,1989 תנשב רואל אצי רפסה :הרהזא .122 - 117 'מע ,רינ החמש ד"וע לש ורפס ,ןוישרה תא ךממ וחקי ךותמ
.םינוש םיניינעב רבחמה לש ותפקשהב ןהו ,הקיספב ןה ,הקיקחב ןה ,םיבר םייוניש ולח זאמו

רבחמה    רפסה :ןוישרה תא ךממ וחקי

רצוקמה םיניינעה ןכותל      אלמה םיניינעה ןכותל      םיניינעהו תומשה חתפמ

רתאה תפמ     רעשה ףד

'ד קרפ ,ינש רעש

ינש רעש
מ"עב םיפכואה
תוילהנימה תוליספה תירורעש :'ד קרפ

בלוצה היבוט :וא ,לסופ ומומב

תא רבדה םדקי םא ,קדצב העיגפ לבקל - !ילוא - ןכומ ינא יכ יתרמא םעפ אל
םא ,םיכרדב תוחיטבב העיגפ לבקל םג - !ילוא - ךכל המודבו ,םיכרדב תוחיטבה
טפשמה יתבב ,םיעדוי רבכ ונלוכש יפכ ,לבא .קדצה תיישע תא רבדה םדקי
.םיכרדב תוחיטבב םגו ,קדצב םג איה העיגפה הרובעתל
העיבתלו ,רבע אלש הריבעב הדויש ידכ ,םשאנל םיידי ףפוכמ טפשמה תיב רשאכ
ותוגהנתה ןיב רשק לכ לע רתוותשו ,ךרע-תלק הריבעב קפתסתש ידכ ףפוכמ אוה
הז םאה - ותמשאב המרגנ םושיאה בתכ יפל רשא הנואתה ןיבל םשאנה לש
יתשל הבושתה ?םיכרדב תוחיטבה תא תרשמ הז םאהו ?קדצה תא תרשמ
,תוחיטבה םגש אלא ,עגפנ קדצהש קר אל :תילילש ,ןבומכ ,איה דחי םג תולאשה
תא הריאשמו ,הנואתה קית תא "תרגוס" עשפמ-ףחה לש ותעשרהש םושמ
ךירצ אל רבכ .םיטוסבמו םיחמש לכהו ,םלועה לכ לע קוחצל יתימאה םשאה
...טפשמה תיבב צ"החא עברא דע ראשיהל
תוחיטבב ןהו ,קדצב ןה תעגופה ,תאזה הלופכה הירורעשה לש ףסונ ןפ הלגנ ןאכ
.תוילהנימה תוליספה תירורעשב אוה רבודמהו ,םיכרדב
(הנופצו חקפמ תגרדמ) רתויב םירטוז הרטשמ יניצק הכימסה תסנכה רשאכ
רבדהש ךכל תעדומ התיה איה ,הנואתב ברועמה גהנמ הגיהנה ןוישר תא לולשל
הדרח ךותמ תאז התשע לבא ,טפשמ םרטב דוע ,עשפמ-םיפחב העיגפל איבהל לולע
הערל-שומיש ושעי אל קוחה ירמושש ךכב הנומא ךותמו ,םיכרדב תוחיטבל
?תיביאנ תסנכה התייה אל םאה .םהידיב ונתינש תויוכמסב
םשל הנועה ,דקפ תגרדב תוריקח-ןיצק תרשמ ביבא-לת זוחמ לש העונתה ףנעב
?ונל השוע אוה המ .הליספה-יווצ לע םתוחה אוה הז היבוט .םריבא היבוט
הבוט הריקחו .רקוח אוה ?קית ול שי רשאכ יעוצקמ הרטשמ רקוח השוע המ
,ול תוארנ ןניא הליחתכלמ רשא הלא םג - תויורשפאה לכ לש ןתקידב השוריפ
אוה רשא דעו ,םייוסמ הריקח ןוויכ לע תולקב "לעננ" דודרו ןבבוח רקוח .רקוחל
.וא'צ דיגי רבכ יתימאה ןיירבעה - הזה "לודניס"המ ררחתשהל חילצי
הארוה יפ לע ,םלש הריקח-תווצ םימעפל םיפילחמ ,עודיכ ,תרדוסמ הרטשמב
- ךכ ןיגהונ לארשי תרטשמב םגו ,םותס יובמל העיגה הריקחהש םושמ ,הובגמ
םש .םיכרד תנואתב רבודמ רשאכ וליפאו ,היבוט לצא אל .העונתה ףנעב אל לבא
לע םירבדמ .תמאה רקחל עיגהל שקבמ אל שיאש םושמ ,םותס יובמ ןיא
."קיתה תא רוגסל" הז - םתוא םג - םתוא ןיינעמה דיחיה רבדה לבא ,"ונשפנב"
!וא ?קית "םירגוס" ךיאו


