,1989 תנשב רואל אצי רפסה :הרהזא .61 - 50 'מע ,רינ החמש ד"וע לש ורפס ,ןוישרה תא ךממ וחקי ךותמ
.םינוש םיניינעב רבחמה לש ותפקשהב ןהו ,הקיספב ןה ,הקיקחב ןה ,םיבר םייוניש ולח זאמו


רבחמה    רפסה :ןוישרה תא ךממ וחקי

רצוקמה םיניינעה ןכותל      אלמה םיניינעה ןכותל      םיניינעהו תומשה חתפמ

רתאה תפמ     רעשה ףד

'ה קרפ ,ןושאר רעשןושאר רעש
"תלשוכ ןויד תטיש"


טפשמה תיבמ תונומת :'ה קרפ


-תושדח תולגל רשפאש אל .הרובעתל טפשמ יתב המכב יתרקיב הבתכה ךרוצל
ינמויב יתאצמש המ הנה .קיזי אל "עבצ" תצק לבא ,תאזה תכרעמב תורוצנו
.רקיה

ידיל עיגהל ךירצ .האנו שדח הנבמ .הינתנב הרובעתל טפשמה תיב .29.3.87
.טפשמ-תיב רובע האנו שדח הנבמל ביצקת ךל םינתונש ינפל ,ףצקו ןויזיב
-רבעמ לא תויאשמ יתש ןיבמ םואתפ ול ץפק לגר-ךלוה .וטפשמל הכחמ םשאנ
רזעה-דיקפ .תוחכוה - םויה .המשאב רפכ .המידק-תוכז ןתמ-יאב םשאנ .הייצחה
.רומלט הביבא תטפושה תכשלל סנכהל ול ארוק
.יתידוה זא ,תושעל המ ןיאש יל הרמא תטפושה :אצוי אוה תוקד המכ ירחא
טפוש םג לבא ,('ג קרפ ,ישילש רעש ,ןלהל האר) הז ןיינעב תרחא העיד םג תירשפא
- ןוילעה טפשמה תיב לש הקוספ הכלה ןיא דוע לכו ,אוה-ותעדב קיזחהל יאשר
.היחי ותנומאב םדא
וז - דבלב דחא הצע-רוקמל קקזנ ,ישפוחהו בוטה ונוצרמ ,ונלש שיאה םאו
.השוע אוה המ קוידב עדוי ,רגובמ םדאכ ,אוהו ןכתיי .ולש הייעבה
ןיעמ .םימשאנ-לספס וליפא שי .םלואב להנתמ וטפשמ - המשאב הדומ אלש ימ
.םידדצהמו רוחאמ רגוסה ,ףפוכמ סקפסרפ הברה םע ,סובוטוא לש לופכ-בשומ
ןיינבל דוגינב ,דחוימב ליעגמ והשמ .םסרופמה תיכוכזה-את תא תצק ריכזמ
.דחוימב האנ אוהש ,ומצע
התא .הנגהה-ןחלוש דיל בשויה ןיד-ךרוע לא הנופו םלואל סנכנ ריעצ לייח
.לייחה לאוש ?עבותה
.דגנכש-דצה ינא .ןידה-ךרוע הנוע ,אל
?תעבותה התא .לייחה רמוא ...הא
.תוחכוה .םלואה לא תסנכנ תטפושה
.עבותה רמוא ,ידע הלא
העיבתה-דעש םושמ ,המשאה לע בישהל ןיאש רמוא ."סייק-ונ" ןעוט דגנכש-דצה
תיב לש ולובג-תגסה וזו ,תויטפשמה ויתונקסמ לע אלא ,תודבוע לע דיעה אל
ומצעב אוה םא וליפאו ,הרובעת-יטפשמב החמומ אוה דעה םא וליפא .טפשמה
תונקסמה תאו ,תודבוע לע דיעהל וילע םידעה-ןכוד לע אוהשכ - הרובעת-טפוש
.טפשמה-תיבל ריאשהל וילע
...ךיראתל ,הטלחה ןתמל החדנ :הטלחה
-םיתש תוכירצמה תוטלחה ןנשי ."רופיס" איה םג - "הטלחה ןתמל הייחד"ה
לש הקספהה ןמזב וא ,םוקמב-וב תושעיהל לוכי רבדה .ןתביתכל תוקד שולש
ןמז תולעל ליחתמ רבכ הז - רחא ךיראתב דחוימב אובל ךירצ רשאכ לבא .טפושה
יכ רעשמ ינא .תאזה "הייחד"ה תקדצומ םירקמה לכבש חוטב אל ינא .ףסכו
תונעט םיבהוא אל םהש ךל "תתואל" הז ךרדב םיפידעמה םיטפוש םנשי
הטלחה תתל םילגוסמ אל טושפ םהו ןכתיי יכ ףא ,םייניב-תוטלחה תוכירצמה
םירקמבש איה הרצה .ידיימ קדצ-יא לע יוחד קדצ םיפידעמו ,רתא-לע תיארחא
ןנוכתמ הארנכ אוה הייחדל קקזנ ןכא טפושה םאש החנההמ אצוי התא םיבר
התא - הטלחהה תא עומשל אב התא רשאכ לבא ,תוניצרב ךיתונעטל סחייתהל
"וקפד" :"המואמ אל לע המוהמ הברה" תניחבב התייה הייחדה יכ תולגל םהדנ
כ"ב תונעטב שממ יתאצמ אל" חסונב תיחטש הטלחה םע ,תפסונ הבישי ךל
!?תפסונ הבישי הקידצמ תאזכ הטלחה םאה .אל ותו - "םשאנה
.הרוק אל הז ,לשמל ,תובוחרב הרובעתל טפשמה תיבב ,וזמג םייח טפושה לצא
להקה דועב ,ומצע םע דדובתהל - ותכשלל םלואהמ תאצל ילב וליפא - לגוסמ אוה
ךרוצל וב רזעיהל רפס הזיא ךירצ אוה םאו .תיניצר הטלחה תתלו ,ןיתממ םלואב
תא ול איבמו וינפל בצייתמ תוריכזמהמ והשימו ןומעפב לצלצמ אוה - הטלחהה
."יתימא ןמז"ב לכה .רמוחה

