,1989 תנשב רואל אצי רפסה :הרהזא .273 - 270 'מע ,רינ החמש ד"וע לש ורפס ,ןוישרה תא ךממ וחקי ךותמ
.םינוש םיניינעב רבחמה לש ותפקשהב ןהו ,הקיספב ןה ,הקיקחב ןה ,םיבר םייוניש ולח זאמו

רבחמה    רפסה :ןוישרה תא ךממ וחקי

רצוקמה םיניינעה ןכותל      אלמה םיניינעה ןכותל      םיניינעהו תומשה חתפמ

רתאה תפמ     רעשה ףד

'ז קרפ ,ישש רעש

ישש רעש
המרופר תארקל

,םכלש "תימוי"ה תא :רורד-ןב תדעו :'ז קרפ
!םתישע ,תאז לכב

תקולחמ תררועתמ רשאכ .תודעו-תועצמאב-ןוטלשה לע רבכ רמאנ אל המ
,וכח רמואו ,הדעו הנממ אוה ,והשמ תושעל שרדנ ןוטלשה רשאכ וא ,תירוביצ
תועיגמשכ ,ןכ-ירחא .ןמז-קספ ומצעל "ןגראמ" אוה .ץילמת הדעווה המ הארנ
.םצעב ,שולשהמ וא ,םייתשהמ תחא השוע ןוטלשה ,תוצלמהה
הנעטב תרוקיבה תא ףדוהו ,ול תוארנ ןה םא ,תוצלמהה תא םשיימ אוה - תחאה
איה הדעווה רשאכ דחוימב חונ דואמ ליגרת) הדעווה תוצלמה יפ לע לעופ אוהש
.(טפוש בשוי הדעווה שארב רשאכ חונ רתוי דועו ,"תירוביצ"
,תצעיימ הדעו אלא הניא הדעווה יכ ועבקב ,תוצלמהה תא החוד אוה - היינשה
ינפל ולש ותעד-לוקיש תא ליעפהל וילעו ,אוה-וידיב איה תוכמסהו תוירחאה לבא
.(ומצעלשכ ,ןוכנ רבד) ןתוחדל וא תוצלמהה תא לבקל םא טילחמ אוהש
"םושייל הדעו" .הדעו-לע-הדעו .תפסונ הדעו ... הנממ אוה - תישילשהו
.הלילח רזוחו ,תמדוקה הדעווה לש היתוצלמה
םיעדוי תודעווה תא םינממה .קיר ללחב השענ וניא הלאכ תודעו לש ןייונימ
שאר-יבשויכ םינמתמה םג .'וכו םהיתועיד ןהמ ,םינממ םה ימ תא קוידב
,םהלש הסורפה החורמ דצ הזיא לע קוידב םיעדוי ,ןהב םירבחכ וא ,תודעול
ינפל ץר רשא ,םיעור-בלכל ,תמייוסמ הדימב ,תומוד הלאכ תודעו םייללכ םיוקבו
ותואל וכילוהלו ,ךלוה רדעה ןאל תוארל ידכ ,רוחאל ןמזה לכ טיבמ ךא ,רדעה
.לסה לא הנכלשות היתוצלמה יכ תניינועמ הניא הדעו ףא ירהש ,ןוויכ
איה תצעיימ הדעו לש התדובע יכ הנקסמל איבמ חרכהב אל הזה ןורקעה לבא
."רוכמ קחשמ" חרכהב
םיאשונ קודבל ידכ ,רירש םהרבא ,םיטפשמה רש הנימש הדעווה תא ,לשמל ,ולט
ןב יכדרמ טפושה לש ותושארב ,הדעווה .טפשמה יתב להנימ םוחתב םינוש
םיטפשמה רשל השיגה ,ופי - ביבא-לתב יזוחמה טפשמה תיב אישנ ןגס ,רורד
יתב יבגל תוצלמהו םייניב ח"וד ,הייונימ רחאל הנש יצחכ ,1988 טסוגוא ףוסב
.הרובעתל טפשמה
הדעווה יכ יל הארנ לכה-ךסב ךא ,הדעווה םע םיכסמ ינא תודוקנה לכב אל
."הלש תימויה תא התשע" איה .תווקתה תא הקידצה
לש ידמל-ץימאה רואיתה לע - דחאה :הדעול םיעיגמ םיש"לצ העברא תוחפל
הרובעתה-טפשמ תא ריזחהל הצלמהה לע - ינשה ,הרובעתל טפשמה יתבב השענה
איה הרטשמה ויפל גהונה תא לטבל - ישילשה ,יללכה טפשמה קיחל ,"התיבה"
ימ םג - ןיפיקעבו ,ךטפשמ חתפי יתמ םג אלא ,םשאומ התא המב קר אל תעבוקה
תא לטבל - יעיברהו ,ןודל ךירצ אוה הב םיקיתה תומכ היהת המו ,טפושה היהי
עבקיי קיתה - המשאב רפוכ אוה יכ רטושל רמוא םשאנה םא :"הארקה"ה דסומ
!תוחכוהל רשי