קתפהו השאה - 'א הרקמ

,"תוריהמב" בכר אב זאו - הירבדל - שיבכל הדרי .םיכרד תנואתב העגפנ השא
.ירוחא-ינמיה וקלחב הב עגפו
,ךורא ירחסמ בכר אוהש ,J-5 ו'זיפ אוה ("דושח"ה בכרה) וב רבודי רשא בכרה
איהש המש םושמ ,אקווד התוא תולתל םיכירצ - השאה לש הירבד םינוכנ םאו
-ינמיה וקלחב "שאר סינכהל" לגר-ךלוה לוכי ךיא :ףוריט השעמ היה התשע
תוחפל וא ,ינודז והשעמ השע אוה םא תלוז ,תוריהמב עסונה ךורא בכר לש ירוחא
?הרומח תונלשרב גהנ
אל אליממ ,הרומח תונלשרב הגהנתה וא ,ינודז השעמ התשע השא התוא םאו
הרומח תונלשר וא ןודזש ,ןידה והז .הנואתל המרגש תונלשר לכ גהנל סחייל ןתינ
?םישוע המ .האצותה ןיבל תלוזה לש ותונלשר ןיב יתביס רשק לכ םיקתנמ
םימעטמ ,רשפא .לגרה-תכלוה ,השאה תא ןידל דימעהל שיש רמוא ןויגהה
לוחמל ךכ םושמו ,העיגפה םצעב השנענו יד הלבס איה יכ רמול ,םייראטינמוה
תא לבקל ןכומ אל ינא לבא .לבקל ןכומ ינא הזכ לוקיש .ןידל הדימעהל אלו ,הל
םיאטח ,םיגהנל ,םהל שי .םימשא םניא םה וב םוקמב ,םיגהנה לע "םוהילע"ה
םהיאטח לע םשינעהלו ,םיקרבופמ םיאטח םג םהל קיבדהל ךרוצ ןיאו ,םייתימא
.לגרה-יכלוה לש
תא לולשל רשפא יא ירה לגרה-ךלוהמ .םילק םייח םישוע העונתה ףנעב לבא
לש היצקנאסה ודגנ ןיאש םושמ ,ונממ תובגל היהי השק סנקה תא םגו ,ונוישר
"קושב תכלוה" אל םג לגרה-ךלוה לע "הדירי"ה .הגיהנה ןוישר לש שודיחה בוכיע
וליאו ,"ישונאה םרוגה" הז גהנה ירהש ,גהנה לש ורשבב םיינרופיצה תציענ ומכ
?אל ,רדסב דימת ונחנא אלהו .ונחנא הז לגרה-ךלוה
אל העגפנש השאה .רתוי דוע השק היעב ,היבוטל ,ול התייה רבודמ וב הרקמב
- בכר-רפסמ םע קתפ הידיל בחת והשימ ,הירבדל ,לבא ,בכרה תא תוהזל הקיפסה
השאה הגיצהש המ :קפקופמ היה הזה רופיסה םג יכ ררבתנ רתוי רחואמ) םלענו
המצע איהש קתפ אלא ,ינומלאהמ הלביק הירבדל רשא קתפה היה אל הרטשמל
אוה ,ןידה יפל ,הזכ קתפ .(...אוהה קתפהמ םיטרפה תא הקיתעה וב ,הבתכ
אוה :טפשמה תיבב ךרע לכ ול ןיאו ,"ינש ילכמ תודע" וא ,"העימש תודע" תקזחב
.ושעי המ .בותכ אוה וילע ריינה תא הווש אל
םע ,הריקחל ותוא ונימזהו ,וילא ולצלצ ,בכרה לעב תא ורתיא ,ףוסמב וקדב
אל הזו ,ינא יתייה אל הז :םירקוחל רמאו ,ןבומכ בכרה םע ,שיאה אב .בכרה
םידעה תא עומשל םילוכי םתאו ,בכרה תא קודבל םילוכי םתא .ילש בכרה היה
קודבל םג םילוכי םתאו .רחא םוקמב העשה התואב - בכרה תאו - יתוא וארש
.ביבס-ביבס בכרה תא
תב ,הדיחא קבא תבכש קר .ןמיס לכ ואצמ אלו ,ביבס-ביבס םירקוחה וקדב
.לומתא התייה הנואתהו ,ביבס-ביבס בכרה תא הסכמה ,םייעובש-עובש
,הנואתב ברועמה רחא גהנו - הנואתה ןיבל ונלש שיאה ןיב רשק לכ ןיא :רוציקב
-תנואת קית ראשהו ךל .ותוא שפחו ךל .םלועה לכ לע ףצפצמ ,הב םשא םג ילואו
.הנואתה תריקחב תלשכנ עודמ ךילע םינוממל רבסהו ךל .חנעופמ אל םיכרד
תא חק ,גהנל ול ורמא ,רבד ואצמ אלו בכרה תא קודבל םירקוחה ורמגשמ
אב .ךתא תושעל המ הארנו ,רחמ אובת .םולשל עסו ,םינפב תוחתפמה ,וטואה
התא הז :היבוט רמא .םג היבוט אב ,םייתרחמ אב .םייתרחמ אוב ורמא ,רחמ
:היבוט רמא ?יתישע אלש המב הדואש המל :שיאה רמא ?תודוהל הצור אלש
תא ריאשת - םושיא-בתכ ךדגנ שיגנש דע - םייתניבו ,ונלצא הדות דוע התא
.תילהנימ הליספ םוי 60 .ךלש הגיהנה ןוישר
אל עודמו ?הריקחה תא םתרמגש ינפל יתוא םישינעמ םתא ךיא :שיאה רמא
ונתניחבמ .ונתוא םיניינעמ אל ךלש םידעה :היבוט הנע ?ילש םידעה תא םתנמזה
."רוגס" קיתה