תור תטפושה לש םיטפשמה םלוא .םילשוריב הרובעתל טפשמה תיב .7.4.87
.יקציבוכוז
.דקפ-בר .רבעשל הרטשמ-ןיצק - םשאנה .יתרגש-אל והשמ .המגודל טפשמ
םג רבע .העונת יניינעב םינש 25 ןכותמ ,הרטשמב תוריש תונש 32 ירחא יאלמיג
םשאנ .תמדוק העשרה ילב .תועיבת תכשל שאר :ןורחא דיקפת .םינחוב סרוק
לע תכלל" ףידעה ראודב םלשל םוקמב .ףוצר הדרפה-וק לע הסרפ-תיינפ עוציבב
וראשנ דועש םירשקבו יתרטשמה ורבעב "ףנפנל" הסנמ םעפל-םעפמ ."פיצנירפה
שיו ,רוערע-תואכרע שי :טפשמה תיב לע םימיא ךלהל שקבמ ילוא .הרטשמב ול
...שיו ...
,רוערעה תורשפא לע והשמ עמש אוהש חינהל ריבס .םשרתמ אל טפשמה תיב
ןוכיס ללכב םא ,ולש "יעוצקמה ןוכיסה" הז - רוערעב םיכפהתמ ןיד-יקספ םאשו
.רוערעב לטוב ולש ןיד-קספש הזמ תמ אל טפוש ףא ,םוקמ לכמ .ארקיי
.הרקמה-םוקמב-רוקיב ירחאו ,טפשמה תיב לש תישילש הבישי
טילקרפ אלא ,רטוש וניא ,הרטשמ-שיא ברועמ וב טפשמ לכב ומכ ,עבותה
.זוחמה תוטילקרפמ
תא עציב דימו ,בוחרה לא הלאמש הנפ ,ינולפ ןוויכמ אבש הרמא תרטושה-הדעה
להנמ .הנימי הנפו ,ךופהה ןוויכה ןמ אבש הנממ איצוהל הסנמ םשאנה .הסרפה
.לידבהל ,קוינאימד טפשמ הז היה וליאכ תידגנה הריקחה תא
.הריבעה תודוסימ אל הז .תאב הפיאמ בושח אל הז :תטפושה
דועו ,בושח הז ,ףפור הדעה לש הנורכיז םא .בושח אל הזש חוטב ירמגל אל ינא
תא התאר :רחא בכר לע "הלעננ" הדעהש תורשפא לש המויק אוה בושח רתוי
הל "ץפק" - ןיבל-ןיב .אצוי םשאנה לש ובכר תאו ,בוחרל סנכנ רחאה בכרה
סחייתי ומצע טפשמה תיב ,ןידה-קספל עיגנשכ .יעגר "לופיא" הזיא .ילוא ,והשמ
לגוסמ אל ,ותונלבס רסוחב ,טפשמה תיב םימעפל יכ חיכומה רבד ,וז הלאשל
לוכי אוה ,ויתולאש לע "שקעתמ" אל םשאנה םאו ,"המידק דחא דעצ בושחל"
-תאכרעב אל ףא ,רבדה תא ןקתל תורשפא ילבמ ,תובושח תודוקנ ץימחהל
תתל לולע הלאשה תנווכמ ןאל ריבסי םשאנהש ךרוצה - ינש דצמ .רוערעה
םירבדהו ,תודעה תא "םיאתהל" םהל ורשפאי רשא םיזמר הידעלו העיבתל
.םיעודי
:הלשב הדעה .קוינאימד טפשמב ומכ .הלאש התוא לע תיעיבר םעפ רזוח םשאנה
.הלאמש תינפ התא
.הדעה תבושת תא הנשי אל הז םימעפ עבש לאשת םא םג :טפשמה תיב
?הדרפהה חטש תא תוארל תלוכי םאה ,תדמע וב םוקמהמ :םשאנה
.הדרפהה חטש תא תוארל יתלוכי אל יתדמע וב םוקמהמ :תרשאמ הדעה
.ולוכ הדרפהה חטש תא תוארל יתלוכי אל :לוקוטורפל ביתכמ טפשמה תיב
ךכ ,הבושתה תא הדעל הביתכמ הדובכ ."ולוכ" הרמא אל איה :ץפוק םשאנה
.ץחלב היהי הז ,הדוא ינא םא .יתרבע אלש הריבעב תודוהל ךרטצא ףוסב ינאש
.ץחלב תודוהל ךל ןתא אל ינא :תטפושה
ברסמה הרובעת-טפוש יתיאר הב הנורחאה םעפה .חבשל יוארו ,ןנערמ שודיח
תא חקל בצינ-ןגס .הנש םירשעמ הלעמל ינפל התייה המשאב-האדוה לבקל
יכ יתנעט טפשמב .ראודב ח"וד יתלביקו ,תוירגיס-תספוק לע םשר ,ילש םיטרפה
הדוה םשאנה ןהב תודבועה" תא לבקל הצר אל טפושה לבא ...לבא ,הדומ ינא
ןמ ,טילחה בצינ-ןגסה רבד לש ופוסב .תוחכוהל טפשמה תא עבקו ,"לוכיבכ
הריקחב דובכב דומעי אל יכ ששחש וא ,העונתה-תוחיטבמ ול רקי ונמזש ,םתסה
.וליפא יתשקיבש ילב - לטוב ח"ודהו ,תידגנה
?בוחרה בחור המ תעדוי תא :הדעל םשאנה
.אל :הדעה
.תולאש רתוי יל ןיא :םשאנה
?הדרפהה וק ךרוא המ :תרזוח הריקח
.תידגנה הריקחהמ עבונ אל דגנתמ :םשאנה
.הלאשה תא ריתמ :טפשמה תיב
.וקה ךרוא 'מ 9-8 ,הדרפהה חטש ךרוא 'מ 7 -כ :הדעה
.תולאש רתוי ןיא :םשאנה
.ידע הלא :עבותה
.הפ היה ינולפ םשאנ םא לאושו סנכנ והשימ :וצמרטניא
.התייבה ךלהו המשאב הדוה ,היה :תטפושה
ותמילגו ,הרהדב סנכנ ןיד-ךרוע .יצמרטניא הברה םנשי הרובעתל טפשמה יתבב
וזיא .ושרמ םשב המשאב תודוהל שקבמ .רחא טפשמ-תיבל ץר .חורב-תפנפנתמ
המשאב-ותאדוה תא לבקל תשקבמ תיתרטשמ תעבות ?ול רתעיהל ברסת תטפוש
."תרוכזת"ל תוחדל שקבמ םשאנ ?ברסי רשא טפושה והזיא .וררחשלו ,םשאנ לש
.םיכילה-בוכיעל ותשקב ןיינעב הלשממל יטפשמה ץעויה תטלחה הלבקתנ םרט
.רותל ץוחמ שקובמכ-םיווצ .שקובמכ :וצ
םשאנה .תודע ןיבל הקיתש ןיב רוחבל יאשר אוה יכ םשאנל עידומ טפשמה תיב
ןכ ימ - ויתויוכז ןהמ עדיי אל רבעשל תועיבת תכשל שאר םא .ויתויוכז תא עדוי
,תמא דיעהל ותבוח לע םשאנה תא ריהזמ טפשמה תיב .דיעהל רחוב אוה .עדיי
.ןכ השעי אל םא ול םייופצה םישנועה לעו
... ןוויכל יתעסנ 16.00 תוביבסב ... יצראה הטמב ןויארל יתנמזוה ...ימש :םשאנה
אל הזש יתיאר יתינפש ירחא ...ל יתינפ ...ל תונפל םוקמב ,... בוחרב יתעסנ
ילש בכרב .יתדדמ .'מ 10-9.80 שיבכה בחור .הסרפ יתינפ 'מ 15 רחאלו ,בוחרה
םושמ אל - וילע יתילע אל .הדרפהה חטשל רע יתייה .תולקב בוביסה תא יתישע
אשונה תא ריכמ ינא רבעשל הרטשמ-שיאכש םושמ אלא ,תורטוש 2 יתיארש
אלו הדרפהה יא לע אל םילגלגב יתילע אל .(ולש "דרוקר"ה תא גיצמ םשאנה ןאכ)
.ומצעב ןיכהש ,םוקמה לש םישרת - 1/נ גצומ שיגמ .הדרפהה וק לע
יניא .'מ 15 -כ "המינפ" יתייה :עבותה תלאשל בישמ םשאנה ,תידגנה הריקחב
אציש רטושב רבודמה) הפ בשויש רטושה תא לאשת .ןינב הזיא לומ רוכזל לוכי
םהיתוסריג יפל ,םוקמה לש םישרת ןיכהל ידכ ,טפשמה תיב תטלחה יפל םוקמל
.(הדעהו םשאנה לש
רתוי יל .תודעל ותוא יתאבה אל ינא .הצרת םא ,ותוא איבהל לוכי התא :עבותה
.תידגנ הריקחב ותוא רוקחל חונ
רטמ קר םיאור הדמע תרטושהש םוקמהמ :תפסונ הלאשל הבושתב ,םשאנה
.יתילע אל וילעו ,העונת יא םש שי לבא ,בוחרה ןוויכל
הדעה םא חסונב והשמ .םשאנל עבותה ןיב םישרח-לש-חיש-חוד ליחתמ ןאכ
.התאר-איהש-הרמא-איהש-הרמא איהש וא ,התאר איהש הרמא
.השקבב רצקת :עבותל טפשמה תיב
.הדעה ירבד םע םשאנה ירבד תא תמעל ידכ לוקוטורפב ןייעמ עבותה
.שפחמ אוהש המ תא לוקוטורפב אצומ אל עבותה .םדרנו טעמכ טפשמה תיב
.הרמא-אל-וא-הרמאש-המ-הרמא-איהש-הרמא אל איה תמאב ילוא
יתישע םא תוארל הלכי אל איהש תרטושל יתרמא ,ןכ :תפסונ הלאשל ,םשאנה
.תוארל הלכי בכרה לש ןוילעה קלחה תאש תויהל לוכי .הסרפ תיינפ
.הנגה דעכ ,ל"נה רטושה תא ןכודל הלעמ םשאנה .תידגנה הריקחה ףוס
.השעמה םוקמב השע אוהש םישרתה - 2/נ גצומ שיגמ .'וכו רהזומ הנגהה דע
הסנמ) הדרפהה וק הצק דע םידעצ 24 יתדדמ .ש"מהיב תטלחה יפל םוקמל יתאצי
.(הזה רטושה ,לודג םדא .מ"ס 90 רמוא ,דעצ ךרוא
.הדמע תרטושהש םוקממ םיאור אל יונפה העונתה יא הצק תא :תידגנ הריקח
ךרעב 'מ 10 דוע ךישמהל לוכי אוה .רתוי הובג אוה יכ ,תוארל רשפא בבותסמ בכר
.ותוא וארי ןיידעו
וק לע תאז השוע אוה ,בבותסמ האור תרטושהש ,בכר לכש ןווכתמ התא :עבותה
.הדרפהה
.הפב ול םש התא :דגנתמ םשאנה
.יל רתומ .תידגנה הריקחב ינא :עבותה
.תנייוצמ הלאש .הרשכ הלאש וז :תטפושה
.תטפושה לע םימיא ךלהל בוש ליחתמ .ורדגמ אצוי םשאנה
לבא ,םירז םילוקישב ילע עיפשהל הצור התא .ףוצח התא :םשאנל תטפושה
.הפ השעיי קדצהש ךל העידומ ינא ,סמונמ אל התאש תורמל
.ןיא - תרזוח הריקח
.םימוכיסל םישגינ
...הסרפב ןויגה ןיאש ,םשאנה ומכ ,רמולו אובל :עבותה
.תאז רמא אל אוה :(עבותה ירבדל תסנכנ) תטפושה
תא התאר אל איהש לבקמ ינאו ,הלש תועטב התדוה תרטושה :ךישממ עבותה
.םירבדה לש םנויגה םע םיבשייתמ םג הירבדו ,גגה תא התאר איה לבא .וקה
.םשאנה לע לילעהל תישיא הביס הל התייה אל .תרטושה-הדעל ןימאהל שקבמ
תיביטיזופ תוארהל ןכומ היה אל םשאנהש ריכזמ .םשאנל ןימאהל אל שקבמ
.בבותסה ןכיה
?בתכב וא ,פ"עב םכסל הצור :םשאנל תטפושה
.ותסריג תא גיצמ :םוקמב-וב םכסל רחוב םשאנה
המ ןמזה לכ תרקשמ אל איהש החנה ךותמ :םשאנל רוזעל תשקבמ תטפושה
?רחא והשימ התאר איה ילוא ?תרטושה לש תועטה יבגל ךלש הזיתה
יתרבעש החינה קרו ,הדרפהה וק תא התאר אלש התדוה תרטושה :םשאנה
ןימאמ יתייה אל םא .יתאב םימעפ שולש .ףסכ הברה יל הלע הזה טפשמה .ותוא
.סנקה תא םלשמ יתייה יתקדצב
:ןיד-קספ הביתכמו תוכורא תרהרהמ תטפושה

