,1989 תנשב רואל אצי רפסה :הרהזא .172 - 169 'מע ,רינ החמש ד"וע לש ורפס ,ןוישרה תא ךממ וחקי ךותמ
.םינוש םיניינעב רבחמה לש ותפקשהב ןהו ,הקיספב ןה ,הקיקחב ןה ,םיבר םייוניש ולח זאמו

רבחמה    רפסה :ןוישרה תא ךממ וחקי

רצוקמה םיניינעה ןכותל      אלמה םיניינעה ןכותל      םיניינעהו תומשה חתפמ

רתאה תפמ     רעשה ףד

'ג קרפ ,ישילש רעש

ישילש רעש
תומרונה
םנמאה :הייצח-רבעמב תוגהנתהה לע :'ג קרפ
?"לגר-יכלוהל המידק תוכז"

ימ :הדגא םכל ץתנל אב ינא .אסיכב בטיה םכמצע וקיזחה ,םירקי םיארוק
בותכ אל הז .תועטב יח - המידק-תוכז לגר-יכלוהל שי הייצח-רבעמבש בשוחש
.ואלפתת .קוח םושב


הייעבה

תיסופיט הלאשל תיסופיט הבושת ?הייצח רבעמל ברקתמה גהנ תושעל ךירצ המ
.(25.1.87) "םולשל ועס"ב םעפ ונעמש וז
םש לגר ךלוה םאו ,טיאהל ךירצ גהנה" :יתא םשב ןיזאמ ןודיחה-הלאשל הנוע
."רוצעל ךירצ גהנה - שיבכה לע ולגר
הכז יכ ול רשבמ םגו ,(דוה ןועדג) החנמה ול הנוע ,"הנוכנ ךתבושת יללכ ןפואב"
.סרפב
םגו ,יתוחיטבה ןויגהה יפל אל .הנוכנ אל הבושתה "יללכ ןפואב" לבא ,דאמ יל רצ
.(!?הז המ) "שביה קוחה" יפל אל
תארקל הגיהנ דמולש ימ לכ ריכמ (רוצעל אל וא רוצעל) תאזה המלידה תא
שי ,לשמל ,דציכ .תטלחומ הבושת שי דימת אל הגיהנה-הרומל םגו ,"טסט"ה
ןוויכב לאמש דצמ ונייהד) "ינשה דצב" הכרדמהמ דרוי לגרה ךלוה רשאכ גוהנל
קלח וליאו ,(..."שביה קוחה" ללגב) רוצעל ושרדיי םינחובהמ קלח ?(העיסנה
?דימלתל הרומה עיצי המו ,(..."ינויגה תויהל ךירצ") רוצעל אל ושרדיי םינחובהמ
40-30 לש תינוניב תוריהמב עסונ התאש חיננ .הדיחיה הניא תאזה הלאשה לבא
-רבעממ םירטמ 50 קחרמב התא רשאכ תוצחל ליחתמ לגרה ךלוהו ,ש"מק
.שיבכה תא רובעל לגרה ךלוהל ןתתש רורב הזכ הרקמב .הייצחה
רשאכ שיבכה לא הכרדמהמ דרוי לגרה ךלוה לבא ,ל"נכ תוריהמב עסונ התא םאו
- תלוכי םא םגו ,לוכי אל התא .רוצעת אלש רורב - רבעמה ינפל דחא רטמ התא
.ךירוחאמש בכרהמ הנואתל ןוכיס ךכב היה
-אלל הריצע ןיב לובגה-תדוקנ ןכיא ?םייניבה-יבצמב השעת המ :איה הלאשהו
תוביסנב יולת לכה"ש תילאנבה הבושתה םגו ,תורמוא אל תונקתה תאז ?הריצע
.רבד תרמוא הניא "ןיינעה
םג אוה יוצמה ןידה ,יתחמשל ,םעפהו ,ןידה לא רזוחו תואמגודהמ שרופ ינא ןאכ
.יוצרה ןידה


"גגה תנקת" - 21 הנקת :ןושאר תונשרפ-בלש

דחי התוא אורקל ונילע ,יהשלכ הרובעת-תנקת שרפתהל הכירצ דציכ ןיבהל ידכ
,תיללכ תוריהז (ראשה ןיב) תבייחמה ,הרובעתה תונקתל 21 הנקתה םע
.ןובנו ריבס םדא גהונש יפכ גוהנל ונייהד ,'וכו תלוזב תובשחתה