עונפוא-תלתהו ןקזה - 'ב הרקמ

אל ךרדהש ןוויכו ,"המידק תוכז ןתו טאה" רורמת בצומ וב תמוצל עיגמ גהנ
,ןקזה ןעונפוא-תלתה .הריצעה-וקל עיגהש ינפל ובכר תא רצוע אוה - היונפ
אוה :דחוימב ירוקמ ןפואב תאז השוע ,המידקה תוכז תא לבקל היה רומאש
בכרה לש ילאמשה ודיצב עקתנ ,העונתה-יא לע הלוע ,ובכר לע הטילשה תא דבאמ
עגפנו ,(הריצעה-וקל עיגהש ינפל - רומאכו) הדימע בצמב רבכ היה רשא ,ןושארה
.לק ןפואב
םייקל ידכ - ינשהו ,ןנולתהל ידכ - רצעש גהנה ,העונתה ףנעל םיינשה ואב תרחמל
רקוחל ריבסה ןושארה גהנה .םיעגפנ םע הנואת לע הרטשמל עידוהל הבוחה תא
.םירבדה םתואל הריתסב דמוע וניא ינשה גהנה לש רופיסהו ,ל"נכ עוריאה תא
.םהב ךמות וליפא אוה
ימל שחנת ךלו ,תורתוס תויהל םיינשה לש םהיתויודע תולולע טפשמה תיבב לבא
ראשיי קיתהו ,םשאנה תא ,רבד לש ופוסב ,הכזי אוה ילוא .ןימאי טפשמה תיב
."חותפ"
לש ומויק תאו - "המידק תוכז ןתו טאה" רורמתה תא חקול ?היבוט השוע המ
רורמת היה ךל :רצע רשא גהנל רמואו - שיחכהל רשפא-יא ירה הזה רורמתה
- םושיא-בתכ ךדגנ שיגנש דע - םייתניבו .םשאה התא - "המידק תוכז ןתו טאה"
.תילהנימ הליספ םוי 60 .ךלש הגיהנה ןוישר תא ריאשת
רומא אוה וב םוקמב ,סנפה דיל דובאה רצואה תא םישפחמ :רופיסה ותוא
םיגהנ ידיב רקפה התוא םיריאשמו - םיכרדב תוחיטבה לע םירבדמ .אצמיהל
,רורמתה לש ומויק לע קולחי אל שיאש םושמ תאז לכו .דקפתל םילגוסמ םניאש
.הדובע ךירצמ רבכ הז - ינולפ לש ותונלשר חיכוהל ידכ וליאו