:רתויב תובושח תודוקנ רפסמב התעט תרטושה ...

הזה העונתה-יא - 1/ת - הלש םישרתב .2/נבו 1/נב ןמוסמה ,העונת-יא ללכ הריכזה אל (א)
.םייק אל
העונתה יא םלואו ,תמוצה וקמ םיינש וא רטמ העצבתה הסרפה-תיינפש הרמא איה (ב)
.וילע הלע אל אוהש תקולחמ ןיאו ,םירטמ העבש וכרוא
.םיבר םירטמ שי .ינויגה אל הזו התדימע םוקממ 'מ 6 בבותסה םשאנהש הדיעה איה (ג)
המל דוגינב ,שיבכה תא תוארל הלכי אל תרטושהש שרופמב ןעט 2 'סמ הנגהה דע
.םוקמב רוקיבה ינפל הרמאש

םיריתסמה ,ןוויכב יולת ,דרומ וא ,ידמל הדח הילע שי חטשבש רבתסמ םוקמב רוקיבב ...
עישרהל תורשפא לכ ןיא תויתוהמ הכ תויועט ס"ע .וקה תאו הדרפהה חטש תא טלוב ןפואב
.םשאנ
איהש יתמשרתה לבא ,הרמאש המ לכב השוחנ חצמב הרקיש תרטושהש יתמשרתה אל ...
.התעט
יפ לע .ינויגה יל הארנ המואה-יניינבמ אלו ר"אטמה ןוויכמ עיגהש םשאנה לש ורבסה םג ...
לוכי וניא ש"מהיב ךא ,היינפה תא םשאנה עציב ןכיה תיביטיזופ עובקל הלוכי יניא תויודעה
טפשמה תיב לע .תודבועה ךותמ רתוי תרבתסמ ול תיארנה תורשפאה תא ול רוחבל
.קפס לכל רבעמו לעמ ,תירשפאה הדיחיה איה העיבתה תסריגש ענכתשהל
.םשאנה תא הכזמ ינא ...

הרטשמה-שיא ,רבעשל-םשאנה םע הלק החיש ףטוח ינא ,טפשמה ירחא ,ץוחב
."תלפטנ םתס" הרטשמהש לע ינפב "הכוב" אוה .רבעשל
."ןוטה-ינתונ" לש גרדהמ אלא ,רטוש םתס אלו .הלא ןיב תייה התא םג לבא :ינא
-תדמעב םתייהשכ תאזה השיגה לע םיחומ םתייה ,ךומכ םירחאו ,התא םא
.םינוש ויה םירבדה ינפש ןכתיי ,העפשה
.הרמא תטפושהש המ תיאר לבא :אוה
ולפטנש רמוא תייה ןכ זא םאה .ירשפא היה הז םגו ,הכוזמ תייה אלש חיננ :ינא
ךירצ המ ליבשב .הז לכ תא םיכירצ ללכב המ ליבשב איה הלאשה ?קדצב ךילא
םיימעפ םיבשוח אל םתא המל ?שיאל עירפמ אל לעופבש רבד לע םושיא שיגהל
?ח"וד םישיגמ םתאש ינפל
."...תדבוע תכרעמה ךכ ,תושעל רשפא המ" :אוה
יוכיז היה םאה :הלאשה תא אוהד-ןאמ גיצה תכרעמל הזה רופיסה םע יתרזחשכ
.דקפ-בר .רבעשל הרטשמ-ןיצק םשאנה לש ותויה תדבוע ריואב הפחיר אלול םג
סרוק םג רבע .העונתב םינש 25 ןכותמ ,הרטשמב תוריש תונש 32 ירחא יאלמיג
?תועיבת תכשל שאר :ןורחא דיקפת .םינחוב
לבא ."יאמצע" סוסיב םג היה הזה יוכיזל - תויודעה יפל .עדוי אל ינא ?תמאה
ןיד-קספ הנה .הכופה האצותל םג ,החלצה לש הדימ התואב ,עיגהל היה רשפא
:רידנ אל ירמגל והשמ ."המגודל"

:רתויב תובושח תודוקנ רפסמב התעט םנמא תרטושה ...

הזה העונתה-יא - 1/ת - הלש םישרתב .2/נבו 1/נב ןמוסמה ,העונת-יא ללכ הריכזה אל (א)
.םייק אל
העונתה יא םלואו ,תמוצה וקמ םיינש וא רטמ העצבתה הסרפה-תיינפש הרמא איה (ב)
.וילע הלע אל אוהש תקולחמ ןיאו ,םירטמ העבש וכרוא
.םיבר םירטמ שי .ינויגה אל הזו התדימע םוקממ 'מ 6 בבותסה םשאנהש הדיעה איה (ג)
המל דוגינב שיבכה תא תוארל הלכי אל תרטושהש שרופמב ןעט 2 'סמ הנגהה דע
.םוקמב רוקיבה ינפל הרמאש

םיריתסמה ,ןוויכב יולת ,דרומ וא ,ידמל הדח הילע שי חטשבש רבתסמ םוקמב רוקיבב ...
.וקה תאו הדרפהה חטש תא טלוב ןפואב
עיפשהל ידכ םהב ןיאו ,יניעב םיילוש םהש ,הלא םיטרפל תובישח תסחיימ ינא ןיא לבא ...
.םשאנל לכנתהל הביס לכ הל התייה אלש תרטושה לש התודעמ יתמשרתה .האצותה לע
אליממ .השענשמ השענ אלש ול היה הפי ,הרטשמ-ןיצקכ ורבעב זחאיהל םשאנה לש ונויסנ
.הלאכ םירבדמ םלעתהל עדוי טפשמה תיב
יל הארנ אוהש םגה ,המואה-יניינבמ אלו ר"אטמה ןוויכמ עיגהש םשאנה לש ורבסה ...
אליממ ,תרטושל הנימאמ ינאש ןוויכו ,תרטושה לש התודע םע דחא הנקב הלוע וניא ,ינויגה
.םשאנה לש ורבסה תא החוד ינא
.םשאנה תא העישרמ ינא ...