הדעווה י"פע ,בצמה-תנומת

לש םלוהינ לע ןיול תדעו ח"ודמ "םיקומיצ" הדעווה תטטצמ הלש ח"ודה חתפב
תורשעשכ ... תלשוכה ןוידה תטיש" לע ,"ענה טרסה" תטישב הרובעתה יטפשמ
.'וכו ,'וכו ,"הממיב דחא טפשמ תיב ירעשב םירבוע םיניידתמ תואמו
- םיישקה תא ריכזהלו רוזחל ךירצ" .איה-התדובעל רשייה הדעווה תרבוע ןאכמו
הרובעתל טפשמה תיב ירעשב אבה רוביצה ינפב םימרענה - ללכ םיבייוחמ םניאש
טפשמה יתבב םילבוקמ םניאשו םש םיגוהנה םירדסה תא קידצהל השק ...
םיקית לש בר הכ רפסמ ןוידל םיעבקנש שי" :דועו ."... םירחא םיאשונב םינדה
ךכ ."שממ לש יטפשמ ןוידכ הלא םיקיתב ןוידה תא תונכל תורשפא לכ ןיאש דע
םויקו קדצ תיישע לש ךרדב םיניידתמה רוביצ לע לקהל" תרתוח רשא ,הדעווה
."םינקותמ ןיד-תיב יכילה


תוצלמהה

ונמזוי םיחרזא לש ,תואמ םיתיעל ,תובר תורשע יכ ,הדעווה תרמוא ,"ןכתיי אל"
יאנתב" ... םוקמה תניחבמ ןה ... תחא העובק העשל םיתיעל ,םייוסמ םויל
השק .תוקד 3 - 2 ךות תובורק םיתיעל ץרחנ םנידש ... ןמזה תניחבמ ןה ,"קוש
."... יטפשמ רוריבכ הזכ רוריב תונכל
לוהינ ןיב לדבה תויהל ךירצ אלו לדבה לכ ןיאש עובקל" :תיביטרפוא הצלמה
םולשה טפשמ תיבב רחא טפשמ לוהינ ןיבו הרובעתל םולשה טפשמ תיבב טפשמ
ןיבו הרובעת יטפשמ רוריב ןיב םירחאהו םיילהנימה םילדבהה תא לטבל שי ...
."םירחא םיטפשמ לש םרוריב
?םלטבל הצילממ הדעווה רשא םילדבהה םהמ