לילה-תכשחב עונטקה בכור - 'ג הרקמ

תוכז עונטקה-בכורלש יאדווב .עונטק-בכור אב ולומו ,הלאמש תונפל דמוע גהנ
,ולומ אבל המידקה תוכז תא ןתיי אל םא הלאמש הנופה גהנל ול יוא :המידקה
.וב עגפי םא ול יובאו
,תורוא אלל גהנ עונטקה-בכור :דחא "ןטק" לדבהב לבא ,ןנד הרקמב םג היה ךכ
קודבתשמ ,רתוי רחואמ .ותוארל היה לוכי אל שיאו ,ברועכ-רוחש הלילב
,תומדוק-תועשרה לש ךורא-ךורא "טפאט" הלגת איה ולש "קית"ה תא הרטשמה
ןמזב גהנ אוה - ןעונטקה לש רתכבש "םולהי"ה לבא .ךכב-המ לש םירבד לע אלו
.ץוחנ דוע המ .הליספה ןמזב הגיהנב עשרוהש ירחא ,הליספה
הווה ךכ םנמאו - הנואתב ותומ תא אצמיש דע איה ןמז לש הלאש ךא - הזכ גהנ
,ותוארל היה לוכי אל ולוממ גהנה - תורוא אלל גהנ אוהש ןוויכ :ונינפלש הרקמב
,הלאה תוביסנבו ,ןידל דימעהל רשפא היהי אל רבכ ותוא :וגרהו - הלאמש הנפ
רבכ רחאה גהנה לש ותסריג תא רותסל - ילוא - היה לגוסמש דיחיה דעה רשאכ
.םה םישולק גהנה לש ותעשרהל םייוכיסה ,םייחה ןיב וניא
ןהו - שיחכהל רשפא-יא ןתוא רשא - תועודיה תודבועב םיזחאנ ?םישוע המ
.הלאמש הנפ רשאכ ,עונטקה-בכורב עגפ גהנהש
.תילהנימ הליספ םוי 90 - האצותהו
,"חקפמ תגרדמ התוחפ הניאש הגרדב") רטוז ןיצק עודמ ?הז תא השוע אוה עודמ
יכרצל וידיב ןתינה חוכב תולקב ךכ לכ שמתשמ (ל"הצב ןגס תגרדל הליבקמה
?ןוועמ יקנ אציו ןכתיי רשא םדא דגנכ "שנועה ןובשח לע המדקמ"
.שי ?תילהנימה הליספב תרחא הרטמ ול שי ,ילוא ,וא