יכ חינהל סיסב לכ יל ןיא ,תוכז-ףכל קסופ יתייה ינא םגש ןוויכ ,יתימאה הרקמב
םא הלאשל רשאב ךא .םשאנה-ימ לש םילוקישהמ ןידה תא התטה תטפושה
אל ינא - םיעדומ-יתלב ילוא ,םירחא םילוקיש לועפל םילוכי ויה רחא הרקמב
.ןכומ אל שוריפב .רמהל ןכומ
וב טפשמ לש ךשמה הארנכ .11.30 -ל עבקנ טפשמה .13.00 העשה :רחא טפשמ
.אב העיבתה דע .ואב אל ורוגינסו םשאנה .הלחה רבכ תויודעה תעימש
תא ןימזהל הווצמו ,תטפושה תרמוא ,אמגודל תואצוה לוקשא האבה הבישיב
... םויל תרוכזת .ומצע םשאנה דגנ האבה-וצ איצוהל ןכו ,םשאנה לש ןידה-ךרוע
אלש הריבסמ תטפושה :אב אל רשא הז אוה העיבתה-דע :ךופה בצמ ,ףסונ טפשמ
ירחא ,הריפכהמ הב תרזוח ,ןיד-ךרוע י"ע תגצוימה ,תמשאנה .תוחדל יאדכ
.ח"ש 10 היהי סנקהש תזמור תטפושהש
םוש יתישע אל :האחמ תולימ המכ המשאב-התאדוהל ףיסוהל תשקבמ תמשאנה
ול ורמא .תושעל המ טוחלאב לאש אוהו ,םושרל המ עדי אל רטושה .הריבע
.רקניו םושרת ,בוט ול ורמא ,הצר אל .הנממ דרת
.סנק ח"ש 10 :תטפושה
םשאנה תא הריכמ הארנכ תטפושה .וניד-ךרועב הוולמ םשאנ :הרקמ דועו
.תטפושה תלאוש ?יאנת-לע שי םשאנל :םימדוק םיקיתמ
.ילצא אצמנ אל קיתה ,עדוי אל :עבותה
תא תוחדל ותעדב ןיא יכ זמור אוה עבותל :"לופכ קחשמ קחשמ" טפשמה תיב
."ןכתסת לא .התיבה ךלו לקש 70 דיגת" :אוה זמרה ורוגינסלו םשאנל .טפשמה
עבותה םאש םושמ ,םשאנה לש ויוכיז תא שקבלו ץופקל ןידה-ךרוע היה לוכי ןאכ
לכב ,ןידה תרושמ םינפל ,טפשמה תיבש איה הנכסה לבא .ו"שבז - ןכומ אב אל
.תטפושל ןהנהמ ןידה-ךרוע .עבותה תשקבל טפשמה תא תוחדל םיכסי תאז
.לקש 70 :תטפושה
.הובג ול הארנ סנקה ילואו ,"הרשפ"המ ותעד החנ אל ילוא .ססהמ ןיידע םשאנה
...קיפסמ .יד-יד-יד :(ןחב םג לבא ,תופיקתב) תטפושה

.ופי-א"תב הרובעתל טפשמה תיב .6.5.87
.טלבנסונ טפושה םלוא
,הייוגש הטלחהב םימייתסמ םהמ 100% .םיטפשמ ינש עמוש ,םלואל סנכנ ינא
.ימעטל
.ןיד-קספ לוטיבל השקב :'א הרקמ
םויב האב .רורב היה אל הארנכ טפשמל-ךיראתה לבא ,ןידל-הנמזה הלביק הגהנ
-השקב ישיגת .היה רבכ ךלש טפשמה :הל ורמא ,ןוכנה ךיראתה הל היה הארנש
.הלש השקבה עמשיהל הרומא םויהו ,השיגה .לוטיבל
ךל שי יכ ,קדצומ היה תלביקש שנועה .ןידה-קספ תא לטבל ןכומ אל ינא :טפושה
.תומדוק תועשרה
אל - רורב היה אל ךיראתהש הנעטה הנוכנ םא :רמוא יתייה ,ההומת הטלחה
תועשרהה-ןוילג לע ךמתסהל רשפא-יא אליממו ,םייקתהש ןוידל ףקות היה
ןידה-קספ תא לטבל שי ,הקיספה תרמוא ,הלאכ םירקמב .ןוידה ותואב גצוהש
וא ןוכנ אוה תיטפשמ הניחבמ םא הלאשל ללכ סנכהל ילב ,"קדצה תבוח ךותמ"
אוהש שמשכ-רורב םא וליפא ,ןידה-קספ תא לטבל ןיא - רורב ךיראתה םאו .אל
טפשמ תיבל רוערע לש ךרדב םיאיבמ קדוצ-אל ןיד-קספ לע תוגשה .קדוצ אל
.ירוקמה טפשמה-תיבל תשגומה ,לוטיבל-השקב לש ךרדב אלו ,םירוערעל
הטלחהה - תקדצומ הניאש וא ,תקדצומ לוטיבל-השקבה םא ןיב :תורחא םילמב
.איה הייוגש המצע
.(םשאנה לש ותריפכ ירחא) תוחכוהל עבקנש טפשמ :'ב הרקמ
.העיגה (הדעה) תרטושה .אב אל םשאנה :תעבותה
תא עישרמ ינא :תרמואה ,"םירתס-ןושל" .תרטושה תא יררחש ,בוט :טפושה
.םשאנה
.תומדוק תועשרה ןוילג השיגמ תעבותה
.הנשל יאנת-לע הליספ םיישדחו ח"ש 300 ימשרת :טפושה
,הידע תא איבהל תבייח העיבתה ,המשאב רפכ םשאנה םא :טפושה הגש ןאכ םג
הנורחאל לטיב הפיחב יזוחמה טפשמה תיב .טפשמל עיפוה אל םשאנה םא םג
טפשמה יתבב רדס טילשי אל ןוילעה טפשמה תיבש דע לבא ,הזכ ןיד-קספ
.המימי-םימימכ להנתהל וכישמי םירבדה ,הרובעתל