תא האיטחה - הרובעת יטפשמ רוריב תרטמל קרו ךא םינמתמה םיטפוש תעיבק" .א
יטפשמ ללוכ ,םיניינעה לכב וקסעי םולשה טפשמ תיב יטפוש לכ יכ העיצמ הדעווה ."התרטמ
,רחא טפשמ לכב ומכ ,הרובעתה יטפשמב יכ עדיי רוביצה"ש ךכל םורגי רשא רבד ,הרובעת
... םילבוקמה םיללכה יפ לע ... הנידמה יטפוש ללכ םע הנמנה טפוש ידי לע ... ןודנ וניינע
."רחא יטפשמ ךילה לכב
הדעווה - ינמז יונימב הליחתמ הרובעתה טפוש לש ותנוהכ היפל הטישל רשאב .ב
תיב אישנ לש ותושארב ,1980 תנשמ ,תמדוק הדעו לש תוצלמה ,האלמ המכסהב ,תטטצמ
,םיינמזה םייונימה תטיש תא לטבל הצילממה ,יודנל השמ טפושה זאד ןוילעה טפשמה
השורדה תולתה-יאב תעגופ םגו ,הטיפשה תכאלמל תונפלמ םיבוט םידמעומ העיתרמה
יטפשמל ןיא וליאכ תיעטומ השגרה תרצוי וז הטיש יכ תרמוא רורד ןב תדעו .טפושל
.םירחא םיטפשמל שיש תובישחה התוא הרובעתה
לככ בר רפסמ ןיב הרובעת יקיתב ןוידה תא ןתינש המכ דע רזפל הצילממ הדעווה .ג
םיקית לש ברו םוצע רפסמ תעיבק לש דספנה גהונה" תא לטבל ידכ ,םיטפוש לש רשפאה
."םייוסמ טפוש ינפל
םגו "םושיא בתכ" םג אוה םויה ךל רסומ רטושהש "ח"וד"ה :"ןידל הנמזה"ה .ד
תטיש .ךטפשמ חתפי יתמ םג אלא ,םשאומ התא המב קר אל עבוק רטושה ."ןידל הנמזה"
עבקייש םוקמב ,הרטשמב עבקיי טפושה לע הדובעה-סמועש ךכל האיבמ תאזה "הנמזה"ה
םג רטושהש ךכל האיבמ תאזה הטישה .ומצע טפושה ידי לע וא ,טפשמה תיב אישנ ידי לע
,הדעוה תעדל ,אוה "םוגפ" הזה גהונה .טפושה היהי ימ ,"ןיפיקעב וא ןירשימב" ,תעדל לוכי
.ולטבל שיו


תויוכזלו םיכילהה תוניקתל תופידע :החנמה וקה
םשאנה

,עובשב (םימייוסמ םיימויב םימעפל) םייוסמ םויב "תוארקה"ה תוזכורמ םויכ
הדעווה ירבח לע "דובעל" וסינ ."םימשאנ לש בר רפסמ לש םזוכירל םרוגה רבד"
הדעוה ךא ,"לועייהו לוהינה חטשב" םימייוסמ תונורתי ךכל שי יכ םענכשל ידכ
תיב תוריכזמל ,הרטשמה יעבותל רתוי חונ רבדה" יכ תרמוא איהו ,התתפתנ אל
תיעטומ איה וז הנעט לש הדוסיב תחנומה השיגה" םלוא ,"טפושלו טפשמה
."הרקיעמ
טפשמ יכילה לש םילוקיש ,הנושארו שארב ,ןובשחב איבהל שי" הדעווה תעדל
ןודל טפושה לש וידיב שיש רפסמב םיקית אלא טפושה ינפל עובקל ןיא ... םיניקת
ץוחמש ףוג ידי לע אלו טפשמה תיב ידי לע תושעיהל הכירצ וז העיבק ... םהב
."טפשמה תיב ילתכל
תיבב ומויל יאכז חרזא לכ ,דחאה .םינפ ינש שי" ,הדעווה תרמוא ,"הז ןיינעל"
."ןודנה קיתב ןודלו ןייעל קיפסמה ןמזה טפושה תושרל דומעיש ,רחאהו ;טפשמה


