,1989 תנשב רואל אצי רפסה :הרהזא .148 - 129 'מע ,רינ החמש ד"וע לש ורפס ,ןוישרה תא ךממ וחקי ךותמ
.םינוש םיניינעב רבחמה לש ותפקשהב ןהו ,הקיספב ןה ,הקיקחב ןה ,םיבר םייוניש ולח זאמו

רבחמה    רפסה :ןוישרה תא ךממ וחקי

רצוקמה םיניינעה ןכותל      אלמה םיניינעה ןכותל      םיניינעהו תומשה חתפמ

רתאה תפמ     רעשה ףד

'א קרפ ;אובמ ,ישילש רעש

ישילש רעש
תומרונה

אובמ

לע םג רבדל ילב "ךיא"ה לע רבדל רשפא יא "הפיכא"ה ןיינעב ,ליעל וניארש יפכ
תחאה ."תופכאנ" תומרונ עבראל סחייתא הז םוקמב .המלו ,םיפכוא המ ."המ"ה
תרתוימ אל םא - היינשה ,הריצעה תבוח - הקיזמ וליפאו ,ןיטולחל-תרתוימ ןהמ
תוריהמהמ לידבהל) תילמיסקמה תוריהמה - ןיטולחל-טעמכ יזא ןיטולחל
אקווד ןהש ,תיעיברהו תישילשה תומרונה ןתמועלו ,("ןיינעה תוביסנב הריבסה"
-תוכז ןתמו ,הייצחה-רבעמב לגרה-ךלוה יפלכ הנוכנ תוגהנתה - תוצוחנ
ינטשפה שוריפה איה הלא יתש לש ןתייעב לבא - םירחא בכר-ילכל המידק
םירבד ,םירחא םירבד םיפכואש ךכל איבמ רשאו ,ןהל ןתינ רשא יוגשהו
ראשנ - ףכאיהל ךירצ תמאבש המ וליאו ,םתוא ףוכאל לקש םושמ קר ,םירתוימ
.םותי
.תוריהמה - רתוי תרבודמה היגוסב ליחתנ!רהמ רתוי :'א קרפ


רבד תישאר

- תרתומ הניאש וז לעו תרתומה תוריהמה לע - הז ןויד חותפל ךירצ ינאש יל רצ
,ונלצא םנשי לבא ,תורקל היה ךירצ אל טלחהב הז .ןיקת להנימ לע האצרהב
.יניינע ןפואב םירבדה תא לוקשל ךירצ רשאכ םבבל ץמחתמ רשא םימרוג ,הארנכ
אלמל דציכ םהל רמול תיאשר הניא םתוא הנממה תושרהש םידיקפת-ילעב םנשי
ןכ התשע אל איה דוע לכ ךא ,םויהל-םויהמ םתוא רטפל הלוכי איה .םדיקפת תא
ץעויה ,לשמל ,ךכ .םפרועב ףושנל וא ,הדובעב םהל ברעתהל תיאשר איה ןיא -
םחוכ - הלא לכ .'וכו ,הרטשמה ל"כפמ ,ל"כטמרה ךכ ,הלשממל יטפשמה
.םתואמצעב
שאר דיקפתל דדח השנמ מ"צנ תא הנימ ,סוארק דוד בצינ-בר ,הרטשמה ל"כפמ
- יוסינ לע דדח מ"צנ טילחה 1986 רבמצד שדוחב .יצראה הטמב העונתה תקלחמ
-מ םישיבכ השולשב הפיכאה-ףס הלעוה ותרגסמב רשא - ןהידעלב וא תואכרמב
ירחא תורופס תועש לבא ,("םיימסאר"ה 90 -ה םוקמב) ש"מק 111 -ל ש"מק 101
גהונל רוזחלו ,רבדה תא קיספהל ל"כפמה םעטמ הארוה האצי רבדה הלגתנש
.םדוקה
העונתה-תוכשלל ידרשמ דויצ תקולח לע הנוממה דיקפ וניא העונתה תקלחמ שאר
תרטשמ לש 1 'סמ עוצקמה-לעב תויהל רומא העונתה תקלחמ שאר .ץראה יבחרב
ויונימב תיגש יכ רובס ,סוארק בצינ-בר ,התא םא .םיכרדב העונת יניינעב לארשי
תא תונמל וליפא לוכי התא .ודיקפתמ ותוא ריבעהל לוכי התא ,דדח מ"צנ לש
לכ לבא .קלוח שיא ןיא הילע ,ךתוכמס וז .העונתה תקלחמ שאר דיקפתל ךמצע
.ךדי-לע םותחה יונימה-בתכל דובכ לש סחי בייח התא - ןכ תישע אל דוע
יאשר וניא שיא ,לשמל ,תונורחאה קלדה תופיט לע סיסבל ברקתמ סייט רשאכ
ליח דקפמ אל םגו ,תסייטה דקפמ אל :ומצע תא ןרמתל דציכ תודוקפ ול תתל
העונתה-תרטשמ רשאכ .סוטמ ותואב םיאצמנ ,הרקמב ,םה םא וליפא - ריואה
תופידעה-ירדס תא אשונה לע הנוממל ביתכהל לוכי וניא שיא ,םילבגומ היבאשמ
.םייעוצקמה
ךכ לע יתדמע ('א קרפ ,ישש רעש האר ,1986 רבמטפס) "הדעו דוע" יתבתכב
ייוניש ילב םג" ,ךמסומ היהש ףא ,עשוהי ןב ןתיא ,דיקפתב דדח לש ומדוקש
תולבגה לש ןתפיכא תא "רותה ףוס"ל ריבעהל ,"הובגמ תוארוה וא הקיקח
אוה - תרהצומה ותפקשה תא םאות היהש רבד - תמייוסמ המרל דע ,תוריהמה
יתרזח (1986 רבמבונ) דדח מ"צנ םע ןויארב .רביד קרו ,וז ותוכמסב שמתשה אל
עבצאה לש תדמתמ הזיחא ךותו - הגרדהב תולעהל אל עודמ :אשונה תא יתילעהו
הריתמ הרטשמהש םימסרופמה ש"מקה תרשע לש "חוורימ"ה תא - קפודה לע
."תימשר"ה תוריהמה לעמ
םא .הלאה 10 -המ רתוי 'חתמנ' אל ונחנא" :התייה דדחמ זא יתלביקש הבושתה
."הז תא אוה השעיש - הצור הרובעתה לע חקפמה
רהמ תאז השוע אוה םיתיעלש אלא ,ולש תא השוע קר אל ןמזהש רבתסמ לבא
השע ,תורחא תועיד םג הארנכו ,ונתעד תא עמש העונתה תקלחמ שאר :הפוצמהמ
.םיעדוי רבכ ונלוכש המ - טילחהש יפכ טילחהו ,"םיבשוח"


לבוחה בר ינא

רבמצד ,11 ןוילג) וטוא לש פוקסה לע היזיוולטה החוויד ןכמ רחאל תורופס תועש
םישיבכ השולשב ,הריתמ הרטשמה :םויה תרחמל םינכודל תאצל דמעש (1986
ימצעל השרמ ינא .רתומה ןמ הלעמל ש"מק 20 לש תוריהמב עוסנל ,םירחבנ
רשא תוכמס לעבל דובכ-תדועת ."דדח ישיבכ" םשב ,דימתלו םויהמ ,םהל אורקל
.םירחא לש םמכש לע תוירחאה תא לגלגמ אל
היה אשונהש ןבומכ .דדח מ"צנ תא וידרה ןייאר ,תרחמלש-רקובה ותואב
הז .ןייארמה לאש ?הרובחתה דרשמ לש ותדמע המ ."הפיכאה ףס" לש ותאלעה
םייעוצקמ תופידע-ירדס םנשי ונל .דדח בישה ,הרובחתה דרשמ לש ןיינע אל
ינא לבא ,קקוחמה אוה ,דובכה לכ םע ,הרובחתה רש :תורחא םילמב .ונלשמ
תא לבקל םיבייח םתא ,יתוא םתרטיפ אל דוע לכו ,הניפסה לש לבוחה בר אוה
.יתוטלחה


?"היצמיטיגל ןתמ"

קיספהל" ,רומאכ ,הרוה ,סוארק בצינ-בר ,ל"כפמהו ,תורופס תועש אלא ופלח אל
הרטשמב ששח ררועתה" :הרטשמה רבוד רמוא ?עודמ ."רתלאל יוסינה תא
העיסנל הרטשמה דצמ היצמיטיגל ןתמכ העטומ ןפואב שרפתהל לולע יוסינהש
."הרובעתה תונקתבו קוחב העובקה וז לע הלועה תוריהמב
תרסח תועיבצ םג אלא ,תויעוצקמ-רסוח קר אלו ,תוטש קר אל וז לבא ,יל וחלסת
.השוב


דציכ תוטש

,הלשממל יטפשמה ץעויה לש ותייחנה םיברב המסרפתנ הנש הרשע-שמח ינפל
ןיינעב םושיא-יבתכ תשגה רבדב ,ןוילעה טפשמה תיב אישנ םויה ,רגמש ריאמ
.רוביצה ןויעל חותפה ימשר ךמסמב אלא ,רתסב התשענ אל הייחנהה .רכז-בכשמ
,הארנכ ,"עבטה לע ןגהל" ידכ) םדק-ימימ תשרומ אוה רכז-בכשמ רסואה קוחה
רמול גהונ ,ןוילעה טפשמה תיב אישנ םוקמ אלממ םינפל ,ןהכ םייח טפושה םלוא
,יטירבה טדנמה תונוטלש י"ע םג הצמוא רשא ,(תאזה "הנגה"ל קוקז אל עבטהש
ףקתה ילילפה קוחה אוהש ,1977 -ז"לשת ,ןישנועה קוחל םג הסנכנ רתוי רחואמו
דוע םע דחי ,הזה יאכראה רוסיאה תא ,ףוס ףוס ,תסנכה הלטיב הנורחאל) םויה
.(וגוסמ םירוסיא המכ
טשקתה אל וליפא אוה תאזה הייחנהה תא ןתנ הלשממל יטפשמה ץעויה רשאכ
ןיינע תלעבכ בשחית אל רכז-בכשמ לש הריבעש רמא טושפ אוה ."תופידע ירדס"ב
,הכלהכ וטרופש) םיגירח םיאנת העבראמ דחא םייקתה םא אלא ,רוביצל
.(םיעודי םירבדהו
ןפואב שרפתהל הלולע" הייחנההש לאונה ןויערה תא ותעד לד לע הלעה אל שיא
ץעויה ."קוחה לע רובעל הלשממל יטפשמה ץעויה דצמ היצמיטיגל ןתמכ העטומ
אוה .תינולפ הריבע לע ןידל דימעהל שי יתמו םא עבוקה אוה הלשממל יטפשמה
רבד ,תיללכ הייחנהב וא ,הרקמו הרקמ לכ יבגל דרפנ ןפואב תאז תושעל לוכי
לש ולובג תגשה םושמ ךכב ןיא םגו ,ןיקתה להנימה תניחבמ ,רתוי ףידעה
.קקוחמה
תסנכה ידי לע ולוטיבל דע שממ הפקותב דומעל הכישמה ,בגא ,תאזה הייחנהה
עצבלו קוחל הפופכ תויהל הרומאש תושרה םימעפלש הארמה רבד ,רוסיאה לש
.ונוקיתל לכמ רתוי תמרות ,ןכ תושעל הבוריסב ,איה אקווד ,ותוא


דציכ תויעוצקמ-רסוח

.והשלכ רבסה רוביצל תתל הרטשמה הצלאנ יוסינה לש תע-םרטב ותקספה םע
םאו ,ןהשלכ תונקסמ וקסוהש ינפל קספוה אוה עודמ - קדצומ היה "יוסינ"ה םא
:רמאנ ,12.12.86 ,ץראהב .ךרענ ללכב אוה עודמ - קדצומ היה אל הליחתכלמ אוה

תולעהל שיש הרובס ןיידע הרטשמה יכ לומתא ושיגדה הרטשמה לש יצראה הטמב םימרוג
דעומב ,דיתעב שדוחי קספוהש יוסינה יכו ,םיריהמ םישיבכב תרתומה תוריהמה "ףס" תא
."יתרושקת שער" אלבו ,ךכל םיאתמ אוהש טילחת הרטשמהש

