ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


ןוילעה טפשמה תיבל רוערע - רזיילה חדקא לע


םיניינעה ןכות - רוערעה תעדוה

אובמל
ןוילעה טפשמה תיבב ןוידל
תומדקתה ח"וד

4682/01 פ"ע

םילשוריב ןוילעה טפשמה תיבב


יול לאירבג .1 :םירערעמה
הייטע השמ .2                  
,רינ החמש ד"וע כ"ב י"ע םהינש
,44281 אבס רפכ ,'ג1- ליג לועשמ
09-7424873 'סקפ ,051-520000 'לט


ד ג נ


לארשי תנידמ :הבישמה


תושרב רוערע תעדוה


פ"עב 17.4.01 םוימ ופי-א"תב יזוחמה טפשמה תיב 'בכ לש וניד-קספ לע
.71382/00


םיניינעה ןכות

םידומעה ירפסמל םיסחייתמ םיירגוסב םירפסמה :הרעה)
.ןוילעה ש"מהיבל השגוהש רוערעה תעדוהב
.(םהמ םלעתהל רשפא


ןושאר רעש
- "רזיילה חדקא"
ירוביצה ןפה

(2) !ינלטק רישכמ - "רזיילה חדקא" .א
(3) ?טפשמהו קוחה תונורקע ןובשח לע אב "הנידמה ןוחטב" םאה .ב
(3) !ןוילעה ש"מהיב 'בכ םהב ןתנש ןומיאב ולעמ םה .ג
(3) !בושחל וקיספה םגו ... .ד
(4) "בלה לע די םע" תולאש .ה
(6) לשמכ ןייטשנוארב-ו זק תושרפ .ו

ינש רעש
וניד קספ לע
יזוחמה ש"מהיב 'בכ לש

(7) "הפינעה הקיספה" ןיינעל .א
4 - 2 'עס) "הרובעתל ש"מהיבב םיכילהה" לע :ופוג ד"הספ ןיינעל .ב
(7) (ד"הספל
(8) ותסיע תוכזב םותחנה תודע לעו (ד"הספל 5 'עס) ז"לממ-ה רישכמ לע .1ב
(9) (ד"הספל 13- 10 'עס) "'תרחא חכוה' םאה" לע :ופוג ד"הספ ןיינעל .ג
(12) (ד"הספל 14 'עס) רישכמב "םייוקיל"ה תנעטל .ד
(13) (16-15 םיפיעס) "םיענה םיניינבה" תייגוס לע .ה
(13) (18-17 םיפיעס) תויביטקלפרה תייגוס לע .ו
(14) (ד"הספל 19 'עס) 2453/00 ם-י פ"עב ד"הספ ןיינעל .ז
(14) (22-20 םיפיעס) עונכישה לטנ לע .ח
3 'סמ בישמה ינפ לע םירערעמה לש הערל םתילפא - "רבד ףוס" .ט
(18) יזוחמה ש"מהיבב


ישילש רעש
"הדבועבש הקזח"ה
- ז"לממה תונימא רבדב
?תמייק םנמאה

(19) אובמ .א
תא ריתהל הזב שקובמ רשא ,וז רוערע תעדוהל תופרוצמה תויארה לע .ב
(20) ןתשגה
(21) תוינשה לע .ג
(22) טפשמה יתבב ז"לממה ןיינעב "תוחתפתה"ה :(א) תודלות הלאו .ד
המרב םירבד-תאצרה :ז"לממה תועצמאב הדידמה לש תויתייעבה לע .ו
(25) ןיבהל םיבייחו ,ןיבהל םילגוסמ ,םיריכמ - םינטפשמה - ונחנאש
(27) ינמחר תשרפב ,לוכיבכ ,"המכסה"ה לע .ז
(29) "תיטופישה העידי"ל השארה-ןבאכ ריאי ןב לש ותודע לע .ח
(30) ?תיטופישה העידיה םוחתב ןכא ז"לממה לש ותונימא םאה .ט
(33) תיטפשמו תיתדבוע ,תברועמ הלאשכ "תונימא"ה לע .י
(35) ?שומישל שדח רישכמ םיסינכמ תמאב דציכ .בי


יעיבר רעש
תונושו יללכ
(36) תויללכ תורעה .א
(36) "יז"לממ" ןייטשנוארב ד"ספ ץוחנ .ב
(37) רישכמה לש תויתפוקתה תוקידבה לע :ןייטשנוארב תשרפמ חיפס .ג
(37) םוכיס .ד