יתקתש ןאכ דע

- ח"ודהמ םיבחרנ םיטוטיצ יאיבהבו ,הדעווה תדובע תא יראתב יתקתש ןאכ דע
תוביבח הכ םהש ,תושגדה ילב וליפאו ,ילשמ תורעה ילב ,םרמוא םשב םירבד
המכסהכ יאדוובו ,הדעוול הובג ןויצכ תאז תוארל ,טלחהב ,םילוכי םתא .ילע
.םייח םיהולא ירבד :טטוצמה לכל ידיצמ
םיאנת ינש םירבדה בצמב" יכ תרמוא הדעווה םגו ,םימתכ אלל שמש ןיא לבא
('נ 'ש - קית לכב ןוידל טפושל קיפסמ ןמזו ,טפשמה תיבב חרזאה לש ומוי) הלא
תארקה לש בלשב ,הרובעתל טפשמה יתבב םירקמה בורב םימייקתמ םניא
.('נ 'ש - ילש השגדהה) "םושיאה-בתכ
,(?זוחא 76.34 ?זוחא 51) "םירקמה בורב" הז המ הלאשל סנכהל הצור אל ינא
קוח לע והשמ יתדמל ירוענב .םויה רדסל רובעל השק היינשה הדוקנה לע לבא
בלש יכ ('ט - 'ז םיקרפ ,'א רעש) הבחרהב ךכ לע יתדמע רבכו ,םיבולשה םילכה
תכרעמ םלוכ - רוערעה תואכרעב ןוידה ןכו םירחאה ןוידה יבלש ,"הארקה"ה
ראשל םג "םרוז" םהמ דחאב השענה קדצ-יא רשא ,םיבולש םילכ לש תחא
.םילכה
ינפל ויה רבכו ,הלופכ תיכרע תכרעמ להנל הלוכי הניא תירוביצ תכרעמ םוש
תושיגר הלגמה תכרעמ ראתל השק ,לשמל ,ךכ .רבדה תא ורמאש הזה םוקמב
ךא ,םילוח-יתבל םילבגומ-יתלב םיעצמא השידקמו ,םדא-ייחל דואמ ההובג
,ךכו .דבוע אל הז :םיכרד-תונואת לש ןתעינמל םיבאשמ תאצקהב תלזלזמ
,"תוארקה"ב קדצה-תשוחתל םוטא תויהל לוכיה טפוש ןיא ,שממ הדימ התואב
אל הז םג ."תוחכוה"ל םיעיגמ רשאכ הראפתל-קדצ-טפוש לש המילג תוטעלו
!דבוע
-קספו םימוכיסה ,תוחכוהה בלשב קיתב ןד אוה רשאכ ,חוכשל לוכי אל טפוש ףא
תוכלשהה תא ןה ."הארקה"ה תובישיב סמועה לע ךכל שיש תוכלשהה תא ,ןידה
שידקהל םוקמב "רוגסל" לוכי אוהש "תוארקה"ה רפסמ תא ונייהד) "תורישי"ה
תא ונייהד) "תופיקע"ה תוכלשהה תא ןהו ,(הזהו-הזה קיתל ןמז הברה ךכ לכ
קדצ השענ הזה טפושה לצאש ועמשי םה רשאכ ןנוגתהל ורחביש םימשאנה רפסמ
לוכי וניא "הארקה"ב קדצ השוע אלש ימ :תורחא םילמב .(ויקודקדו ויטרפ לכל
קזח םיבולשה םילכה קוח .האבה הבישיב קדצ תושעל ליחתהלו ,ורוע תא תונשל
.ונממ
אלש וא ,ישוקה תא הניבה אל רורד ןב תדעו םא אוה וב תוהתל ונל ראשנש המו
.תובית ידמ רתוי חותפל התצר


ךוניח אל ,יוסימ

"הרירב"ה לולסמל הרובעתה תוריבע בור תא ריבעהל הצילמה רשא ,ןיול תדעו
דוביא"ל תמרוג הרובעתה תוריבע לש "היצזילהנימ"ש ךכ לע ,וניארש יפכ ,הדמע
דמעמב גשומש יכוניחה טנמומה םג דוביאל ךלוה"ש ךכלו "יתעתרהה ךרעה
םא "קפס" שי ,"ענה טרסה" תטישב ,םויכ םגש ךכב המחנתה ךא ,"הטיפשה
.םיגשומ ןכא הלאה םיכרעה
ךכ לע הדמע םג ,הרובעתל טפשמה יתב לע סמועה תלאשב הנודב ,רורד ןב תדעו
הריחב ןיבו ... םיטפושה רפסמ תלדגה ןיב רוחבל איה ... תיתימאה הרירבה"ש
איה הז ןיינעב ךא ,"... טפשמה תיב ירעשב אובל םייוארה םיניינעה לש התואנ
רפסמ" אשונב תדחוימ השגדה םע הל ושגוה רשא) וניתוצלמה תא הלביק אל
התואנה ךרדה יכ הרובס הניא" תאזה הדעווה .("תידסמימה תושפטהו םיטפושה
תאז תחתו ,"םיטפושה רפסמ לש תיביסמ הלדגה ידי לע איה היעבה תא רותפל
םניא" רשא םיניינעה תא תחקל :התמדוק לש לקה ןורתפה תא ץמאל הפידעה
תא רטרטל - לסל םתוא קורזל םוקמבו ,"טפשמה תיב ירעשב אובל םייואר
יהשלכ הרטמ גישהל ידכ ,רומאכ ,ךכב ןיאש תורמל ,ראודה-יפתרמל רוביצה
.ןגישהל רומא ילילפה טפשמהש הלאמ
ילאקסיפה ןורתיה קר ראשנ - "דוביאל ךלוה" ,תועידה לכל ,יכוניחה ךרעה םאו
50 -כ לש "סמ תפסות" גהנ לכ לע ליטהל ,ןכ םא ,בטומ אל םאה .הנידמה רצואל
לכ תא ךוסחלו - גהנ לכל ח"ש 20 -כו םושר בכר לכל ח"ש 50 -כ וא) הנשל ח"ש
!?היטארקורויבה