היצזילרבילו ,תוריהמה תאלעה לש רקובמו יתגרדה יוסינ עיצמ ינא "הדעו דוע"ב
תוצובק" םע ,תויעדמ תוטיש יפל לכה ,הרובעתה יניד לש םתפיכאב תפסונ
ךכ לע יתדמע יוסינה לש םיינכטה םיאנתהמ קלחכ .ךכב ךורכה לכו "תרוקיב
טוליש ידי-לע ןהו ,תרושקתה-יעצמאב ןה ,יברימ םוסרפ יוסינל ןתניי"ש
תושעל שי הלאכ םייוסינ יכ הרובס ,תעכ םידמל ונא תאז ,הרטשמה ."םיכרדב
תאש הלא םא ,הזכ "יוסינ"ל שי יעוצקמ ךרע הזיא לבא ,"יתרושקת שער" אלב
תרחא גהנתהל םירומא םה יכ םיעדוי םניא ןוחבל "יוסינ"ה רומא םתוגהנתה
?הנושארב ומכ אלש
"הפיכאה-ףס" תא "יומס" ןפואב תולעהל ,הנידמה ץורפ זאמ ,םכמ ענמ ימ ,ללכבו
?הנשב הנש ידמ דחא ש"מקב
תפוקתל םג ולו ,ריתהל דדח מ"צנ לש הטלחהה תא ינא דהואש ףא :הדוא
- השענ אלש המ לע השענש המ ףידע תניחבב - רתוי ההובג תוריהמ ,"ןויסנ"
,הניה דדח לש הטלחהה .תרחא םישענ ויה םירבדה םא רתוי רשואמ יתייה
,ריתהל ונמזב עיצה רשא ,בלרב םייח הרטשמה רש לש ונויער שומימ ,השעמל
םייח ,120 דע") עיציהמ ןח-ןח תואושת ףרגו ,ש"מק 120 לש תוריהמ ,"ןויסנל"
רשה בוש אב ןכמ רחאל םירופס םישדוח .(7.5.85 ,ץראה ,יטרג לאכימ ,"בלרב
תא תולעהל" :רתוי עונצ ןויער םיכרדב תוחיטבל םירשה תדעוול איבהו בלרב
תפוקתל ש"מק 100 -ל ש"מק 90 -מ םיינוריע ןיב םישיבכ רפסמב העיסנה תוריהמ
."הנש יצח לש ןויסנ
דדח מ"צנ רשאכ לבא ,עיציהמ ןח-ןח תואושת ףורגל שקיב בלרב רשה ןאכ םג
סוארק דוד בצינ בר ,ל"כפמהו ,ולש רשה עיצהש ןויסנה תא עצבל וינתומ סניש
.םוי יצח וליפא דמע אל בלרב וק ,ותוא דפריט
-ןב ןתיא םג .לארשי תרטשמב שדח היה אל העוצרה תא תצקמב ריתהל ןויערה
תקלחמ שארכ ותוכמסב היה רבדה רשאכ ,תאזה "העצה"ב ףיפייתה עשוהי
תויוריהמה תא ריבעהלו ,תוכמסה התואב שמתשהל םוקמב ,ר"אטמב העונתה
לבא ,תוירוקמ לכ ,אופיא ,הליג אל דדח מ"צנ .הפיכאה לש "רותה ףוס"ל הלאה
תודעו יבג-לע-תודעוול תוכחל אל .טילחהל ץמואה ול היהש ךכב איה ותלודג
חוכמ ,ינא :הרורב הטלחה אלא ,םייקה בצמה לע הרימשל יבילא ונתייש
.ןאכו וישכע ,תאז השוע ,ידיב הדקפוהש תיעוצקמה תוכמסה
השימח ,םינש רשע ,םינש שמח ,םייתנש ינפל םיריתמ ויה תעמשנ יתעד התייה ול
הגירח שיבכ ותואב םיריתמ ויה הנש ירחא .דדח ישיבכמ דחאב םיפסונ ש"מק
םירחבנ םישיבכ רתוי וא םיינשב ש"מק השימח לש הגירחו ,ש"מק הרשע לש
.האלה ןכו ,םירחא
"תנעשמ" ךל ןיא ,גוסה ותואמ םישיבכה לכ תא ףיקמה יוסינ ךרוע התא רשאכ
תצובק" איה םייעדמ םייוסינל תלבוקמה תנעשמה .הילע ןעשיהל תינוציח
תואצותה תאוושהו ,יוסינה ינפל היהש יפכ בצמה ראשנ היבגל רשא ,"תרוקיבה
שחרתה המ ונתוא דמלל הלוכי יוסינה תצובקב תואצותה םע תרוקיבה תצובקב
היה ,עצבתנש יפכ ,יתרטשמה "יוסינ"הש חיננ .יוסינה תורמל המו - יוסינה ללגב
הנשל האוושהב םיזוחא 10 -ב הלוע התייה תונואתה-תמרו ,1986 תנשב עצבתמ
ילב ,לעופב עריאש יפכ ,םיזוחא 15 -כ לש ,רתוי הלולת היילע םוקמב) הל המדקש
םישוע ויה הגיגח וזיא הבשחמה ןמ לחלחתמ ינא .(תרתומה תוריהמה התלעוהש
!!!תרתומה תוריהמה לש התאלעהל םידגנתמה
ךמות טלחהב ינא ,תרחא ךרדב יוסינה תא עצבמ יתייה ,הליחתכלמ ,ינאש תורמל
- ךכ לכ תובר םינש ינפל הבוט התייהש תויתגרדה םע םויה אובל .השענש המב
.שרל געל והז


דציכ השוב רסוחו תועיבצו

(!הרטשמה רש :םכריכזהל) בלרב רשה לש ותינוכמ הספתנ תורופס םינש ינפל
."ימסאר" רטוש ידי לע אלא ,יאנותיע עצבמ תרגסמב אל .ש"מק 132 לש תוריהמב
המו .ןבומכ ,רתוומ אוה ?בכרב "ולש" רשה תא האור אוהשכ רטושה השוע המ
אוהו ,תעד-לוקיש שי רטושל הזמ ץוחו ..."םנמינ" אוה ?ומצע רשה ךכ לע רמוא
...רתוול יאשר
.ןיינעמ
לועפל ,הרטשמה רשכ ודיקפתב ,בלרב רשה לא היינפ התייה הפוקתה התואב
רבעש הריבעל האוושהב ,דואמ הלק .הלק תוריהמ-תריבע לע ח"וד לש ולוטיבל
רשה תכשלמ הבושתה .ברעתהל בריס "םנמנמ"ה-רשה .הרטשמה רש לש וגהנ
תורוהל לוכי וניא רשהש אוה ןוכנ תמא ."ךכל ךמסומ וניא רשה" :התייה
ץעויה ידיב איה ךכל תוכמסה רשאב ,לשמל ,ןידל-הנמזה חסנל דציכ םירטושל
"תוילאירטסינימ תוצע" תתל יאשר רשה ןיא ךכל המודבו ,הלשממל יטפשמה
לש םתוכמסב אוה רבדה רשאב ,םהלש רושכימה תא ליעפהל דציכ םירטושל
.הרטשמה לש םייעוצקמה םיגרדה
תוריבע וליאו ,הפיכאל םיבאשמה תאצקהב תופידעה-ירדס רבדב הטלחהה לבא
הלאש .תוינידמ לש הלאש ,שוריפב ,הניה ,ופוסב וא רותה שארב דימעהל שי
.תימיטיגל תיטילופ הלאש לבא ,םירמואש יפכ ,תיטילופ
.םירשה לכל אלא ,"הלש" רשל קר אל "היצקטורפ" השוע הרטשמהש ןבומכ
ישוע לש םתנמזה תא וררג אל (1986 ראורבפ ,1 ןוילג) וטוא לש "םייוליג"ה
דדח מ"צנ לש ותחטבה םגו ,הבורקה הרטשמה תנחתב תודע רוסמל הבתכה
אלש הארנכ (1986 רבמבונ) םירשה יגהנל ומשרנש תוח"ודה לע םיטרפ יל רוסמל
,רקובב עבש העשב ,ןושאר ימיבש (םש) וטוא לש יוליגה םג .םלועל שממתת
הרטשמה תוינוכמל רשפאל ידכ םילשורי שיבכ תא ל"אממה-תודיינ תונפמ
.שחכוה אל אוה םג - "תוריהמ ץיברהל" יצראה הטמל תורהונה
תא םיזבמ ותורמל-םירסה רשאכ "םנמנל" ומצעל השרמ הרטשמה רש םא
לכב ועסיי ול םיברוקמהו אוהש ךכל גאוד םגו ,דקפומ ומצע-אוה םהילע םיניינעה
תא אילפהל םיעדוי םה םיחרזאה ללכ יבגלש דועב) םחור לע הלועה תוריהמ
לבא .םירופיכה םויב היסהרפב ריזח לכוא ישארה ברה וליאכ הז - (םהיתוכמ
,בלרב רשה לש ותעדל םג קפס אללו ,סוארק רמ לש ותעדל ,םילולע אל הלא לכ
תוריהמב העיסנל הרטשמה דצמ היצמיטיגל ןתמכ העטומ ןפואב שרפתהל"
הלולע שרה-תשבכ קר ..."הרובעתה תונקתבו קוחב העובקה וז לע הלועה
..."היצמיטיגל ןתמ"כ שרפתהל
.ןיינעמ
םירבדה דציכ" הלאשב קוסעל םוקמב ,סוארק רמ ,ילוא ,בלרב רמ ,ילוא
?םכידיב דיקפה קקוחמהש תויעוצקמה תולאשב קוסעל וליחתת ,"ושרפתי


ש"מק 119 :תרוכזת

אישנ לש ותינוכמ .ץר ןמזה ךיא וארו ,רבדה היה ןכל םדוק םישדח השולשכ קר
תכשלמ .ש"מק 119 לש תוריהמב הרטשמה י"ע "הדדמנ" ,גוצרה םייח ,הנידמה
םע תמאותמ" אישנה תינוכמ לש העיסנה תוריהמ יכ רבסהה אצי אישנה
יבויח השעמ ולקלקש לבח לבא ,"תושרבו תוכמסב" ןיעמ והשמ ,"הרטשמה
תובוגתה לבא ,הבוגתל םנמא יואר היה הזה עוריאה :קפס ןיא .עורג רבסהב
תוחיטב-יחמומ לש תובוגת .דחי םג תוילאנבו תויראגלוו ויה רוא וארש
ןכלו ,הרטמה לא ןווכל םיעדוי םניא רשא םישנא לש תובוגת .קיטסאלפמ
.ואיטחי לבל ,רשפאה לככ הלודג הרטמ םהל םירחוב
תוריהמש הדבועה םנמא העיגרמ (29.9.86 ,ץראה) ןייטשפא והימרי ארוקה תא
רבדה םא אוה ההות לבא ,"הרטשמה םע תמאותמ" אישנה תינוכמ לש העיסנה
.ה"בקה םע םג םאותמ
,"שארהמ חירסמ גדה" תרתוכה תחת ,(30.9.86 ,ץראה) ןומיסקמ הידעס ארוקה
ועגפנ הכ םא ,ונישיבכב ריקה-יבוזא תא םישאהל רשפא ךיא" :השקמ
."?םיזראה
,רתוי הבר תופירחב ביגמ יתייה ל"נה לש םתעדכ יתעד התייה םא :רמואו םידקא
תוחיטב-יאיבנ ,ה"בקהל ,ול שי תומדא-ילע יכ איה יתעד .איה הנוש יתעד ךא
.אוה ךכש בוטו ,ןומיסקמו ןייטשפא ה"ה רשאמ רתוי םייניצרו םיבוט
רשק לכ ןיא יכ ותעד תא הנידמה אישנ הליג ש'מק 119 לש תוריהמ וגהנל וריתהב
תזרפומה תוריהמה תריבע יכו ,תוריהמה-תלבגה ןיבל םיכרדב תוחיטבה ןיב
.ותבוטל אלו ,רקיעה ןובשח לע האב ןהב תוקסעתהה רשא תוריבע ראשכ הומכ
.ןהיתרדגה רבכש יפכ ,"חוצחצו חוליג" לש תוריבע
.הנידמה אישנ ,חכ רשיי


...תודעו ...תודעו ...םירקחמ

(11.3.86 ץראה ,הרובחתו בכר) ונייצב ,לארשיב ירוטומה ןודעומה ר"וי ,ןוריע ינד
הדעו םקות יכ עיצמ ,תוריהמה ללגב תומרגנ תונואתה ןמ יצחו-זוחא-זוחא קר יכ
שדחמ הקידבל (םיגהנה יגיצנל םג ,ןיבמ ינא ךכ ,גוציי היהי הב רשא) תיטטירפ
.םיריהמה םישיבכב תוריהמה תלאש לש
רבוד" םוקמב אבש ראותה ) תרושקתל הרובחתה רש ץעוי ,יתימא לאיחי ול הנוע
:יכ ,("דרשמה

ךירצ אוה ןיאו ,הרובחתה רש לש וידיב הנותנ העיסנה תוריהמ תעיבקל תוכמסה .א
...הדעו םיקהל
... םידיעמה ... םירקחמ לע ךמתסמ אלא ,"יתורירש וניא" אשונב רשה לש ותעד לוקיש .ב
תונואת ןיבל העיסנה תוריהמ ןיב רישיה רשקה לעו הריהמ העיסנב ןוכיסה תלדגה לע
.םיכרדה
תרטשמ לש יתנשה ח"ודה ינותנ לע ךמתסהב ,ןוינכטב השענש רקחמ ינותנ יפל" .ג
השימחו םירשעל עיגמ תוריהמה םרוג לשב ועריאש תונואתה רועישש ירה ,"לארשי
.ןוריע ינד "תועטב" בתוכש יפכ ,דחא זוחאל אלו ,םיזוחא