:רנרב טפושה םלוא
טפשמה תיבל דוגינב .רנרב לאנתנ טפושה לש םיטפשמה םלוא לא סנכנ ינא
טפושה !םיעמוש ךיא דועו .קדצה תא םיעמוש ןאכ - (ןלהל האר) םילשוריב
המ ןיבמ אל םשאנה .תקולחמב יונש המ .רפוכ אוה המב םשאנה םע ררבל הסנמ
םירהל ליחתמו ותונלבס תא דבאמ טפושה .ןיינעל אלש הנועו ,ונממ הצור טפושה
לש ?המכ-המ ,עבש-המ חסונב והשמ .םישרח לש חיש-וד .קעוצ טעמכ ,לוקה תא
!םינוט הזיאב לבא ,םיששגה
ליחתהל טילחמ אוה ,ותסרג תא םשאנה יפמ איצוהלמ טפושה שאייתנד ןוויכ
.תוחכוהה תעימשב
היהש) דירפ טפושה לש םלואב אוה ילוא .דעה הפיא תעדוי אל ינא :תעבותה
.הייחד תשקבמ ינא .(הלח לבא ,קיתה תא עומשל רומא
רזעה-דיקפמ טפושה שקבמ עיפומ אל דע רשאכ .ימעטל ,תקפקופמ תצק השקב
רנרב טפושה לבא !יול טפושה דובכ םלואל ,ןהכ רמ ,ןהכ רמ תונורדסמב אורקל
.תרחא רובס
ךיראת .השקבה תא לבקמ ינא ,םיקיתב סומע טפשמה תיבש ןוויכ" :הטלחה
."ונתיאל בושישכ דירפ טפושה י"ע עבקיי שדח
הז - העיבתה לש הלדחמ ללגב ,תפסונ הבישי םשאנה לע סימעהל :דואמ ןיינעמ
תעב ורבטצה רשא םיקיתה לכ תא בכשמל לפנ רשא טפוש לע סימעהל .קדצומ אל
.ירבח אל הז - ותלחמ
תייחדל תיטמוטוא יאכז אוה ןיא וידע תא איבהל חילצמ אל טפשמל דצ רשאכ
,תאז לבקל ןכומ יתייה ,תעבותה לש רבסהה תא לבקמ טפושה היה ול .טפשמה
קרו ךא ,םירחא לש תועיד לוספל ןורחאה היהא ינא :תרחא בשוח יתייה וליפא
ול לא ,רבסהה תא לבקמ אל ומצע טפושה םא לבא .יתעדמ תונוש ןהש םושמ
איה אקווד - טפשמה תיב לע סמועה תייעב .םילבוקמ אל םיקומינ איצמהל
אל העיבתה םא ,םשאנה תא תוכזל וליפאו ,העיבתה םע רימחהל שיש תנתונה
.הידע תא האיבה
-תריבעב העשרוהש מ"עב הרבח םוקמב המצע םישל האב תגהנ :רחא קית
ךכ לכ אל) "תרתסנ המלצמ"ב המלוצש ,תוריהמ-תריבע הארנכ .הרובעת
.(!קיחצמ
אוה םילעבה םא םג ,בכרה לש וילעב דגנ ח"ודה תא םימשור הלאכ םירקמב
תוריהמב אלש יאדוובו ,גוהנל תלגוסמ הניא םירבדה עבטמ רשא ,מ"עב הרבח
.תזרפומ
:םייתשהמ תחא תושעל הלוכי איה ,"התיבה ח"וד תלבקמ" מ"עב הרבח רשאכ
רשאכ .המצעב ותוא "גופסל" וא ,(עודי אוה םא) גהנה לע המשאה תא לגלגל וא
רבודמ םא וליפא - הגיהנה ןוישר תא הל לולשל רשפא יא תמשאנה איה הרבחה
רבדהש םיטפוש שי - ךדיאמ .הבוח-תלילש םימעפל שי ןהב ,"תפסות תוריבע"ב
סנק םעפ הלטיב רוערעה תאכרע) ימונורטסא סנק םירזוג םהו ,םתוא זיגרמ הזה
.(הזה גוסהמ
וארשכ לבא ,תושעל הרבחה הנווכתה ךכ הזה הרקמב יכ - שחנמ קר - שחנמ ינא
ילבקו ,טפשמה תיבל יכל .ונל תישע המ .עגר-עגר ורמא ,הרבחה הלביק סנק הזיא
,הלאכ םיקית "שדחמ חותפל" ןתינ המכ דע חוטב אל ינא .ךמצע לע שנועה תא
.ךכ לע רוערע היהי אלש חינהל םג רשפאו ,ירשפא לכה העיבתה תמכסהב לבא
."סייק"ה ,הארנכ ,הז
.רדסהל המיכסמ :תעבותה
.םשאנה םש תפלחה י"ע ןקותי םושיאה-בתכ .לטובמ םדוקה ןידה קספ :הטלחה
.התאדוה י"פע תעשרומו ,הדומ תמשאנה
.תומדוק תועשרה לע יל עודי אל :תעבותה
?שנועה ןיינעל תושקב ךל שי :(תמשאנל) טפושה
.הובג היהי אל סנקהשו ,הליספ היהת אלש :תמשאנה
?תומדוק תועשרה ךל שי :(תמשאנה תא רקוח) טפושה
יאשר אל טפושה :השעיי-לב-רבד תניחבב איה ,טפושה י"ע ,תאזה הריקחה
תועשרהה תא חיכוהל הבוחה .העיבתה רובע שאה ןמ םינומרעה תא איצוהל
תמשאנה התייה ול .תרחא החכוה-תבוח לככ ,העיבתה לע תלטומ תומדוקה
התייה הלוכי - השענ אל בורלש רבד - שנועה תלקהל תודבוע לע דיעהל הטילחמ
האיבמ אל תעבותה םא לבא .תומדוקה היתועשרה לע םג התוא רוקחל תעבותה
.גלשכ-חצ רבע תלעבכ התוא תוארל שי ,הדיעמ אל תמשאנהו ,הז ןיינעב תוחכוה
?תונורחאה םייתנשב והשמ שי :(רוקחל ךישממ) טפושה
טפושל ול המל ןכ אל םא ירהש ,הבוח-תלילשל עיגהל ןויסנ :הרורב הנווכה
לע העשרה דוע יל שי ,ןכ דיגתש ,תמשאנל ,הל רסח קר וישכע ?הזה ןוויכב רוקחל
.תאזה הריבעה ינפל שדוח ,תוריהמ-תריבע
."רוצע" הזיא .תעדוי אל :תמשאנה
?ילב וא ,סנק-תרירב םע :טפושה
,תפסות-תריבע אוה המידק תוכז ןתמ-יא ללוכ ,"רוצע" רורמתל תויצ-יא
וז - "ינכט" הריצע-יא קר אלא ,המידק תוכז ןתמ-יא ןיא םא .הלילש תבייחמה
.הבוח-תלילש תררוג הניאש ,סנק-תריבע
.סנק-תרירב התייה :תמשאנה
.סנק ח"ש 150 :ןידה תא רזוג ,טפושה

.םילשוריב הרובעתל טפשמה תיב .11.5.87
,גזוממ אל םלואה .שטיוד קחצי טפושה לש ומלואב םיעורג םייטסוקא םיאנת
-האצוהה תכשל תא םג תתרשמה ,הכוראה תספרמה לא הנופ חותפה ןולחהו
.םולשה טפשמ תיבמ קלחו לעופל
םג ךירצ אוה לבא .תואריהל םג ךירצ אוה ,השעייש ול יד אל ,לבוקמ ךכ ,קדצה
.עמשיהל
.קדצה תא םיעמוש אל שטיוד טפושה לצא
תתרשמה ,הכוראה תספרמה לא הנופה ,חותפה ןולחה ללגב - ותוא םיעמוש אל
.םולשה טפשמ תיבמ קלח םגו לעופל-האצוהה תכשל תא םג
.להקה ילספס לש הנושארה הרושב בשוי התא םא וליפא ,קדצה תא םיעמוש אל
לבא ,סמח קעוז ,רגמש ריאמ טפושה ,ןוילעה טפשמה תיב אישנו ,םיאנת ןיא
.תויזיווד הברה ןיא קדצל :ס"של ךלוה ףסכה
תטפושהש הארנכ .םיעבות ינש - העיבתה ןחלוש דיל ."תוארקה" לש םוי
.םיעבותה ינש םע ,"ינאטלומיס קחשמ" להנמ שטיוד טפושהו ,הלוח יקציבוכוז
,ןכל םדוק ,עבותהש הארנכ .טפושה לש "םיידי ףופיכ" ילב .םידומ םימשאנה לכ
לכב ומכ .'וכו ,הדומ אל אוה םא הרוק המ ,רבודמה המב םשאנ לכל "ריבסמ"
.הפיחב הרובעתל טפשמה תיבב ,לשמל ,ומכ .רחא םוקמ

.הפיחב הרובעתל טפשמה תיב .14.5.87
הלאש .םיטפושל םיאנת ןיא .ץולחה בוחרב ,ןשי תוריד-תיבב ןכושה טפשמ תיב
.םיטפושה תוכשלב םיטפשמה תא םילהנמ םנוקיתכ-םימיבו ,הארנכ ,ביצקת לש
םימיב שי בר להק .בר להק שי רשאכ םישמתשמ םלואב .תוחכוה שי רשאכ םג
."תוארקה" לש
תאו ,קדצה-תוגרדמב הלוע התא .םלוקלקכ-םימי םויה .םנוקיתכ-םימי אל םויה
תיצה רבעש עובשב .תורקתה לע חיפו ,הפירשה-חיר .הפירשה-חיר םדקמ ךינפ
טפשמה תיבב םג הזה רבדכ שחרתי םימיל - הזה טפשמה תיב ןויכרא תא והשימ
אובל ךירצש ורמא וידארב לבא - דוע ןכיא עדוי ימו ,ופיב יאבצה ןידה תיבב ,וכעב
.הנמזהב בתכנש יפכ
תיב לבא ,המימשה טפשמה תיב לש ביכראהמ קלח הלע הפירשהמ האצותכ
.'ב המוקל 'א המוקמ :הגרדב הלע ומצע טפשמה
?הזוח לחר תטפושה תבשוי הפיא
.ןימי דצב ,ףוסה דע ךלת
.ףוסה דע ךלוה התאש םיבהוא אל הרובעתל טפשמה יתבב .ףוסה דע ךלוה התא
,תטפוש ןיא .ץיצמו ,תלדה תא העמק חתופ התא .ןימי דצב ,ףוסה דע ךלוה התא
,םתסה ןמ ,עדוי אוה .ביגי אל סקופ טפושה .סקופ ביגי טפושה .טפוש שי
.םיטפושה לש שדחה םוקימל ולגרתה אל דוע םידיקפהש


