,1989 תנשב רואל אצי רפסה :הרהזא .276 - 274 'מע ,רינ החמש ד"וע לש ורפס ,ןוישרה תא ךממ וחקי ךותמ
.םינוש םיניינעב רבחמה לש ותפקשהב ןהו ,הקיספב ןה ,הקיקחב ןה ,םיבר םייוניש ולח זאמו

רבחמה    רפסה :ןוישרה תא ךממ וחקי

רצוקמה םיניינעה ןכותל      אלמה םיניינעה ןכותל      םיניינעהו תומשה חתפמ

רתאה תפמ     רעשה ףד

רבד ףוס


"הארקה"ה לש התומ :ןורחאה עגרב

,תוריפ תאשונ ,הזה רפסב םג דבכנ םוקמ שדקוה הל ,"הארקה"ה דגנ המחלמה
לש ריכזת םיטפשמה דרשמ י"ע ץפומ - סופדל רפסה תדר םע שממ - הלא םימיבו
.תסנכה לש קוחל העצהה לש התכיפה תארקל ןושאר דעצ :הז ןיינעב קוח-תעצה
םשאנ-תאדוהב עצעטצהל דוע ךרטצת אל םיטפשמה דרשמ לש העצהה יפל
בכרה"ש וא ,"יטרפ גוסמ אוה 34-567-89 'סמ בכרה"ש הדומ התא הב תיתוכאלמ
תודבועב תודוהל" ,הצרת םא ,לכות ."ריהב זיקרוט-קורי ועבצ 12-345-67 'סמ
בתכב תונעטנה תודבועב רופכל ,ןתצקמ וא ןלוכ ,םושיאה בתכב תונעטנה
."תופסונ תודבוע ןועטל ןכו ,ןתצקמ וא ןלוכ ,םושיאה
אלל ,תימתס הריפכ שיגהל םג .ךשפנ-תוואכ תושעל יאשר התא :תורחא םילמב
םע ונרמג .תוחכוהה תבישיל רשי ךתוא ןמזל בייח היהי טפשמה תיבו ,טוריפ
,יתרטשמ תוריקח-רדחכ טפשמה תיב םע ,ךיתויוכזב לוזלזה םע ,םירוטריטה
.(הרבדהל תופסונ תורצ וראשנ :הגאד לא) הזה גוסהמ תורצה ראש םעו
תיזחב םתס אלו ,תחא תיזחב םיטפשמה דרשמו רינ החמש :ןימאמ היה ימ
.תיתרטשמה העיבתהו הרובעתה-יטפוש דגנ תחא תיזח אלא ,תחא
טפשמה תיבמ ,הזוח לחר תטפושה ,לשמל ,הנה :םכיניעב רבדה לקי אנ לאו
תדרפנה הבישיה תא לטבל יתשירד יכ יתוא "המישאה" הפיחב הרובעתל
קלח יבגל ,הפיסוה ףאו ,"אוהש-לכ ירסומו ישעמ סיסב" תרסח איה "הארקה"ל
הז ךרוצל הגרח ףא תטפושה ."דחוימב םעט ירס" םה יכ ,הז ןיינעב ינועיטמ
ךרוצל קרו ךא טפשמה תיב םלואל האציו ,התכשלב תוטלחה עימשהל הגהנממ
החמש יכ ועמשיי םלוכש ידכ .הלאה םירבדה ורמאנ הב הטלחהה לש העומיש
."דחוימב םעט רס" םגו ,"אוהש-לכ ירסומו ישעמ סיסב רסח" אוה רינ
רסח" תויהל האג ינא יכ זירכמ ינא ,הבוט הרבחב ,רומאכ ,אצמנ ינאש ןוויכ לבא
."דחוימב םעט רס" םג תויהל תוחפ אל האגו ,"אוהש-לכ ירסומו ישעמ סיסב
,ירמגל קלח היהי שדחה בצמל רבעמהש ךכב חוטב אל ירמגל ינא תאז םע דחי
יטפוש .םיישק ויהי יכ - הדבתאו יאוולו ,דבלב עורפ שוחינ - שחנל זעמ ינאו
ןוקיתה דגנ םתמחלמב תחא די ושע רשא הלא ,תיתרטשמה העיבתהו הרובעתה
.ץימה תא ךממ איצוהל תוכזה לע ורתווי הלקנ לע אל ,עצומה