:תרמוא 21 הנקת

.תוריהזב גהנתהל בייח ךרד רבוע לכ (א)
- אלש ןפואב גהנתהל בייח ךרד רבוע לכ (ב)

;ךרד התואב אלמ שומיש שמתשהל םדא לש ותוכז חפקי (1)
;רומאכ קזנ םורגל םוקמ ןתיי אלו שוכרל וא םדאל קזנ םורגי (2)
;הנבכעי אלו העונתה תא עירפי (3)
.םדא ייח ןכסי (4)

בשחתהב תקפסמ בל תמושת אלל וא ,תוריהז אלב וא שאר תולקב בכר םדא גהני אל (ג)
לש תורשפאב ,םבצמו וימלב תטישב ,ונעטמב ,בכרה גוסב ראשה ןיבו תוביסנה לכב
לכבו ךרד ירבוע תעונתב ,םירטוש תותואב ,םירורמתב הנחבהו החוטבו החונ הריצע
.ךרדה בצמבו הל ךומס וא ךרדה ינפ לע אצמנה םצע

אצנ ,21 הנקתה םע ונניינעל תועגונה תונקתה ראש תובלתשמ דציכ ןיבהל ידכ
םניא הייצח-ירבעמ יכו ,תמייקה הדיחיה איה 21 הנקת יכ תינמז החנה תדוקנמ
.רקיעו - ללכ םימייק
תא לואשלו ,"בחרו קוחר לכתסהל" הנושארבו שארב גהנה תא תבייחמ 21 הנקת
לגר-ךלוה וינפל האור גהנהש חיננ .תירשפא יתלב וא תירשפא הלאש לכ ומצע
רואל - םאה :איה תלאשנה הלאשה .וילא ברקתמ וא ,שיבכה תפש לע דמועה
דריי לגרה-ךלוה יכ ששח אלל העיסנב ךישמהל רשפא - לגרה ךלוה לש ותוגהנתה
?שיבכל
עונמל ידכ ,ךרוצה יפל רוצעל ףאו ,טאהל בייח התא - "אל" איה הבושתה םא
- ךכ לעו) לגרה-יכלוהל ןניא וא ןנשיש רתיה-תויוכזל רשק לכ ךכל ןיא :הנואת
.21 הנקתב טרופמה יפכ תיללכה תוריהזה-תבוחל אלא ,(ןלהל
.ךתעיסנב ךישמהל ,ןבומכ ,לוכי התא ,"ןכ" איה הבושתה םא
תא רצוע" התא טאמ התא רשאכ .טאהל בייח התא - "ילוא" איה הבושתה םאו
רצוע" התא רשאכו .(הזה הרקמב ,לגרה ךלוה םע "שגפמ"ה) עוריאל דע "ןמזה
"ילוא"ה זאו) רבעמה לא דריי לגרה-ךלוהש וא :םיינשמ דחא הרקי - "ןמזה תא
זאו) שיבכל תדרל ותנווכב ןיאש רוריבב הארי לגרה ךלוהש וא ,("אל"ל היהי
.("ןכ"ל היהי "ילוא"ה
ךישמהל רשפא םאה") ההז איה הלאשה ,ןקז וא דלי אוה לגרה-ךלוה רשאכ םג
,"ילוא" היהי "ןכ"ה :הנוש תויהל הייושע הבושתה ךא ,("?...ששח אלל העיסנב
הייופצ תוחפ םינקזו םידלי לש םתוגהנתהש םושמ תאזו ,"אל" היהי "ילוא"הו
.איה


רדסהכ ,הייצחה-רבעמ תפסותב 21 הנקת :ינש תונשרפ-בלש
אדירג יסדנה

רשא ,יסדנה ןקתמכ קר הז בלשב לבא ,הייצחה-רבעמ תא הנומתל סינכנ ןאכ
אלל ןיידע) שיבכה תא לגר-יכלוה לש םתייצחל שמשמ אוהש תוירבה לע לבוקמ
.(הקיקח
םושמ ,הנוש תויהל הלולע הבושתה יכ םא ,ההז הלאשה היהת ןאכ םג
ותוגהנתהמ םא םג ,רתוי ההובג איה רבעמה לא דריי לגרה-ךלוהש תורבתסההש
.רבתסמ תוחפ הארנ רבדה


