ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


ןוילעה טפשמה תיבל רוערע - רזיילה חדקא לע

תמאה לכ - רזיילה חדקא לע :הרדסה תליחתל רוזח
הרדסה לש םיניינעה ןכותל

םיניינעה ןכותל     אובמל     םדוקה קרפל

!!! עיצקורטסנאק רעטנוא
תמאה לכ - רזיילה חדקא לע :הרדסה תליחתל רוזח
הרדסה לש םיניינעה ןכותל
ךשמהל

םיניינעה ןכותל    ףדה שארל רוזח
םיניינעה ןכותל     אובמל     םדוקה קרפל     ףדה שארל רוזח


ןוילעה טפשמה תיבל רוערע - רזיילה חדקא לע

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד
ףדה שארל רוזח