"קוש"ה תלקלק

,ץ"גבל הנופ התא ,קסויקה תא ךל תרגוס היריעהש ךכמ ךתעד החנ אל רשאכ
ןיצק רשאכ .ךתריתעב ןודי םיטפוש השולש לש בכרהב ,ןוילעה טפשמה תיבו
תונפל ךירצ התא - ךכמ החונ הניא ךתעדו הגיהנה ןוישר תא ךל חקול הרטשמה
אוה .הרובעתל טפשמה תיב :ץ"גבהמ תוגרד שולשב הכומנה האכרעה לא
.תילהנימה הליספה לוטיבל ךתשקבב ןודל ךמסומה
גיצנ ךילא הנופ ,ןוידה ליחתהש ינפל דוע ?הרובעתל טפשמה תיבב הרוק המ
:הדומ אל התאש חיננ .הנושמ הלאש ?המשאב הדומ התא :לאושו ,הרטשמה
עודמ ,ללכבו ?ןוישרה ךל רזחוי יכ םיכסהלו ,ךתדמע תא לבקל ןכומ עבותה םאה
.תידוה אל הרטשמב ךתריקחב םא ,הדותש
?הדומ אל התאש רורב הז ןיאה - הליספה לוטיבל השקב תשגה םאו
תא ךיפל "ףחדי" אוה - לאשת אל התא םאו ,עבותה תא לאשת ,הדומ ינאש חיננ
םימי ךות םושיא בתכ ןיכנ ונחנא - הדומ התא םא :בישי ףאו ,תאזה הלאשה
.הז םע "רומגל" לכותו ,םירופס
"תארקל" העיבתה לש הכילה אוה רבד לש ושורפ ?"הז םע רומגל" שוריפ המו
-הליספ םע אצת אלשו ,הרומח תוחפ הריבעב עשרותש ךכל םיכסהל .םשאנה
,עשפמ-ףחכ קזחומ ןיידע התאו ,הדומ אל התא םא :תועיבצל בל ומיש .לעופב
ךכבו - הדומ התא םא .םוי 90 -ל וליפאו ,םוי 60 -ל תילהנימ הליספ עבותה שורדי
תא ךל ריזחהל םינכומ ונחנא - "איה ונשפנב" רשא הריבעב ךמצע תא לילפמ םג
.ןוישרה
ןוישרה תא םיש - יאכז תקזחב ןידע התאש םימיכסמ ונינש םא - תורחא םילמב
המכ דוע אוב - הריבעה תא תרבעש םימיכסמ ונינש םא .השולש-םיישדוחל דצב
םניא רבכ הליספה ימי 90 וא 60 .םולשל עסו ,הרזחב ןוישרה תא לבק ,םימי
... "ונשפנב"
,הזו ,תודוהל ךל יאדכ יכ ,םלואל סנכנ טפושהש ינפל דוע ,ךל "זמר" עבותה
,"!ונלצא הדות דוע התא" :לסופה ןיצקה לש תיגיגחה ותזרכהל ךשמה ,ןבומכ
םייקתמש ירחא" :עבותה ?זא המ .תודוהל ןכומ ךניא יכ עבותל בישמ התא לבא
-בתכ תשגה תא םידקהל תורשפא ונלצא רבכ ןיא הליספה לוטיבל השקבב ןוידה
רחאו - תילהנימ הליספ םדוק .תוכחל אנ ."ליגרה רותה יפל שגומ אוהו ,םושיאה
.רבדנ ךכ
הליספה תפוקת אולמ תא רמג גהנהש ירחא :הזה ךילהתל "יעבט"ה ךשמההו
המשאב הדות :"הקסיע" ול םיעיצמ בוש ,םושיא-בתכ שגוהש ירחאו ,תילהנימה
יכ םיכסנ םגו ,(הרקמה תוביסנב וזכ שי םא) םומינימה-תליספב קפתסנ ונחנא -
הליספ שורדנ ונחנא - הדות אל ;ןובשחב אבות ךל התייהש תילהנימה הליספה
.ןובשחב אבות אל - ךל התייהש תילהנימה הליספהש תאז םגו ,רתוי תכשוממ