תונקתה ראש תורמוא המ :ישילש תונשרפ-בלש
?תויטנאוולרה

.תמייקה הקיקחה תא הנומתל סינכנ תעכ
:תרמוא (א)67 הנקת

תא םילשהל םהל רשפאי ,רבעמב םיצוח לגר-יכלוהו ,הייצח רבעמל ברקתמה בכר גהונ"
."ךכ םשל ובכר תא רוצעי ךכב ךרוצ שי םאו ,החטבב הייצחה

:(א)110 הנקת

ותוצחל רשפאש חכונו ,וב העונתה בצמ תא קדבש רחאל אלא שיבכ םדא הצחי אל"
."תוחיטבב

:111 הנקת

ילבמ וא ,ימואתפ ןפואב ךרדבש רחא םיחטבמ םוקממ וא הכרדממ לגר ךלוה דריי אל"
בכרה גהונ ידיב קפיס ןיאש קחרממ וילא ברקתמ בכרש העשב ,תקפסמ תוריהזב טקנש
."הנואת עונמל ידכ בכרה תא רוצעל

:112 הנקת

ףקותב אלא ,תרחא הרטמ לכל ןיבו העיסנ םשל בכר רוצעל ידכ ןיב ,שיבכב םדא דומעי אל"
."ימשר דיקפת

ךלוה לע םג הלח איה ,גהנה לע הלח איהש םשכ ,ל"נה 21 הנקתה םגש ןבומכו
."ךרד רבוע"כ רדגומ אוה םג ירהש ,לגרה
?ל"נה תונקתה תורמוא המ
יבגל אל הלח איה ןיא .רבעמב םיצוחה יבגל קר הלח (א)67 הנקתה :תישאר
אל םגו ,שיבכה תא תוצחל םיננוכתמו ,הכרדמה לע וא ,שיבכה תפש לע םידמועה
לגרה-ךלוה לא תוסחייתהה ןפוא .ותוצחל תנמ לע שיבכה לא םיברקתמה יבגל
אל ונחנא הזמ רתוי :21 הנקתה ידי לע ,ליעל רומאכ ,עבקנ הלאה םיבצמב
.םיכירצ
וב םוקמב תולטבתמ ןניא 112 - 110 תונקתה יפל לגרה-ךלוה לש ויתובוח :תינש
.הייצח רבעמ שי
,לגרה יכלוה לש דספנה גהונל רשקהב ,112 הנקתה תא ןייצל שי דחוימב
רבעמ לש ותליחת .לכתסהל ךכ-רחאו ,הייצחה-רבעמל תדרל םדוק םיפידעמה
תדעוימ הניא םגו "הנתמה תדמע" וא "תיפצת תדוקנ" ןפוא םושב ,הניא הייצחה
.לגרה-ךלוה ותלעמ דוהל רוצעל בייח אוהש גהנל עידוהל ידכ וא "רות סופתל" ידכ
לע רבוע ,הייצחה תורשפא תא קדבש ינפל הייצחה-רבעמל דרוי רשא לגר-ךלוה
הנתמהב - הייצחה-רבעמב םא םג - שיבכה לע ותדימעו ,(א)110 הנקתה תוארוה
.112 הנקתה יפל הריבע איה ,המיאתמה תונמדזהל