העיבתה-קיטוב

- אבש ימ .םיקית הברה-הברה םעו ,תועבות יתש םע ,ןחלוש שי תוגרדמה רדחב
."הנמזה"ה תא גיצמו אב .אב
.תעבותה תרמוא ,הדות ,הדות
...לבא
.תעבותה תרמוא ,הדות ,הדות
ריאשמ .תעבותה לצא הדומ :ץוחב רמוג ,ןמז ךוסחלו רהמ רומגל הצורש ימ
לגרו ,םידלי ךכו-ךכ ול שיש םג רמוא .המלו השע המ ריבסמ אוה וב בתכמ
ךכ ,הדומכ ותוא וארי תעבותה לצא הדוי אל םא םג .בשחתהל שקבמ .השורק
ול שישו ,המלו השע המ ריבסמ אוה וב בתכמ ריאשי אל םא םג ןידה אוהו .קוחה
.השורק לגרו ,םידלי ךכו-ךכ
לכ תא "רוגסל" ידכ ,תעבותה וא ,עבותה םע טפשמה תיב דחייתי םויה ףוסב
וא ,ץוחב עבותה לצא "ובצייתה"ש וא ,ובצייתה אל םימשאנה םהב םיקיתה
."טפשמה תיבל םשאנה תעדוה" תא וחלש
-תועשרהה ןוילגב טפשמה ינפל ןייעל לוכי אוה םא תעבותה תא לאוש דחא םשאנ
.ולש תומדוקה
ימל הריבסמ איה ,הפירשה ללגב הז .תעבותה תרמוא ,תומדוק תועשרה ןיא םויה
.("!!!םויה קר !יתובר ,םויה קר") לוזב אצוי םויה הדומש ימ :הפיסומו ,לאושש
.ןידה-יכרועמ דחא רמוא ,רקפהה ןמ תונזל םירמואש המ הז
םירבח ןיא ןידה-יכרועל .דמולמה-ורבח קיזחמ-הרחמ ,רסח וניא הזו ,הנוז הז
.םידמולמ-םירבח קר שי .םיליגר
.םיטפשמה תליחת םע ,תטפושה תלאוש ?תומדוק תועשרה ןיא םויה
.תעבותה הנוע ,תומדוק תועשרה ןיא םויה

.עיפוה אל םשאנה .וזמג םייח טפושה .תובוחרב הרובעתל טפשמה תיב .17.6.87
תמירגבו ,רוחאל העיסנב הדומ אוה הב העדוה חלש םשאנה :עבותל טפושה
?רומגנו ,הדומ אוהש המב קפתסהל ןכומ התא .םיטרפ תריסמ-יאב רפוכ .קזנה
.רהמ רומגל רקיעה .145 הנקת יפל םושיאה תא קוחמל םיכסמ ,ןכ :עבותה
.ומויק תא ריכזמ - עיפוהו - ןמזוהש דעה
חרכהב אל הז) ךתוא עומשל םילוכי אל ונחנא אב אל םשאנה םא :דעל טפושה
.(ןוכנ
יפ לע םשאנה תא עישרמו ,145 הנקת יפל םושיאה תא קחומ ינא :ארוק טפושה
.ותעדוה
,היינש תפסות) תונורחאה םייתנשב תוריהמ םג שי :תועשרה ןוילג שיגמ עבותה
.(הבוח תליספ
...יאנת לע השלשו ,לעופב הליספ ישדח 3 .ח"ש 250 :טפושה

לש םוי םתס .לודגה םלואב בשוי אוה םויה :יאפירח רחש-ןב טפושה לצאו
."תוארקה"
םייולתה םילודג םיררוואמ השולש לש םתוכזב ,המיענ הריוא שי לודגה םלואב
תא עומשל םינתונ אל םתשוויאב רשא ,םילודג םיררוואמ השולש .הרקתה ןמ
םוקמב ,טפושה לא בורק-בורק בשוי עבותה .(ליעל האר) םילשוריב ומכ .קדצה
ןכוד לע םידמוע םימשאנה .לוקוטורפה םשורל דעוימ לוקוטורפה יללכ יפלש
,טפושה) תולעופה תושפנה תשולשו ,ימיטניאו ףופצ לכה .בורק יד ןכ םג .םידעה
םיידיה-בחר םלואב קדצה תא עמשת ךל .שחלב טעמכ תורבדמ (םשאנהו עבותה
.םידבוע םיררוואמ השולשו ,שחלב להנתמ לכה רשאכ ,הזה
?קדצה תכרעמב םילוקלק .תכלמ דמוע יעיברה ררוואמה

.וזמג טפושה לצא בושו
בכרהו אוה .םיטרפ תריסמ-יאבו ,רחא בכרב העיגפב םשאומ םעפה םשאנה
יצחה" הנפתיש דע הצוחה שיבכה עצמאב ודמע ,הלאמש דחי ואצי ולאמשל דמעש
.ורבח לש תינמיה ףנכה תא ףשפשו ,םדוק תצק הארנכ אצי םשאנהו ,"ינשה
רמא ?תיריואה הישעתב דבוע התא רמא .םיטרפ ןת רמא ,םיטרפ ןת רמא ,ואצי
,בוט רמא .ימינפ ןופלט חק ,לעפמב ףילחנ רמא ?תיריואה הישעתב דבוע התא
רמא ,םשא אל ינא רמא .ורשקתה ,לעפמל ואב .ימינפ ןופלט חק ,לעפמב ףילחנ
.הרטשמל ךלה ,םשא ןכ התא
.דיחי הנגה דעכ - ןיד-ךרוע ידי לע גצוימ וניאש - םשאנהו ,העיבת-ידע השולש
םרגנ םא הלאשה וב הרקמ אל הז :יל ונימאה ,תויוטש לע ,טפשמ לש יצחו העש
אל הרקמ םושב ןאכ .תוירקמ לש הלאש התיה תינלטק הנואת וא לק-ףושפש קר
הקיטקארפה יפל גוהנל טלחהב היה קדצומו ,תיניצר הנואת םרגהל התיה הלוכי
.תיתרטשמ תוברעתה ילב ,חוטיבה לא םיברועמה תא םינפמ היפל תיתרטשמה
,תאז םישוע ויה ךל םא :ץוחב עבותה יל רמוא ?םעפה הברעתה הרטשמה עודמ
גורחת הרטשמהש הביס אל הז לבא ,ןכ :ינא ?ךתוא זיגרמ היה אל הז
לע ןגמ רינ החמש :חישמה תומי) הילע תלבוקמה ,הנוכנ הקיטקארפמ
.(!הרטשמה
יכ םשאנה תנעטל סחייתמ אל .םאתהב עישרמ ,העיבתה-ידעל ןימאמ :ןיד-קספ
ורבח בכרב עוגפל היה לוכי אוה ךיאו ,םהמ המידק דמע אוה העיבתה ידע יפל םג
?לגלגה ןוויכמ ,רוחאמ ,תימדק-תינמיה ףנכב
-תפלחה תא ךישמהל םימיכסמ םידדצה רשאכ :יל הארנ ךכ ,תועט דוע הנשיו
אל רתומ םאו :עוריאהמ ילארגטניא קלחל ךפוה הז - רחא םוקמב םיטרפה
םוקמב ,רתוי רחואמ הז תא תושעל םיכסהל רתומש יאדווב ,ללכב םיטרפ שורדל
?המ ךמס לע .םוקמב-וב םיטרפה תא רוסמל םיבייח רמא טפושה לבא .רחא

.ןורוד םירפא טפושה .ביבא-לתב הרובעתל טפשמה תיב .18.6.87
.ןיד-ךרוע ידי לע גצוימ םשאנה
.הליספה ןמזב הגיהנ םושיאל ףיסוהל תשקבמ :תעבותה
.דרפנב ישיגת :טפושה
.ןוקיתה לע המכסה שי :תעבותה
.ןועיט-תקסיע שי ,המכסה שי :רשאמ רוגינסה


תונוש תושיג - תחא הייעב :המגודל הייגוס

?"תוסכימ" םהל שי םא - ח"ודה םשור - רטושה תא לואשל רתומ םאה
?עודמ - אל םאו ,עודמ - ןכ םא
.תושיג יתש - תוטפוש יתש