הלבנ השעמ

איה תילהנימ הליספל וצ איצוהל רטוזה הרטשמה ןיצק תא הכימסה תסנכהשכ
הנווכתה אל איה - הזמ רתוי דועו .טפוש לש תויוכמס ול קינעהל הנווכתה אל
.תובוט תויאר םדגנכ ןיאש םידושחמ תואדוה תאצוהל ץחל-רישכמ וידיב תתל
הריקח םייקל םוקמב ,הדובע-יצחב קפתסהל ול רשפאל הנווכתה אל םג איה
.המשל הייואר תיתרטשמ
ןובשח לע המדקמ" - היהתש הל רוסאו - תויהל הלוכי הניא תילהנימה הליספה
ךכ ,תותימצל הליספ לש שנוע לבקמ וניא ללכ-ךרדב - שנעיהל דיתעש ימ ."שנועה
- םויה אל םאו ,ול עיגמה שנועה אולמ תא םשאנה לע רוזגל רשפא הרקמ לכבש
.רחמ
תסחוימה תונלשרב הניא טפשמ-םרטב הליספל תויהל הלוכיש הדיחיה הקדצהה
,ותוא ךפוה אל ,הנואתל םרגו ,םויה לשרתה - ילוא - גהנהש הז .גהנל
איה תונלשר .הנואתל םויה םרג אל רשא ורבח רשאמ רתוי ןכוסמל ,תילאיצנטופ
וליפא .ילו ךל םייתרחמו ,ןועמשל רחמ ,ןבוארל הרוק הז םויה ."ידארופס" ןיינע
.לארשיב םיטפוש שי - הרוק הז םאו ,תורקל לוכי הז םריבא היבוטל
,הגיהנב עדי-רסוח אוה טפשמ-םרטב תילהנימ הליספל הליע שמשל לוכי ןכש המ
ותועמשמש תלוכי רסוח .הכלהכ גוהנל תלוכי-רסוח .הנואתה תוביסנמ ףקתשמה
ידכ לבא .תרחא הנואת השעי אוה רחמ .תירקמ הניא םרג םדאש הנואתה :איה
תא :הרטשמה תא תוניינעמה תוילילפה "תוצבשמ"ב יד אל תאזכ הנקסמל עיגהל
- רתומה ןמ גרח םא .השע גהנה המ קר ןיינעמ ,העיבתה תא ונייהד ,הרטשמה
םושמ וא ,גוהנל עדוי וניאש םושמ תאז השע םא ונתוא ןיינעמ אלו ,ונייד
.הגיהנה תונמאב הבוטה ותלוכי תורמל ,הלולצ העידב ןכתסהש
תוריהז רסוח ללגב התייה הנוכנה הגיהנה תרגסממ הגירחה םא תעדל ידכ לבא
לש םיבכרומ רתויה םידברל תדרל .רקח קימעהל ךרוצ שי - תלוכי רסוח וא
םהינימל םיאיבוטהש המ ,קוידב ,הזו .ביבס-ביבס הנואתה תא דומלל .הרקמה
.םיכרדב תוחיטבה ןעמל וליפא ,דובעל םיצור אל םה .תושעל םיצור אל
ליפכהל" רשפא םא םיכרדב לטקה תא תיחפהל עודמ :םעפ אל יתרמא רבכ ךכ לעו
?"הפיכאה תא


ודעונ םא יתלב ,וידחי םיינש וכלייה

רחא עברא דע תבשל םיבהוא אל ,ליעל ונרכזה רבכש יפכ ,הרובעתה-יטפוש םג
,סמועה-תבצב םינותנ םה םג .םיכרד-תנואת לש קית קמועל-חתנל ידכ םיירהצה
,רתוי הלק הריבעב וליפא - המשאב-םידומה םימשאנה תא םיפידעמ םה םגו
.ןותנ ןמז-קרפ לכב םיקית רתויש המכ "רוגסל" היהי רשפאש דבלבו
:העיבתה לש הזל ההז אוה הרובעתל טפשמה תיב לש סרטניאה הזה ןיינעב
התואב םיניינועמ םה םגש ןוויכו .ןותנ ןמז-קרפ לכב םיקית רתויש המכ רוגסל
הליספה אוה הזה והשמהו .םהלשמ והשמ םורתל םינכומ םג םה - האצותה
לבא ,העיבתה לש ונייהד) "ונלש" העצהה תא לבקל ןכומ אלש ימ :תרבטצמה
- המשאב תודוהל ןכומ וניאו ,(טפשמה תיב לש היומסה וא היולגה ותכרבב
ףסונב שנועכ-הליספה תא לבקיו ,"התוא לכאי" אוה - תתחפומה וא תירוקמה
.חקל דמליש .תילהנימה הליספל
םרט רשא םשאנ לש ורצעמל האוושה ךותמ דומלל ןתינ רבדה רומח המכ דע
וא ,ויתוריבעב ךישמיש ,טפשמה ךלהמל עירפי םשאנש ששח םייק רשאכ .עשרוה
ךילה הז .םיכילהה רמגל דע םימעפל - ותוא םירצוע ,ןידה תמיאמ טלמייש
םה םינכומ הלקנ-לע אל .וב שמתשהל םיבהוא אל טפשמה יתב רשא ,ינוציק
אוה ,רבד לש ופוסב ,םאו .ןידב יאכז תאצל יושע דועש םדא רהוסה תיבב בישוהל
הרזגנש רסאמה תפוקתמ רצעמה תא ול םיכנמ - רסאמל ןודנו ,ןידב עשרומ ןכא
.וילע
:הכופה איה הקיטקארפה - המוד דואמ ךילה איהש - תילהנימה הליספב וליאו
שנוע .ירמגל רחא רופיס - שנועכ הליספה .דחא רופיס - תילהנימה הליספה
.םירפוכב המחלמל ומצע טפשמה תיב לש ותמורת :רבטצמ


