .א
טפוש ןהכי אל ךכיפל ."פוט"ה .םיבוטבש-םיבוטה אלא ,הרובעתה תוריבעב "הטורפב
,שולש וא ,םייתנש תוחפל אוה םולשה טפשמ תיב טפושכ וקתו םא אלא ,הרובעת טפושכ
.וליפא
טפשמ תיבב אישנ-ןגס וא אישנ לש - רתוי המר הנוהכל םולשה טפשמ תיב טפוש םדוקי אל .ב
םייתנש ילוא - תוחפל הנש ןד לעופב םא אלא ,יזוחמה טפשמה תיבב טפוש לש וא ,םולשה
ךכ רחאו ,ללכה ןעמל והשמ םורתי םדוקש - םודיק הצורש ימ .הרובעת יטפשמב - וליפא
ןדש וא ,הבוט הדובע השע םנמא דמעומה םא קודבת םייונימה-תדעוו יכ חינמ ינא .רבדנ
..."ןמזה תא ריבעהל" ידכ קר הרובעת יקיתב

תנש לש התליחתב םלוא ,תאזה הייגוסל סחייתהל ןוכנל האצמ אל ןיול תדעו
השיגה ןיול תדעוש ינפלו (הז רפסל אובמב האר) םיטפושה תשרפ ץורפ םע ,1988
יכדרמ טפושה לש ותושארב ,תפסונ הדעו םיטפשמה רש םיקה ,היתוצלמה תא
.טפשמה יתב להנמ - םויכו ,ביבא-לתב יזוחמה טפשמה תיב אישנ ןגס ,רורד ןב
טפוש לש ודמעמ תא תוושהל הצילמה םגו ,הברהב הבוט הדובע התשע וז הדעו
.הנוכנה ךרדב דחא דעצ - םולשה טפוש לש הזל הרובעתה
רורד ןב תדעו לש היתוצלמהב םג ןודנ ןיול תדעו לש היתוצלמהב ןוידל ךומסב
.('ז קרפ ,ישש רעש)


םוכיס

,רחא רוביצ לכ ומכ ,הרובעתה-יטפוש רוביצ יכ רמול ןתינ יהשלכ הקידב ילב םג
- םנשי הרובעתה-יטפוש ןיב םג יכ רמול ןתינ .הדיחא המרב וניאו ,ינגומוה וניא
םש-יא םיאצמנ בורה וליאו ,םיעורג טעמ ,םינייוצמ טעמ - ןוירטירק לכ יפל
טפושה יכ תיתואיצמ-אלה החנהה ךותמ אצנ םג הנתשת אל וז העיבק .עצמאב
,ןבומכ ,לעופב .ילאידיאה טפושה לש לדומה תא םאות ןכא תכרעמב רתויב בוטה
תויהל לוכי דחא םוחתב ןייטצמה טפושש םושמ ,רתוי דוע לודג אוה ךוביסה
.רחא םוחתב הגילב-ןורחאה
-יטפוש רובע רוציל השקיב המצע תסנכה יכ רוכזל ךירצ הלא לכל רבעמ לבא
לוכי אל רבדהו ,םיתוחפ "החיתפ ינותנ" םע הלאקס .הנוש "הלאקס" הרובעתה
.םימי ךרואל ךשמהל

ןוטלשה-יתרשמכ הרובעתל טפשמה יתב :'ד קרפ :ךשמהל

קרפה תליחתל הרזח


רבחמה    רפסה :ןוישרה תא ךממ וחקי

רצוקמה םיניינעה ןכותל      אלמה םיניינעה ןכותל      םיניינעהו תומשה חתפמ

רתאה תפמ     רעשה ףד