הייעבה שרוש

תואצותב סרטניא ול ןיא ,רוביצה דבועכ ,רטושה יכ רמול היה לבוקמ םעפ
ןתונ טפשמה תיב היה ךכיפל .רורב ולש סרטניאהש ,םשאנהמ לידבהל ,טפשמה
תודעש םירמוא ויה םיטפושה ?טידרק המכ .רטושל ןומא לש יתלחתה "טידרק"
תבשחנ הניא םשאנה לש ותודעו ,תמא-תודעכ תיטמוטוא תבשחנ הניא רטושה
םשאנה לש ותודעו רטושה לש ותודע רשאכ - לעופב לבא ,רקש-תודעכ תיטמוטוא
לש ותודע תא ףידעיש טפוש אוצמל היה השק ,וזל-וז הריתסב תודמוע ויה
םסרופמה "ןימאמ ינא"ה והז :קפסה ןמ תונהיל םשאנל ןתייש וליפא וא ,םשאנה
.('ב קרפ ,הז רעש ,טרפוה הדוהי סומידב-טפושה םע ןויאר האר)
רוביצ-דבוע ןיידע אוה רטושה םאה ?קדצומ ןיידע הזה ןורקיעה םאה
םילחוב אל כ"בשה ירקוח יכ הלגתנ העודיה וספאנ תשרפב ?"ילארטיינ"
ידכ רקש-תודעב םילחוב אלו ,"תואדוה" םירקחנהמ איצוהל ידכ םיעצמאב
הלפנ כ"בשה יזראב םאו .תוזולנה םהיתוטיש תא טפשמה תיבמ םילעהל
םיבבותסמ" םניא ,כ"בשהמ לידבהל ,םהש) הרטשמה יבוזא ודיגי המ - תבהלשה
?("ס'צואפב ןיד-יכרוע םע חטשב
הרטשמה לש יצראה הטמב העונת תקלחמ שאר ,דדח השנמ מ"צנ םע ןויארב
רטושהש תוח"וד לש "תוסכמ" שי ןכא יכ ינפב רשיא אוה (1986 רבמבונ ,10 וטוא)
,הבוט הלימב - הזה ץחלה אטבתמ המב .הזה אשונב ץחל שי יכו ,םושרל ךירצ
בשוח יניא םגו ,ןויאר ותואב לואשל ךרוצ יתיאר אל - תויפסכ תובטהב ,םודיקב
,"ןיינע לעב" אוה .תוח"וד רתוי םושרל יאדכ רטושלש ךכב ונל יד .בושח רבדהש
.הסרובב םירמואש ומכ
בד טפושה) "הנושאר הגרדממ הירורעש" אוה הלאה "תוסכימ"ה לש ןמויקש הז
הזה ץחלהש ךכב יד ,רומאכ ,ונל :"תרחא הרפוא" רבכ הז - (30.9.86 ץראה ,ןיול
,תוח"ודה-תיישעתב "ליעפ ףתוש"ל רטושה תא ךפוה ,ןבומכ ,הז רבד .םייק ןכא
חצמב תוח"וד "קרבפמ" אוה םא הלאשהו .ותודע תונימאמ ערוג הזה רבדהו
אלו ויה אל רשא תוריבע ,בל םותב וליפא ,ומצעל ןיימדמ קר אוהש וא ,השוחנ
.איה הבושח תוחפ וז הלאש - וארבנ
?תידגנה הריקחב רטושה-דעל תגצומ וז הלאש רשאכ םיטפושה םיביגמ דציכ


םייוצמה תונורתפה

,הלאשה תא תלסופ :הינתנב הרובעתל טפשמה תיבמ ,רומלט הביבא תטפושה
עודמ קמנל תונמדזהה רוגינסל תנתינש ינפלו ,דגנתהל קיפסמ עבותהש ינפל דוע
הלאשה :הרצק-אל הטלחהב ,טפשמה תיב יקומינ .תימיטיגל איה תאזה הלאשה
.טפשמה תיב לש ונמזמ תלזוגו ,תיטנאוולר-אל
םשרייש שקבמ ינא .הלספנ איהש ינפל הלאשה תא קמנל יתשקיב :רוגינסה
.הלאשה תא קמנל יל ןתינ אלש לוקוטורפב
.הלאשה תא קמנל רוגינסל ןתינ אל עודמ תוכיראב הריבסמ - תפסונ הטלחה
,"דובכה לכ םע" ,לבא .טפשמה תיב לש רקיה ונמז ןיינע תא בוש הריכזמו תרזוח
"אל" וא "ןכ" תבושת :ןמז רתוי ךרוא המ יל רורב אל ,םינטפשמה םירמואש ומכ
המ יל רורב אל םג .תוטרופמו תוכורא תוטלחה יתש לש ןתביתכ וא ,דעה לש
דצה תא תוחפל .םידדצה תא עומשל ילב הטלחה תתל טפשמה תיב לש ותוכמס
.עגפנה
:רתוי תיטקארפ השיג שי ,הפיחב הרובעתל טפשמה תיבב ,הזוח לחר תטפושל
,רומאכ ,תטפושה לבא ,ולש תודגנתהה םע ץופקל קיפסמ עבותה הזה הרקמב
תא עישרא ינא םאו .תרמוא איה ,"לאשיש" :הזירז תוחפ אל םגו ,רתוי תישעמ
.תאזה הלאשל םג סחייתא ינא - םשאנה
.םלועל עדנ אל םג הארנכו ,םיעדוי אל ונחנא ?תוסחייתה התוא הייהת המ


"ןועיט-תוקסיע" :קחשמה םש

םימשאנה לע םיטפוש לש םצחל ונייהד ,"םיידיה יפופיכ" ןיינעל עיגנש ינפל
-םעפמ םיטפוש םילעמש "הרשפ"ה תועצהל סחייתהל יוארה ןמ ,המשאב תודוהל
יכ םא ,תאזה העפותב תצקמב-הדומ טרפוה טפושה םג וניאר רבכש יפכ .םעפל
לע :רמוא אוה ,ךפיהל .םימשאנה לע ץוחלל אלש "לדתשה" אוהש רמוא אוה
.רתוי ץחול היה אוה םיעבותה
תודפל איה הרשפ לש התרטמ .טפוש לכ לש וקוח-םחל םה רושיפ-תונויסינ
אוה לוכי לבא ,לכב תוכזל לוכי אוה ,תוריל ףלא ורבחמ עבות ןבואר םא :םינוכיס
לע רשפתהל ול יאדכ ןכל .ויניש-רועב תאצל - שיתמו ךורא טפשמ ירחא - םג
יכ רכוז ןובנ טפוש .םילילפב םג ךכו ,םייחרזא םיטפשמב אוה ךכ .עצמאב-והשמ
הבורקה הרשפה תא עיצהל לדתשיו ,םידדצה ינש תא תרשל וילע הרשפ ועיצהב
.קפואב תנמתסמה האצותל רתויב
,הארנכ ,שי לבא ,טפשמה תיב לש ונמזב ןוכסח איה הרשפ-ירדסהל תינשמ הרטמ
םיצחול םה םימעפל .תאזה הרטמה תא לכ םדוק םהיניע דגנל םיוושמה םיטפוש
הדומ אוה טפשמה תיבל ותעדוהב לבא ,עיפומ אל םשאנהשכ לשמל ,עבותה לע קר
םושמ ,העיבתה רובע "הרשפ" םוש וב ןיא ךרדה-רוציק" ןאכ :תומשאהמ קלחב
טפשמה תיב לש ונמזב ןוכסיחה ןאכ .ברק אלל הלביק איה התוואת-יצח תאש
תיב לש ונמזב ךוסחל ידכ םושיא לע רתוול קדצומ הז םאו .הדיחיה הרטמה אוה
?"חוקימל בוט סיסב" - קושב ומכ - רוציל ידכ ?םישאהל ללכב עודמ - טפשמה
הרובעתל טפשמה תיב .םודא רואב תמוצ רבעמב םשאנה גהנ ,לשמל ,הנה
,ךישמהל יל ןמיס רטושה :םשאנה .יאפירח רחש-ןב :טפושה .8.6.87 .תובוחרב
,תמוצ ותואב ,ןכ-ירחא יתמליצש תונומת םג הארמ ינא .יתוא רצע אוה ךכ-רחאו
.דבוע הזה רטושה ךיא הארי ודובכ .רטושה ותוא םע
,הלאכ םירבד שי ,טפושה רמוא ,ןוכנ .תונומתב םילכתסמ עבותהו טפושה
לע .רתוי "הלק" הריבע לע רשפתהל - תלבקתמש הצלמה - םשאנלו עבותל ץילממו
:(ג)21 הנקת ...
:תרמוא (ג)21 הנקת

לכב בשחתהב תקפסמ בל תמושת אלל וא ,תוריהז אלב וא שאר תולקב בכר םדא גהני אל"
החונ הריצע לש תורשפאב ,םבצמו וימלב תטישב ,ונעטמב ,בכרה גוסב ראשה ןיבו תוביסנה
ינפ לע אצמנה םצע לכבו ךרד ירבוע תעונתב ,םירטוש תותואב ,םירורמתב הנחבהו החוטבו
."ךרדה בצמבו הל ךומס וא ךרדה

