,1989 תנשב רואל אצי רפסה :הרהזא .192 - 190 'מע ,רינ החמש ד"וע לש ורפס ,ןוישרה תא ךממ וחקי ךותמ
.םינוש םיניינעב רבחמה לש ותפקשהב ןהו ,הקיספב ןה ,הקיקחב ןה ,םיבר םייוניש ולח זאמו

רבחמה    רפסה :ןוישרה תא ךממ וחקי

רצוקמה םיניינעה ןכותל      אלמה םיניינעה ןכותל      םיניינעהו תומשה חתפמ

רתאה תפמ     רעשה ףד

'ג קרפ ,יעיבר רעש

יעיבר רעש
יארקא-תומיגד :הקיספה

"םיילוש"-תרעהו ,םיינש ןיד יקספ :'ג קרפ


יהמ הכרדמ .א

.הכרדמה לע היינחהב םשאוהו ,ךרדה דצב ותינוכמ תא הנחהש םשאנב השעמ
המדא תעוצר"ב רבודמה היה ,תקולחמב תויונש ויה אל רשא ,תודבועה יפל
רורב ספ תועצמאב םהינפלש שיבכה ןמ תדרפומו םיתבה תותיזח ךרואל תכשמנה
."טלפסא הסוכמ הניאו תפצורמ הניא איה .הפש ינבא לש
"הכרדמ" הלאשב אלא התייה אל תקולחמהו ,ןיינעל תוכירצה תודבועה ןאכ דע
.יהמ
הרובעתה תונקת ןיקתמש ןוויכ יכ ןעט (ןוילעה טפשמה תיבב רערעמה) םשאנה
,םדא ינב ןושלב ותועמשמכ חנומה תא שרפל שי "הכרדמ" חנומה תא רידגה אל
היהי םוקמהש יחרכה הז ןיא יכ העיבתה הנעט ותמועל .הלאכ םירקמב גוהנכ
.רורב ןפואב שיבכהמ דרפומו לגר יכלוהל דעוימ היהיש ול ידו ,ףצורמ וא לולס
.תיללכה העיבתה לש התדמע תא ולביק תואכרעה לכ
ןיב ,םנשי ,שמתשמ אוה וב םיחנומל הרדגה ןתונ אל יפיצפסה קוקיחה רשאכ
.הז םע הז דחא הנקב םילוע דימת אל רשא תונשרפ-ילכ ינש ,תונשרפה יללכ ראש
הסנמ רחאה וליאו ,"םדא ינב ןושלב הרות הרביד" היפל החנהה ןמ אצוי דחאה
לש ילכ דוע ונשיו .איה הרורב דימת אל רשא ,"קקוחמה תנווכ" ירחא תוהתל
םג .םשאנה לש ותבוטל קוחה שרפתמ קפס לש הרקמב יכ עבוק אוהו ,תונשרפ
.ךשמהב הארנש יפכ ,םיישק ררועמ הז ללכ
עיגהו ,"הכרדמ"ה לש "תינולימ"ה התועמשמ תא טפשמה תיב קדב ןנד הרקמב
רבעמל ... שיבכ דצב ףצורמ וא לולס ליבש" םע ןה תבשייתמ איה יכ הנקסמל
."לגרב םירבועל ... ודחייתנש םיכרדה ידצ" םע ןהו ,"לגר יכלוה
ףסונ דעצ טפשמה תיב השע ,םישוריפה ינש תא תלבקמ תירבעה הפשהש ןוויכ
םוקמהש התייה תענמנ-יתלבה האצותהו ,"קקוחמה תנווכ"ל קקזנו ,המידק
קיספמ ךרדה דצ יכ עבק טפשמה תיב .המייוק העשרההו ,"הכרדמ"כ בשחנ
ךרדב שיבכה ןמ ותדרפה" לש בלשב הכרדמ תויהל ליחתמו םתס םוקמ תויהל
."לגר יכלוה לש ידעלבה םשומישל ותאצקהו (הפש ינבא ידי-לע לשמל) תטלוב
"תוליגר" תוילילפ תוריבעל דוגינב יכ רמאו טפשמה תיב ףיסוה ןידה-קספ ילושב
לש ותבוטל קוחה שרפתמ קפס לש הרקמב ויפל ללכה תא ליחהל םוקמ ןיא
."רוביצה תנקת לש תוריבע" ראשו הרובעת תוריבעב םשאנה
:תויהת ררועמ אוהו ,קספנה תיצמת ןאכ דע