1% קר יכ ןותנה תא בתוכה באש" ,יתימא לאוש ,"ןייאמ" :הנותחתה הרושהו
."םינורתפ בתוכל" :בישמו ,"?תוריהמ לשב םרגנ תונואתה לכמ
.הרובחתה דרשמ רבוד י"ע רמאנה ראשלו ,תגצומה הלאשל בישהל יל אנ ושרה
אלל לועפל ךמסומ התוא הנממה רשאכ םג ,סג רבד הניא תצעיימ הדעו - תישאר
,ופרוק םייח רשהכ - ול חונ רבדה רשאכ - הלאכ תודעו לש ןתמקהב ונל ימו ,תוצע
םושייל הדעוה" וז) קרב תדעו ,הנביל תדעו :ורבוד אוה יתימא לאיחי רשא
,תודעו .ןיול תדעו ,ןדס תדעו ,(הנביל תדעו ,תמדוקה הדעוה לש "תונקסמה
.המחה הטימה תטישב תוכלוהו תואב רשא תודעו .תודעו
אלא ,תיעוצקמ הלאש הניא ,ךשמהב הארנש יפכ ,ריתהל שיש תוריהמה תלאש
שי ךא ,רוביצה לש ותעד תא לבקל בייח רשה ןיא ,תמא .תירוביצ-תיטילופ הלאש
.הדעו םיקהלמ רשה ענמנ ןאכ אקווד המל רורב אלו ,ותוא עומשל טלחהב
תקייודמ הבושת םהב ןיא רשאכ םירקחמ לע ךמתסהל האנ הדימ וז ןיא - תינש
םירומא טרפב .םינשמ ונל תרכומ תאזה היגולומכוחהו - ללכב םא ,הנעטל
ונתוא "חרומ" אלא ,רקוחה תאו רקחמה תא גיצמ וניא חכוותמה רשאכ םירבדה
םגו ,תרכומ תאזה הטישה .ונל "רוכמל" אוה הצור התוא ,"הנותחתה הרוש"ב
ונל תושעל םעפ הסינ ,םיכרדב תוחיטבה להנימ לש םדוקה להנמה ,ברימע השמ
.הז תא
אוה ןוכיסה ש"מק םיעשת לש תוריהמל דע יכ רמואה רקחמ םייק היה וליא
התואל לעמ יכ הארמה תיטסיטאטס "הגרדמ" תמייק וז הדוקנב וליאו ,ספא
איה תואיצמה לבא .אחינ - תאזכו-תאזכ המרל תחא-תבב הלוע ןוכיסה תוריהמה
ןוכיסה ש"מק 500 וא 300 ,200 לש תויוריהמב ,ספא-ןוכיס םייק ספא-תוריהמבש
."ןיבל-ןיב" אוה ףא ןוכיסה "ןיבל-ןיב" וליאו ,רתויב בר אוה
תאז - לבסנ-אלה ןוכיסה ןיבל לבסנה ןוכיסה ןיב "לובגה וק" תא םוחתל ןכיא
וז .(וצרת םא ,ופרוק םייח) םייח-תיפוסוליפ לש אלא ,תויחמומ לש הלאש הניא
.יתורירש ,שוריפב ,אוה לוקישהו ,תיטילופ הלאש אלא ,תיעוצקמ הלאש הניא
אלא ,(ופרוק רשה תא םישאמ אל שיא ירה ךכב) בל-תורירש לע ןאכ רבדמ אל ינא
עודמ ?האנה לש תומכ וזיא דגנכ תחקל רתומ ןוכיס המכ :תיתורירש העיבק לע
דוע לכו ,הרובחתה רש לש ומעט והזש םושמ ?91.17 וא 83.78 אלו 90 אקווד
םע םיכסמ ינא הז ןיינעבו - רשה לש איה הז ןיינעב תוכמסה יכ ונילע לבוקמ
םג :ךכב שייבתהל ךרוצ ןיאו ,הז ןיינעב תיתורירש העיבקמ סונמ ןיא - רבודה
.הסג הלימ הניא ,הזה רשקהב ,"תורירש"
ךרוצ ןיא ,תרחא וא וז הביסמ םרגנ תונואת לש זוחא הזיא תעדל ידכ - תישילש
הכשלה לש הימוסרפ אוה דיחיה ךמסומה רוקמה ."ןוינכטב השענש רקחמ"ב
לש םיכרדה-תונואת יספטמ םינותנה תא תבאושה) הקיטסיטאטסל תיזכרמה
םהו ןבל-יבג-לע-רוחש םיטרפה םיעפומ םימוסרפה םתואב .(4106 -מ ,הרטשמה
."ינוינכט" יעדמ רקחמ אלו ,יטמתירא םינותנ-דוביע אלא םניא
,ןבל-יבג-לע-רוחש םינותנה םיעיפומ וב םג ,לארשי-תרטשמ לש יתנשה ח"ודה
וניא אוה םג ,ןוינכטב רקחמ ךרענ ,לוכיבכ ,ויפ לע רשא ,הז יתפוקת םוסרפ לבא
,דובכה לכ םע ,רשא - הרטשמה - רחא ףוג י"ע ךרענ רשא ,"ינש ילכ" אלא
.הקיטסיטאטסה םוחתב םניא ותועצקמתהו ותויחמומ
ח"ודה ס"ע והשלכ רקחמ ןוינכטב השענש ךכב קפקפל זיעמ ינא :םוקמ לכמ
ולש םינותנה תא חקל רבודה יכ חינהל רתוי ריבס .לארשי-תרטשמ לש יתנשה
דוע ובש םירבדה-תגצה לש יתמגמהו תוועמה ןפוא לע רשא ,ח"וד ותואמ תורישי
.ןלהל דומענ
עיגה - 'וגו "...בתוכה באש ןייאמ" רבודה לש ותלאשל הבושתה ןאכו - תיעיבר
םימייק יכ הרובחתה רש לש תרושקתל-ץעויה לש ונזוא תא הלגי והשימש ןמזה
רשא תונקתה ןתוא ,הרובעתה-תונקתב םייוצמה תוריהמה-תלבגה לש םיגוס ינש
.םדא לכמ רתוי ןהילע ןומא תויהל רומא ולש רשה


תוריהמה-תלבגה לש םיגוסה ינש לע

םא קודבל ילב תיחכונה ךתדובעל ךתוא ולביק ךיא ,יתימא לאיחי ,אלפתמ ינא
וניאש תרושקתל-תואירב-רש-ץעוי ךמצעל ראת .תאזה היגוסה תא ריכמ התא
וניאש תרושקתל-תרושקת-רש-ץעוי ךמצעל ראת .סדייא ןיבל בל-בצוק ןיב לידבמ
.יעקרק-תת ןופלט וק ןיבל תילאטיגיד םינופלט תזכרמ ןיב לידבמ
תונקתל 51 'קת) "ןיינעה תוביסנ" י"פע - תחאה :תוריהמה תולבגה ןה םייתש
וא תרחא וא וז ךרדב תרתומה תילמיסקמה תוריהמה איה היינשהו ,(הרובעתה
ללכב םא ,תוריהמ התואב ךורכה ןוכיסל רשק אלל תאז לכו ,רחא וא הז בכר יבגל
.(54 'קת)
,ליעל האר) ןושארה גוסהמ הריבע איה "ןיינעה תוביסנב" תזרפומה תוריהמה
הנממ ענמיי ותלוז שפנו ושפנ רמוש .המצע ינפב תנכוסמ איה .('א קרפ ,ינש רעש
תוריהמ יהוז .רקיעו ללכ ,קוח ןיא םא וליפאו ,הביבסב רטוש ןיא םא וליפא
לכב שמתשנ םא וליפא ,החוטב העיסנ תרשפאמ הניא תויפיצפסה תוביסנב ,רשא
.תירשפאה תונמוימה
הצוחה ךרדה תא תוארל רשפאמ הייארה הדש רשאכ תמוצל הסינכ :המגוד
העיסנ ."תמוצה וק" ינפל םינורחאה םירטמה ינשב קר (המידקה תוכז תלעב)
רבודמ םא וליפא ,יתוחיטב ףוריט הניה ש"מק 50 לש תוריהמב םוקמ ותואב
.ש"מק 80 לש תוריהמ ,54 'קת י"פע ,תרתומ הב ,תינוריע-אל ךרדב
ךוכיחה-םדקמ ,'מ 70 בוביס-סוידר חיננ - ילגעמ לולסמב העיסנ :תפסונ המגוד
תוביסנב" החוטבה תילמיסקמה תוריהמה יהמ .םיילאידיא - םיאנתה ראש ,0.6
הנייהת ,ש"מק 73.07 לש תוריהמב בכרה קילחי יבושיחב יתיעט אל םא ?"ןיינעה
לש ינכטה ובצמ אהי רשא אהיו ,גהונה לש ותוריהזו ותונמוימ הנייהת רשא
תוריהמהמ והשמב התוחפ היהת "ןיינעה תוביסנב" הריבסה תוריהמה .בכרה
רבדב בישמה לש ומלוע תפקשהב יולת רבכ הז - המכב) תאזה "תיטירק"ה
.(ןוחטיב-ימדקמתוריהמה-תלבגה לש םיגוסה ינש ןיב םאתימה לע

היצאלרוק" חרכהב ןיא ,תיחטשה הבשחמב תולעהל ןתינש המל דוגינב
יכ יחרכה הז ןיאו ,תרתומה תוריהמה לש הלאה םיגוסה ינש ןיב "תיטמוטוא
תוריהמהמ הכומנ "הרקמה תוביסנב הריבס"ה תוריהמה הייהת דימת
ולביק אל טפשמה יתב ךא ,ךכ ןועטל תונויסינ ויה) 54 הנקתה י"פעש תילמיסקמה
.('ב קרפ ,יעיבר רעש ,ןלהל האר :תאז
,יתורירש רבד ,רומאכ ,הניה 54 'קת י"פע תילמיסקמה תוריהמה לש התעיבק
איהו ,רורמיתה תויושר וא/ו קקוחמה לש ומעט י"פע תעבקנ איהש הז ןבומב
לכ לש ויתוביסנ"ב הריבסה תוריהמה .ףוסניאל ספא ןיבש הבוג לכב תויהל הלוכי
קקוחמה - ומצע גהנה י"ע ,הנושארבו שארב ,תעבקנ - 51 'קת י"פע - "ןיינעו ןיינע
אוה .וחור לע הלועה לככ טילחהל ןוביר ,גהנה ,אוה ןיא ךא - ךכל ותוא "ךימסה"
.וניתומוקמב הרוש תורקפהה אהת לבל ,טפשמה תיב לש ותרוקיבל ,ןבומכ ,ףופכ
אוה ענמנה ןמ אל ,רחא םוקמב תחא לכ תועבקנ הלאה תולבגהה יתשש ןוויכ
,"ןיינעה תוביסנה ריבסה"מ התוחפ הייהת 54 הנקת י"פע תרתומה תוריהמהש
ןמ איה התוחפ הריבסה תוריהמהש - בורל הרוק הזו - םג ןכתיי ןכו
ללכ ךרדב ,תוריהמ-תתחפה תבייחמ הייוצמ היינפ לכ :רתומה "םומיסקמ"ה
קר וזו ,תרחא וא וז ךרדב "םירתומ" רשא ש"מק 80 וא 50 -ל תחתמ הברהל
.(ליעל וניאר תופסונ תואמגוד) הנטק המגוד
הריאשמ" 51 הנקתה יכ בושחל איה תחוור תועט יכ םג ןייצא רגסומ רמאמב
-לוקיש לכ הריאשמ הניא" רשא 54 הנקתה רשאמ רתוי "בחר תעד-לוקיש גהנל
,לשמל ,ריהמ שיבכב ,גהנל הריתמ 54 הנקתש דועב :ןוכנ הז ןיא .גהנל "תעד
השקונ איה 51 הנקתהש ירה ,ש"מק םיעשתל ספא ןיבש תוריהמ לכב עוסנל
הריבסה תוריהמ" דימת איה ריהמ שיבכב ש"מק 40-30 לש תוריהמ םאה :רתוי
?ש"מק 60-50 -ו ?"הרקמה תוביסנב


(54 'קת) תילמיסקמה תוריהמה תעבקנ דציכ

:דבלב םירטמאראפ העברא יפל םויכ תעבקנ 54 'קת יפ לע תילמיסקמה תוריהמה

;בכרה גוס .א
;(יפיצפס רורמת י"ע תלבגומ וא ,הריהמ ,תינוריע-אל ,תינוריע) הב רורמיתהו ךרדה גוס .ב
תילמיסקמ תוריהמ בייחמה רבד ,"ןשוימ בכר") רוציי-תונש הרשע-עשת ןב בכרה תויה .ג
;(תינוריע הניאש ךרדב בכר גוס ותואל רתומה ןמ ש"מק 10 -ב התוחפה
תמשרנה ,תושרה לש הלבגה חוכמ ינולפ בכר לע הלחה) "תישיא" תוריהמ-תלבגה .ד
.(בכרה ןוישרב