?"לעופב" רשאמ רומח "יאנת לע" יתמ

רבדהו - לעופב ,שנועה ותוא רשאמ רתוי לק שנועל ,קדצבו ,בשחנ יאנת-לע שנוע
.רורב
העפותב ונא םילקתנ םעפ אל .הז םגו ,ךופה לכה הרובעתל טפשמה יתבב לבא
םושמ תילהנימ הליספ תשרודו הרטשמה האב דחא דצמ :הייהת תררועמה
יכ םיריהצמ םה ומצע טפשמל םיאב םה רשאכ לבא ,"רוביצל ןכוסמ" אוה גהנהש
!ומצע קית ותואב ...יאנת-לע הליספב ,"ןיינעה תוביסנב" ,םיקפתסמ םה
?רבדה רשפ המ
שקבת העיבתה םא :הזה ןועגישב ןויגה טלחהב שי - בושחל רשפאש המל דוגינב
לולעו ,ןובשחב חקלית תילהנימה הליספה יכ שקביו רוגינסה אובי - לעופב-הליספ
לבא ...וירוחאמ שנועה םע רבכ היהי םשאנה ןידה רזג ןתמ םע וב בצמ רצוויהל
הליספה תא הזמ תיחפת ךיא - יאנת לע הליספ "קר" שקבת העיבתה םא
?לעופב תילהנימה
ימ :םלועה לכל רורב תותיא הווהמ הז הרוק רבדה רשאכ :הדוקנ דוע הנשי לבא
.יאנת-לע הליספ םגו לעופב-הליספ םג :רתוי רומח שנוע לבקמ דימת - הדומ אלש
.האבה םעפל ,םכל ועדתש


הסדה תבהא

שיגהל לוכי התא - תילהנימה הליספה תא לטבל ברסמ הרובעתל טפשמה תיב םא
ןכאו ,(ןוילעה טפשמה תיבל םג ןכ-ירחא) יזוחמה טפשמה תיבל ותטלחה לע ררע
ררע שיגה הטישה ןברוק :(ליעל 'א הרקמ) קתפהו השאה תשרפב םג הווה ךכ
.ותע-ןב הסדה תטפושה ינפב ןודנ וררעו ,יזוחמה טפשמה תיבל
אוהש םירמוא םתא :הנידמה תגיצנ ינפב תטפושה התשקה ןוידה תישארב רבכ
אל אוה ירה ?זא המו .םיישדחל ונוישר תא תחקל םיצור םתאו ,רוביצל ןכוסמ
הלאה םיישדוחה אליממ - הליספ לבקי אוה ללכב םאו ,תותימצל הליספ לבקי
הטלחההו ,תעדה תא החינמ הבושת לארשי תנידמל התייה אל ךכ לע !ול ודרי
:תיעמשמ-דח התיה