ונל יופצה לע רינ החמש תכרעה :הליענ
דיתעב

.םיכרדה תונואתב המחלמה ,עודיכ ,אוה הרובעתל טפשמה יתב לש םויקה-םעט
המרל הנשל םיגורה 420 לש תיתנשה המרהמ הילע לארשיב התייה 1987 תנשב
,תרושקתה-יעצמאל ופרוק םייח ןתנש תונויארה לכ תורמל ,הנשל םיגורה 500 לש
,איה תמאה .400 -ה תמרל 600 -ה תמרמ הדיריב האנתהו האגתה אוה םהב
אוה הרובחתה דרשמב הדובעל לבקתה אוהשכ :גיצה ופרוקש וזמ תרחא ,עודיכ
1987 תנש לש תוימשרה תואצותה ,םיגורה 400 -ה תמרב בצמה תא לביק רבכ
םיגורה 500 -ה וק תא םג ונרבע 1988 תנשבו ,500 -ה תמרל ,רומאכ ,ועיקרה
לש התגהנהמ האצותכ םיעגפנה רפסמ לש תחכומה התחפהה תורמל תאזו ,הנשל
.ריעב הריגחה תבוח
,חרזאה לש ובג לע םהלש םייטסיטטסה םיגשהה תא סימעהל וחילצה םה בוש
.ןבומכ ,בגה ותוא ירוחאמ - םהיתונולשכ תא ריתסהל םגו
םידע ונייה - היגשה לע קלוח אל ינא תיעוצקמ הניחבמ רשא - הרוגחה אלמלא
םיארחא הל היילע ,םיגורהה רפסמב םיזוחא 10 דע 5 -כ לש היילעל 1988 תנשב
.םמצעמ-תוירחאה-ילגלגמ לכ
אלמל םגו ,הדסק שובחל םג ,תורוגח שולש רוגחל םג גהנה תא ובייחי םה רחמ
.רק-לק יתיתפב בכרה-ללח תא
.רזע אל םלועמ הזש םשכ ,רוזעי אל הז לבא
םילדחמה-םי לא דואמ רהמ סמסמתי םהלש גשיה לכש םושמ ,רוזעי אל הז
רפסמ תא תיחפהל ידכ ל"נה םייופכה םילולעפה לכב יד םאש םושמ .יללכה
?תיתשתה תא קזחתל ,םידשה לכל ,המל - םיעגפנה
תא ליפכהל" רשפא םא ,םיכרדב לטקה תא תיחפהל ,תוחורה לכל ,עודמו
!?"הפיכאה
- יתועמשמ ןפואב הלע אל םיעגפנה רפסמ"ש ךכב ורהיתיי םה ןכ ירחאו
."הנידמב בכרה ילכ רפסמב רכינה לודיגה תורמל
!"ךכ לכ בוט ונבצמ היה אל םלועמ" :תורחא םילמב

ןמ ,ןוכנ היהי תיטסיטטס הניחבמש המ - ורמאי םה ,עודיה "םרוג"ה ,ךל לבא
יפ םיכרדה תונואתב םיגורהה רפסמ היה הנורחאה הנשב" יכ - םתסה
."תויאבצ תולועפב םילפונה רפסממ םישימח
!"ךכ לכ ער ונבצמ היה אל םלועמ" :תורחא םילמב

ילואו ,םיבורקה םירושעה ינשבש איה יתכרעה ?רתוי קוחרה דיתעה יבגל המו
דרנ אלו ,700 - 600 -ה תמר לעמ ,לכה תורמל ,הלענ אל ,ןיעל הארנה דיתעב ללכב
.הנשל םיגורה 350 -ה תמרמ
,לשמל ,ומכ ,ץורח ןולשכ םהיתויזחתב ולחנ רשא ,וניאר רבכש יפכ ,םינעדמ ויה
תנש דע יכ ופצ םתעשב רשא ,ןוינכטהמ ,טרקה םולש ר"דהו הנביל השמ 'פורפה
לע "תיעדמ" הכרעה םע אב אל ינא לבא .(!)הנשל םיגורה 1170 לש המרל עיגנ 1985
ותונוכנ ןדמא םע אלא ,תורחא וא הלא תולועפ הנשעית םא יופצש המ
-תדוקנ יבגל הכרעהו ,תונברוק ךכו-ךכ לובסל ןויצב בשויה םעה לש "תיטילופ"ה
םימוחתל ויבאשמ תא ריבעהל ליחתמו ,תוננאשל ספתנ אוה הבש ,םומינימה
.םירחא
אל קלח היהי אל הלאל :הרובעתל טפשמה יתב ויהי אל "םירחאה םימוחתה"
.תונולשכב אלו םיגשהב
.םוקמ םושל ליבומ וניא ומצע תא ררוגה רטק
תוילילש תועפות ינימ לכל םידע ונחנא תונואתה תמרב הדירי םוקמב ,ונחנאו
תוישרפ לע רבוד סופדל הזה רפסה תא ךורעל יתלחתה רשאכ :תוילילפ וליפאו
ךלהמב .םולשה טפשמ תיב טפוש וליפאו הרובעת-יטפוש ,םידיקפ םיברועמ ןהב
."תיזוחמ"ה המרב םיטפוש לש םתוברועמ םג קפואב הנמתסה הכירעה
.עיגנ ןאל עדוי ימ