,הרובעתה תוריבעב םשאנה לש ושאר לע תושחרתמה תורצה ראשב יד אל םאה .א
-תערל-קפסה ללכ לש ותלחהב םיליחתמ םאו ?קפסה-ירקמ תא םג ול ףיסוהל םיכירצש
עדוי התא - "ןולק םושמ ןהב ןיא ללכ ךרדבש רוביצה תנקת לש תוריבע"ב םשאנה
וב הרקמ יתיאר רבכ ימצע ינא .רמגנ הז דציכו ןכיא אל םלועל לבא ,ליחתמ הז הפיא
קפסה םג הרובעת תוריבעב יכ עבק ,הזה ןידה-קספ ךמס לע ,הרובעתל טפשמה תיב
.םשאנה תערל לעופ יתדבועה
קלח ותואש ךכ לע םג תויודע איבהל הרקמו הרקמ לכב ךירצ תאזכ הרדגה ירחא .ב
תלאשנו ,השענ אל הז םויכ ."לגר יכלוה לש ידעלבה םשומישל הצקוה" ןכא ךרדהמ
.תועשרה םיססבמ המ ךמס לע הלאשה
םא יטפשמ קפס לש ומויק ,לשמל ,חיננ ?ךופה הרקמב לקתינ רשאכ קפסה םע השענ המ .ג
בכר גהונ דחאו לגר ךלוה דחא - םימשאנ ינשו ,שיבכ וא הכרדמ אוה םייוסמ םוקמ
לגרה-ךלוה דגנכ וליאו ,הכרדמ אוה םוקמהש העיבתה ןעטת גהונה דגנכ :וב ושמתשה
תערל קוספי טפשמה תיב םאה ?קפסה דומעי ימ תערל .שיבכ אוה םוקמה יכ ןעטת איה
!?הכרדמ םגו שיבכ םג אוה םוקמ ותוא יכ עבקיו םהינש

םג םויהו ,הרובעתה תונקת ונקות ןידה-קספ ירחא :ךשמה היה תאזה השרפל
,ןידה-קספ לש "רסמ"המ יצח קר לביק תונקתה ןיקתמ לבא ,תרדגומ הכרדמה
אלו ,תוקפס ףיסומה רבד ,"תטלוב ךרדב שיבכה ןמ הדרפה"ב ךרוצה לע רתיוו
ילש תושגדהה) ךרדה ילושו הכרדמה ,שיבכה תעכ םירדגומ ךכ הנה .םתוא ריסמ
:('נ 'ש -

ילכ תעונתש וא ,ךכ םשל רפוש וא ללסנש וא ,בכר ילכ תעונתל דעוימה ךרדה קלח - "שיבכ"
.ךרדה ילוש טעמל ,וב רובעל תגהונ בכר
ןיב לגר יכלוהל דעוימו ,שיבכה דצב יוצמה ,שיבכ וניאש ךרד לש הבחורמ קלח - "הכרדמ"
.ואל םא ןיבו ,שיבכה םע דחא סלפמב אצמנ םא
."...ל דע ,הכרדמ ודיצל ןיאש שיבכה תפשל ךומסה חטשה - "ךרד ילוש"

- םישגדומה םיטרפל רשאב תוקפס ויבגל שיש םוקמ :םכשפנב ועיגה ,וישכעו
?ולש "סוטאטס"ה והמ


םינפב תוחתפמה .ב

,תיב תוסירהמ ורייתשנש רכרוכ ינבא ףוסיאל שמשמ היהש רוטקרטב השעמ
תא - "לפוש"ה לע - וילע םיסימעמ םילעופה ויה .שומישל תויואר ןיידע ויהו
התיה תדעוימש תיאשמ לא םינבאה תא איבמ היה רוטקרטה לש וגהנו ,םינבאה
.ןתדועתל םינבאה תא איבהל
הגה דיל ומוקממ רדענ רוטקרטה גהנש תעבש ךכ בקע התרק ןניקסע הב הנואתה
ראשוהש התצהה חתפמ תועצמאבו תויאשמה יגהנמ דחא וילע הלע רוטקרטה
תוכלה יפ לע ,תיאשמ-גהנ ותוא .ועיסהו רוטקרטה תא עינתה ומוקמב עוקת
ותוא הרישכה אל הדבל תאז הדבוע ךא" ,רוטקרט םג גוהנל יאשר היה יושירה
.טפשמה תיב ירבדכ ,"...ןכ תושעל
אלל ותראשה תא תילילפ הריבעכ תורידגמ הרובעתה תונקתל (ב)74 הנקתש
ותוירחא תלאש לבא .םיעדוי ונלוכ תאז - םינפב-תוחתפמה םע בכרה לש החגשה
תאזה הריבעה ללגב רשפאתה רשא ,רחא לש ינלשר שומישמ עגפנה יפלכ גהנה לש
תא קר אל עבת הנואתב עגפנה :יחרזא טפשמב אלא ,ילילפ טפשמב אל הררועתה
רשא ,רוטקרטה גהנ תא םג אלא ,רוטקרטב גהנ רשאכ וב עגפ רשא תיאשמה-גהנ
.םינפב תוחתפמה תא ריאשה
תונלשרה ינחבמ יפל יכ העבק - יזוחמה טפשמה תיב - הנושארה האכרעה
לש ותוגהנתה תא תופצל רוטקרטה גהנ היה ךירצ אל יחרזאה טפשמב םילבוקמה
לביק םנמא ןוילעה טפשמה תיב .עגפנה לש ויקזנב ובייחל ןיא ןכלו ,תיאשמה-גהנ
לע תאזו ,רוטקרטה גהנ תא םג בייח תאז לכב ךא ,האולמב תאזה השיגה תא
.ליעל ונרכזהש הנקתה התוא ךמס
תופצל ךירצ היה אלו ,לשרתה אל רוטקרטה גהנ םא וליפא יכ טפשמה תיב רמוא
תוירחאה ןמ ורטפל ןיא תאז לכב - רחאה גהנה לש תינלשרה ותוגהנתה תא
.תיחרזאה
?המל ךכ לכו
עונמל ידכ אקווד וילע הלטוה" ,טפשמה תיב רמוא ,ל"נה הנקתהש םושמ
."רחא םדא לש תינוצרה ותוברעתה
טפשמה תיב בישמ ךכ לע ?תונלשרה תחכוהל שמשל הלוכי ל"נה הנקתה םאה
:הלא םירבדה תא ורמאב ,בויחב