יעיברה ש"לצה

ונא ןתוא ,תורוראה "תוארקה"ה תא לטבל הצלמהה לע הדעוול עיגמ ,רומאכ ,הז
לכ תורמל ,ןיול תדעול םג .תירשפא יתלב וא תירשפא תונמדזה לכב םיעיקומ
אל איה לבא ,תאזה "הקירבור"ב ש"לצ ונקנעה ,הנממ ונל ויהש תויוגייתסהה
איה לבא ,"בתכב הריפכ רשפאל שי" יכ הרמא איה .םירורב ירמגל םירבד הרמא
תא ריזחהלו םשאנה תא רטרטל שקבמה טפוש ינפב תלדה תא תיטמרה הלענ אל
."ותדמע תא ררבל ידכ םשאנל הנמזה" לש הווסמב ,תירוחאה תלדב "הארקה"ה
אלש םשאנל רשפאל שי" :רתוי םירורב םירבד הרמא ,תאז תמועל ,רורד ןב תדעו
וב רומאב תודוהל ונוצרב ןיא םא םושיאה בתכ תארקה לש הבישיל ללכ עיפוהל
ךרוצ היהי אלו תוחכוהל תידימ קיתה עבקיי המשאב רופכל םשאנה תעדב םא ...
:הפיסומ הדעווהו ,לכה אל הז לבא ."... טפשמה תיבב תרתוימ הבישיב
תונעט תולעהל ותוכז תא םשאנהמ לולשל ידכ הב היהי אל ל"נה הארוהה"
."תוחכוהל העבקנש הבישיב תוימדקמ
וא ,המשאב הדוי םשאנהש תורשפא תמייק םא םגש רמוא הז ?רמוא הז המ
אוה רשאכו ,ץוחב םיכחמ העיבתה ידע רשאכ תאז השעי אוה ,תודבועהמ קלחב
םשאנה לש ונמז :תורחא םילמב ."הדובע םוי דוע דיספהל" לש ץחל לכמ ישפוח
לשו העיבתה לש םנמזמ רקי (ול שי םא) ורוגינס לשו (ןוועמ-ףחכ ןיידע בשחנה)
.דובכה לכ !הידע


"יקלח" ןיד-קספ

,ליעל םירבדהמ הלועכ ,הדעווה .החמשב החמש בברעל םעפה הצור אל ינא
אל איה .םירחא תונויער התחד םג ךא ,םינש הזמ ףיטמ ינא םהל תונויער הצמיא
תא םג הלביק אל ןכו ,םיטפושה רפסמ לש "תיביסמ הלדגה"ל ןויערה תא הלביק
תולבגמ רואל - רשא רבד ,סנקה-תורירבו טפשמה-תורירב לכ תא לטבל ןויערה
,הפיכאה תוכיאב דקמתהל הרטשמה תא ץלאיי - טפשמה יתב לש "הקופת"ה
.תומכב םוקמב
.ךכ לע רעטצהל שי


רבד ףוס :ךשמהל

קרפה תליחתל הרזח


רבחמה    רפסה :ןוישרה תא ךממ וחקי

רצוקמה םיניינעה ןכותל      אלמה םיניינעה ןכותל      םיניינעהו תומשה חתפמ

רתאה תפמ     רעשה ףד