,1989 תנשב רואל אצי רפסה :הרהזא .49 'מע ,רינ החמש ד"וע לש ורפס ,ןוישרה תא ךממ וחקי ךותמ
.םינוש םיניינעב רבחמה לש ותפקשהב ןהו ,הקיספב ןה ,הקיקחב ןה ,םיבר םייוניש ולח זאמו


רבחמה    רפסה :ןוישרה תא ךממ וחקי

רצוקמה םיניינעה ןכותל      אלמה םיניינעה ןכותל      םיניינעהו תומשה חתפמ

רתאה תפמ     רעשה ףד

'ד קרפ ,ןושאר רעשןושאר רעש
"תלשוכ ןויד תטיש"


-יתרשמכ הרובעתל טפשמה יתב :'ד קרפ
ןוטלשה


,טפשמה יתב להנמ זא ,רגה הירא טפושה לא יתינפ 1987 טסוגוא שדוחב
ןיב ,יתבתכ .הרובעתל טפשמה יתבב תוניקת-יא לש תועפות לע וינפב יתעבצהו
:ראשה

וב רשא חפסה תא טפשמה תיבל חולשל היצפואה ול תדמוע הרובעת-תריבעב םשאנה חרזא
רשפאש ידכ העבקנ תאזה הארוההו ,הב רפוכ אוהש וא ,המשאב הדומ אוה םא ןייצמ אוה
.טפשמה תיבב תרתוימ הבישי חרזאל ךוסחל ךכבו ,תוחכוהל רשי קיתה תא עובקל היהי
טפשמה תיב תוריכזמ הרומא ,המשאב רפוכ אוה יכ טפשמה תיבל עידומ םשאנה רשאכ
,תוחכוה) "...ל עבקנ"ה תא אלמל שי ,ראשה ןיב ,וב רשא ,(203 ספוט) ןוידל הנמזה ול חולשל
תיבמ םיריכזמה דחא י"ע המותח תויהל הרומא ,ןבומכ ,תאזה הנמזהה .('וכו םימוכיס
.טפשמה
תיתרטשמה העיבתה .ךכ רבדה ןיא ,ביבא-לתב הרובעתל טפשמה תיבב תוחפל ,תואיצמב
וליפא ילואו ,טפשמה תיב תמתוח םע ילוא ,םיקיר 203 יספוט טפשמה תיב תוריכזממ תלבקמ
(טפשמה תיב לש ריכזמה תמיתחל דעוימה םוקמב) ספוטה לע םתוח לעופבש ימ .הידעלב
.השעיי-לב תניחבב ,ןבומכ ,הז .הרטשמה שיא אוה
וז םג איה הרטשמה ,ןוידה תעשו ךיראת ,קיתה רפסמ ןוגכ םיטרפל ףסונב :לכה אל הז לבא
.טפושה היהי ימ עבוק ןיד לעב ןיאש ללכל דוגינב - טפושה היהי ימ תעבוק רשא
"...ל עבקנ"ה תא אלמל שי וב םוקמב :תוחפ אל הרומח יניעב איהש העפות דוע הנשיו
,הפיסומ איה חרזאה לש ותכובמ תא קזחל ידכו ,קיר םוקמה תא הרטשמה הריאשמ
ופכ יכ ררבתמ ,טפשמל עיפומ םשאנהשכ ,ףוסב ."הבוח ךתעפוה" םילמה תא םג ,םימעפל
.הילע "גלדל" תיקוחה ותוכז תא שממל שקיבש תורמל ,"הארקה"ה תא וילע
תיבל םיעידומ םה רשאכ םג ,"הארקה"ל םימשאנה תא רורגל סרטניא שי ,עודיכ ,הרטשמל
תאז תושעל הלוכי אל איה לבא .תועודי ויתוביס םגו ,עודי רבדה .המשאב-הריפכ לע טפשמה
המרימה רשאכ ."תושרבו תוכמסב" השענ וליאכ רבדה תגצה ךות ,ליעל טרופמכ ,"הבינג"ב
תיב לש תמתוחב תטשקתמ לבא ,טפשמה תיב דיקפ וניאש ימ י"ע תישענ רשא ,תאזה
.לכמ רומח הז ,טפשמה
.ליעל וטרופש יפכ ,"ויתויופעתסה" לכ לע ,הזה גהונה לש ולוסיחל לועפל ךנימזמ ינא
לא וחלשנש ונייהד ,"תרנצ"ב תעכ תואצמנה "תונמזה"ה לכ הנלטובת יכ תורוהל ךנימזמ ינא
.םשאנ לכל חלשית המיאתמ העדוהו ,ןהב ןוידה דעומ עיגה אל ןיידעו םימשאנ
.קתשו - וילע עדי ימו ,ותוא גיהנה ימ ,הז םינש-בר גהונ שרתשה דציכ קודבל ךנימזמ ינא

דע הבושת יתלביק אל ,הנידמה רקבמל םג חלשנ ונממ קתעהש ,הז יבתכמל
תרוכזת וליפא .רתוי רחואמ הנשמ הלעמל - סופדה שבכמ לא הז רפס לש ותדירי
ונא" :יתרגשה הנעמל אל םג .הנעמל התכז אל - בתוכמה לא יתחלש רשא
.'וכו ,"ךבתכמ תלבק םירשאמ
יל השקו ,תובר םינש רבכ תומייק ,םהלש "תויופעתסה"ה לכ לע ,הלאה תועפותה
,הקיתשבש-המכסה תוחפל וא ,הפ-לעבש רדסה אלל תורשפאתמ ויה ןה יכ חינהל
-תיב לש ילהנימה ןונגנמב קר ילוא םה הלא םימרוג .תכרעמה ךותב םימרוג םע
.םיקתושו - וילע םיעדוי םיטפושה םגש תויהל לוכי לבא ,טפשמה
יאדוובו ,תעצבמה תושרב יולת יתלב אוה טפשמה תיב תנקותמ קוח תנידמב
ןורקע .הרושה ןמ חרזאה ינפ לע התוא ףידעמ וניאו ,הנממ םיביתכת לבקמ וניאש
יפכ ,לבא .טפשמה תיבב רובעי-לב ללכ אוה הנידמה ןיבל חרזאה ןיב ןויוושה
רמשנ דימת אל הזה ןורקיעה ,הז רפסב הברה הארנ דועש יפכו ליעל וניאר רבכש
."ילהנימ"ה םוחתב קר אלו ,הרובעתל טפשמה יתבב תואנקב
,טפשמה יתב להנמכ שדחה ודיקפתב ,רורד-ןב טפושה יכ תווקל אלא יל רתונ אלו
,('ז קרפ ,ישש רעש האר) רורד-ןב תדעו לש היתוצלמה יכו ,בצמה ןוקיתל השעיי
.הסרגימה לא הנכלשות אל ,הלא םיניינעב םג העגנ רשא

טפשמה תיבמ תונומת :'ה קרפ :ךשמהל

קרפה תליחתל הרזח


רבחמה    רפסה :ןוישרה תא ךממ וחקי

רצוקמה םיניינעה ןכותל      אלמה םיניינעה ןכותל      םיניינעהו תומשה חתפמ

רתאה תפמ     רעשה ףד