(40) ריהצת
ז"לממה ןיינעל יתרטשמה החמומכ ופילחמ לעו ,ריאי ןב לאיחי רמ לע .א
(40)
ויבגל ושענש תיבה-ירועיש לעו ,הרטשמה ידיב אצמנה רחא רישכמ לע .ב
(40) (ז"לממה יבגל ושענ אלש הלאמ לידבהל)
(41) ינמחר תשרפב ,לוכיבכ ,"המכסה"ה לע .ג
(42) ז"לממה לש ותשיכר תארקל ,שומיחה ליחב ושענש תוקידבה לע .ד
(42) וז רוערע תעדוהל םיחפסנה לע .האובמל     ךשמהל     ףדה שארל רוזח

םיחפסנ
.י"מ 'נ ינמחר יבא ,6045/96 פ"ערב הטלחהה .א

.י"מ 'נ לגנא ןורמש ,2703/97 פ"ער .ב

אקווד רערעל תושר תשקב החודה הטלחה ,חונ הז העיבתל רשאכ .ג
."החותפ הלאשה תא הריאשמ"

.י"מ 'נ ינמחר ,747'96 א"ת פ"ע .ד

.5-535521-8 (ת"פ ,הרובעת) פ"ת .ה

.ןמלפוק 'נ י"מ ,584/96 א"ת פ"ע .ו

.נ"עו ,י"מ 'נ לגנא ,393/96+376/96 'יח פ"ע .ז

.6-570315-8 (הינתנ) פ"ת .ח

.534638/96 ת"פ פ"ת .ט

.י"מ 'נ ןמסופ ,541/97 'יח פ"ע .י

.621224/96 (הינתנ) פ"ת .אי

הקיטפואורטקלאל החמומ אל :ומצע לע ריאי ןב לאיחי .בי
.(2.11.95)

(!רוקמב תואכרמה) "החמומ" :ל"נה לע (ש"מהיבב) הנידמה .גי
.(28.12.95)

הרטשמה" :(('ו חפסנ) ןמלפוק תובקעב) טפשמה תיבב הנידמה .די
.(17.6.96) "הייעבב עגרכ הייוצמ

.ןידזב רמ י"ע המותחה ,החמומ תעד-תווח ךותמ "םינינפ" .וט

.ןמטוג והילא 'נ י"מ ,868/96 א"ת פ"ע .זט

.('ד חפסנ ,ינמחר תשרפב) ריאי ןב רמ לש ותודע .זי

.(ןושארה) יסר'ג וינ ד"ספ .חי

תעדוי הרטשמהש תיבה-ירועיש ןיב תוושהל םיאב 'כ חפסנו ט"י חפסנ .טי
איה רשאכ ,לעופב םתושעל הנכומ התייה איהש הלא ןיבל ,םתושעל ךירצש
.שומישל ז"לממה תא הסינכה
ירחא הרטשמה האיצוה רשא זרכמל ינכט טרפימ אוה ט"י חפסנ
רשאכ יכ חיכומ אוהו ,(26.1.97) ז"לממה לש ותונימא לע תקולחמ הליחתהש
-ירועיש םהמ תעדוי ןכא איה ,ריקה לא תצחלנ איה רשאכ וא ,הצור הרטשמה
דציכ וניאר םש ,ליעל 'ה קלחב רומאל דוגינב תאזו ,ןיכהל הילעש תיבה
.ז"לממל סחיב תיבה-ירועיש תא ,השיכר-םרטב ,הניכה אל הרטשמה

רחאל ,ןאוביה לא היינפ וניה ,ט"י חפסנל 2 'עסב םג רכזנה ,'כ חפסנ
חפסנ תובקעב אב אוהו ,לארשי תרטשמ י"ע ז"לממה תלעפה לש םייתנשכ
הניכה אל הרטשמהש ךכב האדוה ,השעמל ,הווהמו (וירחאל יצחו שדוחכו) ג"י
חיכוהל טפשמה יתב י"ע ונשקבתנ") ז"לממל סחיב תיבה-ירועיש תא םדעומב
.(.ה.1 'עס - 'וגו ,"... תונימא

.א"כ חפסנ - לאיתלאש פ"נדב הנידמה לש התדמע .אכ

םיקיתב ש"חפמ ש"מ יאבצה ד"היב 'בכ לש ד"הספ) הניטסק ד"ספ .בכ
0.24/96/5 ש"ח-ו 412/95/5 ש"ח םידחואמ

.(י"מ 'נ סייו) 8488/00 פ"נדב הטלחהה .גכ

.י"מ 'נ הבח-ו סייו ,4346+4132/00 פ"ערב הטלחהה .דכ

.י"מ 'נ דלוג רוגיא ר"ד ,000670/99 'צנ פ"עב ד"הספ .הכ

.י"מ 'נ דלוג רוגיא ר"ד ,2130/00 פ"ערב הטלחהה .וכ


הנושאר הבישי ,ןוילעה טפשמה תיבב ןוידה
תומדקתה ח"וד


אובמל     ךשמהל     ףדה שארל רוזח


ןוילעה טפשמה תיבל רוערע - רזיילה חדקא לע

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד
ףדה שארל רוזח