וליג יבגל רתוי "תיתגרדה" תויתגרדה םיעבוק אל ,תוריהמה תולבגה ךרוצל ,עודמ
תונוטלשהש םושמ ?יפיצפסה בכרה לש ובצמל םג םיסחייתמ ןיא עודמ ?בכרה לש
ףוכאל דציכו ,םירטמאראפה תא רידגהל דציכ :"הז תא לוכאל דציכ" םיעדוי אל
.םהיפ לע הגיהנה תא
הגיהנה-תלוכיבו ולש הגיהנה-קתווב ,גהנה לש וליגב בשחתהל אל עודמו
-הפיאשה תא דגונ הזש םושמ םג אלא ,ליעלד םימעטה ןמ קר אל ?תישיאה
לעו ,גהנה לש הכומנה המרה לע םירבדמ .ונלש יתרובעתה-דסמימה לש תוינוניבל
םא ימלו) םיבוטה םיגהנה תא אקווד םימחר אלל םיכמ לבא ,התוא רפשל ךרוצה
םעפ דכליהל רתויב ברה יוכיסה ,שיבכה לע הברה יוצמה ,יעוצקמה גהנל אל
.(?םומינימ-תליספ תבייחמה "תפסות תריבע"ב םייתנש ךות היינש
תחא השיג :תילמיסקמה תוריהמה לש התעיבקל תושיג יתש תומייק ,תיטרואית
גהנה לע םיכמוס אל ונחנאש ןוויכ :רתויב ךומנה ףתושמה הנכמה יפל איה
,םלועה לכל תוריהמה תא ליבגנו "חוטבה דצה לע ךלנ" ונחנא ,טיאהל יתמ עדייש
יהשלכ תורבתסה תמייק םא ,לשמל ,ךכ .ירשפאה רתויב הובגה ןוכיסה יפל
םירשע לש תוריהמב ןוכיס רצויה הביבס-ךרד-בכר-םדא לש יסאלקה ףוריצל
+ קלחו בוטר שיבכ + לולתו דח בוביס + עוער בכר + עורג גהנ :חיננ) ש"מק
.תילמיסקמ תוריהמכ תאזה תוריהמה תא עבקנ ונחנא ,(םיירצמ ךשוח
,איהו ,"ילמיסקמה םומיסקמה" תשיג איה ןובשחב האב רשא היינשה השיגה
תוריהמה תא םיעבוק :םיילאידיאה םיאנתב םומיטפואה יפל ,ןבומכ
םיבוטה םה הביבס-ךרד-בכר-םדא יאנתש תיסיסבה החנה ךותמ תילמיסקמה
םה לעופב-םיאנתה םאש ,תפסונ החנה ךותמו ,ךרדה התואב םיירשפאה רתויב
"ןיינעה תוביסנב" הריבסה תוריהמה-תלבגה הלועפל תומק אליממ ,םיבוט תוחפ
:"ןיינעה תוביסנב" טיאהל תובייחמה תונקתה ראש ןכו ,(ליעל 'ר ,51 הנקת יפל)
.'וכו (ג)64 ,(2)-(1)(ב)64 ,(א)55 ,52 ,(ב)48 'קת
לעב תויהל ךירצ אל לבא ,הלשמ "ימינפ ןויגה" שי הלאה תושיגה יתשמ תחא לכל
ונחנא הז ןיינעבו ,תושיגה יתשמ תחא ףאב טקנ אל דסמימהש סופתל ידכ ץנ יניע
אל הלאה תושיגה יתשש ןוויכ :םלועה תונידמ לכ לש הבוטה הרבחב םיאצמנ
ונלאש ,עודמ ."עצמאב בוט םוקמ" סופתל ןוטלשה ףידעי ,תויראלופופ הנייהת
וז תוריהמב יכ רובס ןוטלשהש םושמ ?91.17 וא 83.78 אלו 90 אקווד עודמ ,םדוק
.תרחא תיתורירש תוריהמ לכב רשאמ םישנא תוחפ םמוקי אוה
רבדהש ילב תוריהמה "תרקת" תא דירוהל ,54 'קת תועצמאב ,רשפא המכ דע
?ונתוא םמוקי


םיימשרה הימוסריפב רשא הקיטסיטטסה יתוויע לע
תרטשמ לש
לארשי

וז הקיטסיטטס .םיכרדה תונואת לש תמייקה הקיטסיטטסב הנושמ והשמ שי
לש ןהיטרפ םימשרנ םהב ,םייתרטשמה 4106 -מ יספוט ךמס לע קפומה רצומ איה
בשחמל םינזומ הלא םיטרפ .םייתרטשמה םירקוחה לש םהיתונקסמו תונואתה
הכשלה ימוסריפ םגו ,םירבטצמה םינותנה ןמ םייח לכה ךליאו ןאכמו -
ס"מלהש ףא ,דבלב ונממו ,הז רוקממ אלא םינוזינ םניא הקיטסיטטסל תיזכרמה
.ןבומכ ,תיעוצקמה התויחמומ תא הנומתל הסינכמ
ידיל אב רבדהש יפכ ,"םיכרד תונואתל תוביסה תוגלפתה" לע םוסרפל עגונה לכב
תנש דע - תחאה :תופוקת יתשב םיניחבמ ונא ,הרטשמה לש הימוסרפב יוטיב
.ךליאו 1974 תנשמ - היינשהו ,ללכב דעו ,1973
תומרגנה תונואתה ןיב לארשי תרטשמ לש יתנשה ח"ודה ןיחבה 1973 תנשל דע
יפל תזרפומה תוריהמה ןיבל (51 הנקת) "ןיינעה תוביסנב" תזרפומ תוריהמ ללגב
ללכמ 10% -ל בורק לש לדוג-רדסב ויה תונושארה הלא ."תינכט"ה 54 הנקת
תונואתהמ (!) 0.5% -כ קר הנש ידימ וויה תונורחאה וליאו ,םיעגפנ םע תונואתה
ןמ 9% -ל םרוגה 51 הנקתה יפל הריבעה התייה המצע הנש התואב .וללה
.(!לימורפ השולש) 0.3% קר - 54 הנקתה יפל הריבעה וליאו ,תונואתה
ןיחבהל לדח אוהו ,הרטשמה לש יתנשה ח"ודב יטאמארד "ךפהמ" לח 1974 תנשב
המלענ .םיכרדה תונואתל םימרוגכ ,תוריהמה-תלבגה לש םיגוסה ינש ןיב
זוחא :לכה אל דוע הז לבא - תרתומה תוריהמה לש םיגוסה ינש ןיב הנחבאה
םירשע) 25.0% -ל הליל-ןב "ץפק" תוריהמה תוריבע ללגב תומרגנה תונואתה
םינשב) הזה לדוגה-רדסב דמוע אוה זאמו (!םיזוחא ספא הדוקנ השימחו
ואצמו ,הרזח דחא דעצ הלאה םייטסיטטסה םיטבורקאה ושע תונורחאה
.(הזה םוקמב הילא סנכינ אל :תוחפ תמרוצ ,"הרשפ"
הנש ןיבש "רפת"ב קוידב ותגיהנ ילגרה תא הנשי םלש םעש ןכתיי םאה
והשימ יכ "תוחודה יללוחמ" םירובס תמאב םאה ?התרבחל תחא תיטסיטאטס
?םהל ןימאי


?הז תא ונל ושע םה עודמ

לכ תא השוב אלל תומרל לארשי תרטשמ לש יתנשה ח"ודה יכרוע ורחב עודמ
?רוביצה
לש יצראה הטמב העונתה תקלחמ שארכ ןהיכ אל דוע עשוהי-ןב ןתיא מ"צנ
תולגל ןתינ ךכל זמר ךא ,"הטיש"ה תא ופילחה תוחודה יללוחמ רשאכ הרטשמה
:(83 רבוטקוא) הז ודיקפתב היהש תעב ורמאנ רשא םינכה וירבדב

יא לש תוריבע רשאמ ('נ 'ש - 54 'קת יפל) תוריהמ תוריבע ףוכאל םיעצמא רתוי ונל שי"
יתשש תורמל ,('נ 'ש - 51 'קת) הרקמה תוביסנב הריהמ העיסנו ('נ 'ש - 49 'קת) חוור תרימש
."תזרפומה תוריהמה תריבע לש 2% תמועל תונואתהמ 30% -ל תומרוג הלא תוריבע

ןיבל הריבעה תרמוח ןיבש הכופהה היצאלרוקל בטיה עדומ דדח מ"צנ םג
.אשונב תורושב ןיא ול םגו ,הפיכאה תויביסנטניא
:ומצע רבדה ילעב לש הבידאה םתרזעב אקוודו ,קשה ןמ עצרמה אצי ןכ יכ הנה
רתוי רבדהש םושמ - הרומח תוחפהו ,"תינכט"ה הריבעה תא "םיפכוא" ונחנא
!ונל לק
הריבעש לככ יכ הארמ ירשפא יגול חותינ לכ ןכו - הרטשמה לש םינותנה תאוושה
רוביצה-יסחיל הברה הפיסומ הניא וז העפות .רתוי "תפכאנ" איה תוחפ תנכוסמ
איה עודמ ריבסהל ידכ םינוש םיצוריתמ םיצוריתל הקוקז איהו ,הרטשמה לש
,תוחודה ללכמ 12% "קר" - (54 הנקת) "תזרפומ תוריהמ" לע תוחוד םושרל הברמ
יא לש תוריבע לע תוחוד ללכ תמשור הניאו טעמכ איהש דועב - המוד והשמ וא
,הלא תוריבע יתשש תורמל ,הרקמה תוביסנב הריהמ העיסנו חוור תרימש
.תונואתהמ 30% -כל תומרוג ,רוקמה ותוא יפמו ,רומאכ
םיזוחא השימחו םירשעל (1973 תנש דע) זוחא יצח דועו םיזוחא הרשע ויה דציכ
ותגיהנ ילגרה תא הנשמ וניא ,ונרמאש יפכ ,םלש םעש ןוויכ ?(ךליאו 1974 תנשמ)
איה םג רשא חוור-תרימש-יא לש הריבעב ורוקמ רעפה יכ רורב ,"רחמל-םויהמ"
.ךליאו 1974 תנשל הרטשמה לש םייתנשה תוחודהמ "המלענ"
ןתוא םיסינכמ ,וזמ וז ךכ-לכ תונושה תוריבע שולש םיחקול :תורחא םילמב
דחא ףאש ילב יטסיטאטסה לכה-ךסב םישמתשמ ןכ-ירחאו ,םודס-תטימ התואל
תחת יתורירש ןפואב ןתוא םיסינכמ ,תונואתהמ 30% םיחקול .תמאה תא עדיי
םיינתוואר "הפיכא" יעצבמל םיאצויו ,"תזרפומה תוריהמה" לש היפנכ
לטקב תח אלל םימחולכ םיבר-תב-רעשב עיפוהל ,בר ץמאמ אלל ,ונל םירשפאמה
...םיכרדב


?"ובאש ןייאמ"

תונואתה ןמ יצחו-זוחא-זוחא קר יכ ןייצמה ,ןוריע ינד לש וירבד לע ליעל יתדמע
יפל" יכ ותמועל ןעוטה ,יתימא לאיחי לש ותבוגת לעו ,תוריהמה ללגב תומרגנ
תרטשמ לש יתנשה ח"ודה ינותנ לע ךמתסהב ,ןוינכטב השענש רקחמ ינותנ
םירשעל עיגמ תוריהמה םרוג לשב ועריאש תונואתה רועישש ירה ,"לארשי
.(!) םיזוחא השימחו
יכ ןותנה תא ןוריע ינד באש ןייאמ" :התייה ,ליעל ונאבהש יפכ ,יתימא לש ותלאש
בתוכל" :התייה תירוטירה ותבושתו ,"?תוריהמ לשב םרגנ תונואתה לכמ 1% קר
."םינורתפ
םינותנה תא םיחכוותמה ינש ובאש ונממ ןייעמה תא תעדל ךשפנ תא שי םא
לש יתנשה ח"ודה ןמ ונייהד ,רוקמה ותואמ :הבושתה וז - םהלש םירתוסה
סחייתהל ילבמו .תרחא םוסרפ-תנשל הנפ םהמ דחא לכש אלא ,לארשי תרטשמ
רורב ,(ןלהל 'ר) םידמולמה םיבתוכה ינש ואיבהש םירפסמה לש םקוידל
הנקתה יפל תוריהמ תריבע ללגב ומרגנ רשא תונואתל סחייתמ הובגה רפסמהש
יפל תוריהמ תריבע ללגב ומרגנ רשא תונואתל סחייתמ ךומנה רפסמה וליאו ,51
.(ןלהל 'ר) ירשפא ללכב הזכ רבד םא ,"וטנ" 54 הנקתה
יתנשה ח"ודה תמועל :תולוק ינשב הז ןיינעב תרבדמ הרטשמה םג יכ ןייצל בושח
תריבע םהיפלו ,ליעל ואבוה רשא ,עשוהי-ןב ןתיא לש וירבד םידמוע הלש ימשרה
,רורב .תונואתהמ םיזוחא ינשכל אלא תמרוג הניא 54 הנקתה יפל תוריהמה
ח"ודה אלו ,עשוהי-ןב ןתיא אקווד אוה םיינשה ןיבמ תמאה-רבוד יכ ,אופיא
.ימשרה
לעו ,54 הנקתה יפל תוריהמה תלבגה לע םה ירוביצה חוכיוהו תקולחמהש ןוויכו
ןותנה - קלוחה שיא ןיא 51 הנקתה יפל הלבגהה לע ירהש - דבלב וז הלבגה
ךרוצל - יצחו זוחא ,דחא זוחא ,לימורפ השולש) ךומנה רפסמה אוה יטנאוולרה
דרשמ רבוד אלו ,ןוריע ינד אקווד ,אופיא ,קדוצו ,(ינורקע וניא לדבהה הזה ןוידה
.הרובחתה