,ןוילעה טפשמה תיב אישנ רשאכו ,איה המוסח קדצה לא ךלמה-ךרד רשאכ
לש ותלד יכ ,תויטופישה ויתוטלחהב וליפא ,ומצעב ריהצמ ,רגמש ריאמ טפושה
,קדצ-תיישעל אלו תויטפשמ תולאש ןובילל קר ונינפל החותפ ןוילעה טפשמה תיב
?קדצה לא ןיפיקע-יכרד םישפחמ תוירבה םא אלפה המ

רבכ .רתויו רתוי הב עוקשל וא ,הנמדמה ןמ תאצל :תורירב יתש ונינפל תודמוע
בצממ ,הרובעתה יטפשמב קדצה-תיישעל עגונה לכב ,םיקוחר אל ונחנא םויה
םירשע יכ בשוחש ימ .תנקותמ הרבח לכל ,המילכו השוב ,הפרחו השוב אוהש
קדצ תושעלו ,הנשב םיטפשמ 200,000 להנל םילוכי - םישולש וליפא וא - םיטפוש
התיינפה יכ בשוחש ימו .ותעדב-יופש אוה םא ומצע תא לאשיו יארב טיביש -
יתומכה ץחלהמ הז-אוהכ לקת ראודה-קנב יפתרמ לא תאזה המוצעה הסאמה לש
:הנקת-רסח יביאנ םג אוה - הרובעתה-יטפוש לש םיניינמ ינש לע םויכ םייקה
םהינמוי וב בצמ לובסת אל לארשי תרטשמו ,םוקאו לבוס וניא ,עודיכ ,עבטה
.המידק המלש הנש וא הנש יצח םימותס םניא הרובעתה-יטפוש לש

יכ רגמש טפושה רמוא טפשמה תכרעמל םיטפוש תפסוה לע רבודמ רשאכ
לבא ,קדוצ אוהש קפס ןיאו ,איה-היכרצ תעיבקב תיאמצע תויהל הכירצ תכרעמה
רש - איה-היניעב ,תכרעמה לש םומינימה-יכרצב רבודמה םא :םייוסמ לובגל דע
תומכב רבודמה םא לבא ,םויהל-םויהמ ,הלאשמ לכ אלמלו ץורל בייח םיטפשמה
רבכ וז - ונא-ונתעד תא החינמה םייח-תוכיא ונל רשפאת רשא תומכ ,רתוי הלודג
.תירוביצ-תיטילופ הלאש
לכ תא רוביצל רמאי יכ ,רגמש טפושל ,ול ףידע ,תירוביצ-תיטילופ הלאש וז םאו
חרזאל רתומש המ לכ רתומ טפושל יכ - ינומכ - רובס אוה םא ,בשוח אוהש המ
םהל לא יכ ותעד לע ןיידע דמוע אוה םא ,הלאשב העיד תעבהמ ענמייש וא ,ליגר
.םייטילופ-םיירוביצ םיניינעב קוסעל םיטפושל
.לכל קדצ .ויטפושל םגו ,בושייה ןמ חרזאל םג ,תויפ-תמיתס דגנ ,עודיכ ,ינאו

- הלא םירושימ ינשב ונל תורקל דיתעה לכב ,הז רפסל אובמב יתרמאש יפכו
תוננאשה םג לבא ,הקינאפל ספתנ אל ינא - קדצה-תיישעו םיכרדב-תוחיטבה
טראק" - םילבקמ ןיידעו - ולביקש ,יושירה ידרשמב הרקש המ .האלהו ינממ
טפשמה יתבב הרקי אלש תואדו םוש ןיא ,ןוילעה טפשמה תיבמ "שנאלב
.ןוילעה טפשמה תיבמ "שנאלב טראק" םילבקמ ןיידע םה םגש ,הרובעתל

רפסה ףוסקרפה תליחתל הרזח

רבחמה    רפסה :ןוישרה תא ךממ וחקי

רצוקמה םיניינעה ןכותל      אלמה םיניינעה ןכותל      םיניינעהו תומשה חתפמ

רתאה תפמ     רעשה ףד