הליע המצעל איהשכ תשמשמ הניא ,רתומה ןמ הלעמל ,תזרפומ תוריהמב הגיהנ ,לשמ ךרד"
הדימ הנק שמשל הייושע תיברימה תוריהמה תעיבק ךא ,('נ 'ש - יחרזא טפשמב) בויחל
."...ןאכ הזב אצויכ .ריבס גהנ לש ותגיהנ וב דומל

לש תויללכה תורגסמה תא תעבוק ןיקיזנה תדוקפ .יל תיארנ אל וז תינשרפ השיג
תא תעבוק ,ינש דצמ ,הרובעתה תדוקפ .ןכות ןהל תתל טפשמה יתב לעו ,תונלשרה
ןהב תקצל ךירצ רשא הז אוה הרובחתה רשו ,הרובעתה לש תויללכה תורגסמה
.ןכות
,אוה יאשרש יאדווב .אוה-ומעט יפל לכה ,רימחהל וא לקהל יאשר הרובחתה רש
לבא ,תינלשר-אלה הגיהנה תושירדל רבעמ הברה רימחהל ,תיקוח הניחבמ
- ןיקיזנה יניד ךותל תירוחאה תלדב ולש תורימחמ רתויה תומרונה תא סינכהל
.ךמסומ אוה ןיא תאז
אוה םג .רתוי תורימחמ תומרונ עובקל יאשר אוה םג - טפשמה תיב הזב אצויכו
הענתהה תוחתפמ לש רוטקרטה ךותב םתראשה הזה הרקמב יכ עובקל יאשר
-ומלוע תסיפת תא ויניע דגנל תוושל אוה בייח אוה לבא ,תונלשר ידכ דע העיגמ
.דובכה לכ םע ,הרובחתה רש לש ומלוע-תסיפת תא אלו ,אוה
ותוברעתה עונמל ידכ" הנקתוה ל"נה הנקתה יכ ועבקב טפשמה תיב קדוצ
תעבוק - הרובעתה תונקת לככ - תאזה הנקתה לבא ,"רחא םדא לש תינוצרה
.תיחרזא אל ,תילילפ המרונ
ותגיהנ וב דומל הדימ הנק"כ תרתומה תוריהמה ונייהד - "תקזחמ"ה המגודה םג
- הנש םירשעל בורק - זאמ תוברה םינשהו ,רבד תקזחמ הניא - "ריבס םדא לש
לש הניד קספ .תאז וחיכוה ןכא ,תאזה הלאשה ביבס ירוביצה ןוידה לכ םע דחי
םג - ('ב קרפ ,ליעל האר) תונלשרהו תרתומה תוריהמה ןיינעב והינתנ תטפושה
.תאזה השיגהמ גייתסמ אוה


ינשה טוח .ג

לצא לבוקמה יפל ,ןמזמ אל .םיעבשה תונש תישארב ונתינ ל"נה ןידה יקספ ינש
.םינטפשמה
יאשר ,ומוחתב ,דחא לכ .הבר תוכמס ילעבו םידבוכמ תודסומ ינש ןאכ םידמוע
ינשמ דחא לכ ,ןידה-יקספ ינשמ הלועה הזו ,לבא ,"לבוחה בר ינא" :רמול בייחו
תא ורובע איצוי ורבח יכ ףידעה - הרובחתה רש ןהו טפשמה תיב ןה - הלא
.שאה ןמ םינומרעה


דרמל "הארקה" :'א קרפ ;אובמ ,הבשחמל רמוח :ישימח רעש :ךשמהל

קרפה תליחתל הרזחרבחמה    רפסה :ןוישרה תא ךממ וחקי

רצוקמה םיניינעה ןכותל      אלמה םיניינעה ןכותל      םיניינעהו תומשה חתפמ

רתאה תפמ     רעשה ףד