?ספא-הדוקנ-ספא וא ,לימורפ השולש ,םיזוחא ינש

לש לקשמ 54 הנקתה יפל תזרפומה תוריהמל םיסחיימ םינושה םימוסרפה
העיד םג הנשי לבא ,םיעגפנ םע תונואתל תוביסהמ זוחא ינש דע לימורפ השולשכ
:תפסונ
יכ (14.5.85 ,ץראה) רמא ,םיכרדב תוחיטבל להנימה להנמ ותויהב ,ברימע השמ
תונואתה ןמ םיזוחא ינשל תמרוג תוריהמה היפל תיתרטשמה הקיטסיטטסה
לש ,יוהיזל ןתינ אלש רתוי הברה הובג זוחא שי"ש םושמ ,וילע תלבוקמ הניא
םיכסמ ינא ."םייק אוהש ףא תוריהמה םרוג לע עיבצהל רשפא יא םהבש םירקמ
םעטה ןמ לבא ,הנמיהמ אל םנמא תיתרטשמה הקיטסיטטסה יכ ברימע םע
תביס תא חיכוהל תורשפא לכ רדעהב יכ חינהל ריבס ,ןלהל הארנש יפכ :ךופהה
יפל) חיכוהל לק התואש ,תוריהמה לע לכה ךילשהל רקוחה ףידעי ,הנואתה
תורק ןיבל המצעלשכ תוריהמה ןיב יתביס רשק םוש ןיאש ףא ,(םייזיפ םיאצממ
.הנואתה
,תוריהמה יכ םיסרוגה םיקומינב הרתי הקזוחב זחאנ וניא ברימע םג השעמל
(ןלהל 'ר) הנפואל ספתנ אוה םגו ,םיכרדה תונואתל םרוגה איה ,המצעלשכ
תוריהמה ןיב רשקה לע םוקמב ,קזנה ןיבל תוריהמה ןיב רשקה לע תתייבתמה
.ותדמע תא המ-תדימב שילחמה רבד ,הנואתה ןיבל
אל םג הזש רמול רשפא לבא ,הברה אל הזש רמול רשפא :םיזוחא ינש ,זוחא יצח
.םדא ייחו תוחיטב לש בושח הכ ךרעב רבודמ רשאכ ,טעמ
.רשקה המ לואשל םג רשפא לבא
הגיהנמ ףח ,ותגיהנב תוריהז רסוחמ ףח םדא אצמנ וב בצמ ןיימדל ןתינ םאה
הגיהנ לכמו תונלשרה יגוס ראש לכמ ףחו ןיינעה תוביסנב הריבס יתלב תוריהמב
הנואת תמירגב םשאיי תאז לכבו ,ןוכיס לש וליצ-לצ ןהב שי רשא תוגהנתהו
"וטנ" םרוגכ ל"נה תיתורירשה הלבגהל רבעמש תוריהמב הגיהנמ האצותכ
.הנואתל
המרג תינולפ הריבע יכ עובקל ידכ .הנואת ןיא - ןוכיס ןיא םא :ןכתיי אל טושפ הז
ילב ןכתית אל הנואתו ,הנואתה ןיבל הריבעה ןיב יתביס רשק עובקל שי ,הנואתל
תוביסנב" תזרפומ תוריהמב ,לשמל ,אטבתהל הלוכי רשא ,יהשלכ תונלשר
לש תורחא תורוצ םג תויהל תולוכי .(וניארש יפכ ,51 הנקתה יפל הריבע) "ןיינעה
.תוריהמה ןיינעמ גרוח הז ךא ,תונלשר
םורגל הלוכי הניא "הרקמה תוביסנב" תזרפומ הניאש תוריהמ :תורחא םילמב
ןמ םיזוחא ינשל אל .54 הנקתה יפל הריבע הב שי םא וליפא ,הנואת םושל
.ספא לע הלועה זוחא םושל אלו - זוחא 0.3 -ל אל ,תונואתה


"הנואתה תביס"כ תוריהמהו תיתרטשמה הריקחה

םג תמייק) דבלב הרטשמה י"ע תעצבתמ לארשיב םיכרד תונואת לש ןתריקח
:הרובעתה תדוקפל 'א76 'עס יפל "רוריב תודעו" תונמל הרובחתה רש לש ותוכמס
ליעפה אוה ,עודיה לככ ,וז ותוכמס תא ךא ,הב האנתהו הב האגתה ופרוק רשה
.(םיעדוי ונלוכ אלה ךכמ אציש המו - "םינובה" ןוסא ןיינעב - דבלב תחא םעפ
גישהל ידכו ,ילילפה םוחתב םה הרטשמה לש התויחמומו העוצקמ ,הדיקפת
דציכ :הנואתה לש "הקיזיפ"ה תא אלא חיכוהל הכירצ העיבתה ןיא ןידב העשרה
םדא"ש יפכ אל תאז השע אוה םא .הנואתה תורקל רבוע ובכר תא גהנה עינה
ירקוח םא הרוק המו .העשרה גישהל ידכ ךכב יד - השוע היה "ןובנו ריבס
לבא ,הנואתל תיתימא הביס אוצמל ,םיחילצמ אל וליפא וא ,םישקתמ הרטשמה
התייה וז יכ םימשור םה ?רתומה לעמ תוריהמב הגיהנ התייה יכ ,הרקמב ,םילגמ
!הביסה
תילמיסקמ תוריהמ עובקל םיצור םתא :תוינידמה יעבוק לאו 54 הנקתל רוזחנ
תא רהוסה-תיבל סינכהל םיצור םתא .םכתוכז וז - ריהמ שיבכב דחא ש"מק לש
שיבכ ותואב העריאש הנואת לע רמולו אובל לבא .םכתוכז וז םג - םלועה לכ
"ללגב" המרגנ איה יכ (םתרתהש יפכ ,דחא ש"מק םוקמב) ש"מק 10 לש תוריהמב
םיזוחאה תואמ-עשת ןובשחש תורמל) רחש תרסח העיבק וז - 900% לש הזרפה
.(!ןוכנ אוה
,דציכ ,יהשלכ הנואת ןיבל 54 הנקתה ןיב יתביס רשק - תויהל לוכי אלו - ןיא םאו
?תאזה הנקתה לע הריבע "ללגב" המרגנ הנואת יכ הרטשמה תעבוק ,אופיא
תישענ םיכרדה תונואתב "המחלמ"ה לכש ךכל םייוליגה דחא קר איה וז העפותו
.ןוכנה ךרדב םוקמב ,לקה ךרדב ונלצא
םייקה בצמה תוכזב םיקומינה

,םייקה בצמה לש ותנגהל םיקומינה םה םיקוחדו םיצלואמ המכ דע חכוויהל ידכ
דסמימה לש ושארב םידמועה לש םהירבדל אקווד תעדה תא תתל יוארה ןמ
קדצומ בצמה לש ויוניש ,רתוי םיעלוצ הלאש לככ :ויתוחולש לכ לע ,יתרובעתה
.ןבומכ ,רתוי
תוריבעה לש ןרותיאל םילכ הל ןיא רשא ,הרטשמה לש היקומינ לע ליעל ונדמע
הז ןיינעב רמאש םירבד ,"יארקא תמיגד"כ ,םג ףיסוהל רשפא .תמאב-תונכוסמה
.(13.9.84 ,םולשל ועס) םיכרדב תוחיטבל להנימה לש יעדמה ץעויה ,קניל ןד ר"דה
ילכ אוה תרתומה תוריהמה תא ונלצא םילעמ ןיאש ךכל ,וירבדל ,םילוקישה דחא
תויוריהמ םיעבוק אל עודמ לאשנשמ .םיכרדב םיענה םיברה םינשוימה בכרה
...הלאכ םירדסה ףוכאל השק יכ בישה םינוש םיליגב בכר ילכל תונוש
ונלוכ םתוא ,רחשה-ירסח םינועיטל "יארקא תומיגד" קר ןה ,רומאכ ,הלאו
םרוג איה המצעלשכ תוריהמה יכ - תיזכרמה הנעטהש ןוויכ לבא .םיריכמ
תוריהמה ןיב רשקה לע רבדל לכה ולחה ,השעמל ,"הלפנ" - תונואתל יתועמשמ
.העיגפה תרמוח ןיבל
להנימל יעדמה ץעויה דיקפתב קניל ר"דה לש ומדוק ,רקב השמ ר"דה ונדידי םג
עודמ" תירוטרה ותלאשל הבושתב .םעפ אל ןיינעל שרדנ ,םיכרדב תוחיטבה
"הציפק" תמייק וז הדוקנב אקווד יכ ןעוט אוה ןיא "?ש"מק 90 אקווד
םיקדקודמה ויחותינב אוצמל יתעגי .םיעגפנה וא/ו תונואתה לש הקיטסיטטסב
תוריהמ לכב וא ,"ש"מק 91.17 -ב אקווד" וא "ש"מק 83.78 -ב אקווד" אל עודמ
.יתאצמ אלו - תרחא "תיאקווד"
ויחותינב ךרוצ ונל ןיא םימייוסמ םינוכיס הריבגמ תוריהמה תרבגהש תעדל ידכ
םיגורהה זוחא ןיבל תוריהמה ןיב רשקה יבגל םג ןכו ,רקב ר"דה לש םייעדמה
ש"מק 5 לש תוריהמב יכ חינהל רשפא ןוינכטב םירקחמ ילב םג .םיעגפנה ךותמ
רשפא) םייחב ראשיי אל עגפנ ףא ש"מק 1,000 לש תוריהמב יכו ,גרהיי אל עגפנ ףא
לש ותכילה תוריהמל בכרה ילכ לש םתוריהמ תא ליבגנ םא יכ תואדווב חינהל םג
לכב ךרוצ ונל ןיא ךכ םשל םגו - תונואתה ןיטולחל טעמכ הנקספית ןכא םדא
.(יעדמ חותינ
םילידגמ ןותנ שיבכב םיעסונה בכרה ילכ ןיב תוריהמה ילדבה יכ רקב ר"דה קדוצ
בכר ילכ וא םיגהנ םנשיש םושמ המדיקה תא רוצעל רשפא יא םלוא ,ןוכיסה תא
(ב)21 'קתו ,("הריבס תוריהמ") 51 'קת ."וקה םע רשייתהל" םילוכי םניאש
הבושת - םויהד יטפשמה בצמב םג - תונתונ ,ןוכיס וא הערפה לש העינמ הניינעש
שפחיש - םוקמהו הפוקתה יאנתל המיאתמה תוריהמב עוסנל לוכי אלש ימ :ךכל
שיבכ לש וגוסמ ךרדב) וצפח םוקמל וכילומה ,ריהמ אל שיבכ ,"ליבקמ לולסמ" ול
תילמיסקמה תוריהמה ,ףוחה שיבכל ליבקמה שיבכה אוה ,לשמל ,רפח קמע
,ש"מק 90-80 לע ,ללכ ךרדב ,הלעת אל ,51 'קת יפל ,"ןיינעה תוביסנב" הריבסה
.(54 'קת יפ לע תוריהמה תלבגה תא לילכ ונלטיב וליפא
תמרוג םיכרדב תוחיטבה תייעב לש התובכרומ" :רקב ר"דה רמוא רחא םוקמב
רשא םיכרד תונואת ינותנ לש תוינטשפ תואוושה לש ןתגצהל תובורק םיתעל
םיחמומהש המ םא קודבנ ךשמהב ."יעדמ ףקות תורסח ןהש תונקסמל תוכילומ
םיעיצמ םהש וא ,(קלוח יניא הילעש) תיעדמה םתויחמומ ןכא אוה ונל םיעיצמ
לכב יכ ,תאז קר רמוא ןובשחה לע המדקמכ .םהלש םייחה-תיפוסוליפ תא ונל
,ןורתי הזיא דגנכ לוקש ןוכיס הזיא הלאשל הז רשקהבו ,םייח-תיפוסוליפל עגונה
לכור וליפא הז אהיו ,רחא םדא לכ לש ותעד לע הפידע הניא םיחמומה לש םתעד
.(ןבומכ ,הנממ תלפונ אל םגו) קושב


