,1989 תנשב רואל אצי רפסה :הרהזא .252 - 251 'מע ,רינ החמש ד"וע לש ורפס ,ןוישרה תא ךממ וחקי ךותמ
.םינוש םיניינעב רבחמה לש ותפקשהב ןהו ,הקיספב ןה ,הקיקחב ןה ,םיבר םייוניש ולח זאמו

רבחמה    רפסה :ןוישרה תא ךממ וחקי

רצוקמה םיניינעה ןכותל      אלמה םיניינעה ןכותל      םיניינעהו תומשה חתפמ

רתאה תפמ     רעשה ףד

'ה קרפ ,ישש רעש

ישש רעש
המרופר תארקל

הנידמה תוירחאו הרובעתה-טפשמ :'ה קרפ
(1987 טסוגוא)

יבגל ,הנידמה לע ליחהל יתארק ('ד קרפ ,ישימח רעש) ישונאה םרוגה לע ןוידב
תוחיטבה תדוקפ יפל לעפמ לעב לע תולטומה תובוחה לכ תא ,םיכרדב תוחיטבה
םג םיניגמה - םישרדנה תוחיטבה-ירדסה תא םייקמ וניאש לעפמ לעב .הדובעב
תכרעמ הקיזחמ הנידמה וליאו ,"קסעה תא רוגסל" ץלאנ - ריהז-אלה דבועה לע
.קתוש קוחהו ,יתבר הפרח איהש תוחיטב-תמרב םישיבכ
אל דוע הארנכ םלועב שיא רשא רבד .תפסונ העצה הזה םוקמב עיצהל דמוע ינא
.רתויב תונקותמה תונידמב אל םג .עיצה
ןיירשלו חיטבהל - הפוקת לכב ,םוקמ לכב ,הנידמ לכב - ןובירה עדי םלועמו זאמ
לש םתלחנ דימת התייה קוחה תא דבכל הבוחה .תויוניסח ינימ לכב ומצע תא
לוכי תונושה ויתויומלגתהב ,ןובירה .הנידמה לש אל .ןובירה לש אל ,םיניתנה
תא ןהו קוחה לש ונכות תא ןה עבק ומצע אוהש םושמ ,קוחה לע ףצפצל היה
.ותלוחת ףקיה
תונוהכה ילעב לשו הלש תוניסחה תמר תדרוי ןכ ,רתוי הרואנ הנידמהש לככ
רתכה תא הילגנאב עובתל םינשב תואמ ךשמב היה ןתינ אל ,לשמל ,ךכ .תונושה
-ה לש ותקיקח םע ,1947 תנשב קרו ,יחרזא טפשמל (הנידמה תא ונייהד)
תדחוימ תושרל ףופכב - הילגנאב רבדה רשפאתה ,CROWN PROCEEDING ACT
תארקנ וז תושר :בכרה יבבוח ,םכבל תמושתל ,בגאו) יטפשמה ץעויה י"ע תנתינה
.(FIAT תילגנאב
אלו ,איה העודי לארשיב תונוהכ וא תורשמ-ילעב לש תישיאה תוניסחה תייעב
היתויושר לשו הנידמה לש תוניסחה אוה רתוי בושחש המ .םויה הילא סחייתא
,םלשומ תויהל ךממ םישרוד רשא הלא לש תוניסחה .הלאכש רותב ,היתודסומו
רוטפ םגו ,יפיצפס רוטפ םג םמצעל םיקינעמ .לכמ םירטופ םה םמצע תא לבא
.היהיש .יללכ
תעיבק) הרובעתה תעדוהל 4 'עס תא ,לשמל ,חק .דציכ "יפיצפס" רוטפ
לש ונומיסמ וא ותרוצ ,ועבצמ "הלק הייטס" יכ תעבוקה ,1970 -ל"שת ,(םירורמת
ןידה אוהו ,ופקותמ ערגת אל - ונכתמ תונשל ידכ םהב ןיא רשא ,םייוסמ רורמת
הלאכ "תוחנה" ןתמ יל עירפמ אל .רורמתה לש ילמינימה ולדגמ הלק הייטסב םג
,יוהיז-תויחול ןיינעב הזכ רוטפ יל וארת לבא .חרזאל םג הנתנית ןהש יאנתב -
!קוי :'וכו "דמל" יטלש ,תוינומל רכיה ינמיס
ןוטלשה רשאכ :רתוי הברה אלא ,אדירג ינוטלש רסומ לש הלאש קר אל הזו
רבכו ,לדחמ לכל יבילא ומצעל רצוי אוה ,ומצע תא םוקמב ,ןידל ויניתנ תא איבמ
המל - תוניצרה לכב :הלאשה לע ,תירשפא המב לכמ ,תובר םימעפ יתרזח
?"הפיכאה תא ליפכהל" רשפא םא ,םיכרדב לטקה תא תיחפהל
הלאשה לאו ,המצעל "תנגראמ" הנידמהש "יללכ"ה רוטפה לא ונתוא איבמ הזו
.דציכ "יללכ" רוטפ
העברא ףקותב וראשנ ,ירוטדנמה שבוכה ונל ליחנה התוא ,תונשרפה תדוקפמ
עיצה הנש םירשעמ הלעמל ינפל רבכ .42 'עס אוה םהמ דחא רשא ,דבלב םיפיעס
ןיא" :רמוא הז ףיעס .ליעוה אלל ךא ,ולטבל ,רפוהגנילק סנה 'פורפה ,זאד כ"הח
וב רמאנ םא אלא ,הבוח הילע ליטהל וא ,הנידמה לש תוכז לכמ עורגל אב קוקיח