?םהיתונקתב םימכח וליעוה המ

אלו ,21 הנקתב רומאה לע רבד הפיסומ הניא (א)67 הנקתה םא :הלאשה תלאשנו
המ ,םינשרפה לכ םירבדמ הילע המידקה-תוכז התוא תא לגרה-ךלוהל הקינעמ
?םהיתונקתב םימכח וליעוה
לש הכות לא "עלבית" תמייוסמ הנקתש תורשפאה ןכתית ינורקעה רושימב
,51 הנקתה יבגל ,לשמל ,רבדה ךכ ."םיפדוע" לכ ראשה ילבל ,תרחא "גג תנקת"
,תמייק התייה אל וז הנקת םא םג :ןיינעה תוביסנב "הריבס תוריהמ" תבייחמה
תוביסנב" הריבס תוריהמב גוהנל הבוחה - 21 הנקתה חוכמ - תמייק התייה ןיידע
."ןיינעה
לדבהל בל םישל שי הילע דומעל ידכו ,תועמשמ (א)67 הנקתל שי ןנד ןיינעב לבא
העיפומה ,"תוחיטבב" הלימה ןיבל (א)67 הנקתב העיפומה ,"החטבב" הלימה ןיב
.(א)110 הנקתב
אוהש וילע הקזח ,םינוש םיחנומ ינשב קוקיחה ותואב שמתשמ קקוחמה רשאכ
השוחתל סחייתמ "החטב" חנומהש ךכמ הלוע ןכל .םינוש םירבד ינשל ןווכתמ
-תקירח י"ע לשמל ,ותוא "ץיחלמ" התא רשאכ .לגרה-ךלוה לש תיביטקייבוסה
התא - הייצחה-רבעממ ותוא "שרגל" התרטמ רשא תרתוימ הריפצ י"ע וא םימלב
"החטב"ב תעגפ טלחהב לבא ,"יתוחיטב יטנא" רבד תישע אל ןכלו ,ותוא ןכסמ אל
.ולש
-רבעמב קוחכ שמתשמה לש שפנה-תוולש לע ןגהל ,אופיא ,האב (א)67 הנקתה
רבדל ןיאש יאדווב .םיפרוטמ לגר-יכלוה לש תויודבאתה עונמל ידכ אלו ,הייצחה
,יתרובעתה ןויגהה תניחבמ אל ,רחש ךכל ןיא :"המידק תוכז" לע הזה רשקהב
.תונקתה לש ןשוריפ תניחבמ אל ףאו
"extention" וא "החולש" וניא הייצחה-רבעמ יכ תואדווב רמול ,אופיא ,רשפא
לגרה-ךלוה .תיטפשמ הניחבמ םג - שיבכהמ קלח אקווד אלא ,הכרדמה לש
,שיבכה לש הז-קלחב תומייוסמ תויוכז לעבו דבוכמ חרוא םנמא אוה וילע אצמנה
.דבלב חרוא לבא
התייהש תוגהנתה לכ לגרה-ךלוהל ריתמ וניא הייצחה-רבעמש דבלב וז אלו
לש ומויק (ב)110 הנקתה י"פעש אלא ,רבעמה לש ומויק אלמלא וילע הרוסא
תא תוצחל אלש הבוחה :ויתובוחל הבוח ףיסומ "םוקמ תברקב" הייצח-רבעמ
.הייצחה-רבעמב אלא שיבכה
:(ב)110 הנקת

אל ,לגר יכלוה רבעמל םידעוימה רשג וא הרהנמ ,הייצח-רבעמ םוקמה תברקב שי םא"
."םהב אלא שיבכה תא לגרה ךלוה הצחי
תופסונ תורעה

-רבעמב לגר-יכלוה לש םתוגהנתהב רשא תולוספ תועפות יתשב ןוידה תא םייסנ
.ול ךומס וא הייצחה
שיבכה תא הצוח לגרה-ךלוה רשאכ .ימואתפה ןוויכה-יוניש - תחאה העפותה
אוה יאשרו ,םאתהב גהנתהלו ,ןוויכה ותואב ךישמי אוה יכ חינהל גהנה יאשר
ידכ וב שי הזכ בצמב ןוויכ-יוניש ."הצוחה" וינפ לגרה-ךלוה םא העיסנב ךישמהל
"םינצינ" דיל תורענה יתש וגרהנ הב הנואתה תא רכוזש ימו ,גהנה תא עיתפהל
.תפסונ המגודל קוקז וניא
תוצחל .הייצחה-רבעמ תא ומצעל דחייל שקעתמה לגרה-ךלוה - היינשה העפותהו
לע הכחמ הזה סופיטה .ודובכמ הטמל הז - םירחא לגר-יכלוה םע דחי שיבכה תא
- זא קר - זאו ,הייצחה תא םילשמ-טעמכ וב םיצוחה ןורחאש דע רבעמה תפש
:ףוס ןיא רבדלו ,ול האנ אל תרחא .רבעמה לא ולגר תא דירוהל ובוטב ליאומ אוה
.הלילח רזוחו ,ומוקמב רחא אב ,הייצחה תא םילשמ-טעמכ אוהש ירחא
רופיסה רמאמכו .זיגרמ אוה לבא ,דחוימב ןכוסמ וניא הזה גוסהמ לגרה ךלוה
.םינטק דוע םהשכ גורהל ךירצ הלאכ ,עודיה


:ךשמהל
םיתמצב בכר-ילכל המידקה-תויוכז לש הקיטאמלבורפה לע :'ד קרפ ,תומרונה :ישילש רעש

קרפה תליחתל הרזח


רבחמה    רפסה :ןוישרה תא ךממ וחקי

רצוקמה םיניינעה ןכותל      אלמה םיניינעה ןכותל      םיניינעהו תומשה חתפמ

רתאה תפמ     רעשה ףד