ופרוק רשה לש וילוקיש

יפכ ,וילוקיש .תרתומה תוריהמה לש התאלעהל דגנתמ ופרוק םייח הרובחתה רש
:םרקיעב ,הלא םה ,ןמזל ןמזמ יוטיב ידיל םיאב םהש

;תונואת לש (100 חיננ) הנותנ תומכל םיגורהה רפסמ :תיסחיה הרמוחה .א
;םינשוימ בכר ילכ םיענ ונישיבכב .ב
.תוקד שולש-םייתש אלא היהי אל ,דחי םיריהמה םישיבכה לכב ,ןמזב ןוכסיחה לכ .ג

.הלאה םילוקישהמ דחא ףא לבקל ןכומ אל ינא
לבא ,הזה ןיינעה תא ופרוק חקל ןכיאמ עדוי ינא ."תיסחי"ה הרמוחה - תישאר
- תינלטק לבא ,לשמל ,הנשב תחא הנואתל ץראה לכב ונעגה םא .הז אל הז
ילואו ,תונואת האמל םיגורה האמ לש סחי) עורג הז תיסחיה הרמוחה תניחבמ
.חישמה תומיל ונעגה - תימואלה הניחבהמ לבא ,(רתוי
לש ןותנ הב םיאור םה ,תיסחיה הרמוחה לע םירבדמ םה רשאכ ,םיחמומה םג
תוריהמה תיילע םעש ךכל תיללכ-תיביטקידניא תועמשמ לעב אחרוא-בגא
הרמוחהמ םלעתהל רוסא .קלוח ןיא ךכ לע לבא ,הנואתה תאצות הרימחמ
ןותנכ רשאמ רתוי הילא סחייתהל ,ותעדל ,ןיא לבא ,רקב ר"דה יל רמוא ,תיסחיה
דימת אל רשא ,םירחאה םירטמאראפב תובשחתה ךות ,הקידבה ךשמה בייחמה
.הדרפהלו דודיבל םינתינ
ללגב ןה ,הנוש תוכיאמ בכר ילכ ויהי ,ףלא וא ,םינש רשע דועב םג - תינש
ובצמ םא :רוכזל אנו .בכרה ילכ לש םיליגה רעפ ללגב ןהו ,תונוש רוציי-תויוכיא
אל וליפא ,הלח 51 'קת - רתוי הכומנ תוריהמב העיסנ בייחמ בכרה לש עוערה
.(הריבסה תוריהמה ןיינעל ,ליעל האר) תרחא הלבגה לכ תמייק התייה
הרונ קילדהל ךירצ הז - ול יאדכ המ חרזאל םירמוא תונוטלשה רשאכ - תישילש
ישנא לש םתויחמומבו ,ותויחמומב שומיש תושעל אוה רשה לש ודיקפת .המודא
.ךכ לע ונדמע רבכו ,םהלשו ולש םייחה תיפוסוליפב אלו ,ודרשמ
לע תוספורטופאה תאו ,ותלוזב עוגפל םדאמ וענמי תונוטלשהש יוארה ןמ ,ללכבו
ומצע לע רומשל טרפה תא בייחל תינוטלשה הייטנה .ומצע חרזאל וריאשי חרזאה
.טרפה לע ןגהל םיבייח רשא םה תונוטלשה וב םוחתב ןולשכל תוא איה
לע הפכנ אל עודמ ,בושח ךכ לכ רבד איה ומצע ינפמ טרפה לש ותנגה םא :בגאו)
-סקאה הקיקחה םאה ?ץראל-ץוחב אוהשכ םג וזכו-וזכ הגיהנ טרפה
.(?הימגיבו תדלומב הדיגב לש תוריבעל קר הפי תילאירוטירוט
- םיאקיטילופ וא עוצקמ ישנא - רבדב םיעגונה לכ לש ,םיקומינה לכ יכ ןיינעמ
.םייקה בצמה לש ומויק ךשמה דעב ,"הרקמב" ,דימת םה
וליאו ,"וליא" היה המ חיכוהל לוכי אל דחא ףא וניעב בצמה תא םיריאשמ רשאכ
לטקה לע תקעוז הנידמה לכ רשאכו .ןוכיס תליטנ םושמ ךכב שי - יוניש עיצהל
.םרועל םיגאוד לכה - ומצמצל הבוחש םיכסמ ינאו - םיכרדב
"הנורחאה הלימה" תאש ךכ לעו ,תיתורירש איה הלבגה לכש ךכ לע ליעל ונדמע
"90 אקווד"ב םילגודה לכ תא לבא .יעוצקמה אל ,יטילופה גרדה - קדצבו - עבוק
ןיבמ הכומנה תוריהמה רתות - ריעב םג - הרקמ לכב יכ עבקנ אל עודמ :לאוש ינא
ןכומ וניא שיא תאז ?ש"מק 90 וא ,51 'קת יפל הריבסה תוריהמה :םייתשה
אל םא ,"90 אקווד"ה תנירטקוד תיפוס תטטומתמ וז הדוקנבו ,ץילמהל
.ןכ ינפל הטטומתה


"רחמ - רחמ"

םיעיפומ םלוכש אוה העיסנה תוריהמ לע חוכיוב םיפתתשמה לכל ףתושמה
,הזה רשקהב ,"ונחנא"ש ןבומכ) ונחנא רשאכ ."רחמ לבא" ,המדיקה יאיבנכ
םיבוט םישיבכ לע ,רתוי םיבוט םיגהנ היהנ (...רבודה דבלמ םדא לכ ושוריפ
ילוא" ...תרתומה תוריהמה תא תולעהל היהי רשפא ,רתוי תובוט תוינוכמב ,רתוי
5 זאמ ורבעש ןוויכ :1983 רבוטקוא ,ןמזורטש ינד) ..."תחאו םירשעה האמב
תויהל ,םויהל ןוכנ ,ןמזורטש לש ותטישל ,תרתומה תוריהמה הכירצ ,םינש
אל תאזה תרקובמהו תיתגרדהה תומדקתהה וליפא ךא ,ש"מק 8 -כב ההובג
.(השחרתה
ועוני ןיידע םישיבכה לע רשאכ ,הייעבה התוא ררועתת האבה האמב םג לבא
רשא (!!!ונחנא !ונחנא) םינקז םיגהנ ויהי ןיידעו ,(...!) 1988 רוציי תנשמ תואטורג
רוד לכב ,ונילע רזגנ םאה .ש"מק 90 לש תוכחוגמ תויוריהמב הגיהנל ופלואו וכנוח
?ינרדומה םלועה לש רגפמה דליה תויהל ,רודו
"םעה יטושפ" לעו ,"תיליעה יגהנ" לע

,ילארשיה גהנה םה אלה ,"םירחא"ה תמועל ,"תיליע"ה ישנא ,"ונחנא" םג שיו
תולבגה וילע ליטהלו ,רוביצה לכ תא ליבגהל ךירצ וללגב רשא ,רגפמה דליה
אל אוה "ןינעה תוביסנב" גוהנל תוריהמ וזיאבו גהנתהל דציכ ירהש - תוינכט
.עדיי אלו עדוי
טפוש רמא (!םינש לבוי יצחמ הלעמל ינפל) 1962 תנשב .השדח הניא וז השיג
:הרובעת

המגוד ןתונ אוה ןאכו) הרובעת יטפוש וא העונת ינחוב ידי לע תוריהז יעצמא תטיקנ"
םיגהונ תאזכ תוריהזב .לבוקמה רדגמ תאצוי תוריהז איה (ךשמהב 'ר - הזכ תוריהז יעצמאל
םתגיהנ בקע תמרגנש הנואת יכ םהידיקפת יולימב םדמעמו םבצמ תמחמ ליעלד םישנאה
."תוריהז לש ההובג הכ הדימ ליגר גהנמ שורדל ןיא ןכל ."םלועה ףוס" השוריפ

?"םעה יטושפ"מ הל תופצל ןיאש "תוריהז לש ההובג הדימ" התוא איה המו
:טפושה ריבסמ
ינש ןיב הנוחה סובוטואה תיתחתל תחתמ םילכתסמש הז ידי לע ,הנוח בכר תפיקע ןמזב"
תיזחב שיבכה תא תוצחל ידכ םדקתמה םדא לש םיילגר תולגל ידכ םיימדקה םילגלגה
.(385 הכלה ,295 'מע ,תישילש הרודהמ ,הרובעת יניד ,ןורדק 'ר) "סובוטואה

,רגפמ לעכ ילארשיה גהנה לע םיזירכמ רשאכ .תאטח לכ םא איה תאזה השיגה
םישמתשמ ,ןבומכ ,זאו ,עודיה ןורקיעה יפ לע ,הזכל ותוא םיכפוה - 'וכו םטמוטמ
הלעמלמ ביתכהל שי ,יהמ הריבס תוריהמ עדוי וניאש ,הזה גהנלש הנעטב
.רתויב ךומנה ףתושמה הנכמל ותוא דירוהל .הכומנ תיתורירש תוריהמ
תואנקב דוע םיקיזחמ םניא ,הארנכ ,יתרובעתה דסמימה ירבד וליפאש ןיינעמ
,ויד ןמוימ וניא ילארשיה גהנהש םהיפמ םיעמוש ונייה םעפ .תאזה השיגב הריתי
םינשה ךשמב לבא ... ןכלו ,ויד ריהז וניא ילארשיה גהנהש תורחא תויונמדזהבו
שאר היהש ימ ,עשוהי ןב ןתיא רמואש המ הנה .הרימזה םהיפב התנתשה
המ" :לארשי תרטשמב העונת תקלחמ שאר ןכ-ינפלו םיכרדב תוחיטבל להנימה
."...לכה הז .שיבכה לע הדיחא הגיהנ תוברתב רסוחה וניה הברה יכה יל עירפמש
ךל שי תאז םע דחיו ,ךדגנ שיא םמוקמ ךניא !רבד לכ םע ךלוה הזו ...לכה הז
לע םיזואוטריו יצחו ןוילימ ...תודיחא רסוח :םלועל סנ וניא החילש הנעט
הנכמל םלוכ תא דירוהל שי ,רומאכ ,ןכלו ,ונונגסו שיא שיא לבא ,שיבכה
.רתויב ךומנה ףתושמה
םימלש םירטמוליק היח שפנ ןיאו ,שיבכב ודבל גהונ םדא רשאכ הרוק המ לבא
הדיחא איה הגיהנה תוברת הלאכ תוביסנבש ןבומכ ?וירוחאמ וא וינפל
תנירטקוד ומכ ,וילאמ לפונ הזה "רבסה"ה םגו ,םיזוחא האמב תינגומוהו
.תופסונ תוירואיתו ,"90 אקווד"ה


המיאתמ הניא לארשיב םישיבכה תיתשת" יכ הנעטה לע
"רתוי תוהובג תויוריהמל

:"שלושמ ךרע"ב הלאש
,ינוניב יזיפ בצמב יביטרופס-אל בכר ,(0.30 הזיחא-םדקמ) רשי רכרוכ שיבכב
100-90 לש תוריהמב שיבכה-תזיחא תא דבאל ליחתמ ,"ליגר" גהנ י"ע גוהנה
.(!קודב) ש"מק
,ריהמ שיבכב גהנה ותואו בכרה ותואל "ילוגס"ה םומיסקאמה והמ :הלאשהו
ותואל "ילוגס"ה םומיסקאמה והמו ?םירשיה ויקלחב ,םילשורי-א"ת שיבכ ןוגכ
200 חיננ) תוהובג תויוריהמל ונרצי ידי-לע דעוימו שידח אוה בכרה רשאכ ,שיבכה
?שמש-תיבב תיתרטשמ הגיהנל ס"היב רגוב אוה גהנהו ,(הלעמו ש"מק
תויוריהמל טלחהב םיבוט לארשיב םיריהמה םישיבכה :קפס תויהל לוכי אל
תוריהמ ,תיטמוטוא ,ווהי אל ש"מק 200 ףא ילואו 160 ,150 יכ חינמ ינא .תוהובג
:תויפיצפס "ןיינע תוביסנ" תומייק אל דוע לכ ,"ןיינעה תוביסנב הריבס יתלב"
תומייק רשאכ .'וכו העונת-סמוע ,עוער בכר ,ןמוימ-אל גהנ ,תופייע ,ךשוח ,םשג
לבא - !5121 תונקתה חוכמ - תוריהמה תא טאהל שי אליממ ,הלאכ תוביסנ
ש"מק 110-100 לש םיטרדנטסב תויונב לארשיב תוריהמה םיכרדה יכ רמולו אובל
.היצנגילטניאל ןובלע הז - םירקבל תושדח םיעמוש ונחנאש המ הזו -