."שרופמב
רידסהל ןוכנל קקוחמה אצמ ,תיסחי ,הרואנ הנידמ איה לארשי תנידמש ןוויכו
,איה האלמ תאזה תוירחאה דימת אל .הנידמה לש התוירחא תא םינוש םיקוחב
.ץעה לע רופיצ יצחמ ,דיב רופיצ יצח בוט לבא ,תעדה תא החינמ דימת אלו
.הנידמה לע תילילפ תוירחא ליטהל :בשח אל דוע ,הארנכ ,שיא דחא רבד לע קרו
בורב ,הנידמה וב אשונה ותואב ותוא עיצמ ינאו .םויה עיצמ ינא ותוא שודיחה הז
םכשה ונתוא תקפוד לבא ,"איה ונשפנב" לע לכשה תא ונל תחפנמ ,התועיבצ
.ונתורחלו ונסיכל תדרוי םגו ,ונתוחיטבל תגאוד אל םג .ברעהו
אל ונחנא רשאכ .בוט אל הז - ךרדה ונל הצאש םושמ הריבע םירבוע ונחנא רשאכ
הייוארה הנגה אל תאז - ףסכ ונל ןיאש םושמ ךסומל בכרה תא םיסינכמ
הז - םילוקישה םתואמו ,רבדה ותוא תא השוע הנידמהשכ לבא .תובשחתהל
.הנשה לכל רשכ
-אל תוגהנתה לע שנוע .תילילפ תוירחא הנידמה לע םג ליטי קוחהש ןמזה עיגה
םויה .רוביצה תא ןכסל םילולעה תונלשר וא לדחמ וא השעמ לע שנוע .הייואר
העקשהמ הברהב הליעי תיתשתב התואנ העקשהש ךכ לע תקולחמ ןיא רבכ
,ףסכ סינכמ הז :רטושה תא אקווד הפידעמ הנידמה לבא ,רטמ-לכ-לע-רטושב
.ףסכ ךורצל םוקמב
התוניקתלו התוכיאל תוילמינימ תומרונ קוחב עובקל ךירצ השיגה תא תונשל ידכ
תוחיטבה לש "לודגה ףסכה" אצמנ ןאכ .םירבדמ לכה הילע ,תיתשתה לש
תויהל הכירצ האופרהו הלצהה יתוריש לש תילמינימה םתוכיא םג .םיכרדב
תושעל שי ךכ - קוחה תרפה לע ילילפ ןידל םדא םידימעמש םשכו .קוחב תרדסומ
.הנואתל םרג הנידמה לש לדחמ רשאכ המכו המכ תחא לעו ,הנידמל םג
ןוישר תא הנממ לולשל וא ,םירוסאה-תיבב בישוהל רשפא-יא הנידמה תאש ןוכנ
מ"עב הרבח לש בכר םא :םירחא םיפוג לע םג הלח תאזה הלבגהה לבא ,הגיהנה
םגו ,ןידל דמעומ ומצע דיגאתה - וב גהנ לעופב ימ םיעדוי ןיאו ,הריבעב ספתנ
.ךכ לע סנקנ
-סיכמ ריבעהל .ירשפא הז דציכ ירמגל רורב אל הנידמה לע סנק ליטהל םג ,תמא
םיתורשב עגפיי רשא רבד ,יארחאה דרשמה לש וביצקתמ עורגל ילוא וא ,סיכל
?רוביצל קינעמ אוהש
.הנושאר הגרדממ תיכוניח תובישח שי הריבעב הנידמה לש התעשרה םצעב לבא
ףלוש - !הנידמה גיצנ - עבותה :הרובעת טפשמב שנועה לע ןויד םכמצעל וראת
אב זאו ..."איה ונשפנב" לע רבדמו ,םשאנה לש תועשרהה ןוילג תא תויטאמארדב
תועשרהה ןוילג ...תא תויטאמארד לש הדימ התואב ףלושו (ורוגינס וא) םשאנה
!!!תרבדמש ימ ואר :רמואו ,הנידמה לש
400 .הרובעתל טפשמה תיבב "תוארקה" לש םוי םכמצעל וראת :לכה אל דוע הזו
וראתו .תמשאנה איה הנידמה םהמ 90% -ב רשא ,900 םג םימעפל ,םיקית 500 וא
גיצנ - אוה דועב ,המשאב תודוהל הנידמה גיצנ לע ץחול טפושה תא םכמצעל
!הנידמה לש התופחב ןימאמ - הנידמה
לע םימשאנכ ,הז-דצב-הז םיבשוי וב םיכרד תנואת לע טפשמ םכמצעל וראתו
ינש .לארשי תנידמו יקציב'זדינ רמ ,לובטובא 'בגה ,הנואתה תמירגב םקלח
,לשמל ,תיתשתב החנזה לע - הנידמה וליאו ,תינלשרה םתגיהנ לע - םינושארה
?הזמ רתוי יכוניח רבד שי םאה .הנואתה התואל המרת רשא


לילא תאופר - ןיול תדעו תוצלמה :'ו קרפ ,המרופר תארקל :ישש רעש :ךשמהל

קרפה תליחתל הרזח


רבחמה    רפסה :ןוישרה תא ךממ וחקי

רצוקמה םיניינעה ןכותל      אלמה םיניינעה ןכותל      םיניינעהו תומשה חתפמ

רתאה תפמ     רעשה ףד