... הנואתב תרועמ היה רערעמה לש ובכרש ךכ לע תולטובמ אל תויאר הנידמה ידיב
רשק לכ ול ןיא יכו בכרה יוהיזב תועט ןאכ שיש תונשקעב ןעוט תאז תמועל רערעמה
.הנואתל
תקולחמ תמייק םא ךא תויארה לש ןתשלוח וא ןקזוח לע הז בלשב יתעד עיבהל ינוצרב ןיא
שארמ שנעיי אלש ונייהד טפשמה תיבב ומוי רערעמל עיגמ בכרהו גהנה תוהז ןיינעב תיתימא
.ולש בכרב רבודמש טפשמה תיב עבק םרטב
.התוא תלטבמ ינאו תילהנימ הליספל םוקמ ןיאש יל הארנ ןכל
תא שיחת םא השעת בוט ותגיהנב רוביצה תא ןכסמ הזה רערעמהש הרובס הנידמה םא ...
.יוארה ושנוע לע אובי םשא אצמי םאו טפשמה םויק תאו םושיאה בתכ תשגה

,"ךתופח וא ךתמשא לע רבדנ ךכ רחאו ,ןוישרה תא ןת םדוק" אל :תורחא םילמב
םשא ינאש וחיכות םדוק" אלא ,םיצור ויה הרובעתל טפשמ תיבו הרטשמהש יפכ
."ןוישרה לע רבדנ ךכ רחאו -
"ונשפנב"הו ,המצע הרטשמה י"ע רגסנ קיתה םישדוח רפסמ ירחאש היה ףוסה
.םושיא-בתכ וליפא בינה אל הזה


לכה אל דוע הזו

םינטפשמה יפב יורקש המ אוה קדצ-תיישעל רתויב םיבושחה םילכהמ דחא
ינפל םדא לש ותוכזב םיעגופ ןיא :אוה ויללכמ דחא רשאו ,יעבטה קדצה
יתב י"ע תבשחנ יעבטה קדצב העיגפה .ןנוגתהל תונמדזהה תא ול םינתונש
קודבל ילב וליפא תושרה-השעמ תא םילסופ םהש ךכ ידכ דע הרומח טפשמה
ךירצ תייה ,הרואכל ,תקדצומ חרזאב העיגפה םא וליפא :תניחבב ,םפוגל םתוא
.ומצע לע ןגהל ול תתל םדוק
,םהל ריכזה הז תאו ,יעבטה קדצה לע ועמש אלש הארנכ םיבלוצה לבא
רמא רשא ,ביבא-לתב יזוחמה טפשמה תיבמ ,ןמזורטש ירוא טפושה ,הנורחאל
ארקיהל םיכירצ הרובעתל טפשמה יתב יחכונה םבצמב םא קפס" יכ הנורחאל
םשור השוע םינוידה תרוצ ... טפשמ רדגב םה הרובעת יטפשמ םאו טפשמ יתב
לא םג תכל קיחרה הז טפוש .(הז רפסל אובמב האר) "'יאבצ יתעמשמ ןיד' לש
הליספ-לוטיבל השקבב ונודב .רתוי הבוט התייה אל ,הארנכ ,רשא ,הרטשמה
תא םג ותטלחהב הניפה-ינבאמ תחאל השע לבא ,ןיינע לש ופוגל סנכנ םנמא אוה
:יעבטה קדצה יללכ לש םתרפה

ותוכז תלילש תא קידצמ וניא הנואת לש עוריא ירחא דימ שיבכהמ גהנ קיחרהל ןוצרה
.הרטשמה ןיצק ינפב וניינעל ןועטל

הטלחההמ קתעה ריבעהל טפושה הרוה ללחב ועלביי אל םירבדהש ידכ לבא
הנווכ לכ ןיא הרטשמלש רורב היהי יתמ תוארל הכחמ ינא .הרטשמה ל"כפמל
.הלאה םירבדה תא דבכל

!!!תלעופ .ד.ו.ק.נה תטיש :'ה קרפ ,מ"עב םיפכואה :ינש רעש :ךשמהל

קרפה תליחתל הרזחרבחמה    רפסה :ןוישרה תא ךממ וחקי

רצוקמה םיניינעה ןכותל      אלמה םיניינעה ןכותל      םיניינעהו תומשה חתפמ

רתאה תפמ     רעשה ףד