לשמכ "דגא"

ךכ לכ אל ילואו ,ןטק דסמימ ןיעמ ,בושח יתרובעת םרוג אוה דגא ביטרפואוקה
םג ףחסנ ,קהבומ יעוצקמ ףוג תויהל רומא רשא ,הז ףוג דציכ תוארל ןיינעמ .ןטק
.תמ גד ומכ ,םרזה םע אוה
ש"מק 110-100 לש תוריהמב םיעסונ םג םיעסונ ,לארשי יגהנ לככ ,דגא יגהנ
רבדכ אלא ,םירידנ םירקמב אלו ,(...םירבודה דחא רמאש יפכ ,"העשל ש"מק")
.םירשעו האמ דע :רתוי םג םהילגר תולוע ,רתסה ךותב אלו ,םימעפל .הרגישבש
- תחטוב דיב םיגהונ םהיגהנ תא האורו ,דגא לש םיסובוטואב םימעפל עסונ ינא
רקשו ,חור-תוערו לבה - ייחל דרח ינאש דיגהל .ל"נכ תויוריהמב - םייניעל גונעת
.טלחומ
-תפונ ולוכו ,(17.11.85) "םולשל ועס" ןפלואב ,דגא רבוד ,רומלט ןועדג ול בשוי
...!רתומה לעמ עסונה גהנה יטרפ תא ,םיניזאמל אוה בישמ ,ול ונתת קר .םיפוצ
רחאל - ןידב עשרוי אוהו וילא עיגת הרטשמה לבא םיטרפה תא ול ונתת אל םאו
...הדוגאה לש תעמשמה תודסומ לא ותוא איבנ רבכ ונחנא העשרהה
,'ר) תוחיטבה-ילילכ םה דגא יגהנש אלו ,וניתומוקמב החווצו ץרפ ןיאש אל
ץראה ,"הנכס ומשו סובוטוא" ,סורג ןואל 'פורפה לש ורמאמ תא ,לשמל
רמול ךירצ אוה .הלק הכאלמ ומצעל תושעל שקבמ דגא רבוד םג לבא ,(19.11.85
- הז ךרע .קוחה דוביכ לע אלו ,םיעסונה תוחיטב לע םינוממ - דגא - ונחנא ,יתובר
התויחמומ םוחתב וניא לבא ,ומצעלשכ בושחה רבד אוה - קוחה דוביכ
.דגא לש תיעוצקמה
תא ונל ןתייש ,תנכוסמ הרוצב עסנ ונלש גהנ יכ ,רבודה דיגי ךכ ,בשוחש ימ
.ילילפ טפשמל ודימעהל טילחת הרטשמהש ינפל וליפא ,וב לפטנ ונאו ,םיטרפה
ונפת - ןוכיס לכ ןדיצב ןיא רשא ,תוינכט תוריבע לע םירבדמ םתא םא לבא
.אתוטמב ,ונל וחינתו ,הרטשמל
.ץמוא לש תמייוסמ הדימ ךירצ ,הלאכ םירבד רמול ידכ לבא


תוריהמהו הרטשמה

ןידל הדימעמ איהש דועב :הרטשמה לש "הפיכא"ל הרושקה תניינעמ העפות דועו
תנכוסמ הניא תועידה לכל רשא ,לשמל ,ש"מק 95 לש תוריהמ לע םיגהנ
םג ,הירטושל הריתמ איה ,(תופסונ תוחכומ תוביסנ רדעהב ונייהד) המצעלשכ
םיגהנ ירחא ףודרל ,שמש תיבב תיתרטשמ הגיהנל ס"היב תא ורבע אל רשא הלא
דועו - םיילגלג וד לע םיבוכר םהשכ וליפא - הלעמו ש"מק 180 לש תויוריהמב
...םכש ילע םהל תחפוט
הכירצמ איהש ןוויכ ,הרטשמה לש התניחבמ רתוי הלוז הניה וז הדובע-תטיש
הקדצה וזיא לבא ,(..."תיאוריה" רתוי איהש רמול םג רשפאו) םדא-חכ תוחפ
,ףידעמ אוהש ךכ לע התלוז םע ןובשח האב איה רשאכ הרטשמל שי תירסומ
איהש ש"מק 11 -סולפ לש תוריהמ 'וכו יפסכ ןוכסח ,תלעות ,תויחונ ילוקישמ
?המצעל השרמ הרטשמהש הממ הקוחר-הקוחר ןיידע
וב האגתמ הרטשמה רשאו ,ליעל רכזוה רשא ,שמש תיבב יתרטשמה סרוקה םג
הריבע רדגב אוה םג ,םימרוגה לכ לש םרושיא תא ומויקל הלביק יכ תנעוט םגו
שממ ,תקהבומ תילהנימ הלועפ הניה םינומיא-תגיהנ .הלודג תחא תכשמתמ
32 הנקתב ותועמשמכ "ימשר" דיקפת ןפוא םושב הניאו ,דרשמ יכרצ לש הלבוהכ
וא דרשמ יכרצ ליבוהל דיקפתה הרטשמל עבקנ אל ןיד םושב) הרובעתה תונקתל
.(היגהנ תא ןמאל
םלוא ,הריהמ הגיהנב םירטושה לש םנומיאבש תובישחה לע קולחל ןיאש ןבומכ
ינפב ךרעכ קוחה דוביכ לע םירבדמ ונחנא םא) קוחה תרגסמב תאז תושעל שי
הניה "הגיהנה תוברת" םגו רבדה רתומ הב הנידמב היישעל ןתינ רבדה .(ומצע
"תפיכא" ןיב רשקה לעו "תודיחא" לע םירבדמה הלא לש םמעטל הדיחא קיפסמ
תיתרטשמ הגיהנל סרוקה תא :תורחא םילמב .םיכרדב תוחיטבה ןיבל תוריהמה
אל הרטשמה תאז תא לבא ,תיפסכה האצוהה ףא לע ,ץראל-ץוחב םייקל שי
.הייופצה תירוביצה תרוקיבה ללגב ,השעת
.תיבב הליחתמ הקדצ :תורחא םילמב


יתגרדהו ריהז יוסינ

תונבבוחה ןמ לחלחתמ ינא תאז םע דחיו ,יוסינ לכ דעב ינא ,יתרמא רבכש יפכ
רשה עיצהש "יוסינ"ה יכ חיננ .םויה םיכרענ םהש יפכ ,םייתרטשמה םייוסינבש
10 -ב הלוע התייה תונואתה-תמרו ,לשמל ,1986 תנשב ךרענ היה םנמא בלרב
עריאש יפכ ,םיזוחא 15 -כ לש היילע םוקמב) הרבעש הנשל האוושהב םיזוחא
םידגנתמה םישוע ויה הגיגח וזיא .(תרתומה תוריהמה התלעוהש ילב ,לעופב
!!!תרתומה תוריהמה לש התאלעהל
תורטמל "הפילש" אלא וניאש ןויסנ ,בלרב רשה לש תקפקופמה "העצה"ל דוגינב
-ימגדמ יפל ,יתגרדהו ריהז יוסינ (1986 רבמטפס ,8 וטוא) יתעצה ,רוביצ-יסחי לש
ווהי רשא ,ץראה ישיבכ ללכל האוושהב לכהו ,םישיבכ-ימגדמ יפלו היסולכוא
.('א קרפ ,ישש רעש ,ןלהל גצוי הזה יוסינה ."תרוקיב תצובק"


תוריהמהו טפשמה יתב

יפוא ילעב םינוידמ רזנתהל םילדתשמ ,ישיא ןפואב םיטפושה ןכו ,טפשמה יתב
יטילופ "ןווג" לעב אוה ןיינעהש לככ רתוי הקזח וז העפות .םמיע םמעטו ,ירוביצ
יכ םא ,םייטילופ םינממסמ "רוהט" ןיטולחל ןניא תוריהמה ןיינעב ןוידהו ,רתוי
.םישולק דואמ-דואמ
םתדמע תא עיבהל תימיטיגל ךרד טפשמה יתב ינפל הלולסו תמייק תאז םע דחי
לע ןוידל איה הנווכה .םמצע לע ורזג םהש רוסיאה תולובגמ גורחל ילבמ ,ןיינעב
91 ,50 םוקמב ש"מק 61 לש תוריהמב העיסנ לע גהנ עשרומ רשאכ .שנועה תרמוח
.שנועה תרמוח לע ןוידה חתפנ ,90 םוקמב ש"מק 101 וא 80 םוקמב ש"מק
ןוכיסה תניחבמ ,הריבעה יכ עובקל הלאכ םירקמב ,תוכמסה שי טפשמה תיבל
תיב .לשמל ,דחא לקש :ילמס שנוע ליטהל יוארה ןמ ןכלו ,תילאיווירט איה ,הבש
לע האב תוריהמה-תולבגה לש ןתפיכאש ךכל ותעד תא תתל םג ךמסומ טפשמה
הב שי הלא תולבגה לש ןתפיכא ,ןיפיקעב ,ןכלו ,תמאב-תורומחה תוריבעה ןובשח
.םיכרדב תוחיטבל תילילש המורת
תושעל האובב ,הרטשמל ודי תתל ךירצ ,ומע ךותב בשויה ,טפשמה תיב םאה
אל" רורמת תונוטלשה ינפל דימעהל ךירצ אוהש וא ,םילק םייח המצעל
?"!אושל תוחיטבה םש תא אשית
תוריהמה תילעומ םעפל םעפמ .ךכל ץימא רשקב הרושקה העפות דוע הנשיו
ןומה לוק") VOX POPULI VOX DEI רמאקד ןוויכ :תרחא וא וז ךרדב תרתומה
רשאכ לבא .(ןמז לש הלאש תרתוכה תחת ,ןלהל 'ר) ךכמ סונמ ןיא ("ידש לוקכ
םיגהנ לש םיקית ,תרתומה תוריהמה לש התאלעה ירחא ,טפשמה תיבב םינודנ
,טפשמה תיבב הפיכאה תונוטלש םידמוע ,האלעהה ינפל הריבעה תא ורבע רשא
!"איה ונשפנב" לע םירבדמ םה תוניצרה אישבו
;תוריהמה תא תולעהל םיריתמ םתא עודמ - "ונשפנב" רבדה םא :ךשפנ הממ
םתא עודמ ?ןידל דימעהלו ךישמהל םישקעתמ םתא עודמ - "ונשפנב" אל םאו
םהילע םידימעמ אל רבכ םכמצעב םתאש םישעמ לע תונוישר לולשל םישרוד
?ןידל
.בושח דיקפת טפשמה יתבל שי ,רומאכ ,ןאכ
-תריבע לש הדמעמ תלאש - הלאשה הכירצ בייחמ יטפשמ םידקת רצוייש ידכ
לבא .ןוילעה טפשמה תיבל עיגהל - העונתה תוריבע לש הרמוחה םלוסב תוריהמה
יפ לע ,תדחוימ תושר השורד ןוילעה טפשמה תיבל הרובעת-תריבע םע עיגהל
,קספנ ךכ ,ןיד-תוויעל ששח שי רשאכ אל ?וזכ תושר תנתינ יתמ .תדחוימ השקב
.תיללכ תובישח תלעב הלאשב רבודמ רשאכ אלא
עיגהל תושר תנתינ אל שנועה ןיבל םיכרדב תוחיטבהו תוריהמה ןיב רשקה ןיינעב
בושח אל רבדהש םיבשוח ןוילעה טפשמה תיבבש הארנכ .ןוילעה טפשמה תיבל
.('ט קרפ ,ןושאר רעש האר) ךכ לכ
תולק תוריהמ-תוריבע לע םיילמס םישנוע ליטהל וליחתי טפשמה יתב רשאכו םא
תיטיא תומדקתה אלא ,רקיעו ללכ הכיפהמ אלו ,יתבר הכפהמ אל ךכב היהי אל
,ןכומה לא אובל םיפידעמ םיטפושהש הארנכ לבא .ןוכנה ןוויכב תרקובמו
!לבח .הנחמה ינפל םיצולחו ,ךרדה יבצעמ ןיב תויהל םוקמב


תונוש

תלבסנה ןוכיסה-תמר לע

לש תונויער בואשל ידכ אל וילא יתכלה .ומצע רקב ר"דה יל ןתנ אבה ןויערה תא
.יתאצמ המ ואר הנהו ,תיעוצקמה ותויחמוממ דומלל ידכ אלא ,םייח-תיפוסוליפ