וליאו ,רתוי הלקל תבשחנ 'וכו "...תוריהז אלב וא שאר תולקב" הגיהנ עודמ
לכ ,ןיינעה תוביסנב ,הדיצב ןיא וליפא - םודא רואב רבעמ לש תינכטה הריבעה
ירבסהב יתדמע ךכ לע - "תפסות-תריבע"ל - רתוי הרומחל תבשחנ - תוריהז-רסוח
רעש ,ןלהל האר) "תילאטיגיד"ה הבישחה לעו תויטוידיאה הבישחה-תוצבשמ לע
.תרחא ןועיט-תקסיע לכ ומכ ,הקסיע איה הקסיעה לבא .('ב קרפ ,ישש
?תרשפתה המ לע עדוי התא :םשאנה תא יתלאש םלואל ץוחמ
.תינלשר הגיהנ .הנוע אוה ,ןכ
ךכ הדומ התא ,ךתקדצב הנומאה לכ םעו ,םימוליצב תעקשהש הדובעה לכ ירחאו
?תולקב
.יל הנוע אוה ,הזה טפשמה םע רהמ רומגלו ,הלילש ףוטחל אל רקיעה .ןכ


"םיידי יפופיכ"

לע םימיא ךלהל אוה דיחיה םקוסיע הרובעתה-יטפושש רמול הצור אל ינא
ןיא ללכ ךרדב .רקויב ךל הלעי הז - הדות אל ,לק שנוע לבקת ,הדות :םימשאנה
הדומ וא ,ראודב סנקה תא םלשמ ,חבטל-ןאצכ ךלוה רוביצה בור .ךרוצ ךכב
םושמ וא ,קוחה תא עדוי אל אוהש םושמ וא ?עודמ .ישפוחהו בוטה ונוצרמ
."םירטושל דימת ןימאמ טפשמה תיב"ש בשוח אוהש
,העיבתה קיטוב האר) עבותהמ "םירבסה" לבקמ - תודוהל קקותשמ אלש ימ
- עיפשמ אוהש ךות ,ולשמ ףיסומו טפשמה תיב אב - רזוע אל הז םג םאו ,(ליעל
םירבדהו ,הזל םיארוק "ןועיט-תוקסיע" .והשמב רתוול עבותה לע םג - םימעפל
לבא ,םשאנה םע תוביטימ ןכא "ןועיטה-תקסיע" ללכ-ךרדבש אוה ןוכנה .םיעודי
אב אוה ."הפוקה לכ לע רמהל" ןכומ אוהו ,ותקדצ לע קבאיהל בושח םשאנלו שי
אוהש ירחא לבא - אל םקלחו ,םייולג םקלח - םיפלקה לכ םע טפשמה-תיבל
.ידמ הלודג איה רמהמ אוה הילע הפוקהש הנקסמל עיגמ אוה טפושה תא עמוש
,טור ילרוא האיבמ התוא ,להנתמ הזה "ךילהת"ה דציכ המגוד ,לשמל ,הנה
בגא עגפו ,היינחמ ירוחא ךוליהב אציש גהנ :(1987 סראמ) ךרדב ןומניחה תבתכ
תא בזעו ובכרל רזח ,קזנ ןיאש האר ,קודבל אצי .רחא הנוח בכר לש שוגפב ךכ
.ליגרכ ,הארקה .ןידל דמעוה שיאהו הנולת השגוה .חטשה

.קזנ האר אלו ,קדב ישרמ :רוגינסה
הניא אל וא קזנ היה םא הלאשהו ,יביטקייבוא רבד אלא יביטקייבוס רבד וניא קזנ :טפושה
.םיטרפ תראשה יא לש הריבעל תיטנאוולר

הלאש לבא ,יביטקייבוא רבד אלא יביטקייבוס רבד וניא קזנהש ןוכנ הז ומצעלשכ
העיבקל רחש ןיא םג .האר אל אוהש קזנב הדוי םשאנהש טפושה הצר עודמ איה
:קזנ לש ומויק יא וא ומויקל תויטנאוולר ןיא םיטרפ תראשה יא לש הריבעבש
םיטרפ לש הראשה וא הריסמ לע שרופמב תרבדמ הרובעתה תונקתל 145 הנקת
."רחא שוכרל וא בכרל קזנ התאצותש םיכרד תנואת"ב
תונקסמו תודבוע "עבוק" רבכ ,טפשמה תא עמש םרטב דוע ,טפושה רשאכו
טפושה יכ םירוערעל טפשמה תיבב ןכ ירחא דיגת ךלו .חכוותת ךל - תויטפשמ
.לוקוטורפב רכז לכ ןהל ןיא רשא "תועיבק"ה ןתוא לע "לעננ"
."עיצי" יכ ול יד ."עובקל" ךירצ אלו ,זומרל ךירצ אל וליפא טפושה ללכ-ךרדב לבא
- טפושה לש ותצע תא לבקי אל אוה םאש הנומאה תא ומא-בלח םע קנוי םדא לכ
תססובמ תאזה הנומאה המכ דע תעדל ידכ ."הז תא ול רוכזל" לולע ןורחאה הז
,המשאב הדומ םשאנה םהב םירקמ לש הרוש קודבל :יעדמ רקחמ עצבל ךירצ
ותוא לצא ,ףוסה דע ותמחלמ תא להנמ םשאנה םהב ,םיהז םירקמ לש הרוש לומ
.טפושה
ןניאש "תועיבק" וא "םיזמר" ,"תוצע"ב טפושה קפתסמ םירקמה בורב םאו
ץחול תמאב טפושה םהב םירקמ .תמאב-םישק םירקמ םג םימייק - תומשרנ
לוכי המ םשאנל "ריבסמ" טפושה םהב םירקמ .בוטה םעטה תולובגל רבעמ .קזח
...םיעודי םירבדהו ,הפי הלעי אל יאכז תאצל ונויסנ םא ושנע תויהל
ותימדתו ,םימייק םג םימייק םה ,הארנה לככ ,םיבר םניאש ףא ,הלא םירקמ
.םהמ אקווד הנושארבו-שארב תעפשומ הרובעתה-טפוש לש העורגה תירוביצה
תיבל ואבש תורמל ,ודוהש םימשאנ לצא תראשנה ,"הפב רמ םעט" לש השגרההו
איה םג - ןורחאה עגרל דע טעמכ הב ודמעו ,רופכל השוחנ הטלחה םע טפשמה
קלחכ קר אל - הרובעתל טפשמה תיב לש ומויק תוכז תא קפסב הדימעמ
.םיכרדה-תונואת עגנב קבאמב ילככ רקיעב ילואו ,םג אלא ,קדצה-תכרעממ
היפל םשאנל העיבתה ןיב ןועיט-תקסיעל איבהל טפושה לש ןויסנ ,לשמל ,הנה
וליפא ילוא) םשאוה הב הרומחה הריבעה םוקמב הלק הריבעב םשאנה הדוי
קיתהו - רתוי רומחה םושיאה לע רתוות העיבתה ,(םיכרד-תנואת לש התמירג
ץמאמ ומצעמ ךסוח טפושה :םקופיס לע םידדצה לכ םיאב תאזכ הרוצב ."רמגיי"
לכב העיבתהו ,תיסחי לק שנועב אצוי םשאנה ,"םיטפשמ סמוע"ו ילאוטקלטניא
.ףסונ םשאנ לש העשרה :"והשמ התיבה האיבמ" תאז
הרובעתה-טפשמ לש ומויק-םעט :"הסוכמ-יתלב" ראשנ ,רומאכ ,דחא ןברוק לבא
םישקעתמ דחא דצמ :תוהימת ריאשמ הזו .םיכרדה-תונואתב קבאמב םרוגכ
ינשה דצהמ לבא ,העושיה חמצת ןאכמש וליאכ ,"קיספ" לכ לע ןידל דימעהל
.םיכרד-תנואתל ומרגש תוריבע לע וליפא .תמאב-םירומחה םירבדה לע םירתוומ
,הרובעתל טפשמה יתב לע הבוט הלימב םכסל ,תאז לכב ,הצור ינא הזה קרפה תא
אוה ,וז הניחבמ ,בצמה הדובעל ןידה יתבב :"םיידיה יפופיכ"ל עגונה לכב
.עורג רתוי הברה

םייללכ םיניינע :'ו קרפ :ךשמהל

קרפה תליחתל הרזחרבחמה    רפסה :ןוישרה תא ךממ וחקי

רצוקמה םיניינעה ןכותל      אלמה םיניינעה ןכותל      םיניינעהו תומשה חתפמ

רתאה תפמ     רעשה ףד