:םה לארשיב םיכרדה לש םינושה םיגוסב םיגורההו תונואתה ירועיש


םיגורהה רועיש
העיסנ מ"ק ןוילימ האמל
תונואתה רועיש
העיסנ מ"ק ןוילימ האמל
תוריהמה
תיברימה
גוס
ךרדה
1.69 18 90 הריהמ
4.09 46 90 - 80 תינוריע-אל
"הליגר"


הניא רתוי םיכומנ םיגורההו תונואתה ירועיש תוריהמה םיכרדבש הדבועה
ךכמ אלא ,רקב ר"דה רמוא ,רתוי "תיתוחיטב" ההובגה תוריהמהש ךכמ תעבונ
קפס ןיאו ,רתוי םיהובג םייתוחיטב םיטרדנאטסב םנה םיריהמה םישיבכהש
.קדוצ אוהש
46 םע םילשהל םינכומ - ולוכ דסמימהו - הלשממה ,רקב ר"דה השקמ ,עודמ
4.09 םע םילשהל םינכומ םה עודמו ?העיסנ מ"ק ןוילימ האמל םיעגפנ םע תונואת
?העיסנ מ"ק ןוילימ האמל םיגורה
םה ןוחטיבה תכרעמל .םישורדה םיבאשמה תא תוצקהל םינכומ אל םהש םושמ
םיכרדב תוחיטבה תרבגהל וליאו ,לארשיב שפנ לכל רלוד 1000 -כ ביצקהל םינכומ
לייטמ רשאכ .(רקב ר"דה י"פע םינותנה) שפנל רלוד 12 קר ביצקהל םינכומ םה
םדא רשאכ .ןובשח לכ ילב םיבאשמ םיעיקשמ חלמה םי יקיקנב דוביאל ךלוה
רשאכ וליאו .תרעסנ הנידמה לכ - ינלבח עוגיפמ ,דבלב עצפנ וליפא וא ,גרהנ דחא
םיבאשמ דימעהל ןכומ אל שיאו ,שגרתמ אל שיא ,הנשב םדא ינב 400 םיגרהנ
התוא לש הפוסב לבא ,1987 תישארב ורמאנ םירבדה) המיאתמה היצרופורפב
רבעמ הלע ףא 1988 תנשבו ,םיגורה 500 טעמכל ,עודיכ ,םימדה-ןזאמ הלע הנש
.(הז רפסמל
הז רשאכ קרו ,םכל חונ רבדה רשאכ קר תוחיטבל םיאנק תויהל םילוכי אל םתא
-תמר םע םילשהל ,םתא-םכילוקישמ ,םינכומ םתא םא .םירחא ןובשח לע
ילוקיש ללוכ) ינא-ילוקישמ ,חרזאה ,ינא - "םיליגר"ה םישיבכב תאזכ תוחיטב
םישיבכב םג תוחיטב-תמר התוא םע םילשהל ןכומ ,(הריהמ הגיהנמ האנהה
.םיריהמה
,רקב ר"דה ךירעמ ךכ ,עיגנ םיריהמה םישיבכב ש"מק 120 לש תוריהמ ריתנ םא
םע) העיסנ מ"ק ןוילימ האמל םיגורה 2.7 -כו םיעגפנ םע תונואת 38 -כ לש המרל
-אלה םיכרדב רשאמ בוט רתוי הברה ןיידע הזו - (תמייוסמ תועטל תורשפא
."תוליגר"ה תינוריע
.ונלש תא תושעל ונל ונתו ,םכלש תא םתא ושע ,םכמ אתוטמב ,זא


?"םזיאו'צאמ" הז המ

,תוריהמה תאלעהל דגנתמ (14.1.87 ,ץראה ,הרובחת יביתנ) ןוסבקעי ףסוי ארוקה
.אוה דגנתמ ,הפוריאב דחוימב ,תורחא תונידמב השענה םע תואוושהל םגו
גהנה תא גנעל ידכ אל" רתוי תוהובג תויוריהמ םיריתמ הפוריאב וירבדל
ןמז תא ןיטקהל ןוצרה ןיב הרשפ ... הרירב רסוחמ אלא ... יטסיאו'צאמה
תאז קידצמ אוהו ,"ךומנ םיגורה רפסמ לע רומשל הפיאשה ןיבו הגיהנה
,ונלצא וליאו ,"םירטמוליק יפלא וא תואמ לש העיסנ יחווטב רבודמשכ"
...תומוד תונעט "ןועטל איה תלוויא" ,םירצק םיקחרמהשכ
- תישאר .ונלש הרובעתה דסמימ לש ויאטח לכב ,השעמל ,אטוח םירבדה לעב
עודמ ונל ריבסמ וניא אוה - תינשו ,תלוזל ,ול יאדכ המ ותלוזל רמוא אוה
םושמ ?ש"מק השימח אל עודמ .(ליעל ךכ לע ונדמע רבכו) ש"מק 90 "אקווד"
דסמימהש תוריהמה התוא ,"הרקמב" ,איה ,תאזה ץראה יבגל ,ולש "הרשפ"הש
דעב") םירבדה םתוא תא בותכי אוה - 120 לש תוריהמ דסמימה עבקיי .עבק
רתוי םחו רתוי םיענ :רתוי ההובגה תוריהמה התוא יבגל ("ש"מקה תלבגה
.סועל ןוזמ סועלל רתוי לק .ושדו ושרח םירחא וב םוקמב
הז המ .ילאנויצאר ןועיטל ףילחתל הנורחאל היה "םזיאו'צאמ"ב שומישה םג
!?ש"מק 90 -ב "אקווד" ליחתמ אוה עודמו ,"םזיאו'צאמ"
םתלחנ איה הז ןיינעב "הנורחאה הלימה" יכ םימיכסמ רבכ םיחמומה םג םויה
רתוי ,תיתרבח הלאש וזש .םיחמומה לש אל ,םיאקיטילופה לש תימיטיגלה
- םיגהנ ףלא תואמ שמחו ןוילימ ,רבדה אוה ךכ םאו .תיעוצקמ הלאש רשאמ
לע יניעב הפידע םתעד - ופרוק רשה ןהיכ הב הלשממב םירבח רסירתכ םהיניב
.ןוסבקעי לשו ופרוק לש םתעד
שיבכב לעופב-תויוריהמה תא דודמל אוה הז ןיינעב םעה-לאשמל ןוכנה ךרדהו
תמייוסמ הדימ דגנכ ןוכיס לש תמייוסמ הדימ םיפידעמ םיגהונה בור םא .ומצע
אל הז האנה תוחפ דגנכ תוחיטב רתוי םהילע תופכלו אובל - האנה לש
.יטארקומד
ימיטיגל שומיש אלא ,"םזיאו'צאמ" הניא תוהובג תויוריהמב הגיהנהמ האנההו
.ךרדב


ןמז לש הלאש

54 הנקתה יפל הריבעה ןיב רשקה תלאש הררועתנ וב יטפשמ ךילהב ,1984 תנשב
:יתרמא ,שנועה תרמוח ןיבל

לע חוכיוה לבא ,"תועצה" רדגמ אצי םרט רבדהו ,"החתפנ" םרט םנמא תוריהמה תלבגה"
ול ןיא עבטמה תוחיפ לש הלאשב ירוביצ ןוידש םשכו .ךרדל אצי רבכ תוריהמה תלבגה
תוריהמה לש התאלעה יכ םג רורב ךכ ,תוחיפה תא רבד לש ופוסב ,איבהל אלא הרירב
.ןמז לש הלאש אלא הניא תילמיסקמה
,וניאר ךכ ,ןומה לוק :רוביצה ירחא םיררגנ תונוטלשהש ,דימת היהי ךכ ,םלועמ היה ךכ"
."רוגיפב דימת לבא ,םיררגנ .ידש לוקכ

?רבדה שחרתמ דציכ
.תרתומה תוריהמה ןמ הגירח לכ לע ןידל הדימעמ הניא הרטשמה יכ לכל עודי
ךרדב ש"מק ,15 םימעפל ,10 לש הגירח הרטשמה הריתמ ,עודיה לככ ,וישכעל ןוכנ
םיריבסמ עשוהי ןב ןתיא מ"צנ ,דיקפתב ומדוק םג ןכו ,דדח מ"צנ .תינוריע אל
"חוורימ"הו ,ל"ר ,םיקייודמ םניא בחרה רוביצה לש תוריהמה ידמש ךכב תאז
...ךכב תובשחתה ךותמ ןתינ
לע ח"וד ול םשרנש ימ לכו ,הטעמה ןושל טוקננ םא ,ענכשמ אל תצק הז רבסה
תרחא ךרע-תטועפ הריבע לע וא - הערפה ללכ תמייק אל וב םוקמב הרוסא היינח
-איה רשא ןיינעב הרטשמה דצמ "תובשחתה" לע ועמשב תומהדנ םייניע חקפי -
."אוה ונשפנב" יכ ,רומאכ ,תנעוט המצע
ךותמ) הלק הגירח לכ לע ןידל הדימעמ הרטשמה התייה םא :איה הנוש תמאה
לכ תא ,םירופס םימי ךות ,תמתוס התיה איה (שורדה םדאה-חכ הל היהש החנה
תונואת לע עיפשמ וניא רבדהש הלגמ ,"סונוב" רותב ,םגו ...טפשמה תכרעמ
ויהש חינהל ריבס - תבחרנ תירוביצ העיבת המק התייה ליבקמב !םיכרדה
תוריהמהו - ש"מק 81 לש תוריהמב וספתנש םיטפוש המכ םג הל םיפתוש
הרטשמה התייה הזה הרקמב .רתויב רצק ןמז ךות תילעומ התייה תרתומה
תא םיאשונכ םיבשחנ ויה םהיצעויו םיאקיטילופה וליאו ,"עשר"ה םרוגל תבשחנ
...המדיקה לגד
לבא תינויגה-טעמ תויהל ,רוביצה םע "'גראל" תויהל הרטשמה הפידעמ תואיצמב
ידיב ריאשהלו ,יקלח ןפואב קר קוחה תא עצבל ,"םילג תושעל ילב"
.ןויגהל קוחה תמאתה רבדב השקה הלאשה תא םיאקיטילופה
"הפיכא" עצבמ ץראה ןופצב םייקתנ ,10.12.86 -ה ,יעיבר םויב ,לשמל ,הנה
הניפב יח-רודישב ורבעוה םירבדהו ,תוריהמה לע היה וב שגדה רשא ,יתרטשמ
.םינומש םוקמב ,ש"מק השימחו םיעשת ?"הפיכאה ףס" היה המ ."םולשל ועס"
תשולשמ דחאב אלו ,"הליגר" תינוריע-אל ךרדב .הרובגה יפמו ,יח רודישב
.דוה ןועדג אל םג ,שגרתה אל שיא .רחא "90" שיבכ לכב וא ,םיריהמה םישיבכה
וז לע הלועה תוריהמב העיסנל היצמיטיגל" תתל ידכ ךכב ןיא םא לאש אל םג שיא
העונתה תכשל שאר תא רדסל ארק אל שיא םג הארנה לככו ,"...קוחב העובקה
.הלש "יתרושקת"ה דצה לע תוברל ,הכאלמה לע חצינ רשא ,בחרמ ותואב
90 לעמ תרתומה תוריהמה תא תולעהל ץילממ וניאש ףא ,רקב השמ ר"דה םג
תא תולעהל עיצמ אוה .רתוי תיביטקלס הפיכא םייקל הרטשמל עיצמ ,ש"מק
-ל ("םויכ ןתינה "חוורימ"ה הז) ש"מק 10 -מ םיריהמה םישיבכב הפיכאה-רעפ
,םירחא תומוקמל תונפהל - ךסחנה יתרטשמה םדאה-חוכ תאו ,ש"מק 20
אל ךא ,ןכ - "חוורימ"ה תא תולעהל .רתוי ךומנ יתוחיטב טרדנטס ילעב םישיבכל
"חוורימ"המ ענמיהל תורשפא ןיא אליממ .רמוא אוה ,תיקוחה תוריהמה תא
.(דחא ש"מק לש הגירח לע ןידל דימענ אל ירה)
תרתומה תילמיסקמה תוריהמה ןיב רעפה הגרדהב בחרתמ וז תינויצולובא ךרדב
איה תיפוסה האצותה .הרטשמה י"ע תפכאנה תילמיסקמה תוריהמה ןיבל
.הלילח רזוחו - "וקה תא רשיימ" אוהו הרירב ול ןיא ינידמה גרדהש
.רוגיפב דימת ,דימת ,וניאר רבכש יפכ ,לבא
ימ :ןמז לש הלאש ךא איה תרתומה תוריהמה לש התאלעה יכ תיזחתל רשאבו
.ןיתמיש - ןימאמ אלש


"תישימחה המרונה" - הריצעה תבוח :'ב קרפ ,ישילש רעש :ךשמהל

קרפה תליחתל הרזחרבחמה    רפסה :ןוישרה תא ךממ וחקי

רצוקמה םיניינעה ןכותל      אלמה םיניינעה ןכותל      םיניינעהו תומשה חתפמ

רתאה תפמ     רעשה ףד